నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Thursday, October 1, 2020

నారాయణ సూక్తమ్ - नारायण सूक्तम् - NĀRĀYAṆA SŪKTAM

నారాయణ సూక్తమ్ - नारायण सूक्तम् - NĀRĀYAṆA SŪKTAM
నారాయణ సూక్తమ్
ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై |
తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం ‖ సహస్రశీర్'షం దేవం విశ్వాక్షం' విశ్వశం'భువమ్ |
విశ్వం' నారాయ'ణం దేవమక్షరం' పరమం పదమ్ |


విశ్వతః పర'మాన్నిత్యం విశ్వం నా'రాయణగ్ం హ'రిమ్ |
విశ్వ'మేవేదం పురు'ష-స్తద్విశ్వ-ముప'జీవతి |

పతిం విశ్వ'స్యాత్మేశ్వ'రగం శాశ్వ'తగ్ం శివ-మ'చ్యుతమ్ |
నారాయణం మ'హాజ్ఞేయం విశ్వాత్మా'నం పరాయ'ణమ్ |

నారాయణప'రో జ్యోతిరాత్మా నా'రాయణః ప'రః |
నారాయణపరం' బ్రహ్మ తత్త్వం నా'రాయణః ప'రః |

నారాయణప'రో ధ్యాతా ధ్యానం నా'రాయణః ప'రః |
యచ్చ' కించిజ్జగత్సర్వం దృశ్యతే'' శ్రూయతేఽపి' వా ‖

అంత'ర్బహిశ్చ' తత్సర్వం వ్యాప్య నా'రాయణః స్థి'తః |
అనంతమవ్యయం' కవిగ్ం స'ముద్రేఽంతం' విశ్వశం'భువమ్ |

పద్మకోశ-ప్ర'తీకాశగం హృదయం' చాప్యధోము'ఖమ్ |
అధో' నిష్ట్యా వి'తస్యాంతే నాభ్యాము'పరి తిష్ఠ'తి |

జ్వాలమాలాకు'లం భాతీ విశ్వస్యా'యతనం మ'హత్ |
సంత'తగ్ం శిలాభి'స్తు లంబ'త్యాకోశసన్ని'భమ్ |

తస్యాంతే' సుషిరగ్ం సూక్ష్మం తస్మిన్'' సర్వం ప్రతి'ష్ఠితమ్ |
తస్య మధ్యే' మహాన'గ్ని-ర్విశ్వార్చి'-ర్విశ్వతో'ముఖః |

సోఽగ్ర'భుగ్విభ'జంతిష్ఠ-న్నాహా'రమజరః కవిః |
తిర్యగూర్ధ్వమ'ధశ్శాయీ రశ్మయ'స్తస్య సంత'తా |

సంతాపయ'తి స్వం దేహమాపా'దతలమస్త'కః |
తస్య మధ్యే వహ్ని'శిఖా అణీయో''ర్ధ్వా వ్యవస్థి'తః |

నీలతో'-యద'మధ్యస్థా-ద్విధ్యుల్లే'ఖేవ భాస్వ'రా |
నీవారశూక'వత్తన్వీ పీతా భా''స్వత్యణూప'మా |

తస్యా''ః శిఖాయా మ'ధ్యే పరమా''త్మా వ్యవస్థి'తః |
స బ్రహ్మ స శివః స హరిః సేంద్రః సోఽక్ష'రః పరమః స్వరాట్ ‖

ఋతగ్ం సత్యం ప'రం బ్రహ్మ పురుషం' కృష్ణపింగ'లమ్ |
ఊర్ధ్వరే'తం వి'రూపాక్షం విశ్వరూ'పాయ వై నమో నమః' ‖

ఓం నారాయణాయ' విద్మహే' వాసుదేవాయ' ధీమహి |
తన్నో' విష్ణుః ప్రచోదయా''త్ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

नारायण सूक्तम्
This stotram is in शुद्ध देवनागरी (Samskritam).


ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै |
तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ ‖ सहस्रशीर्'षं देवं विश्वाक्षं' विश्वशं'भुवम् |
विश्वं' नाराय'णं देवमक्षरं' परमं पदम् |

विश्वतः पर'मान्नित्यं विश्वं ना'रायणग्ं ह'रिम् |
विश्व'मेवेदं पुरु'ष-स्तद्विश्व-मुप'जीवति |

पतिं विश्व'स्यात्मेश्व'रगं शाश्व'तग्ं शिव-म'च्युतम् |
नारायणं म'हाज्ञेयं विश्वात्मा'नं पराय'णम् |

नारायणप'रो ज्योतिरात्मा ना'रायणः प'रः |
नारायणपरं' ब्रह्म तत्त्वं ना'रायणः प'रः |

नारायणप'रो ध्याता ध्यानं ना'रायणः प'रः |
यच्च' किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते'' श्रूयतेऽपि' वा ‖

अन्त'र्बहिश्च' तत्सर्वं व्याप्य ना'रायणः स्थि'तः |
अनंतमव्ययं' कविग्ं स'मुद्रेऽन्तं' विश्वशं'भुवम् |

पद्मकोश-प्र'तीकाशगं हृदयं' चाप्यधोमु'खम् |
अधो' निष्ट्या वि'तस्यांते नाभ्यामु'परि तिष्ठ'ति |

ज्वालमालाकु'लं भाती विश्वस्या'यतनं म'हत् |
सन्त'तग्ं शिलाभि'स्तु लम्ब'त्याकोशसन्नि'भम् |

तस्यान्ते' सुषिरग्ं सूक्ष्मं तस्मिन्'' सर्वं प्रति'ष्ठितम् |
तस्य मध्ये' महान'ग्नि-र्विश्वार्चि'-र्विश्वतो'मुखः |

सोऽग्र'भुग्विभ'जंतिष्ठ-न्नाहा'रमजरः कविः |
तिर्यगूर्ध्वम'धश्शायी रश्मय'स्तस्य सन्त'ता |

संतापय'ति स्वं देहमापा'दतलमस्त'कः |
तस्य मध्ये वह्नि'शिखा अणीयो''र्ध्वा व्यवस्थि'तः |

नीलतो'-यद'मध्यस्था-द्विध्युल्ले'खेव भास्व'रा |
नीवारशूक'वत्तन्वी पीता भा''स्वत्यणूप'मा |

तस्या''ः शिखाया म'ध्ये परमा''त्मा व्यवस्थि'तः |
स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेंद्रः सोऽक्ष'रः परमः स्वराट् ‖

ऋतग्ं सत्यं प'रं ब्रह्म पुरुषं' कृष्णपिङ्ग'लम् |
ऊर्ध्वरे'तं वि'रूपाक्षं विश्वरू'पाय वै नमो नमः' ‖

ॐ नारायणाय' विद्महे' वासुदेवाय' धीमहि |
तन्नो' विष्णुः प्रचोदया''त् ‖

ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

NĀRĀYAṆA SŪKTAM - 
This is in romanized sanskrit, English

oṃ saha nā'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha vīrya'ṃ karavāvahai |
tejasvināvadhī'tamastu mā vi'dviśhāvahai'' ‖
oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

oṃ ‖ sahasraśīr'śhaṃ devaṃ viśvākśha'ṃ viśvaśa'mbhuvam |
viśva'ṃ nārāya'ṇaṃ devamakśhara'ṃ paramaṃ padam |

viśvataḥ para'mānnityaṃ viśvaṃ nā'rāyaṇagṃ ha'rim |
viśva'mevedaṃ puru'śha-stadviśva-mupa'jīvati |

patiṃ viśva'syātmeśva'ragṃ śāśva'tagṃ śiva-ma'chyutam |
nārāyaṇaṃ ma'hājJṇeyaṃ viśvātmā'naṃ parāya'ṇam |

nārāyaṇapa'ro jyotirātmā nā'rāyaṇaḥ pa'raḥ |
nārāyaṇapara'ṃ brahma tattvaṃ nā'rāyaṇaḥ pa'raḥ |

nārāyaṇapa'ro dhyātā dhyānaṃ nā'rāyaṇaḥ pa'raḥ |
yaccha' kiñchijjagatsarvaṃ dṛśyate'' śrūyateapi' vā ‖

anta'rbahiścha' tatsarvaṃ vyāpya nā'rāyaṇaḥ sthi'taḥ |
anantamavyaya'ṃ kavigṃ sa'mudreanta'ṃ viśvaśa'mbhuvam |

padmakośa-pra'tīkāśagṃ hṛdaya'ṃ chāpyadhomu'kham |
adho' niśhṭyā vi'tasyānte nābhyāmu'pari tiśhṭha'ti |

jvālamālāku'laṃ bhātī viśvasyā'yatanaṃ ma'hat |
santa'tagṃ śilābhi'stu lamba'tyākośasanni'bham |

tasyānte' suśhiragṃ sūkśhmaṃ tasmin'' sarvaṃ prati'śhṭhitam |
tasya madhye' mahāna'gni-rviśvārchi'-rviśvato'mukhaḥ |

soagra'bhugvibha'jantiśhṭha-nnāhā'ramajaraḥ kaviḥ |
tiryagūrdhvama'dhaśśāyī raśmaya'stasya santa'tā |

santāpaya'ti svaṃ dehamāpā'datalamasta'kaḥ |
tasya madhye vahni'śikhā aṇīyo''rdhvā vyavasthi'taḥ |

nīlato'-yada'madhyasthā-dvidhyulle'kheva bhāsva'rā |
nīvāraśūka'vattanvī pītā bhā''svatyaṇūpa'mā |

tasyā''ḥ śikhāyā ma'dhye paramā''tmā vyavasthi'taḥ |
sa brahma sa śivaḥ sa hariḥ sendraḥ soakśha'raḥ paramaḥ svarāṭ ‖

ṛtagṃ satyaṃ pa'raṃ brahma puruśha'ṃ kṛśhṇapiṅga'lam |
ūrdhvare'taṃ vi'rūpākśhaṃ viśvarū'pāya vai namo nama'ḥ ‖

oṃ nārāyaṇāya' vidmahe' vāsudevāya' dhīmahi |
tanno' viśhṇuḥ prachodayā''t ‖

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com