లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం - लक्ष्मी नृसिंह करावलम्ब स्तोत्रम् - LAKSHMI NRUSIMHA KARAVALAMBA STOTRAM

0
లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం - लक्ष्मी नृसिंह करावलम्ब स्तोत्रम्  - LAKSHMI NRUSIMHA KARAVALAMBA STOTRAM

లక్ష్మీ నృసింహ కరావలంబ స్తోత్రం

శ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే ।
యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 1 ॥

బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత ।
లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 2 ॥

సంసారదావదహనాకరభీకరోరు-జ్వాలావళీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య ।
త్వత్పాదపద్మసరసీరుహమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 3 ॥

సంసారజాలపతితతస్య జగన్నివాస సర్వేంద్రియార్థ బడిశాగ్ర ఝషోపమస్య ।
ప్రోత్కంపిత ప్రచురతాలుక మస్తకస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 4 ॥

సంసారకూమపతిఘోరమగాధమూలం సంప్రాప్య దుఃఖశతసర్పసమాకులస్య ।
దీనస్య దేవ కృపయా పదమాగతస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 5 ॥

సంసారభీకరకరీంద్రకరాభిఘాత నిష్పీడ్యమానవపుషః సకలార్తినాశ ।
ప్రాణప్రయాణభవభీతిసమాకులస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 6 ॥

సంసారసర్పవిషదిగ్ధమహోగ్రతీవ్ర దంష్ట్రాగ్రకోటిపరిదష్టవినష్టమూర్తేః ।
నాగారివాహన సుధాబ్ధినివాస శౌరే లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 7 ॥

సంసారవృక్షబీజమనంతకర్మ-శాఖాయుతం కరణపత్రమనంగపుష్పం ।
ఆరుహ్య దుఃఖఫలితః చకితః దయాళో లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 8 ॥

సంసారసాగరవిశాలకరాళకాళ నక్రగ్రహగ్రసితనిగ్రహవిగ్రహస్య ।
వ్యగ్రస్య రాగనిచయోర్మినిపీడితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 9 ॥

సంసారసాగరనిమజ్జనముహ్యమానం దీనం విలోకయ విభో కరుణానిధే మాం ।
ప్రహ్లాదఖేదపరిహారపరావతార లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 10 ॥

సంసారఘోరగహనే చరతో మురారే మారోగ్రభీకరమృగప్రచురార్దితస్య ।
ఆర్తస్య మత్సరనిదాఘసుదుఃఖితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 11 ॥

బద్ధ్వా గలే యమభటా బహు తర్జయంత కర్షంతి యత్ర భవపాశశతైర్యుతం మాం ।
ఏకాకినం పరవశం చకితం దయాళో లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 12 ॥

లక్ష్మీపతే కమలనాభ సురేశ విష్ణో యజ్ఞేశ యజ్ఞ మధుసూదన విశ్వరూప ।
బ్రహ్మణ్య కేశవ జనార్దన వాసుదేవ లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 13 ॥

ఏకేన చక్రమపరేణ కరేణ శంఖ-మన్యేన సింధుతనయామవలంబ్య తిష్ఠన్ ।
వామేతరేణ వరదాభయపద్మచిహ్నం లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 14 ॥

అంధస్య మే హృతవివేకమహాధనస్య చోరైర్మహాబలిభిరింద్రియనామధేయైః ।
మోహాంధకారకుహరే వినిపాతితస్య లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 15 ॥

ప్రహ్లాదనారదపరాశరపుండరీక-వ్యాసాదిభాగవతపుంగవహృన్నివాస ।
భక్తానురక్తపరిపాలనపారిజాత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబం ॥ 16 ॥

లక్ష్మీనృసింహచరణాబ్జమధువ్రతేన స్తోత్రం కృతం శుభకరం భువి శంకరేణ ।
యే తత్పఠంతి మనుజా హరిభక్తియుక్తా-స్తే యాంతి తత్పదసరోజమఖండరూపం ॥ 17 ॥

लक्ष्मी नृसिंह करावलम्ब स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked. (Sanskrit-Hindi)

श्रीमत्पयोनिधिनिकेतन चक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिराजित पुण्यमूर्ते ।
योगीश शाश्वत शरण्य भवाब्धिपोत लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 1 ॥

ब्रह्मेन्द्ररुद्रमरुदर्ककिरीटकोटि सङ्घट्टिताङ्घ्रिकमलामलकान्तिकान्त ।
लक्ष्मीलसत्कुचसरोरुहराजहंस लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 2 ॥

संसारदावदहनाकरभीकरोरु-ज्वालावलीभिरतिदग्धतनूरुहस्य ।
त्वत्पादपद्मसरसीरुहमागतस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 3 ॥

संसारजालपतिततस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थ बडिशाग्र झषोपमस्य ।
प्रोत्कम्पित प्रचुरतालुक मस्तकस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 4 ॥

संसारकूमपतिघोरमगाधमूलं सम्प्राप्य दुःखशतसर्पसमाकुलस्य ।
दीनस्य देव कृपया पदमागतस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 5 ॥

संसारभीकरकरीन्द्रकराभिघात निष्पीड्यमानवपुषः सकलार्तिनाश ।
प्राणप्रयाणभवभीतिसमाकुलस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 6 ॥

संसारसर्पविषदिग्धमहोग्रतीव्र दंष्ट्राग्रकोटिपरिदष्टविनष्टमूर्तेः ।
नागारिवाहन सुधाब्धिनिवास शौरे लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 7 ॥

संसारवृक्षबीजमनन्तकर्म-शाखायुतं करणपत्रमनङ्गपुष्पम् ।
आरुह्य दुःखफलितः चकितः दयालो लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 8 ॥

संसारसागरविशालकरालकाल नक्रग्रहग्रसितनिग्रहविग्रहस्य ।
व्यग्रस्य रागनिचयोर्मिनिपीडितस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 9 ॥

संसारसागरनिमज्जनमुह्यमानं दीनं विलोकय विभो करुणानिधे माम् ।
प्रह्लादखेदपरिहारपरावतार लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 10 ॥

संसारघोरगहने चरतो मुरारे मारोग्रभीकरमृगप्रचुरार्दितस्य ।
आर्तस्य मत्सरनिदाघसुदुःखितस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 11 ॥

बद्ध्वा गले यमभटा बहु तर्जयन्त कर्षन्ति यत्र भवपाशशतैर्युतं माम् ।
एकाकिनं परवशं चकितं दयालो लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 12 ॥

लक्ष्मीपते कमलनाभ सुरेश विष्णो यज्ञेश यज्ञ मधुसूदन विश्वरूप ।
ब्रह्मण्य केशव जनार्दन वासुदेव लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 13 ॥

एकेन चक्रमपरेण करेण शङ्ख-मन्येन सिन्धुतनयामवलम्ब्य तिष्ठन् ।
वामेतरेण वरदाभयपद्मचिह्नं लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 14 ॥

अन्धस्य मे हृतविवेकमहाधनस्य चोरैर्महाबलिभिरिन्द्रियनामधेयैः ।
मोहान्धकारकुहरे विनिपातितस्य लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 15 ॥

प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक-व्यासादिभागवतपुङ्गवहृन्निवास ।
भक्तानुरक्तपरिपालनपारिजात लक्ष्मीनृसिंह मम देहि करावलम्बम् ॥ 16 ॥

लक्ष्मीनृसिंहचरणाब्जमधुव्रतेन स्तोत्रं कृतं शुभकरं भुवि शङ्करेण ।
ये तत्पठन्ति मनुजा हरिभक्तियुक्ता-स्ते यान्ति तत्पदसरोजमखण्डरूपम् ॥ 17 ॥


LAKSHMI NRUSIMHA KARAVALAMBA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard in plain (English)

śrīmatpayōnidhinikētana chakrapāṇē bhōgīndrabhōgamaṇirājita puṇyamūrtē ।
yōgīśa śāśvata śaraṇya bhavābdhipōta lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 1 ॥

brahmēndrarudramarudarkakirīṭakōṭi saṅghaṭṭitāṅghrikamalāmalakāntikānta ।
lakṣmīlasatkuchasarōruharājahaṃsa lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 2 ॥

saṃsāradāvadahanākarabhīkarōru-jvālāvaḻībhiratidagdhatanūruhasya ।
tvatpādapadmasarasīruhamāgatasya lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 3 ॥

saṃsārajālapatitatasya jagannivāsa sarvēndriyārtha baḍiśāgra jhaṣōpamasya ।
prōtkampita prachuratāluka mastakasya lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 4 ॥

saṃsārakūmapatighōramagādhamūlaṃ samprāpya duḥkhaśatasarpasamākulasya ।
dīnasya dēva kṛpayā padamāgatasya lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 5 ॥

saṃsārabhīkarakarīndrakarābhighāta niṣpīḍyamānavapuṣaḥ sakalārtināśa ।
prāṇaprayāṇabhavabhītisamākulasya lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 6 ॥

saṃsārasarpaviṣadigdhamahōgratīvra daṃṣṭrāgrakōṭiparidaṣṭavinaṣṭamūrtēḥ ।
nāgārivāhana sudhābdhinivāsa śaurē lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 7 ॥

saṃsāravṛkṣabījamanantakarma-śākhāyutaṃ karaṇapatramanaṅgapuṣpam ।
āruhya duḥkhaphalitaḥ chakitaḥ dayāḻō lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 8 ॥

saṃsārasāgaraviśālakarāḻakāḻa nakragrahagrasitanigrahavigrahasya ।
vyagrasya rāganichayōrminipīḍitasya lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 9 ॥

saṃsārasāgaranimajjanamuhyamānaṃ dīnaṃ vilōkaya vibhō karuṇānidhē mām ।
prahlādakhēdaparihāraparāvatāra lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 10 ॥

saṃsāraghōragahanē charatō murārē mārōgrabhīkaramṛgaprachurārditasya ।
ārtasya matsaranidāghasuduḥkhitasya lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 11 ॥

baddhvā galē yamabhaṭā bahu tarjayanta karṣanti yatra bhavapāśaśatairyutaṃ mām ।
ēkākinaṃ paravaśaṃ chakitaṃ dayāḻō lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 12 ॥

lakṣmīpatē kamalanābha surēśa viṣṇō yajñēśa yajña madhusūdana viśvarūpa ।
brahmaṇya kēśava janārdana vāsudēva lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 13 ॥

ēkēna chakramaparēṇa karēṇa śaṅkha-manyēna sindhutanayāmavalambya tiṣṭhan ।
vāmētarēṇa varadābhayapadmachihnaṃ lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 14 ॥

andhasya mē hṛtavivēkamahādhanasya chōrairmahābalibhirindriyanāmadhēyaiḥ ।
mōhāndhakārakuharē vinipātitasya lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 15 ॥

prahlādanāradaparāśarapuṇḍarīka-vyāsādibhāgavatapuṅgavahṛnnivāsa ।
bhaktānuraktaparipālanapārijāta lakṣmīnṛsiṃha mama dēhi karāvalambam ॥ 16 ॥

lakṣmīnṛsiṃhacharaṇābjamadhuvratēna stōtraṃ kṛtaṃ śubhakaraṃ bhuvi śaṅkarēṇa ।
yē tatpaṭhanti manujā haribhaktiyuktā-stē yānti tatpadasarōjamakhaṇḍarūpam ॥ 17 ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top