గోవిందాష్టకం - गोविंदाष्टकम् - GOVINDASHTAKAM

0
గోవిందాష్టకం - गोविंदाष्टकम्  - GOVINDASHTAKAM
గోవిందుడు !

: గోవిందాష్టకం :

సత్యం జ్ఞానమనంతం నిత్యమనాకాశం పరమాకాశం ।
గోష్ఠప్రాంగణరింఖణలోలమనాయాసం పరమాయాసం ।
మాయాకల్పితనానాకారమనాకారం భువనాకారం ।
క్ష్మామానాథమనాథం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 1 ॥

మృత్స్నామత్సీహేతి యశోదాతాడనశైశవ సంత్రాసం ।
వ్యాదితవక్త్రాలోకితలోకాలోకచతుర్దశలోకాలిం ।
లోకత్రయపురమూలస్తంభం లోకాలోకమనాలోకం ।
లోకేశం పరమేశం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 2 ॥

త్రైవిష్టపరిపువీరఘ్నం క్షితిభారఘ్నం భవరోగఘ్నం ।
కైవల్యం నవనీతాహారమనాహారం భువనాహారం ।
వైమల్యస్ఫుటచేతోవృత్తివిశేషాభాసమనాభాసం ।
శైవం కేవలశాంతం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 3 ॥

గోపాలం ప్రభులీలావిగ్రహగోపాలం కులగోపాలం ।
గోపీఖేలనగోవర్ధనధృతిలీలాలాలితగోపాలం ।
గోభిర్నిగదిత గోవిందస్ఫుటనామానం బహునామానం ।
గోపీగోచరదూరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 4 ॥

గోపీమండలగోష్ఠీభేదం భేదావస్థమభేదాభం ।
శశ్వద్గోఖురనిర్ధూతోద్గత ధూళీధూసరసౌభాగ్యం ।
శ్రద్ధాభక్తిగృహీతానందమచింత్యం చింతితసద్భావం ।
చింతామణిమహిమానం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 5 ॥

స్నానవ్యాకులయోషిద్వస్త్రముపాదాయాగముపారూఢం ।
వ్యాదిత్సంతీరథ దిగ్వస్త్రా దాతుముపాకర్షంతం తాః
నిర్ధూతద్వయశోకవిమోహం బుద్ధం బుద్ధేరంతస్థం ।
సత్తామాత్రశరీరం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 6 ॥

కాంతం కారణకారణమాదిమనాదిం కాలధనాభాసం ।
కాళిందీగతకాలియశిరసి సునృత్యంతం ముహురత్యంతం ।
కాలం కాలకలాతీతం కలితాశేషం కలిదోషఘ్నం ।
కాలత్రయగతిహేతుం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 7 ॥

బృందావనభువి బృందారకగణబృందారాధితవందేహం ।
కుందాభామలమందస్మేరసుధానందం సుహృదానందం ।
వంద్యాశేష మహాముని మానస వంద్యానందపదద్వంద్వం ।
వంద్యాశేషగుణాబ్ధిం ప్రణమత గోవిందం పరమానందం ॥ 8 ॥

గోవిందాష్టకమేతదధీతే గోవిందార్పితచేతా యః ।
గోవిందాచ్యుత మాధవ విష్ణో గోకులనాయక కృష్ణేతి ।
గోవిందాంఘ్రి సరోజధ్యానసుధాజలధౌతసమస్తాఘః ।
గోవిందం పరమానందామృతమంతస్థం స తమభ్యేతి ॥

ఇతి శ్రీ శంకరాచార్య విరచిత శ్రీగోవిందాష్టకం సమాప్తం

गोविंदाष्टकम्
This document is in सरल देवनागरी script with simplified anusvaras (Hindi)

सत्यं ज्ञानमनंतं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् ।
गोष्ठप्रांगणरिंखणलोलमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् ।
क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 1 ॥

मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशव संत्रासम् ।
व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।
लोकत्रयपुरमूलस्तंभं लोकालोकमनालोकम् ।
लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 2 ॥

त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नम् ।
कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासम् ।
शैवं केवलशांतं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 3 ॥

गोपालं प्रभुलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालम् ।
गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालालितगोपालम् ।
गोभिर्निगदित गोविंदस्फुटनामानं बहुनामानम् ।
गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 4 ॥

गोपीमंडलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभम् ।
शश्वद्गोखुरनिर्धूतोद्गत धूलीधूसरसौभाग्यम् ।
श्रद्धाभक्तिगृहीतानंदमचिंत्यं चिंतितसद्भावम् ।
चिंतामणिमहिमानं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 5 ॥

स्नानव्याकुलयोषिद्वस्त्रमुपादायागमुपारूढम् ।
व्यादित्संतीरथ दिग्वस्त्रा दातुमुपाकर्षंतं ताः
निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरंतस्थम् ।
सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 6 ॥

कांतं कारणकारणमादिमनादिं कालधनाभासम् ।
कालिंदीगतकालियशिरसि सुनृत्यंतम् मुहुरत्यंतं ।
कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नम् ।
कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 7 ॥

बृंदावनभुवि बृंदारकगणबृंदाराधितवंदेहं ।
कुंदाभामलमंदस्मेरसुधानंदं सुहृदानंदं ।
वंद्याशेष महामुनि मानस वंद्यानंदपदद्वंद्वम् ।
वंद्याशेषगुणाब्धिं प्रणमत गोविंदं परमानंदम् ॥ 8 ॥

गोविंदाष्टकमेतदधीते गोविंदार्पितचेता यः ।
गोविंदाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविंदांघ्रि सरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघः ।
गोविंदं परमानंदामृतमंतस्थं स तमभ्येति ॥

इति श्री शंकराचार्य विरचित श्रीगोविंदाष्टकं समाप्तं

GOVINDASHTAKAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard

satyaṃ jñānamanantaṃ nityamanākāśaṃ paramākāśam ।
gōṣṭhaprāṅgaṇariṅkhaṇalōlamanāyāsaṃ paramāyāsam ।
māyākalpitanānākāramanākāraṃ bhuvanākāram ।
kṣmāmānāthamanāthaṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 1 ॥

mṛtsnāmatsīhēti yaśōdātāḍanaśaiśava santrāsam ।
vyāditavaktrālōkitalōkālōkachaturdaśalōkālim ।
lōkatrayapuramūlastambhaṃ lōkālōkamanālōkam ।
lōkēśaṃ paramēśaṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 2 ॥

traiviṣṭaparipuvīraghnaṃ kṣitibhāraghnaṃ bhavarōgaghnam ।
kaivalyaṃ navanītāhāramanāhāraṃ bhuvanāhāram ।
vaimalyasphuṭachētōvṛttiviśēṣābhāsamanābhāsam ।
śaivaṃ kēvalaśāntaṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 3 ॥

gōpālaṃ prabhulīlāvigrahagōpālaṃ kulagōpālam ।
gōpīkhēlanagōvardhanadhṛtilīlālālitagōpālam ।
gōbhirnigadita gōvindasphuṭanāmānaṃ bahunāmānam ।
gōpīgōcharadūraṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 4 ॥

gōpīmaṇḍalagōṣṭhībhēdaṃ bhēdāvasthamabhēdābham ।
śaśvadgōkhuranirdhūtōdgata dhūḻīdhūsarasaubhāgyam ।
śraddhābhaktigṛhītānandamachintyaṃ chintitasadbhāvam ।
chintāmaṇimahimānaṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 5 ॥

snānavyākulayōṣidvastramupādāyāgamupārūḍham ।
vyāditsantīratha digvastrā dātumupākarṣantaṃ tāḥ
nirdhūtadvayaśōkavimōhaṃ buddhaṃ buddhērantastham ।
sattāmātraśarīraṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 6 ॥

kāntaṃ kāraṇakāraṇamādimanādiṃ kāladhanābhāsam ।
kāḻindīgatakāliyaśirasi sunṛtyantam muhuratyantaṃ ।
kālaṃ kālakalātītaṃ kalitāśēṣaṃ kalidōṣaghnam ।
kālatrayagatihētuṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 7 ॥

bṛndāvanabhuvi bṛndārakagaṇabṛndārādhitavandēhaṃ ।
kundābhāmalamandasmērasudhānandaṃ suhṛdānandaṃ ।
vandyāśēṣa mahāmuni mānasa vandyānandapadadvandvam ।
vandyāśēṣaguṇābdhiṃ praṇamata gōvindaṃ paramānandam ॥ 8 ॥

gōvindāṣṭakamētadadhītē gōvindārpitachētā yaḥ ।
gōvindāchyuta mādhava viṣṇō gōkulanāyaka kṛṣṇēti ।
gōvindāṅghri sarōjadhyānasudhājaladhautasamastāghaḥ ।
gōvindaṃ paramānandāmṛtamantasthaṃ sa tamabhyēti ॥

iti śrī śaṅkarāchārya virachita śrīgōvindāṣṭakaṃ samāptaṃ

गोविन्दाष्टकम्
This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked. (Sanskrit)

सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशम् ।
गोष्ठप्राङ्गणरिङ्खणलोलमनायासं परमायासम् ।
मायाकल्पितनानाकारमनाकारं भुवनाकारम् ।
क्ष्मामानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ 1 ॥

मृत्स्नामत्सीहेति यशोदाताडनशैशव सन्त्रासम् ।
व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम् ।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्भं लोकालोकमनालोकम् ।
लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ 2 ॥

त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघ्नं भवरोगघ्नम् ।
कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम् ।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासम् ।
शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ 3 ॥

गोपालं प्रभुलीलाविग्रहगोपालं कुलगोपालम् ।
गोपीखेलनगोवर्धनधृतिलीलालालितगोपालम् ।
गोभिर्निगदित गोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानम् ।
गोपीगोचरदूरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ 4 ॥

गोपीमण्डलगोष्ठीभेदं भेदावस्थमभेदाभम् ।
शश्वद्गोखुरनिर्धूतोद्गत धूलीधूसरसौभाग्यम् ।
श्रद्धाभक्तिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भावम् ।
चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ 5 ॥

स्नानव्याकुलयोषिद्वस्त्रमुपादायागमुपारूढम् ।
व्यादित्सन्तीरथ दिग्वस्त्रा दातुमुपाकर्षन्तं ताः
निर्धूतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तस्थम् ।
सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ 6 ॥

कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालधनाभासम् ।
कालिन्दीगतकालियशिरसि सुनृत्यन्तम् मुहुरत्यन्तं ।
कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषघ्नम् ।
कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ 7 ॥

बृन्दावनभुवि बृन्दारकगणबृन्दाराधितवन्देहं ।
कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहृदानन्दं ।
वन्द्याशेष महामुनि मानस वन्द्यानन्दपदद्वन्द्वम् ।
वन्द्याशेषगुणाब्धिं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ 8 ॥

गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यः ।
गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति ।
गोविन्दाङ्घ्रि सरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघः ।
गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तस्थं स तमभ्येति ॥

इति श्री शङ्कराचार्य विरचित श्रीगोविन्दाष्टकं समाप्तं

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top