కాశీ విశ్వనాథాష్టకమ్ - Kāśī viśvanāthāṣṭakam


కాశీ విశ్వనాథాష్టకమ్

గంగా తరంగ రమణీయ జటా కలాపం
గౌరీ నిరంతర విభూషిత వామ భాగం
నారాయణ ప్రియమనంగ మదాపహారం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ‖ 1 ‖

వాచామగోచరమనేక గుణ స్వరూపం
వాగీశ విష్ణు సుర సేవిత పాద పద్మం
వామేణ విగ్రహ వరేన కలత్రవంతం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ‖ 2 ‖

భూతాదిపం భుజగ భూషణ భూషితాంగం
వ్యాఘ్రాంజినాం బరధరం, జటిలం, త్రినేత్రం
పాశాంకుశాభయ వరప్రద శూలపాణిం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ‖ 3 ‖

సీతాంశు శోభిత కిరీట విరాజమానం
బాలేక్షణాతల విశోషిత పంచబాణం
నాగాధిపా రచిత బాసుర కర్ణ పూరం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ‖ 4 ‖

పంచాననం దురిత మత్త మతంగజానాం
నాగాంతకం ధనుజ పుంగవ పన్నాగానాం
దావానలం మరణ శోక జరాటవీనాం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ‖ 5 ‖

తేజోమయం సగుణ నిర్గుణమద్వితీయం
ఆనంద కందమపరాజిత మప్రమేయం
నాగాత్మకం సకల నిష్కళమాత్మ రూపం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ‖ 6 ‖

ఆశాం విహాయ పరిహృత్య పరశ్య నిందాం
పాపే రథిం చ సునివార్య మనస్సమాధౌ
ఆధాయ హృత్-కమల మధ్య గతం పరేశం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ‖ 7 ‖

రాగాధి దోష రహితం స్వజనానురాగం
వైరాగ్య శాంతి నిలయం గిరిజా సహాయం
మాధుర్య ధైర్య సుభగం గరళాభిరామం
వారాణసీ పురపతిం భజ విశ్వనాధం ‖ 8 ‖

వారాణసీ పుర పతే స్థవనం శివస్య
వ్యాఖ్యాతం అష్టకమిదం పఠతే మనుష్య
విద్యాం శ్రియం విపుల సౌఖ్యమనంత కీర్తిం
సంప్రాప్య దేవ నిలయే లభతే చ మోక్షం ‖

విశ్వనాధాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేః శివ సన్నిధౌ
శివలోకమవాప్నోతి శివేనసహ మోదతే ‖


This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

काशी विश्वनाथाष्टकम्

गङ्गा तरङ्ग रमणीय जटा कलापं
गौरी निरन्तर विभूषित वाम भागं
नारायण प्रियमनङ्ग मदापहारं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ‖ 1 ‖

वाचामगोचरमनेक गुण स्वरूपं
वागीश विष्णु सुर सेवित पाद पद्मं
वामेण विग्रह वरेन कलत्रवन्तं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ‖ 2 ‖

भूतादिपं भुजग भूषण भूषिताङ्गं
व्याघ्राञ्जिनां बरधरं, जटिलं, त्रिनेत्रं
पाशाङ्कुशाभय वरप्रद शूलपाणिं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ‖ 3 ‖

सीतांशु शोभित किरीट विराजमानं
बालेक्षणातल विशोषित पञ्चबाणं
नागाधिपा रचित बासुर कर्ण पूरं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ‖ 4 ‖

पञ्चाननं दुरित मत्त मतङ्गजानां
नागान्तकं धनुज पुङ्गव पन्नागानां
दावानलं मरण शोक जराटवीनां
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ‖ 5 ‖

तेजोमयं सगुण निर्गुणमद्वितीयं
आनन्द कन्दमपराजित मप्रमेयं
नागात्मकं सकल निष्कलमात्म रूपं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ‖ 6 ‖

आशां विहाय परिहृत्य परश्य निन्दां
पापे रथिं च सुनिवार्य मनस्समाधौ
आधाय हृत्-कमल मध्य गतं परेशं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ‖ 7 ‖

रागाधि दोष रहितं स्वजनानुरागं
वैराग्य शान्ति निलयं गिरिजा सहायं
माधुर्य धैर्य सुभगं गरलाभिरामं
वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाधं ‖ 8 ‖

वाराणसी पुर पते स्थवनं शिवस्य
व्याख्यातं अष्टकमिदं पठते मनुष्य
विद्यां श्रियं विपुल सौख्यमनन्त कीर्तिं
सम्प्राप्य देव निलये लभते च मोक्षं ‖

विश्वनाधाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेः शिव सन्निधौ
शिवलोकमवाप्नोति शिवेनसह मोदते ‖

This is in romanized sanskrit - English

KĀŚĪ VIŚVANĀTHĀŚHṬAKAM

gaṅgā taraṅga ramaṇīya jaṭā kalāpaṃ
gaurī nirantara vibhūśhita vāma bhāgaṃ
nārāyaṇa priyamanaṅga madāpahāraṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ‖ 1 ‖

vācāmagocaramaneka guṇa svarūpaṃ
vāgīśa viśhṇu sura sevita pāda padmaṃ
vāmeṇa vigraha varena kalatravantaṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ‖ 2 ‖

bhūtādipaṃ bhujaga bhūśhaṇa bhūśhitāṅgaṃ
vyāghrāñjināṃ baradharaṃ, jaṭilaṃ, trinetraṃ
pāśāṅkuśābhaya varaprada śūlapāṇiṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ‖ 3 ‖

sītāṃśu śobhita kirīṭa virājamānaṃ
bālekśhaṇātala viśośhita pañcabāṇaṃ
nāgādhipā racita bāsura karṇa pūraṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ‖ 4 ‖

pañcānanaṃ durita matta mataṅgajānāṃ
nāgāntakaṃ dhanuja puṅgava pannāgānāṃ
dāvānalaṃ maraṇa śoka jarāṭavīnāṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ‖ 5 ‖

tejomayaṃ saguṇa nirguṇamadvitīyaṃ
ānanda kandamaparājita maprameyaṃ
nāgātmakaṃ sakala niśhkaḻamātma rūpaṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ‖ 6 ‖

āśāṃ vihāya parihṛtya paraśya nindāṃ
pāpe rathiṃ ca sunivārya manassamādhau
ādhāya hṛt-kamala madhya gataṃ pareśaṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ‖ 7 ‖

rāgādhi dośha rahitaṃ svajanānurāgaṃ
vairāgya śānti nilayaṃ girijā sahāyaṃ
mādhurya dhairya subhagaṃ garaḻābhirāmaṃ
vārāṇasī purapatiṃ bhaja viśvanādhaṃ ‖ 8 ‖

vārāṇasī pura pate sthavanaṃ śivasya
vyākhyātaṃ aśhṭakamidaṃ paṭhate manuśhya
vidyāṃ śriyaṃ vipula saukhyamananta kīrtiṃ
samprāpya deva nilaye labhate ca mokśhaṃ ‖

viśvanādhāśhṭakamidaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭheḥ śiva sannidhau
śivalokamavāpnoti śivenasaha modate ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top