శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తర శత నామావళి - श्री कृष्णाष्टोत्तर शत नामावलि - SRI KRISHNA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

0
శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తర శత నామావళి - श्री कृष्णाष्टोत्तर शत नामावलि - SRI KRISHNA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం కమలానాథాయ నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం వసుదేవాత్మజాయ నమః
ఓం పుణ్యాయ నమః
ఓం లీలామానుష విగ్రహాయ నమః
ఓం శ్రీవత్స కౌస్తుభధరాయ నమః
ఓం యశోదావత్సలాయ నమః
ఓం హరయే నమః ॥ 10 ॥

ఓం దేవకీనందనాయ నమః
ఓం చతుర్భుజాత్త చక్రాసిగదా నమః
ఓం శంఖాంద్యుదాయుధాయ నమః
ఓం శ్రీశాయ నమః
ఓం నందగోప ప్రియాత్మజాయ నమః
ఓం యమునా వేగసంహారిణే నమః
ఓం బలభద్ర ప్రియానుజాయ నమః
ఓం పూతనా జీవితహరాయ నమః
ఓం శకటాసుర భంజనాయ నమః
ఓం నందవ్రజ జనానందినే నమః ॥ 20 ॥

ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః
ఓం నవనీత విలిప్తాంగాయ నమః
ఓం నవనీత నటాయ నమః
ఓం అనఘాయ నమః
ఓం నవనీత నవాహారాయ నమః
ఓం ముచికుంద ప్రసాదకాయ నమః
ఓం షోడశస్త్రీ సహస్రేశాయ నమః
ఓం త్రిభంగినే నమః
ఓం మధురాకృతయే నమః
ఓం శుకవాగ మృతాబ్ధీందవే నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం యోగినాం పతయే నమః ॥ 30 ॥

ఓం వత్సవాటచరాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం దేనుకాసురభంజనాయ నమః
ఓం తృణీకృత తృణావర్తాయ నమః
ఓం యమళార్జున భంజనాయ నమః
ఓం ఉత్తాలతాల భేత్రే నమః
ఓం తమాల శ్యామలాకృతయే నమః
ఓం గోపగోపీశ్వరాయ నమః
ఓం యోగినే నమః
ఓం కోటిసూర్య సమప్రభాయ నమః ॥ 40 ॥

ఓం ఇలాపతయే నమః
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః
ఓం యాదవేంద్రాయ నమః
ఓం యదూద్వహాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం పీతవాససే నమః
ఓం పారిజాతాపహారకాయ నమః
ఓం గోవర్ధనాచలోద్ధర్త్రే నమః
ఓం గోపాలాయ నమః
ఓం సర్వపాలకాయ నమః ॥ 50 ॥

ఓం అజాయ నమః
ఓం నిరంజనాయ నమః
ఓం కామజనకాయ నమః
ఓం కంజలోచనాయ నమః
ఓం మధుఘ్నే నమః
ఓం మధురానాథాయ నమః
ఓం ద్వారకానాయకాయ నమః
ఓం బలినే నమః
ఓం బృందావనాంత సంచారిణే నమః
ఓం తులసీదామ భూషణాయ నమః ॥ 60 ॥

ఓం శ్యమంతక మణేర్హర్త్రే నమః
ఓం నరనారాయణాత్మకాయ నమః
ఓం కుబ్జాకృష్ణాంబరధరాయ నమః
ఓం మాయినే నమః
ఓం పరమపురుషాయ నమః
ఓం ముష్టికాసుర చాణూర మల్లయుద్ధ విశారదాయ నమః
ఓం సంసారవైరిణే నమః
ఓం కంసారయే నమః
ఓం మురారయే నమః ॥ 70 ॥

ఓం నరాకాంతకాయ నమః
ఓం అనాది బ్రహ్మచారిణే నమః
ఓం కృష్ణావ్యసన కర్శనాయ నమః
ఓం శిశుపాలశిరచ్చేత్రే నమః
ఓం దుర్యోధనకులాంతకాయ నమః
ఓం విదురాక్రూర వరదాయ నమః
ఓం విశ్వరూపప్రదర్శకాయ నమః
ఓం సత్యవాచే నమః
ఓం సత్య సంకల్పాయ నమః
ఓం సత్యభామారతాయ నమః ॥ 80 ॥

ఓం జయినే నమః
ఓం సుభద్రా పూర్వజాయ నమః
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం భీష్మముక్తి ప్రదాయకాయ నమః
ఓం జగద్గురవే నమః
ఓం జగన్నాథాయ నమః
ఓం వేణునాద విశారదాయ నమః
ఓం వృషభాసుర విధ్వంసినే నమః
ఓం బాణాసుర కరాంతకాయ నమః
ఓం యుధిష్ఠిర ప్రతిష్ఠాత్రే నమః ॥ 90 ॥

ఓం బర్హిబర్హావతంసకాయ నమః
ఓం పార్థసారథయే నమః
ఓం అవ్యక్తాయ నమః
ఓం గీతామృత మహోదధయే నమః
ఓం కాళీయ ఫణిమాణిక్య రంజిత
శ్రీ పదాంబుజాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం యజ్ఞ్నభోక్ర్తే నమః
ఓం దానవేంద్ర వినాశకాయ నమః
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ॥ 100 ॥

ఓం పన్నగాశన వాహనాయ నమః
ఓం జలక్రీడాసమాసక్త
గోపీవస్త్రాపహారకాయ నమః
ఓం పుణ్యశ్లోకాయ నమః
ఓం తీర్థపాదాయ నమః
ఓం వేదవేద్యాయ నమః
ఓం దయానిధయే నమః
ఓం సర్వతీర్థాత్మకాయ నమః
ఓం సర్వగ్రహరూపిణే నమః
ఓం పరాత్పరాయ నమః ॥ 108 ॥

ఇతి శ్రీ కృష్ణాష్టోత్తర శతనామావళీస్సమాప్తా ॥

श्री कृष्णाष्टोत्तर शत नामावलि
This document is in शुद्ध देवनागरी - Devanagari with the right anusvaras marked.


ॐ कृष्णाय नमः
ॐ कमलानाथाय नमः
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ वसुदेवात्मजाय नमः
ॐ पुण्याय नमः
ॐ लीलामानुष विग्रहाय नमः
ॐ श्रीवत्स कौस्तुभधराय नमः
ॐ यशोदावत्सलाय नमः
ॐ हरये नमः ॥ 10 ॥

ॐ देवकीनन्दनाय नमः
ॐ चतुर्भुजात्त चक्रासिगदा नमः
ॐ शङ्खान्द्युदायुधाय नमः
ॐ श्रीशाय नमः
ॐ नन्दगोप प्रियात्मजाय नमः
ॐ यमुना वेगसंहारिणे नमः
ॐ बलभद्र प्रियानुजाय नमः
ॐ पूतना जीवितहराय नमः
ॐ शकटासुर भञ्जनाय नमः
ॐ नन्दव्रज जनानन्दिने नमः ॥ 20 ॥

ॐ सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः
ॐ नवनीत विलिप्ताङ्गाय नमः
ॐ नवनीत नटाय नमः
ॐ अनघाय नमः
ॐ नवनीत नवाहाराय नमः
ॐ मुचिकुन्द प्रसादकाय नमः
ॐ षोडशस्त्री सहस्रेशाय नमः
ॐ त्रिभङ्गिने नमः
ॐ मधुराकृतये नमः
ॐ शुकवाग मृताब्धीन्दवे नमः
ॐ गोविन्दाय नमः
ॐ योगिनां पतये नमः ॥ 30 ॥

ॐ वत्सवाटचराय नमः
ॐ अनन्ताय नमः
ॐ देनुकासुरभञ्जनाय नमः
ॐ तृणीकृत तृणावर्ताय नमः
ॐ यमलार्जुन भञ्जनाय नमः
ॐ उत्तालताल भेत्रे नमः
ॐ तमाल श्यामलाकृतये नमः
ॐ गोपगोपीश्वराय नमः
ॐ योगिने नमः
ॐ कोटिसूर्य समप्रभाय नमः ॥ 40 ॥

ॐ इलापतये नमः
ॐ परञ्ज्योतिषे नमः
ॐ यादवेन्द्राय नमः
ॐ यदूद्वहाय नमः
ॐ वनमालिने नमः
ॐ पीतवाससे नमः
ॐ पारिजातापहारकाय नमः
ॐ गोवर्धनाचलोद्धर्त्रे नमः
ॐ गोपालाय नमः
ॐ सर्वपालकाय नमः ॥ 50 ॥

ॐ अजाय नमः
ॐ निरञ्जनाय नमः
ॐ कामजनकाय नमः
ॐ कञ्जलोचनाय नमः
ॐ मधुघ्ने नमः
ॐ मधुरानाथाय नमः
ॐ द्वारकानायकाय नमः
ॐ बलिने नमः
ॐ बृन्दावनान्त सञ्चारिणे नमः
ॐ तुलसीदाम भूषणाय नमः ॥ 60 ॥

ॐ श्यमन्तक मणेर्हर्त्रे नमः
ॐ नरनारायणात्मकाय नमः
ॐ कुब्जाकृष्णाम्बरधराय नमः
ॐ मायिने नमः
ॐ परमपुरुषाय नमः
ॐ मुष्टिकासुर चाणूर मल्लयुद्ध विशारदाय नमः
ॐ संसारवैरिणे नमः
ॐ कंसारये नमः
ॐ मुरारये नमः ॥ 70 ॥

ॐ नराकान्तकाय नमः
ॐ अनादि ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ कृष्णाव्यसन कर्शनाय नमः
ॐ शिशुपालशिरच्चेत्रे नमः
ॐ दुर्योधनकुलान्तकाय नमः
ॐ विदुराक्रूर वरदाय नमः
ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः
ॐ सत्यवाचे नमः
ॐ सत्य सङ्कल्पाय नमः
ॐ सत्यभामारताय नमः ॥ 80 ॥

ॐ जयिने नमः
ॐ सुभद्रा पूर्वजाय नमः
ॐ विष्णवे नमः
ॐ भीष्ममुक्ति प्रदायकाय नमः
ॐ जगद्गुरवे नमः
ॐ जगन्नाथाय नमः
ॐ वेणुनाद विशारदाय नमः
ॐ वृषभासुर विध्वंसिने नमः
ॐ बाणासुर करान्तकाय नमः
ॐ युधिष्ठिर प्रतिष्ठात्रे नमः ॥ 90 ॥

ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः
ॐ पार्थसारथये नमः
ॐ अव्यक्ताय नमः
ॐ गीतामृत महोदधये नमः
ॐ कालीय फणिमाणिक्य रञ्जित
श्री पदाम्बुजाय नमः
ॐ दामोदराय नमः
ॐ यज्ञ्नभोक्र्ते नमः
ॐ दानवेन्द्र विनाशकाय नमः
ॐ नारायणाय नमः
ॐ परब्रह्मणे नमः ॥ 100 ॥

ॐ पन्नगाशन वाहनाय नमः
ॐ जलक्रीडासमासक्त
गोपीवस्त्रापहारकाय नमः
ॐ पुण्यश्लोकाय नमः
ॐ तीर्थपादाय नमः
ॐ वेदवेद्याय नमः
ॐ दयानिधये नमः
ॐ सर्वतीर्थात्मकाय नमः
ॐ सर्वग्रहरूपिणे नमः
ॐ परात्पराय नमः ॥ 108 ॥

इति श्री कृष्णाष्टोत्तर शतनामावलीस्समाप्ता ॥

SRI KRISHNA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI
This document is in romanized sanskrit (English) according to IAST standard.

ōṃ kṛṣṇāya namaḥ
ōṃ kamalānāthāya namaḥ
ōṃ vāsudēvāya namaḥ
ōṃ sanātanāya namaḥ
ōṃ vasudēvātmajāya namaḥ
ōṃ puṇyāya namaḥ
ōṃ līlāmānuṣa vigrahāya namaḥ
ōṃ śrīvatsa kaustubhadharāya namaḥ
ōṃ yaśōdāvatsalāya namaḥ
ōṃ harayē namaḥ ॥ 10 ॥

ōṃ dēvakīnandanāya namaḥ
ōṃ chaturbhujātta chakrāsigadā namaḥ
ōṃ śaṅkhāndyudāyudhāya namaḥ
ōṃ śrīśāya namaḥ
ōṃ nandagōpa priyātmajāya namaḥ
ōṃ yamunā vēgasaṃhāriṇē namaḥ
ōṃ balabhadra priyānujāya namaḥ
ōṃ pūtanā jīvitaharāya namaḥ
ōṃ śakaṭāsura bhañjanāya namaḥ
ōṃ nandavraja janānandinē namaḥ ॥ 20 ॥

ōṃ sachchidānanda vigrahāya namaḥ
ōṃ navanīta viliptāṅgāya namaḥ
ōṃ navanīta naṭāya namaḥ
ōṃ anaghāya namaḥ
ōṃ navanīta navāhārāya namaḥ
ōṃ muchikunda prasādakāya namaḥ
ōṃ ṣōḍaśastrī sahasrēśāya namaḥ
ōṃ tribhaṅginē namaḥ
ōṃ madhurākṛtayē namaḥ
ōṃ śukavāga mṛtābdhīndavē namaḥ
ōṃ gōvindāya namaḥ
ōṃ yōgināṃ patayē namaḥ ॥ 30 ॥

ōṃ vatsavāṭacharāya namaḥ
ōṃ anantāya namaḥ
ōṃ dēnukāsurabhañjanāya namaḥ
ōṃ tṛṇīkṛta tṛṇāvartāya namaḥ
ōṃ yamaḻārjuna bhañjanāya namaḥ
ōṃ uttālatāla bhētrē namaḥ
ōṃ tamāla śyāmalākṛtayē namaḥ
ōṃ gōpagōpīśvarāya namaḥ
ōṃ yōginē namaḥ
ōṃ kōṭisūrya samaprabhāya namaḥ ॥ 40 ॥

ōṃ ilāpatayē namaḥ
ōṃ parañjyōtiṣē namaḥ
ōṃ yādavēndrāya namaḥ
ōṃ yadūdvahāya namaḥ
ōṃ vanamālinē namaḥ
ōṃ pītavāsasē namaḥ
ōṃ pārijātāpahārakāya namaḥ
ōṃ gōvardhanāchalōddhartrē namaḥ
ōṃ gōpālāya namaḥ
ōṃ sarvapālakāya namaḥ ॥ 50 ॥

ōṃ ajāya namaḥ
ōṃ nirañjanāya namaḥ
ōṃ kāmajanakāya namaḥ
ōṃ kañjalōchanāya namaḥ
ōṃ madhughnē namaḥ
ōṃ madhurānāthāya namaḥ
ōṃ dvārakānāyakāya namaḥ
ōṃ balinē namaḥ
ōṃ bṛndāvanānta sañchāriṇē namaḥ
ōṃ tulasīdāma bhūṣaṇāya namaḥ ॥ 60 ॥

ōṃ śyamantaka maṇērhartrē namaḥ
ōṃ naranārāyaṇātmakāya namaḥ
ōṃ kubjākṛṣṇāmbaradharāya namaḥ
ōṃ māyinē namaḥ
ōṃ paramapuruṣāya namaḥ
ōṃ muṣṭikāsura chāṇūra mallayuddha viśāradāya namaḥ
ōṃ saṃsāravairiṇē namaḥ
ōṃ kaṃsārayē namaḥ
ōṃ murārayē namaḥ ॥ 70 ॥

ōṃ narākāntakāya namaḥ
ōṃ anādi brahmachāriṇē namaḥ
ōṃ kṛṣṇāvyasana karśanāya namaḥ
ōṃ śiśupālaśirachchētrē namaḥ
ōṃ duryōdhanakulāntakāya namaḥ
ōṃ vidurākrūra varadāya namaḥ
ōṃ viśvarūpapradarśakāya namaḥ
ōṃ satyavāchē namaḥ
ōṃ satya saṅkalpāya namaḥ
ōṃ satyabhāmāratāya namaḥ ॥ 80 ॥

ōṃ jayinē namaḥ
ōṃ subhadrā pūrvajāya namaḥ
ōṃ viṣṇavē namaḥ
ōṃ bhīṣmamukti pradāyakāya namaḥ
ōṃ jagadguravē namaḥ
ōṃ jagannāthāya namaḥ
ōṃ vēṇunāda viśāradāya namaḥ
ōṃ vṛṣabhāsura vidhvaṃsinē namaḥ
ōṃ bāṇāsura karāntakāya namaḥ
ōṃ yudhiṣṭhira pratiṣṭhātrē namaḥ ॥ 90 ॥

ōṃ barhibarhāvataṃsakāya namaḥ
ōṃ pārthasārathayē namaḥ
ōṃ avyaktāya namaḥ
ōṃ gītāmṛta mahōdadhayē namaḥ
ōṃ kāḻīya phaṇimāṇikya rañjita
śrī padāmbujāya namaḥ
ōṃ dāmōdarāya namaḥ
ōṃ yajñnabhōkrtē namaḥ
ōṃ dānavēndra vināśakāya namaḥ
ōṃ nārāyaṇāya namaḥ
ōṃ parabrahmaṇē namaḥ ॥ 100 ॥

ōṃ pannagāśana vāhanāya namaḥ
ōṃ jalakrīḍāsamāsakta
gōpīvastrāpahārakāya namaḥ
ōṃ puṇyaślōkāya namaḥ
ōṃ tīrthapādāya namaḥ
ōṃ vēdavēdyāya namaḥ
ōṃ dayānidhayē namaḥ
ōṃ sarvatīrthātmakāya namaḥ
ōṃ sarvagraharūpiṇē namaḥ
ōṃ parātparāya namaḥ ॥ 108 ॥

iti śrī kṛṣṇāṣṭōttara śatanāmāvaḻīssamāptā ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top