ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రమ్ | उमा महेश्वर स्तोत्रम् | UMĀ MAHEŚVARA STOTRAM

ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రమ్ | उमा महेश्वर स्तोत्रम् | UMĀ MAHEŚVARA STOTRAM

ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రమ్

నమః శివాభ్యాం నవయౌవనాభ్యాం
పరస్పరాశ్లిష్టవపుర్ధరాభ్యాం |
నగేంద్రకన్యావృషకేతనాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 1 ‖

నమః శివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం
నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యాం |
నారాయణేనార్చితపాదుకాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 2 ‖

నమః శివాభ్యాం వృషవాహనాభ్యాం
విరించివిష్ణ్వింద్రసుపూజితాభ్యాం |
విభూతిపాటీరవిలేపనాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 3 ‖

నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం
జగత్పతిభ్యాం జయవిగ్రహాభ్యాం |
జంభారిముఖ్యైరభివందితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 4 ‖

నమః శివాభ్యాం పరమౌషధాభ్యాం
పంచాక్షరీపంజరరంజితాభ్యాం |
ప్రపంచసృష్టిస్థితిసంహృతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 5 ‖

నమః శివాభ్యామతిసుందరాభ్యాం
అత్యంతమాసక్తహృదంబుజాభ్యాం |
అశేషలోకైకహితంకరాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 6 ‖

నమః శివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాం
కంకాళకల్యాణవపుర్ధరాభ్యాం |
కైలాసశైలస్థితదేవతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 7 ‖

నమః శివాభ్యామశుభాపహాభ్యాం
అశేషలోకైకవిశేషితాభ్యాం |
అకుంఠితాభ్యాం స్మృతిసంభృతాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 8 ‖

నమః శివాభ్యాం రథవాహనాభ్యాం
రవీందువైశ్వానరలోచనాభ్యాం |
రాకాశశాంకాభముఖాంబుజాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 9 ‖

నమః శివాభ్యాం జటిలంధరాభ్యాం
జరామృతిభ్యాం చ వివర్జితాభ్యాం |
జనార్దనాబ్జోద్భవపూజితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 10 ‖

నమః శివాభ్యాం విషమేక్షణాభ్యాం
బిల్వచ్ఛదామల్లికదామభృద్భ్యాం |
శోభావతీశాంతవతీశ్వరాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 11 ‖

నమః శివాభ్యాం పశుపాలకాభ్యాం
జగత్రయీరక్షణబద్ధహృద్భ్యాం |
సమస్తదేవాసురపూజితాభ్యాం
నమో నమః శంకరపార్వతీభ్యాం ‖ 12 ‖

స్తోత్రం త్రిసంధ్యం శివపార్వతీభ్యాం
భక్త్యా పఠేద్ద్వాదశకం నరో యః |
స సర్వసౌభాగ్యఫలాని
భుంక్తే శతాయురాంతే శివలోకమేతి ‖ 13 ‖

उमा महेश्वर स्तोत्रम् - in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - దేవనాగరి 

नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां
परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां |
नगेन्द्रकन्यावृषकेतनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 1 ‖

नमः शिवाभ्यां सरसोत्सवाभ्यां
नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्यां |
नारायणेनार्चितपादुकाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 2 ‖

नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्यां
विरिञ्चिविष्ण्विन्द्रसुपूजिताभ्यां |
विभूतिपाटीरविलेपनाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 3 ‖

नमः शिवाभ्यां जगदीश्वराभ्यां
जगत्पतिभ्यां जयविग्रहाभ्यां |
जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 4 ‖

नमः शिवाभ्यां परमौषधाभ्यां
पञ्चाक्षरीपञ्जररञ्जिताभ्यां |
प्रपञ्चसृष्टिस्थितिसंहृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 5 ‖

नमः शिवाभ्यामतिसुन्दराभ्यां
अत्यन्तमासक्तहृदम्बुजाभ्यां |
अशेषलोकैकहितङ्कराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 6 ‖

नमः शिवाभ्यां कलिनाशनाभ्यां
कङ्कालकल्याणवपुर्धराभ्यां |
कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 7 ‖

नमः शिवाभ्यामशुभापहाभ्यां
अशेषलोकैकविशेषिताभ्यां |
अकुण्ठिताभ्यां स्मृतिसम्भृताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 8 ‖

नमः शिवाभ्यां रथवाहनाभ्यां
रवीन्दुवैश्वानरलोचनाभ्यां |
राकाशशाङ्काभमुखाम्बुजाभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 9 ‖

नमः शिवाभ्यां जटिलन्धराभ्यां
जरामृतिभ्यां च विवर्जिताभ्यां |
जनार्दनाब्जोद्भवपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 10 ‖

नमः शिवाभ्यां विषमेक्षणाभ्यां
बिल्वच्छदामल्लिकदामभृद्भ्यां |
शोभावतीशान्तवतीश्वराभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 11 ‖

नमः शिवाभ्यां पशुपालकाभ्यां
जगत्रयीरक्षणबद्धहृद्भ्यां |
समस्तदेवासुरपूजिताभ्यां
नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां ‖ 12 ‖

स्तोत्रं त्रिसन्ध्यं शिवपार्वतीभ्यां
भक्त्या पठेद्द्वादशकं नरो यः |
स सर्वसौभाग्यफलानि
भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति ‖ 13 ‖

UMĀ MAHEŚVARA STOTRAM - in romanized sanskrit English 

namaḥ śivābhyāṃ navayauvanābhyāṃ
parasparāśliśhṭavapurdharābhyāṃ |
nagendrakanyāvṛśhaketanābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 1 ‖

namaḥ śivābhyāṃ sarasotsavābhyāṃ
namaskṛtābhīśhṭavarapradābhyāṃ |
nārāyaṇenārchitapādukābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 2 ‖

namaḥ śivābhyāṃ vṛśhavāhanābhyāṃ
viriñchiviśhṇvindrasupūjitābhyāṃ |
vibhūtipāṭīravilepanābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 3 ‖

namaḥ śivābhyāṃ jagadīśvarābhyāṃ
jagatpatibhyāṃ jayavigrahābhyāṃ |
jambhārimukhyairabhivanditābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 4 ‖

namaḥ śivābhyāṃ paramauśhadhābhyāṃ
pañchākśharīpañjararañjitābhyāṃ |
prapañchasṛśhṭisthitisaṃhṛtābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 5 ‖

namaḥ śivābhyāmatisundarābhyāṃ
atyantamāsaktahṛdambujābhyāṃ |
aśeśhalokaikahitaṅkarābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 6 ‖

namaḥ śivābhyāṃ kalināśanābhyāṃ
kaṅkāḻakalyāṇavapurdharābhyāṃ |
kailāsaśailasthitadevatābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 7 ‖

namaḥ śivābhyāmaśubhāpahābhyāṃ
aśeśhalokaikaviśeśhitābhyāṃ |
akuṇṭhitābhyāṃ smṛtisambhṛtābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 8 ‖

namaḥ śivābhyāṃ rathavāhanābhyāṃ
ravīnduvaiśvānaralochanābhyāṃ |
rākāśaśāṅkābhamukhāmbujābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 9 ‖

namaḥ śivābhyāṃ jaṭilandharābhyāṃ
jarāmṛtibhyāṃ cha vivarjitābhyāṃ |
janārdanābjodbhavapūjitābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 10 ‖

namaḥ śivābhyāṃ viśhamekśhaṇābhyāṃ
bilvachChadāmallikadāmabhṛdbhyāṃ |
śobhāvatīśāntavatīśvarābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 11 ‖

namaḥ śivābhyāṃ paśupālakābhyāṃ
jagatrayīrakśhaṇabaddhahṛdbhyāṃ |
samastadevāsurapūjitābhyāṃ
namo namaḥ śaṅkarapārvatībhyāṃ ‖ 12 ‖

stotraṃ trisandhyaṃ śivapārvatībhyāṃ
bhaktyā paṭheddvādaśakaṃ naro yaḥ |
sa sarvasaubhāgyaphalāni
bhuṅkte śatāyurānte śivalokameti ‖ 13 ‖


సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top