నిత్య పారాయణ శ్లోకాః - నిత్యము పఠించవలసిన శ్లోకములు - Nitya Parayana Slokamనిత్యము పఠించవలసిన శ్లోకములు

ప్రభాత శ్లోకం
కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ |
కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనమ్ ‖

ప్రభాత భూమి శ్లోకం
సముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే |
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ‖

సూర్యోదయ శ్లోకం
బ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరమ్ |
సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తించ దివాకరమ్ ‖

స్నాన శ్లోకం
గంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ‖

భస్మ ధారణ శ్లోకం
శ్రీకరం చ పవిత్రం చ శోక నివారణమ్ |
లోకే వశీకరం పుంసాం భస్మం త్ర్యైలోక్య పావనమ్ ‖

భోజన పూర్వ శ్లోకం
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతమ్ |
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః ‖

అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహ-మాశ్రితః |
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధమ్ ‖

త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే |
గృహాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వర ‖

భోజనానంతర శ్లోకం
అగస్త్యం వైనతేయం చ శమీం చ బడబాలనమ్ |
ఆహార పరిణామార్థం స్మరామి చ వృకోదరమ్ ‖

సంధ్యా దీప దర్శన శ్లోకం
దీపం జ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపం సర్వతమోపహం |
దీపేన సాధ్యతే సర్వం సంధ్యా దీపం నమోఽస్తుతే ‖

నిద్రా శ్లోకం
రామం స్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం |
శయనే యః స్మరేన్నిత్యమ్ దుస్వప్న-స్తస్యనశ్యతి ‖

కార్య ప్రారంభ శ్లోకం
వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభః |
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ‖

గాయత్రి మంత్రం
ఓం భూర్భువస్సువః | తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యం |
భర్గో' దేవస్య' ధీమహి | ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ‖

హనుమ స్తోత్రం
మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం |
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ‖

బుద్ధిర్బలం యశొధైర్యం నిర్భయత్వ-మరోగతా |
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్-స్మరణాద్-భవేత్ ‖

శ్రీరామ స్తోత్రం
శ్రీ రామ రామ రామేతీ రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే

గణేశ స్తోత్రం
శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణమ్ చతుర్భుజం |
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ‖
అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశమ్ |
అనేకదంతం భక్తానా-మేకదంత-ముపాస్మహే ‖

శివ స్తోత్రం
త్ర్యం'బకం యజామహే సుగంధిం పు'ష్టివర్ధ'నం |
ఉర్వారుకమి'వ బంధ'నాన్-మృత్యో'ర్-ముక్షీయ మాఽమృతా''త్ ‖

గురు శ్లోకం
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః |
గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ‖

సరస్వతీ శ్లోకం
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ |
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ‖

యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా |
యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా |
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా |
సా మామ్ పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా |

లక్ష్మీ శ్లోకం
లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం |
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురామ్ |
శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం |
త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియామ్ ‖

వేంకటేశ్వర శ్లోకం
శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినామ్ |
శ్రీ వేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళమ్ ‖

దేవీ శ్లోకం
సర్వ మంగల మాంగల్యే శివే సర్వార్థ సాధికే |
శరణ్యే త్ర్యంబకే దేవి నారాయణి నమోస్తుతే ‖

దక్షిణామూర్తి శ్లోకం
గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం |
నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః ‖

అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం
అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతేఽహర్నిశం మయా |
దాసోఽయ మితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర ‖

కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధమ్ |
విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ‖

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ |
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై నారాయణాయేతి సమర్పయామి ‖

బౌద్ధ ప్రార్థన
బుద్ధం శరణం గచ్ఛామి
ధర్మం శరణం గచ్ఛామి
సంఘం శరణం గచ్ఛామి

శాంతి మంత్రం
అసతోమా సద్గమయా |
తమసోమా జ్యోతిర్గమయా |
మృత్యోర్మా అమృతంగమయా |
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః

సర్వే భవంతు సుఖినః సర్వే సంతు నిరామయాః |
సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్చిద్దుఃఖ భాగ్భవేత్ ‖

ఓం సహ నా'వవతు | స నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై |
తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

విశేష మంత్రాః
పంచాక్షరి - ఓం నమశ్శివాయ
అష్టాక్షరి - ఓమ్ నమో నారాయణాయ
ద్వాదశాక్షరి - ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ


This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - దేవనాగరి భాషలో

नित्य पारायण श्लोकाः

प्रभात श्लोकं
कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती |
करमूले स्थिता गौरी प्रभाते करदर्शनम् ‖

प्रभात भूमि श्लोकं
समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मण्डले |
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्वमे ‖

सूर्योदय श्लोकं
ब्रह्मस्वरूप मुदये मध्याह्नेतु महेश्वरम् |
साहं ध्यायेत्सदा विष्णुं त्रिमूर्तिञ्च दिवाकरम् ‖

स्नान श्लोकं
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती
नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ‖

भस्म धारण श्लोकं
श्रीकरं च पवित्रं च शोक निवारणम् |
लोके वशीकरं पुंसां भस्मं त्र्यैलोक्य पावनम् ‖

भोजन पूर्व श्लोकं
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् |
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिनः ‖

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देह-माश्रितः |
प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ‖

त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये |
गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर ‖

भोजनानन्तर श्लोकं
अगस्त्यं वैनतेयं च शमीं च बडबालनम् |
आहार परिणामार्थं स्मरामि च वृकोदरम् ‖

सन्ध्या दीप दर्शन श्लोकं
दीपं ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वतमोपहं |
दीपेन साध्यते सर्वं सन्ध्या दीपं नमोऽस्तुते ‖

निद्रा श्लोकं
रामं स्कन्धं हनुमन्तं वैनतेयं वृकोदरं |
शयने यः स्मरेन्नित्यम् दुस्वप्न-स्तस्यनश्यति ‖

कार्य प्रारम्भ श्लोकं
वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः |
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ‖

गायत्रि मन्त्रं
ॐ भूर्भुवस्सुवः | तथ्स'वितुर्वरे''ण्यं |
भर्गो' देवस्य' धीमहि | धियो यो नः' प्रचोदया''त् ‖

हनुम स्तोत्रं
मनोजवं मारुत तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्टं |
वातात्मजं वानरयूध मुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ‖

बुद्धिर्बलं यशॊधैर्यं निर्भयत्व-मरोगता |
अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्-स्मरणाद्-भवेत् ‖

श्रीराम स्तोत्रं
श्री राम राम रामेती रमे रामे मनोरमे
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने

गणेश स्तोत्रं
शुक्लां बरधरं विष्णुं शशिवर्णम् चतुर्भुजं |
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये ‖
अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् |
अनेकदन्तं भक्ताना-मेकदन्त-मुपास्महे ‖

शिव स्तोत्रं
त्र्यं'बकं यजामहे सुगन्धिं पु'ष्टिवर्ध'नं |
उर्वारुकमि'व बन्ध'नान्-मृत्यो'र्-मुक्षीय माऽमृता''त् ‖

गुरु श्लोकं
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः |
गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः ‖

सरस्वती श्लोकं
सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी |
विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा ‖

या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता |
या वीणा वरदण्ड मण्डित करा, या श्वेत पद्मासना |
या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्-देवैः सदा पूजिता |
सा माम् पातु सरस्वती भगवती निश्शेषजाड्यापहा |

लक्ष्मी श्लोकं
लक्ष्मीं क्षीरसमुद्र राज तनयां श्रीरङ्ग धामेश्वरीं |
दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपाङ्कुराम् |
श्रीमन्मन्ध कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां |
त्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् ‖

वेङ्कटेश्वर श्लोकं
श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् |
श्री वेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ‖

देवी श्लोकं
सर्व मङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके |
शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोस्तुते ‖

दक्षिणामूर्ति श्लोकं
गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां |
निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः ‖

अपराध क्षमापण स्तोत्रं
अपराध सहस्राणि, क्रियन्तेऽहर्निशं मया |
दासोऽय मिति मां मत्वा, क्षमस्व परमेश्वर ‖

करचरण कृतं वा कर्म वाक्कायजं वा
श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधम् |
विहित मविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व
शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो ‖

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेः स्वभावात् |
करोमि यद्यत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ‖

बौद्ध प्रार्थन
बुद्धं शरणं गच्छामि
धर्मं शरणं गच्छामि
सङ्घं शरणं गच्छामि

शान्ति मन्त्रं
असतोमा सद्गमया |
तमसोमा ज्योतिर्गमया |
मृत्योर्मा अमृतङ्गमया |
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः |
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःख भाग्भवेत् ‖

ॐ सह ना'ववतु | स नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै |
तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

विशेष मन्त्राः
पञ्चाक्षरि - ॐ नमश्शिवाय
अष्टाक्षरि - ओम् नमो नारायणाय
द्वादशाक्षरि - ॐ नमो भगवते वासुदेवाय


This stotram is in plain english - ఆంగ్లములో 

NITYA PĀRĀYAṆA ŚLOKĀḤ

prabhāta ślokaṃ
karāgre vasate lakśhmīḥ karamadhye sarasvatī |
karamūle sthitā gaurī prabhāte karadarśanam ‖

prabhāta bhūmi ślokaṃ
samudra vasane devī parvata stana maṇḍale |
viśhṇupatni namastubhyaṃ, pādasparśaṃ kśhamasvame ‖

sūryodaya ślokaṃ
brahmasvarūpa mudaye madhyāhnetu maheśvaram |
sāhaṃ dhyāyetsadā viśhṇuṃ trimūrtiñca divākaram ‖

snāna ślokaṃ
gaṅge cha yamune chaiva godāvarī sarasvatī
narmade sindhu kāverī jalesmin sannidhiṃ kuru ‖

bhasma dhāraṇa ślokaṃ
śrīkaraṃ cha pavitraṃ cha śoka nivāraṇam |
loke vaśīkaraṃ puṃsāṃ bhasmaṃ tryailokya pāvanam ‖

bhojana pūrva ślokaṃ
brahmārpaṇaṃ brahma haviḥ brahmāgnau brahmaṇāhutam |
brahmaiva tena gantavyaṃ brahma karma samādhinaḥ ‖

ahaṃ vaiśvānaro bhūtvā prāṇināṃ deha-māśritaḥ |
prāṇāpāna samāyuktaḥ pachāmyannaṃ chaturvidham ‖

tvadīyaṃ vastu govinda tubhyameva samarpaye |
gṛhāṇa sumukho bhūtvā prasīda parameśvara ‖

bhojanānantara ślokaṃ
agastyaṃ vainateyaṃ cha śamīṃ cha baḍabālanam |
āhāra pariṇāmārthaṃ smarāmi cha vṛkodaram ‖

sandhyā dīpa darśana ślokaṃ
dīpaṃ jyoti parabrahma dīpaṃ sarvatamopahaṃ |
dīpena sādhyate sarvaṃ sandhyā dīpaṃ namoastute ‖

nidrā ślokaṃ
rāmaṃ skandhaṃ hanumantaṃ vainateyaṃ vṛkodaraṃ |
śayane yaḥ smarennityam dusvapna-stasyanaśyati ‖

kārya prārambha ślokaṃ
vakratuṇḍa mahākāya sūryakoṭi samaprabhaḥ |
nirvighnaṃ kuru me deva sarva kāryeśhu sarvadā ‖

gāyatri mantraṃ
oṃ bhūrbhuvassuvaḥ | tathsa'viturvare''ṇyaṃ |
bhargo' devasya' dhīmahi | dhiyo yo na'ḥ prachodayā''t ‖

hanuma stotraṃ
manojavaṃ māruta tulyavegaṃ jitendriyaṃ buddhimatāṃ variśhṭaṃ |
vātātmajaṃ vānarayūdha mukhyaṃ śrīrāmadūtaṃ śirasā namāmi ‖

buddhirbalaṃ yaśodhairyaṃ nirbhayatva-marogatā |
ajāḍyaṃ vākpaṭutvaṃ cha hanumat-smaraṇād-bhavet ‖

śrīrāma stotraṃ
śrī rāma rāma rāmetī rame rāme manorame
sahasranāma tattulyaṃ rāma nāma varānane

gaṇeśa stotraṃ
śuklāṃ baradharaṃ viśhṇuṃ śaśivarṇam chaturbhujaṃ |
prasannavadanaṃ dhyāyet sarva vighnopaśāntaye ‖
agajānana padmārkaṃ gajānana maharniśam |
anekadantaṃ bhaktānā-mekadanta-mupāsmahe ‖

śiva stotraṃ
trya'mbakaṃ yajāmahe sugandhiṃ pu'śhṭivardha'naṃ |
urvārukami'va bandha'nān-mṛtyo'r-mukśhīya mā'mṛtā''t ‖

guru ślokaṃ
gururbrahmā gururviśhṇuḥ gururdevo maheśvaraḥ |
guruḥ sākśhāt parabrahmā tasmai śrī gurave namaḥ ‖

sarasvatī ślokaṃ
sarasvatī namastubhyaṃ varade kāmarūpiṇī |
vidyārambhaṃ kariśhyāmi siddhirbhavatu me sadā ‖

yā kundendu tuśhāra hāra dhavaḻā, yā śubhra vastrāvṛtā |
yā vīṇā varadaṇḍa maṇḍita karā, yā śveta padmāsanā |
yā brahmāchyuta śaṅkara prabhṛtibhir-devaiḥ sadā pūjitā |
sā mām pātu sarasvatī bhagavatī niśśeśhajāḍyāpahā |

lakśhmī ślokaṃ
lakśhmīṃ kśhīrasamudra rāja tanayāṃ śrīraṅga dhāmeśvarīṃ |
dāsībhūta samasta deva vanitāṃ lokaika dīpāṅkurām |
śrīmanmandha kaṭākśha labdha vibhava brahmendra gaṅgādharāṃ |
tvāṃ trailokyakuṭumbinīṃ sarasijāṃ vande mukundapriyām ‖

veṅkaṭeśvara ślokaṃ
śriyaḥ kāntāya kaḻyāṇanidhaye nidhayearthinām |
śrī veṅkaṭa nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḻam ‖

devī ślokaṃ
sarva maṅgala māṅgalye śive sarvārtha sādhike |
śaraṇye tryambake devi nārāyaṇi namostute ‖

dakśhiṇāmūrti ślokaṃ
gurave sarvalokānāṃ bhiśhaje bhavarogiṇāṃ |
nidhaye sarvavidyānāṃ dakśhiṇāmūrtaye namaḥ ‖

aparādha kśhamāpaṇa stotraṃ
aparādha sahasrāṇi, kriyanteaharniśaṃ mayā |
dāsoaya miti māṃ matvā, kśhamasva parameśvara ‖

karacharaṇa kṛtaṃ vā karma vākkāyajaṃ vā
śravaṇa nayanajaṃ vā mānasaṃ vāparādham |
vihita mavihitaṃ vā sarvametat kśhamasva
śiva śiva karuṇābdhe śrī mahādeva śambho ‖

kāyena vāchā manasendriyairvā
buddhyātmanā vā prakṛteḥ svabhāvāt |
karomi yadyatsakalaṃ parasmai nārāyaṇāyeti samarpayāmi ‖

bauddha prārthana
buddhaṃ śaraṇaṃ gacChāmi
dharmaṃ śaraṇaṃ gacChāmi
saṅghaṃ śaraṇaṃ gacChāmi

śānti mantraṃ
asatomā sadgamayā |
tamasomā jyotirgamayā |
mṛtyormā amṛtaṅgamayā |
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śāntiḥ

sarve bhavantu sukhinaḥ sarve santu nirāmayāḥ |
sarve bhadrāṇi paśyantu mā kaśchidduḥkha bhāgbhavet ‖

oṃ saha nā'vavatu | sa nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai |
tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

viśeśha mantrāḥ
pañchākśhari - oṃ namaśśivāya
aśhṭākśhari - om namo nārāyaṇāya
dvādaśākśhari - oṃ namo bhagavate vāsudevāya


సంకలనం: కోటేశ్వర్
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top