శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి - श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि - venkateswara ashtottara satanamavali

0
శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి - श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि - venkateswara ashtottara satanamavali


శ్రీ వేంకటేశ్వర అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం శ్రీ వేంకటేశాయ నమః
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
ఓం లక్ష్మిపతయే నమః
ఓం అనానుయాయ నమః
ఓం అమృతాంశనే నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం శ్రీహరయే నమః
ఓం జ్ఞానపంజరాయ నమః
ఓం శ్రీవత్స వక్షసే నమః
ఓం జగద్వంద్యాయ నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం శేశాద్రినిలాయాయ నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం కేశవాయ నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం పద్మినీప్రియాయ నమః
ఓం సర్వేశాయ నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం గోపీశ్వరాయ నమః
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః
ఓం వ్తెకుంఠ పతయే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సుధాతనవే నమః
ఓం యాద వేంద్రాయ నమః
ఓం నిత్య యౌవనరూపవతే నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం విరాభాసాయ నమః
ఓం నిత్య తృప్త్తాయ నమః
ఓం ధరాపతయే నమః
ఓం సురపతయే నమః
ఓం నిర్మలాయ నమః
ఓం దేవపూజితాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం చక్రధరాయ నమః
ఓం చతుర్వేదాత్మకాయ నమః
ఓం త్రిధామ్నే నమః
ఓం త్రిగుణాశ్రయాయ నమః
ఓం నిర్వికల్పాయ నమః
ఓం నిష్కళంకాయ నమః
ఓం నిరాంతకాయ నమః
ఓం ఆర్తలోకాభయప్రదాయ నమః
ఓం నిరుప్రదవాయ నమః
ఓం నిర్గుణాయ నమః
ఓం గదాధరాయ నమః
ఓం శార్ఞ్ఙపాణయే నమః
ఓం నందకినీ నమః
ఓం శంఖదారకాయ నమః
ఓం అనేకమూర్తయే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం కటిహస్తాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం అనేకాత్మనే నమః
ఓం దీనబంధవే నమః
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః
ఓం ఆకాశరాజవరదాయ నమః
ఓం యోగిహృత్పద్శమందిరాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం జగత్పాలాయ నమః
ఓం పాపఘ్నాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం శింశుమారాయ నమః
ఓం జటామకుట శోభితాయ నమః
ఓం శంఖ మద్యోల్ల సన్మంజు కింకిణ్యాఢ్య నమః
ఓం కారుండకాయ నమః
ఓం నీలమోఘశ్యామ తనవే నమః
ఓం బిల్వపత్త్రార్చన ప్రియాయ నమః
ఓం జగత్కర్త్రే నమః
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః
ఓం జగత్పతయే నమః
ఓం చింతితార్ధ ప్రదాయకాయ నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం దాశార్హాయ నమః
ఓం దశరూపవతే నమః
ఓం దేవకీ నందనాయ నమః
ఓం శౌరయే నమః
ఓం హయరీవాయ నమః
ఓం జనార్ధనాయ నమః
ఓం కన్యాశ్రణతారేజ్యాయ నమః
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం మృగయాసక్త మానసాయ నమః
ఓం అశ్వరూఢాయ నమః
ఓం ఖడ్గధారిణే నమః
ఓం ధనార్జన సముత్సుకాయ నమః
ఓం ఘనతారల సన్మధ్యకస్తూరీ తిలకోజ్జ్వలాయ నమః
ఓం సచ్చితానందరూపాయ నమః
ఓం జగన్మంగళ దాయకాయ నమః
ఓం యజ్ఞభోక్రే నమః
ఓం చిన్మయాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
ఓం పరమార్ధప్రదాయకాయ నమః
ఓం శాంతాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం దోర్దండ విక్రమాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
ఓం శ్రీవిభవే నమః
ఓం జగదీశ్వరాయ నమః
ఓం ఆలివేలు మంగా సహిత వేంకటేశ్వరాయ నమః

श्री वेङ्कटेश्वर अष्टोत्तर शत नामावलि
This document is in शुद्ध देवनागरी | Samskritam | with the right anusvaras marked.

ॐ श्री वेङ्कटेशाय नमः
ॐ श्रीनिवासाय नमः
ॐ लक्ष्मिपतये नमः
ॐ अनानुयाय नमः
ॐ अमृतांशने नमः
ॐ माधवाय नमः
ॐ कृष्णाय नमः
ॐ श्रीहरये नमः
ॐ ज्ञानपञ्जराय नमः
ॐ श्रीवत्स वक्षसे नमः
ॐ जगद्वन्द्याय नमः
ॐ गोविन्दाय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ शेशाद्रिनिलायाय नमः
ॐ देवाय नमः
ॐ केशवाय नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ अच्युताय नमः
ॐ पद्मिनीप्रियाय नमः
ॐ सर्वेशाय नमः
ॐ गोपालाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ गोपीश्वराय नमः
ॐ परञ्ज्योतिषे नमः
ॐ व्तॆकुण्ठ पतये नमः
ॐ अव्ययाय नमः
ॐ सुधातनवे नमः
ॐ याद वेन्द्राय नमः
ॐ नित्य यौवनरूपवते नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ विराभासाय नमः
ॐ नित्य तृप्त्ताय नमः
ॐ धरापतये नमः
ॐ सुरपतये नमः
ॐ निर्मलाय नमः
ॐ देवपूजिताय नमः
ॐ चतुर्भुजाय नमः
ॐ चक्रधराय नमः
ॐ चतुर्वेदात्मकाय नमः
ॐ त्रिधाम्ने नमः
ॐ त्रिगुणाश्रयाय नमः
ॐ निर्विकल्पाय नमः
ॐ निष्कलङ्काय नमः
ॐ निरान्तकाय नमः
ॐ आर्तलोकाभयप्रदाय नमः
ॐ निरुप्रदवाय नमः
ॐ निर्गुणाय नमः
ॐ गदाधराय नमः
ॐ शार्ञ्ङपाणये नमः
ॐ नन्दकिनी नमः
ॐ शङ्खदारकाय नमः
ॐ अनेकमूर्तये नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ कटिहस्ताय नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ अनेकात्मने नमः
ॐ दीनबन्धवे नमः
ॐ जगद्व्यापिने नमः
ॐ आकाशराजवरदाय नमः
ॐ योगिहृत्पद्शमन्दिराय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ जगत्पालाय नमः
ॐ पापघ्नाय नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ शिंशुमाराय नमः
ॐ जटामकुट शोभिताय नमः
ॐ शङ्ख मद्योल्ल सन्मञ्जु किङ्किण्याढ्य नमः
ॐ कारुण्डकाय नमः
ॐ नीलमोघश्याम तनवे नमः
ॐ बिल्वपत्त्रार्चन प्रियाय नमः
ॐ जगत्कर्त्रे नमः
ॐ जगत्साक्षिणे नमः
ॐ जगत्पतये नमः
ॐ चिन्तितार्ध प्रदायकाय नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ दाशार्हाय नमः
ॐ दशरूपवते नमः
ॐ देवकी नन्दनाय नमः
ॐ शौरये नमः
ॐ हयरीवाय नमः
ॐ जनार्धनाय नमः
ॐ कन्याश्रणतारेज्याय नमः
ॐ पीताम्बरधराय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ पद्मनाभाय नमः
ॐ मृगयासक्त मानसाय नमः
ॐ अश्वरूढाय नमः
ॐ खड्गधारिणे नमः
ॐ धनार्जन समुत्सुकाय नमः
ॐ घनतारल सन्मध्यकस्तूरी तिलकोज्ज्वलाय नमः
ॐ सच्चितानन्दरूपाय नमः
ॐ जगन्मङ्गल दायकाय नमः
ॐ यज्ञभोक्रे नमः
ॐ चिन्मयाय नमः
ॐ परमेश्वराय नमः
ॐ परमार्धप्रदायकाय नमः
ॐ शान्ताय नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ दोर्दण्ड विक्रमाय नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः
ॐ श्रीविभवे नमः
ॐ जगदीश्वराय नमः
ॐ आलिवेलु मङ्गा सहित वेङ्कटेश्वराय नमः


VENKATESWARA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI
This document is in romanized sanskrit - View this in plain english.

ōṃ śrī vēṅkaṭēśāya namaḥ
ōṃ śrīnivāsāya namaḥ
ōṃ lakṣmipatayē namaḥ
ōṃ anānuyāya namaḥ
ōṃ amṛtāṃśanē namaḥ
ōṃ mādhavāya namaḥ
ōṃ kṛṣṇāya namaḥ
ōṃ śrīharayē namaḥ
ōṃ jñānapañjarāya namaḥ
ōṃ śrīvatsa vakṣasē namaḥ
ōṃ jagadvandyāya namaḥ
ōṃ gōvindāya namaḥ
ōṃ śāśvatāya namaḥ
ōṃ prabhavē namaḥ
ōṃ śēśādrinilāyāya namaḥ
ōṃ dēvāya namaḥ
ōṃ kēśavāya namaḥ
ōṃ madhusūdanāya namaḥ
ōṃ amṛtāya namaḥ
ōṃ viṣṇavē namaḥ
ōṃ achyutāya namaḥ
ōṃ padminīpriyāya namaḥ
ōṃ sarvēśāya namaḥ
ōṃ gōpālāya namaḥ
ōṃ puruṣōttamāya namaḥ
ōṃ gōpīśvarāya namaḥ
ōṃ parañjyōtiṣē namaḥ
ōṃ vtekuṇṭha patayē namaḥ
ōṃ avyayāya namaḥ
ōṃ sudhātanavē namaḥ
ōṃ yāda vēndrāya namaḥ
ōṃ nitya yauvanarūpavatē namaḥ
ōṃ nirañjanāya namaḥ
ōṃ virābhāsāya namaḥ
ōṃ nitya tṛpttāya namaḥ
ōṃ dharāpatayē namaḥ
ōṃ surapatayē namaḥ
ōṃ nirmalāya namaḥ
ōṃ dēvapūjitāya namaḥ
ōṃ chaturbhujāya namaḥ
ōṃ chakradharāya namaḥ
ōṃ chaturvēdātmakāya namaḥ
ōṃ tridhāmnē namaḥ
ōṃ triguṇāśrayāya namaḥ
ōṃ nirvikalpāya namaḥ
ōṃ niṣkaḻaṅkāya namaḥ
ōṃ nirāntakāya namaḥ
ōṃ ārtalōkābhayapradāya namaḥ
ōṃ nirupradavāya namaḥ
ōṃ nirguṇāya namaḥ
ōṃ gadādharāya namaḥ
ōṃ śārñṅapāṇayē namaḥ
ōṃ nandakinī namaḥ
ōṃ śaṅkhadārakāya namaḥ
ōṃ anēkamūrtayē namaḥ
ōṃ avyaktāya namaḥ
ōṃ kaṭihastāya namaḥ
ōṃ varapradāya namaḥ
ōṃ anēkātmanē namaḥ
ōṃ dīnabandhavē namaḥ
ōṃ jagadvyāpinē namaḥ
ōṃ ākāśarājavaradāya namaḥ
ōṃ yōgihṛtpadśamandirāya namaḥ
ōṃ dāmōdarāya namaḥ
ōṃ jagatpālāya namaḥ
ōṃ pāpaghnāya namaḥ
ōṃ bhaktavatsalāya namaḥ
ōṃ trivikramāya namaḥ
ōṃ śiṃśumārāya namaḥ
ōṃ jaṭāmakuṭa śōbhitāya namaḥ
ōṃ śaṅkha madyōlla sanmañju kiṅkiṇyāḍhya namaḥ
ōṃ kāruṇḍakāya namaḥ
ōṃ nīlamōghaśyāma tanavē namaḥ
ōṃ bilvapattrārchana priyāya namaḥ
ōṃ jagatkartrē namaḥ
ōṃ jagatsākṣiṇē namaḥ
ōṃ jagatpatayē namaḥ
ōṃ chintitārdha pradāyakāya namaḥ
ōṃ jiṣṇavē namaḥ
ōṃ dāśārhāya namaḥ
ōṃ daśarūpavatē namaḥ
ōṃ dēvakī nandanāya namaḥ
ōṃ śaurayē namaḥ
ōṃ hayarīvāya namaḥ
ōṃ janārdhanāya namaḥ
ōṃ kanyāśraṇatārējyāya namaḥ
ōṃ pītāmbaradharāya namaḥ
ōṃ anaghāya namaḥ
ōṃ vanamālinē namaḥ
ōṃ padmanābhāya namaḥ
ōṃ mṛgayāsakta mānasāya namaḥ
ōṃ aśvarūḍhāya namaḥ
ōṃ khaḍgadhāriṇē namaḥ
ōṃ dhanārjana samutsukāya namaḥ
ōṃ ghanatārala sanmadhyakastūrī tilakōjjvalāya namaḥ
ōṃ sachchitānandarūpāya namaḥ
ōṃ jaganmaṅgaḻa dāyakāya namaḥ
ōṃ yajñabhōkrē namaḥ
ōṃ chinmayāya namaḥ
ōṃ paramēśvarāya namaḥ
ōṃ paramārdhapradāyakāya namaḥ
ōṃ śāntāya namaḥ
ōṃ śrīmatē namaḥ
ōṃ dōrdaṇḍa vikramāya namaḥ
ōṃ parabrahmaṇē namaḥ
ōṃ śrīvibhavē namaḥ
ōṃ jagadīśvarāya namaḥ
ōṃ ālivēlu maṅgā sahita vēṅkaṭēśvarāya namaḥ

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top