విష్ణు సూక్తం - विष्णु सूक्तम् - VISHNU SUKTAM

0
విష్ణు సూక్తం - विष्णु सूक्तम् - VISHNU SUKTAM

విష్ణు సూక్తం

ఓం విష్ణో॒ర్నుకం॑ వీ॒ర్యా॑ణి॒ ప్రవో॑చం॒ యః పార్థి॑వాని విమ॒మే రాజాగ్ం॑సి॒ యో అస్క॑భాయ॒దుత్త॑రగ్ం స॒ధస్థం॑ విచక్రమా॒ణస్త్రే॒ధోరు॑గా॒యో విష్ణో॑ర॒రాట॑మసి॒ విష్ణోః᳚ పృ॒ష్ఠమ॑సి॒ విష్ణోః॒ శ్నప్త్రే᳚స్థో॒ విష్ణో॒స్స్యూర॑సి॒ విష్ణో᳚ర్ధ్రు॒వమ॑సి వైష్ణ॒వమ॑సి॒ విష్ణ॑వే త్వా ॥

తద॑స్య ప్రి॒యమ॒భిపాథో॑ అశ్యాం । నరో యత్ర॑ దేవ॒యవో॒ మద॑ంతి । ఉ॒రు॒క్ర॒మస్య॒ స హి బంధు॑రి॒త్థా । విష్ణో᳚ ప॒దే ప॑ర॒మే మధ్వ॒ ఉథ్సః॑ । ప్రతద్విష్ణు॑స్స్తవతే వీ॒ర్యా॑య । మృ॒గో న భీ॒మః కు॑చ॒రో గి॑రి॒ష్ఠాః । యస్యో॒రుషు॑ త్రి॒షు వి॒క్రమ॑ణేషు । అధి॑క్ష॒యంతి॒ భువ॑నాని॒ విశ్వా᳚ । ప॒రో మాత్ర॑యా త॒నువా॑ వృధాన । న తే॑ మహి॒త్వమన్వ॑శ్నువంతి ॥

ఉ॒భే తే॑ విద్మా॒ రజ॑సీ పృథి॒వ్యా విష్ణో॑ దేవ॒త్వం । ప॒ర॒మస్య॑ విథ్సే । విచ॑క్రమే పృథి॒వీమే॒ష ఏ॒తాం । క్షేత్రా॑య॒ విష్ణు॒ర్మను॑షే దశ॒స్యన్ । ధ్రు॒వాసో॑ అస్య కీ॒రయో॒ జనా॑సః । ఊ॒రు॒క్షి॒తిగ్ం సు॒జని॑మాచకార । త్రిర్దే॒వః పృ॑థి॒వీమే॒ష ఏ॒తాం । విచ॑క్రమే శ॒తర్చ॑సం మహి॒త్వా । ప్రవిష్ణు॑రస్తు త॒వస॒స్తవీ॑యాన్ । త్వే॒షగ్గ్ హ్య॑స్య॒ స్థవి॑రస్య॒ నామ॑ ॥

అతో॑ దే॒వా అ॑వంతు నో॒ యతో॒ విష్ణు॑ర్విచక్ర॒మే । పృ॒థి॒వ్యాః స॒ప్తధామ॑భిః । ఇ॒దం విష్ణు॒ర్విచ॑క్ర॒మే త్రే॒ధా నిద॑ధే ప॒దం । సమూ॑ఢమస్య పాగ్ం సు॒రే ॥ త్రీణి॑ ప॒దా విచ॑క్రమే॒ విష్ణు॑ర్గో॒పా అదా᳚భ్యః । తతో॒ ధర్మా॑ణి ధా॒రయన్॑ । విష్ణోః॒ కర్మా॑ణి పశ్యత॒ యతో᳚ వ్ర॒తాని॑ పస్పృ॒శే । ఇంద్ర॑స్య॒ యుజ్యః॒ సఖా᳚ ॥

తద్విష్ణోః᳚ పర॒మం ప॒దగ్ం సదా॑ పశ్యంతి సూ॒రయః॑ । ది॒వీవ॒ చక్షు॒రాత॑తం । తద్విప్రా॑సో విప॒న్యవో॑ జాగృ॒వాగ్ం స॒స్సమి॑ంధతే । విష్ణో॒ర్యత్ప॑ర॒మం ప॒దం । పర్యా᳚ప్త్యా॒ అన॑ంతరాయాయ॒ సర్వ॑స్తోమోఽతి రా॒త్ర ఉ॑త్త॒మ మహ॑ర్భవతి సర్వ॒స్యాప్త్యై॒ సర్వ॑స్య॒ జిత్త్యై॒ సర్వ॑మే॒వ తేనా᳚ప్నోతి॒ సర్వం॑ జయతి ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

विष्णु सूक्तम्
This document is in शुद्ध देवनागरी (Devanagari) with the right anusvaras marked

ॐ विष्णो॒र्नुकं॑ वी॒र्या॑णि॒ प्रवो॑चं॒ यः पार्थि॑वानि विम॒मे राजाग्ं॑सि॒ यो अस्क॑भाय॒दुत्त॑रग्ं स॒धस्थं॑ विचक्रमा॒णस्त्रे॒धोरु॑गा॒यो विष्णो॑र॒राट॑मसि॒ विष्णोः᳚ पृ॒ष्ठम॑सि॒ विष्णोः॒ श्नप्त्रे᳚स्थो॒ विष्णो॒स्स्यूर॑सि॒ विष्णो᳚र्ध्रु॒वम॑सि वैष्ण॒वम॑सि॒ विष्ण॑वे त्वा ॥

तद॑स्य प्रि॒यम॒भिपाथो॑ अश्याम् । नरो यत्र॑ देव॒यवो॒ मद॑न्ति । उ॒रु॒क्र॒मस्य॒ स हि बन्धु॑रि॒त्था । विष्णो᳚ प॒दे प॑र॒मे मध्व॒ उथ्सः॑ । प्रतद्विष्णु॑स्स्तवते वी॒र्या॑य । मृ॒गो न भी॒मः कु॑च॒रो गि॑रि॒ष्ठाः । यस्यो॒रुषु॑ त्रि॒षु वि॒क्रम॑णेषु । अधि॑क्ष॒यन्ति॒ भुव॑नानि॒ विश्वा᳚ । प॒रो मात्र॑या त॒नुवा॑ वृधान । न ते॑ महि॒त्वमन्व॑श्नुवन्ति ॥

उ॒भे ते॑ विद्मा॒ रज॑सी पृथि॒व्या विष्णो॑ देव॒त्वम् । प॒र॒मस्य॑ विथ्से । विच॑क्रमे पृथि॒वीमे॒ष ए॒ताम् । क्षेत्रा॑य॒ विष्णु॒र्मनु॑षे दश॒स्यन् । ध्रु॒वासो॑ अस्य की॒रयो॒ जना॑सः । ऊ॒रु॒क्षि॒तिग्ं सु॒जनि॑माचकार । त्रिर्दे॒वः पृ॑थि॒वीमे॒ष ए॒ताम् । विच॑क्रमे श॒तर्च॑सं महि॒त्वा । प्रविष्णु॑रस्तु त॒वस॒स्तवी॑यान् । त्वे॒षग्ग् ह्य॑स्य॒ स्थवि॑रस्य॒ नाम॑ ॥

अतो॑ दे॒वा अ॑वन्तु नो॒ यतो॒ विष्णु॑र्विचक्र॒मे । पृ॒थि॒व्याः स॒प्तधाम॑भिः । इ॒दं विष्णु॒र्विच॑क्र॒मे त्रे॒धा निद॑धे प॒दम् । समू॑ढमस्य पाग्ं सु॒रे ॥ त्रीणि॑ प॒दा विच॑क्रमे॒ विष्णु॑र्गो॒पा अदा᳚भ्यः । ततो॒ धर्मा॑णि धा॒रयन्॑ । विष्णोः॒ कर्मा॑णि पश्यत॒ यतो᳚ व्र॒तानि॑ पस्पृ॒शे । इन्द्र॑स्य॒ युज्यः॒ सखा᳚ ॥

तद्विष्णोः᳚ पर॒मं प॒दग्ं सदा॑ पश्यन्ति सू॒रयः॑ । दि॒वीव॒ चक्षु॒रात॑तम् । तद्विप्रा॑सो विप॒न्यवो॑ जागृ॒वाग्ं स॒स्समि॑न्धते । विष्णो॒र्यत्प॑र॒मं प॒दम् । पर्या᳚प्त्या॒ अन॑न्तरायाय॒ सर्व॑स्तोमोऽति रा॒त्र उ॑त्त॒म मह॑र्भवति सर्व॒स्याप्त्यै॒ सर्व॑स्य॒ जित्त्यै॒ सर्व॑मे॒व तेना᳚प्नोति॒ सर्वं॑ जयति ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

VISHNU SUKTAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard (English)

ōṃ viṣṇō̠rnuka̍ṃ vī̠ryā̍ṇi̠ pravō̍chaṃ̠ yaḥ pārthi̍vāni vima̠mē rājāgṃ̍si̠ yō aska̍bhāya̠dutta̍ragṃ sa̠dhastha̍ṃ vichakramā̠ṇastrē̠dhōru̍gā̠yō viṣṇō̍ra̠rāṭa̍masi̠ viṣṇō̎ḥ pṛ̠ṣṭhama̍si̠ viṣṇō̠ḥ śnaptrē̎sthō̠ viṣṇō̠ssyūra̍si̠ viṣṇō̎rdhru̠vama̍si vaiṣṇa̠vama̍si̠ viṣṇa̍vē tvā ॥

tada̍sya pri̠yama̠bhipāthō̍ aśyām । narō yatra̍ dēva̠yavō̠ mada̍nti । u̠ru̠kra̠masya̠ sa hi bandhu̍ri̠tthā । viṣṇō̎ pa̠dē pa̍ra̠mē madhva̠ uthsa̍ḥ । pratadviṣṇu̍sstavatē vī̠ryā̍ya । mṛ̠gō na bhī̠maḥ ku̍cha̠rō gi̍ri̠ṣṭhāḥ । yasyō̠ruṣu̍ tri̠ṣu vi̠krama̍ṇēṣu । adhi̍kṣa̠yanti̠ bhuva̍nāni̠ viśvā̎ । pa̠rō mātra̍yā ta̠nuvā̍ vṛdhāna । na tē̍ mahi̠tvamanva̍śnuvanti ॥

u̠bhē tē̍ vidmā̠ raja̍sī pṛthi̠vyā viṣṇō̍ dēva̠tvam । pa̠ra̠masya̍ vithsē । vicha̍kramē pṛthi̠vīmē̠ṣa ē̠tām । kṣētrā̍ya̠ viṣṇu̠rmanu̍ṣē daśa̠syan । dhru̠vāsō̍ asya kī̠rayō̠ janā̍saḥ । ū̠ru̠kṣi̠tigṃ su̠jani̍māchakāra । trirdē̠vaḥ pṛ̍thi̠vīmē̠ṣa ē̠tām । vicha̍kramē śa̠tarcha̍saṃ mahi̠tvā । praviṣṇu̍rastu ta̠vasa̠stavī̍yān । tvē̠ṣagg hya̍sya̠ sthavi̍rasya̠ nāma̍ ॥

atō̍ dē̠vā a̍vantu nō̠ yatō̠ viṣṇu̍rvichakra̠mē । pṛ̠thi̠vyāḥ sa̠ptadhāma̍bhiḥ । i̠daṃ viṣṇu̠rvicha̍kra̠mē trē̠dhā nida̍dhē pa̠dam । samū̍ḍhamasya pāgṃ su̠rē ॥ trīṇi̍ pa̠dā vicha̍kramē̠ viṣṇu̍rgō̠pā adā̎bhyaḥ । tatō̠ dharmā̍ṇi dhā̠rayan̍ । viṣṇō̠ḥ karmā̍ṇi paśyata̠ yatō̎ vra̠tāni̍ paspṛ̠śē । indra̍sya̠ yujya̠ḥ sakhā̎ ॥

tadviṣṇō̎ḥ para̠maṃ pa̠dagṃ sadā̍ paśyanti sū̠raya̍ḥ । di̠vīva̠ chakṣu̠rāta̍tam । tadviprā̍sō vipa̠nyavō̍ jāgṛ̠vāgṃ sa̠ssami̍ndhatē । viṣṇō̠ryatpa̍ra̠maṃ pa̠dam । paryā̎ptyā̠ ana̍ntarāyāya̠ sarva̍stōmōti rā̠tra u̍tta̠ma maha̍rbhavati sarva̠syāptyai̠ sarva̍sya̠ jittyai̠ sarva̍mē̠va tēnā̎pnōti̠ sarvaṃ̍ jayati ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top