చంద్ర శేఖరాష్టకమ్ - CHANDRA ŚEKHARĀŚHṬAKAM


చంద్ర శేఖరాష్టకమ్

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమామ్ |
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమామ్ ‖

రత్నసాను శరాసనం రజతాద్రి శృంగ నికేతనం
శింజినీకృత పన్నగేశ్వర మచ్యుతానల సాయకమ్ |
క్షిప్రదగ్ద పురత్రయం త్రిదశాలయై రభివందితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ‖ 1 ‖

మత్తవారణ ముఖ్యచర్మ కృతోత్తరీయ మనోహరం
పంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంఘ్రి సరోరుహం |
దేవ సింధు తరంగ శ్రీకర సిక్త శుభ్ర జటాధరం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ‖ 2 ‖

కుండలీకృత కుండలీశ్వర కుండలం వృషవాహనం
నారదాది మునీశ్వర స్తుతవైభవం భువనేశ్వరం |
అంధకాంతక మాశ్రితామర పాదపం శమనాంతకం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ‖ 3 ‖

పంచపాదప పుష్పగంధ పదాంబుజ ద్వయశోభితం
ఫాలలోచన జాతపావక దగ్ధ మన్మధ విగ్రహం |
భస్మదిగ్ద కళేబరం భవనాశనం భవ మవ్యయం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ‖ 4 ‖

యక్ష రాజసఖం భగాక్ష హరం భుజంగ విభూషణమ్
శైలరాజ సుతా పరిష్కృత చారువామ కళేబరమ్ |
క్షేళ నీలగళం పరశ్వధ ధారిణం మృగధారిణమ్
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ‖ 5 ‖

భేషజం భవరోగిణా మఖిలాపదా మపహారిణం
దక్షయజ్ఞ వినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనం |
భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదం సకలాఘ సంఘ నిబర్హణం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ‖ 6 ‖

విశ్వసృష్టి విధాయకం పునరేవపాలన తత్పరం
సంహరం తమపి ప్రపంచ మశేషలోక నివాసినం |
క్రీడయంత మహర్నిశం గణనాథ యూథ సమన్వితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ‖ 7 ‖

భక్తవత్సల మర్చితం నిధిమక్షయం హరిదంబరం
సర్వభూత పతిం పరాత్పర మప్రమేయ మనుత్తమం |
సోమవారిన భోహుతాశన సోమ పాద్యఖిలాకృతిం
చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తి మయత్నతః ‖ 8 ‖


This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) దేవనాగరి.

चन्द्र शेखराष्टकम् 

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमाम् |
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्षमाम् ‖

रत्नसानु शरासनं रजताद्रि शृङ्ग निकेतनं
शिञ्जिनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानल सायकम् |
क्षिप्रदग्द पुरत्रयं त्रिदशालयै रभिवन्दितं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ‖ 1 ‖

मत्तवारण मुख्यचर्म कृतोत्तरीय मनोहरं
पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रि सरोरुहं |
देव सिन्धु तरङ्ग श्रीकर सिक्त शुभ्र जटाधरं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ‖ 2 ‖

कुण्डलीकृत कुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनं
नारदादि मुनीश्वर स्तुतवैभवं भुवनेश्वरं |
अन्धकान्तक माश्रितामर पादपं शमनान्तकं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ‖ 3 ‖

पञ्चपादप पुष्पगन्ध पदाम्बुज द्वयशोभितं
फाललोचन जातपावक दग्ध मन्मध विग्रहं |
भस्मदिग्द कलेबरं भवनाशनं भव मव्ययं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ‖ 4 ‖

यक्ष राजसखं भगाक्ष हरं भुजङ्ग विभूषणम्
शैलराज सुता परिष्कृत चारुवाम कलेबरम् |
क्षेल नीलगलं परश्वध धारिणं मृगधारिणम्
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ‖ 5 ‖

भेषजं भवरोगिणा मखिलापदा मपहारिणं
दक्षयज्ञ विनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं |
भुक्ति मुक्ति फलप्रदं सकलाघ सङ्घ निबर्हणं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ‖ 6 ‖

विश्वसृष्टि विधायकं पुनरेवपालन तत्परं
संहरं तमपि प्रपञ्च मशेषलोक निवासिनं |
क्रीडयन्त महर्निशं गणनाथ यूथ समन्वितं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ‖ 7 ‖

भक्तवत्सल मर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं
सर्वभूत पतिं परात्पर मप्रमेय मनुत्तमं |
सोमवारिन भोहुताशन सोम पाद्यखिलाकृतिं
चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्ति मयत्नतः ‖ 8 ‖

This is in romanized sanskrit - English 

CHANDRA ŚEKHARĀŚHṬAKAM

chandraśekhara chandraśekhara chandraśekhara pāhimām |
chandraśekhara chandraśekhara chandraśekhara rakśhamām ‖

ratnasānu śarāsanaṃ rajatādri śṛṅga niketanaṃ
śiñjinīkṛta pannageśvara machyutānala sāyakam |
kśhipradagda puratrayaṃ tridaśālayai rabhivanditaṃ
chandraśekharamāśraye mama kiṃ kariśhyati vai yamaḥ ‖ 1 ‖

mattavāraṇa mukhyacharma kṛtottarīya manoharaṃ
paṅkajāsana padmalochana pūjitāṅghri saroruhaṃ |
deva sindhu taraṅga śrīkara sikta śubhra jaṭādharaṃ
chandraśekharamāśraye mama kiṃ kariśhyati vai yamaḥ ‖ 2 ‖

kuṇḍalīkṛta kuṇḍalīśvara kuṇḍalaṃ vṛśhavāhanaṃ
nāradādi munīśvara stutavaibhavaṃ bhuvaneśvaraṃ |
andhakāntaka māśritāmara pādapaṃ śamanāntakaṃ
chandraśekharamāśraye mama kiṃ kariśhyati vai yamaḥ ‖ 3 ‖

pañchapādapa puśhpagandha padāmbuja dvayaśobhitaṃ
phālalochana jātapāvaka dagdha manmadha vigrahaṃ |
bhasmadigda kaḻebaraṃ bhavanāśanaṃ bhava mavyayaṃ
chandraśekharamāśraye mama kiṃ kariśhyati vai yamaḥ ‖ 4 ‖

yakśha rājasakhaṃ bhagākśha haraṃ bhujaṅga vibhūśhaṇam
śailarāja sutā pariśhkṛta chāruvāma kaḻebaram |
kśheḻa nīlagaḻaṃ paraśvadha dhāriṇaṃ mṛgadhāriṇam
chandraśekharamāśraye mama kiṃ kariśhyati vai yamaḥ ‖ 5 ‖

bheśhajaṃ bhavarogiṇā makhilāpadā mapahāriṇaṃ
dakśhayaGYa vināśanaṃ triguṇātmakaṃ trivilochanaṃ |
bhukti mukti phalapradaṃ sakalāgha saṅgha nibarhaṇaṃ
chandraśekharamāśraye mama kiṃ kariśhyati vai yamaḥ ‖ 6 ‖

viśvasṛśhṭi vidhāyakaṃ punarevapālana tatparaṃ
saṃharaṃ tamapi prapañcha maśeśhaloka nivāsinaṃ |
krīḍayanta maharniśaṃ gaṇanātha yūtha samanvitaṃ
chandraśekharamāśraye mama kiṃ kariśhyati vai yamaḥ ‖ 7 ‖

bhaktavatsala marchitaṃ nidhimakśhayaṃ haridambaraṃ
sarvabhūta patiṃ parātpara maprameya manuttamaṃ |
somavārina bhohutāśana soma pādyakhilākṛtiṃ
chandraśekhara eva tasya dadāti mukti mayatnataḥ ‖ 8 ‖

సంకలనం: కోటేశ్వర్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top