శివ అష్టోత్తర శత నామావళి - शिव अष्टोत्तर शत नामावलि - ŚIVA AŚHṬOTTARA ŚATA NĀMĀVAḺI

శివ అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం శివాయ నమః
ఓం మహేశ్వరాయ నమః
ఓం శంభవే నమః
ఓం పినాకినే నమః
ఓం శశిశేఖరాయ నమః
ఓం వామదేవాయ నమః
ఓం విరూపాక్షాయ నమః
ఓం కపర్దినే నమః
ఓం నీలలోహితాయ నమః
ఓం శంకరాయ నమః (10)
ఓం శూలపాణయే నమః
ఓం ఖట్వాంగినే నమః
ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
ఓం శిపివిష్టాయ నమః
ఓం అంబికానాథాయ నమః
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం భవాయ నమః
ఓం శర్వాయ నమః
ఓం త్రిలోకేశాయ నమః (20)
ఓం శితికంఠాయ నమః
ఓం శివాప్రియాయ నమః
ఓం ఉగ్రాయ నమః
ఓం కపాలినే నమః
ఓం కౌమారయే నమః
ఓం అంధకాసుర సూదనాయ నమః
ఓం గంగాధరాయ నమః
ఓం లలాటాక్షాయ నమః
ఓం కాలకాలాయ నమః
ఓం కృపానిధయే నమః (30)
ఓం భీమాయ నమః
ఓం పరశుహస్తాయ నమః
ఓం మృగపాణయే నమః
ఓం జటాధరాయ నమః
ఓం క్తెలాసవాసినే నమః
ఓం కవచినే నమః
ఓం కఠోరాయ నమః
ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః
ఓం వృషాంకాయ నమః
ఓం వృషభారూఢాయ నమః (40)
ఓం భస్మోద్ధూళిత విగ్రహాయ నమః
ఓం సామప్రియాయ నమః
ఓం స్వరమయాయ నమః
ఓం త్రయీమూర్తయే నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం సోమసూర్యాగ్ని లోచనాయ నమః
ఓం హవిషే నమః
ఓం యజ్ఞమయాయ నమః (50)
ఓం సోమాయ నమః
ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
ఓం సదాశివాయ నమః
ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః
ఓం వీరభద్రాయ నమః
ఓం గణనాథాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం హిరణ్యరేతసే నమః
ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
ఓం గిరీశాయ నమః (60)
ఓం గిరిశాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం భుజంగ భూషణాయ నమః
ఓం భర్గాయ నమః
ఓం గిరిధన్వనే నమః
ఓం గిరిప్రియాయ నమః
ఓం కృత్తివాససే నమః
ఓం పురారాతయే నమః
ఓం భగవతే నమః
ఓం ప్రమధాధిపాయ నమః (70)
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
ఓం సూక్ష్మతనవే నమః
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం వ్యోమకేశాయ నమః
ఓం మహాసేన జనకాయ నమః
ఓం చారువిక్రమాయ నమః
ఓం రుద్రాయ నమః
ఓం భూతపతయే నమః
ఓం స్థాణవే నమః (80)
ఓం అహిర్భుథ్న్యాయ నమః
ఓం దిగంబరాయ నమః
ఓం అష్టమూర్తయే నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం స్వాత్త్వికాయ నమః
ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ఖండపరశవే నమః
ఓం అజాయ నమః
ఓం పాశవిమోచకాయ నమః (90)
ఓం మృడాయ నమః
ఓం పశుపతయే నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం మహాదేవాయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం పూషదంతభిదే నమః
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః
ఓం దక్షాధ్వరహరాయ నమః
ఓం హరాయ నమః (100)
ఓం భగనేత్రభిదే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః
ఓం సహస్రపాదే నమః
ఓం అపపర్గప్రదాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం తారకాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః (108)

शिव अष्टोत्तर शत नामावलि - in Sanskrit (దేవనాగరి)

ॐ शिवाय नमः
ॐ महेश्वराय नमः
ॐ शम्भवे नमः
ॐ पिनाकिने नमः
ॐ शशिशेखराय नमः
ॐ वामदेवाय नमः
ॐ विरूपाक्षाय नमः
ॐ कपर्दिने नमः
ॐ नीललोहिताय नमः
ॐ शङ्कराय नमः (10)
ॐ शूलपाणये नमः
ॐ खट्वाङ्गिने नमः
ॐ विष्णुवल्लभाय नमः
ॐ शिपिविष्टाय नमः
ॐ अम्बिकानाथाय नमः
ॐ श्रीकण्ठाय नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ भवाय नमः
ॐ शर्वाय नमः
ॐ त्रिलोकेशाय नमः (20)
ॐ शितिकण्ठाय नमः
ॐ शिवाप्रियाय नमः
ॐ उग्राय नमः
ॐ कपालिने नमः
ॐ कौमारये नमः
ॐ अन्धकासुर सूदनाय नमः
ॐ गङ्गाधराय नमः
ॐ ललाटाक्षाय नमः
ॐ कालकालाय नमः
ॐ कृपानिधये नमः (30)
ॐ भीमाय नमः
ॐ परशुहस्ताय नमः
ॐ मृगपाणये नमः
ॐ जटाधराय नमः
ॐ क्तॆलासवासिने नमः
ॐ कवचिने नमः
ॐ कठोराय नमः
ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः
ॐ वृषाङ्काय नमः
ॐ वृषभारूढाय नमः (40)
ॐ भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः
ॐ सामप्रियाय नमः
ॐ स्वरमयाय नमः
ॐ त्रयीमूर्तये नमः
ॐ अनीश्वराय नमः
ॐ सर्वज्ञाय नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ सोमसूर्याग्नि लोचनाय नमः
ॐ हविषे नमः
ॐ यज्ञमयाय नमः (50)
ॐ सोमाय नमः
ॐ पञ्चवक्त्राय नमः
ॐ सदाशिवाय नमः
ॐ विश्वेश्वराय नमः
ॐ वीरभद्राय नमः
ॐ गणनाथाय नमः
ॐ प्रजापतये नमः
ॐ हिरण्यरेतसे नमः
ॐ दुर्धर्षाय नमः
ॐ गिरीशाय नमः (60)
ॐ गिरिशाय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ भुजङ्ग भूषणाय नमः
ॐ भर्गाय नमः
ॐ गिरिधन्वने नमः
ॐ गिरिप्रियाय नमः
ॐ कृत्तिवाससे नमः
ॐ पुरारातये नमः
ॐ भगवते नमः
ॐ प्रमधाधिपाय नमः (70)
ॐ मृत्युञ्जयाय नमः
ॐ सूक्ष्मतनवे नमः
ॐ जगद्व्यापिने नमः
ॐ जगद्गुरवे नमः
ॐ व्योमकेशाय नमः
ॐ महासेन जनकाय नमः
ॐ चारुविक्रमाय नमः
ॐ रुद्राय नमः
ॐ भूतपतये नमः
ॐ स्थाणवे नमः (80)
ॐ अहिर्भुथ्न्याय नमः
ॐ दिगम्बराय नमः
ॐ अष्टमूर्तये नमः
ॐ अनेकात्मने नमः
ॐ स्वात्त्विकाय नमः
ॐ शुद्धविग्रहाय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ खण्डपरशवे नमः
ॐ अजाय नमः
ॐ पाशविमोचकाय नमः (90)
ॐ मृडाय नमः
ॐ पशुपतये नमः
ॐ देवाय नमः
ॐ महादेवाय नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ पूषदन्तभिदे नमः
ॐ अव्यग्राय नमः
ॐ दक्षाध्वरहराय नमः
ॐ हराय नमः (100)
ॐ भगनेत्रभिदे नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ सहस्राक्षाय नमः
ॐ सहस्रपादे नमः
ॐ अपपर्गप्रदाय नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ तारकाय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः (108)

ŚIVA AŚHṬOTTARA ŚATA NĀMĀVAḺI - in English romanized sanskrit. 

oṃ śivāya namaḥ
oṃ maheśvarāya namaḥ
oṃ śambhave namaḥ
oṃ pinākine namaḥ
oṃ śaśiśekharāya namaḥ
oṃ vāmadevāya namaḥ
oṃ virūpākśhāya namaḥ
oṃ kapardine namaḥ
oṃ nīlalohitāya namaḥ
oṃ śaṅkarāya namaḥ (10)
oṃ śūlapāṇaye namaḥ
oṃ khaṭvāṅgine namaḥ
oṃ viśhṇuvallabhāya namaḥ
oṃ śipiviśhṭāya namaḥ
oṃ ambikānāthāya namaḥ
oṃ śrīkaṇṭhāya namaḥ
oṃ bhaktavatsalāya namaḥ
oṃ bhavāya namaḥ
oṃ śarvāya namaḥ
oṃ trilokeśāya namaḥ (20)
oṃ śitikaṇṭhāya namaḥ
oṃ śivāpriyāya namaḥ
oṃ ugrāya namaḥ
oṃ kapāline namaḥ
oṃ kaumāraye namaḥ
oṃ andhakāsura sūdanāya namaḥ
oṃ gaṅgādharāya namaḥ
oṃ lalāṭākśhāya namaḥ
oṃ kālakālāya namaḥ
oṃ kṛpānidhaye namaḥ (30)
oṃ bhīmāya namaḥ
oṃ paraśuhastāya namaḥ
oṃ mṛgapāṇaye namaḥ
oṃ jaṭādharāya namaḥ
oṃ ktelāsavāsine namaḥ
oṃ kavacine namaḥ
oṃ kaṭhorāya namaḥ
oṃ tripurāntakāya namaḥ
oṃ vṛśhāṅkāya namaḥ
oṃ vṛśhabhārūḍhāya namaḥ (40)
oṃ bhasmoddhūḻita vigrahāya namaḥ
oṃ sāmapriyāya namaḥ
oṃ svaramayāya namaḥ
oṃ trayīmūrtaye namaḥ
oṃ anīśvarāya namaḥ
oṃ sarvaGYāya namaḥ
oṃ paramātmane namaḥ
oṃ somasūryāgni locanāya namaḥ
oṃ haviśhe namaḥ
oṃ yaGYamayāya namaḥ (50)
oṃ somāya namaḥ
oṃ pañcavaktrāya namaḥ
oṃ sadāśivāya namaḥ
oṃ viśveśvarāya namaḥ
oṃ vīrabhadrāya namaḥ
oṃ gaṇanāthāya namaḥ
oṃ prajāpataye namaḥ
oṃ hiraṇyaretase namaḥ
oṃ durdharśhāya namaḥ
oṃ girīśāya namaḥ (60)
oṃ giriśāya namaḥ
oṃ anaghāya namaḥ
oṃ bhujaṅga bhūśhaṇāya namaḥ
oṃ bhargāya namaḥ
oṃ giridhanvane namaḥ
oṃ giripriyāya namaḥ
oṃ kṛttivāsase namaḥ
oṃ purārātaye namaḥ
oṃ bhagavate namaḥ
oṃ pramadhādhipāya namaḥ (70)
oṃ mṛtyuñjayāya namaḥ
oṃ sūkśhmatanave namaḥ
oṃ jagadvyāpine namaḥ
oṃ jagadgurave namaḥ
oṃ vyomakeśāya namaḥ
oṃ mahāsena janakāya namaḥ
oṃ cāruvikramāya namaḥ
oṃ rudrāya namaḥ
oṃ bhūtapataye namaḥ
oṃ sthāṇave namaḥ (80)
oṃ ahirbhuthnyāya namaḥ
oṃ digambarāya namaḥ
oṃ aśhṭamūrtaye namaḥ
oṃ anekātmane namaḥ
oṃ svāttvikāya namaḥ
oṃ śuddhavigrahāya namaḥ
oṃ śāśvatāya namaḥ
oṃ khaṇḍaparaśave namaḥ
oṃ ajāya namaḥ
oṃ pāśavimocakāya namaḥ (90)
oṃ mṛḍāya namaḥ
oṃ paśupataye namaḥ
oṃ devāya namaḥ
oṃ mahādevāya namaḥ
oṃ avyayāya namaḥ
oṃ haraye namaḥ
oṃ pūśhadantabhide namaḥ
oṃ avyagrāya namaḥ
oṃ dakśhādhvaraharāya namaḥ
oṃ harāya namaḥ (100)
oṃ bhaganetrabhide namaḥ
oṃ avyaktāya namaḥ
oṃ sahasrākśhāya namaḥ
oṃ sahasrapāde namaḥ
oṃ apapargapradāya namaḥ
oṃ anantāya namaḥ
oṃ tārakāya namaḥ
oṃ parameśvarāya namaḥ (108)

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top