రామాయణ జయ మంత్రమ్ - Rāmāyaṇa jaya mantramరామాయణ జయ మంత్రమ్

యత్యతిబలో రామో లక్ష్మణశ్చ మహాబలః
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభిపాలితః |
దాసోహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్టకర్మణః
హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః ‖

న రావణ సహస్రం మే యుద్ధే ప్రతిబలం భవేత్
శిలాభిస్తు ప్రహరతః పాదపైశ్చ సహస్రశః |
అర్ధయిత్వా పురీం లంకామభివాద్య చ మైథిలీం
సమృద్ధార్ధో గమిష్యామి మిషతాం సర్వరక్షసామ్ ‖

దేవనాగరి భాషలో - This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

रामायण जय मन्त्रम्

जयत्यतिबलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः
राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः |
दासोहं कोसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः
हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ‖

न रावण सहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत्
शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः |
अर्धयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं
समृद्धार्धो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम् ‖

This stotram is in english

RĀMĀYAṆA JAYA MANTRAM

jayatyatibalo rāmo lakśhmaṇaścha mahābalaḥ
rājā jayati sugrīvo rāghaveṇābhipālitaḥ |
dāsohaṃ kosalendrasya rāmasyākliśhṭakarmaṇaḥ
hanumān śatrusainyānāṃ nihantā mārutātmajaḥ ‖

na rāvaṇa sahasraṃ me yuddhe pratibalaṃ bhavet
śilābhistu praharataḥ pādapaiścha sahasraśaḥ |
ardhayitvā purīṃ laṅkāmabhivādya cha maithilīṃ
samṛddhārdho gamiśhyāmi miśhatāṃ sarvarakśhasām ‖


సంకలనం: కోటేశ్వర్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top