కృష్ణాష్టకం - कृष्णाष्टकम् - Krishna Ashtakam

0
కృష్ణాష్టకం - कृष्णाष्टकम् - Krishna Ashtakam


కృష్ణాష్టకం

వసుదేవ సుతం దేవం కంస చాణూర మర్దనం ।
దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

అతసీ పుష్ప సంకాశం హార నూపుర శోభితం ।
రత్న కంకణ కేయూరం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

కుటిలాలక సంయుక్తం పూర్ణచంద్ర నిభాననం ।
విలసత్ కుండలధరం కృష్ణం వందే జగద్గురం ॥

మందార గంధ సంయుక్తం చారుహాసం చతుర్భుజం ।
బర్హి పింఛావ చూడాంగం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

ఉత్ఫుల్ల పద్మపత్రాక్షం నీల జీమూత సన్నిభం ।
యాదవానాం శిరోరత్నం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

రుక్మిణీ కేళి సంయుక్తం పీతాంబర సుశోభితం ।
అవాప్త తులసీ గంధం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

గోపికానాం కుచద్వంద కుంకుమాంకిత వక్షసం ।
శ్రీనికేతం మహేష్వాసం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

శ్రీవత్సాంకం మహోరస్కం వనమాలా విరాజితం ।
శంఖచక్ర ధరం దేవం కృష్ణం వందే జగద్గురుం ॥

కృష్ణాష్టక మిదం పుణ్యం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ ।
కోటిజన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ॥

कृष्णाष्टकम्
This document is in शुद्ध देवनागरी | Samskritam | with the right anusvaras marked.

वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम् ।
देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

अतसी पुष्प सङ्काशं हार नूपुर शोभितम् ।
रत्न कङ्कण केयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

कुटिलालक संयुक्तं पूर्णचन्द्र निभाननम् ।
विलसत् कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरम् ॥

मन्दार गन्ध संयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजम् ।
बर्हि पिञ्छाव चूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

उत्फुल्ल पद्मपत्राक्षं नील जीमूत सन्निभम् ।
यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

रुक्मिणी केलि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् ।
अवाप्त तुलसी गन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

गोपिकानां कुचद्वन्द कुङ्कुमाङ्कित वक्षसम् ।
श्रीनिकेतं महेष्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितम् ।
शङ्खचक्र धरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

कृष्णाष्टक मिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् ।
कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥

KRISHNA ASHTAKAM
This document is in romanized sanskrit - View this in plain english.

vasudēva sutaṃ dēvaṃ kaṃsa chāṇūra mardanam ।
dēvakī paramānandaṃ kṛṣṇaṃ vandē jagadgurum ॥

atasī puṣpa saṅkāśaṃ hāra nūpura śōbhitam ।
ratna kaṅkaṇa kēyūraṃ kṛṣṇaṃ vandē jagadgurum ॥

kuṭilālaka saṃyuktaṃ pūrṇachandra nibhānanam ।
vilasat kuṇḍaladharaṃ kṛṣṇaṃ vandē jagadguram ॥

mandāra gandha saṃyuktaṃ chāruhāsaṃ chaturbhujam ।
barhi piñChāva chūḍāṅgaṃ kṛṣṇaṃ vandē jagadgurum ॥

utphulla padmapatrākṣaṃ nīla jīmūta sannibham ।
yādavānāṃ śirōratnaṃ kṛṣṇaṃ vandē jagadgurum ॥

rukmiṇī kēḻi saṃyuktaṃ pītāmbara suśōbhitam ।
avāpta tulasī gandhaṃ kṛṣṇaṃ vandē jagadgurum ॥

gōpikānāṃ kuchadvanda kuṅkumāṅkita vakṣasam ।
śrīnikētaṃ mahēṣvāsaṃ kṛṣṇaṃ vandē jagadgurum ॥

śrīvatsāṅkaṃ mahōraskaṃ vanamālā virājitam ।
śaṅkhachakra dharaṃ dēvaṃ kṛṣṇaṃ vandē jagadgurum ॥

kṛṣṇāṣṭaka midaṃ puṇyaṃ prātarutthāya yaḥ paṭhēt ।
kōṭijanma kṛtaṃ pāpaṃ smaraṇēna vinaśyati ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top