108 ఉపనిషత్తులు - 108 Upanishttulu


108 ఉపనిషత్తులు
 •   1. ఈశావాస్యోపనిషత్ -
 •   2. కేసోపనిషత్ -
 •   3. కఠోపనిషత్ -
 •   4. ప్రశ్నోపనిషత్ -
 •   5. ముండకోపనిషత్ - 
 •   6. మాండూక్యోపనిషత్ -
 •   7. తైత్తిరీయోపనిషత్ -
 •   8. ఐతరేయోపనిషత్ -
 •   9. ఛాందోగ్యోపనిషత్-
 •  10. బృహదారణ్యకోపనిషత్ - 
 •  11. బ్రహ్మోపనిషత్ -
 •  12. కైవల్యోపనిషత్ - 
 •  13. జాబాలోపనిషత్ -
 •  14. శ్వేతాశ్వతరోపనిషత్ - 
 •  15. హంసోపనిషత్ -
 •  16. ఆరుణికోపనిషత్ - 
 •  17. గర్బోషనిషత -
 •  18. నారాయణోపనిషత్ -
 •  19. పరమహంస్సోతోపన్నిషత -
 •  20. అమృతబిందూపనిషత్ - 
 •  21. అమృతనాదోపనిషత్ - 
 •  22. అథర్వశిరోపనిషత్ -
 •  23. అథర్వశిఖోపనిషత్ - 
 •  24. మైత్రాయణ్యుపనిషత్ - 
 •  25. కౌషీతకీభ్రాహ్మణోపనిషత్ - 
 •  26. బృహజ్జాబాలోవనిషత్ - 
 •  27. నృసింహతాపిన్యుపనిషత్ - (పూర్వతాపిని, ఉత్తరతాపిని)
 •  28. కాలాగ్నిరుద్రోపనిషత్ - 
 •  29. మైత్రేయోపనిషత్ - 
 •  30. సుబాలోపనిషత్ -
 •  31. క్షురికోపనిషత్ -
 •  32. మంత్రికోపనిషత్ -
 •  33. సర్వసారోపనిషత్ -
 •  34. నిరాలంబోపనిషత - 
 •  35. శుకరహస్యోపనిషత్ - 
 •  36. వజ్రసూచ్యుపనిషత్ -
 •  37. తేజోబిందూపనిషత్ -
 •  38. నాదబిందూపనిషత్ - 
 •  39. ధ్యానబిందూపనిషత్ -
 •  40. బ్రహ్మవిద్యోపనిషత్ -
 •  41. యోగతత్వోపనిషత్ -
 •  42. ఆత్మబోధోపనిషత్ -
 •  43. నారదపరివ్రాజకోపనిషత్ - 
 •  44. త్రిశిఖిబ్రాహ్మణోపనిషత్ - 
 •  45. సీతోపనిషత్ -
 •  46. యోగచూడామణ్యుపనిషత్ - 
 •  47. నిర్వాణోపనిషత్ - 
 •  48. మండల బ్రాహ్మణోపనిషత్ - 
 •  49. దక్షిణామూర్త్యుపనిషత్ - 
 •  50. శరభోపనిషత్ - 
 •  51. స్కందోపనిషత్ - 
 •  52. మహానారాయణోపనిషత్ - 
 •  53. అద్వయతారకోపనిషత్ - 
 •  54. రామరహస్యోపనిషత్ -
 •  55. రామతాపిన్యుపనిషత్ - (పూర్వతాపిన్యుపనిషత్, ఉత్తరతాపిన్యుపనిషత్)
 •  56. వాసుదేవోపనిషత్ -
 •  57. ముద్గలోపనిషత్ -
 •  58. శాండీల్యోపనిషత్ - 
 •  59. పైంగలోపనిషత్
 •  60. భిక్షుకోపనిషత్ -
 •  61. మహోపనిషత్ -
 •  62. శారీరకోపనిషత్ -
 •  63. యోగశిభోపనిషత్ - 
 •  64. తురీయాతీతోపనిషత్ - 
 •  65. సన్న్యాసోపనిషత -
 •  66. పరమహంసపరివ్రాజకోపనిషత్ -
 •  67. అక్షమాలిక్టోపనిషత .-
 •  68. అవ్యక్తోపనిషత్ -
 •  69. ఏకాక్షరోపనిషత్ -
 •  70. అన్నపూర్ణోపనిషత్ -
 •  71. సుర్యోపనిషత్ -
 •  72. అక్ష్యుపనిషత్ -
 •  73. అధ్యాత్మోపనిషత్ - 
 •  74. కుండికోపనిషత్ -
 •  75. సావిత్ర్యుపనిషత్ -
 •  76. ఆత్మోపనిషత్ -
 •  77. పాశుపతబ్రహ్మోపనిషత్-
 •  78. పరబ్రహ్మోపనిషత్ -
 •  79. అవధూతోపనిషత్ - 
 •  80. త్రిపురతాపిన్యుపనిషత్ -
 •  81. శ్రీదేవ్యుపనిషత్ -
 •  82. త్రిపురోపనిషత్ -
 •  83. కఠరుద్రోపనిషత్ - 
 •  84. భావనోపనిషత్ - 
 •  85. రుద్రహృదయోపనిషత్ - 
 •  86. యోగకుండల్యుపనిషత్ - 
 •  87. భస్మజాబాలోపనిషత్ - 
 •  88. రుద్రాక్షజాబాలోపనిషత్ -
 •  89. గణపత్యుపనిషత్ -
 •  90. దర్శనోపనిషత్ -
 •  91. తారసారోపనిషత్ -
 •  92. మహావాకిక్యోపనిషత్ -
 •  93. పంచబ్రహ్మోపనిషత్ -
 •  94. ప్రాణాగ్నిహోత్రోపనిషత్ - 
 •  95. గోపాలతాపి్ుషనిషత -
 •  96. కృష్ణోపనిషత్ - 
 •  97. యాజ్ఞవలోక్యోపనిషత్ -
 •  98. వరాహోపనిషత -
 •  99. శాట్యాయనీయోపనిషత్ - 
 • 100. హయగ్రీవోపనిషత్ - 
 • 101. దత్తాత్రేయోపనిషత్ -
 • 102.గారుడోపనిషత -
 • 103. కలిసంతారణోపనిషత్ -
 • 104. బాల్యుపనిషత్ -
 • 105. సౌభాగ్యలక్ష్ముపనిషత్ -
 • 106. సరస్వతీ రహస్యోపనిషతీ -
 • 107. బహ్ర్వ్యుపనిషత్ -
 • 108. ముక్తికోపనిషత్ - 

  సంకలనం: కోటేశ్వర్

  buttons=(Accept !) days=(0)

  Our website uses cookies. Learn More
  Accept !
  To Top