శివ కవచమ్ - शिव कवचम् - ŚIVA KAVACHAM

శివ కవచమ్ - शिव कवचम् - ŚIVA KAVACHAM

శివ కవచమ్ - సరళ తెలుగులో 

అస్య శ్రీ శివకవచ స్తోత్ర మహామంత్రస్య ఋషభయోగీశ్వర ఋషిః |
అనుష్టుప్ ఛందః |
శ్రీసాంబసదాశివో దేవతా |
ఓం బీజమ్ |
నమః శక్తిః |
శివాయేతి కీలకమ్ |
మమ సాంబసదాశివప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ‖

కరన్యాసః

ఓం సదాశివాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | నం గంగాధరాయ తర్జనీభ్యాం నమః | మం మృత్యుంజయాయ మధ్యమాభ్యాం నమః |

శిం శూలపాణయే అనామికాభ్యాం నమః | వాం పినాకపాణయే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | యం ఉమాపతయే కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః |

హృదయాది అంగన్యాసః

ఓం సదాశివాయ హృదయాయ నమః | నం గంగాధరాయ శిరసే స్వాహా | మం మృత్యుంజయాయ శిఖాయై వషట్ |

శిం శూలపాణయే కవచాయ హుం | వాం పినాకపాణయే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | యం ఉమాపతయే అస్త్రాయ ఫట్ | భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ‖

ధ్యానమ్

వజ్రదంష్ట్రం త్రినయనం కాలకంఠ మరిందమమ్ |
సహస్రకరమత్యుగ్రం వందే శంభుం ఉమాపతిమ్ ‖

రుద్రాక్షకంకణలసత్కరదండయుగ్మః పాలాంతరాలసితభస్మధృతత్రిపుండ్రః |
పంచాక్షరం పరిపఠన్ వరమంత్రరాజం ధ్యాయన్ సదా పశుపతిం శరణం వ్రజేథాః ‖

అతః పరం సర్వపురాణగుహ్యం నిఃశేషపాపౌఘహరం పవిత్రమ్ |
జయప్రదం సర్వవిపత్ప్రమోచనం వక్ష్యామి శైవమ్ కవచం హితాయ తే ‖

పంచపూజా
లం పృథివ్యాత్మనే గంధం సమర్పయామి |
హం ఆకాశాత్మనే పుష్పైః పూజయామి |
యం వాయ్వాత్మనే ధూపమ్ ఆఘ్రాపయామి |
రం అగ్న్యాత్మనే దీపం దర్శయామి |
వం అమృతాత్మనే అమృతం మహానైవేద్యం నివేదయామి |
సం సర్వాత్మనే సర్వోపచారపూజాం సమర్పయామి ‖

మంత్రః

ఋషభ ఉవాచ
నమస్కృత్య మహాదేవం విశ్వవ్యాపినమీశ్వరమ్ |
వక్ష్యే శివమయం వర్మ సర్వరక్షాకరం నృణామ్ ‖ 1 ‖

శుచౌ దేశే సమాసీనో యథావత్కల్పితాసనః |
జితేంద్రియో జితప్రాణశ్చింతయేచ్ఛివమవ్యయమ్ ‖ 2 ‖

హృత్పుండరీకాంతరసన్నివిష్టం స్వతేజసా వ్యాప్తనభోఽవకాశమ్ |
అతీంద్రియం సూక్ష్మమనంతమాద్యం ధ్యాయేత్ పరానందమయం మహేశమ్ ‖

ధ్యానావధూతాఖిలకర్మబంధ- శ్చిరం చిదానంద నిమగ్నచేతాః |
షడక్షరన్యాస సమాహితాత్మా శైవేన కుర్యాత్కవచేన రక్షామ్ ‖

మాం పాతు దేవోఽఖిలదేవతాత్మా సంసారకూపే పతితం గభీరే |
తన్నామ దివ్యం పరమంత్రమూలం ధునోతు మే సర్వమఘం హృదిస్థమ్ ‖

సర్వత్ర మాం రక్షతు విశ్వమూర్తి- ర్జ్యోతిర్మయానందఘనశ్చిదాత్మా |
అణోరణియానురుశక్తిరేకః స ఈశ్వరః పాతు భయాదశేషాత్ ‖

యో భూస్వరూపేణ బిభర్తి విశ్వం పాయాత్స భూమేర్గిరిశోఽష్టమూర్తిః |
యోఽపాం స్వరూపేణ నృణాం కరోతి సంజీవనం సోఽవతు మాం జలేభ్యః ‖

కల్పావసానే భువనాని దగ్ధ్వా సర్వాణి యో నృత్యతి భూరిలీలః |
స కాలరుద్రోఽవతు మాం దవాగ్నేః వాత్యాదిభీతేరఖిలాచ్చ తాపాత్ ‖

ప్రదీప్తవిద్యుత్కనకావభాసో విద్యావరాభీతి కుఠారపాణిః |
చతుర్ముఖస్తత్పురుషస్త్రినేత్రః ప్రాచ్యాం స్థితో రక్షతు మామజస్రమ్ ‖

కుఠారఖేటాంకుశ శూలఢక్కా- కపాలపాశాక్ష గుణాందధానః |
చతుర్ముఖో నీలరుచిస్త్రినేత్రః పాయాదఘోరో దిశి దక్షిణస్యామ్ ‖

కుందేందుశంఖస్ఫటికావభాసో వేదాక్షమాలా వరదాభయాంకః |
త్ర్యక్షశ్చతుర్వక్త్ర ఉరుప్రభావః సద్యోఽధిజాతోఽవతు మాం ప్రతీచ్యామ్ ‖

వరాక్షమాలాభయటంకహస్తః సరోజకింజల్కసమానవర్ణః |
త్రిలోచనశ్చారుచతుర్ముఖో మాం పాయాదుదీచ్యాం దిశి వామదేవః ‖

వేదాభయేష్టాంకుశటంకపాశ- కపాలఢక్కాక్షరశూలపాణిః |
సితద్యుతిః పంచముఖోఽవతాన్మాం ఈశాన ఊర్ధ్వం పరమప్రకాశః ‖

మూర్ధానమవ్యాన్మమ చంద్రమౌలిః భాలం మమావ్యాదథ భాలనేత్రః |
నేత్రే మమావ్యాద్భగనేత్రహారీ నాసాం సదా రక్షతు విశ్వనాథః ‖

పాయాచ్ఛ్రుతీ మే శ్రుతిగీతకీర్తిః కపోలమవ్యాత్సతతం కపాలీ |
వక్త్రం సదా రక్షతు పంచవక్త్రో జిహ్వాం సదా రక్షతు వేదజిహ్వః ‖

కంఠం గిరీశోఽవతు నీలకంఠః పాణిద్వయం పాతు పినాకపాణిః |
దోర్మూలమవ్యాన్మమ ధర్మబాహుః వక్షఃస్థలం దక్షమఖాంతకోఽవ్యాత్ ‖

మమోదరం పాతు గిరీంద్రధన్వా మధ్యం మమావ్యాన్మదనాంతకారీ |
హేరంబతాతో మమ పాతు నాభిం పాయాత్కటిం ధూర్జటిరీశ్వరో మే ‖

ఊరుద్వయం పాతు కుబేరమిత్రో జానుద్వయం మే జగదీశ్వరోఽవ్యాత్ |
జంఘాయుగం పుంగవకేతురవ్యాత్ పాదౌ మమావ్యాత్సురవంద్యపాదః ‖

మహేశ్వరః పాతు దినాదియామే మాం మధ్యయామేఽవతు వామదేవః |
త్రిలోచనః పాతు తృతీయయామే వృషధ్వజః పాతు దినాంత్యయామే ‖

పాయాన్నిశాదౌ శశిశేఖరో మాం గంగాధరో రక్షతు మాం నిశీథే |
గౌరీపతిః పాతు నిశావసానే మృత్యుంజయో రక్షతు సర్వకాలమ్ ‖

అంతఃస్థితం రక్షతు శంకరో మాం స్థాణుః సదా పాతు బహిఃస్థితం మామ్ |
తదంతరే పాతు పతిః పశూనాం సదాశివో రక్షతు మాం సమంతాత్ ‖

తిష్ఠంతమవ్యాద్ భువనైకనాథః పాయాద్వ్రజంతం ప్రమథాధినాథః |
వేదాంతవేద్యోఽవతు మాం నిషణ్ణం మామవ్యయః పాతు శివః శయానమ్ ‖

మార్గేషు మాం రక్షతు నీలకంఠః శైలాదిదుర్గేషు పురత్రయారిః |
అరణ్యవాసాది మహాప్రవాసే పాయాన్మృగవ్యాధ ఉదారశక్తిః ‖

కల్పాంతకాలోగ్రపటుప్రకోప- స్ఫుటాట్టహాసోచ్చలితాండకోశః |
ఘోరారిసేనార్ణవ దుర్నివార- మహాభయాద్రక్షతు వీరభద్రః ‖

పత్త్యశ్వమాతంగరథావరూథినీ- సహస్రలక్షాయుత కోటిభీషణమ్ |
అక్షౌహిణీనాం శతమాతతాయినాం ఛింద్యాన్మృడో ఘోరకుఠార ధారయా ‖

నిహంతు దస్యూన్ప్రలయానలార్చిః జ్వలత్త్రిశూలం త్రిపురాంతకస్య | శార్దూలసింహర్క్షవృకాదిహింస్రాన్ సంత్రాసయత్వీశధనుః పినాకః ‖

దుః స్వప్న దుః శకున దుర్గతి దౌర్మనస్య- దుర్భిక్ష దుర్వ్యసన దుఃసహ దుర్యశాంసి | ఉత్పాతతాపవిషభీతిమసద్గ్రహార్తిం వ్యాధీంశ్చ నాశయతు మే జగతామధీశః ‖

ఓం నమో భగవతే సదాశివాయ

సకలతత్వాత్మకాయ సర్వమంత్రస్వరూపాయ సర్వయంత్రాధిష్ఠితాయ సర్వతంత్రస్వరూపాయ సర్వతత్వవిదూరాయ బ్రహ్మరుద్రావతారిణే నీలకంఠాయ పార్వతీమనోహరప్రియాయ సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ భస్మోద్ధూలితవిగ్రహాయ మహామణి ముకుటధారణాయ మాణిక్యభూషణాయ సృష్టిస్థితిప్రలయకాల- రౌద్రావతారాయ దక్షాధ్వరధ్వంసకాయ మహాకాలభేదనాయ మూలధారైకనిలయాయ తత్వాతీతాయ గంగాధరాయ సర్వదేవాదిదేవాయ షడాశ్రయాయ వేదాంతసారాయ త్రివర్గసాధనాయ అనంతకోటిబ్రహ్మాండనాయకాయ అనంత వాసుకి తక్షక- కర్కోటక శంఖ కులిక- పద్మ మహాపద్మేతి- అష్టమహానాగకులభూషణాయ ప్రణవస్వరూపాయ చిదాకాశాయ ఆకాశ దిక్ స్వరూపాయ గ్రహనక్షత్రమాలినే సకలాయ కలంకరహితాయ సకలలోకైకకర్త్రే సకలలోకైకభర్త్రే సకలలోకైకసంహర్త్రే సకలలోకైకగురవే సకలలోకైకసాక్షిణే సకలనిగమగుహ్యాయ సకలవేదాంతపారగాయ సకలలోకైకవరప్రదాయ సకలలోకైకశంకరాయ సకలదురితార్తిభంజనాయ సకలజగదభయంకరాయ శశాంకశేఖరాయ శాశ్వతనిజావాసాయ నిరాకారాయ నిరాభాసాయ నిరామయాయ నిర్మలాయ నిర్మదాయ నిశ్చింతాయ నిరహంకారాయ నిరంకుశాయ నిష్కలంకాయ నిర్గుణాయ నిష్కామాయ నిరూపప్లవాయ నిరుపద్రవాయ నిరవద్యాయ నిరంతరాయ నిష్కారణాయ నిరాతంకాయ నిష్ప్రపంచాయ నిస్సంగాయ నిర్ద్వంద్వాయ నిరాధారాయ నీరాగాయ నిష్క్రోధాయ నిర్లోపాయ నిష్పాపాయ నిర్భయాయ నిర్వికల్పాయ నిర్భేదాయ నిష్క్రియాయ నిస్తులాయ నిఃసంశయాయ నిరంజనాయ నిరుపమవిభవాయ నిత్యశుద్ధబుద్ధముక్తపరిపూర్ణ- సచ్చిదానందాద్వయాయ పరమశాంతస్వరూపాయ పరమశాంతప్రకాశాయ తేజోరూపాయ తేజోమయాయ తేజోఽధిపతయే జయ జయ రుద్ర మహారుద్ర మహారౌద్ర భద్రావతార మహాభైరవ కాలభైరవ కల్పాంతభైరవ కపాలమాలాధర ఖట్వాంగ చర్మఖడ్గధర పాశాంకుశ- డమరూశూల చాపబాణగదాశక్తిభిందిపాల- తోమర ముసల ముద్గర పాశ పరిఘ- భుశుండీ శతఘ్నీ చక్రాద్యాయుధభీషణాకార- సహస్రముఖదంష్ట్రాకరాలవదన వికటాట్టహాస విస్ఫారిత బ్రహ్మాండమండల నాగేంద్రకుండల నాగేంద్రహార నాగేంద్రవలయ నాగేంద్రచర్మధర నాగేంద్రనికేతన మృత్యుంజయ త్ర్యంబక త్రిపురాంతక విశ్వరూప విరూపాక్ష విశ్వేశ్వర వృషభవాహన విషవిభూషణ విశ్వతోముఖ సర్వతోముఖ మాం రక్ష రక్ష జ్వలజ్వల ప్రజ్వల ప్రజ్వల మహామృత్యుభయం శమయ శమయ అపమృత్యుభయం నాశయ నాశయ రోగభయం ఉత్సాదయోత్సాదయ విషసర్పభయం శమయ శమయ చోరాన్ మారయ మారయ మమ శత్రూన్ ఉచ్చాటయోచ్చాటయ త్రిశూలేన విదారయ విదారయ కుఠారేణ భింధి భింధి ఖడ్గేన ఛింద్ది ఛింద్ది ఖట్వాంగేన విపోధయ విపోధయ ముసలేన నిష్పేషయ నిష్పేషయ బాణైః సంతాడయ సంతాడయ యక్ష రక్షాంసి భీషయ భీషయ అశేష భూతాన్ విద్రావయ విద్రావయ కూష్మాండభూతవేతాలమారీగణ- బ్రహ్మరాక్షసగణాన్ సంత్రాసయ సంత్రాసయ మమ అభయం కురు కురు మమ పాపం శోధయ శోధయ విత్రస్తం మాం ఆశ్వాసయ ఆశ్వాసయ నరకమహాభయాన్ మాం ఉద్ధర ఉద్ధర అమృతకటాక్షవీక్షణేన మాం- ఆలోకయ ఆలోకయ సంజీవయ సంజీవయ క్షుత్తృష్ణార్తం మాం ఆప్యాయయ ఆప్యాయయ దుఃఖాతురం మాం ఆనందయ ఆనందయ శివకవచేన మాం ఆచ్ఛాదయ ఆచ్ఛాదయ

హర హర మృత్యుంజయ త్ర్యంబక సదాశివ పరమశివ నమస్తే నమస్తే నమః ‖
పూర్వవత్ - హృదయాది న్యాసః |
పంచపూజా ‖
భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్విమోకః ‖

ఫలశ్రుతిః

ఋషభ ఉవాచ ఇత్యేతత్పరమం శైవం కవచం వ్యాహృతం మయా |
సర్వ బాధా ప్రశమనం రహస్యం సర్వ దేహినామ్ ‖

యః సదా ధారయేన్మర్త్యః శైవం కవచముత్తమమ్ |
న తస్య జాయతే కాపి భయం శంభోరనుగ్రహాత్ ‖

క్షీణాయుః ప్రాప్తమృత్యుర్వా మహారోగహతోఽపి వా |
సద్యః సుఖమవాప్నోతి దీర్ఘమాయుశ్చ విందతి ‖

సర్వదారిద్రయశమనం సౌమాంగల్యవివర్ధనమ్ |
యో ధత్తే కవచం శైవం స దేవైరపి పూజ్యతే ‖

మహాపాతకసంఘాతైర్ముచ్యతే చోపపాతకైః |
దేహాంతే ముక్తిమాప్నోతి శివవర్మానుభావతః ‖

త్వమపి శ్రద్దయా వత్స శైవం కవచముత్తమమ్ |
ధారయస్వ మయా దత్తం సద్యః శ్రేయో హ్యవాప్స్యసి ‖

శ్రీసూత ఉవాచ

ఇత్యుక్త్వా ఋషభో యోగీ తస్మై పార్థివ సూనవే |
దదౌ శంఖం మహారావం ఖడ్గం చ అరినిషూదనమ్ ‖

పునశ్చ భస్మ సంమంత్ర్య తదంగం పరితోఽస్పృశత్ |
గజానాం షట్సహస్రస్య త్రిగుణస్య బలం దదౌ ‖

భస్మప్రభావాత్ సంప్రాప్తబలైశ్వర్య ధృతి స్మృతిః |
స రాజపుత్రః శుశుభే శరదర్క ఇవ శ్రియా ‖

తమాహ ప్రాంజలిం భూయః స యోగీ నృపనందనమ్ |
ఏష ఖడ్గో మయా దత్తస్తపోమంత్రానుభావతః ‖

శితధారమిమం ఖడ్గం యస్మై దర్శయసే స్ఫుటమ్ |
స సద్యో మ్రియతే శత్రుః సాక్షాన్మృత్యురపి స్వయమ్ ‖

అస్య శంఖస్య నిర్హ్రాదం యే శృణ్వంతి తవాహితాః |
తే మూర్చ్ఛితాః పతిష్యంతి న్యస్తశస్త్రా విచేతనాః ‖

ఖడ్గశంఖావిమౌ దివ్యౌ పరసైన్యవినాశకౌ |
ఆత్మసైన్యస్వపక్షాణాం శౌర్యతేజోవివర్ధనౌ ‖

ఏతయోశ్చ ప్రభావేన శైవేన కవచేన చ |
ద్విషట్సహస్ర నాగానాం బలేన మహతాపి చ ‖

భస్మధారణ సామర్థ్యాచ్ఛత్రుసైన్యం విజేష్యసే |
ప్రాప్య సింహాసనం పిత్ర్యం గోప్తాఽసి పృథివీమిమామ్ ‖

ఇతి భద్రాయుషం సమ్యగనుశాస్య సమాతృకమ్ |
తాభ్యాం సంపూజితః సోఽథ యోగీ స్వైరగతిర్యయౌ ‖

ఇతి శ్రీస్కాందమహాపురాణే బ్రహ్మోత్తరఖండే శివకవచ ప్రభావ వర్ణనం నామ ద్వాదశోఽధ్యాయః సంపూర్ణః ‖

शिव कवचम् - in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

अस्य श्री शिवकवच स्तोत्र\f1 \f0 महामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः |
अनुष्टुप् छन्दः |
श्रीसाम्बसदाशिवो देवता |
ॐ बीजम् |
नमः शक्तिः |
शिवायेति कीलकम् |
मम साम्बसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः ‖

करन्यासः

ॐ सदाशिवाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | नं गङ्गाधराय तर्जनीभ्यां नमः | मं मृत्युञ्जयाय मध्यमाभ्यां नमः |
शिं शूलपाणये अनामिकाभ्यां नमः | वां पिनाकपाणये कनिष्ठिकाभ्यां नमः | यं उमापतये करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः |

हृदयादि अङ्गन्यासः

ॐ सदाशिवाय हृदयाय नमः | नं गङ्गाधराय शिरसे स्वाहा | मं मृत्युञ्जयाय शिखायै वषट् |
शिं शूलपाणये कवचाय हुं | वां पिनाकपाणये नेत्रत्रयाय वौषट् | यं उमापतये अस्त्राय फट् | भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ‖

ध्यानम्

वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठ मरिन्दमम् |
सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुं उमापतिम् ‖

रुद्राक्षकङ्कणलसत्करदण्डयुग्मः पालान्तरालसितभस्मधृतत्रिपुण्ड्रः |
पञ्चाक्षरं परिपठन् वरमन्त्रराजं ध्यायन् सदा पशुपतिं शरणं व्रजेथाः ‖

अतः परं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् |
जयप्रदं सर्वविपत्प्रमोचनं वक्ष्यामि शैवम् कवचं हिताय ते ‖

पञ्चपूजा

लं पृथिव्यात्मने गन्धं समर्पयामि |
हं आकाशात्मने पुष्पैः पूजयामि |
यं वाय्वात्मने धूपम् आघ्रापयामि |
रं अग्न्यात्मने दीपं दर्शयामि |
वं अमृतात्मने अमृतं महानैवेद्यं निवेदयामि |
सं सर्वात्मने सर्वोपचारपूजां समर्पयामि 

मन्त्रः
ऋषभ उवाच
नमस्कृत्य महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् |
वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरं नृणाम् ‖ 1 ‖

शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः |
जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तयेच्छिवमव्ययम् ‖ 2 ‖

हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् |
अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यं ध्यायेत् परानन्दमयं महेशम् ‖

ध्यानावधूताखिलकर्मबन्ध- श्चिरं चिदानन्द निमग्नचेताः |
षडक्षरन्यास समाहितात्मा शैवेन कुर्यात्कवचेन रक्षाम् ‖

मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे |
तन्नाम दिव्यं परमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वमघं हृदिस्थम् ‖

सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्ति- र्ज्योतिर्मयानन्दघनश्चिदात्मा |
अणोरणियानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात् ‖

यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात्स भूमेर्गिरिशोऽष्टमूर्तिः |
योऽपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः ‖

कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः |
स कालरुद्रोऽवतु मां दवाग्नेः वात्यादिभीतेरखिलाच्च तापात् ‖

प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीति कुठारपाणिः |
चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम् ‖

कुठारखेटाङ्कुश शूलढक्का- कपालपाशाक्ष गुणान्दधानः |
चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणस्याम् ‖

कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमाला वरदाभयाङ्कः |
त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु मां प्रतीच्याम् ‖

वराक्षमालाभयटङ्कहस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः |
त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो मां पायादुदीच्यां दिशि वामदेवः ‖

वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाश- कपालढक्काक्षरशूलपाणिः |
सितद्युतिः पञ्चमुखोऽवतान्मां ईशान ऊर्ध्वं परमप्रकाशः ‖

मूर्धानमव्यान्मम चन्द्रमौलिः भालं ममाव्यादथ भालनेत्रः |
नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासां सदा रक्षतु विश्वनाथः ‖

पायाच्छ्रुती मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्यात्सततं कपाली |
वक्त्रं सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वां सदा रक्षतु वेदजिह्वः ‖

कण्ठं गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयं पातु पिनाकपाणिः |
दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुः वक्षःस्थलं दक्षमखान्तकोऽव्यात् ‖

ममोदरं पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यं ममाव्यान्मदनान्तकारी |
हेरम्बतातो मम पातु नाभिं पायात्कटिं धूर्जटिरीश्वरो मे ‖

ऊरुद्वयं पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयं मे जगदीश्वरोऽव्यात् |
जङ्घायुगं पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात्सुरवन्द्यपादः ‖

महेश्वरः पातु दिनादियामे मां मध्ययामेऽवतु वामदेवः |
त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे ‖

पायान्निशादौ शशिशेखरो मां गङ्गाधरो रक्षतु मां निशीथे |
गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् ‖

अन्तःस्थितं रक्षतु शङ्करो मां स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितं माम् |
तदन्तरे पातु पतिः पशूनां सदाशिवो रक्षतु मां समन्तात् ‖

तिष्ठन्तमव्याद् भुवनैकनाथः पायाद्व्रजन्तं प्रमथाधिनाथः |
वेदान्तवेद्योऽवतु मां निषण्णं मामव्ययः पातु शिवः शयानम् ‖

मार्गेषु मां रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः |
अरण्यवासादि महाप्रवासे पायान्मृगव्याध उदारशक्तिः ‖

कल्पान्तकालोग्रपटुप्रकोप- स्फुटाट्टहासोच्चलिताण्डकोशः |
घोरारिसेनार्णव दुर्निवार- महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः ‖

पत्त्यश्वमातङ्गरथावरूथिनी- सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् |
अक्षौहिणीनां शतमाततायिनां छिन्द्यान्मृडो घोरकुठार धारया ‖

निहन्तु दस्यून्प्रलयानलार्चिः ज्वलत्त्रिशूलं त्रिपुरान्तकस्य | शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वीशधनुः पिनाकः ‖
दुः स्वप्न दुः शकुन दुर्गति दौर्मनस्य- दुर्भिक्ष दुर्व्यसन दुःसह दुर्यशांसि | उत्पाततापविषभीतिमसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ‖

ॐ नमो भगवते सदाशिवाय
सकलतत्वात्मकाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्राधिष्ठिताय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वतत्वविदूराय ब्रह्मरुद्रावतारिणे नीलकण्ठाय पार्वतीमनोहरप्रियाय सोमसूर्याग्निलोचनाय भस्मोद्धूलितविग्रहाय महामणि मुकुटधारणाय माणिक्यभूषणाय सृष्टिस्थितिप्रलयकाल- रौद्रावताराय दक्षाध्वरध्वंसकाय महाकालभेदनाय मूलधारैकनिलयाय तत्वातीताय गङ्गाधराय सर्वदेवादिदेवाय षडाश्रयाय वेदान्तसाराय त्रिवर्गसाधनाय अनन्तकोटिब्रह्माण्डनायकाय अनन्त वासुकि तक्षक- कर्कोटक शङ्ख कुलिक- पद्म महापद्मेति- अष्टमहानागकुलभूषणाय प्रणवस्वरूपाय चिदाकाशाय आकाश दिक् स्वरूपाय ग्रहनक्षत्रमालिने सकलाय कलङ्करहिताय सकललोकैककर्त्रे सकललोकैकभर्त्रे सकललोकैकसंहर्त्रे सकललोकैकगुरवे सकललोकैकसाक्षिणे सकलनिगमगुह्याय सकलवेदान्तपारगाय सकललोकैकवरप्रदाय सकललोकैकशङ्कराय सकलदुरितार्तिभञ्जनाय सकलजगदभयङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजावासाय निराकाराय निराभासाय निरामयाय निर्मलाय निर्मदाय निश्चिन्ताय निरहङ्काराय निरङ्कुशाय निष्कलङ्काय निर्गुणाय निष्कामाय निरूपप्लवाय निरुपद्रवाय निरवद्याय निरन्तराय निष्कारणाय निरातङ्काय निष्प्रपञ्चाय निस्सङ्गाय निर्द्वन्द्वाय निराधाराय नीरागाय निष्क्रोधाय निर्लोपाय निष्पापाय निर्भयाय निर्विकल्पाय निर्भेदाय निष्क्रियाय निस्तुलाय निःसंशयाय निरञ्जनाय निरुपमविभवाय नित्यशुद्धबुद्धमुक्तपरिपूर्ण- सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तस्वरूपाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय तेजोमयाय तेजोऽधिपतये जय जय रुद्र महारुद्र महारौद्र भद्रावतार महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्ग चर्मखड्गधर पाशाङ्कुश- डमरूशूल चापबाणगदाशक्तिभिन्दिपाल- तोमर मुसल मुद्गर पाश परिघ- भुशुण्डी शतघ्नी चक्राद्यायुधभीषणाकार- सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहास विस्फारित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर नागेन्द्रनिकेतन मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक विश्वरूप विरूपाक्ष विश्वेश्वर वृषभवाहन विषविभूषण विश्वतोमुख सर्वतोमुख मां रक्ष रक्ष ज्वलज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयं शमय शमय अपमृत्युभयं नाशय नाशय रोगभयं उत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान् मारय मारय मम शत्रून् उच्चाटयोच्चाटय त्रिशूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्द्दि छिन्द्दि खट्वाङ्गेन विपोधय विपोधय मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय यक्ष रक्षांसि भीषय भीषय अशेष भूतान् विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डभूतवेतालमारीगण- ब्रह्मराक्षसगणान् सन्त्रासय सन्त्रासय मम अभयं कुरु कुरु मम पापं शोधय शोधय वित्रस्तं मां आश्वासय आश्वासय नरकमहाभयान् मां उद्धर उद्धर अमृतकटाक्षवीक्षणेन मां- आलोकय आलोकय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुत्तृष्णार्तं मां आप्यायय आप्यायय दुःखातुरं मां आनन्दय आनन्दय शिवकवचेन मां आच्छादय आच्छादय

हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव परमशिव नमस्ते नमस्ते नमः ‖

पूर्ववत् - हृदयादि न्यासः |
पञ्चपूजा ‖
भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्विमोकः ‖

फलश्रुतिः
ऋषभ उवाच इत्येतत्परमं शैवं कवचं व्याहृतं मया |
सर्व बाधा प्रशमनं रहस्यं सर्व देहिनाम् ‖

यः सदा धारयेन्मर्त्यः शैवं कवचमुत्तमम् |
न तस्य जायते कापि भयं शम्भोरनुग्रहात् ‖

क्षीणायुः प्राप्तमृत्युर्वा महारोगहतोऽपि वा |
सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति ‖

सर्वदारिद्रयशमनं सौमाङ्गल्यविवर्धनम् |
यो धत्ते कवचं शैवं स देवैरपि पूज्यते ‖

महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः |
देहान्ते मुक्तिमाप्नोति शिववर्मानुभावतः ‖

त्वमपि श्रद्दया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् |
धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि ‖

श्रीसूत उवाच

इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिव सूनवे |
ददौ शङ्खं महारावं खड्गं च अरिनिषूदनम् ‖

पुनश्च भस्म संमन्त्र्य तदङ्गं परितोऽस्पृशत् |
गजानां षट्सहस्रस्य त्रिगुणस्य बलं ददौ ‖

भस्मप्रभावात् सम्प्राप्तबलैश्वर्य धृति स्मृतिः |
स राजपुत्रः शुशुभे शरदर्क इव श्रिया ‖

तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी नृपनन्दनम् |
एष खड्गो मया दत्तस्तपोमन्त्रानुभावतः ‖

शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसे स्फुटम् |
स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान्मृत्युरपि स्वयम् ‖

अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः |
ते मूर्च्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशस्त्रा विचेतनाः ‖

खड्गशङ्खाविमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशकौ |
आत्मसैन्यस्वपक्षाणां शौर्यतेजोविवर्धनौ ‖

एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च |
द्विषट्सहस्र नागानां बलेन महतापि च ‖

भस्मधारण सामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसे |
प्राप्य सिंहासनं पित्र्यं गोप्ताऽसि पृथिवीमिमाम् ‖

इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम् |
ताभ्यां सम्पूजितः सोऽथ योगी स्वैरगतिर्ययौ ‖

इति श्रीस्कान्दमहापुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डे शिवकवच प्रभाव वर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः सम्पूर्णः ‖ ‖

ŚIVA KAVACHAM - romanized sanskrit  English 


asya śrī śivakavacha stotra\f1 \f0 mahāmantrasya ṛśhabhayogīśvara ṛśhiḥ |
anuśhṭup Chandaḥ |
śrīsāmbasadāśivo devatā |
oṃ bījam |
namaḥ śaktiḥ |
śivāyeti kīlakam |
mama sāmbasadāśivaprītyarthe jape viniyogaḥ ‖

karanyāsaḥ
oṃ sadāśivāya aṅguśhṭhābhyāṃ namaḥ | naṃ gaṅgādharāya tarjanībhyāṃ namaḥ | maṃ mṛtyuñjayāya madhyamābhyāṃ namaḥ |

śiṃ śūlapāṇaye anāmikābhyāṃ namaḥ | vāṃ pinākapāṇaye kaniśhṭhikābhyāṃ namaḥ | yaṃ umāpataye karatalakarapṛśhṭhābhyāṃ namaḥ |

hṛdayādi aṅganyāsaḥ
oṃ sadāśivāya hṛdayāya namaḥ | naṃ gaṅgādharāya śirase svāhā | maṃ mṛtyuñjayāya śikhāyai vaśhaṭ |
śiṃ śūlapāṇaye kavachāya huṃ | vāṃ pinākapāṇaye netratrayāya vauśhaṭ | yaṃ umāpataye astrāya phaṭ | bhūrbhuvassuvaromiti digbandhaḥ ‖

dhyānam
vajradaṃśhṭraṃ trinayanaṃ kālakaṇṭha marindamam |
sahasrakaramatyugraṃ vande śambhuṃ umāpatim ‖

rudrākśhakaṅkaṇalasatkaradaṇḍayugmaḥ pālāntarālasitabhasmadhṛtatripuṇḍraḥ |
pañchākśharaṃ paripaṭhan varamantrarājaṃ dhyāyan sadā paśupatiṃ śaraṇaṃ vrajethāḥ ‖

ataḥ paraṃ sarvapurāṇaguhyaṃ niḥśeśhapāpaughaharaṃ pavitram |
jayapradaṃ sarvavipatpramochanaṃ vakśhyāmi śaivam kavachaṃ hitāya te ‖

pañchapūjā
laṃ pṛthivyātmane gandhaṃ samarpayāmi |
haṃ ākāśātmane puśhpaiḥ pūjayāmi |
yaṃ vāyvātmane dhūpam āghrāpayāmi |
raṃ agnyātmane dīpaṃ darśayāmi |
vaṃ amṛtātmane amṛtaṃ mahānaivedyaṃ nivedayāmi |
saṃ sarvātmane sarvopachārapūjāṃ samarpayāmi ‖

mantraḥ

ṛśhabha uvācha

namaskṛtya mahādevaṃ viśvavyāpinamīśvaram |
vakśhye śivamayaṃ varma sarvarakśhākaraṃ nṛṇām ‖ 1 ‖

śuchau deśe samāsīno yathāvatkalpitāsanaḥ |
jitendriyo jitaprāṇaśchintayechChivamavyayam ‖ 2 ‖

hṛtpuṇḍarīkāntarasanniviśhṭaṃ svatejasā vyāptanabhoavakāśam |
atīndriyaṃ sūkśhmamanantamādyaṃ dhyāyet parānandamayaṃ maheśam ‖

dhyānāvadhūtākhilakarmabandha- śchiraṃ chidānanda nimagnachetāḥ |
śhaḍakśharanyāsa samāhitātmā śaivena kuryātkavachena rakśhām ‖

māṃ pātu devoakhiladevatātmā saṃsārakūpe patitaṃ gabhīre |
tannāma divyaṃ paramantramūlaṃ dhunotu me sarvamaghaṃ hṛdistham ‖

sarvatra māṃ rakśhatu viśvamūrti- rjyotirmayānandaghanaśchidātmā |
aṇoraṇiyānuruśaktirekaḥ sa īśvaraḥ pātu bhayādaśeśhāt ‖

yo bhūsvarūpeṇa bibharti viśvaṃ pāyātsa bhūmergiriśoaśhṭamūrtiḥ |
yoapāṃ svarūpeṇa nṛṇāṃ karoti sañjīvanaṃ soavatu māṃ jalebhyaḥ ‖

kalpāvasāne bhuvanāni dagdhvā sarvāṇi yo nṛtyati bhūrilīlaḥ |
sa kālarudroavatu māṃ davāgneḥ vātyādibhīterakhilāchcha tāpāt ‖

pradīptavidyutkanakāvabhāso vidyāvarābhīti kuṭhārapāṇiḥ |
chaturmukhastatpuruśhastrinetraḥ prāchyāṃ sthito rakśhatu māmajasram ‖

kuṭhārakheṭāṅkuśa śūlaḍhakkā- kapālapāśākśha guṇāndadhānaḥ |
chaturmukho nīlaruchistrinetraḥ pāyādaghoro diśi dakśhiṇasyām ‖

kundenduśaṅkhasphaṭikāvabhāso vedākśhamālā varadābhayāṅkaḥ |
tryakśhaśchaturvaktra uruprabhāvaḥ sadyoadhijātoavatu māṃ pratīchyām ‖

varākśhamālābhayaṭaṅkahastaḥ sarojakiñjalkasamānavarṇaḥ |
trilochanaśchāruchaturmukho māṃ pāyādudīchyāṃ diśi vāmadevaḥ ‖

vedābhayeśhṭāṅkuśaṭaṅkapāśa- kapālaḍhakkākśharaśūlapāṇiḥ |
sitadyutiḥ pañchamukhoavatānmāṃ īśāna ūrdhvaṃ paramaprakāśaḥ ‖

mūrdhānamavyānmama chandramauliḥ bhālaṃ mamāvyādatha bhālanetraḥ |
netre mamāvyādbhaganetrahārī nāsāṃ sadā rakśhatu viśvanāthaḥ ‖

pāyāchChrutī me śrutigītakīrtiḥ kapolamavyātsatataṃ kapālī |
vaktraṃ sadā rakśhatu pañchavaktro jihvāṃ sadā rakśhatu vedajihvaḥ ‖

kaṇṭhaṃ girīśoavatu nīlakaṇṭhaḥ pāṇidvayaṃ pātu pinākapāṇiḥ |
dormūlamavyānmama dharmabāhuḥ vakśhaḥsthalaṃ dakśhamakhāntakoavyāt ‖

mamodaraṃ pātu girīndradhanvā madhyaṃ mamāvyānmadanāntakārī |
herambatāto mama pātu nābhiṃ pāyātkaṭiṃ dhūrjaṭirīśvaro me ‖

ūrudvayaṃ pātu kuberamitro jānudvayaṃ me jagadīśvaroavyāt |
jaṅghāyugaṃ puṅgavaketuravyāt pādau mamāvyātsuravandyapādaḥ ‖

maheśvaraḥ pātu dinādiyāme māṃ madhyayāmeavatu vāmadevaḥ |
trilochanaḥ pātu tṛtīyayāme vṛśhadhvajaḥ pātu dināntyayāme ‖

pāyānniśādau śaśiśekharo māṃ gaṅgādharo rakśhatu māṃ niśīthe |
gaurīpatiḥ pātu niśāvasāne mṛtyuñjayo rakśhatu sarvakālam ‖

antaḥsthitaṃ rakśhatu śaṅkaro māṃ sthāṇuḥ sadā pātu bahiḥsthitaṃ mām |
tadantare pātu patiḥ paśūnāṃ sadāśivo rakśhatu māṃ samantāt ‖

tiśhṭhantamavyād bhuvanaikanāthaḥ pāyādvrajantaṃ pramathādhināthaḥ |
vedāntavedyoavatu māṃ niśhaṇṇaṃ māmavyayaḥ pātu śivaḥ śayānam ‖

mārgeśhu māṃ rakśhatu nīlakaṇṭhaḥ śailādidurgeśhu puratrayāriḥ |
araṇyavāsādi mahāpravāse pāyānmṛgavyādha udāraśaktiḥ ‖

kalpāntakālograpaṭuprakopa- sphuṭāṭṭahāsochchalitāṇḍakośaḥ |
ghorārisenārṇava durnivāra- mahābhayādrakśhatu vīrabhadraḥ ‖

pattyaśvamātaṅgarathāvarūthinī- sahasralakśhāyuta koṭibhīśhaṇam |
akśhauhiṇīnāṃ śatamātatāyināṃ Chindyānmṛḍo ghorakuṭhāra dhārayā ‖

nihantu dasyūnpralayānalārchiḥ jvalattriśūlaṃ tripurāntakasya | śārdūlasiṃharkśhavṛkādihiṃsrān santrāsayatvīśadhanuḥ pinākaḥ ‖

duḥ svapna duḥ śakuna durgati daurmanasya- durbhikśha durvyasana duḥsaha duryaśāṃsi | utpātatāpaviśhabhītimasadgrahārtiṃ vyādhīṃścha nāśayatu me jagatāmadhīśaḥ ‖

oṃ namo bhagavate sadāśivāya

sakalatatvātmakāya sarvamantrasvarūpāya sarvayantrādhiśhṭhitāya sarvatantrasvarūpāya sarvatatvavidūrāya brahmarudrāvatāriṇe nīlakaṇṭhāya pārvatīmanoharapriyāya somasūryāgnilochanāya bhasmoddhūlitavigrahāya mahāmaṇi mukuṭadhāraṇāya māṇikyabhūśhaṇāya sṛśhṭisthitipralayakāla- raudrāvatārāya dakśhādhvaradhvaṃsakāya mahākālabhedanāya mūladhāraikanilayāya tatvātītāya gaṅgādharāya sarvadevādidevāya śhaḍāśrayāya vedāntasārāya trivargasādhanāya anantakoṭibrahmāṇḍanāyakāya ananta vāsuki takśhaka- karkoṭaka śaṅkha kulika- padma mahāpadmeti- aśhṭamahānāgakulabhūśhaṇāya praṇavasvarūpāya chidākāśāya ākāśa dik svarūpāya grahanakśhatramāline sakalāya kalaṅkarahitāya sakalalokaikakartre sakalalokaikabhartre sakalalokaikasaṃhartre sakalalokaikagurave sakalalokaikasākśhiṇe sakalanigamaguhyāya sakalavedāntapāragāya sakalalokaikavarapradāya sakalalokaikaśaṅkarāya sakaladuritārtibhañjanāya sakalajagadabhayaṅkarāya śaśāṅkaśekharāya śāśvatanijāvāsāya nirākārāya nirābhāsāya nirāmayāya nirmalāya nirmadāya niśchintāya nirahaṅkārāya niraṅkuśāya niśhkalaṅkāya nirguṇāya niśhkāmāya nirūpaplavāya nirupadravāya niravadyāya nirantarāya niśhkāraṇāya nirātaṅkāya niśhprapañchāya nissaṅgāya nirdvandvāya nirādhārāya nīrāgāya niśhkrodhāya nirlopāya niśhpāpāya nirbhayāya nirvikalpāya nirbhedāya niśhkriyāya nistulāya niḥsaṃśayāya nirañjanāya nirupamavibhavāya nityaśuddhabuddhamuktaparipūrṇa- sachchidānandādvayāya paramaśāntasvarūpāya paramaśāntaprakāśāya tejorūpāya tejomayāya tejoadhipataye jaya jaya rudra mahārudra mahāraudra bhadrāvatāra mahābhairava kālabhairava kalpāntabhairava kapālamālādhara khaṭvāṅga charmakhaḍgadhara pāśāṅkuśa- ḍamarūśūla chāpabāṇagadāśaktibhindipāla- tomara musala mudgara pāśa parigha- bhuśuṇḍī śataghnī chakrādyāyudhabhīśhaṇākāra- sahasramukhadaṃśhṭrākarālavadana vikaṭāṭṭahāsa visphārita brahmāṇḍamaṇḍala nāgendrakuṇḍala nāgendrahāra nāgendravalaya nāgendracharmadhara nāgendraniketana mṛtyuñjaya tryambaka tripurāntaka viśvarūpa virūpākśha viśveśvara vṛśhabhavāhana viśhavibhūśhaṇa viśvatomukha sarvatomukha māṃ rakśha rakśha jvalajvala prajvala prajvala mahāmṛtyubhayaṃ śamaya śamaya apamṛtyubhayaṃ nāśaya nāśaya rogabhayaṃ utsādayotsādaya viśhasarpabhayaṃ śamaya śamaya chorān māraya māraya mama śatrūn uchchāṭayochchāṭaya triśūlena vidāraya vidāraya kuṭhāreṇa bhindhi bhindhi khaḍgena Chinddi Chinddi khaṭvāṅgena vipodhaya vipodhaya musalena niśhpeśhaya niśhpeśhaya bāṇaiḥ santāḍaya santāḍaya yakśha rakśhāṃsi bhīśhaya bhīśhaya aśeśha bhūtān vidrāvaya vidrāvaya kūśhmāṇḍabhūtavetālamārīgaṇa- brahmarākśhasagaṇān santrāsaya santrāsaya mama abhayaṃ kuru kuru mama pāpaṃ śodhaya śodhaya vitrastaṃ māṃ āśvāsaya āśvāsaya narakamahābhayān māṃ uddhara uddhara amṛtakaṭākśhavīkśhaṇena māṃ- ālokaya ālokaya sañjīvaya sañjīvaya kśhuttṛśhṇārtaṃ māṃ āpyāyaya āpyāyaya duḥkhāturaṃ māṃ ānandaya ānandaya śivakavachena māṃ āchChādaya āchChādaya

hara hara mṛtyuñjaya tryambaka sadāśiva paramaśiva namaste namaste namaḥ ‖

pūrvavat - hṛdayādi nyāsaḥ |
pañchapūjā ‖
bhūrbhuvassuvaromiti digvimokaḥ ‖

phalaśrutiḥ

ṛśhabha uvācha ityetatparamaṃ śaivaṃ kavachaṃ vyāhṛtaṃ mayā |
sarva bādhā praśamanaṃ rahasyaṃ sarva dehinām ‖

yaḥ sadā dhārayenmartyaḥ śaivaṃ kavachamuttamam |
na tasya jāyate kāpi bhayaṃ śambhoranugrahāt ‖

kśhīṇāyuḥ prāptamṛtyurvā mahārogahatoapi vā |
sadyaḥ sukhamavāpnoti dīrghamāyuścha vindati ‖

sarvadāridrayaśamanaṃ saumāṅgalyavivardhanam |
yo dhatte kavachaṃ śaivaṃ sa devairapi pūjyate ‖

mahāpātakasaṅghātairmuchyate chopapātakaiḥ |
dehānte muktimāpnoti śivavarmānubhāvataḥ ‖

tvamapi śraddayā vatsa śaivaṃ kavachamuttamam |
dhārayasva mayā dattaṃ sadyaḥ śreyo hyavāpsyasi ‖

śrīsūta uvācha

ityuktvā ṛśhabho yogī tasmai pārthiva sūnave |
dadau śaṅkhaṃ mahārāvaṃ khaḍgaṃ cha ariniśhūdanam ‖

punaścha bhasma saṃmantrya tadaṅgaṃ paritoaspṛśat |
gajānāṃ śhaṭsahasrasya triguṇasya balaṃ dadau ‖

bhasmaprabhāvāt samprāptabalaiśvarya dhṛti smṛtiḥ |
sa rājaputraḥ śuśubhe śaradarka iva śriyā ‖

tamāha prāñjaliṃ bhūyaḥ sa yogī nṛpanandanam |
eśha khaḍgo mayā dattastapomantrānubhāvataḥ ‖

śitadhāramimaṃ khaḍgaṃ yasmai darśayase sphuṭam |
sa sadyo mriyate śatruḥ sākśhānmṛtyurapi svayam ‖

asya śaṅkhasya nirhrādaṃ ye śṛṇvanti tavāhitāḥ |
te mūrchChitāḥ patiśhyanti nyastaśastrā vichetanāḥ ‖

khaḍgaśaṅkhāvimau divyau parasainyavināśakau |
ātmasainyasvapakśhāṇāṃ śauryatejovivardhanau ‖

etayoścha prabhāvena śaivena kavachena cha |
dviśhaṭsahasra nāgānāṃ balena mahatāpi cha ‖

bhasmadhāraṇa sāmarthyāchChatrusainyaṃ vijeśhyase |
prāpya siṃhāsanaṃ pitryaṃ goptā'si pṛthivīmimām ‖

iti bhadrāyuśhaṃ samyaganuśāsya samātṛkam |
tābhyāṃ sampūjitaḥ soatha yogī svairagatiryayau ‖

iti śrīskāndamahāpurāṇe brahmottarakhaṇḍe śivakavacha prabhāva varṇanaṃ nāma dvādaśoadhyāyaḥ sampūrṇaḥ ‖ ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top