శ్రీ రామాష్టోత్తర శత నామావళి - श्री रामाष्टोत्तर शत नामावलि - SRI RAMA ASHTOTTARA SATA NAMAAVALI

0
శ్రీ రామాష్టోత్తర శత నామావళి - श्री रामाष्टोत्तर शत नामावलि - SRI RAMA ASHTOTTARA SATA NAMAAVALI


శ్రీ రామాష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం శ్రీరామాయ నమః
ఓం రామభద్రాయ నమః
ఓం రామచంద్రాయ నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం రాజీవలోచనాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం రాఘవేంద్రాయ నమః
ఓం రఘుపుంగవాయ నమః
ఓం జానకీవల్లభాయ నమః
ఓం జైత్రాయ నమః ॥ 10 ॥

ఓం జితామిత్రాయ నమః
ఓం జనార్ధనాయ నమః
ఓం విశ్వామిత్రప్రియాయ నమః
ఓం దాంతాయ నమః
ఓం శరణత్రాణతత్పరాయ నమః
ఓం వాలిప్రమథనాయ నమః
ఓం వాఙ్మినే నమః
ఓం సత్యవాచే నమః
ఓం సత్యవిక్రమాయ నమః
ఓం సత్యవ్రతాయ నమః ॥ 20 ॥

ఓం వ్రతధరాయ నమః
ఓం సదా హనుమదాశ్రితాయ నమః
ఓం కోసలేయాయ నమః
ఓం ఖరధ్వంసినే నమః
ఓం విరాధవధపండితాయ నమః
ఓం విభీషణపరిత్రాత్రే నమః
ఓం హరకోదండ ఖండనాయ నమః
ఓం సప్తతాళ ప్రభేత్త్రే నమః
ఓం దశగ్రీవశిరోహరాయ నమః
ఓం జామదగ్న్యమహాదర్పదళనాయ నమః ॥ 30 ॥

ఓం తాటకాంతకాయ నమః
ఓం వేదాంత సారాయ నమః
ఓం వేదాత్మనే నమః
ఓం భవరోగస్య భేషజాయ నమః
ఓం దూషణత్రిశిరోహంత్రే నమః
ఓం త్రిమూర్తయే నమః
ఓం త్రిగుణాత్మకాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః
ఓం పుణ్యచారిత్రకీర్తనాయ నమః ॥ 40 ॥

ఓం త్రిలోకరక్షకాయ నమః
ఓం ధన్వినే నమః
ఓం దండకారణ్యవర్తనాయ నమః
ఓం అహల్యాశాపశమనాయ నమః
ఓం పితృభక్తాయ నమః
ఓం వరప్రదాయ నమః
ఓం జితేంద్రియాయ నమః
ఓం జితక్రోధాయ నమః
ఓం జితమిత్రాయ నమః
ఓం జగద్గురవే నమః ॥ 50॥

ఓం వృక్షవానరసంఘాతినే నమః
ఓం చిత్రకూటసమాశ్రయాయ నమః
ఓం జయంతత్రాణ వరదాయ నమః
ఓం సుమిత్రాపుత్ర సేవితాయ నమః
ఓం సర్వదేవాదిదేవాయ నమః
ఓం మృతవానరజీవితాయ నమః
ఓం మాయామారీచహంత్రే నమః
ఓం మహాదేవాయ నమః
ఓం మహాభుజాయ నమః
ఓం సర్వదేవస్తుతాయ నమః ॥ 60 ॥

ఓం సౌమ్యాయ నమః
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః
ఓం మునిసంస్తుతాయ నమః
ఓం మహాయోగినే నమః
ఓం మహోదారాయ నమః
ఓం సుగ్రీవేప్సిత రాజ్యదాయ నమః
ఓం సర్వపుణ్యాధిక ఫలాయ నమః
ఓం స్మృతసర్వాఘనాశనాయ నమః
ఓం ఆదిపురుషాయ నమః
ఓం పరమపురుషాయ నమః ॥ 70 ॥

ఓం మహాపురుషాయ నమః
ఓం పుణ్యోదయాయ నమః
ఓం దయాసారాయ నమః
ఓం పురాణపురుషోత్తమాయ నమః
ఓం స్మితవక్త్రాయ నమః
ఓం మితభాషిణే నమః
ఓం పూర్వభాషిణే నమః
ఓం రాఘవాయ నమః
ఓం అనంతగుణగంభీరాయ నమః
ఓం ధీరోదాత్త గుణోత్తమాయ నమః ॥ 80 ॥

ఓం మాయామానుషచారిత్రాయ నమః
ఓం మహాదేవాది పూజితాయ నమః
ఓం సేతుకృతే నమః
ఓం జితవారాశయే నమః
ఓం సర్వతీర్థమయాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం శ్యామాంగాయ నమః
ఓం సుందరాయ నమః
ఓం శూరాయ నమః
ఓం పీతవాససే నమః ॥ 90 ॥

ఓం ధనుర్ధరాయ నమః
ఓం సర్వయజ్ఞాధిపాయ నమః
ఓం యజ్వనే నమః
ఓం జరామరణవర్జితాయ నమః
ఓం శివలింగప్రతిష్ఠాత్రే నమః
ఓం సర్వావగుణవర్జితాయ నమః
ఓం పరమాత్మనే నమః
ఓం పరస్మై బ్రహ్మణే నమః
ఓం సచ్చిదానంద విగ్రహాయ నమః
ఓం పరస్మైజ్యోతిషే నమః ॥ 100 ॥

ఓం పరస్మై ధామ్నే నమః
ఓం పరాకాశాయ నమః
ఓం పరాత్పరాయ నమః
ఓం పరేశాయ నమః
ఓం పారగాయ నమః
ఓం పారాయ నమః
ఓం సర్వదేవాత్మకాయ నమః
ఓం పరాయ నమః ॥ 108 ॥

ఇతి శ్రీ రామాష్టోత్తర శతనామావళీస్సమాప్తా ॥


श्री रामाष्टोत्तर शत नामावलि
This document is in शुद्ध देवनागरी (Devanagari) with the right anusvaras marked.

ॐ श्रीरामाय नमः
ॐ रामभद्राय नमः
ॐ रामचन्द्राय नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ राजीवलोचनाय नमः
ॐ श्रीमते नमः
ॐ राघवेन्द्राय नमः
ॐ रघुपुङ्गवाय नमः
ॐ जानकीवल्लभाय नमः
ॐ जैत्राय नमः ॥ 10 ॥

ॐ जितामित्राय नमः
ॐ जनार्धनाय नमः
ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः
ॐ दान्ताय नमः
ॐ शरणत्राणतत्पराय नमः
ॐ वालिप्रमथनाय नमः
ॐ वाङ्मिने नमः
ॐ सत्यवाचे नमः
ॐ सत्यविक्रमाय नमः
ॐ सत्यव्रताय नमः ॥ 20 ॥

ॐ व्रतधराय नमः
ॐ सदा हनुमदाश्रिताय नमः
ॐ कोसलेयाय नमः
ॐ खरध्वंसिने नमः
ॐ विराधवधपण्डिताय नमः
ॐ विभीषणपरित्रात्रे नमः
ॐ हरकोदण्ड खण्डनाय नमः
ॐ सप्तताल प्रभेत्त्रे नमः
ॐ दशग्रीवशिरोहराय नमः
ॐ जामदग्न्यमहादर्पदलनाय नमः ॥ 30 ॥

ॐ ताटकान्तकाय नमः
ॐ वेदान्त साराय नमः
ॐ वेदात्मने नमः
ॐ भवरोगस्य भेषजाय नमः
ॐ दूषणत्रिशिरोहन्त्रे नमः
ॐ त्रिमूर्तये नमः
ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ त्रिलोकात्मने नमः
ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः ॥ 40 ॥

ॐ त्रिलोकरक्षकाय नमः
ॐ धन्विने नमः
ॐ दण्डकारण्यवर्तनाय नमः
ॐ अहल्याशापशमनाय नमः
ॐ पितृभक्ताय नमः
ॐ वरप्रदाय नमः
ॐ जितेन्द्रियाय नमः
ॐ जितक्रोधाय नमः
ॐ जितमित्राय नमः
ॐ जगद्गुरवे नमः ॥ 50॥

ॐ वृक्षवानरसङ्घातिने नमः
ॐ चित्रकूटसमाश्रयाय नमः
ॐ जयन्तत्राण वरदाय नमः
ॐ सुमित्रापुत्र सेविताय नमः
ॐ सर्वदेवादिदेवाय नमः
ॐ मृतवानरजीविताय नमः
ॐ मायामारीचहन्त्रे नमः
ॐ महादेवाय नमः
ॐ महाभुजाय नमः
ॐ सर्वदेवस्तुताय नमः ॥ 60 ॥

ॐ सौम्याय नमः
ॐ ब्रह्मण्याय नमः
ॐ मुनिसंस्तुताय नमः
ॐ महायोगिने नमः
ॐ महोदाराय नमः
ॐ सुग्रीवेप्सित राज्यदाय नमः
ॐ सर्वपुण्याधिक फलाय नमः
ॐ स्मृतसर्वाघनाशनाय नमः
ॐ आदिपुरुषाय नमः
ॐ परमपुरुषाय नमः ॥ 70 ॥

ॐ महापुरुषाय नमः
ॐ पुण्योदयाय नमः
ॐ दयासाराय नमः
ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः
ॐ स्मितवक्त्राय नमः
ॐ मितभाषिणे नमः
ॐ पूर्वभाषिणे नमः
ॐ राघवाय नमः
ॐ अनन्तगुणगम्भीराय नमः
ॐ धीरोदात्त गुणोत्तमाय नमः ॥ 80 ॥

ॐ मायामानुषचारित्राय नमः
ॐ महादेवादि पूजिताय नमः
ॐ सेतुकृते नमः
ॐ जितवाराशये नमः
ॐ सर्वतीर्थमयाय नमः
ॐ हरये नमः
ॐ श्यामाङ्गाय नमः
ॐ सुन्दराय नमः
ॐ शूराय नमः
ॐ पीतवाससे नमः ॥ 90 ॥

ॐ धनुर्धराय नमः
ॐ सर्वयज्ञाधिपाय नमः
ॐ यज्वने नमः
ॐ जरामरणवर्जिताय नमः
ॐ शिवलिङ्गप्रतिष्ठात्रे नमः
ॐ सर्वावगुणवर्जिताय नमः
ॐ परमात्मने नमः
ॐ परस्मै ब्रह्मणे नमः
ॐ सच्चिदानन्द विग्रहाय नमः
ॐ परस्मैज्योतिषे नमः ॥ 100 ॥

ॐ परस्मै धाम्ने नमः
ॐ पराकाशाय नमः
ॐ परात्पराय नमः
ॐ परेशाय नमः
ॐ पारगाय नमः
ॐ पाराय नमः
ॐ सर्वदेवात्मकाय नमः
ॐ पराय नमः ॥ 108 ॥

इति श्री रामाष्टोत्तर शतनामावलीस्समाप्ता ॥


SRI RAMA ASHTOTTARA SATA NAMAAVALI
This document is in romanized sanskrit (English) according to IAST standard.

ōṃ śrīrāmāya namaḥ
ōṃ rāmabhadrāya namaḥ
ōṃ rāmachandrāya namaḥ
ōṃ śāśvatāya namaḥ
ōṃ rājīvalōchanāya namaḥ
ōṃ śrīmatē namaḥ
ōṃ rāghavēndrāya namaḥ
ōṃ raghupuṅgavāya namaḥ
ōṃ jānakīvallabhāya namaḥ
ōṃ jaitrāya namaḥ ॥ 10 ॥

ōṃ jitāmitrāya namaḥ
ōṃ janārdhanāya namaḥ
ōṃ viśvāmitrapriyāya namaḥ
ōṃ dāntāya namaḥ
ōṃ śaraṇatrāṇatatparāya namaḥ
ōṃ vālipramathanāya namaḥ
ōṃ vāṅminē namaḥ
ōṃ satyavāchē namaḥ
ōṃ satyavikramāya namaḥ
ōṃ satyavratāya namaḥ ॥ 20 ॥

ōṃ vratadharāya namaḥ
ōṃ sadā hanumadāśritāya namaḥ
ōṃ kōsalēyāya namaḥ
ōṃ kharadhvaṃsinē namaḥ
ōṃ virādhavadhapaṇḍitāya namaḥ
ōṃ vibhīṣaṇaparitrātrē namaḥ
ōṃ harakōdaṇḍa khaṇḍanāya namaḥ
ōṃ saptatāḻa prabhēttrē namaḥ
ōṃ daśagrīvaśirōharāya namaḥ
ōṃ jāmadagnyamahādarpadaḻanāya namaḥ ॥ 30 ॥

ōṃ tāṭakāntakāya namaḥ
ōṃ vēdānta sārāya namaḥ
ōṃ vēdātmanē namaḥ
ōṃ bhavarōgasya bhēṣajāya namaḥ
ōṃ dūṣaṇatriśirōhantrē namaḥ
ōṃ trimūrtayē namaḥ
ōṃ triguṇātmakāya namaḥ
ōṃ trivikramāya namaḥ
ōṃ trilōkātmanē namaḥ
ōṃ puṇyachāritrakīrtanāya namaḥ ॥ 40 ॥

ōṃ trilōkarakṣakāya namaḥ
ōṃ dhanvinē namaḥ
ōṃ daṇḍakāraṇyavartanāya namaḥ
ōṃ ahalyāśāpaśamanāya namaḥ
ōṃ pitṛbhaktāya namaḥ
ōṃ varapradāya namaḥ
ōṃ jitēndriyāya namaḥ
ōṃ jitakrōdhāya namaḥ
ōṃ jitamitrāya namaḥ
ōṃ jagadguravē namaḥ ॥ 50॥

ōṃ vṛkṣavānarasaṅghātinē namaḥ
ōṃ chitrakūṭasamāśrayāya namaḥ
ōṃ jayantatrāṇa varadāya namaḥ
ōṃ sumitrāputra sēvitāya namaḥ
ōṃ sarvadēvādidēvāya namaḥ
ōṃ mṛtavānarajīvitāya namaḥ
ōṃ māyāmārīchahantrē namaḥ
ōṃ mahādēvāya namaḥ
ōṃ mahābhujāya namaḥ
ōṃ sarvadēvastutāya namaḥ ॥ 60 ॥

ōṃ saumyāya namaḥ
ōṃ brahmaṇyāya namaḥ
ōṃ munisaṃstutāya namaḥ
ōṃ mahāyōginē namaḥ
ōṃ mahōdārāya namaḥ
ōṃ sugrīvēpsita rājyadāya namaḥ
ōṃ sarvapuṇyādhika phalāya namaḥ
ōṃ smṛtasarvāghanāśanāya namaḥ
ōṃ ādipuruṣāya namaḥ
ōṃ paramapuruṣāya namaḥ ॥ 70 ॥

ōṃ mahāpuruṣāya namaḥ
ōṃ puṇyōdayāya namaḥ
ōṃ dayāsārāya namaḥ
ōṃ purāṇapuruṣōttamāya namaḥ
ōṃ smitavaktrāya namaḥ
ōṃ mitabhāṣiṇē namaḥ
ōṃ pūrvabhāṣiṇē namaḥ
ōṃ rāghavāya namaḥ
ōṃ anantaguṇagambhīrāya namaḥ
ōṃ dhīrōdātta guṇōttamāya namaḥ ॥ 80 ॥

ōṃ māyāmānuṣachāritrāya namaḥ
ōṃ mahādēvādi pūjitāya namaḥ
ōṃ sētukṛtē namaḥ
ōṃ jitavārāśayē namaḥ
ōṃ sarvatīrthamayāya namaḥ
ōṃ harayē namaḥ
ōṃ śyāmāṅgāya namaḥ
ōṃ sundarāya namaḥ
ōṃ śūrāya namaḥ
ōṃ pītavāsasē namaḥ ॥ 90 ॥

ōṃ dhanurdharāya namaḥ
ōṃ sarvayajñādhipāya namaḥ
ōṃ yajvanē namaḥ
ōṃ jarāmaraṇavarjitāya namaḥ
ōṃ śivaliṅgapratiṣṭhātrē namaḥ
ōṃ sarvāvaguṇavarjitāya namaḥ
ōṃ paramātmanē namaḥ
ōṃ parasmai brahmaṇē namaḥ
ōṃ sachchidānanda vigrahāya namaḥ
ōṃ parasmaijyōtiṣē namaḥ ॥ 100 ॥

ōṃ parasmai dhāmnē namaḥ
ōṃ parākāśāya namaḥ
ōṃ parātparāya namaḥ
ōṃ parēśāya namaḥ
ōṃ pāragāya namaḥ
ōṃ pārāya namaḥ
ōṃ sarvadēvātmakāya namaḥ
ōṃ parāya namaḥ ॥ 108 ॥

iti śrī rāmāṣṭōttara śatanāmāvaḻīssamāptā ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top