నారాయణ సూక్తమ్ - नारायण सूक्तम् - NĀRĀYAṆA SŪKTAM

నారాయణ సూక్తమ్ - नारायण सूक्तम् - NĀRĀYAṆA SŪKTAM
నారాయణ సూక్తమ్
ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై |
తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం ‖ సహస్రశీర్'షం దేవం విశ్వాక్షం' విశ్వశం'భువమ్ |
విశ్వం' నారాయ'ణం దేవమక్షరం' పరమం పదమ్ |


విశ్వతః పర'మాన్నిత్యం విశ్వం నా'రాయణగ్ం హ'రిమ్ |
విశ్వ'మేవేదం పురు'ష-స్తద్విశ్వ-ముప'జీవతి |

పతిం విశ్వ'స్యాత్మేశ్వ'రగం శాశ్వ'తగ్ం శివ-మ'చ్యుతమ్ |
నారాయణం మ'హాజ్ఞేయం విశ్వాత్మా'నం పరాయ'ణమ్ |

నారాయణప'రో జ్యోతిరాత్మా నా'రాయణః ప'రః |
నారాయణపరం' బ్రహ్మ తత్త్వం నా'రాయణః ప'రః |

నారాయణప'రో ధ్యాతా ధ్యానం నా'రాయణః ప'రః |
యచ్చ' కించిజ్జగత్సర్వం దృశ్యతే'' శ్రూయతేఽపి' వా ‖

అంత'ర్బహిశ్చ' తత్సర్వం వ్యాప్య నా'రాయణః స్థి'తః |
అనంతమవ్యయం' కవిగ్ం స'ముద్రేఽంతం' విశ్వశం'భువమ్ |

పద్మకోశ-ప్ర'తీకాశగం హృదయం' చాప్యధోము'ఖమ్ |
అధో' నిష్ట్యా వి'తస్యాంతే నాభ్యాము'పరి తిష్ఠ'తి |

జ్వాలమాలాకు'లం భాతీ విశ్వస్యా'యతనం మ'హత్ |
సంత'తగ్ం శిలాభి'స్తు లంబ'త్యాకోశసన్ని'భమ్ |

తస్యాంతే' సుషిరగ్ం సూక్ష్మం తస్మిన్'' సర్వం ప్రతి'ష్ఠితమ్ |
తస్య మధ్యే' మహాన'గ్ని-ర్విశ్వార్చి'-ర్విశ్వతో'ముఖః |

సోఽగ్ర'భుగ్విభ'జంతిష్ఠ-న్నాహా'రమజరః కవిః |
తిర్యగూర్ధ్వమ'ధశ్శాయీ రశ్మయ'స్తస్య సంత'తా |

సంతాపయ'తి స్వం దేహమాపా'దతలమస్త'కః |
తస్య మధ్యే వహ్ని'శిఖా అణీయో''ర్ధ్వా వ్యవస్థి'తః |

నీలతో'-యద'మధ్యస్థా-ద్విధ్యుల్లే'ఖేవ భాస్వ'రా |
నీవారశూక'వత్తన్వీ పీతా భా''స్వత్యణూప'మా |

తస్యా''ః శిఖాయా మ'ధ్యే పరమా''త్మా వ్యవస్థి'తః |
స బ్రహ్మ స శివః స హరిః సేంద్రః సోఽక్ష'రః పరమః స్వరాట్ ‖

ఋతగ్ం సత్యం ప'రం బ్రహ్మ పురుషం' కృష్ణపింగ'లమ్ |
ఊర్ధ్వరే'తం వి'రూపాక్షం విశ్వరూ'పాయ వై నమో నమః' ‖

ఓం నారాయణాయ' విద్మహే' వాసుదేవాయ' ధీమహి |
తన్నో' విష్ణుః ప్రచోదయా''త్ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

नारायण सूक्तम्
This stotram is in शुद्ध देवनागरी (Samskritam).


ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै |
तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ ‖ सहस्रशीर्'षं देवं विश्वाक्षं' विश्वशं'भुवम् |
विश्वं' नाराय'णं देवमक्षरं' परमं पदम् |

विश्वतः पर'मान्नित्यं विश्वं ना'रायणग्ं ह'रिम् |
विश्व'मेवेदं पुरु'ष-स्तद्विश्व-मुप'जीवति |

पतिं विश्व'स्यात्मेश्व'रगं शाश्व'तग्ं शिव-म'च्युतम् |
नारायणं म'हाज्ञेयं विश्वात्मा'नं पराय'णम् |

नारायणप'रो ज्योतिरात्मा ना'रायणः प'रः |
नारायणपरं' ब्रह्म तत्त्वं ना'रायणः प'रः |

नारायणप'रो ध्याता ध्यानं ना'रायणः प'रः |
यच्च' किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते'' श्रूयतेऽपि' वा ‖

अन्त'र्बहिश्च' तत्सर्वं व्याप्य ना'रायणः स्थि'तः |
अनंतमव्ययं' कविग्ं स'मुद्रेऽन्तं' विश्वशं'भुवम् |

पद्मकोश-प्र'तीकाशगं हृदयं' चाप्यधोमु'खम् |
अधो' निष्ट्या वि'तस्यांते नाभ्यामु'परि तिष्ठ'ति |

ज्वालमालाकु'लं भाती विश्वस्या'यतनं म'हत् |
सन्त'तग्ं शिलाभि'स्तु लम्ब'त्याकोशसन्नि'भम् |

तस्यान्ते' सुषिरग्ं सूक्ष्मं तस्मिन्'' सर्वं प्रति'ष्ठितम् |
तस्य मध्ये' महान'ग्नि-र्विश्वार्चि'-र्विश्वतो'मुखः |

सोऽग्र'भुग्विभ'जंतिष्ठ-न्नाहा'रमजरः कविः |
तिर्यगूर्ध्वम'धश्शायी रश्मय'स्तस्य सन्त'ता |

संतापय'ति स्वं देहमापा'दतलमस्त'कः |
तस्य मध्ये वह्नि'शिखा अणीयो''र्ध्वा व्यवस्थि'तः |

नीलतो'-यद'मध्यस्था-द्विध्युल्ले'खेव भास्व'रा |
नीवारशूक'वत्तन्वी पीता भा''स्वत्यणूप'मा |

तस्या''ः शिखाया म'ध्ये परमा''त्मा व्यवस्थि'तः |
स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेंद्रः सोऽक्ष'रः परमः स्वराट् ‖

ऋतग्ं सत्यं प'रं ब्रह्म पुरुषं' कृष्णपिङ्ग'लम् |
ऊर्ध्वरे'तं वि'रूपाक्षं विश्वरू'पाय वै नमो नमः' ‖

ॐ नारायणाय' विद्महे' वासुदेवाय' धीमहि |
तन्नो' विष्णुः प्रचोदया''त् ‖

ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

NĀRĀYAṆA SŪKTAM - 
This is in romanized sanskrit, English

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai |
tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ ‖ sahasraśīr'śhaṃ devaṃ viśvākśha'ṃ viśvaśa'mbhuvam |
viśva'ṃ nārāya'ṇaṃ devamakśhara'ṃ paramaṃ padam |

viśvataḥ para'mānnityaṃ viśvaṃ nā'rāyaṇagṃ ha'rim |
viśva'mevedaṃ puru'śha-stadviśva-mupa'jīvati |

patiṃ viśva'syātmeśva'ragṃ śāśva'tagṃ śiva-ma'chyutam |
nārāyaṇaṃ ma'hājJṇeyaṃ viśvātmā'naṃ parāya'ṇam |

nārāyaṇapa'ro jyotirātmā nā'rāyaṇaḥ pa'raḥ |
nārāyaṇapara'ṃ brahma tattvaṃ nā'rāyaṇaḥ pa'raḥ |

nārāyaṇapa'ro dhyātā dhyānaṃ nā'rāyaṇaḥ pa'raḥ |
yaccha' kiñchijjagatsarvaṃ dṛśyate'' śrūyateapi' vā ‖

anta'rbahiścha' tatsarvaṃ vyāpya nā'rāyaṇaḥ sthi'taḥ |
anantamavyaya'ṃ kavigṃ sa'mudreanta'ṃ viśvaśa'mbhuvam |

padmakośa-pra'tīkāśagṃ hṛdaya'ṃ chāpyadhomu'kham |
adho' niśhṭyā vi'tasyānte nābhyāmu'pari tiśhṭha'ti |

jvālamālāku'laṃ bhātī viśvasyā'yatanaṃ ma'hat |
santa'tagṃ śilābhi'stu lamba'tyākośasanni'bham |

tasyānte' suśhiragṃ sūkśhmaṃ tasmin'' sarvaṃ prati'śhṭhitam |
tasya madhye' mahāna'gni-rviśvārchi'-rviśvato'mukhaḥ |

soagra'bhugvibha'jantiśhṭha-nnāhā'ramajaraḥ kaviḥ |
tiryagūrdhvama'dhaśśāyī raśmaya'stasya santa'tā |

santāpaya'ti svaṃ dehamāpā'datalamasta'kaḥ |
tasya madhye vahni'śikhā aṇīyo''rdhvā vyavasthi'taḥ |

nīlato'-yada'madhyasthā-dvidhyulle'kheva bhāsva'rā |
nīvāraśūka'vattanvī pītā bhā''svatyaṇūpa'mā |

tasyā''ḥ śikhāyā ma'dhye paramā''tmā vyavasthi'taḥ |
sa brahma sa śivaḥ sa hariḥ sendraḥ soakśha'raḥ paramaḥ svarāṭ ‖

ṛtagṃ satyaṃ pa'raṃ brahma puruśha'ṃ kṛśhṇapiṅga'lam |
ūrdhvare'taṃ vi'rūpākśhaṃ viśvarū'pāya vai namo nama'ḥ ‖

oṃ nārāyaṇāya' vidmahe' vāsudevāya' dhīmahi |
tanno' viśhṇuḥ prachodayā''t ‖

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top