నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Thursday, August 27, 2020

వైరాగ్యము: బ్రహ్మానుభవమునకు మార్గము - Vairagyamu

 వైరాగ్యము: బ్రహ్మానుభవమునకు మార్గము - Vairagyamu వైరాగ్యము
శ్లో||  ఓం పరాశరపౌత్రం | శ్రీవ్యాసపుత్ర మకల్మషమ్‌ |
       నిత్యవైరాగ్యసమ్పన్నం | జీవన్ముక్తం శుకం భజే ||

వైరాగ్యము : 

కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు క్షేత్రజ్ఞుడివని, నిజానికి తాను బ్రహ్మమే అయి యున్నందువలన, జీవభావము అవిద్యా కల్పితము గనుక, కర్తృత్వ భోక్తృత్వములనెడి భ్రాంతిని విడచిపెట్టుటయే వైరాగ్యము. ఆత్మేతర వస్తువులందు ఆశ లేకుండుట, వాటిపై ఉదాసీనత వహించి యుండుట, వాటిని ఏ రూపములోనైనా స్పృహ లోనికి రానీయకుండుట వైరాగ్యము. ఆశా మోహభయములు లేకుండుట, వాటిపై స్పందన, ప్రతిస్పందనలు లేకుండుట వైరాగ్యము. నిజ వైరాగ్యము బ్రహ్మానుభవమునకు దారి తీయును.

వైరాగ్య పంచకము :

1. తామస వైరాగ్యము : 
సమస్త వస్తువులందు కలిగెడు రాగమునందు ఆ వస్తువులు తనవి కాదనుకొని, నిగ్రహించగలుగుట తామస వైరాగ్య మనబడును.

2. తామసీ రాజసీ వైరాగ్యము :
సమస్త వస్తువులందు కలిగెే విరాగము ననుసరించి దేహేంద్రియములు, ప్రాణ మనస్సులు తాను కాదనుకొని శమించి యుండుట తామసీ రాజసీ వైరాగ్యమనబడును.

3. రాజసీ వైరాగ్యము :
సమస్త భావములందు విరాగముండుట.

4. సాత్విక వైరాగ్యము :
దృశ్యములు, దృక్‌ కూడా తోచక యుండునట్టి, సాక్షి కూడా లేడు అనుకొనుట సాత్విక వైరాగ్యము.

5. గుణగంధ వైరాగ్యము :
కారణ సహిత బ్రహ్మము కార్యరూప జగత్తునకు ఆధారమనియు, అట్టి బ్రహ్మ రూపము తానేనని నిశ్చయమై యుండుట మరియు గుణ సంబంధ కార్యములను పారమార్థిక జ్ఞానముతో ఎరిగి నందున కలిగే వైరాగ్యమును గుణగంధ వైరాగ్యమందురు.

అపర వైరాగ్యము : ఇది నాలుగు విధములు.

1. యతమాన వైరాగ్యము : 
ఈ ప్రపంచమునసారమైనదేదో, అసారమైన దేదో గురూపదేశము, శాస్త్ర విచారణ ద్వారా తెలుసుకొందును గాక అని ఉద్యోగించుటను యతమాన వైరాగ్యమందురు.

2. వ్యతిరేక వైరాగ్యము : 
తన చిత్తమందు పూర్వమందున్న దోషములతో, తరువాత వివేక వైరాగ్యాభ్యాసము వలన ఎప్పుడెప్పుడు ఎన్నెన్ని దోషములు నివర్తింపబడుచున్నవో, ఇంకను ఎన్ని దోషములు మిగిలియున్నవో అని ప్రతి దినము పరిశీలించుకొనుచుండుటను వ్యతిరేక వైరాగ్యమందురు.

3. ఏకేంద్రియ వైరాగ్యము : 
దృష్టమైన, అదృష్టమైన విషయములలో ప్రవర్తించుటను దుఃఖరూపమని తెలిసి, ఆ ప్రవృత్తిని విడచిపెట్టి, అయినను మనస్సునందు మాత్రము విషయములు కలిగియుండుట ఏకేంద్రియ వైరాగ్యమనబడును.

4. వశీకార వైరాగ్యము : 
ఏకేంద్రియమైన మానసిక రుచిని కూడా దృష్ట అదృష్ట విషయములందు తొలగించుకొని యుండుట వశీకార వైరాగ్య మనబడును. ఈ నాలుగు రీతుల అపర వైరాగ్యము సంప్రజ్ఞాత సమాధికి అంతరమై యున్నది.

పర వైరాగ్యము : 

సంప్రజ్ఞాత సమాధిని దృఢతరముగా అభ్యసించుటచేత త్రిగుణములకు విలక్షణమైన ప్రత్యగాత్మ సాక్షాత్కారమగును. పిదప గుణత్రయ జన్యములైన సమస్త పదార్థములందును కలిగే వైరాగ్యమును పరవైరాగ్యమందురు.

బ్రహ్మలోకమాది పరమాణు పర్యంత భోగ్య జాతమందు బొడమ వలయు |
గాకి రెట్ట యెడల గలుగు జుగుప్స, వైరాగ్యమనగ నదియె యోగ్యమగును ||

శ్రు||  యదాహరేవ విరజ్యేత్తదహరేవ ప్రవజ్యేత్‌
        - పరమహంస పరివ్రాజకోపనిషత్‌
తా||    ఏ రోజున విరక్తుడగునో, ఆ రోజుననే సన్న్యసించవలెను. (వైరాగ్యాభ్యాసము పూర్తియైన పిదప సన్న్యసించవలెను. సన్న్యసించిన తరువాత నిష్ఠగా ఉండవలెను గాని, సాధన అవసరము ఉండరాదు)

సంకలనం: చల్లపల్లి 
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com