శివానంద లహరి - ŚIVĀNANDA LAHARI - शिवानन्द लहरि

శివానంద లహరి - ŚIVĀNANDA LAHARI - शिवानन्द लहरि

శివానంద లహరి

కలాభ్యాం చూడాలంకృత-శశి కలాభ్యాం నిజ తపః-
ఫలాభ్యాం భక్తేశు ప్రకటిత-ఫలాభ్యాం భవతు మే |
శివాభ్యాం-అస్తోక-త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్-
భవాభ్యాం ఆనంద స్ఫుర-దనుభవాభ్యాం నతిరియమ్ ‖ 1 ‖

గలంతీ శంభో త్వచ్-చరిత-సరితః కిల్బిశ-రజో
దలంతీ ధీకుల్యా-సరణిశు పతంతీ విజయతామ్
దిశంతీ సంసార-భ్రమణ-పరితాప-ఉపశమనం
వసంతీ మచ్-చేతో-హృదభువి శివానంద-లహరీ 2

త్రయీ-వేద్యం హృద్యం త్రి-పుర-హరం ఆద్యం త్రి-నయనం
జటా-భారోదారం చలద్-ఉరగ-హారం మృగ ధరమ్
మహా-దేవం దేవం మయి సదయ-భావం పశు-పతిం
చిద్-ఆలంబం సాంబం శివమ్-అతి-విడంబం హృది భజే 3

సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధాః క్శుద్ర-ఫలదా
న మన్యే స్వప్నే వా తద్-అనుసరణం తత్-కృత-ఫలమ్
హరి-బ్రహ్మాదీనాం-అపి నికట-భాజాం-అసులభం
చిరం యాచే శంభో శివ తవ పదాంభోజ-భజనమ్ 4

స్మృతౌ శాస్త్రే వైద్యే శకున-కవితా-గాన-ఫణితౌ
పురాణే మంత్రే వా స్తుతి-నటన-హాస్యేశు-అచతురః
కథం రాజ్నాం ప్రీతిర్-భవతి మయి కో(అ)హం పశు-పతే
పశుం మాం సర్వజ్న ప్రథిత-కృపయా పాలయ విభో 5

ఘటో వా మృత్-పిండో-అపి-అణుర్-అపి చ ధూమో-అగ్నిర్-అచలః
పటో వా తంతుర్-వా పరిహరతి కిం ఘోర-శమనమ్
వృథా కంఠ-క్శోభం వహసి తరసా తర్క-వచసా
పదాంభోజం శంభోర్-భజ పరమ-సౌఖ్యం వ్రజ సుధీః 6

మనస్-తే పాదాబ్జే నివసతు వచః స్తోత్ర-ఫణితౌ
కరౌ చ-అభ్యర్చాయాం శ్రుతిర్-అపి కథాకర్ణన-విధౌ
తవ ధ్యానే బుద్ధిర్-నయన-యుగలం మూర్తి-విభవే
పర-గ్రంథాన్ కైర్-వా పరమ-శివ జానే పరమ్-అతః 7

యథా బుద్ధిః-శుక్తౌ రజతం ఇతి కాచాశ్మని మణిర్-
జలే పైశ్టే క్శీరం భవతి మృగ-తృశ్ణాసు సలిలమ్
తథా దేవ-భ్రాంత్యా భజతి భవద్-అన్యం జడ జనో
మహా-దేవేశం త్వాం మనసి చ న మత్వా పశు-పతే 8

గభీరే కాసారే విశతి విజనే ఘోర-విపినే
విశాలే శైలే చ భ్రమతి కుసుమార్థం జడ-మతిః
సమర్ప్యైకం చేతః-సరసిజం ఉమా నాథ భవతే
సుఖేన-అవస్థాతుం జన ఇహ న జానాతి కిమ్-అహో 9

నరత్వం దేవత్వం నగ-వన-మృగత్వం మశకతా
పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది-జననమ్
సదా త్వత్-పాదాబ్జ-స్మరణ-పరమానంద-లహరీ
విహారాసక్తం చేద్-హృదయం-ఇహ కిం తేన వపుశా 10

వటుర్వా గేహీ వా యతిర్-అపి జటీ వా తదితరో
నరో వా యః కశ్చిద్-భవతు భవ కిం తేన భవతి
యదీయం హృత్-పద్మం యది భవద్-అధీనం పశు-పతే
తదీయస్-త్వం శంభో భవసి భవ భారం చ వహసి 11

గుహాయాం గేహే వా బహిర్-అపి వనే వా(అ)ద్రి-శిఖరే
జలే వా వహ్నౌ వా వసతు వసతేః కిం వద ఫలమ్
సదా యస్యైవాంతఃకరణమ్-అపి శంబో తవ పదే
స్థితం చెద్-యోగో(అ)సౌ స చ పరమ-యోగీ స చ సుఖీ 12

అసారే సంసారే నిజ-భజన-దూరే జడధియా
భరమంతం మామ్-అంధం పరమ-కృపయా పాతుమ్ ఉచితమ్
మద్-అన్యః కో దీనస్-తవ కృపణ-రక్శాతి-నిపుణస్-
త్వద్-అన్యః కో వా మే త్రి-జగతి శరణ్యః పశు-పతే 13

ప్రభుస్-త్వం దీనానాం ఖలు పరమ-బంధుః పశు-పతే
ప్రముఖ్యో(అ)హం తేశామ్-అపి కిమ్-ఉత బంధుత్వమ్-అనయోః
త్వయైవ క్శంతవ్యాః శివ మద్-అపరాధాశ్-చ సకలాః
ప్రయత్నాత్-కర్తవ్యం మద్-అవనమ్-ఇయం బంధు-సరణిః 14

ఉపేక్శా నో చేత్ కిం న హరసి భవద్-ధ్యాన-విముఖాం
దురాశా-భూయిశ్ఠాం విధి-లిపిమ్-అశక్తో యది భవాన్
శిరస్-తద్-వదిధాత్రం న నఖలు సువృత్తం పశు-పతే
కథం వా నిర్-యత్నం కర-నఖ-ముఖేనైవ లులితమ్ 15

విరిన్చిర్-దీర్ఘాయుర్-భవతు భవతా తత్-పర-శిరశ్-
చతుశ్కం సంరక్శ్యం స ఖలు భువి దైన్యం లిఖితవాన్
విచారః కో వా మాం విశద-కృపయా పాతి శివ తే
కటాక్శ-వ్యాపారః స్వయమ్-అపి చ దీనావన-పరః 16

ఫలాద్-వా పుణ్యానాం మయి కరుణయా వా త్వయి విభో
ప్రసన్నే(అ)పి స్వామిన్ భవద్-అమల-పాదాబ్జ-యుగలమ్
కథం పశ్యేయం మాం స్థగయతి నమః-సంభ్రమ-జుశాం
నిలింపానాం శ్రేణిర్-నిజ-కనక-మాణిక్య-మకుటైః 17

త్వమ్-ఏకో లోకానాం పరమ-ఫలదో దివ్య-పదవీం
వహంతస్-త్వన్మూలాం పునర్-అపి భజంతే హరి-ముఖాః
కియద్-వా దాక్శిణ్యం తవ శివ మదాశా చ కియతీ
కదా వా మద్-రక్శాం వహసి కరుణా-పూరిత-దృశా 18

దురాశా-భూయిశ్ఠే దురధిప-గృహ-ద్వార-ఘటకే
దురంతే సంసారే దురిత-నిలయే దుఃఖ జనకే
మదాయాసమ్ కిం న వ్యపనయసి కస్యోపకృతయే
వదేయం ప్రీతిశ్-చేత్ తవ శివ కృతార్థాః ఖలు వయమ్ 19

సదా మోహాటవ్యాం చరతి యువతీనాం కుచ-గిరౌ
నటత్య్-ఆశా-శాఖాస్-వటతి ఝటితి స్వైరమ్-అభితః
కపాలిన్ భిక్శో మే హృదయ-కపిమ్-అత్యంత-చపలం
దృఢం భక్త్యా బద్ధ్వా శివ భవద్-అధీనం కురు విభో 20

ధృతి-స్తంభాధారం దృఢ-గుణ నిబద్ధాం సగమనాం
విచిత్రాం పద్మాఢ్యాం ప్రతి-దివస-సన్మార్గ-ఘటితామ్
స్మరారే మచ్చేతః-స్ఫుట-పట-కుటీం ప్రాప్య విశదాం
జయ స్వామిన్ శక్త్యా సహ శివ గణైః-సేవిత విభో 21

ప్రలోభాద్యైర్-అర్థాహరణ-పర-తంత్రో ధని-గృహే
ప్రవేశోద్యుక్తః-సన్ భ్రమతి బహుధా తస్కర-పతే
ఇమం చేతశ్-చోరం కథమ్-ఇహ సహే శన్కర విభో
తవాధీనం కృత్వా మయి నిరపరాధే కురు కృపామ్ 22

కరోమి త్వత్-పూజాం సపది సుఖదో మే భవ విభో
విధిత్వం విశ్ణుత్వమ్ దిశసి ఖలు తస్యాః ఫలమ్-ఇతి
పునశ్చ త్వాం ద్రశ్టుం దివి భువి వహన్ పక్శి-మృగతామ్-
అదృశ్ట్వా తత్-ఖేదం కథమ్-ఇహ సహే శన్కర విభో 23

కదా వా కైలాసే కనక-మణి-సౌధే సహ-గణైర్-
వసన్ శంభోర్-అగ్రే స్ఫుట-ఘటిత-మూర్ధాన్జలి-పుటః
విభో సాంబ స్వామిన్ పరమ-శివ పాహీతి నిగదన్
విధాతృఋణాం కల్పాన్ క్శణమ్-ఇవ వినేశ్యామి సుఖతః 24

స్తవైర్-బ్రహ్మాదీనాం జయ-జయ-వచోభిర్-నియమానాం
గణానాం కేలీభిర్-మదకల-మహోక్శస్య కకుది
స్థితం నీల-గ్రీవం త్రి-నయనం-ఉమాశ్లిశ్ట-వపుశం
కదా త్వాం పశ్యేయం కర-ధృత-మృగం ఖండ-పరశుమ్ 25

కదా వా త్వాం దృశ్ట్వా గిరిశ తవ భవ్యాన్ఘ్రి-యుగలం
గృహీత్వా హస్తాభ్యాం శిరసి నయనే వక్శసి వహన్
సమాశ్లిశ్యాఘ్రాయ స్ఫుట-జలజ-గంధాన్ పరిమలాన్-
అలభ్యాం బ్రహ్మాద్యైర్-ముదమ్-అనుభవిశ్యామి హృదయే 26

కరస్థే హేమాద్రౌ గిరిశ నికటస్థే ధన-పతౌ
గృహస్థే స్వర్భూజా(అ)మర-సురభి-చింతామణి-గణే
శిరస్థే శీతాంశౌ చరణ-యుగలస్థే(అ)ఖిల శుభే
కమ్-అర్థం దాస్యే(అ)హం భవతు భవద్-అర్థం మమ మనః 27

సారూప్యం తవ పూజనే శివ మహా-దేవేతి సంకీర్తనే
సామీప్యం శివ భక్తి-ధుర్య-జనతా-సాంగత్య-సంభాశణే
సాలోక్యం చ చరాచరాత్మక-తను-ధ్యానే భవానీ-పతే
సాయుజ్యం మమ సిద్ధిమ్-అత్ర భవతి స్వామిన్ కృతార్థోస్మ్యహమ్ 28

త్వత్-పాదాంబుజమ్-అర్చయామి పరమం త్వాం చింతయామి-అన్వహం
త్వామ్-ఈశం శరణం వ్రజామి వచసా త్వామ్-ఏవ యాచే విభో
వీక్శాం మే దిశ చాక్శుశీం స-కరుణాం దివ్యైశ్-చిరం ప్రార్థితాం
శంభో లోక-గురో మదీయ-మనసః సౌఖ్యోపదేశం కురు 29

వస్త్రోద్-ధూత విధౌ సహస్ర-కరతా పుశ్పార్చనే విశ్ణుతా
గంధే గంధ-వహాత్మతా(అ)న్న-పచనే బహిర్-ముఖాధ్యక్శతా
పాత్రే కాన్చన-గర్భతాస్తి మయి చేద్ బాలేందు చూడా-మణే
శుశ్రూశాం కరవాణి తే పశు-పతే స్వామిన్ త్రి-లోకీ-గురో 30

నాలం వా పరమోపకారకమ్-ఇదం త్వేకం పశూనాం పతే
పశ్యన్ కుక్శి-గతాన్ చరాచర-గణాన్ బాహ్యస్థితాన్ రక్శితుమ్
సర్వామర్త్య-పలాయనౌశధమ్-అతి-జ్వాలా-కరం భీ-కరం
నిక్శిప్తం గరలం గలే న గలితం నోద్గీర్ణమ్-ఏవ-త్వయా 31

జ్వాలోగ్రః సకలామరాతి-భయదః క్శ్వేలః కథం వా త్వయా
దృశ్టః కిం చ కరే ధృతః కర-తలే కిం పక్వ-జంబూ-ఫలమ్
జిహ్వాయాం నిహితశ్చ సిద్ధ-ఘుటికా వా కంఠ-దేశే భృతః
కిం తే నీల-మణిర్-విభూశణమ్-అయం శంభో మహాత్మన్ వద 32

నాలం వా సకృద్-ఏవ దేవ భవతః సేవా నతిర్-వా నుతిః
పూజా వా స్మరణం కథా-శ్రవణమ్-అపి-ఆలోకనం మాదృశామ్
స్వామిన్న్-అస్థిర-దేవతానుసరణాయాసేన కిం లభ్యతే
కా వా ముక్తిర్-ఇతః కుతో భవతి చేత్ కిం ప్రార్థనీయం తదా 33

కిం బ్రూమస్-తవ సాహసం పశు-పతే కస్యాస్తి శంభో భవద్-
ధైర్యం చేదృశమ్-ఆత్మనః-స్థితిర్-ఇయం చాన్యైః కథం లభ్యతే
భ్రశ్యద్-దేవ-గణం త్రసన్-ముని-గణం నశ్యత్-ప్రపన్చం లయం
పశ్యన్-నిర్భయ ఏక ఏవ విహరతి-ఆనంద-సాంద్రో భవాన్ 34

యోగ-క్శేమ-ధురం-ధరస్య సకలః-శ్రేయః ప్రదోద్యోగినో
దృశ్టాదృశ్ట-మతోపదేశ-కృతినో బాహ్యాంతర-వ్యాపినః
సర్వజ్నస్య దయా-కరస్య భవతః కిం వేదితవ్యం మయా
శంభో త్వం పరమాంతరంగ ఇతి మే చిత్తే స్మరామి-అన్వహమ్ 35

భక్తో భక్తి-గుణావృతే ముద్-అమృతా-పూర్ణే ప్రసన్నే మనః
కుంభే సాంబ తవాన్ఘ్రి-పల్లవ యుగం సంస్థాప్య సంవిత్-ఫలమ్
సత్త్వం మంత్రమ్-ఉదీరయన్-నిజ శరీరాగార శుద్ధిం వహన్
పుణ్యాహం ప్రకటీ కరోమి రుచిరం కల్యాణమ్-ఆపాదయన్ 36

ఆమ్నాయాంబుధిమ్-ఆదరేణ సుమనః-సన్ఘాః-సముద్యన్-మనో
మంథానం దృఢ భక్తి-రజ్జు-సహితం కృత్వా మథిత్వా తతః
సోమం కల్ప-తరుం సు-పర్వ-సురభిం చింతా-మణిం ధీమతాం
నిత్యానంద-సుధాం నిరంతర-రమా-సౌభాగ్యమ్-ఆతన్వతే 37

ప్రాక్-పుణ్యాచల-మార్గ-దర్శిత-సుధా-మూర్తిః ప్రసన్నః-శివః
సోమః-సద్-గుణ-సేవితో మృగ-ధరః పూర్ణాస్-తమో-మోచకః
చేతః పుశ్కర-లక్శితో భవతి చేద్-ఆనంద-పాథో-నిధిః
ప్రాగల్భ్యేన విజృంభతే సుమనసాం వృత్తిస్-తదా జాయతే 38

ధర్మో మే చతుర్-అన్ఘ్రికః సుచరితః పాపం వినాశం గతం
కామ-క్రోధ-మదాదయో విగలితాః కాలాః సుఖావిశ్కృతాః
జ్నానానంద-మహౌశధిః సుఫలితా కైవల్య నాథే సదా
మాన్యే మానస-పుండరీక-నగరే రాజావతంసే స్థితే 39

ధీ-యంత్రేణ వచో-ఘటేన కవితా-కుల్యోపకుల్యాక్రమైర్-
ఆనీతైశ్చ సదాశివస్య చరితాంభో-రాశి-దివ్యామృతైః
హృత్-కేదార-యుతాశ్-చ భక్తి-కలమాః సాఫల్యమ్-ఆతన్వతే
దుర్భిక్శాన్-మమ సేవకస్య భగవన్ విశ్వేశ భీతిః కుతః 40

పాపోత్పాత-విమోచనాయ రుచిరైశ్వర్యాయ మృత్యుం-జయ
స్తోత్ర-ధ్యాన-నతి-ప్రదిక్శిణ-సపర్యాలోకనాకర్ణనే
జిహ్వా-చిత్త-శిరోన్ఘ్రి-హస్త-నయన-శ్రోత్రైర్-అహమ్ ప్రార్థితో
మామ్-ఆజ్నాపయ తన్-నిరూపయ ముహుర్-మామేవ మా మే(అ)వచః 41

గాంభీర్యం పరిఖా-పదం ఘన-ధృతిః ప్రాకార-ఉద్యద్-గుణ
స్తోమశ్-చాప్త-బలం ఘనేంద్రియ-చయో ద్వారాణి దేహే స్థితః
విద్యా-వస్తు-సమృద్ధిర్-ఇతి-అఖిల-సామగ్రీ-సమేతే సదా
దుర్గాతి-ప్రియ-దేవ మామక-మనో-దుర్గే నివాసం కురు 42

మా గచ్చ త్వమ్-ఇతస్-తతో గిరిశ భో మయ్యేవ వాసం కురు
స్వామిన్న్-ఆది కిరాత మామక-మనః కాంతార-సీమాంతరే
వర్తంతే బహుశో మృగా మద-జుశో మాత్సర్య-మోహాదయస్-
తాన్ హత్వా మృగయా-వినోద రుచితా-లాభం చ సంప్రాప్స్యసి 43

కర-లగ్న మృగః కరీంద్ర-భన్గో
ఘన శార్దూల-విఖండనో(అ)స్త-జంతుః
గిరిశో విశద్-ఆకృతిశ్-చ చేతః
కుహరే పన్చ ముఖోస్తి మే కుతో భీః 44

చందః-శాఖి-శిఖాన్వితైర్-ద్విజ-వరైః సంసేవితే శాశ్వతే
సౌఖ్యాపాదిని ఖేద-భేదిని సుధా-సారైః ఫలైర్-దీపితే
చేతః పక్శి-శిఖా-మణే త్యజ వృథా-సన్చారమ్-అన్యైర్-అలం
నిత్యం శన్కర-పాద-పద్మ-యుగలీ-నీడే విహారం కురు 45

ఆకీర్ణే నఖ-రాజి-కాంతి-విభవైర్-ఉద్యత్-సుధా-వైభవైర్-
ఆధౌతేపి చ పద్మ-రాగ-లలితే హంస-వ్రజైర్-ఆశ్రితే
నిత్యం భక్తి-వధూ గణైశ్-చ రహసి స్వేచ్చా-విహారం కురు
స్థిత్వా మానస-రాజ-హంస గిరిజా నాథాన్ఘ్రి-సౌధాంతరే 46

శంభు-ధ్యాన-వసంత-సన్గిని హృదారామే(అ)ఘ-జీర్ణచ్చదాః
స్రస్తా భక్తి లతాచ్చటా విలసితాః పుణ్య-ప్రవాల-శ్రితాః
దీప్యంతే గుణ-కోరకా జప-వచః పుశ్పాణి సద్-వాసనా
జ్నానానంద-సుధా-మరంద-లహరీ సంవిత్-ఫలాభ్యున్నతిః 47

నిత్యానంద-రసాలయం సుర-ముని-స్వాంతాంబుజాతాశ్రయం
స్వచ్చం సద్-ద్విజ-సేవితం కలుశ-హృత్-సద్-వాసనావిశ్కృతమ్
శంభు-ధ్యాన-సరోవరం వ్రజ మనో-హంసావతంస స్థిరం
కిం క్శుద్రాశ్రయ-పల్వల-భ్రమణ-సంజాత-శ్రమం ప్రాప్స్యసి 48

ఆనందామృత-పూరితా హర-పదాంభోజాలవాలోద్యతా
స్థైర్యోపఘ్నమ్-ఉపేత్య భక్తి లతికా శాఖోపశాఖాన్వితా
ఉచ్చైర్-మానస-కాయమాన-పటలీమ్-ఆక్రమ్య నిశ్-కల్మశా
నిత్యాభీశ్ట-ఫల-ప్రదా భవతు మే సత్-కర్మ-సంవర్ధితా 49

సంధ్యారంభ-విజృంభితం శ్రుతి-శిర-స్థానాంతర్-ఆధిశ్ఠితం
స-ప్రేమ భ్రమరాభిరామమ్-అసకృత్ సద్-వాసనా-శోభితమ్
భోగీంద్రాభరణం సమస్త-సుమనః-పూజ్యం గుణావిశ్కృతం
సేవే శ్రీ-గిరి-మల్లికార్జున-మహా-లిన్గం శివాలిన్గితమ్ 50

భృన్గీచ్చా-నటనోత్కటః కరి-మద-గ్రాహీ స్ఫురన్-మాధవ-
ఆహ్లాదో నాద-యుతో మహాసిత-వపుః పన్చేశుణా చాదృతః
సత్-పక్శః సుమనో-వనేశు స పునః సాక్శాన్-మదీయే మనో
రాజీవే భ్రమరాధిపో విహరతాం శ్రీ శైల-వాసీ విభుః 51

కారుణ్యామృత-వర్శిణం ఘన-విపద్-గ్రీశ్మచ్చిదా-కర్మఠం
విద్యా-సస్య-ఫలోదయాయ సుమనః-సంసేవ్యమ్-ఇచ్చాకృతిమ్
నృత్యద్-భక్త-మయూరమ్-అద్రి-నిలయం చన్చజ్-జటా-మండలం
శంభో వాన్చతి నీల-కంధర-సదా త్వాం మే మనశ్-చాతకః 52

ఆకాశేన శిఖీ సమస్త ఫణినాం నేత్రా కలాపీ నతా-
(అ)నుగ్రాహి-ప్రణవోపదేశ-నినదైః కేకీతి యో గీయతే
శ్యామాం శైల-సముద్భవాం ఘన-రుచిం దృశ్ట్వా నటంతం ముదా
వేదాంతోపవనే విహార-రసికం తం నీల-కంఠం భజే 53

సంధ్యా ఘర్మ-దినాత్యయో హరి-కరాఘాత-ప్రభూతానక-
ధ్వానో వారిద గర్జితం దివిశదాం దృశ్టిచ్చటా చన్చలా
భక్తానాం పరితోశ బాశ్ప వితతిర్-వృశ్టిర్-మయూరీ శివా
యస్మిన్న్-ఉజ్జ్వల-తాండవం విజయతే తం నీల-కంఠం భజే 54

ఆద్యాయామిత-తేజసే-శ్రుతి-పదైర్-వేద్యాయ సాధ్యాయ తే
విద్యానంద-మయాత్మనే త్రి-జగతః-సంరక్శణోద్యోగినే
ధ్యేయాయాఖిల-యోగిభిః-సుర-గణైర్-గేయాయ మాయావినే
సమ్యక్ తాండవ-సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిః-శంభవే 55

నిత్యాయ త్రి-గుణాత్మనే పుర-జితే కాత్యాయనీ-శ్రేయసే
సత్యాయాది కుటుంబినే ముని-మనః ప్రత్యక్శ-చిన్-మూర్తయే
మాయా-సృశ్ట-జగత్-త్రయాయ సకల-ఆమ్నాయాంత-సన్చారిణే
సాయం తాండవ-సంభ్రమాయ జటినే సేయం నతిః-శంభవే 56

నిత్యం స్వోదర-పోశణాయ సకలాన్-ఉద్దిశ్య విత్తాశయా
వ్యర్థం పర్యటనం కరోమి భవతః-సేవాం న జానే విభో
మజ్-జన్మాంతర-పుణ్య-పాక-బలతస్-త్వం శర్వ సర్వాంతరస్-
తిశ్ఠస్యేవ హి తేన వా పశు-పతే తే రక్శణీయో(అ)స్మ్యహమ్ 57

ఏకో వారిజ-బాంధవః క్శితి-నభో వ్యాప్తం తమో-మండలం
భిత్వా లోచన-గోచరోపి భవతి త్వం కోటి-సూర్య-ప్రభః
వేద్యః కిం న భవస్యహో ఘన-తరం కీదృన్గ్భవేన్-మత్తమస్-
తత్-సర్వం వ్యపనీయ మే పశు-పతే సాక్శాత్ ప్రసన్నో భవ 58

హంసః పద్మ-వనం సమిచ్చతి యథా నీలాంబుదం చాతకః
కోకః కోక-నద-ప్రియం ప్రతి-దినం చంద్రం చకోరస్-తథా
చేతో వాన్చతి మామకం పశు-పతే చిన్-మార్గ మృగ్యం విభో
గౌరీ నాథ భవత్-పదాబ్జ-యుగలం కైవల్య-సౌఖ్య-ప్రదమ్ 59

రోధస్-తోయహృతః శ్రమేణ-పథికశ్-చాయాం తరోర్-వృశ్టితః
భీతః స్వస్థ గృహం గృహస్థమ్-అతిథిర్-దీనః ప్రభం ధార్మికమ్
దీపం సంతమసాకులశ్-చ శిఖినం శీతావృతస్-త్వం తథా
చేతః-సర్వ-భయాపహం-వ్రజ సుఖం శంభోః పదాంభోరుహమ్ 60

అన్కోలం నిజ బీజ సంతతిర్-అయస్కాంతోపలం సూచికా
సాధ్వీ నైజ విభుం లతా క్శితి-రుహం సింధుహ్-సరిద్-వల్లభమ్
ప్రాప్నోతీహ యథా తథా పశు-పతేః పాదారవింద-ద్వయం
చేతోవృత్తిర్-ఉపేత్య తిశ్ఠతి సదా సా భక్తిర్-ఇతి-ఉచ్యతే 61

ఆనందాశ్రుభిర్-ఆతనోతి పులకం నైర్మల్యతశ్-చాదనం
వాచా శన్ఖ ముఖే స్థితైశ్-చ జఠరా-పూర్తిం చరిత్రామృతైః
రుద్రాక్శైర్-భసితేన దేవ వపుశో రక్శాం భవద్-భావనా-
పర్యన్కే వినివేశ్య భక్తి జననీ భక్తార్భకం రక్శతి 62

మార్గా-వర్తిత పాదుకా పశు-పతేర్-అంగస్య కూర్చాయతే
గండూశాంబు-నిశేచనం పుర-రిపోర్-దివ్యాభిశేకాయతే
కిన్చిద్-భక్శిత-మాంస-శేశ-కబలం నవ్యోపహారాయతే
భక్తిః కిం న కరోతి-అహో వన-చరో భక్తావతమ్సాయతే 63

వక్శస్తాడనమ్-అంతకస్య కఠినాపస్మార సమ్మర్దనం
భూ-భృత్-పర్యటనం నమత్-సుర-శిరః-కోటీర సన్ఘర్శణమ్
కర్మేదం మృదులస్య తావక-పద-ద్వంద్వస్య గౌరీ-పతే
మచ్చేతో-మణి-పాదుకా-విహరణం శంభో సదాన్గీ-కురు 64

వక్శస్-తాడన శన్కయా విచలితో వైవస్వతో నిర్జరాః
కోటీరోజ్జ్వల-రత్న-దీప-కలికా-నీరాజనం కుర్వతే
దృశ్ట్వా ముక్తి-వధూస్-తనోతి నిభృతాశ్లేశం భవానీ-పతే
యచ్-చేతస్-తవ పాద-పద్మ-భజనం తస్యేహ కిం దుర్-లభమ్ 65

క్రీడార్థం సృజసి ప్రపన్చమ్-అఖిలం క్రీడా-మృగాస్-తే జనాః
యత్-కర్మాచరితం మయా చ భవతః ప్రీత్యై భవత్యేవ తత్
శంభో స్వస్య కుతూహలస్య కరణం మచ్చేశ్టితం నిశ్చితం
తస్మాన్-మామక రక్శణం పశు-పతే కర్తవ్యమ్-ఏవ త్వయా 66

బహు-విధ-పరితోశ-బాశ్ప-పూర-
స్ఫుట-పులకాన్కిత-చారు-భోగ-భూమిమ్
చిర-పద-ఫల-కాన్క్శి-సేవ్యమానాం
పరమ సదాశివ-భావనాం ప్రపద్యే 67

అమిత-ముదమృతం ముహుర్-దుహంతీం
విమల-భవత్-పద-గోశ్ఠమ్-ఆవసంతీమ్
సదయ పశు-పతే సుపుణ్య-పాకాం
మమ పరిపాలయ భక్తి ధేనుమ్-ఏకామ్ 68

జడతా పశుతా కలన్కితా
కుటిల-చరత్వం చ నాస్తి మయి దేవ
అస్తి యది రాజ-మౌలే
భవద్-ఆభరణస్య నాస్మి కిం పాత్రమ్ 69

అరహసి రహసి స్వతంత్ర-బుద్ధ్యా
వరి-వసితుం సులభః ప్రసన్న-మూర్తిః
అగణిత ఫల-దాయకః ప్రభుర్-మే
జగద్-అధికో హృది రాజ-శేఖరోస్తి 70

ఆరూఢ-భక్తి-గుణ-కున్చిత-భావ-చాప-
యుక్తైః-శివ-స్మరణ-బాణ-గణైర్-అమోఘైః
నిర్జిత్య కిల్బిశ-రిపూన్ విజయీ సుధీంద్రః-
సానందమ్-ఆవహతి సుస్థిర-రాజ-లక్శ్మీమ్ 71

ధ్యానాన్జనేన సమవేక్శ్య తమః-ప్రదేశం
భిత్వా మహా-బలిభిర్-ఈశ్వర నామ-మంత్రైః
దివ్యాశ్రితం భుజగ-భూశణమ్-ఉద్వహంతి
యే పాద-పద్మమ్-ఇహ తే శివ తే కృతార్థాః 72

భూ-దారతామ్-ఉదవహద్-యద్-అపేక్శయా శ్రీ-
భూ-దార ఏవ కిమతః సుమతే లభస్వ
కేదారమ్-ఆకలిత ముక్తి మహౌశధీనాం
పాదారవింద భజనం పరమేశ్వరస్య 73

ఆశా-పాశ-క్లేశ-దుర్-వాసనాది-
భేదోద్యుక్తైర్-దివ్య-గంధైర్-అమందైః
ఆశా-శాటీకస్య పాదారవిందం
చేతః-పేటీం వాసితాం మే తనోతు 74

కల్యాణినం సరస-చిత్ర-గతిం సవేగం
సర్వేన్గితజ్నమ్-అనఘం ధ్రువ-లక్శణాఢ్యమ్
చేతస్-తురన్గమ్-అధిరుహ్య చర స్మరారే
నేతః-సమస్త జగతాం వృశభాధిరూఢ 75

భక్తిర్-మహేశ-పద-పుశ్కరమ్-ఆవసంతీ
కాదంబినీవ కురుతే పరితోశ-వర్శమ్
సంపూరితో భవతి యస్య మనస్-తటాకస్-
తజ్-జన్మ-సస్యమ్-అఖిలం సఫలం చ నాన్యత్ 76

బుద్ధిః-స్థిరా భవితుమ్-ఈశ్వర-పాద-పద్మ
సక్తా వధూర్-విరహిణీవ సదా స్మరంతీ
సద్-భావనా-స్మరణ-దర్శన-కీర్తనాది
సమ్మోహితేవ శివ-మంత్ర-జపేన వింతే 77

సద్-ఉపచార-విధిశు-అను-బోధితాం
సవినయాం సుహృదం సదుపాశ్రితామ్
మమ సముద్ధర బుద్ధిమ్-ఇమాం ప్రభో
వర-గుణేన నవోఢ-వధూమ్-ఇవ 78

నిత్యం యోగి-మనహ్-సరోజ-దల-సన్చార-క్శమస్-త్వత్-క్రమః-
శంభో తేన కథం కఠోర-యమ-రాడ్-వక్శః-కవాట-క్శతిః
అత్యంతం మృదులం త్వద్-అన్ఘ్రి-యుగలం హా మే మనశ్-చింతయతి-
ఏతల్-లోచన-గోచరం కురు విభో హస్తేన సంవాహయే 79

ఏశ్యత్యేశ జనిం మనో(అ)స్య కఠినం తస్మిన్-నటానీతి మద్-
రక్శాయై గిరి సీమ్ని కోమల-పద-న్యాసః పురాభ్యాసితః
నో-చేద్-దివ్య-గృహాంతరేశు సుమనస్-తల్పేశు వేద్యాదిశు
ప్రాయః-సత్సు శిలా-తలేశు నటనం శంభో కిమర్థం తవ 80

కన్చిత్-కాలమ్-ఉమా-మహేశ భవతః పాదారవిందార్చనైః
కన్చిద్-ధ్యాన-సమాధిభిశ్-చ నతిభిః కన్చిత్ కథాకర్ణనైః
కన్చిత్ కన్చిద్-అవేక్శణైశ్-చ నుతిభిః కన్చిద్-దశామ్-ఈదృశీం
యః ప్రాప్నోతి ముదా త్వద్-అర్పిత మనా జీవన్ స ముక్తః ఖలు 81

బాణత్వం వృశభత్వమ్-అర్ధ-వపుశా భార్యాత్వమ్-ఆర్యా-పతే
ఘోణిత్వం సఖితా మృదన్గ వహతా చేత్యాది రూపం దధౌ
త్వత్-పాదే నయనార్పణం చ కృతవాన్ త్వద్-దేహ భాగో హరి
పూజ్యాత్-పూజ్య-తరః-స ఏవ హి న చేత్ కో వా తదన్యో(అ)ధికః 82

జనన-మృతి-యుతానాం సేవయా దేవతానాం
న భవతి సుఖ-లేశః సంశయో నాస్తి తత్ర
అజనిమ్-అమృత రూపం సాంబమ్-ఈశం భజంతే
య ఇహ పరమ సౌఖ్యం తే హి ధన్యా లభంతే 83

శివ తవ పరిచర్యా సన్నిధానాయ గౌర్యా
భవ మమ గుణ-ధుర్యాం బుద్ధి-కన్యాం ప్రదాస్యే
సకల-భువన-బంధో సచ్చిద్-ఆనంద-సింధో
సదయ హృదయ-గేహే సర్వదా సంవస త్వమ్ 84

జలధి మథన దక్శో నైవ పాతాల భేదీ
న చ వన మృగయాయాం నైవ లుబ్ధః ప్రవీణః
అశన-కుసుమ-భూశా-వస్త్ర-ముఖ్యాం సపర్యాం
కథయ కథమ్-అహం తే కల్పయానీందు-మౌలే 85

పూజా-ద్రవ్య-సమృద్ధయో విరచితాః పూజాం కథం కుర్మహే
పక్శిత్వం న చ వా కీటిత్వమ్-అపి న ప్రాప్తం మయా దుర్-లభమ్
జానే మస్తకమ్-అన్ఘ్రి-పల్లవమ్-ఉమా-జానే న తే(అ)హం విభో
న జ్నాతం హి పితామహేన హరిణా తత్త్వేన తద్-రూపిణా 86

అశనం గరలం ఫణీ కలాపో
వసనం చర్మ చ వాహనం మహోక్శః
మమ దాస్యసి కిం కిమ్-అస్తి శంభో
తవ పాదాంబుజ-భక్తిమ్-ఏవ దేహి 87

యదా కృతాంభో-నిధి-సేతు-బంధనః
కరస్థ-లాధః-కృత-పర్వతాధిపః
భవాని తే లన్ఘిత-పద్మ-సంభవస్-
తదా శివార్చా-స్తవ భావన-క్శమః 88

నతిభిర్-నుతిభిస్-త్వమ్-ఈశ పూజా
విధిభిర్-ధ్యాన-సమాధిభిర్-న తుశ్టః
ధనుశా ముసలేన చాశ్మభిర్-వా
వద తే ప్రీతి-కరం తథా కరోమి 89

వచసా చరితం వదామి శంభోర్-
అహమ్-ఉద్యోగ విధాసు తే(అ)ప్రసక్తః
మనసాకృతిమ్-ఈశ్వరస్య సేవే
శిరసా చైవ సదాశివం నమామి 90

ఆద్యా(అ)విద్యా హృద్-గతా నిర్గతాసీత్-
విద్యా హృద్యా హృద్-గతా త్వత్-ప్రసాదాత్
సేవే నిత్యం శ్రీ-కరం త్వత్-పదాబ్జం
భావే ముక్తేర్-భాజనం రాజ-మౌలే 91

దూరీకృతాని దురితాని దురక్శరాణి
దౌర్-భాగ్య-దుఃఖ-దురహంకృతి-దుర్-వచాంసి
సారం త్వదీయ చరితం నితరాం పిబంతం
గౌరీశ మామ్-ఇహ సముద్ధర సత్-కటాక్శైః 92

సోమ కలా-ధర-మౌలౌ
కోమల ఘన-కంధరే మహా-మహసి
స్వామిని గిరిజా నాథే
మామక హృదయం నిరంతరం రమతామ్ 93

సా రసనా తే నయనే
తావేవ కరౌ స ఏవ కృత-కృత్యః
యా యే యౌ యో భర్గం
వదతీక్శేతే సదార్చతః స్మరతి 94

అతి మృదులౌ మమ చరణౌ-
అతి కఠినం తే మనో భవానీశ
ఇతి విచికిత్సాం సంత్యజ
శివ కథమ్-ఆసీద్-గిరౌ తథా ప్రవేశః 95

ధైయాన్కుశేన నిభృతం
రభసాద్-ఆకృశ్య భక్తి-శృన్ఖలయా
పుర-హర చరణాలానే
హృదయ-మదేభం బధాన చిద్-యంత్రైః 96

ప్రచరత్యభితః ప్రగల్భ-వృత్త్యా
మదవాన్-ఏశ మనః-కరీ గరీయాన్
పరిగృహ్య నయేన భక్తి-రజ్జ్వా
పరమ స్థాణు-పదం దృఢం నయాముమ్ 97

సర్వాలన్కార-యుక్తాం సరల-పద-యుతాం సాధు-వృత్తాం సువర్ణాం
సద్భిః-సమ్స్తూయ-మానాం సరస గుణ-యుతాం లక్శితాం లక్శణాఢ్యామ్
ఉద్యద్-భూశా-విశేశామ్-ఉపగత-వినయాం ద్యోత-మానార్థ-రేఖాం
కల్యాణీం దేవ గౌరీ-ప్రియ మమ కవితా-కన్యకాం త్వం గృహాణ 98

ఇదం తే యుక్తం వా పరమ-శివ కారుణ్య జలధే
గతౌ తిర్యగ్-రూపం తవ పద-శిరో-దర్శన-ధియా
హరి-బ్రహ్మాణౌ తౌ దివి భువి చరంతౌ శ్రమ-యుతౌ
కథం శంభో స్వామిన్ కథయ మమ వేద్యోసి పురతః 99

స్తోత్రేణాలమ్-అహం ప్రవచ్మి న మృశా దేవా విరిన్చాదయః
స్తుత్యానాం గణనా-ప్రసన్గ-సమయే త్వామ్-అగ్రగణ్యం విదుః
మాహాత్మ్యాగ్ర-విచారణ-ప్రకరణే ధానా-తుశస్తోమవద్-
ధూతాస్-త్వాం విదుర్-ఉత్తమోత్తమ ఫలం శంభో భవత్-సేవకాః 100


शिवानन्द लहरि - stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

कलाभ्यां चूडालङ्कृत-शशि कलाभ्यां निज तपः-
फलाभ्यां भक्तेशु प्रकटित-फलाभ्यां भवतु मे |
शिवाभ्यां-अस्तोक-त्रिभुवन शिवाभ्यां हृदि पुनर्-
भवाभ्यां आनन्द स्फुर-दनुभवाभ्यां नतिरियम् ‖ 1 ‖

गलन्ती शम्भो त्वच्-चरित-सरितः किल्बिश-रजो
दलन्ती धीकुल्या-सरणिशु पतन्ती विजयताम्
दिशन्ती संसार-भ्रमण-परिताप-उपशमनं
वसन्ती मच्-चेतो-हृदभुवि शिवानन्द-लहरी 2

त्रयी-वेद्यं हृद्यं त्रि-पुर-हरं आद्यं त्रि-नयनं
जटा-भारोदारं चलद्-उरग-हारं मृग धरम्
महा-देवं देवं मयि सदय-भावं पशु-पतिं
चिद्-आलम्बं साम्बं शिवम्-अति-विडम्बं हृदि भजे 3

सहस्रं वर्तन्ते जगति विबुधाः क्शुद्र-फलदा
न मन्ये स्वप्ने वा तद्-अनुसरणं तत्-कृत-फलम्
हरि-ब्रह्मादीनां-अपि निकट-भाजां-असुलभं
चिरं याचे शम्भो शिव तव पदाम्भोज-भजनम् 4

स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुन-कविता-गान-फणितौ
पुराणे मन्त्रे वा स्तुति-नटन-हास्येशु-अचतुरः
कथं राज्नां प्रीतिर्-भवति मयि को(अ)हं पशु-पते
पशुं मां सर्वज्न प्रथित-कृपया पालय विभो 5

घटो वा मृत्-पिण्डो-अपि-अणुर्-अपि च धूमो-अग्निर्-अचलः
पटो वा तन्तुर्-वा परिहरति किं घोर-शमनम्
वृथा कण्ठ-क्शोभं वहसि तरसा तर्क-वचसा
पदाम्भोजं शम्भोर्-भज परम-सौख्यं व्रज सुधीः 6

मनस्-ते पादाब्जे निवसतु वचः स्तोत्र-फणितौ
करौ च-अभ्यर्चायां श्रुतिर्-अपि कथाकर्णन-विधौ
तव ध्याने बुद्धिर्-नयन-युगलं मूर्ति-विभवे
पर-ग्रन्थान् कैर्-वा परम-शिव जाने परम्-अतः 7

यथा बुद्धिः-शुक्तौ रजतं इति काचाश्मनि मणिर्-
जले पैश्टे क्शीरं भवति मृग-तृश्णासु सलिलम्
तथा देव-भ्रान्त्या भजति भवद्-अन्यं जड जनो
महा-देवेशं त्वां मनसि च न मत्वा पशु-पते 8

गभीरे कासारे विशति विजने घोर-विपिने
विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जड-मतिः
समर्प्यैकं चेतः-सरसिजं उमा नाथ भवते
सुखेन-अवस्थातुं जन इह न जानाति किम्-अहो 9

नरत्वं देवत्वं नग-वन-मृगत्वं मशकता
पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि-जननम्
सदा त्वत्-पादाब्ज-स्मरण-परमानन्द-लहरी
विहारासक्तं चेद्-हृदयं-इह किं तेन वपुशा 10

वटुर्वा गेही वा यतिर्-अपि जटी वा तदितरो
नरो वा यः कश्चिद्-भवतु भव किं तेन भवति
यदीयं हृत्-पद्मं यदि भवद्-अधीनं पशु-पते
तदीयस्-त्वं शम्भो भवसि भव भारं च वहसि 11

गुहायां गेहे वा बहिर्-अपि वने वा(अ)द्रि-शिखरे
जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलम्
सदा यस्यैवान्तःकरणम्-अपि शम्बो तव पदे
स्थितं चॆद्-योगो(अ)सौ स च परम-योगी स च सुखी 12

असारे संसारे निज-भजन-दूरे जडधिया
भरमन्तं माम्-अन्धं परम-कृपया पातुम् उचितम्
मद्-अन्यः को दीनस्-तव कृपण-रक्शाति-निपुणस्-
त्वद्-अन्यः को वा मे त्रि-जगति शरण्यः पशु-पते 13

प्रभुस्-त्वं दीनानां खलु परम-बन्धुः पशु-पते
प्रमुख्यो(अ)हं तेशाम्-अपि किम्-उत बन्धुत्वम्-अनयोः
त्वयैव क्शन्तव्याः शिव मद्-अपराधाश्-च सकलाः
प्रयत्नात्-कर्तव्यं मद्-अवनम्-इयं बन्धु-सरणिः 14

उपेक्शा नो चेत् किं न हरसि भवद्-ध्यान-विमुखां
दुराशा-भूयिश्ठां विधि-लिपिम्-अशक्तो यदि भवान्
शिरस्-तद्-वदिधात्रं न नखलु सुवृत्तं पशु-पते
कथं वा निर्-यत्नं कर-नख-मुखेनैव लुलितम् 15

विरिन्चिर्-दीर्घायुर्-भवतु भवता तत्-पर-शिरश्-
चतुश्कं संरक्श्यं स खलु भुवि दैन्यं लिखितवान्
विचारः को वा मां विशद-कृपया पाति शिव ते
कटाक्श-व्यापारः स्वयम्-अपि च दीनावन-परः 16

फलाद्-वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो
प्रसन्ने(अ)पि स्वामिन् भवद्-अमल-पादाब्ज-युगलम्
कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः-सम्भ्रम-जुशां
निलिम्पानां श्रेणिर्-निज-कनक-माणिक्य-मकुटैः 17

त्वम्-एको लोकानां परम-फलदो दिव्य-पदवीं
वहन्तस्-त्वन्मूलां पुनर्-अपि भजन्ते हरि-मुखाः
कियद्-वा दाक्शिण्यं तव शिव मदाशा च कियती
कदा वा मद्-रक्शां वहसि करुणा-पूरित-दृशा 18

दुराशा-भूयिश्ठे दुरधिप-गृह-द्वार-घटके
दुरन्ते संसारे दुरित-निलये दुःख जनके
मदायासम् किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये
वदेयं प्रीतिश्-चेत् तव शिव कृतार्थाः खलु वयम् 19


सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुच-गिरौ
नटत्य्-आशा-शाखास्-वटति झटिति स्वैरम्-अभितः
कपालिन् भिक्शो मे हृदय-कपिम्-अत्यन्त-चपलं
दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवद्-अधीनं कुरु विभो 20

धृति-स्तम्भाधारं दृढ-गुण निबद्धां सगमनां
विचित्रां पद्माढ्यां प्रति-दिवस-सन्मार्ग-घटिताम्
स्मरारे मच्चेतः-स्फुट-पट-कुटीं प्राप्य विशदां
जय स्वामिन् शक्त्या सह शिव गणैः-सेवित विभो 21

प्रलोभाद्यैर्-अर्थाहरण-पर-तन्त्रो धनि-गृहे
प्रवेशोद्युक्तः-सन् भ्रमति बहुधा तस्कर-पते
इमं चेतश्-चोरं कथम्-इह सहे शन्कर विभो
तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपाम् 22

करोमि त्वत्-पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो
विधित्वं विश्णुत्वम् दिशसि खलु तस्याः फलम्-इति
पुनश्च त्वां द्रश्टुं दिवि भुवि वहन् पक्शि-मृगताम्-
अदृश्ट्वा तत्-खेदं कथम्-इह सहे शन्कर विभो 23

कदा वा कैलासे कनक-मणि-सौधे सह-गणैर्-
वसन् शम्भोर्-अग्रे स्फुट-घटित-मूर्धान्जलि-पुटः
विभो साम्ब स्वामिन् परम-शिव पाहीति निगदन्
विधातृऋणां कल्पान् क्शणम्-इव विनेश्यामि सुखतः 24

स्तवैर्-ब्रह्मादीनां जय-जय-वचोभिर्-नियमानां
गणानां केलीभिर्-मदकल-महोक्शस्य ककुदि
स्थितं नील-ग्रीवं त्रि-नयनं-उमाश्लिश्ट-वपुशं
कदा त्वां पश्येयं कर-धृत-मृगं खण्ड-परशुम् 25

कदा वा त्वां दृश्ट्वा गिरिश तव भव्यान्घ्रि-युगलं
गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्शसि वहन्
समाश्लिश्याघ्राय स्फुट-जलज-गन्धान् परिमलान्-
अलभ्यां ब्रह्माद्यैर्-मुदम्-अनुभविश्यामि हृदये 26

करस्थे हेमाद्रौ गिरिश निकटस्थे धन-पतौ
गृहस्थे स्वर्भूजा(अ)मर-सुरभि-चिन्तामणि-गणे
शिरस्थे शीतांशौ चरण-युगलस्थे(अ)खिल शुभे
कम्-अर्थं दास्ये(अ)हं भवतु भवद्-अर्थं मम मनः 27

सारूप्यं तव पूजने शिव महा-देवेति सङ्कीर्तने
सामीप्यं शिव भक्ति-धुर्य-जनता-साङ्गत्य-सम्भाशणे
सालोक्यं च चराचरात्मक-तनु-ध्याने भवानी-पते
सायुज्यं मम सिद्धिम्-अत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोस्म्यहम् 28

त्वत्-पादाम्बुजम्-अर्चयामि परमं त्वां चिन्तयामि-अन्वहं
त्वाम्-ईशं शरणं व्रजामि वचसा त्वाम्-एव याचे विभो
वीक्शां मे दिश चाक्शुशीं स-करुणां दिव्यैश्-चिरं प्रार्थितां
शम्भो लोक-गुरो मदीय-मनसः सौख्योपदेशं कुरु 29

वस्त्रोद्-धूत विधौ सहस्र-करता पुश्पार्चने विश्णुता
गन्धे गन्ध-वहात्मता(अ)न्न-पचने बहिर्-मुखाध्यक्शता
पात्रे कान्चन-गर्भतास्ति मयि चेद् बालेन्दु चूडा-मणे
शुश्रूशां करवाणि ते पशु-पते स्वामिन् त्रि-लोकी-गुरो 30

नालं वा परमोपकारकम्-इदं त्वेकं पशूनां पते
पश्यन् कुक्शि-गतान् चराचर-गणान् बाह्यस्थितान् रक्शितुम्
सर्वामर्त्य-पलायनौशधम्-अति-ज्वाला-करं भी-करं
निक्शिप्तं गरलं गले न गलितं नोद्गीर्णम्-एव-त्वया 31

ज्वालोग्रः सकलामराति-भयदः क्श्वेलः कथं वा त्वया
दृश्टः किं च करे धृतः कर-तले किं पक्व-जम्बू-फलम्
जिह्वायां निहितश्च सिद्ध-घुटिका वा कण्ठ-देशे भृतः
किं ते नील-मणिर्-विभूशणम्-अयं शम्भो महात्मन् वद 32

नालं वा सकृद्-एव देव भवतः सेवा नतिर्-वा नुतिः
पूजा वा स्मरणं कथा-श्रवणम्-अपि-आलोकनं मादृशाम्
स्वामिन्न्-अस्थिर-देवतानुसरणायासेन किं लभ्यते
का वा मुक्तिर्-इतः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा 33

किं ब्रूमस्-तव साहसं पशु-पते कस्यास्ति शम्भो भवद्-
धैर्यं चेदृशम्-आत्मनः-स्थितिर्-इयं चान्यैः कथं लभ्यते
भ्रश्यद्-देव-गणं त्रसन्-मुनि-गणं नश्यत्-प्रपन्चं लयं
पश्यन्-निर्भय एक एव विहरति-आनन्द-सान्द्रो भवान् 34

योग-क्शेम-धुरं-धरस्य सकलः-श्रेयः प्रदोद्योगिनो
दृश्टादृश्ट-मतोपदेश-कृतिनो बाह्यान्तर-व्यापिनः
सर्वज्नस्य दया-करस्य भवतः किं वेदितव्यं मया
शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मरामि-अन्वहम् 35

भक्तो भक्ति-गुणावृते मुद्-अमृता-पूर्णे प्रसन्ने मनः
कुम्भे साम्ब तवान्घ्रि-पल्लव युगं संस्थाप्य संवित्-फलम्
सत्त्वं मन्त्रम्-उदीरयन्-निज शरीरागार शुद्धिं वहन्
पुण्याहं प्रकटी करोमि रुचिरं कल्याणम्-आपादयन् 36

आम्नायाम्बुधिम्-आदरेण सुमनः-सन्घाः-समुद्यन्-मनो
मन्थानं दृढ भक्ति-रज्जु-सहितं कृत्वा मथित्वा ततः
सोमं कल्प-तरुं सु-पर्व-सुरभिं चिन्ता-मणिं धीमतां
नित्यानन्द-सुधां निरन्तर-रमा-सौभाग्यम्-आतन्वते 37

प्राक्-पुण्याचल-मार्ग-दर्शित-सुधा-मूर्तिः प्रसन्नः-शिवः
सोमः-सद्-गुण-सेवितो मृग-धरः पूर्णास्-तमो-मोचकः
चेतः पुश्कर-लक्शितो भवति चेद्-आनन्द-पाथो-निधिः
प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्-तदा जायते 38

धर्मो मे चतुर्-अन्घ्रिकः सुचरितः पापं विनाशं गतं
काम-क्रोध-मदादयो विगलिताः कालाः सुखाविश्कृताः
ज्नानानन्द-महौशधिः सुफलिता कैवल्य नाथे सदा
मान्ये मानस-पुण्डरीक-नगरे राजावतंसे स्थिते 39

धी-यन्त्रेण वचो-घटेन कविता-कुल्योपकुल्याक्रमैर्-
आनीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भो-राशि-दिव्यामृतैः
हृत्-केदार-युताश्-च भक्ति-कलमाः साफल्यम्-आतन्वते
दुर्भिक्शान्-मम सेवकस्य भगवन् विश्वेश भीतिः कुतः 40

पापोत्पात-विमोचनाय रुचिरैश्वर्याय मृत्युं-जय
स्तोत्र-ध्यान-नति-प्रदिक्शिण-सपर्यालोकनाकर्णने
जिह्वा-चित्त-शिरोन्घ्रि-हस्त-नयन-श्रोत्रैर्-अहम् प्रार्थितो
माम्-आज्नापय तन्-निरूपय मुहुर्-मामेव मा मे(अ)वचः 41

गाम्भीर्यं परिखा-पदं घन-धृतिः प्राकार-उद्यद्-गुण
स्तोमश्-चाप्त-बलं घनेन्द्रिय-चयो द्वाराणि देहे स्थितः
विद्या-वस्तु-समृद्धिर्-इति-अखिल-सामग्री-समेते सदा
दुर्गाति-प्रिय-देव मामक-मनो-दुर्गे निवासं कुरु 42

मा गच्च त्वम्-इतस्-ततो गिरिश भो मय्येव वासं कुरु
स्वामिन्न्-आदि किरात मामक-मनः कान्तार-सीमान्तरे
वर्तन्ते बहुशो मृगा मद-जुशो मात्सर्य-मोहादयस्-
तान् हत्वा मृगया-विनोद रुचिता-लाभं च सम्प्राप्स्यसि 43

कर-लग्न मृगः करीन्द्र-भन्गो
घन शार्दूल-विखण्डनो(अ)स्त-जन्तुः
गिरिशो विशद्-आकृतिश्-च चेतः
कुहरे पन्च मुखोस्ति मे कुतो भीः 44

चन्दः-शाखि-शिखान्वितैर्-द्विज-वरैः संसेविते शाश्वते
सौख्यापादिनि खेद-भेदिनि सुधा-सारैः फलैर्-दीपित
चेतः पक्शि-शिखा-मणे त्यज वृथा-सन्चारम्-अन्यैर्-अलं
नित्यं शन्कर-पाद-पद्म-युगली-नीडे विहारं कुरु 45

आकीर्णे नख-राजि-कान्ति-विभवैर्-उद्यत्-सुधा-वैभवैर्-
आधौतेपि च पद्म-राग-ललिते हंस-व्रजैर्-आश्रिते
नित्यं भक्ति-वधू गणैश्-च रहसि स्वेच्चा-विहारं कुरु
स्थित्वा मानस-राज-हंस गिरिजा नाथान्घ्रि-सौधान्तरे 46

शम्भु-ध्यान-वसन्त-सन्गिनि हृदारामे(अ)घ-जीर्णच्चदाः
स्रस्ता भक्ति लताच्चटा विलसिताः पुण्य-प्रवाल-श्रिताः
दीप्यन्ते गुण-कोरका जप-वचः पुश्पाणि सद्-वासना
ज्नानानन्द-सुधा-मरन्द-लहरी संवित्-फलाभ्युन्नतिः 47

नित्यानन्द-रसालयं सुर-मुनि-स्वान्ताम्बुजाताश्रयं
स्वच्चं सद्-द्विज-सेवितं कलुश-हृत्-सद्-वासनाविश्कृतम्
शम्भु-ध्यान-सरोवरं व्रज मनो-हंसावतंस स्थिरं
किं क्शुद्राश्रय-पल्वल-भ्रमण-सञ्जात-श्रमं प्राप्स्यसि 48

आनन्दामृत-पूरिता हर-पदाम्भोजालवालोद्यता
स्थैर्योपघ्नम्-उपेत्य भक्ति लतिका शाखोपशाखान्विता
उच्चैर्-मानस-कायमान-पटलीम्-आक्रम्य निश्-कल्मशा
नित्याभीश्ट-फल-प्रदा भवतु मे सत्-कर्म-संवर्धिता 49

सन्ध्यारम्भ-विजृम्भितं श्रुति-शिर-स्थानान्तर्-आधिश्ठितं
स-प्रेम भ्रमराभिरामम्-असकृत् सद्-वासना-शोभितम्
भोगीन्द्राभरणं समस्त-सुमनः-पूज्यं गुणाविश्कृतं
सेवे श्री-गिरि-मल्लिकार्जुन-महा-लिन्गं शिवालिन्गितम् 50

भृन्गीच्चा-नटनोत्कटः करि-मद-ग्राही स्फुरन्-माधव-
आह्लादो नाद-युतो महासित-वपुः पन्चेशुणा चादृतः
सत्-पक्शः सुमनो-वनेशु स पुनः साक्शान्-मदीये मनो
राजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्री शैल-वासी विभुः 51

कारुण्यामृत-वर्शिणं घन-विपद्-ग्रीश्मच्चिदा-कर्मठं
विद्या-सस्य-फलोदयाय सुमनः-संसेव्यम्-इच्चाकृतिम्
नृत्यद्-भक्त-मयूरम्-अद्रि-निलयं चन्चज्-जटा-मण्डलं
शम्भो वान्चति नील-कन्धर-सदा त्वां मे मनश्-चातकः 52

आकाशेन शिखी समस्त फणिनां नेत्रा कलापी नता-
(अ)नुग्राहि-प्रणवोपदेश-निनदैः केकीति यो गीयते
श्यामां शैल-समुद्भवां घन-रुचिं दृश्ट्वा नटन्तं मुदा
वेदान्तोपवने विहार-रसिकं तं नील-कण्ठं भजे 53

सन्ध्या घर्म-दिनात्ययो हरि-कराघात-प्रभूतानक-
ध्वानो वारिद गर्जितं दिविशदां दृश्टिच्चटा चन्चला
भक्तानां परितोश बाश्प विततिर्-वृश्टिर्-मयूरी शिवा
यस्मिन्न्-उज्ज्वल-ताण्डवं विजयते तं नील-कण्ठं भजे 54

आद्यायामित-तेजसे-श्रुति-पदैर्-वेद्याय साध्याय ते
विद्यानन्द-मयात्मने त्रि-जगतः-संरक्शणोद्योगिने
ध्येयायाखिल-योगिभिः-सुर-गणैर्-गेयाय मायाविने
सम्यक् ताण्डव-सम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिः-शम्भवे 55

नित्याय त्रि-गुणात्मने पुर-जिते कात्यायनी-श्रेयसे
सत्यायादि कुटुम्बिने मुनि-मनः प्रत्यक्श-चिन्-मूर्तये
माया-सृश्ट-जगत्-त्रयाय सकल-आम्नायान्त-सन्चारिणे

सायं ताण्डव-सम्भ्रमाय जटिने सेयं नतिः-शम्भवे 56
नित्यं स्वोदर-पोशणाय सकलान्-उद्दिश्य वित्ताशया
व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः-सेवां न जाने विभो
मज्-जन्मान्तर-पुण्य-पाक-बलतस्-त्वं शर्व सर्वान्तरस्-
तिश्ठस्येव हि तेन वा पशु-पते ते रक्शणीयो(अ)स्म्यहम् 57

एको वारिज-बान्धवः क्शिति-नभो व्याप्तं तमो-मण्डलं
भित्वा लोचन-गोचरोपि भवति त्वं कोटि-सूर्य-प्रभः
वेद्यः किं न भवस्यहो घन-तरं कीदृन्ग्भवेन्-मत्तमस्-
तत्-सर्वं व्यपनीय मे पशु-पते साक्शात् प्रसन्नो भव 58

हंसः पद्म-वनं समिच्चति यथा नीलाम्बुदं चातकः
कोकः कोक-नद-प्रियं प्रति-दिनं चन्द्रं चकोरस्-तथा
चेतो वान्चति मामकं पशु-पते चिन्-मार्ग मृग्यं विभो
गौरी नाथ भवत्-पदाब्ज-युगलं कैवल्य-सौख्य-प्रदम् 59

रोधस्-तोयहृतः श्रमेण-पथिकश्-चायां तरोर्-वृश्टितः
भीतः स्वस्थ गृहं गृहस्थम्-अतिथिर्-दीनः प्रभं धार्मिकम्
दीपं सन्तमसाकुलश्-च शिखिनं शीतावृतस्-त्वं तथा
चेतः-सर्व-भयापहं-व्रज सुखं शम्भोः पदाम्भोरुहम् 60

अन्कोलं निज बीज सन्ततिर्-अयस्कान्तोपलं सूचिका
साध्वी नैज विभुं लता क्शिति-रुहं सिन्धुह्-सरिद्-वल्लभम्
प्राप्नोतीह यथा तथा पशु-पतेः पादारविन्द-द्वयं
चेतोवृत्तिर्-उपेत्य तिश्ठति सदा सा भक्तिर्-इति-उच्यते 61

आनन्दाश्रुभिर्-आतनोति पुलकं नैर्मल्यतश्-चादनं
वाचा शन्ख मुखे स्थितैश्-च जठरा-पूर्तिं चरित्रामृतैः
रुद्राक्शैर्-भसितेन देव वपुशो रक्शां भवद्-भावना-
पर्यन्के विनिवेश्य भक्ति जननी भक्तार्भकं रक्शति 62

मार्गा-वर्तित पादुका पशु-पतेर्-अङ्गस्य कूर्चायते
गण्डूशाम्बु-निशेचनं पुर-रिपोर्-दिव्याभिशेकायते
किन्चिद्-भक्शित-मांस-शेश-कबलं नव्योपहारायते
भक्तिः किं न करोति-अहो वन-चरो भक्तावतम्सायते 63

वक्शस्ताडनम्-अन्तकस्य कठिनापस्मार सम्मर्दनं
भू-भृत्-पर्यटनं नमत्-सुर-शिरः-कोटीर सन्घर्शणम्
कर्मेदं मृदुलस्य तावक-पद-द्वन्द्वस्य गौरी-पते
मच्चेतो-मणि-पादुका-विहरणं शम्भो सदान्गी-कुरु 64

वक्शस्-ताडन शन्कया विचलितो वैवस्वतो निर्जराः
कोटीरोज्ज्वल-रत्न-दीप-कलिका-नीराजनं कुर्वते
दृश्ट्वा मुक्ति-वधूस्-तनोति निभृताश्लेशं भवानी-पते
यच्-चेतस्-तव पाद-पद्म-भजनं तस्येह किं दुर्-लभम् 65

क्रीडार्थं सृजसि प्रपन्चम्-अखिलं क्रीडा-मृगास्-ते जनाः
यत्-कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत्
शम्भो स्वस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेश्टितं निश्चितं
तस्मान्-मामक रक्शणं पशु-पते कर्तव्यम्-एव त्वया 66

बहु-विध-परितोश-बाश्प-पूर-
स्फुट-पुलकान्कित-चारु-भोग-भूमिम्
चिर-पद-फल-कान्क्शि-सेव्यमानां
परम सदाशिव-भावनां प्रपद्ये 67

अमित-मुदमृतं मुहुर्-दुहन्तीं
विमल-भवत्-पद-गोश्ठम्-आवसन्तीम्
सदय पशु-पते सुपुण्य-पाकां
मम परिपालय भक्ति धेनुम्-एकाम् 68

जडता पशुता कलन्किता
कुटिल-चरत्वं च नास्ति मयि देव
अस्ति यदि राज-मौले
भवद्-आभरणस्य नास्मि किं पात्रम् 69

अरहसि रहसि स्वतन्त्र-बुद्ध्या
वरि-वसितुं सुलभः प्रसन्न-मूर्तिः
अगणित फल-दायकः प्रभुर्-मे
जगद्-अधिको हृदि राज-शेखरोस्ति 70

आरूढ-भक्ति-गुण-कुन्चित-भाव-चाप-
युक्तैः-शिव-स्मरण-बाण-गणैर्-अमोघैः
निर्जित्य किल्बिश-रिपून् विजयी सुधीन्द्रः-
सानन्दम्-आवहति सुस्थिर-राज-लक्श्मीम् 71

ध्यानान्जनेन समवेक्श्य तमः-प्रदेशं
भित्वा महा-बलिभिर्-ईश्वर नाम-मन्त्रैः
दिव्याश्रितं भुजग-भूशणम्-उद्वहन्ति
ये पाद-पद्मम्-इह ते शिव ते कृतार्थाः 72

भू-दारताम्-उदवहद्-यद्-अपेक्शया श्री-
भू-दार एव किमतः सुमते लभस्व
केदारम्-आकलित मुक्ति महौशधीनां
पादारविन्द भजनं परमेश्वरस्य 73

आशा-पाश-क्लेश-दुर्-वासनादि-
भेदोद्युक्तैर्-दिव्य-गन्धैर्-अमन्दैः
आशा-शाटीकस्य पादारविन्दं
चेतः-पेटीं वासितां मे तनोतु 74

कल्याणिनं सरस-चित्र-गतिं सवेगं
सर्वेन्गितज्नम्-अनघं ध्रुव-लक्शणाढ्यम्
चेतस्-तुरन्गम्-अधिरुह्य चर स्मरारे
नेतः-समस्त जगतां वृशभाधिरूढ 75

भक्तिर्-महेश-पद-पुश्करम्-आवसन्ती
कादम्बिनीव कुरुते परितोश-वर्शम्
सम्पूरितो भवति यस्य मनस्-तटाकस्-
तज्-जन्म-सस्यम्-अखिलं सफलं च नान्यत् 76

बुद्धिः-स्थिरा भवितुम्-ईश्वर-पाद-पद्म
सक्ता वधूर्-विरहिणीव सदा स्मरन्ती
सद्-भावना-स्मरण-दर्शन-कीर्तनादि
सम्मोहितेव शिव-मन्त्र-जपेन विन्ते 77

सद्-उपचार-विधिशु-अनु-बोधितां
सविनयां सुहृदं सदुपाश्रिताम्
मम समुद्धर बुद्धिम्-इमां प्रभो
वर-गुणेन नवोढ-वधूम्-इव 78

नित्यं योगि-मनह्-सरोज-दल-सन्चार-क्शमस्-त्वत्-क्रमः-
शम्भो तेन कथं कठोर-यम-राड्-वक्शः-कवाट-क्शतिः
अत्यन्तं मृदुलं त्वद्-अन्घ्रि-युगलं हा मे मनश्-चिन्तयति-
एतल्-लोचन-गोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये 79

एश्यत्येश जनिं मनो(अ)स्य कठिनं तस्मिन्-नटानीति मद्-
रक्शायै गिरि सीम्नि कोमल-पद-न्यासः पुराभ्यासितः
नो-चेद्-दिव्य-गृहान्तरेशु सुमनस्-तल्पेशु वेद्यादिशु
प्रायः-सत्सु शिला-तलेशु नटनं शम्भो किमर्थं तव 80

कन्चित्-कालम्-उमा-महेश भवतः पादारविन्दार्चनैः
कन्चिद्-ध्यान-समाधिभिश्-च नतिभिः कन्चित् कथाकर्णनैः
कन्चित् कन्चिद्-अवेक्शणैश्-च नुतिभिः कन्चिद्-दशाम्-ईदृशीं
यः प्राप्नोति मुदा त्वद्-अर्पित मना जीवन् स मुक्तः खलु 81

बाणत्वं वृशभत्वम्-अर्ध-वपुशा भार्यात्वम्-आर्या-पते
घोणित्वं सखिता मृदन्ग वहता चेत्यादि रूपं दधौ
त्वत्-पादे नयनार्पणं च कृतवान् त्वद्-देह भागो हरिः
पूज्यात्-पूज्य-तरः-स एव हि न चेत् को वा तदन्यो(अ)धिकः 82

जनन-मृति-युतानां सेवया देवतानां
न भवति सुख-लेशः संशयो नास्ति तत्र
अजनिम्-अमृत रूपं साम्बम्-ईशं भजन्ते
य इह परम सौख्यं ते हि धन्या लभन्ते 83

शिव तव परिचर्या सन्निधानाय गौर्या
भव मम गुण-धुर्यां बुद्धि-कन्यां प्रदास्ये
सकल-भुवन-बन्धो सच्चिद्-आनन्द-सिन्धो
सदय हृदय-गेहे सर्वदा संवस त्वम् 84

जलधि मथन दक्शो नैव पाताल भेदी
न च वन मृगयायां नैव लुब्धः प्रवीणः
अशन-कुसुम-भूशा-वस्त्र-मुख्यां सपर्यां
कथय कथम्-अहं ते कल्पयानीन्दु-मौले 85

पूजा-द्रव्य-समृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुर्महे
पक्शित्वं न च वा कीटित्वम्-अपि न प्राप्तं मया दुर्-लभम्
जाने मस्तकम्-अन्घ्रि-पल्लवम्-उमा-जाने न ते(अ)हं विभो
न ज्नातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्-रूपिणा 86

अशनं गरलं फणी कलापो
वसनं चर्म च वाहनं महोक्शः
मम दास्यसि किं किम्-अस्ति शम्भो
तव पादाम्बुज-भक्तिम्-एव देहि 87

यदा कृताम्भो-निधि-सेतु-बन्धनः
करस्थ-लाधः-कृत-पर्वताधिपः
भवानि ते लन्घित-पद्म-सम्भवस्-
तदा शिवार्चा-स्तव भावन-क्शमः 88

नतिभिर्-नुतिभिस्-त्वम्-ईश पूजा
विधिभिर्-ध्यान-समाधिभिर्-न तुश्टः
धनुशा मुसलेन चाश्मभिर्-वा
वद ते प्रीति-करं तथा करोमि 89

वचसा चरितं वदामि शम्भोर्-
अहम्-उद्योग विधासु ते(अ)प्रसक्तः
मनसाकृतिम्-ईश्वरस्य सेवे
शिरसा चैव सदाशिवं नमामि 90

आद्या(अ)विद्या हृद्-गता निर्गतासीत्-
विद्या हृद्या हृद्-गता त्वत्-प्रसादात्
सेवे नित्यं श्री-करं त्वत्-पदाब्जं
भावे मुक्तेर्-भाजनं राज-मौले 91

दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्शराणि
दौर्-भाग्य-दुःख-दुरहङ्कृति-दुर्-वचांसि
सारं त्वदीय चरितं नितरां पिबन्तं
गौरीश माम्-इह समुद्धर सत्-कटाक्शैः 92

सोम कला-धर-मौलौ
कोमल घन-कन्धरे महा-महसि
स्वामिनि गिरिजा नाथे
मामक हृदयं निरन्तरं रमताम् 93

सा रसना ते नयने
तावेव करौ स एव कृत-कृत्यः
या ये यौ यो भर्गं
वदतीक्शेते सदार्चतः स्मरति 94

अति मृदुलौ मम चरणौ-
अति कठिनं ते मनो भवानीश
इति विचिकित्सां सन्त्यज
शिव कथम्-आसीद्-गिरौ तथा प्रवेशः 95

धैयान्कुशेन निभृतं
रभसाद्-आकृश्य भक्ति-शृन्खलया
पुर-हर चरणालाने
हृदय-मदेभं बधान चिद्-यन्त्रैः 96

प्रचरत्यभितः प्रगल्भ-वृत्त्या
मदवान्-एश मनः-करी गरीयान्
परिगृह्य नयेन भक्ति-रज्ज्वा
परम स्थाणु-पदं दृढं नयामुम् 97

सर्वालन्कार-युक्तां सरल-पद-युतां साधु-वृत्तां सुवर्णां
सद्भिः-सम्स्तूय-मानां सरस गुण-युतां लक्शितां लक्शणाढ्याम्
उद्यद्-भूशा-विशेशाम्-उपगत-विनयां द्योत-मानार्थ-रेखां
कल्याणीं देव गौरी-प्रिय मम कविता-कन्यकां त्वं गृहाण 98

इदं ते युक्तं वा परम-शिव कारुण्य जलधे
गतौ तिर्यग्-रूपं तव पद-शिरो-दर्शन-धिया
हरि-ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रम-युतौ
कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योसि पुरतः 99

स्तोत्रेणालम्-अहं प्रवच्मि न मृशा देवा विरिन्चादयः
स्तुत्यानां गणना-प्रसन्ग-समये त्वाम्-अग्रगण्यं विदुः
माहात्म्याग्र-विचारण-प्रकरणे धाना-तुशस्तोमवद्-
धूतास्-त्वां विदुर्-उत्तमोत्तम फलं शम्भो भवत्-सेवकाः 100

ŚIVĀNANDA LAHARI - in romanized sanskrit - English

kalābhyāṃ cūḍālaṅkṛta-śaśi kalābhyāṃ nija tapaḥ-
phalābhyāṃ bhakteśu prakaṭita-phalābhyāṃ bhavatu me |
śivābhyāṃ-astoka-tribhuvana śivābhyāṃ hṛdi punar-
bhavābhyāṃ ānanda sphura-danubhavābhyāṃ natiriyam ‖ 1 ‖

galantī śambho tvac-carita-saritaḥ kilbiśa-rajo
dalantī dhīkulyā-saraṇiśu patantī vijayatām
diśantī saṃsāra-bhramaṇa-paritāpa-upaśamanaṃ
vasantī mac-ceto-hṛdabhuvi śivānanda-laharī 2

trayī-vedyaṃ hṛdyaṃ tri-pura-haraṃ ādyaṃ tri-nayanaṃ
jaṭā-bhārodāraṃ calad-uraga-hāraṃ mṛga dharam
mahā-devaṃ devaṃ mayi sadaya-bhāvaṃ paśu-patiṃ
cid-ālambaṃ sāmbaṃ śivam-ati-viḍambaṃ hṛdi bhaje 3

sahasraṃ vartante jagati vibudhāḥ kśudra-phaladā
na manye svapne vā tad-anusaraṇaṃ tat-kṛta-phalam
hari-brahmādīnāṃ-api nikaṭa-bhājāṃ-asulabhaṃ
ciraṃ yāce śambho śiva tava padāmbhoja-bhajanam 4

smṛtau śāstre vaidye śakuna-kavitā-gāna-phaṇitau
purāṇe mantre vā stuti-naṭana-hāsyeśu-acaturaḥ
kathaṃ rājnāṃ prītir-bhavati mayi ko(a)haṃ paśu-pate
paśuṃ māṃ sarvajna prathita-kṛpayā pālaya vibho 5

ghaṭo vā mṛt-piṇḍo-api-aṇur-api ca dhūmo-agnir-acalaḥ
paṭo vā tantur-vā pariharati kiṃ ghora-śamanam
vṛthā kaṇṭha-kśobhaṃ vahasi tarasā tarka-vacasā
padāmbhojaṃ śambhor-bhaja parama-saukhyaṃ vraja sudhīḥ 6

manas-te pādābje nivasatu vacaḥ stotra-phaṇitau
karau ca-abhyarcāyāṃ śrutir-api kathākarṇana-vidhau
tava dhyāne buddhir-nayana-yugalaṃ mūrti-vibhave
para-granthān kair-vā parama-śiva jāne param-ataḥ 7

yathā buddhiḥ-śuktau rajataṃ iti kācāśmani maṇir-
jale paiśṭe kśīraṃ bhavati mṛga-tṛśṇāsu salilam
tathā deva-bhrāntyā bhajati bhavad-anyaṃ jaḍa jano
mahā-deveśaṃ tvāṃ manasi ca na matvā paśu-pate 8

gabhīre kāsāre viśati vijane ghora-vipine
viśāle śaile ca bhramati kusumārthaṃ jaḍa-matiḥ
samarpyaikaṃ cetaḥ-sarasijaṃ umā nātha bhavate
sukhena-avasthātuṃ jana iha na jānāti kim-aho 9

naratvaṃ devatvaṃ naga-vana-mṛgatvaṃ maśakatā
paśutvaṃ kīṭatvaṃ bhavatu vihagatvādi-jananam
sadā tvat-pādābja-smaraṇa-paramānanda-laharī
vihārāsaktaṃ ced-hṛdayaṃ-iha kiṃ tena vapuśā 10

vaṭurvā gehī vā yatir-api jaṭī vā taditaro
naro vā yaḥ kaścid-bhavatu bhava kiṃ tena bhavati
yadīyaṃ hṛt-padmaṃ yadi bhavad-adhīnaṃ paśu-pate
tadīyas-tvaṃ śambho bhavasi bhava bhāraṃ ca vahasi 11

guhāyāṃ gehe vā bahir-api vane vā(a)dri-śikhare
jale vā vahnau vā vasatu vasateḥ kiṃ vada phalam
sadā yasyaivāntaḥkaraṇam-api śambo tava pade
sthitaṃ ced-yogo(a)sau sa ca parama-yogī sa ca sukhī 12

asāre saṃsāre nija-bhajana-dūre jaḍadhiyā
bharamantaṃ mām-andhaṃ parama-kṛpayā pātum ucitam
mad-anyaḥ ko dīnas-tava kṛpaṇa-rakśāti-nipuṇas-
tvad-anyaḥ ko vā me tri-jagati śaraṇyaḥ paśu-pate 13

prabhus-tvaṃ dīnānāṃ khalu parama-bandhuḥ paśu-pate
pramukhyo(a)haṃ teśām-api kim-uta bandhutvam-anayoḥ
tvayaiva kśantavyāḥ śiva mad-aparādhāś-ca sakalāḥ
prayatnāt-kartavyaṃ mad-avanam-iyaṃ bandhu-saraṇiḥ 14

upekśā no cet kiṃ na harasi bhavad-dhyāna-vimukhāṃ
durāśā-bhūyiśṭhāṃ vidhi-lipim-aśakto yadi bhavān
śiras-tad-vadidhātraṃ na nakhalu suvṛttaṃ paśu-pate
kathaṃ vā nir-yatnaṃ kara-nakha-mukhenaiva lulitam 15

virincir-dīrghāyur-bhavatu bhavatā tat-para-śiraś-
catuśkaṃ saṃrakśyaṃ sa khalu bhuvi dainyaṃ likhitavān
vicāraḥ ko vā māṃ viśada-kṛpayā pāti śiva te
kaṭākśa-vyāpāraḥ svayam-api ca dīnāvana-paraḥ 16

phalād-vā puṇyānāṃ mayi karuṇayā vā tvayi vibho
prasanne(a)pi svāmin bhavad-amala-pādābja-yugalam
kathaṃ paśyeyaṃ māṃ sthagayati namaḥ-sambhrama-juśāṃ
nilimpānāṃ śreṇir-nija-kanaka-māṇikya-makuṭaiḥ 17

tvam-eko lokānāṃ parama-phalado divya-padavīṃ
vahantas-tvanmūlāṃ punar-api bhajante hari-mukhāḥ
kiyad-vā dākśiṇyaṃ tava śiva madāśā ca kiyatī
kadā vā mad-rakśāṃ vahasi karuṇā-pūrita-dṛśā 18

durāśā-bhūyiśṭhe duradhipa-gṛha-dvāra-ghaṭake
durante saṃsāre durita-nilaye duḥkha janake
madāyāsam kiṃ na vyapanayasi kasyopakṛtaye
vadeyaṃ prītiś-cet tava śiva kṛtārthāḥ khalu vayam 19

sadā mohāṭavyāṃ carati yuvatīnāṃ kuca-girau
naṭaty-āśā-śākhās-vaṭati jhaṭiti svairam-abhitaḥ
kapālin bhikśo me hṛdaya-kapim-atyanta-capalaṃ
dṛḍhaṃ bhaktyā baddhvā śiva bhavad-adhīnaṃ kuru vibho 20

dhṛti-stambhādhāraṃ dṛḍha-guṇa nibaddhāṃ sagamanāṃ
vicitrāṃ padmāḍhyāṃ prati-divasa-sanmārga-ghaṭitām
smarāre maccetaḥ-sphuṭa-paṭa-kuṭīṃ prāpya viśadāṃ
jaya svāmin śaktyā saha śiva gaṇaiḥ-sevita vibho 21

pralobhādyair-arthāharaṇa-para-tantro dhani-gṛhe
praveśodyuktaḥ-san bhramati bahudhā taskara-pate
imaṃ cetaś-coraṃ katham-iha sahe śankara vibho
tavādhīnaṃ kṛtvā mayi niraparādhe kuru kṛpām 22

karomi tvat-pūjāṃ sapadi sukhado me bhava vibho
vidhitvaṃ viśṇutvam diśasi khalu tasyāḥ phalam-iti
punaśca tvāṃ draśṭuṃ divi bhuvi vahan pakśi-mṛgatām-
adṛśṭvā tat-khedaṃ katham-iha sahe śankara vibho 23

kadā vā kailāse kanaka-maṇi-saudhe saha-gaṇair-
vasan śambhor-agre sphuṭa-ghaṭita-mūrdhānjali-puṭaḥ
vibho sāmba svāmin parama-śiva pāhīti nigadan
vidhātṛṛṇāṃ kalpān kśaṇam-iva vineśyāmi sukhataḥ 24

stavair-brahmādīnāṃ jaya-jaya-vacobhir-niyamānāṃ
gaṇānāṃ kelībhir-madakala-mahokśasya kakudi
sthitaṃ nīla-grīvaṃ tri-nayanaṃ-umāśliśṭa-vapuśaṃ
kadā tvāṃ paśyeyaṃ kara-dhṛta-mṛgaṃ khaṇḍa-paraśum 25

kadā vā tvāṃ dṛśṭvā giriśa tava bhavyānghri-yugalaṃ
gṛhītvā hastābhyāṃ śirasi nayane vakśasi vahan
samāśliśyāghrāya sphuṭa-jalaja-gandhān parimalān-
alabhyāṃ brahmādyair-mudam-anubhaviśyāmi hṛdaye 26

karasthe hemādrau giriśa nikaṭasthe dhana-patau
gṛhasthe svarbhūjā(a)mara-surabhi-cintāmaṇi-gaṇe
śirasthe śītāṃśau caraṇa-yugalasthe(a)khila śubhe
kam-arthaṃ dāsye(a)haṃ bhavatu bhavad-arthaṃ mama manaḥ 27

sārūpyaṃ tava pūjane śiva mahā-deveti saṅkīrtane
sāmīpyaṃ śiva bhakti-dhurya-janatā-sāṅgatya-sambhāśaṇe
sālokyaṃ ca carācarātmaka-tanu-dhyāne bhavānī-pate
sāyujyaṃ mama siddhim-atra bhavati svāmin kṛtārthosmyaham 28

tvat-pādāmbujam-arcayāmi paramaṃ tvāṃ cintayāmi-anvahaṃ
tvām-īśaṃ śaraṇaṃ vrajāmi vacasā tvām-eva yāce vibho
vīkśāṃ me diśa cākśuśīṃ sa-karuṇāṃ divyaiś-ciraṃ prārthitāṃ
śambho loka-guro madīya-manasaḥ saukhyopadeśaṃ kuru 29

vastrod-dhūta vidhau sahasra-karatā puśpārcane viśṇutā
gandhe gandha-vahātmatā(a)nna-pacane bahir-mukhādhyakśatā
pātre kāncana-garbhatāsti mayi ced bālendu cūḍā-maṇe
śuśrūśāṃ karavāṇi te paśu-pate svāmin tri-lokī-guro 30

nālaṃ vā paramopakārakam-idaṃ tvekaṃ paśūnāṃ pate
paśyan kukśi-gatān carācara-gaṇān bāhyasthitān rakśitum
sarvāmartya-palāyanauśadham-ati-jvālā-karaṃ bhī-karaṃ
nikśiptaṃ garalaṃ gale na galitaṃ nodgīrṇam-eva-tvayā 31

jvālograḥ sakalāmarāti-bhayadaḥ kśvelaḥ kathaṃ vā tvayā
dṛśṭaḥ kiṃ ca kare dhṛtaḥ kara-tale kiṃ pakva-jambū-phalam
jihvāyāṃ nihitaśca siddha-ghuṭikā vā kaṇṭha-deśe bhṛtaḥ
kiṃ te nīla-maṇir-vibhūśaṇam-ayaṃ śambho mahātman vada 32

nālaṃ vā sakṛd-eva deva bhavataḥ sevā natir-vā nutiḥ
pūjā vā smaraṇaṃ kathā-śravaṇam-api-ālokanaṃ mādṛśām
svāminn-asthira-devatānusaraṇāyāsena kiṃ labhyate
kā vā muktir-itaḥ kuto bhavati cet kiṃ prārthanīyaṃ tadā 33

kiṃ brūmas-tava sāhasaṃ paśu-pate kasyāsti śambho bhavad-
dhairyaṃ cedṛśam-ātmanaḥ-sthitir-iyaṃ cānyaiḥ kathaṃ labhyate
bhraśyad-deva-gaṇaṃ trasan-muni-gaṇaṃ naśyat-prapancaṃ layaṃ
paśyan-nirbhaya eka eva viharati-ānanda-sāndro bhavān 34

yoga-kśema-dhuraṃ-dharasya sakalaḥ-śreyaḥ pradodyogino
dṛśṭādṛśṭa-matopadeśa-kṛtino bāhyāntara-vyāpinaḥ
sarvajnasya dayā-karasya bhavataḥ kiṃ veditavyaṃ mayā
śambho tvaṃ paramāntaraṅga iti me citte smarāmi-anvaham 35

bhakto bhakti-guṇāvṛte mud-amṛtā-pūrṇe prasanne manaḥ
kumbhe sāmba tavānghri-pallava yugaṃ saṃsthāpya saṃvit-phalam
sattvaṃ mantram-udīrayan-nija śarīrāgāra śuddhiṃ vahan
puṇyāhaṃ prakaṭī karomi ruciraṃ kalyāṇam-āpādayan 36

āmnāyāmbudhim-ādareṇa sumanaḥ-sanghāḥ-samudyan-mano
manthānaṃ dṛḍha bhakti-rajju-sahitaṃ kṛtvā mathitvā tataḥ
somaṃ kalpa-taruṃ su-parva-surabhiṃ cintā-maṇiṃ dhīmatāṃ
nityānanda-sudhāṃ nirantara-ramā-saubhāgyam-ātanvate 37

prāk-puṇyācala-mārga-darśita-sudhā-mūrtiḥ prasannaḥ-śivaḥ
somaḥ-sad-guṇa-sevito mṛga-dharaḥ pūrṇās-tamo-mocakaḥ
cetaḥ puśkara-lakśito bhavati ced-ānanda-pātho-nidhiḥ
prāgalbhyena vijṛmbhate sumanasāṃ vṛttis-tadā jāyate 38

dharmo me catur-anghrikaḥ sucaritaḥ pāpaṃ vināśaṃ gataṃ
kāma-krodha-madādayo vigalitāḥ kālāḥ sukhāviśkṛtāḥ
jnānānanda-mahauśadhiḥ suphalitā kaivalya nāthe sadā
mānye mānasa-puṇḍarīka-nagare rājāvataṃse sthite 39

dhī-yantreṇa vaco-ghaṭena kavitā-kulyopakulyākramair-
ānītaiśca sadāśivasya caritāmbho-rāśi-divyāmṛtaiḥ
hṛt-kedāra-yutāś-ca bhakti-kalamāḥ sāphalyam-ātanvate
durbhikśān-mama sevakasya bhagavan viśveśa bhītiḥ kutaḥ 40

pāpotpāta-vimocanāya ruciraiśvaryāya mṛtyuṃ-jaya
stotra-dhyāna-nati-pradikśiṇa-saparyālokanākarṇane
jihvā-citta-śironghri-hasta-nayana-śrotrair-aham prārthito
mām-ājnāpaya tan-nirūpaya muhur-māmeva mā me(a)vacaḥ 41

gāmbhīryaṃ parikhā-padaṃ ghana-dhṛtiḥ prākāra-udyad-guṇa
stomaś-cāpta-balaṃ ghanendriya-cayo dvārāṇi dehe sthitaḥ
vidyā-vastu-samṛddhir-iti-akhila-sāmagrī-samete sadā
durgāti-priya-deva māmaka-mano-durge nivāsaṃ kuru 42

mā gaccha tvam-itas-tato giriśa bho mayyeva vāsaṃ kuru
svāminn-ādi kirāta māmaka-manaḥ kāntāra-sīmāntare
vartante bahuśo mṛgā mada-juśo mātsarya-mohādayas-
tān hatvā mṛgayā-vinoda rucitā-lābhaṃ ca samprāpsyasi 43

kara-lagna mṛgaḥ karīndra-bhango
ghana śārdūla-vikhaṇḍano(a)sta-jantuḥ
giriśo viśad-ākṛtiś-ca cetaḥ
kuhare panca mukhosti me kuto bhīḥ 44

chandaḥ-śākhi-śikhānvitair-dvija-varaiḥ saṃsevite śāśvate
saukhyāpādini kheda-bhedini sudhā-sāraiḥ phalair-dīpite
cetaḥ pakśi-śikhā-maṇe tyaja vṛthā-sancāram-anyair-alaṃ
nityaṃ śankara-pāda-padma-yugalī-nīḍe vihāraṃ kuru 45

ākīrṇe nakha-rāji-kānti-vibhavair-udyat-sudhā-vaibhavair-
ādhautepi ca padma-rāga-lalite haṃsa-vrajair-āśrite
nityaṃ bhakti-vadhū gaṇaiś-ca rahasi svecchā-vihāraṃ kuru
sthitvā mānasa-rāja-haṃsa girijā nāthānghri-saudhāntare 46

śambhu-dhyāna-vasanta-sangini hṛdārāme(a)gha-jīrṇacchadāḥ
srastā bhakti latācchaṭā vilasitāḥ puṇya-pravāla-śritāḥ
dīpyante guṇa-korakā japa-vacaḥ puśpāṇi sad-vāsanā
jnānānanda-sudhā-maranda-laharī saṃvit-phalābhyunnatiḥ 47

nityānanda-rasālayaṃ sura-muni-svāntāmbujātāśrayaṃ
svacchaṃ sad-dvija-sevitaṃ kaluśa-hṛt-sad-vāsanāviśkṛtam
śambhu-dhyāna-sarovaraṃ vraja mano-haṃsāvataṃsa sthiraṃ
kiṃ kśudrāśraya-palvala-bhramaṇa-sañjāta-śramaṃ prāpsyasi 48

ānandāmṛta-pūritā hara-padāmbhojālavālodyatā
sthairyopaghnam-upetya bhakti latikā śākhopaśākhānvitā
ucchair-mānasa-kāyamāna-paṭalīm-ākramya niś-kalmaśā
nityābhīśṭa-phala-pradā bhavatu me sat-karma-saṃvardhitā 49

sandhyārambha-vijṛmbhitaṃ śruti-śira-sthānāntar-ādhiśṭhitaṃ
sa-prema bhramarābhirāmam-asakṛt sad-vāsanā-śobhitam
bhogīndrābharaṇaṃ samasta-sumanaḥ-pūjyaṃ guṇāviśkṛtaṃ
seve śrī-giri-mallikārjuna-mahā-lingaṃ śivālingitam 50

bhṛngīcchā-naṭanotkaṭaḥ kari-mada-grāhī sphuran-mādhava-
āhlādo nāda-yuto mahāsita-vapuḥ panceśuṇā cādṛtaḥ
sat-pakśaḥ sumano-vaneśu sa punaḥ sākśān-madīye mano
rājīve bhramarādhipo viharatāṃ śrī śaila-vāsī vibhuḥ 51

kāruṇyāmṛta-varśiṇaṃ ghana-vipad-grīśmacchidā-karmaṭhaṃ
vidyā-sasya-phalodayāya sumanaḥ-saṃsevyam-icchākṛtim
nṛtyad-bhakta-mayūram-adri-nilayaṃ cancaj-jaṭā-maṇḍalaṃ
śambho vānchati nīla-kandhara-sadā tvāṃ me manaś-cātakaḥ 52

ākāśena śikhī samasta phaṇināṃ netrā kalāpī natā-
(a)nugrāhi-praṇavopadeśa-ninadaiḥ kekīti yo gīyate
śyāmāṃ śaila-samudbhavāṃ ghana-ruciṃ dṛśṭvā naṭantaṃ mudā
vedāntopavane vihāra-rasikaṃ taṃ nīla-kaṇṭhaṃ bhaje 53

sandhyā gharma-dinātyayo hari-karāghāta-prabhūtānaka-
dhvāno vārida garjitaṃ diviśadāṃ dṛśṭicchaṭā cancalā
bhaktānāṃ paritośa bāśpa vitatir-vṛśṭir-mayūrī śivā
yasminn-ujjvala-tāṇḍavaṃ vijayate taṃ nīla-kaṇṭhaṃ bhaje 54

ādyāyāmita-tejase-śruti-padair-vedyāya sādhyāya te
vidyānanda-mayātmane tri-jagataḥ-saṃrakśaṇodyogine
dhyeyāyākhila-yogibhiḥ-sura-gaṇair-geyāya māyāvine
samyak tāṇḍava-sambhramāya jaṭine seyaṃ natiḥ-śambhave 55

nityāya tri-guṇātmane pura-jite kātyāyanī-śreyase
satyāyādi kuṭumbine muni-manaḥ pratyakśa-cin-mūrtaye
māyā-sṛśṭa-jagat-trayāya sakala-āmnāyānta-sancāriṇe
sāyaṃ tāṇḍava-sambhramāya jaṭine seyaṃ natiḥ-śambhave 56

nityaṃ svodara-pośaṇāya sakalān-uddiśya vittāśayā
vyarthaṃ paryaṭanaṃ karomi bhavataḥ-sevāṃ na jāne vibho
maj-janmāntara-puṇya-pāka-balatas-tvaṃ śarva sarvāntaras-
tiśṭhasyeva hi tena vā paśu-pate te rakśaṇīyo(a)smyaham 57

eko vārija-bāndhavaḥ kśiti-nabho vyāptaṃ tamo-maṇḍalaṃ
bhitvā locana-gocaropi bhavati tvaṃ koṭi-sūrya-prabhaḥ
vedyaḥ kiṃ na bhavasyaho ghana-taraṃ kīdṛngbhaven-mattamas-

tat-sarvaṃ vyapanīya me paśu-pate sākśāt prasanno bhava 58
haṃsaḥ padma-vanaṃ samicchati yathā nīlāmbudaṃ cātakaḥ
kokaḥ koka-nada-priyaṃ prati-dinaṃ candraṃ cakoras-tathā
ceto vānchati māmakaṃ paśu-pate cin-mārga mṛgyaṃ vibho
gaurī nātha bhavat-padābja-yugalaṃ kaivalya-saukhya-pradam 59

rodhas-toyahṛtaḥ śrameṇa-pathikaś-chāyāṃ taror-vṛśṭitaḥ
bhītaḥ svastha gṛhaṃ gṛhastham-atithir-dīnaḥ prabhaṃ dhārmikam
dīpaṃ santamasākulaś-ca śikhinaṃ śītāvṛtas-tvaṃ tathā
cetaḥ-sarva-bhayāpahaṃ-vraja sukhaṃ śambhoḥ padāmbhoruham 60

ankolaṃ nija bīja santatir-ayaskāntopalaṃ sūcikā
sādhvī naija vibhuṃ latā kśiti-ruhaṃ sindhuh-sarid-vallabham
prāpnotīha yathā tathā paśu-pateḥ pādāravinda-dvayaṃ
cetovṛttir-upetya tiśṭhati sadā sā bhaktir-iti-ucyate 61

ānandāśrubhir-ātanoti pulakaṃ nairmalyataś-chādanaṃ
vācā śankha mukhe sthitaiś-ca jaṭharā-pūrtiṃ caritrāmṛtaiḥ
rudrākśair-bhasitena deva vapuśo rakśāṃ bhavad-bhāvanā-
paryanke viniveśya bhakti jananī bhaktārbhakaṃ rakśati 62

mārgā-vartita pādukā paśu-pater-aṅgasya kūrcāyate
gaṇḍūśāmbu-niśecanaṃ pura-ripor-divyābhiśekāyate
kincid-bhakśita-māṃsa-śeśa-kabalaṃ navyopahārāyate
bhaktiḥ kiṃ na karoti-aho vana-caro bhaktāvatamsāyate 63

vakśastāḍanam-antakasya kaṭhināpasmāra sammardanaṃ
bhū-bhṛt-paryaṭanaṃ namat-sura-śiraḥ-koṭīra sangharśaṇam
karmedaṃ mṛdulasya tāvaka-pada-dvandvasya gaurī-pate
macceto-maṇi-pādukā-viharaṇaṃ śambho sadāngī-kuru 64

vakśas-tāḍana śankayā vicalito vaivasvato nirjarāḥ
koṭīrojjvala-ratna-dīpa-kalikā-nīrājanaṃ kurvate
dṛśṭvā mukti-vadhūs-tanoti nibhṛtāśleśaṃ bhavānī-pate
yac-cetas-tava pāda-padma-bhajanaṃ tasyeha kiṃ dur-labham 65

krīḍārthaṃ sṛjasi prapancam-akhilaṃ krīḍā-mṛgās-te janāḥ
yat-karmācaritaṃ mayā ca bhavataḥ prītyai bhavatyeva tat
śambho svasya kutūhalasya karaṇaṃ macceśṭitaṃ niścitaṃ
tasmān-māmaka rakśaṇaṃ paśu-pate kartavyam-eva tvayā 66

bahu-vidha-paritośa-bāśpa-pūra-
sphuṭa-pulakānkita-cāru-bhoga-bhūmim
cira-pada-phala-kānkśi-sevyamānāṃ
parama sadāśiva-bhāvanāṃ prapadye 67

amita-mudamṛtaṃ muhur-duhantīṃ
vimala-bhavat-pada-gośṭham-āvasantīm
sadaya paśu-pate supuṇya-pākāṃ
mama paripālaya bhakti dhenum-ekām 68

jaḍatā paśutā kalankitā
kuṭila-caratvaṃ ca nāsti mayi deva
asti yadi rāja-maule
bhavad-ābharaṇasya nāsmi kiṃ pātram 69

arahasi rahasi svatantra-buddhyā
vari-vasituṃ sulabhaḥ prasanna-mūrtiḥ
agaṇita phala-dāyakaḥ prabhur-me
jagad-adhiko hṛdi rāja-śekharosti 70

ārūḍha-bhakti-guṇa-kuncita-bhāva-cāpa-
yuktaiḥ-śiva-smaraṇa-bāṇa-gaṇair-amoghaiḥ
nirjitya kilbiśa-ripūn vijayī sudhīndraḥ-
sānandam-āvahati susthira-rāja-lakśmīm 71

dhyānānjanena samavekśya tamaḥ-pradeśaṃ
bhitvā mahā-balibhir-īśvara nāma-mantraiḥ
divyāśritaṃ bhujaga-bhūśaṇam-udvahanti
ye pāda-padmam-iha te śiva te kṛtārthāḥ 72

bhū-dāratām-udavahad-yad-apekśayā śrī-
bhū-dāra eva kimataḥ sumate labhasva
kedāram-ākalita mukti mahauśadhīnāṃ
pādāravinda bhajanaṃ parameśvarasya 73

āśā-pāśa-kleśa-dur-vāsanādi-
bhedodyuktair-divya-gandhair-amandaiḥ
āśā-śāṭīkasya pādāravindaṃ
cetaḥ-peṭīṃ vāsitāṃ me tanotu 74

kalyāṇinaṃ sarasa-citra-gatiṃ savegaṃ
sarvengitajnam-anaghaṃ dhruva-lakśaṇāḍhyam
cetas-turangam-adhiruhya cara smarāre
netaḥ-samasta jagatāṃ vṛśabhādhirūḍha 75

bhaktir-maheśa-pada-puśkaram-āvasantī
kādambinīva kurute paritośa-varśam
sampūrito bhavati yasya manas-taṭākas-
taj-janma-sasyam-akhilaṃ saphalaṃ ca nānyat 76

buddhiḥ-sthirā bhavitum-īśvara-pāda-padma
saktā vadhūr-virahiṇīva sadā smarantī
sad-bhāvanā-smaraṇa-darśana-kīrtanādi
sammohiteva śiva-mantra-japena vinte 77

sad-upacāra-vidhiśu-anu-bodhitāṃ
savinayāṃ suhṛdaṃ sadupāśritām
mama samuddhara buddhim-imāṃ prabho
vara-guṇena navoḍha-vadhūm-iva 78

nityaṃ yogi-manah-saroja-dala-sancāra-kśamas-tvat-kramaḥ-
śambho tena kathaṃ kaṭhora-yama-rāḍ-vakśaḥ-kavāṭa-kśatiḥ
atyantaṃ mṛdulaṃ tvad-anghri-yugalaṃ hā me manaś-cintayati-
etal-locana-gocaraṃ kuru vibho hastena saṃvāhaye 79

eśyatyeśa janiṃ mano(a)sya kaṭhinaṃ tasmin-naṭānīti mad-
rakśāyai giri sīmni komala-pada-nyāsaḥ purābhyāsitaḥ
no-ced-divya-gṛhāntareśu sumanas-talpeśu vedyādiśu
prāyaḥ-satsu śilā-taleśu naṭanaṃ śambho kimarthaṃ tava 80

kancit-kālam-umā-maheśa bhavataḥ pādāravindārcanaiḥ
kancid-dhyāna-samādhibhiś-ca natibhiḥ kancit kathākarṇanaiḥ
kancit kancid-avekśaṇaiś-ca nutibhiḥ kancid-daśām-īdṛśīṃ
yaḥ prāpnoti mudā tvad-arpita manā jīvan sa muktaḥ khalu 81

bāṇatvaṃ vṛśabhatvam-ardha-vapuśā bhāryātvam-āryā-pate
ghoṇitvaṃ sakhitā mṛdanga vahatā cetyādi rūpaṃ dadhau
tvat-pāde nayanārpaṇaṃ ca kṛtavān tvad-deha bhāgo hariḥ
pūjyāt-pūjya-taraḥ-sa eva hi na cet ko vā tadanyo(a)dhikaḥ 82

janana-mṛti-yutānāṃ sevayā devatānāṃ
na bhavati sukha-leśaḥ saṃśayo nāsti tatra
ajanim-amṛta rūpaṃ sāmbam-īśaṃ bhajante
ya iha parama saukhyaṃ te hi dhanyā labhante 83

śiva tava paricaryā sannidhānāya gauryā
bhava mama guṇa-dhuryāṃ buddhi-kanyāṃ pradāsye
sakala-bhuvana-bandho saccid-ānanda-sindho
sadaya hṛdaya-gehe sarvadā saṃvasa tvam 84

jaladhi mathana dakśo naiva pātāla bhedī
na ca vana mṛgayāyāṃ naiva lubdhaḥ pravīṇaḥ
aśana-kusuma-bhūśā-vastra-mukhyāṃ saparyāṃ
kathaya katham-ahaṃ te kalpayānīndu-maule 85

pūjā-dravya-samṛddhayo viracitāḥ pūjāṃ kathaṃ kurmahe
pakśitvaṃ na ca vā kīṭitvam-api na prāptaṃ mayā dur-labham
jāne mastakam-anghri-pallavam-umā-jāne na te(a)haṃ vibho
na jnātaṃ hi pitāmahena hariṇā tattvena tad-rūpiṇā 86

aśanaṃ garalaṃ phaṇī kalāpo
vasanaṃ carma ca vāhanaṃ mahokśaḥ
mama dāsyasi kiṃ kim-asti śambho
tava pādāmbuja-bhaktim-eva dehi 87

yadā kṛtāmbho-nidhi-setu-bandhanaḥ
karastha-lādhaḥ-kṛta-parvatādhipaḥ
bhavāni te langhita-padma-sambhavas-
tadā śivārcā-stava bhāvana-kśamaḥ 88

natibhir-nutibhis-tvam-īśa pūjā
vidhibhir-dhyāna-samādhibhir-na tuśṭaḥ
dhanuśā musalena cāśmabhir-vā
vada te prīti-karaṃ tathā karomi 89

vacasā caritaṃ vadāmi śambhor-
aham-udyoga vidhāsu te(a)prasaktaḥ
manasākṛtim-īśvarasya seve
śirasā caiva sadāśivaṃ namāmi 90

ādyā(a)vidyā hṛd-gatā nirgatāsīt-
vidyā hṛdyā hṛd-gatā tvat-prasādāt
seve nityaṃ śrī-karaṃ tvat-padābjaṃ
bhāve mukter-bhājanaṃ rāja-maule 91

dūrīkṛtāni duritāni durakśarāṇi
daur-bhāgya-duḥkha-durahaṅkṛti-dur-vacāṃsi
sāraṃ tvadīya caritaṃ nitarāṃ pibantaṃ
gaurīśa mām-iha samuddhara sat-kaṭākśaiḥ 92

soma kalā-dhara-maulau
komala ghana-kandhare mahā-mahasi
svāmini girijā nāthe
māmaka hṛdayaṃ nirantaraṃ ramatām 93

sā rasanā te nayane
tāveva karau sa eva kṛta-kṛtyaḥ
yā ye yau yo bhargaṃ
vadatīkśete sadārcataḥ smarati 94

ati mṛdulau mama caraṇau-
ati kaṭhinaṃ te mano bhavānīśa
iti vicikitsāṃ santyaja
śiva katham-āsīd-girau tathā praveśaḥ 95

dhaiyānkuśena nibhṛtaṃ
rabhasād-ākṛśya bhakti-śṛnkhalayā
pura-hara caraṇālāne
hṛdaya-madebhaṃ badhāna cid-yantraiḥ 96

pracaratyabhitaḥ pragalbha-vṛttyā
madavān-eśa manaḥ-karī garīyān
parigṛhya nayena bhakti-rajjvā
parama sthāṇu-padaṃ dṛḍhaṃ nayāmum 97

sarvālankāra-yuktāṃ sarala-pada-yutāṃ sādhu-vṛttāṃ suvarṇāṃ
sadbhiḥ-samstūya-mānāṃ sarasa guṇa-yutāṃ lakśitāṃ lakśaṇāḍhyām
udyad-bhūśā-viśeśām-upagata-vinayāṃ dyota-mānārtha-rekhāṃ
kalyāṇīṃ deva gaurī-priya mama kavitā-kanyakāṃ tvaṃ gṛhāṇa 98

idaṃ te yuktaṃ vā parama-śiva kāruṇya jaladhe
gatau tiryag-rūpaṃ tava pada-śiro-darśana-dhiyā
hari-brahmāṇau tau divi bhuvi carantau śrama-yutau
kathaṃ śambho svāmin kathaya mama vedyosi purataḥ 99

stotreṇālam-ahaṃ pravacmi na mṛśā devā virincādayaḥ
stutyānāṃ gaṇanā-prasanga-samaye tvām-agragaṇyaṃ viduḥ
māhātmyāgra-vicāraṇa-prakaraṇe dhānā-tuśastomavad-
dhūtās-tvāṃ vidur-uttamottama phalaṃ śambho bhavat-sevakāḥ 100

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top