శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రమ్ - श्री राम रक्षा स्तोत्रम् - ŚRĪ RĀMA RAKŚHĀ STOTRAM

श्री राम रक्षा स्तोत्रम्, శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రమ్

శ్రీ రామ రక్షా స్తోత్రమ్

ఓం అస్య శ్రీ రామరక్షా స్తోత్రమంత్రస్య
బుధకౌశిక ఋషిః
శ్రీ సీతారామ చంద్రోదేవతా
అనుష్టుప్ ఛందః
సీతా శక్తిః
శ్రీమద్ హనుమాన్ కీలకమ్
శ్రీరామచంద్ర ప్రీత్యర్థే రామరక్షా స్తోత్రజపే వినియోగః ‖

ధ్యానమ్
ధ్యాయేదాజానుబాహుం ధృతశర ధనుషం బద్ధ పద్మాసనస్థం
పీతం వాసోవసానం నవకమల దళస్పర్థి నేత్రం ప్రసన్నమ్ |
వామాంకారూఢ సీతాముఖ కమలమిలల్లోచనం నీరదాభం
నానాలంకార దీప్తం దధతమురు జటామండలం రామచంద్రమ్ ‖

స్తోత్రమ్
చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరమ్ |
ఏకైకమక్షరం పుంసాం మహాపాతక నాశనమ్ ‖ 1 ‖

ధ్యాత్వా నీలోత్పల శ్యామం రామం రాజీవలోచనమ్ |
జానకీ లక్ష్మణోపేతం జటాముకుట మండితమ్ ‖ 2 ‖

సాసితూణ ధనుర్బాణ పాణిం నక్తం చరాంతకమ్ |
స్వలీలయా జగత్త్రాతు మావిర్భూతమజం విభుమ్ ‖ 3 ‖

రామరక్షాం పఠేత్ప్రాజ్ఞః పాపఘ్నీం సర్వకామదామ్ |
శిరో మే రాఘవః పాతు ఫాలం దశరథాత్మజః ‖ 4 ‖

కౌసల్యేయో దృశౌపాతు విశ్వామిత్రప్రియః శృతీ |
ఘ్రాణం పాతు మఖత్రాతా ముఖం సౌమిత్రివత్సలః ‖ 5 ‖

జిహ్వాం విద్యానిధిః పాతు కంఠం భరతవందితః |
స్కంధౌ దివ్యాయుధః పాతు భుజౌ భగ్నేశకార్ముకః ‖ 6 ‖

కరౌ సీతాపతిః పాతు హృదయం జామదగ్న్యజిత్ |
మధ్యం పాతు ఖరధ్వంసీ నాభిం జాంబవదాశ్రయః ‖ 7 ‖

సుగ్రీవేశః కటిం పాతు సక్థినీ హనుమత్-ప్రభుః |
ఊరూ రఘూత్తమః పాతు రక్షఃకుల వినాశకృత్ ‖ 8 ‖

జానునీ సేతుకృత్-పాతు జంఘే దశముఖాంతకః |
పాదౌ విభీషణశ్రీదః పాతు రామోఽఖిలం వపుః ‖ 9 ‖

ఏతాం రామబలోపేతాం రక్షాం యః సుకృతీ పఠేత్ |
స చిరాయుః సుఖీ పుత్రీ విజయీ వినయీ భవేత్ ‖ 10 ‖

పాతాళ-భూతల-వ్యోమ-చారిణ-శ్చద్మ-చారిణః |
న ద్రష్టుమపి శక్తాస్తే రక్షితం రామనామభిః ‖ 11 ‖

రామేతి రామభద్రేతి రామచంద్రేతి వా స్మరన్ |
నరో న లిప్యతే పాపైర్భుక్తిం ముక్తిం చ విందతి ‖ 12 ‖

జగజ్జైత్రైక మంత్రేణ రామనామ్నాభి రక్షితమ్ |
యః కంఠే ధారయేత్తస్య కరస్థాః సర్వసిద్ధయః ‖ 13 ‖

వజ్రపంజర నామేదం యో రామకవచం స్మరేత్ |
అవ్యాహతాజ్ఞః సర్వత్ర లభతే జయమంగళమ్ ‖ 14 ‖

ఆదిష్టవాన్-యథా స్వప్నే రామరక్షామిమాం హరః |
తథా లిఖితవాన్-ప్రాతః ప్రబుద్ధౌ బుధకౌశికః ‖ 15 ‖

ఆరామః కల్పవృక్షాణాం విరామః సకలాపదామ్ |
అభిరామ-స్త్రిలోకానాం రామః శ్రీమాన్ స నః ప్రభుః ‖ 16 ‖

తరుణౌ రూపసంపన్నౌ సుకుమారౌ మహాబలౌ |
పుండరీక విశాలాక్షౌ చీరకృష్ణాజినాంబరౌ ‖ 17 ‖

ఫలమూలాశినౌ దాంతౌ తాపసౌ బ్రహ్మచారిణౌ |
పుత్రౌ దశరథస్యైతౌ భ్రాతరౌ రామలక్ష్మణౌ ‖ 18 ‖

శరణ్యౌ సర్వసత్త్వానాం శ్రేష్ఠౌ సర్వధనుష్మతామ్ |
రక్షఃకుల నిహంతారౌ త్రాయేతాం నో రఘూత్తమౌ ‖ 19 ‖

ఆత్త సజ్య ధనుషా విషుస్పృశా వక్షయాశుగ నిషంగ సంగినౌ |
రక్షణాయ మమ రామలక్షణావగ్రతః పథి సదైవ గచ్ఛతాం ‖ 20 ‖

సన్నద్ధః కవచీ ఖడ్గీ చాపబాణధరో యువా |
గచ్ఛన్ మనోరథాన్నశ్చ (మనోరథోఽస్మాకం) రామః పాతు స లక్ష్మణః ‖ 21 ‖

రామో దాశరథి శ్శూరో లక్ష్మణానుచరో బలీ |
కాకుత్సః పురుషః పూర్ణః కౌసల్యేయో రఘూత్తమః ‖ 22 ‖

వేదాంతవేద్యో యజ్ఞేశః పురాణ పురుషోత్తమః |
జానకీవల్లభః శ్రీమానప్రమేయ పరాక్రమః ‖ 23 ‖

ఇత్యేతాని జపేన్నిత్యం మద్భక్తః శ్రద్ధయాన్వితః |
అశ్వమేధాధికం పుణ్యం సంప్రాప్నోతి న సంశయః ‖ 24 ‖

రామం దూర్వాదళ శ్యామం పద్మాక్షం పీతవాససమ్ |
స్తువంతి నాభి-ర్దివ్యై-ర్నతే సంసారిణో నరాః ‖ 25 ‖

రామం లక్ష్మణ పూర్వజం రఘువరం సీతాపతిం సుందరమ్
కాకుత్స్థం కరుణార్ణవం గుణనిధిం విప్రప్రియం ధార్మికమ్ |
రాజేంద్రం సత్యసంధం దశరథతనయం శ్యామలం శాంతమూర్తిమ్
వందే లోకాభిరామం రఘుకుల తిలకం రాఘవం రావణారిమ్ ‖ 26 ‖

రామాయ రామభద్రాయ రామచంద్రాయ వేధసే |
రఘునాథాయ నాథాయ సీతాయాః పతయే నమః ‖ 27 ‖

శ్రీరామ రామ రఘునందన రామ రామ
శ్రీరామ రామ భరతాగ్రజ రామ రామ |
శ్రీరామ రామ రణకర్కశ రామ రామ
శ్రీరామ రామ శరణం భవ రామ రామ ‖ 28 ‖

శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ మనసా స్మరామి
శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ వచసా గృహ్ణామి |
శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ శిరసా నమామి
శ్రీరామ చంద్ర చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 29 ‖

మాతా రామో మత్-పితా రామచంద్రః
స్వామీ రామో మత్-సఖా రామచంద్రః |
సర్వస్వం మే రామచంద్రో దయాళుః
నాన్యం జానే నైవ న జానే ‖ 30 ‖

దక్షిణే లక్ష్మణో యస్య వామే చ (తు) జనకాత్మజా |
పురతో మారుతిర్యస్య తం వందే రఘునందనమ్ ‖ 31 ‖

లోకాభిరామం రణరంగధీరం
రాజీవనేత్రం రఘువంశనాథమ్ |
కారుణ్యరూపం కరుణాకరం తం
శ్రీరామచంద్రం శరణ్యం ప్రపద్యే ‖ 32 ‖

మనోజవం మారుత తుల్య వేగం
జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టమ్ |
వాతాత్మజం వానరయూథ ముఖ్యం
శ్రీరామదూతం శరణం ప్రపద్యే ‖ 33 ‖

కూజంతం రామరామేతి మధురం మధురాక్షరమ్ |
ఆరుహ్యకవితా శాఖాం వందే వాల్మీకి కోకిలమ్ ‖ 34 ‖

ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదామ్ |
లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయోభూయో నమామ్యహం ‖ 35 ‖

భర్జనం భవబీజానామర్జనం సుఖసంపదామ్ |
తర్జనం యమదూతానాం రామ రామేతి గర్జనమ్ ‖ 36 ‖

రామో రాజమణిః సదా విజయతే రామం రమేశం భజే
రామేణాభిహతా నిశాచరచమూ రామాయ తస్మై నమః |
రామాన్నాస్తి పరాయణం పరతరం రామస్య దాసోస్మ్యహం
రామే చిత్తలయః సదా భవతు మే భో రామ మాముద్ధర ‖ 37 ‖

శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే |
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే ‖ 38 ‖

ఇతి శ్రీబుధకౌశికముని విరచితం శ్రీరామ రక్షాస్తోత్రం సంపూర్ణం |

శ్రీరామ జయరామ జయజయరామ |

श्री राम रक्षा स्तोत्रम्  
This stotram is in शुद्ध देवनागरी (Samskritam)

ॐ अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य
बुधकौशिक ऋषिः
श्री सीताराम चन्द्रोदेवता
अनुष्टुप् छन्दः
सीता शक्तिः
श्रीमद् हनुमान् कीलकम्
श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे रामरक्षा स्तोत्रजपे विनियोगः ‖

ध्यानम्
ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशर धनुषं बद्ध पद्मासनस्थं
पीतं वासोवसानं नवकमल दळस्पर्थि नेत्रं प्रसन्नम् |
वामाङ्कारूढ सीतामुख कमलमिलल्लोचनं नीरदाभं
नानालङ्कार दीप्तं दधतमुरु जटामण्डलं रामचन्द्रम् ‖

स्तोत्रम्
चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् |
एकैकमक्षरं पुंसां महापातक नाशनम् ‖ 1 ‖

ध्यात्वा नीलोत्पल श्यामं रामं राजीवलोचनम् |
जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुट मण्डितम् ‖ 2 ‖

सासितूण धनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकम् |
स्वलीलया जगत्त्रातु माविर्भूतमजं विभुम् ‖ 3 ‖

रामरक्षां पठेत्प्राज्ञः पापघ्नीं सर्वकामदाम् |
शिरो मे राघवः पातु फालं दशरथात्मजः ‖ 4 ‖

कौसल्येयो दृशौपातु विश्वामित्रप्रियः शृती |
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ‖ 5 ‖

जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः |
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः ‖ 6 ‖

करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् |
मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ‖ 7 ‖

सुग्रीवेशः कटिं पातु सक्थिनी हनुमत्-प्रभुः |
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुल विनाशकृत् ‖ 8 ‖

जानुनी सेतुकृत्-पातु जङ्घे दशमुखान्तकः |
पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ‖ 9 ‖

एतां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् |
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ‖ 10 ‖

पाताळ-भूतल-व्योम-चारिण-श्चद्म-चारिणः |
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ‖ 11 ‖

रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् |
नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ‖ 12 ‖

जगज्जैत्रैक मन्त्रेण रामनाम्नाभि रक्षितम् |
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ‖ 13 ‖

वज्रपञ्जर नामेदं यो रामकवचं स्मरेत् |
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गळम् ‖ 14 ‖

आदिष्टवान्-यथा स्वप्ने रामरक्षामिमां हरः |
तथा लिखितवान्-प्रातः प्रबुद्धौ बुधकौशिकः ‖ 15 ‖

आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् |
अभिराम-स्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः ‖ 16 ‖

तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ |
पुण्डरीक विशालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ‖ 17 ‖

फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ |
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ‖ 18 ‖

शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् |
रक्षःकुल निहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ‖ 19 ‖

आत्त सज्य धनुषा विषुस्पृशा वक्षयाशुग निषङ्ग सङ्गिनौ |
रक्षणाय मम रामलक्षणावग्रतः पथि सदैव गच्छतां ‖ 20 ‖

सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणधरो युवा |
गच्छन् मनोरथान्नश्च (मनोरथोऽस्माकं) रामः पातु स लक्ष्मणः ‖ 21 ‖

रामो दाशरथि श्शूरो लक्ष्मणानुचरो बली |
काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः ‖ 22 ‖

वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः |
जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेय पराक्रमः ‖ 23 ‖

इत्येतानि जपेन्नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः |
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ‖ 24 ‖

रामं दूर्वादळ श्यामं पद्माक्षं पीतवाससम् |
स्तुवन्ति नाभि-र्दिव्यै-र्नते संसारिणो नराः ‖ 25 ‖

रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरम्
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् |
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिम्
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारिम् ‖ 26 ‖

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे |
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ‖ 27 ‖

श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम |
श्रीराम राम रणकर्कश राम राम
श्रीराम राम शरणं भव राम राम ‖ 28 ‖

श्रीराम चन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि
श्रीराम चन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि |
श्रीराम चन्द्र चरणौ शिरसा नमामि
श्रीराम चन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 29 ‖

माता रामो मत्-पिता रामचन्द्रः
स्वामी रामो मत्-सखा रामचन्द्रः |
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयाळुः
नान्यं जाने नैव न जाने ‖ 30 ‖

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च (तु) जनकात्मजा |
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ‖ 31 ‖

लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् |
कारुण्यरूपं करुणाकरं तं
श्रीरामचन्द्रं शरण्यं प्रपद्ये ‖ 32 ‖

मनोजवं मारुत तुल्य वेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्टम् |
वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये ‖ 33 ‖

कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम् |
आरुह्यकविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम् ‖ 34 ‖

आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदाम् |
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयोभूयो नमाम्यहं ‖ 35 ‖

भर्जनं भवबीजानामर्जनं सुखसम्पदाम् |
तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनम् ‖ 36 ‖

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः |
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोस्म्यहं
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ‖ 37 ‖

श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे |
सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने ‖ 38 ‖

इति श्रीबुधकौशिकमुनि विरचितं श्रीराम रक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं |

श्रीराम जयराम जयजयराम |

ŚRĪ RĀMA RAKŚHĀ STOTRAM - 

oṃ asya śrī rāmarakśhā stotramantrasya
budhakauśika ṛśhiḥ
śrī sītārāma chandrodevatā
anuśhṭup Chandaḥ
sītā śaktiḥ
śrīmad hanumān kīlakam
śrīrāmacandra prītyarthe rāmarakśhā stotrajape viniyogaḥ ‖

dhyānam
dhyāyedājānubāhuṃ dhṛtaśara dhanuśhaṃ baddha padmāsanasthaṃ
pītaṃ vāsovasānaṃ navakamala daldasparthi netraṃ prasannam |
vāmāṅkārūḍha sītāmukha kamalamilallochanaṃ nīradābhaṃ
nānālaṅkāra dīptaṃ dadhatamuru jaṭāmaṇḍalaṃ rāmachandram ‖

stotram
charitaṃ raghunāthasya śatakoṭi pravistaram |
ekaikamakśharaṃ puṃsāṃ mahāpātaka nāśanam ‖ 1 ‖

dhyātvā nīlotpala śyāmaṃ rāmaṃ rājīvalochanam |
jānakī lakśhmaṇopetaṃ jaṭāmukuṭa maṇḍitam ‖ 2 ‖

sāsitūṇa dhanurbāṇa pāṇiṃ naktaṃ charāntakam |
svalīlayā jagattrātu māvirbhūtamajaṃ vibhum ‖ 3 ‖

rāmarakśhāṃ paṭhetprājJṇaḥ pāpaghnīṃ sarvakāmadām |
śiro me rāghavaḥ pātu phālaṃ daśarathātmajaḥ ‖ 4 ‖

kausalyeyo dṛśaupātu viśvāmitrapriyaḥ śṛtī |
ghrāṇaṃ pātu makhatrātā mukhaṃ saumitrivatsalaḥ ‖ 5 ‖

jihvāṃ vidyānidhiḥ pātu kaṇṭhaṃ bharatavanditaḥ |
skandhau divyāyudhaḥ pātu bhujau bhagneśakārmukaḥ ‖ 6 ‖

karau sītāpatiḥ pātu hṛdayaṃ jāmadagnyajit |
madhyaṃ pātu kharadhvaṃsī nābhiṃ jāmbavadāśrayaḥ ‖ 7 ‖

sugrīveśaḥ kaṭiṃ pātu sakthinī hanumat-prabhuḥ |
ūrū raghūttamaḥ pātu rakśhaḥkula vināśakṛt ‖ 8 ‖

jānunī setukṛt-pātu jaṅghe daśamukhāntakaḥ |
pādau vibhīśhaṇaśrīdaḥ pātu rāmoakhilaṃ vapuḥ ‖ 9 ‖

etāṃ rāmabalopetāṃ rakśhāṃ yaḥ sukṛtī paṭhet |
sa chirāyuḥ sukhī putrī vijayī vinayī bhavet ‖ 10 ‖

pātālda-bhūtala-vyoma-chāriṇa-śchadma-chāriṇaḥ |
na draśhṭumapi śaktāste rakśhitaṃ rāmanāmabhiḥ ‖ 11 ‖

rāmeti rāmabhadreti rāmachandreti vā smaran |
naro na lipyate pāpairbhuktiṃ muktiṃ cha vindati ‖ 12 ‖

jagajjaitraika mantreṇa rāmanāmnābhi rakśhitam |
yaḥ kaṇṭhe dhārayettasya karasthāḥ sarvasiddhayaḥ ‖ 13 ‖

vajrapañjara nāmedaṃ yo rāmakavachaṃ smaret |
avyāhatājJṇaḥ sarvatra labhate jayamaṅgaldam ‖ 14 ‖

ādiśhṭavān-yathā svapne rāmarakśhāmimāṃ haraḥ |
tathā likhitavān-prātaḥ prabuddhau budhakauśikaḥ ‖ 15 ‖

ārāmaḥ kalpavṛkśhāṇāṃ virāmaḥ sakalāpadām |
abhirāma-strilokānāṃ rāmaḥ śrīmān sa naḥ prabhuḥ ‖ 16 ‖

taruṇau rūpasampannau sukumārau mahābalau |
puṇḍarīka viśālākśhau chīrakṛśhṇājināmbarau ‖ 17 ‖

phalamūlāśinau dāntau tāpasau brahmachāriṇau |
putrau daśarathasyaitau bhrātarau rāmalakśhmaṇau ‖ 18 ‖

śaraṇyau sarvasattvānāṃ śreśhṭhau sarvadhanuśhmatām |
rakśhaḥkula nihantārau trāyetāṃ no raghūttamau ‖ 19 ‖

ātta sajya dhanuśhā viśhuspṛśā vakśhayāśuga niśhaṅga saṅginau |
rakśhaṇāya mama rāmalakśhaṇāvagrataḥ pathi sadaiva gacChatāṃ ‖ 20 ‖

sannaddhaḥ kavachī khaḍgī chāpabāṇadharo yuvā |
gacChan manorathānnaścha (manorathoasmākaṃ) rāmaḥ pātu sa lakśhmaṇaḥ ‖ 21 ‖

rāmo dāśarathi śśūro lakśhmaṇānucharo balī |
kākutsaḥ puruśhaḥ pūrṇaḥ kausalyeyo raghūttamaḥ ‖ 22 ‖

vedāntavedyo yajJṇeśaḥ purāṇa puruśhottamaḥ |
jānakīvallabhaḥ śrīmānaprameya parākramaḥ ‖ 23 ‖

ityetāni japennityaṃ madbhaktaḥ śraddhayānvitaḥ |
aśvamedhādhikaṃ puṇyaṃ samprāpnoti na saṃśayaḥ ‖ 24 ‖

rāmaṃ dūrvādalda śyāmaṃ padmākśhaṃ pītavāsasam |
stuvanti nābhi-rdivyai-rnate saṃsāriṇo narāḥ ‖ 25 ‖

rāmaṃ lakśhmaṇa pūrvajaṃ raghuvaraṃ sītāpatiṃ sundaram
kākutsthaṃ karuṇārṇavaṃ guṇanidhiṃ viprapriyaṃ dhārmikam |
rājendraṃ satyasandhaṃ daśarathatanayaṃ śyāmalaṃ śāntamūrtim
vande lokābhirāmaṃ raghukula tilakaṃ rāghavaṃ rāvaṇārim ‖ 26 ‖

rāmāya rāmabhadrāya rāmachandrāya vedhase |
raghunāthāya nāthāya sītāyāḥ pataye namaḥ ‖ 27 ‖

śrīrāma rāma raghunandana rāma rāma
śrīrāma rāma bharatāgraja rāma rāma |
śrīrāma rāma raṇakarkaśa rāma rāma
śrīrāma rāma śaraṇaṃ bhava rāma rāma ‖ 28 ‖

śrīrāma chandra charaṇau manasā smarāmi
śrīrāma chandra charaṇau vachasā gṛhṇāmi |
śrīrāma chandra charaṇau śirasā namāmi
śrīrāma chandra charaṇau śaraṇaṃ prapadye ‖ 29 ‖

mātā rāmo mat-pitā rāmachandraḥ
svāmī rāmo mat-sakhā rāmachandraḥ |
sarvasvaṃ me rāmachandro dayālduḥ
nānyaṃ jāne naiva na jāne ‖ 30 ‖

dakśhiṇe lakśhmaṇo yasya vāme cha (tu) janakātmajā |
purato mārutiryasya taṃ vande raghunandanam ‖ 31 ‖

lokābhirāmaṃ raṇaraṅgadhīraṃ
rājīvanetraṃ raghuvaṃśanātham |
kāruṇyarūpaṃ karuṇākaraṃ taṃ
śrīrāmachandraṃ śaraṇyaṃ prapadye ‖ 32 ‖

manojavaṃ māruta tulya vegaṃ
jitendriyaṃ buddhimatāṃ variśhṭam |
vātātmajaṃ vānarayūtha mukhyaṃ
śrīrāmadūtaṃ śaraṇaṃ prapadye ‖ 33 ‖

kūjantaṃ rāmarāmeti madhuraṃ madhurākśharam |
āruhyakavitā śākhāṃ vande vālmīki kokilam ‖ 34 ‖

āpadāmapahartāraṃ dātāraṃ sarvasampadām |
lokābhirāmaṃ śrīrāmaṃ bhūyobhūyo namāmyahaṃ ‖ 35 ‖

bharjanaṃ bhavabījānāmarjanaṃ sukhasampadām |
tarjanaṃ yamadūtānāṃ rāma rāmeti garjanam ‖ 36 ‖

rāmo rājamaṇiḥ sadā vijayate rāmaṃ rameśaṃ bhaje
rāmeṇābhihatā niśācharachamū rāmāya tasmai namaḥ |
rāmānnāsti parāyaṇaṃ parataraṃ rāmasya dāsosmyahaṃ
rāme chittalayaḥ sadā bhavatu me bho rāma māmuddhara ‖ 37 ‖

śrīrāma rāma rāmeti rame rāme manorame |
sahasranāma tattulyaṃ rāma nāma varānane ‖ 38 ‖

iti śrībudhakauśikamuni virachitaṃ śrīrāma rakśhāstotraṃ sampūrṇaṃ |

śrīrāma jayarāma jayajayarāma |

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top