గణేశ కవచం | गणेश कवचम् | க3ணேஶ கவசம் | GANESHA KAVACHAM | ಗಣೇಶ ಕವಚಂ | ഗണേശ കവചമ്

గణేశ కవచం | गणेश कवचम् | க3ணேஶ கவசம் | GANESHA KAVACHAM | ಗಣೇಶ ಕವಚಂ | ഗണേശ കവചമ്
: గణేశ కవచం :

ఏషోతి చపలో దైత్యాన్ బాల్యేపి నాశయత్యహో ।
అగ్రే కిం కర్మ కర్తేతి న జానే మునిసత్తమ ॥ 1 ॥

దైత్యా నానావిధా దుష్టాస్సాధు దేవద్రుమః ఖలాః ।
అతోస్య కంఠే కించిత్త్యం రక్షాం సంబద్ధుమర్హసి ॥ 2 ॥

ధ్యాయేత్ సింహగతం వినాయకమముం దిగ్బాహు మాద్యే యుగే
త్రేతాయాం తు మయూర వాహనమముం షడ్బాహుకం సిద్ధిదం । ఈ
ద్వాపరేతు గజాననం యుగభుజం రక్తాంగరాగం విభుం తుర్యే
తు ద్విభుజం సితాంగరుచిరం సర్వార్థదం సర్వదా ॥ 3 ॥

వినాయక శ్శిఖాంపాతు పరమాత్మా పరాత్పరః ।
అతిసుందర కాయస్తు మస్తకం సుమహోత్కటః ॥ 4 ॥

లలాటం కశ్యపః పాతు భ్రూయుగం తు మహోదరః ।
నయనే బాలచంద్రస్తు గజాస్యస్త్యోష్ఠ పల్లవౌ ॥ 5 ॥

జిహ్వాం పాతు గజక్రీడశ్చుబుకం గిరిజాసుతః ।
వాచం వినాయకః పాతు దంతాన్^^ రక్షతు దుర్ముఖః ॥ 6 ॥

శ్రవణౌ పాశపాణిస్తు నాసికాం చింతితార్థదః ।
గణేశస్తు ముఖం పాతు కంఠం పాతు గణాధిపః ॥ 7 ॥

స్కంధౌ పాతు గజస్కంధః స్తనే విఘ్నవినాశనః ।
హృదయం గణనాథస్తు హేరంబో జఠరం మహాన్ ॥ 8 ॥

ధరాధరః పాతు పార్శ్వౌ పృష్ఠం విఘ్నహరశ్శుభః ।
లింగం గుహ్యం సదా పాతు వక్రతుండో మహాబలః ॥ 9 ॥

గజక్రీడో జాను జంఘో ఊరూ మంగళకీర్తిమాన్ ।
ఏకదంతో మహాబుద్ధిః పాదౌ గుల్ఫౌ సదావతు ॥ 10 ॥

క్షిప్ర ప్రసాదనో బాహు పాణీ ఆశాప్రపూరకః ।
అంగుళీశ్చ నఖాన్ పాతు పద్మహస్తో రినాశనః ॥ 11 ॥

సర్వాంగాని మయూరేశో విశ్వవ్యాపీ సదావతు ।
అనుక్తమపి యత్ స్థానం ధూమకేతుః సదావతు ॥ 12 ॥

ఆమోదస్త్వగ్రతః పాతు ప్రమోదః పృష్ఠతోవతు ।
ప్రాచ్యాం రక్షతు బుద్ధీశ ఆగ్నేయ్యాం సిద్ధిదాయకః ॥ 13 ॥

దక్షిణస్యాముమాపుత్రో నైఋత్యాం తు గణేశ్వరః ।
ప్రతీచ్యాం విఘ్నహర్తా వ్యాద్వాయవ్యాం గజకర్ణకః ॥ 14 ॥

కౌబేర్యాం నిధిపః పాయాదీశాన్యావిశనందనః ।
దివావ్యాదేకదంత స్తు రాత్రౌ సంధ్యాసు యఃవిఘ్నహృత్ ॥ 15 ॥

రాక్షసాసుర బేతాళ గ్రహ భూత పిశాచతః ।
పాశాంకుశధరః పాతు రజస్సత్త్వతమస్స్మృతీః ॥ 16 ॥

జ్ఞానం ధర్మం చ లక్ష్మీ చ లజ్జాం కీర్తిం తథా కులం । ఈ
వపుర్ధనం చ ధాన్యం చ గృహం దారాస్సుతాన్సఖీన్ ॥ 17 ॥

సర్వాయుధ ధరః పౌత్రాన్ మయూరేశో వతాత్ సదా ।
కపిలో జానుకం పాతు గజాశ్వాన్ వికటోవతు ॥ 18 ॥

భూర్జపత్రే లిఖిత్వేదం యః కంఠే ధారయేత్ సుధీః ।
న భయం జాయతే తస్య యక్ష రక్షః పిశాచతః ॥ 19 ॥

త్రిసంధ్యం జపతే యస్తు వజ్రసార తనుర్భవేత్ ।
యాత్రాకాలే పఠేద్యస్తు నిర్విఘ్నేన ఫలం లభేత్ ॥ 20 ॥

యుద్ధకాలే పఠేద్యస్తు విజయం చాప్నుయాద్ధ్రువం ।
మారణోచ్చాటనాకర్ష స్తంభ మోహన కర్మణి ॥ 21 ॥

సప్తవారం జపేదేతద్దనానామేకవింశతిః ।
తత్తత్ఫలమవాప్నోతి సాధకో నాత్ర సంశయః ॥ 22 ॥

ఏకవింశతివారం చ పఠేత్తావద్దినాని యః ।
కారాగృహగతం సద్యో రాజ్ఞావధ్యం చ మోచయోత్ ॥ 23 ॥

రాజదర్శన వేళాయాం పఠేదేతత్ త్రివారతః ।
స రాజానం వశం నీత్వా ప్రకృతీశ్చ సభాం జయేత్ ॥ 24 ॥

ఇదం గణేశకవచం కశ్యపేన సవిరితం ।
ముద్గలాయ చ తే నాథ మాండవ్యాయ మహర్షయే ॥ 25 ॥

మహ్యం స ప్రాహ కృపయా కవచం సర్వ సిద్ధిదం ।
న దేయం భక్తిహీనాయ దేయం శ్రద్ధావతే శుభం ॥ 26 ॥

అనేనాస్య కృతా రక్షా న బాధాస్య భవేత్ వ్యాచిత్ ।
రాక్షసాసుర బేతాళ దైత్య దానవ సంభవాః ॥ 27 ॥

॥ ఇతి శ్రీ గణేశపురాణే శ్రీ గణేశ కవచం సంపూర్ణం ॥
 
गणेश कवचम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

एषोति चपलो दैत्यान् बाल्येपि नाशयत्यहो ।
अग्रे किं कर्म कर्तेति न जाने मुनिसत्तम ॥ 1 ॥

दैत्या नानाविधा दुष्टास्साधु देवद्रुमः खलाः ।
अतोस्य कण्ठे किञ्चित्त्यं रक्षां सम्बद्धुमर्हसि ॥ 2 ॥

ध्यायेत् सिंहगतं विनायकममुं दिग्बाहु माद्ये युगे
त्रेतायां तु मयूर वाहनममुं षड्बाहुकं सिद्धिदम् । ई
द्वापरेतु गजाननं युगभुजं रक्ताङ्गरागं विभुम् तुर्ये
तु द्विभुजं सिताङ्गरुचिरं सर्वार्थदं सर्वदा ॥ 3 ॥

विनायक श्शिखाम्पातु परमात्मा परात्परः ।
अतिसुन्दर कायस्तु मस्तकं सुमहोत्कटः ॥ 4 ॥

ललाटं कश्यपः पातु भ्रूयुगं तु महोदरः ।
नयने बालचन्द्रस्तु गजास्यस्त्योष्ठ पल्लवौ ॥ 5 ॥

जिह्वां पातु गजक्रीडश्चुबुकं गिरिजासुतः ।
वाचं विनायकः पातु दन्तान्^^ रक्षतु दुर्मुखः ॥ 6 ॥

श्रवणौ पाशपाणिस्तु नासिकां चिन्तितार्थदः ।
गणेशस्तु मुखं पातु कण्ठं पातु गणाधिपः ॥ 7 ॥

स्कन्धौ पातु गजस्कन्धः स्तने विघ्नविनाशनः ।
हृदयं गणनाथस्तु हेरम्बो जठरं महान् ॥ 8 ॥

धराधरः पातु पार्श्वौ पृष्ठं विघ्नहरश्शुभः ।
लिङ्गं गुह्यं सदा पातु वक्रतुण्डो महाबलः ॥ 9 ॥

गजक्रीडो जानु जङ्घो ऊरू मङ्गलकीर्तिमान् ।
एकदन्तो महाबुद्धिः पादौ गुल्फौ सदावतु ॥ 10 ॥

क्षिप्र प्रसादनो बाहु पाणी आशाप्रपूरकः ।
अङ्गुलीश्च नखान् पातु पद्महस्तो रिनाशनः ॥ 11 ॥

सर्वाङ्गानि मयूरेशो विश्वव्यापी सदावतु ।
अनुक्तमपि यत् स्थानं धूमकेतुः सदावतु ॥ 12 ॥

आमोदस्त्वग्रतः पातु प्रमोदः पृष्ठतोवतु ।
प्राच्यां रक्षतु बुद्धीश आग्नेय्यां सिद्धिदायकः ॥ 13 ॥

दक्षिणस्यामुमापुत्रो नैऋत्यां तु गणेश्वरः ।
प्रतीच्यां विघ्नहर्ता व्याद्वायव्यां गजकर्णकः ॥ 14 ॥

कौबेर्यां निधिपः पायादीशान्याविशनन्दनः ।
दिवाव्यादेकदन्त स्तु रात्रौ सन्ध्यासु यःविघ्नहृत् ॥ 15 ॥

राक्षसासुर बेताल ग्रह भूत पिशाचतः ।
पाशाङ्कुशधरः पातु रजस्सत्त्वतमस्स्मृतीः ॥ 16 ॥

ज्ञानं धर्मं च लक्ष्मी च लज्जां कीर्तिं तथा कुलम् । ई
वपुर्धनं च धान्यं च गृहं दारास्सुतान्सखीन् ॥ 17 ॥

सर्वायुध धरः पौत्रान् मयूरेशो वतात् सदा ।
कपिलो जानुकं पातु गजाश्वान् विकटोवतु ॥ 18 ॥

भूर्जपत्रे लिखित्वेदं यः कण्ठे धारयेत् सुधीः ।
न भयं जायते तस्य यक्ष रक्षः पिशाचतः ॥ 19 ॥

त्रिसन्ध्यं जपते यस्तु वज्रसार तनुर्भवेत् ।
यात्राकाले पठेद्यस्तु निर्विघ्नेन फलं लभेत् ॥ 20 ॥

युद्धकाले पठेद्यस्तु विजयं चाप्नुयाद्ध्रुवम् ।
मारणोच्चाटनाकर्ष स्तम्भ मोहन कर्मणि ॥ 21 ॥

सप्तवारं जपेदेतद्दनानामेकविंशतिः ।
तत्तत्फलमवाप्नोति साधको नात्र संशयः ॥ 22 ॥

एकविंशतिवारं च पठेत्तावद्दिनानि यः ।
कारागृहगतं सद्यो राज्ञावध्यं च मोचयोत् ॥ 23 ॥

राजदर्शन वेलायां पठेदेतत् त्रिवारतः ।
स राजानं वशं नीत्वा प्रकृतीश्च सभां जयेत् ॥ 24 ॥

इदं गणेशकवचं कश्यपेन सविरितम् ।
मुद्गलाय च ते नाथ माण्डव्याय महर्षये ॥ 25 ॥

मह्यं स प्राह कृपया कवचं सर्व सिद्धिदम् ।
न देयं भक्तिहीनाय देयं श्रद्धावते शुभम् ॥ 26 ॥

अनेनास्य कृता रक्षा न बाधास्य भवेत् व्याचित् ।
राक्षसासुर बेताल दैत्य दानव सम्भवाः ॥ 27 ॥

॥ इति श्री गणेशपुराणे श्री गणेश कवचं सम्पूर्णम् ॥
 
GANESHA KAVACHAM
This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

ēṣōti chapalō daityān bālyēpi nāśayatyahō ।
agrē kiṃ karma kartēti na jānē munisattama ॥ 1 ॥

daityā nānāvidhā duṣṭāssādhu dēvadrumaḥ khalāḥ ।
atōsya kaṇṭhē kiñchittyaṃ rakṣāṃ sambaddhumarhasi ॥ 2 ॥

dhyāyēt siṃhagataṃ vināyakamamuṃ digbāhu mādyē yugē
trētāyāṃ tu mayūra vāhanamamuṃ ṣaḍbāhukaṃ siddhidam । ī
dvāparētu gajānanaṃ yugabhujaṃ raktāṅgarāgaṃ vibhum turyē
tu dvibhujaṃ sitāṅgaruchiraṃ sarvārthadaṃ sarvadā ॥ 3 ॥

vināyaka śśikhāmpātu paramātmā parātparaḥ ।
atisundara kāyastu mastakaṃ sumahōtkaṭaḥ ॥ 4 ॥

lalāṭaṃ kaśyapaḥ pātu bhrūyugaṃ tu mahōdaraḥ ।
nayanē bālachandrastu gajāsyastyōṣṭha pallavau ॥ 5 ॥

jihvāṃ pātu gajakrīḍaśchubukaṃ girijāsutaḥ ।
vāchaṃ vināyakaḥ pātu dantān^^ rakṣatu durmukhaḥ ॥ 6 ॥

śravaṇau pāśapāṇistu nāsikāṃ chintitārthadaḥ ।
gaṇēśastu mukhaṃ pātu kaṇṭhaṃ pātu gaṇādhipaḥ ॥ 7 ॥

skandhau pātu gajaskandhaḥ stanē vighnavināśanaḥ ।
hṛdayaṃ gaṇanāthastu hērambō jaṭharaṃ mahān ॥ 8 ॥

dharādharaḥ pātu pārśvau pṛṣṭhaṃ vighnaharaśśubhaḥ ।
liṅgaṃ guhyaṃ sadā pātu vakratuṇḍō mahābalaḥ ॥ 9 ॥

gajakrīḍō jānu jaṅghō ūrū maṅgaḻakīrtimān ।
ēkadantō mahābuddhiḥ pādau gulphau sadāvatu ॥ 10 ॥

kṣipra prasādanō bāhu pāṇī āśāprapūrakaḥ ।
aṅguḻīścha nakhān pātu padmahastō rināśanaḥ ॥ 11 ॥

sarvāṅgāni mayūrēśō viśvavyāpī sadāvatu ।
anuktamapi yat sthānaṃ dhūmakētuḥ sadāvatu ॥ 12 ॥

āmōdastvagrataḥ pātu pramōdaḥ pṛṣṭhatōvatu ।
prāchyāṃ rakṣatu buddhīśa āgnēyyāṃ siddhidāyakaḥ ॥ 13 ॥

dakṣiṇasyāmumāputrō naiṛtyāṃ tu gaṇēśvaraḥ ।
pratīchyāṃ vighnahartā vyādvāyavyāṃ gajakarṇakaḥ ॥ 14 ॥

kaubēryāṃ nidhipaḥ pāyādīśānyāviśanandanaḥ ।
divāvyādēkadanta stu rātrau sandhyāsu yaḥvighnahṛt ॥ 15 ॥

rākṣasāsura bētāḻa graha bhūta piśāchataḥ ।
pāśāṅkuśadharaḥ pātu rajassattvatamassmṛtīḥ ॥ 16 ॥

jñānaṃ dharmaṃ cha lakṣmī cha lajjāṃ kīrtiṃ tathā kulam । ī
vapurdhanaṃ cha dhānyaṃ cha gṛhaṃ dārāssutānsakhīn ॥ 17 ॥

sarvāyudha dharaḥ pautrān mayūrēśō vatāt sadā ।
kapilō jānukaṃ pātu gajāśvān vikaṭōvatu ॥ 18 ॥

bhūrjapatrē likhitvēdaṃ yaḥ kaṇṭhē dhārayēt sudhīḥ ।
na bhayaṃ jāyatē tasya yakṣa rakṣaḥ piśāchataḥ ॥ 19 ॥

trisandhyaṃ japatē yastu vajrasāra tanurbhavēt ।
yātrākālē paṭhēdyastu nirvighnēna phalaṃ labhēt ॥ 20 ॥

yuddhakālē paṭhēdyastu vijayaṃ chāpnuyāddhruvam ।
māraṇōchchāṭanākarṣa stambha mōhana karmaṇi ॥ 21 ॥

saptavāraṃ japēdētaddanānāmēkaviṃśatiḥ ।
tattatphalamavāpnōti sādhakō nātra saṃśayaḥ ॥ 22 ॥

ēkaviṃśativāraṃ cha paṭhēttāvaddināni yaḥ ।
kārāgṛhagataṃ sadyō rājñāvadhyaṃ cha mōchayōt ॥ 23 ॥

rājadarśana vēḻāyāṃ paṭhēdētat trivārataḥ ।
sa rājānaṃ vaśaṃ nītvā prakṛtīścha sabhāṃ jayēt ॥ 24 ॥

idaṃ gaṇēśakavachaṃ kaśyapēna saviritam ।
mudgalāya cha tē nātha māṇḍavyāya maharṣayē ॥ 25 ॥

mahyaṃ sa prāha kṛpayā kavachaṃ sarva siddhidam ।
na dēyaṃ bhaktihīnāya dēyaṃ śraddhāvatē śubham ॥ 26 ॥

anēnāsya kṛtā rakṣā na bādhāsya bhavēt vyāchit ।
rākṣasāsura bētāḻa daitya dānava sambhavāḥ ॥ 27 ॥

॥ iti śrī gaṇēśapurāṇē śrī gaṇēśa kavachaṃ sampūrṇam ॥

க3ணேஶ கவசம்

ஏஷோதி சபலோ தை3த்யான் பா3ல்யேபி நாஶயத்யஹோ ।
அக்3ரே கிம் கர்ம கர்தேதி ந ஜானே முனிஸத்தம ॥ 1 ॥

தை3த்யா நானாவிதா4 து3ஷ்டாஸ்ஸாது4 தே3வத்3ரும: க2லா: ।
அதோஸ்ய கண்டே2 கிஞ்சித்த்யம் ரக்ஷாம் ஸம்ப3த்3து4மர்ஹஸி ॥ 2 ॥

த்4யாயேத் ஸிம்ஹக3தம் வினாயகமமும் தி3க்3பா3ஹு மாத்3யே யுகே3
த்ரேதாயாம் து மயூர வாஹனமமும் ஷட்3பா3ஹுகம் ஸித்3தி4த3ம் । ஈ
த்3வாபரேது கஜ3ானநம் யுக3பு4ஜம் ரக்தாங்க3ராக3ம் விபு4ம் துர்யே
து த்3விபு4ஜம் ஸிதாங்க3ருசிரம் ஸர்வார்த2த3ம் ஸர்வதா3 ॥ 3 ॥

வினாயக ஶ்ஶிகா2ம்பாது பரமாத்மா பராத்பர: ।
அதிஸுன்த3ர காயஸ்து மஸ்தகம் ஸுமஹோத்கட: ॥ 4 ॥

லலாடம் கஶ்யப: பாது ப்4ரூயுக3ம் து மஹோத3ர: ।
நயனே பா3லசன்த்3ரஸ்து கஜ3ாஸ்யஸ்த்யோஷ்ட2 பல்லவௌ ॥ 5 ॥

ஜிஹ்வாம் பாது கஜ3க்ரீட3ஶ்சுபு3கம் கி3ரிஜாஸுத: ।
வாசம் வினாயக: பாது த3ன்தான்^^ ரக்ஷது து3ர்முக:2 ॥ 6 ॥

ஶ்ரவணௌ பாஶபாணிஸ்து நாஸிகாம் சின்திதார்த2த:3 ।
க3ணேஶஸ்து முக2ம் பாது கண்ட2ம் பாது க3ணாதி4ப: ॥ 7 ॥

ஸ்கன்தௌ4 பாது கஜ3ஸ்கன்த:4 ஸ்தனே விக்4னவினாஶன: ।
ஹ்ருத3யம் க3ணனாத2ஸ்து ஹேரம்போ3 ஜட2ரம் மஹான் ॥ 8 ॥

த4ராத4ர: பாது பார்ஶ்வௌ ப்ருஷ்ட2ம் விக்4னஹரஶ்ஶுப:4 ।
லிங்க3ம் கு3ஹ்யம் ஸதா3 பாது வக்ரதுண்டோ3 மஹாப3ல: ॥ 9 ॥

கஜ3க்ரீடோ3 ஜானு ஜங்கோ4 ஊரூ மங்க3ல்த3கீர்திமான் ।
ஏகத3ன்தோ மஹாபு3த்3தி4: பாதௌ3 கு3ல்பௌ2 ஸதா3வது ॥ 1௦ ॥

க்ஷிப்ர ப்ரஸாத3னோ பா3ஹு பாணீ ஆஶாப்ரபூரக: ।
அங்கு3ல்தீ3ஶ்ச நகா2ன் பாது பத்3மஹஸ்தோ ரினாஶன: ॥ 11 ॥

ஸர்வாங்கா3னி மயூரேஶோ விஶ்வவ்யாபீ ஸதா3வது ।
அனுக்தமபி யத் ஸ்தா2னம் தூ4மகேது: ஸதா3வது ॥ 12 ॥

ஆமோத3ஸ்த்வக்3ரத: பாது ப்ரமோத:3 ப்ருஷ்ட2தோவது ।
ப்ராச்யாம் ரக்ஷது பு3த்3தீ4ஶ ஆக்3னேய்யாம் ஸித்3தி4தா3யக: ॥ 13 ॥

த3க்ஷிணஸ்யாமுமாபுத்ரோ நைருத்யாம் து க3ணேஶ்வர: ।
ப்ரதீச்யாம் விக்4னஹர்தா வ்யாத்3வாயவ்யாம் கஜ3கர்ணக: ॥ 14 ॥

கௌபே3ர்யாம் நிதி4ப: பாயாதீ3ஶான்யாவிஶனந்த3ன: ।
தி3வாவ்யாதே3கத3ன்த ஸ்து ராத்ரௌ ஸன்த்4யாஸு ய:விக்4னஹ்ருத் ॥ 15 ॥

ராக்ஷஸாஸுர பே3தால்த3 க்3ரஹ பூ4த பிஶாசத: ।
பாஶாங்குஶத4ர: பாது ரஜஸ்ஸத்த்வதமஸ்ஸ்ம்ருதீ: ॥ 16 ॥

ஜ்ஞானம் த4ர்மம் ச லக்ஷ்மீ ச லஜ்ஜாம் கீர்திம் ததா2 குலம் । ஈ
வபுர்த4னம் ச தா4ன்யம் ச க்3ருஹம் தா3ராஸ்ஸுதான்ஸகீ2ன் ॥ 17 ॥

ஸர்வாயுத4 த4ர: பௌத்ரான் மயூரேஶோ வதாத் ஸதா3 ।
கபிலோ ஜானுகம் பாது கஜ3ாஶ்வான் விகடோவது ॥ 18 ॥

பூ4ர்ஜபத்ரே லிகி2த்வேத3ம் ய: கண்டே2 தா4ரயேத் ஸுதீ4: ।
ந ப4யம் ஜாயதே தஸ்ய யக்ஷ ரக்ஷ: பிஶாசத: ॥ 19 ॥

த்ரிஸன்த்4யம் ஜபதே யஸ்து வஜ்ரஸார தனுர்ப4வேத் ।
யாத்ராகாலே படே2த்3யஸ்து நிர்விக்4னேன ப2லம் லபே4த் ॥ 2௦ ॥

யுத்3த4காலே படே2த்3யஸ்து விஜயம் சாப்னுயாத்3த்4ருவம் ।
மாரணோச்சாடனாகர்ஷ ஸ்தம்ப4 மோஹன கர்மணி ॥ 21 ॥

ஸப்தவாரம் ஜபேதே3தத்3த3னானாமேகவிம்ஶதி: ।
தத்தத்ப2லமவாப்னோதி ஸாத4கோ நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 22 ॥

ஏகவிம்ஶதிவாரம் ச படே2த்தாவத்3தி3னானி ய: ।
காராக்3ருஹக3தம் ஸத்3யோ ராஜ்ஞாவத்4யம் ச மோசயோத் ॥ 23 ॥

ராஜத3ர்ஶன வேல்தா3யாம் படே2தே3தத் த்ரிவாரத: ।
ஸ ராஜானம் வஶம் நீத்வா ப்ரக்ருதீஶ்ச ஸபா4ம் ஜயேத் ॥ 24 ॥

இத3ம் க3ணேஶகவசம் கஶ்யபேன ஸவிரிதம் ।
முத்3க3லாய ச தே நாத2 மாண்ட3வ்யாய மஹர்ஷயே ॥ 25 ॥

மஹ்யம் ஸ ப்ராஹ க்ருபயா கவசம் ஸர்வ ஸித்3தி4த3ம் ।
ந தே3யம் ப4க்திஹீனாய தே3யம் ஶ்ரத்3தா4வதே ஶுப4ம் ॥ 26 ॥

அனேனாஸ்ய க்ருதா ரக்ஷா ந பா3தா4ஸ்ய ப4வேத் வ்யாசித் ।
ராக்ஷஸாஸுர பே3தால்த3 தை3த்ய தா3னவ ஸம்ப4வா: ॥ 27 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ க3ணேஶபுராணே ஶ்ரீ க3ணேஶ கவசம் ஸம்பூர்ணம் ॥
 
ಗಣೇಶ ಕವಚಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಏಷೋತಿ ಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ ಬಾಲ್ಯೇಪಿ ನಾಶಯತ್ಯಹೋ ।
ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ ॥ 1 ॥

ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಸ್ಸಾಧು ದೇವದ್ರುಮಃ ಖಲಾಃ ।
ಅತೋಸ್ಯ ಕಂಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ಯಂ ರಕ್ಷಾಂ ಸಂಬದ್ಧುಮರ್ಹಸಿ ॥ 2 ॥

ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸಿಂಹಗತಂ ವಿನಾಯಕಮಮುಂ ದಿಗ್ಬಾಹು ಮಾದ್ಯೇ ಯುಗೇ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರ ವಾಹನಮಮುಂ ಷಡ್ಬಾಹುಕಂ ಸಿದ್ಧಿದಂ । ಈ
ದ್ವಾಪರೇತು ಗಜಾನನಂ ಯುಗಭುಜಂ ರಕ್ತಾಂಗರಾಗಂ ವಿಭುಂ ತುರ್ಯೇ
ತು ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿತಾಂಗರುಚಿರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಸರ್ವದಾ ॥ 3 ॥

ವಿನಾಯಕ ಶ್ಶಿಖಾಂಪಾತು ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ ।
ಅತಿಸುಂದರ ಕಾಯಸ್ತು ಮಸ್ತಕಂ ಸುಮಹೋತ್ಕಟಃ ॥ 4 ॥

ಲಲಾಟಂ ಕಶ್ಯಪಃ ಪಾತು ಭ್ರೂಯುಗಂ ತು ಮಹೋದರಃ ।
ನಯನೇ ಬಾಲಚಂದ್ರಸ್ತು ಗಜಾಸ್ಯಸ್ತ್ಯೋಷ್ಠ ಪಲ್ಲವೌ ॥ 5 ॥

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಜಕ್ರೀಡಶ್ಚುಬುಕಂ ಗಿರಿಜಾಸುತಃ ।
ವಾಚಂ ವಿನಾಯಕಃ ಪಾತು ದಂತಾನ್^^ ರಕ್ಷತು ದುರ್ಮುಖಃ ॥ 6 ॥

ಶ್ರವಣೌ ಪಾಶಪಾಣಿಸ್ತು ನಾಸಿಕಾಂ ಚಿಂತಿತಾರ್ಥದಃ ।
ಗಣೇಶಸ್ತು ಮುಖಂ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಪಾತು ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 7 ॥

ಸ್ಕಂಧೌ ಪಾತು ಗಜಸ್ಕಂಧಃ ಸ್ತನೇ ವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ ।
ಹೃದಯಂ ಗಣನಾಥಸ್ತು ಹೇರಂಬೋ ಜಠರಂ ಮಹಾನ್ ॥ 8 ॥

ಧರಾಧರಃ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪೃಷ್ಠಂ ವಿಘ್ನಹರಶ್ಶುಭಃ ।
ಲಿಂಗಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸದಾ ಪಾತು ವಕ್ರತುಂಡೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 9 ॥

ಗಜಕ್ರೀಡೋ ಜಾನು ಜಂಘೋ ಊರೂ ಮಂಗಳಕೀರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಏಕದಂತೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ ಪಾದೌ ಗುಲ್ಫೌ ಸದಾವತು ॥ 10 ॥

ಕ್ಷಿಪ್ರ ಪ್ರಸಾದನೋ ಬಾಹು ಪಾಣೀ ಆಶಾಪ್ರಪೂರಕಃ ।
ಅಂಗುಳೀಶ್ಚ ನಖಾನ್ ಪಾತು ಪದ್ಮಹಸ್ತೋ ರಿನಾಶನಃ ॥ 11 ॥

ಸರ್ವಾಂಗಾನಿ ಮಯೂರೇಶೋ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸದಾವತು ।
ಅನುಕ್ತಮಪಿ ಯತ್ ಸ್ಥಾನಂ ಧೂಮಕೇತುಃ ಸದಾವತು ॥ 12 ॥

ಆಮೋದಸ್ತ್ವಗ್ರತಃ ಪಾತು ಪ್ರಮೋದಃ ಪೃಷ್ಠತೋವತು ।
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಬುದ್ಧೀಶ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ॥ 13 ॥

ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮುಮಾಪುತ್ರೋ ನೈಋತ್ಯಾಂ ತು ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ವ್ಯಾದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ॥ 14 ॥

ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ನಿಧಿಪಃ ಪಾಯಾದೀಶಾನ್ಯಾವಿಶನಂದನಃ ।
ದಿವಾವ್ಯಾದೇಕದಂತ ಸ್ತು ರಾತ್ರೌ ಸಂಧ್ಯಾಸು ಯಃವಿಘ್ನಹೃತ್ ॥ 15 ॥

ರಾಕ್ಷಸಾಸುರ ಬೇತಾಳ ಗ್ರಹ ಭೂತ ಪಿಶಾಚತಃ ।
ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಃ ಪಾತು ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವತಮಸ್ಸ್ಮೃತೀಃ ॥ 16 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚ ಲಜ್ಜಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ತಥಾ ಕುಲಂ । ಈ
ವಪುರ್ಧನಂ ಚ ಧಾನ್ಯಂ ಚ ಗೃಹಂ ದಾರಾಸ್ಸುತಾನ್ಸಖೀನ್ ॥ 17 ॥

ಸರ್ವಾಯುಧ ಧರಃ ಪೌತ್ರಾನ್ ಮಯೂರೇಶೋ ವತಾತ್ ಸದಾ ।
ಕಪಿಲೋ ಜಾನುಕಂ ಪಾತು ಗಜಾಶ್ವಾನ್ ವಿಕಟೋವತು ॥ 18 ॥

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವೇದಂ ಯಃ ಕಂಠೇ ಧಾರಯೇತ್ ಸುಧೀಃ ।
ನ ಭಯಂ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಯಕ್ಷ ರಕ್ಷಃ ಪಿಶಾಚತಃ ॥ 19 ॥

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಂ ಜಪತೇ ಯಸ್ತು ವಜ್ರಸಾರ ತನುರ್ಭವೇತ್ ।
ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ ॥ 20 ॥

ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ವಿಜಯಂ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ಧ್ರುವಂ ।
ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾಕರ್ಷ ಸ್ತಂಭ ಮೋಹನ ಕರ್ಮಣಿ ॥ 21 ॥

ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇದೇತದ್ದನಾನಾಮೇಕವಿಂಶತಿಃ ।
ತತ್ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 22 ॥

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇತ್ತಾವದ್ದಿನಾನಿ ಯಃ ।
ಕಾರಾಗೃಹಗತಂ ಸದ್ಯೋ ರಾಜ್ಞಾವಧ್ಯಂ ಚ ಮೋಚಯೋತ್ ॥ 23 ॥

ರಾಜದರ್ಶನ ವೇಳಾಯಾಂ ಪಠೇದೇತತ್ ತ್ರಿವಾರತಃ ।
ಸ ರಾಜಾನಂ ವಶಂ ನೀತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತೀಶ್ಚ ಸಭಾಂ ಜಯೇತ್ ॥ 24 ॥

ಇದಂ ಗಣೇಶಕವಚಂ ಕಶ್ಯಪೇನ ಸವಿರಿತಂ ।
ಮುದ್ಗಲಾಯ ಚ ತೇ ನಾಥ ಮಾಂಡವ್ಯಾಯ ಮಹರ್ಷಯೇ ॥ 25 ॥

ಮಹ್ಯಂ ಸ ಪ್ರಾಹ ಕೃಪಯಾ ಕವಚಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿದಂ ।
ನ ದೇಯಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಾಯ ದೇಯಂ ಶ್ರದ್ಧಾವತೇ ಶುಭಂ ॥ 26 ॥

ಅನೇನಾಸ್ಯ ಕೃತಾ ರಕ್ಷಾ ನ ಬಾಧಾಸ್ಯ ಭವೇತ್ ವ್ಯಾಚಿತ್ ।
ರಾಕ್ಷಸಾಸುರ ಬೇತಾಳ ದೈತ್ಯ ದಾನವ ಸಂಭವಾಃ ॥ 27 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

ഗണേശ കവചമ്

ഏഷോതി ചപലോ ദൈത്യാന് ബാല്യേപി നാശയത്യഹോ ।
അഗ്രേ കിം കര്മ കര്തേതി ന ജാനേ മുനിസത്തമ ॥ 1 ॥

ദൈത്യാ നാനാവിധാ ദുഷ്ടാസ്സാധു ദേവദ്രുമഃ ഖലാഃ ।
അതോസ്യ കംഠേ കിംചിത്ത്യം രക്ഷാം സംബദ്ധുമര്ഹസി ॥ 2 ॥

ധ്യായേത് സിംഹഗതം വിനായകമമും ദിഗ്ബാഹു മാദ്യേ യുഗേ
ത്രേതായാം തു മയൂര വാഹനമമും ഷഡ്ബാഹുകം സിദ്ധിദമ് । ഈ
ദ്വാപരേതു ഗജാനനം യുഗഭുജം രക്താംഗരാഗം വിഭുമ് തുര്യേ
തു ദ്വിഭുജം സിതാംഗരുചിരം സര്വാര്ഥദം സര്വദാ ॥ 3 ॥

വിനായക ശ്ശിഖാംപാതു പരമാത്മാ പരാത്പരഃ ।
അതിസുംദര കായസ്തു മസ്തകം സുമഹോത്കടഃ ॥ 4 ॥

ലലാടം കശ്യപഃ പാതു ഭ്രൂയുഗം തു മഹോദരഃ ।
നയനേ ബാലചംദ്രസ്തു ഗജാസ്യസ്ത്യോഷ്ഠ പല്ലവൌ ॥ 5 ॥

ജിഹ്വാം പാതു ഗജക്രീഡശ്ചുബുകം ഗിരിജാസുതഃ ।
വാചം വിനായകഃ പാതു ദംതാന്^^ രക്ഷതു ദുര്മുഖഃ ॥ 6 ॥

ശ്രവണൌ പാശപാണിസ്തു നാസികാം ചിംതിതാര്ഥദഃ ।
ഗണേശസ്തു മുഖം പാതു കംഠം പാതു ഗണാധിപഃ ॥ 7 ॥

സ്കംധൌ പാതു ഗജസ്കംധഃ സ്തനേ വിഘ്നവിനാശനഃ ।
ഹൃദയം ഗണനാഥസ്തു ഹേരംബോ ജഠരം മഹാന് ॥ 8 ॥

ധരാധരഃ പാതു പാര്ശ്വൌ പൃഷ്ഠം വിഘ്നഹരശ്ശുഭഃ ।
ലിംഗം ഗുഹ്യം സദാ പാതു വക്രതുംഡോ മഹാബലഃ ॥ 9 ॥

ഗജക്രീഡോ ജാനു ജംഘോ ഊരൂ മംഗളകീര്തിമാന് ।
ഏകദംതോ മഹാബുദ്ധിഃ പാദൌ ഗുല്ഫൌ സദാവതു ॥ 10 ॥

ക്ഷിപ്ര പ്രസാദനോ ബാഹു പാണീ ആശാപ്രപൂരകഃ ।
അംഗുളീശ്ച നഖാന് പാതു പദ്മഹസ്തോ രിനാശനഃ ॥ 11 ॥

സര്വാംഗാനി മയൂരേശോ വിശ്വവ്യാപീ സദാവതു ।
അനുക്തമപി യത് സ്ഥാനം ധൂമകേതുഃ സദാവതു ॥ 12 ॥

ആമോദസ്ത്വഗ്രതഃ പാതു പ്രമോദഃ പൃഷ്ഠതോവതു ।
പ്രാച്യാം രക്ഷതു ബുദ്ധീശ ആഗ്നേയ്യാം സിദ്ധിദായകഃ ॥ 13 ॥

ദക്ഷിണസ്യാമുമാപുത്രോ നൈഋത്യാം തു ഗണേശ്വരഃ ।
പ്രതീച്യാം വിഘ്നഹര്താ വ്യാദ്വായവ്യാം ഗജകര്ണകഃ ॥ 14 ॥

കൌബേര്യാം നിധിപഃ പായാദീശാന്യാവിശനംദനഃ ।
ദിവാവ്യാദേകദംത സ്തു രാത്രൌ സംധ്യാസു യഃവിഘ്നഹൃത് ॥ 15 ॥

രാക്ഷസാസുര ബേതാള ഗ്രഹ ഭൂത പിശാചതഃ ।
പാശാംകുശധരഃ പാതു രജസ്സത്ത്വതമസ്സ്മൃതീഃ ॥ 16 ॥

ജ്ഞാനം ധര്മം ച ലക്ഷ്മീ ച ലജ്ജാം കീര്തിം തഥാ കുലമ് । ഈ
വപുര്ധനം ച ധാന്യം ച ഗൃഹം ദാരാസ്സുതാന്സഖീന് ॥ 17 ॥

സര്വായുധ ധരഃ പൌത്രാന് മയൂരേശോ വതാത് സദാ ।
കപിലോ ജാനുകം പാതു ഗജാശ്വാന് വികടോവതു ॥ 18 ॥

ഭൂര്ജപത്രേ ലിഖിത്വേദം യഃ കംഠേ ധാരയേത് സുധീഃ ।
ന ഭയം ജായതേ തസ്യ യക്ഷ രക്ഷഃ പിശാചതഃ ॥ 19 ॥

ത്രിസംധ്യം ജപതേ യസ്തു വജ്രസാര തനുര്ഭവേത് ।
യാത്രാകാലേ പഠേദ്യസ്തു നിര്വിഘ്നേന ഫലം ലഭേത് ॥ 20 ॥

യുദ്ധകാലേ പഠേദ്യസ്തു വിജയം ചാപ്നുയാദ്ധ്രുവമ് ।
മാരണോച്ചാടനാകര്ഷ സ്തംഭ മോഹന കര്മണി ॥ 21 ॥

സപ്തവാരം ജപേദേതദ്ദനാനാമേകവിംശതിഃ ।
തത്തത്ഫലമവാപ്നോതി സാധകോ നാത്ര സംശയഃ ॥ 22 ॥

ഏകവിംശതിവാരം ച പഠേത്താവദ്ദിനാനി യഃ ।
കാരാഗൃഹഗതം സദ്യോ രാജ്ഞാവധ്യം ച മോചയോത് ॥ 23 ॥

രാജദര്ശന വേളായാം പഠേദേതത് ത്രിവാരതഃ ।
സ രാജാനം വശം നീത്വാ പ്രകൃതീശ്ച സഭാം ജയേത് ॥ 24 ॥

ഇദം ഗണേശകവചം കശ്യപേന സവിരിതമ് ।
മുദ്ഗലായ ച തേ നാഥ മാംഡവ്യായ മഹര്ഷയേ ॥ 25 ॥

മഹ്യം സ പ്രാഹ കൃപയാ കവചം സര്വ സിദ്ധിദമ് ।
ന ദേയം ഭക്തിഹീനായ ദേയം ശ്രദ്ധാവതേ ശുഭമ് ॥ 26 ॥

അനേനാസ്യ കൃതാ രക്ഷാ ന ബാധാസ്യ ഭവേത് വ്യാചിത് ।
രാക്ഷസാസുര ബേതാള ദൈത്യ ദാനവ സംഭവാഃ ॥ 27 ॥

॥ ഇതി ശ്രീ ഗണേശപുരാണേ ശ്രീ ഗണേശ കവചം സംപൂര്ണമ് ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top