నారాయణ స్తోత్రం - नारायण स्तोत्रम् - NARAYANA STOTRAM

0
నారాయణ స్తోత్రం - नारायण स्तोत्रम् - NARAYANA STOTRAM

నారాయణ స్తోత్రం

నారాయణ నారాయణ జయ గోవింద హరే ॥
నారాయణ నారాయణ జయ గోపాల హరే ॥

కరుణాపారావార వరుణాలయగంభీర నారాయణ ॥ 1 ॥
ఘననీరదసంకాశ కృతకలికల్మషనాశన నారాయణ ॥ 2 ॥

యమునాతీరవిహార ధృతకౌస్తుభమణిహార నారాయణ ॥ 3 ॥
పీతాంబరపరిధాన సురకళ్యాణనిధాన నారాయణ ॥ 4 ॥

మంజులగుంజాభూష మాయామానుషవేష నారాయణ ॥ 5 ॥
రాధాధరమధురసిక రజనీకరకులతిలక నారాయణ ॥ 6 ॥

మురళీగానవినోద వేదస్తుతభూపాద నారాయణ ॥ 7 ॥
బర్హినిబర్హాపీడ నటనాటకఫణిక్రీడ నారాయణ ॥ 8 ॥

వారిజభూషాభరణ రాజీవరుక్మిణీరమణ నారాయణ ॥ 9 ॥
జలరుహదళనిభనేత్ర జగదారంభకసూత్ర నారాయణ ॥ 10 ॥

పాతకరజనీసంహార కరుణాలయ మాముద్ధర నారాయణ ॥ 11 ॥
అఘ బకహయకంసారే కేశవ కృష్ణ మురారే నారాయణ ॥ 12 ॥

హాటకనిభపీతాంబర అభయం కురు మే మావర నారాయణ ॥ 13 ॥
దశరథరాజకుమార దానవమదసంహార నారాయణ ॥ 14 ॥

గోవర్ధనగిరి రమణ గోపీమానసహరణ నారాయణ ॥ 15 ॥
సరయుతీరవిహార సజ్జన^^ఋషిమందార నారాయణ ॥ 16 ॥

విశ్వామిత్రమఖత్ర వివిధవరానుచరిత్ర నారాయణ ॥ 17 ॥
ధ్వజవజ్రాంకుశపాద ధరణీసుతసహమోద నారాయణ ॥ 18 ॥

జనకసుతాప్రతిపాల జయ జయ సంస్మృతిలీల నారాయణ ॥ 19 ॥
దశరథవాగ్ధృతిభార దండక వనసంచార నారాయణ ॥ 20 ॥

ముష్టికచాణూరసంహార మునిమానసవిహార నారాయణ ॥ 21 ॥
వాలివినిగ్రహశౌర్య వరసుగ్రీవహితార్య నారాయణ ॥ 22 ॥

మాం మురళీకర ధీవర పాలయ పాలయ శ్రీధర నారాయణ ॥ 23 ॥
జలనిధి బంధన ధీర రావణకంఠవిదార నారాయణ ॥ 24 ॥

తాటకమర్దన రామ నటగుణవివిధ సురామ నారాయణ ॥ 25 ॥
గౌతమపత్నీపూజన కరుణాఘనావలోకన నారాయణ ॥ 26 ॥

సంభ్రమసీతాహార సాకేతపురవిహార నారాయణ ॥ 27 ॥
అచలోద్ధృతచంచత్కర భక్తానుగ్రహతత్పర నారాయణ ॥ 28 ॥

నైగమగానవినోద రక్షిత సుప్రహ్లాద నారాయణ ॥ 29 ॥
భారత యతవరశంకర నామామృతమఖిలాంతర నారాయణ ॥ 30 ॥
 
नारायण स्तोत्रम्
This document is in सरल देवनागरी script with simplified anusvaras (Hindi)

नारायण नारायण जय गोविंद हरे ॥
नारायण नारायण जय गोपाल हरे ॥

करुणापारावार वरुणालयगंभीर नारायण ॥ 1 ॥
घननीरदसंकाश कृतकलिकल्मषनाशन नारायण ॥ 2 ॥

यमुनातीरविहार धृतकौस्तुभमणिहार नारायण ॥ 3 ॥
पीतांबरपरिधान सुरकल्याणनिधान नारायण ॥ 4 ॥

मंजुलगुंजाभूष मायामानुषवेष नारायण ॥ 5 ॥
राधाधरमधुरसिक रजनीकरकुलतिलक नारायण ॥ 6 ॥

मुरलीगानविनोद वेदस्तुतभूपाद नारायण ॥ 7 ॥
बर्हिनिबर्हापीड नटनाटकफणिक्रीड नारायण ॥ 8 ॥

वारिजभूषाभरण राजीवरुक्मिणीरमण नारायण ॥ 9 ॥
जलरुहदलनिभनेत्र जगदारंभकसूत्र नारायण ॥ 10 ॥

पातकरजनीसंहार करुणालय मामुद्धर नारायण ॥ 11 ॥
अघ बकहयकंसारे केशव कृष्ण मुरारे नारायण ॥ 12 ॥

हाटकनिभपीतांबर अभयं कुरु मे मावर नारायण ॥ 13 ॥
दशरथराजकुमार दानवमदसंहार नारायण ॥ 14 ॥

गोवर्धनगिरि रमण गोपीमानसहरण नारायण ॥ 15 ॥
सरयुतीरविहार सज्जन^^ऋषिमंदार नारायण ॥ 16 ॥

विश्वामित्रमखत्र विविधवरानुचरित्र नारायण ॥ 17 ॥
ध्वजवज्रांकुशपाद धरणीसुतसहमोद नारायण ॥ 18 ॥

जनकसुताप्रतिपाल जय जय संस्मृतिलील नारायण ॥ 19 ॥
दशरथवाग्धृतिभार दंडक वनसंचार नारायण ॥ 20 ॥

मुष्टिकचाणूरसंहार मुनिमानसविहार नारायण ॥ 21 ॥
वालिविनिग्रहशौर्य वरसुग्रीवहितार्य नारायण ॥ 22 ॥

मां मुरलीकर धीवर पालय पालय श्रीधर नारायण ॥ 23 ॥
जलनिधि बंधन धीर रावणकंठविदार नारायण ॥ 24 ॥

ताटकमर्दन राम नटगुणविविध सुराम नारायण ॥ 25 ॥
गौतमपत्नीपूजन करुणाघनावलोकन नारायण ॥ 26 ॥

संभ्रमसीताहार साकेतपुरविहार नारायण ॥ 27 ॥
अचलोद्धृतचंचत्कर भक्तानुग्रहतत्पर नारायण ॥ 28 ॥

नैगमगानविनोद रक्षित सुप्रह्लाद नारायण ॥ 29 ॥
भारत यतवरशंकर नामामृतमखिलांतर नारायण ॥ 30 ॥

NARAYANA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. (English.)

nārāyaṇa nārāyaṇa jaya gōvinda harē ॥
nārāyaṇa nārāyaṇa jaya gōpāla harē ॥

karuṇāpārāvāra varuṇālayagambhīra nārāyaṇa ॥ 1 ॥
ghananīradasaṅkāśa kṛtakalikalmaṣanāśana nārāyaṇa ॥ 2 ॥

yamunātīravihāra dhṛtakaustubhamaṇihāra nārāyaṇa ॥ 3 ॥
pītāmbaraparidhāna surakaḻyāṇanidhāna nārāyaṇa ॥ 4 ॥

mañjulaguñjābhūṣa māyāmānuṣavēṣa nārāyaṇa ॥ 5 ॥
rādhādharamadhurasika rajanīkarakulatilaka nārāyaṇa ॥ 6 ॥

muraḻīgānavinōda vēdastutabhūpāda nārāyaṇa ॥ 7 ॥
barhinibarhāpīḍa naṭanāṭakaphaṇikrīḍa nārāyaṇa ॥ 8 ॥

vārijabhūṣābharaṇa rājīvarukmiṇīramaṇa nārāyaṇa ॥ 9 ॥
jalaruhadaḻanibhanētra jagadārambhakasūtra nārāyaṇa ॥ 10 ॥

pātakarajanīsaṃhāra karuṇālaya māmuddhara nārāyaṇa ॥ 11 ॥
agha bakahayakaṃsārē kēśava kṛṣṇa murārē nārāyaṇa ॥ 12 ॥

hāṭakanibhapītāmbara abhayaṃ kuru mē māvara nārāyaṇa ॥ 13 ॥
daśaratharājakumāra dānavamadasaṃhāra nārāyaṇa ॥ 14 ॥

gōvardhanagiri ramaṇa gōpīmānasaharaṇa nārāyaṇa ॥ 15 ॥
sarayutīravihāra sajjana^^ṛṣimandāra nārāyaṇa ॥ 16 ॥

viśvāmitramakhatra vividhavarānucharitra nārāyaṇa ॥ 17 ॥
dhvajavajrāṅkuśapāda dharaṇīsutasahamōda nārāyaṇa ॥ 18 ॥

janakasutāpratipāla jaya jaya saṃsmṛtilīla nārāyaṇa ॥ 19 ॥
daśarathavāgdhṛtibhāra daṇḍaka vanasañchāra nārāyaṇa ॥ 20 ॥

muṣṭikachāṇūrasaṃhāra munimānasavihāra nārāyaṇa ॥ 21 ॥
vālivinigrahaśaurya varasugrīvahitārya nārāyaṇa ॥ 22 ॥

māṃ muraḻīkara dhīvara pālaya pālaya śrīdhara nārāyaṇa ॥ 23 ॥
jalanidhi bandhana dhīra rāvaṇakaṇṭhavidāra nārāyaṇa ॥ 24 ॥

tāṭakamardana rāma naṭaguṇavividha surāma nārāyaṇa ॥ 25 ॥
gautamapatnīpūjana karuṇāghanāvalōkana nārāyaṇa ॥ 26 ॥

sambhramasītāhāra sākētapuravihāra nārāyaṇa ॥ 27 ॥
achalōddhṛtachañchatkara bhaktānugrahatatpara nārāyaṇa ॥ 28 ॥

naigamagānavinōda rakṣita suprahlāda nārāyaṇa ॥ 29 ॥
bhārata yatavaraśaṅkara nāmāmṛtamakhilāntara nārāyaṇa ॥ 30 ॥

नारायण स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked. (Sanskrit)

नारायण नारायण जय गोविन्द हरे ॥
नारायण नारायण जय गोपाल हरे ॥

करुणापारावार वरुणालयगम्भीर नारायण ॥ 1 ॥
घननीरदसङ्काश कृतकलिकल्मषनाशन नारायण ॥ 2 ॥

यमुनातीरविहार धृतकौस्तुभमणिहार नारायण ॥ 3 ॥
पीताम्बरपरिधान सुरकल्याणनिधान नारायण ॥ 4 ॥

मञ्जुलगुञ्जाभूष मायामानुषवेष नारायण ॥ 5 ॥
राधाधरमधुरसिक रजनीकरकुलतिलक नारायण ॥ 6 ॥

मुरलीगानविनोद वेदस्तुतभूपाद नारायण ॥ 7 ॥
बर्हिनिबर्हापीड नटनाटकफणिक्रीड नारायण ॥ 8 ॥

वारिजभूषाभरण राजीवरुक्मिणीरमण नारायण ॥ 9 ॥
जलरुहदलनिभनेत्र जगदारम्भकसूत्र नारायण ॥ 10 ॥

पातकरजनीसंहार करुणालय मामुद्धर नारायण ॥ 11 ॥
अघ बकहयकंसारे केशव कृष्ण मुरारे नारायण ॥ 12 ॥

हाटकनिभपीताम्बर अभयं कुरु मे मावर नारायण ॥ 13 ॥
दशरथराजकुमार दानवमदसंहार नारायण ॥ 14 ॥

गोवर्धनगिरि रमण गोपीमानसहरण नारायण ॥ 15 ॥
सरयुतीरविहार सज्जन^^ऋषिमन्दार नारायण ॥ 16 ॥

विश्वामित्रमखत्र विविधवरानुचरित्र नारायण ॥ 17 ॥
ध्वजवज्राङ्कुशपाद धरणीसुतसहमोद नारायण ॥ 18 ॥

जनकसुताप्रतिपाल जय जय संस्मृतिलील नारायण ॥ 19 ॥
दशरथवाग्धृतिभार दण्डक वनसञ्चार नारायण ॥ 20 ॥

मुष्टिकचाणूरसंहार मुनिमानसविहार नारायण ॥ 21 ॥
वालिविनिग्रहशौर्य वरसुग्रीवहितार्य नारायण ॥ 22 ॥

मां मुरलीकर धीवर पालय पालय श्रीधर नारायण ॥ 23 ॥
जलनिधि बन्धन धीर रावणकण्ठविदार नारायण ॥ 24 ॥

ताटकमर्दन राम नटगुणविविध सुराम नारायण ॥ 25 ॥
गौतमपत्नीपूजन करुणाघनावलोकन नारायण ॥ 26 ॥

सम्भ्रमसीताहार साकेतपुरविहार नारायण ॥ 27 ॥
अचलोद्धृतचञ्चत्कर भक्तानुग्रहतत्पर नारायण ॥ 28 ॥

नैगमगानविनोद रक्षित सुप्रह्लाद नारायण ॥ 29 ॥
भारत यतवरशङ्कर नामामृतमखिलान्तर नारायण ॥ 30 ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top