గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | गणपति अथर्व षीर्षम् (गणपत्यथर्वषीर्षोपनिषत्) | GANAPATI ATHARVA SHEERSHAM | க3ணபதி அத2ர்வ ஷீர்ஷம் (க3ணபத்யத2ர்வஷீர்ஷோபனிஷத்) |

గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | गणपति अथर्व षीर्षम् (गणपत्यथर्वषीर्षोपनिषत्) | GANAPATI ATHARVA SHEERSHAM | க3ணபதி அத2ர்வ ஷீர்ஷம் (க3ணபத்யத2ர்வஷீர்ஷோபனிஷத்) |
గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్)

॥ గణపత్యథర్వశీర్షోపనిషత్ (శ్రీ గణేషాథర్వషీర్షం) ॥

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః । స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్ఠు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒ యదాయుః॑ । స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॒స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః । స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం నమ॑స్తే గ॒ణప॑తయే । త్వమే॒వ ప్ర॒త్యక్షం॒ తత్త్వ॑మసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ కర్తా॑ఽసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ ధర్తా॑ఽసి । త్వమే॒వ కే॒వలం॒ హర్తా॑ఽసి । త్వమేవ సర్వం ఖల్విదం॑ బ్రహ్మా॒సి । త్వం సాక్షాదాత్మా॑ఽసి ని॒త్యం ॥ 1 ॥
ఋ॑తం వ॒చ్మి । స॑త్యం వ॒చ్మి ॥ 2 ॥

అ॒వ త్వం॒ మాం । అవ॑ వ॒క్తారం᳚ । అవ॑ శ్రో॒తారం᳚ । అవ॑ దా॒తారం᳚ । అవ॑ ధా॒తారం᳚ । అవానూచానమ॑వ శి॒ష్యం । అవ॑ ప॒శ్చాత్తా᳚త్ । అవ॑ పు॒రస్తా᳚త్ । అవోత్త॒రాత్తా᳚త్ । అవ॑ ద॒క్షిణాత్తా᳚త్ । అవ॑ చో॒ర్ధ్వాత్తా᳚త్ । అవాధ॒రాత్తా᳚త్ । సర్వతో మాం పాహి పాహి॑ సమం॒తాత్ ॥ 3 ॥

త్వం వాఙ్మయ॑స్త్వం చిన్మ॒యః । త్వమానందమయ॑స్త్వం బ్రహ్మ॒మయః । త్వం సచ్చిదానందాఽద్వి॑తీయో॒ఽసి । త్వం ప్ర॒త్యక్షం॒ బ్రహ్మా॑సి । త్వం జ్ఞానమయో విజ్ఞాన॑మయో॒ఽసి ॥ 4 ॥

సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తో జా॒యతే । సర్వం జగదిదం త్వ॑త్తస్తి॒ష్ఠతి । సర్వం జగదిదం త్వయి లయ॑మేష్య॒తి । సర్వం జగదిదం త్వయి॑ ప్రత్యే॒తి । త్వం భూమిరాపోఽనలోఽని॑లో న॒భః । త్వం చత్వారి వా᳚క్పదా॒ని ॥ 5 ॥

త్వం గు॒ణత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం అవస్థాత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం దే॒హత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం కా॒లత్ర॑యాతీ॒తః । త్వం మూలాధారస్థితో॑ఽసి ని॒త్యం । త్వం శక్తిత్ర॑యాత్మ॒కః । త్వాం యోగినో ధ్యాయ॑ంతి ని॒త్యం । త్వం బ్రహ్మా త్వం విష్ణుస్త్వం రుద్రస్త్వమింద్రస్త్వమగ్నిస్త్వం వాయుస్త్వం సూర్యస్త్వం చంద్రమాస్త్వం బ్రహ్మ॒ భూర్భువః॒ స్వరోం ॥ 6 ॥

గ॒ణాదిం᳚ పూర్వ॑ముచ్చా॒ర్య॒ వ॒ర్ణాదీం᳚ స్తదనం॒తరం । అనుస్వారః ప॑రత॒రః । అర్ధేం᳚దుల॒సితం । తారే॑ణ ఋ॒ద్ధం । ఎతత్తవ మను॑స్వరూ॒పం । గకారః పూ᳚ర్వరూ॒పం । అకారో మధ్య॑మరూ॒పం । అనుస్వారశ్చాం᳚త్యరూ॒పం । బిందురుత్త॑రరూ॒పం । నాదః॑ సంధా॒నం । సగ్ంహి॑తా సం॒ధిః । సైషా గణే॑శవి॒ద్యా । గణ॑క ఋ॒షిః । నిచృద్గాయ॑త్రీచ్ఛం॒దః । శ్రీ మహాగణపతి॑ర్దేవతా । ఓం గం గ॒ణప॑తయే నమః ॥ 7 ॥

ఏకదం॒తాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వక్రతుం॒డాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ దంతిః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥ 8 ॥

ఏకదం॒తం చ॑తుర్హ॒స్తం॒ పా॒శమం॑కుశ॒ధారి॑ణం । రదం॑ చ॒ వర॑దం హ॒స్తై॒ర్బి॒భ్రాణం॑ మూష॒కధ్వ॑జం । రక్తం॑ లం॒బోద॑రం శూ॒ర్ప॒కర్ణకం॑ రక్త॒వాస॑సం । రక్త॑గం॒ధాను॑లిప్తాం॒గం॒ ర॒క్తపు॑ష్పైః సు॒పూజి॑తం । భక్తా॑ను॒కంపి॑నం దే॒వం॒ జ॒గత్కా॑రణ॒మచ్యు॑తం । ఆవి॑ర్భూ॒తం చ॑ సృ॒ష్ట్యా॒దౌ॒ ప్ర॒కృతేః᳚ పురు॒షాత్ప॑రం । ఏవం॑ ధ్యా॒యతి॑ యో ని॒త్యం॒ స॒ యోగీ॑ యోగి॒నాం వ॑రః ॥ 9 ॥

నమో వ్రాతపతయే నమో గణపతయే నమః ప్రమథపతయే నమస్తేఽస్తు లంబోదరాయైకదంతాయ విఘ్నవినాశినే శివసుతాయ శ్రీవరదమూర్తయే॒
నమః ॥ 10 ॥

ఏతదథర్వశీర్షం యోఽధీ॒తే । స బ్రహ్మభూయా॑య క॒ల్పతే । స సర్వవిఘ్నై᳚ర్న బా॒ధ్యతే । స సర్వతః సుఖ॑మేధ॒తే । స పంచమహాపాపా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । సా॒యమ॑ధీయా॒నో॒ దివసకృతం పాపం॑ నాశ॒యతి । ప్రా॒తర॑ధీయా॒నో॒ రాత్రికృతం పాపం॑ నాశ॒యతి । సాయం ప్రాతః ప్ర॑యుంజా॒నో॒ పాపోఽపా॑పో భ॒వతి । ధర్మార్థకామమోక్షం॑ చ విం॒దతి । ఇదమథర్వశీర్షమశిష్యాయ॑ న దే॒యం । యో యది మో॑హాద్ దా॒స్యతి స పాపీ॑యాన్ భ॒వతి । సహస్రావర్తనాద్యం యం కామ॑మధీ॒తే । తం తమనే॑న సా॒ధయేత్ ॥ 11 ॥

అనేన గణపతిమ॑భిషిం॒చతి । స వా॑గ్మీ భ॒వతి । చతుర్థ్యామన॑శ్నన్ జ॒పతి స విద్యా॑వాన్ భ॒వతి । ఇత్యథర్వ॑ణవా॒క్యం । బ్రహ్మాద్యా॒చర॑ణం వి॒ద్యాన్న బిభేతి కదా॑చనే॒తి ॥ 12 ॥

యో దూర్వాంకు॑రైర్య॒జతి స వైశ్రవణోప॑మో భ॒వతి । యో లా॑జైర్య॒జతి స యశో॑వాన్ భ॒వతి । స మేధా॑వాన్ భ॒వతి । యో మోదకసహస్రే॑ణ య॒జతి స వాంఛితఫలమ॑వాప్నో॒తి । యః సాజ్య సమి॑ద్భిర్య॒జతి స సర్వం లభతే స స॑ర్వం ల॒భతే ॥ 13 ॥

అష్టౌ బ్రాహ్మణాన్ సమ్యగ్ గ్రా॑హయి॒త్వా సూర్యవర్చ॑స్వీ భ॒వతి । సూర్యగ్రహే మ॑హాన॒ద్యాం ప్రతిమాసన్నిధౌ వా జ॒ప్త్వా సిద్ధమం॑త్రో భ॒వతి । మహావిఘ్నా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాదోషా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాపాపా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । మహాప్రత్యవాయా᳚త్ ప్రము॒చ్యతే । స సర్వ॑విద్భవతి స సర్వ॑విద్భ॒వతి । య ఏ॑వం వే॒ద । ఇత్యు॑ప॒నిష॑త్ ॥ 14 ॥

ఓం భ॒ద్రం కర్ణే॑భిః శృణు॒యామ॑ దేవాః । భ॒ద్రం ప॑శ్యేమా॒క్షభి॒ర్యజ॑త్రాః । స్థి॒రైరంగై᳚స్తుష్ఠు॒వాగ్ం స॑స్త॒నూభిః॑ । వ్యశే॑మ దే॒వహి॑తం॒ యదాయుః॑ । స్వ॒స్తి న॒ ఇంద్రో॑ వృ॒ద్ధశ్ర॑వాః । స్వ॒స్తి నః॑ పూ॒షా వి॒శ్వవే॑దాః । స్వ॒స్తి న॒స్తార్క్ష్యో॒ అరి॑ష్టనేమిః । స్వ॒స్తి నో॒ బృహ॒స్పతి॑ర్దధాతు ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥
 
गणपति अथर्व षीर्षम् (गणपत्यथर्वषीर्षोपनिषत्)
This document is in शुद्ध देवनागरी - hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

॥ गणपत्यथर्वशीर्षोपनिषत् (श्री गणेषाथर्वषीर्षम्) ॥

ॐ भ॒द्रं कर्णे॑भिः शृणु॒याम॑ देवाः । भ॒द्रं प॑श्येमा॒क्षभि॒र्यज॑त्राः । स्थि॒रैरङ्गै᳚स्तुष्ठु॒वाग्ं स॑स्त॒नूभिः॑ । व्यशे॑म दे॒वहि॑तं॒ यदायुः॑ । स्व॒स्ति न॒ इन्द्रो॑ वृ॒द्धश्र॑वाः । स्व॒स्ति नः॑ पू॒षा वि॒श्ववे॑दाः । स्व॒स्ति न॒स्तार्क्ष्यो॒ अरि॑ष्टनेमिः । स्व॒स्ति नो॒ बृह॒स्पति॑र्दधातु ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ नम॑स्ते ग॒णप॑तये । त्वमे॒व प्र॒त्यक्षं॒ तत्त्व॑मसि । त्वमे॒व के॒वलं॒ कर्ता॑ऽसि । त्वमे॒व के॒वलं॒ धर्ता॑ऽसि । त्वमे॒व के॒वलं॒ हर्ता॑ऽसि । त्वमेव सर्वं खल्विदं॑ ब्रह्मा॒सि । त्वं साक्षादात्मा॑ऽसि नि॒त्यम् ॥ 1 ॥
ऋ॑तं व॒च्मि । स॑त्यं व॒च्मि ॥ 2 ॥

अ॒व त्वं॒ माम् । अव॑ व॒क्तारम्᳚ । अव॑ श्रो॒तारम्᳚ । अव॑ दा॒तारम्᳚ । अव॑ धा॒तारम्᳚ । अवानूचानम॑व शि॒ष्यम् । अव॑ प॒श्चात्ता᳚त् । अव॑ पु॒रस्ता᳚त् । अवोत्त॒रात्ता᳚त् । अव॑ द॒क्षिणात्ता᳚त् । अव॑ चो॒र्ध्वात्ता᳚त् । अवाध॒रात्ता᳚त् । सर्वतो मां पाहि पाहि॑ समं॒तात् ॥ 3 ॥

त्वं वाङ्मय॑स्त्वं चिन्म॒यः । त्वमानन्दमय॑स्त्वं ब्रह्म॒मयः । त्वं सच्चिदानन्दाऽद्वि॑तीयो॒ऽसि । त्वं प्र॒त्यक्षं॒ ब्रह्मा॑सि । त्वं ज्ञानमयो विज्ञान॑मयो॒ऽसि ॥ 4 ॥

सर्वं जगदिदं त्व॑त्तो जा॒यते । सर्वं जगदिदं त्व॑त्तस्ति॒ष्ठति । सर्वं जगदिदं त्वयि लय॑मेष्य॒ति । सर्वं जगदिदं त्वयि॑ प्रत्ये॒ति । त्वं भूमिरापोऽनलोऽनि॑लो न॒भः । त्वं चत्वारि वा᳚क्पदा॒नि ॥ 5 ॥

त्वं गु॒णत्र॑याती॒तः । त्वं अवस्थात्र॑याती॒तः । त्वं दे॒हत्र॑याती॒तः । त्वं का॒लत्र॑याती॒तः । त्वं मूलाधारस्थितो॑ऽसि नि॒त्यम् । त्वं शक्तित्र॑यात्म॒कः । त्वां योगिनो ध्याय॑न्ति नि॒त्यम् । त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म॒ भूर्भुवः॒ स्वरोम् ॥ 6 ॥

ग॒णादिं᳚ पूर्व॑मुच्चा॒र्य॒ व॒र्णादीं᳚ स्तदनं॒तरम् । अनुस्वारः प॑रत॒रः । अर्धें᳚दुल॒सितम् । तारे॑ण ऋ॒द्धम् । ऎतत्तव मनु॑स्वरू॒पम् । गकारः पू᳚र्वरू॒पम् । अकारो मध्य॑मरू॒पम् । अनुस्वारश्चां᳚त्यरू॒पम् । बिन्दुरुत्त॑ररू॒पम् । नादः॑ सन्धा॒नम् । सग्ंहि॑ता सं॒धिः । सैषा गणे॑शवि॒द्या । गण॑क ऋ॒षिः । निचृद्गाय॑त्रीच्छं॒दः । श्री महागणपति॑र्देवता । ॐ गं ग॒णप॑तये नमः ॥ 7 ॥

एकदं॒ताय॑ वि॒द्महे॑ वक्रतुं॒डाय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ दन्तिः प्रचो॒दया᳚त् ॥ 8 ॥

एकदं॒तं च॑तुर्ह॒स्तं॒ पा॒शमं॑कुश॒धारि॑णम् । रदं॑ च॒ वर॑दं ह॒स्तै॒र्बि॒भ्राणं॑ मूष॒कध्व॑जम् । रक्तं॑ लं॒बोद॑रं शू॒र्प॒कर्णकं॑ रक्त॒वास॑सम् । रक्त॑गं॒धानु॑लिप्तां॒गं॒ र॒क्तपु॑ष्पैः सु॒पूजि॑तम् । भक्ता॑नु॒कम्पि॑नं दे॒वं॒ ज॒गत्का॑रण॒मच्यु॑तम् । आवि॑र्भू॒तं च॑ सृ॒ष्ट्या॒दौ॒ प्र॒कृतेः᳚ पुरु॒षात्प॑रम् । एवं॑ ध्या॒यति॑ यो नि॒त्यं॒ स॒ योगी॑ योगि॒नां व॑रः ॥ 9 ॥

नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये॒
नमः ॥ 10 ॥

एतदथर्वशीर्षं योऽधी॒ते । स ब्रह्मभूया॑य क॒ल्पते । स सर्वविघ्नै᳚र्न बा॒ध्यते । स सर्वतः सुख॑मेध॒ते । स पञ्चमहापापा᳚त् प्रमु॒च्यते । सा॒यम॑धीया॒नो॒ दिवसकृतं पापं॑ नाश॒यति । प्रा॒तर॑धीया॒नो॒ रात्रिकृतं पापं॑ नाश॒यति । सायं प्रातः प्र॑युञ्जा॒नो॒ पापोऽपा॑पो भ॒वति । धर्मार्थकाममोक्षं॑ च विं॒दति । इदमथर्वशीर्षमशिष्याय॑ न दे॒यम् । यो यदि मो॑हाद् दा॒स्यति स पापी॑यान् भ॒वति । सहस्रावर्तनाद्यं यं काम॑मधी॒ते । तं तमने॑न सा॒धयेत् ॥ 11 ॥

अनेन गणपतिम॑भिषिं॒चति । स वा॑ग्मी भ॒वति । चतुर्थ्यामन॑श्नन् ज॒पति स विद्या॑वान् भ॒वति । इत्यथर्व॑णवा॒क्यम् । ब्रह्माद्या॒चर॑णं वि॒द्यान्न बिभेति कदा॑चने॒ति ॥ 12 ॥

यो दूर्वाङ्कु॑रैर्य॒जति स वैश्रवणोप॑मो भ॒वति । यो ला॑जैर्य॒जति स यशो॑वान् भ॒वति । स मेधा॑वान् भ॒वति । यो मोदकसहस्रे॑ण य॒जति स वाञ्छितफलम॑वाप्नो॒ति । यः साज्य समि॑द्भिर्य॒जति स सर्वं लभते स स॑र्वं ल॒भते ॥ 13 ॥

अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्रा॑हयि॒त्वा सूर्यवर्च॑स्वी भ॒वति । सूर्यग्रहे म॑हान॒द्यां प्रतिमासन्निधौ वा ज॒प्त्वा सिद्धमं॑त्रो भ॒वति । महाविघ्ना᳚त् प्रमु॒च्यते । महादोषा᳚त् प्रमु॒च्यते । महापापा᳚त् प्रमु॒च्यते । महाप्रत्यवाया᳚त् प्रमु॒च्यते । स सर्व॑विद्भवति स सर्व॑विद्भ॒वति । य ए॑वं वे॒द । इत्यु॑प॒निष॑त् ॥ 14 ॥

ॐ भ॒द्रं कर्णे॑भिः शृणु॒याम॑ देवाः । भ॒द्रं प॑श्येमा॒क्षभि॒र्यज॑त्राः । स्थि॒रैरङ्गै᳚स्तुष्ठु॒वाग्ं स॑स्त॒नूभिः॑ । व्यशे॑म दे॒वहि॑तं॒ यदायुः॑ । स्व॒स्ति न॒ इन्द्रो॑ वृ॒द्धश्र॑वाः । स्व॒स्ति नः॑ पू॒षा वि॒श्ववे॑दाः । स्व॒स्ति न॒स्तार्क्ष्यो॒ अरि॑ष्टनेमिः । स्व॒स्ति नो॒ बृह॒स्पति॑र्दधातु ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥
 
GANAPATI ATHARVA SHEERSHAM
This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

॥ gaṇapatyatharvaśīrṣōpaniṣat (śrī gaṇēṣātharvaṣīrṣam) ॥

ōṃ bha̠draṃ karṇē̍bhiḥ śṛṇu̠yāma̍ dēvāḥ । bha̠draṃ pa̍śyēmā̠kṣabhi̠ryaja̍trāḥ । sthi̠rairaṅgai̎stuṣṭhu̠vāgṃ sa̍sta̠nūbhi̍ḥ । vyaśē̍ma dē̠vahi̍ta̠ṃ yadāyu̍ḥ । sva̠sti na̠ indrō̍ vṛ̠ddhaśra̍vāḥ । sva̠sti na̍ḥ pū̠ṣā vi̠śvavē̍dāḥ । sva̠sti na̠stārkṣyō̠ ari̍ṣṭanēmiḥ । sva̠sti nō̠ bṛha̠spati̍rdadhātu ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

ōṃ nama̍stē ga̠ṇapa̍tayē । tvamē̠va pra̠tyakṣa̠ṃ tattva̍masi । tvamē̠va kē̠vala̠ṃ kartā̍si । tvamē̠va kē̠vala̠ṃ dhartā̍si । tvamē̠va kē̠vala̠ṃ hartā̍si । tvamēva sarvaṃ khalvida̍ṃ brahmā̠si । tvaṃ sākṣādātmā̍si ni̠tyam ॥ 1 ॥
ṛ̍taṃ va̠chmi । sa̍tyaṃ va̠chmi ॥ 2 ॥

a̠va tva̠ṃ mām । ava̍ va̠ktāram̎ । ava̍ śrō̠tāram̎ । ava̍ dā̠tāram̎ । ava̍ dhā̠tāram̎ । avānūchānama̍va śi̠ṣyam । ava̍ pa̠śchāttā̎t । ava̍ pu̠rastā̎t । avōtta̠rāttā̎t । ava̍ da̠kṣiṇāttā̎t । ava̍ chō̠rdhvāttā̎t । avādha̠rāttā̎t । sarvatō māṃ pāhi pāhi̍ sama̠ntāt ॥ 3 ॥

tvaṃ vāṅmaya̍stvaṃ chinma̠yaḥ । tvamānandamaya̍stvaṃ brahma̠mayaḥ । tvaṃ sachchidānandādvi̍tīyō̠si । tvaṃ pra̠tyakṣa̠ṃ brahmā̍si । tvaṃ jñānamayō vijñāna̍mayō̠si ॥ 4 ॥

sarvaṃ jagadidaṃ tva̍ttō jā̠yatē । sarvaṃ jagadidaṃ tva̍ttasti̠ṣṭhati । sarvaṃ jagadidaṃ tvayi laya̍mēṣya̠ti । sarvaṃ jagadidaṃ tvayi̍ pratyē̠ti । tvaṃ bhūmirāpōnalōni̍lō na̠bhaḥ । tvaṃ chatvāri vā̎kpadā̠ni ॥ 5 ॥

tvaṃ gu̠ṇatra̍yātī̠taḥ । tvaṃ avasthātra̍yātī̠taḥ । tvaṃ dē̠hatra̍yātī̠taḥ । tvaṃ kā̠latra̍yātī̠taḥ । tvaṃ mūlādhārasthitō̍si ni̠tyam । tvaṃ śaktitra̍yātma̠kaḥ । tvāṃ yōginō dhyāya̍nti ni̠tyam । tvaṃ brahmā tvaṃ viṣṇustvaṃ rudrastvamindrastvamagnistvaṃ vāyustvaṃ sūryastvaṃ chandramāstvaṃ brahma̠ bhūrbhuva̠ḥ svarōm ॥ 6 ॥

ga̠ṇādiṃ̎ pūrva̍muchchā̠rya̠ va̠rṇādī̎m stadana̠ntaram । anusvāraḥ pa̍rata̠raḥ । ardhē̎mdula̠sitam । tārē̍ṇa ṛ̠ddham । etattava manu̍svarū̠pam । gakāraḥ pū̎rvarū̠pam । akārō madhya̍marū̠pam । anusvāraśchā̎mtyarū̠pam । bindurutta̍rarū̠pam । nāda̍ḥ sandhā̠nam । sagṃhi̍tā sa̠ndhiḥ । saiṣā gaṇē̍śavi̠dyā । gaṇa̍ka ṛ̠ṣiḥ । nichṛdgāya̍trīchCha̠ndaḥ । śrī mahāgaṇapati̍rdēvatā । ōṃ gaṃ ga̠ṇapa̍tayē namaḥ ॥ 7 ॥

ēkadaṃ̠tāya̍ vi̠dmahē̍ vakratu̠ṇḍāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ dantiḥ prachō̠dayā̎t ॥ 8 ॥

ēkadaṃ̠taṃ cha̍turha̠sta̠ṃ pā̠śama̍ṅkuśa̠dhāri̍ṇam । rada̍ṃ cha̠ vara̍daṃ ha̠stai̠rbi̠bhrāṇa̍ṃ mūṣa̠kadhva̍jam । rakta̍ṃ la̠mbōda̍raṃ śū̠rpa̠karṇaka̍ṃ rakta̠vāsa̍sam । rakta̍ga̠ndhānu̍liptā̠ṅga̠ṃ ra̠ktapu̍ṣpaiḥ su̠pūji̍tam । bhaktā̍nu̠kampi̍naṃ dē̠va̠ṃ ja̠gatkā̍raṇa̠machyu̍tam । āvi̍rbhū̠taṃ cha̍ sṛ̠ṣṭyā̠dau̠ pra̠kṛtē̎ḥ puru̠ṣātpa̍ram । ēva̍ṃ dhyā̠yati̍ yō ni̠tya̠ṃ sa̠ yōgī̍ yōgi̠nāṃ va̍raḥ ॥ 9 ॥

namō vrātapatayē namō gaṇapatayē namaḥ pramathapatayē namastēstu lambōdarāyaikadantāya vighnavināśinē śivasutāya śrīvaradamūrtayē̠
namaḥ ॥ 10 ॥

ētadatharvaśīrṣaṃ yōdhī̠tē । sa brahmabhūyā̍ya ka̠lpatē । sa sarvavighnai̎rna bā̠dhyatē । sa sarvataḥ sukha̍mēdha̠tē । sa pañchamahāpāpā̎t pramu̠chyatē । sā̠yama̍dhīyā̠nō̠ divasakṛtaṃ pāpa̍ṃ nāśa̠yati । prā̠tara̍dhīyā̠nō̠ rātrikṛtaṃ pāpa̍ṃ nāśa̠yati । sāyaṃ prātaḥ pra̍yuñjā̠nō̠ pāpōpā̍pō bha̠vati । dharmārthakāmamōkṣa̍ṃ cha vi̠ndati । idamatharvaśīrṣamaśiṣyāya̍ na dē̠yam । yō yadi mō̍hād dā̠syati sa pāpī̍yān bha̠vati । sahasrāvartanādyaṃ yaṃ kāma̍madhī̠tē । taṃ tamanē̍na sā̠dhayēt ॥ 11 ॥

anēna gaṇapatima̍bhiṣi̠ñchati । sa vā̍gmī bha̠vati । chaturthyāmana̍śnan ja̠pati sa vidyā̍vān bha̠vati । ityatharva̍ṇavā̠kyam । brahmādyā̠chara̍ṇaṃ vi̠dyānna bibhēti kadā̍chanē̠ti ॥ 12 ॥

yō dūrvāṅku̍rairya̠jati sa vaiśravaṇōpa̍mō bha̠vati । yō lā̍jairya̠jati sa yaśō̍vān bha̠vati । sa mēdhā̍vān bha̠vati । yō mōdakasahasrē̍ṇa ya̠jati sa vāñChitaphalama̍vāpnō̠ti । yaḥ sājya sami̍dbhirya̠jati sa sarvaṃ labhatē sa sa̍rvaṃ la̠bhatē ॥ 13 ॥

aṣṭau brāhmaṇān samyag grā̍hayi̠tvā sūryavarcha̍svī bha̠vati । sūryagrahē ma̍hāna̠dyāṃ pratimāsannidhau vā ja̠ptvā siddhama̍ntrō bha̠vati । mahāvighnā̎t pramu̠chyatē । mahādōṣā̎t pramu̠chyatē । mahāpāpā̎t pramu̠chyatē । mahāpratyavāyā̎t pramu̠chyatē । sa sarva̍vidbhavati sa sarva̍vidbha̠vati । ya ē̍vaṃ vē̠da । ityu̍pa̠niṣa̍t ॥ 14 ॥

ōṃ bha̠draṃ karṇē̍bhiḥ śṛṇu̠yāma̍ dēvāḥ । bha̠draṃ pa̍śyēmā̠kṣabhi̠ryaja̍trāḥ । sthi̠rairaṅgai̎stuṣṭhu̠vāgṃ sa̍sta̠nūbhi̍ḥ । vyaśē̍ma dē̠vahi̍ta̠ṃ yadāyu̍ḥ । sva̠sti na̠ indrō̍ vṛ̠ddhaśra̍vāḥ । sva̠sti na̍ḥ pū̠ṣā vi̠śvavē̍dāḥ । sva̠sti na̠stārkṣyō̠ ari̍ṣṭanēmiḥ । sva̠sti nō̠ bṛha̠spati̍rdadhātu ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

க3ணபதி அத2ர்வ ஷீர்ஷம் (க3ணபத்யத2ர்வஷீர்ஷோபனிஷத்)

॥ க3ணபத்யத2ர்வஶீர்ஷோபனிஷத் (ஶ்ரீ க3ணேஷாத2ர்வஷீர்ஷம்) ॥

ஓம் ப॒4த்3ரம் கர்ணே॑பி4: ஶ்ருணு॒யாம॑ தே3வா: । ப॒4த்3ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி॒4ர்யஜ॑த்ரா: । ஸ்தி॒2ரைரங்கை᳚3ஸ்துஷ்டு॒2வாக்3ம் ஸ॑ஸ்த॒னூபி॑4: । வ்யஶே॑ம தே॒3வஹி॑தம்॒ யதா3யு:॑ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இன்த்3ரோ॑ வ்ரு॒த்3த4ஶ்ர॑வா: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந:॑ பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா3: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டனேமி: । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த3தா4து ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் நம॑ஸ்தே க॒3ணப॑தயே । த்வமே॒வ ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ தத்த்வ॑மஸி । த்வமே॒வ கே॒வலம்॒ கர்தா॑ஸி । த்வமே॒வ கே॒வலம்॒ த4ர்தா॑ஸி । த்வமே॒வ கே॒வலம்॒ ஹர்தா॑ஸி । த்வமேவ ஸர்வம் க2ல்வித3ம்॑ ப்3ரஹ்மா॒ஸி । த்வம் ஸாக்ஷாதா3த்மா॑ஸி நி॒த்யம் ॥ 1 ॥
ரு॑தம் வ॒ச்மி । ஸ॑த்யம் வ॒ச்மி ॥ 2 ॥

அ॒வ த்வம்॒ மாம் । அவ॑ வ॒க்தாரம்᳚ । அவ॑ ஶ்ரோ॒தாரம்᳚ । அவ॑ தா॒3தாரம்᳚ । அவ॑ தா॒4தாரம்᳚ । அவானூசானம॑வ ஶி॒ஷ்யம் । அவ॑ ப॒ஶ்சாத்தா᳚த் । அவ॑ பு॒ரஸ்தா᳚த் । அவோத்த॒ராத்தா᳚த் । அவ॑ த॒3க்ஷிணாத்தா᳚த் । அவ॑ சோ॒ர்த்4வாத்தா᳚த் । அவாத॒4ராத்தா᳚த் । ஸர்வதோ மாம் பாஹி பாஹி॑ ஸம॒ன்தாத் ॥ 3 ॥

த்வம் வாங்மய॑ஸ்த்வம் சின்ம॒ய: । த்வமானந்த3மய॑ஸ்த்வம் ப்3ரஹ்ம॒மய: । த்வம் ஸச்சிதா3னந்தா3த்3வி॑தீயோ॒ஸி । த்வம் ப்ர॒த்யக்ஷம்॒ ப்3ரஹ்மா॑ஸி । த்வம் ஜ்ஞானமயோ விஜ்ஞான॑மயோ॒ஸி ॥ 4 ॥

ஸர்வம் ஜக3தி3த3ம் த்வ॑த்தோ ஜா॒யதே । ஸர்வம் ஜக3தி3த3ம் த்வ॑த்தஸ்தி॒ஷ்ட2தி । ஸர்வம் ஜக3தி3த3ம் த்வயி லய॑மேஷ்ய॒தி । ஸர்வம் ஜக3தி3த3ம் த்வயி॑ ப்ரத்யே॒தி । த்வம் பூ4மிராபோனலோனி॑லோ ந॒ப:4 । த்வம் சத்வாரி வா᳚க்பதா॒3னி ॥ 5 ॥

த்வம் கு॒3ணத்ர॑யாதீ॒த: । த்வம் அவஸ்தா2த்ர॑யாதீ॒த: । த்வம் தே॒3ஹத்ர॑யாதீ॒த: । த்வம் கா॒லத்ர॑யாதீ॒த: । த்வம் மூலாதா4ரஸ்தி2தோ॑ஸி நி॒த்யம் । த்வம் ஶக்தித்ர॑யாத்ம॒க: । த்வாம் யோகி3னோ த்4யாய॑ன்தி நி॒த்யம் । த்வம் ப்3ரஹ்மா த்வம் விஷ்ணுஸ்த்வம் ருத்3ரஸ்த்வமின்த்3ரஸ்த்வமக்3னிஸ்த்வம் வாயுஸ்த்வம் ஸூர்யஸ்த்வம் சன்த்3ரமாஸ்த்வம் ப்3ரஹ்ம॒ பூ4ர்பு4வ:॒ ஸ்வரோம் ॥ 6 ॥

க॒3ணாதி3ம்᳚ பூர்வ॑முச்சா॒ர்ய॒ வ॒ர்ணாதீ3ம்᳚ ஸ்தத3ன॒ன்தரம் । அனுஸ்வார: ப॑ரத॒ர: । அர்தே᳚4ன்து3ல॒ஸிதம் । தாரே॑ண ரு॒த்3த4ம் । எதத்தவ மனு॑ஸ்வரூ॒பம் । க3கார: பூ᳚ர்வரூ॒பம் । அகாரோ மத்4ய॑மரூ॒பம் । அனுஸ்வாரஶ்சா᳚ன்த்யரூ॒பம் । பி3ன்து3ருத்த॑ரரூ॒பம் । நாத:॑3 ஸன்தா॒4னம் । ஸக்3ம்ஹி॑தா ஸ॒ன்தி4: । ஸைஷா க3ணே॑ஶவி॒த்3யா । க3ண॑க ரு॒ஷி: । நிச்ருத்3கா3ய॑த்ரீச்ச॒2ன்த:3 । ஶ்ரீ மஹாக3ணபதி॑ர்தே3வதா । ஓம் க3ம் க॒3ணப॑தயே நம: ॥ 7 ॥

ஏகத3ம்॒தாய॑ வி॒த்3மஹே॑ வக்ரது॒ண்டா3ய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ த3ன்தி: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥ 8 ॥

ஏகத3ம்॒தம் ச॑துர்ஹ॒ஸ்தம்॒ பா॒ஶம॑ங்குஶ॒தா4ரி॑ணம் । ரத3ம்॑ ச॒ வர॑த3ம் ஹ॒ஸ்தை॒ர்பி॒3ப்4ராணம்॑ மூஷ॒கத்4வ॑ஜம் । ரக்தம்॑ ல॒ம்போ3த॑3ரம் ஶூ॒ர்ப॒கர்ணகம்॑ ரக்த॒வாஸ॑ஸம் । ரக்த॑க॒3ன்தா4னு॑லிப்தா॒ங்க3ம்॒ ர॒க்தபு॑ஷ்பை: ஸு॒பூஜி॑தம் । ப4க்தா॑னு॒கம்பி॑னம் தே॒3வம்॒ ஜ॒க3த்கா॑ரண॒மச்யு॑தம் । ஆவி॑ர்பூ॒4தம் ச॑ ஸ்ரு॒ஷ்ட்யா॒தௌ॒3 ப்ர॒க்ருதே:᳚ புரு॒ஷாத்ப॑ரம் । ஏவம்॑ த்4யா॒யதி॑ யோ நி॒த்யம்॒ ஸ॒ யோகீ॑3 யோகி॒3னாம் வ॑ர: ॥ 9 ॥

நமோ வ்ராதபதயே நமோ க3ணபதயே நம: ப்ரமத2பதயே நமஸ்தேஸ்து லம்போ3த3ராயைகத3ன்தாய விக்4னவினாஶினே ஶிவஸுதாய ஶ்ரீவரத3மூர்தயே॒
நம: ॥ 1௦ ॥

ஏதத3த2ர்வஶீர்ஷம் யோதீ॒4தே । ஸ ப்3ரஹ்மபூ4யா॑ய க॒ல்பதே । ஸ ஸர்வவிக்4னை᳚ர்ன பா॒3த்4யதே । ஸ ஸர்வத: ஸுக॑2மேத॒4தே । ஸ பஞ்சமஹாபாபா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । ஸா॒யம॑தீ4யா॒னோ॒ தி3வஸக்ருதம் பாபம்॑ நாஶ॒யதி । ப்ரா॒தர॑தீ4யா॒னோ॒ ராத்ரிக்ருதம் பாபம்॑ நாஶ॒யதி । ஸாயம் ப்ராத: ப்ர॑யுஞ்ஜா॒னோ॒ பாபோபா॑போ ப॒4வதி । த4ர்மார்த2காமமோக்ஷம்॑ ச வி॒ன்த3தி । இத3மத2ர்வஶீர்ஷமஶிஷ்யாய॑ ந தே॒3யம் । யோ யதி3 மோ॑ஹாத்3 தா॒3ஸ்யதி ஸ பாபீ॑யான் ப॒4வதி । ஸஹஸ்ராவர்தனாத்3யம் யம் காம॑மதீ॒4தே । தம் தமனே॑ன ஸா॒த4யேத் ॥ 11 ॥

அனேன க3ணபதிம॑பி4ஷி॒ஞ்சதி । ஸ வா॑க்3மீ ப॒4வதி । சதுர்த்2யாமன॑ஶ்னந் ஜ॒பதி ஸ வித்3யா॑வான் ப॒4வதி । இத்யத2ர்வ॑ணவா॒க்யம் । ப்3ரஹ்மாத்3யா॒சர॑ணம் வி॒த்3யான்ன பி3பே4தி கதா॑3சனே॒தி ॥ 12 ॥

யோ தூ3ர்வாங்கு॑ரைர்ய॒ஜதி ஸ வைஶ்ரவணோப॑மோ ப॒4வதி । யோ லா॑ஜைர்ய॒ஜதி ஸ யஶோ॑வான் ப॒4வதி । ஸ மேதா॑4வான் ப॒4வதி । யோ மோத3கஸஹஸ்ரே॑ண ய॒ஜதி ஸ வாஞ்சி2தப2லம॑வாப்னோ॒தி । ய: ஸாஜ்ய ஸமி॑த்3பி4ர்ய॒ஜதி ஸ ஸர்வம் லப4தே ஸ ஸ॑ர்வம் ல॒ப4தே ॥ 13 ॥

அஷ்டௌ ப்3ராஹ்மணான் ஸம்யக்3 க்3ரா॑ஹயி॒த்வா ஸூர்யவர்ச॑ஸ்வீ ப॒4வதி । ஸூர்யக்3ரஹே ம॑ஹான॒த்3யாம் ப்ரதிமாஸன்னிதௌ4 வா ஜ॒ப்த்வா ஸித்3த4ம॑ன்த்ரோ ப॒4வதி । மஹாவிக்4னா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । மஹாதோ3ஷா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । மஹாபாபா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । மஹாப்ரத்யவாயா᳚த் ப்ரமு॒ச்யதே । ஸ ஸர்வ॑வித்3ப4வதி ஸ ஸர்வ॑வித்3ப॒4வதி । ய ஏ॑வம் வே॒த3 । இத்யு॑ப॒னிஷ॑த் ॥ 14 ॥

ஓம் ப॒4த்3ரம் கர்ணே॑பி4: ஶ்ருணு॒யாம॑ தே3வா: । ப॒4த்3ரம் ப॑ஶ்யேமா॒க்ஷபி॒4ர்யஜ॑த்ரா: । ஸ்தி॒2ரைரங்கை᳚3ஸ்துஷ்டு॒2வாக்3ம் ஸ॑ஸ்த॒னூபி॑4: । வ்யஶே॑ம தே॒3வஹி॑தம்॒ யதா3யு:॑ । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ இன்த்3ரோ॑ வ்ரு॒த்3த4ஶ்ர॑வா: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந:॑ பூ॒ஷா வி॒ஶ்வவே॑தா3: । ஸ்வ॒ஸ்தி ந॒ஸ்தார்க்ஷ்யோ॒ அரி॑ஷ்டனேமி: । ஸ்வ॒ஸ்தி நோ॒ ப்3ருஹ॒ஸ்பதி॑ர்த3தா4து ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥
 
ಗಣಪತಿ ಅಥರ್ವ ಷೀರ್ಷಂ (ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಷೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್)
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

॥ ಗಣಪತ್ಯಥರ್ವಶೀರ್ಷೋಪನಿಷತ್ (ಶ್ರೀ ಗಣೇಷಾಥರ್ವಷೀರ್ಷಂ) ॥

ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಂಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಠು॒ವಾಗ್ಂ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿಃ॑ । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯುಃ॑ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನಃ॑ ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ನಮ॑ಸ್ತೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಯೇ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ತತ್ತ್ವ॑ಮಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಕರ್ತಾ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಧರ್ತಾ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇ॒ವ ಕೇ॒ವಲಂ॒ ಹರ್ತಾ॑ಽಸಿ । ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಸಿ । ತ್ವಂ ಸಾಕ್ಷಾದಾತ್ಮಾ॑ಽಸಿ ನಿ॒ತ್ಯಂ ॥ 1 ॥
ಋ॑ತಂ ವ॒ಚ್ಮಿ । ಸ॑ತ್ಯಂ ವ॒ಚ್ಮಿ ॥ 2 ॥

ಅ॒ವ ತ್ವಂ॒ ಮಾಂ । ಅವ॑ ವ॒ಕ್ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ ಶ್ರೋ॒ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ ದಾ॒ತಾರಂ᳚ । ಅವ॑ ಧಾ॒ತಾರಂ᳚ । ಅವಾನೂಚಾನಮ॑ವ ಶಿ॒ಷ್ಯಂ । ಅವ॑ ಪ॒ಶ್ಚಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವೋತ್ತ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ದ॒ಕ್ಷಿಣಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವ॑ ಚೋ॒ರ್ಧ್ವಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಅವಾಧ॒ರಾತ್ತಾ᳚ತ್ । ಸರ್ವತೋ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ॑ ಸಮಂ॒ತಾತ್ ॥ 3 ॥

ತ್ವಂ ವಾಙ್ಮಯ॑ಸ್ತ್ವಂ ಚಿನ್ಮ॒ಯಃ । ತ್ವಮಾನಂದಮಯ॑ಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ॒ಮಯಃ । ತ್ವಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾಽದ್ವಿ॑ತೀಯೋ॒ಽಸಿ । ತ್ವಂ ಪ್ರ॒ತ್ಯಕ್ಷಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ಸಿ । ತ್ವಂ ಜ್ಞಾನಮಯೋ ವಿಜ್ಞಾನ॑ಮಯೋ॒ಽಸಿ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ॑ತ್ತೋ ಜಾ॒ಯತೇ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವ॑ತ್ತಸ್ತಿ॒ಷ್ಠತಿ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ ಲಯ॑ಮೇಷ್ಯ॒ತಿ । ಸರ್ವಂ ಜಗದಿದಂ ತ್ವಯಿ॑ ಪ್ರತ್ಯೇ॒ತಿ । ತ್ವಂ ಭೂಮಿರಾಪೋಽನಲೋಽನಿ॑ಲೋ ನ॒ಭಃ । ತ್ವಂ ಚತ್ವಾರಿ ವಾ᳚ಕ್ಪದಾ॒ನಿ ॥ 5 ॥

ತ್ವಂ ಗು॒ಣತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ಅವಸ್ಥಾತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ದೇ॒ಹತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ಕಾ॒ಲತ್ರ॑ಯಾತೀ॒ತಃ । ತ್ವಂ ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತೋ॑ಽಸಿ ನಿ॒ತ್ಯಂ । ತ್ವಂ ಶಕ್ತಿತ್ರ॑ಯಾತ್ಮ॒ಕಃ । ತ್ವಾಂ ಯೋಗಿನೋ ಧ್ಯಾಯ॑ಂತಿ ನಿ॒ತ್ಯಂ । ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ತ್ವಂ ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರಸ್ತ್ವಮಗ್ನಿಸ್ತ್ವಂ ವಾಯುಸ್ತ್ವಂ ಸೂರ್ಯಸ್ತ್ವಂ ಚಂದ್ರಮಾಸ್ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂರ್ಭುವಃ॒ ಸ್ವರೋಂ ॥ 6 ॥

ಗ॒ಣಾದಿಂ᳚ ಪೂರ್ವ॑ಮುಚ್ಚಾ॒ರ್ಯ॒ ವ॒ರ್ಣಾದೀಂ᳚ ಸ್ತದನಂ॒ತರಂ । ಅನುಸ್ವಾರಃ ಪ॑ರತ॒ರಃ । ಅರ್ಧೇಂ᳚ದುಲ॒ಸಿತಂ । ತಾರೇ॑ಣ ಋ॒ದ್ಧಂ । ಎತತ್ತವ ಮನು॑ಸ್ವರೂ॒ಪಂ । ಗಕಾರಃ ಪೂ᳚ರ್ವರೂ॒ಪಂ । ಅಕಾರೋ ಮಧ್ಯ॑ಮರೂ॒ಪಂ । ಅನುಸ್ವಾರಶ್ಚಾಂ᳚ತ್ಯರೂ॒ಪಂ । ಬಿಂದುರುತ್ತ॑ರರೂ॒ಪಂ । ನಾದಃ॑ ಸಂಧಾ॒ನಂ । ಸಗ್ಂಹಿ॑ತಾ ಸಂ॒ಧಿಃ । ಸೈಷಾ ಗಣೇ॑ಶವಿ॒ದ್ಯಾ । ಗಣ॑ಕ ಋ॒ಷಿಃ । ನಿಚೃದ್ಗಾಯ॑ತ್ರೀಚ್ಛಂ॒ದಃ । ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ॑ರ್ದೇವತಾ । ಓಂ ಗಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಯೇ ನಮಃ ॥ 7 ॥

ಏಕದಂ॒ತಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಕ್ರತುಂ॒ಡಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ದಂತಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥ 8 ॥

ಏಕದಂ॒ತಂ ಚ॑ತುರ್ಹ॒ಸ್ತಂ॒ ಪಾ॒ಶಮಂ॑ಕುಶ॒ಧಾರಿ॑ಣಂ । ರದಂ॑ ಚ॒ ವರ॑ದಂ ಹ॒ಸ್ತೈ॒ರ್ಬಿ॒ಭ್ರಾಣಂ॑ ಮೂಷ॒ಕಧ್ವ॑ಜಂ । ರಕ್ತಂ॑ ಲಂ॒ಬೋದ॑ರಂ ಶೂ॒ರ್ಪ॒ಕರ್ಣಕಂ॑ ರಕ್ತ॒ವಾಸ॑ಸಂ । ರಕ್ತ॑ಗಂ॒ಧಾನು॑ಲಿಪ್ತಾಂ॒ಗಂ॒ ರ॒ಕ್ತಪು॑ಷ್ಪೈಃ ಸು॒ಪೂಜಿ॑ತಂ । ಭಕ್ತಾ॑ನು॒ಕಂಪಿ॑ನಂ ದೇ॒ವಂ॒ ಜ॒ಗತ್ಕಾ॑ರಣ॒ಮಚ್ಯು॑ತಂ । ಆವಿ॑ರ್ಭೂ॒ತಂ ಚ॑ ಸೃ॒ಷ್ಟ್ಯಾ॒ದೌ॒ ಪ್ರ॒ಕೃತೇಃ᳚ ಪುರು॒ಷಾತ್ಪ॑ರಂ । ಏವಂ॑ ಧ್ಯಾ॒ಯತಿ॑ ಯೋ ನಿ॒ತ್ಯಂ॒ ಸ॒ ಯೋಗೀ॑ ಯೋಗಿ॒ನಾಂ ವ॑ರಃ ॥ 9 ॥

ನಮೋ ವ್ರಾತಪತಯೇ ನಮೋ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಪ್ರಮಥಪತಯೇ ನಮಸ್ತೇಽಸ್ತು ಲಂಬೋದರಾಯೈಕದಂತಾಯ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ಶಿವಸುತಾಯ ಶ್ರೀವರದಮೂರ್ತಯೇ॒
ನಮಃ ॥ 10 ॥

ಏತದಥರ್ವಶೀರ್ಷಂ ಯೋಽಧೀ॒ತೇ । ಸ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾ॑ಯ ಕ॒ಲ್ಪತೇ । ಸ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈ᳚ರ್ನ ಬಾ॒ಧ್ಯತೇ । ಸ ಸರ್ವತಃ ಸುಖ॑ಮೇಧ॒ತೇ । ಸ ಪಂಚಮಹಾಪಾಪಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಸಾ॒ಯಮ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ದಿವಸಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ । ಪ್ರಾ॒ತರ॑ಧೀಯಾ॒ನೋ॒ ರಾತ್ರಿಕೃತಂ ಪಾಪಂ॑ ನಾಶ॒ಯತಿ । ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪ್ರ॑ಯುಂಜಾ॒ನೋ॒ ಪಾಪೋಽಪಾ॑ಪೋ ಭ॒ವತಿ । ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಂ॑ ಚ ವಿಂ॒ದತಿ । ಇದಮಥರ್ವಶೀರ್ಷಮಶಿಷ್ಯಾಯ॑ ನ ದೇ॒ಯಂ । ಯೋ ಯದಿ ಮೋ॑ಹಾದ್ ದಾ॒ಸ್ಯತಿ ಸ ಪಾಪೀ॑ಯಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಾದ್ಯಂ ಯಂ ಕಾಮ॑ಮಧೀ॒ತೇ । ತಂ ತಮನೇ॑ನ ಸಾ॒ಧಯೇತ್ ॥ 11 ॥

ಅನೇನ ಗಣಪತಿಮ॑ಭಿಷಿಂ॒ಚತಿ । ಸ ವಾ॑ಗ್ಮೀ ಭ॒ವತಿ । ಚತುರ್ಥ್ಯಾಮನ॑ಶ್ನನ್ ಜ॒ಪತಿ ಸ ವಿದ್ಯಾ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಇತ್ಯಥರ್ವ॑ಣವಾ॒ಕ್ಯಂ । ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಾ॒ಚರ॑ಣಂ ವಿ॒ದ್ಯಾನ್ನ ಬಿಭೇತಿ ಕದಾ॑ಚನೇ॒ತಿ ॥ 12 ॥

ಯೋ ದೂರ್ವಾಂಕು॑ರೈರ್ಯ॒ಜತಿ ಸ ವೈಶ್ರವಣೋಪ॑ಮೋ ಭ॒ವತಿ । ಯೋ ಲಾ॑ಜೈರ್ಯ॒ಜತಿ ಸ ಯಶೋ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಸ ಮೇಧಾ॑ವಾನ್ ಭ॒ವತಿ । ಯೋ ಮೋದಕಸಹಸ್ರೇ॑ಣ ಯ॒ಜತಿ ಸ ವಾಂಛಿತಫಲಮ॑ವಾಪ್ನೋ॒ತಿ । ಯಃ ಸಾಜ್ಯ ಸಮಿ॑ದ್ಭಿರ್ಯ॒ಜತಿ ಸ ಸರ್ವಂ ಲಭತೇ ಸ ಸ॑ರ್ವಂ ಲ॒ಭತೇ ॥ 13 ॥

ಅಷ್ಟೌ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಸಮ್ಯಗ್ ಗ್ರಾ॑ಹಯಿ॒ತ್ವಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚ॑ಸ್ವೀ ಭ॒ವತಿ । ಸೂರ್ಯಗ್ರಹೇ ಮ॑ಹಾನ॒ದ್ಯಾಂ ಪ್ರತಿಮಾಸನ್ನಿಧೌ ವಾ ಜ॒ಪ್ತ್ವಾ ಸಿದ್ಧಮಂ॑ತ್ರೋ ಭ॒ವತಿ । ಮಹಾವಿಘ್ನಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಮಹಾದೋಷಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಮಹಾಪಾಪಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಮಹಾಪ್ರತ್ಯವಾಯಾ᳚ತ್ ಪ್ರಮು॒ಚ್ಯತೇ । ಸ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಭವತಿ ಸ ಸರ್ವ॑ವಿದ್ಭ॒ವತಿ । ಯ ಏ॑ವಂ ವೇ॒ದ । ಇತ್ಯು॑ಪ॒ನಿಷ॑ತ್ ॥ 14 ॥

ಓಂ ಭ॒ದ್ರಂ ಕರ್ಣೇ॑ಭಿಃ ಶೃಣು॒ಯಾಮ॑ ದೇವಾಃ । ಭ॒ದ್ರಂ ಪ॑ಶ್ಯೇಮಾ॒ಕ್ಷಭಿ॒ರ್ಯಜ॑ತ್ರಾಃ । ಸ್ಥಿ॒ರೈರಂಗೈ᳚ಸ್ತುಷ್ಠು॒ವಾಗ್ಂ ಸ॑ಸ್ತ॒ನೂಭಿಃ॑ । ವ್ಯಶೇ॑ಮ ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ॒ ಯದಾಯುಃ॑ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ ಇಂದ್ರೋ॑ ವೃ॒ದ್ಧಶ್ರ॑ವಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನಃ॑ ಪೂ॒ಷಾ ವಿ॒ಶ್ವವೇ॑ದಾಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನ॒ಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯೋ॒ ಅರಿ॑ಷ್ಟನೇಮಿಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿ ನೋ॒ ಬೃಹ॒ಸ್ಪತಿ॑ರ್ದಧಾತು ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ഗണപതി അഥര്വ ഷീര്ഷമ് (ഗണപത്യഥര്വഷീര്ഷോപനിഷത്)

॥ ഗണപത്യഥര്വശീര്ഷോപനിഷത് (ശ്രീ ഗണേഷാഥര്വഷീര്ഷമ്) ॥

ഓം ഭ॒ദ്രം കര്ണേ॑ഭിഃ ശൃണു॒യാമ॑ ദേവാഃ । ഭ॒ദ്രം പ॑ശ്യേമാ॒ക്ഷഭി॒ര്യജ॑ത്രാഃ । സ്ഥി॒രൈരംഗൈ᳚സ്തുഷ്ഠു॒വാഗ്മ് സ॑സ്ത॒നൂഭിഃ॑ । വ്യശേ॑മ ദേ॒വഹി॑തം॒ യദായുഃ॑ । സ്വ॒സ്തി ന॒ ഇംദ്രോ॑ വൃ॒ദ്ധശ്ര॑വാഃ । സ്വ॒സ്തി നഃ॑ പൂ॒ഷാ വി॒ശ്വവേ॑ദാഃ । സ്വ॒സ്തി ന॒സ്താര്ക്ഷ്യോ॒ അരി॑ഷ്ടനേമിഃ । സ്വ॒സ്തി നോ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്ദധാതു ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം നമ॑സ്തേ ഗ॒ണപ॑തയേ । ത്വമേ॒വ പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ തത്ത്വ॑മസി । ത്വമേ॒വ കേ॒വലം॒ കര്താ॑ഽസി । ത്വമേ॒വ കേ॒വലം॒ ധര്താ॑ഽസി । ത്വമേ॒വ കേ॒വലം॒ ഹര്താ॑ഽസി । ത്വമേവ സര്വം ഖല്വിദം॑ ബ്രഹ്മാ॒സി । ത്വം സാക്ഷാദാത്മാ॑ഽസി നി॒ത്യമ് ॥ 1 ॥
ഋ॑തം വ॒ച്മി । സ॑ത്യം വ॒ച്മി ॥ 2 ॥

അ॒വ ത്വം॒ മാമ് । അവ॑ വ॒ക്താരമ്᳚ । അവ॑ ശ്രോ॒താരമ്᳚ । അവ॑ ദാ॒താരമ്᳚ । അവ॑ ധാ॒താരമ്᳚ । അവാനൂചാനമ॑വ ശി॒ഷ്യമ് । അവ॑ പ॒ശ്ചാത്താ᳚ത് । അവ॑ പു॒രസ്താ᳚ത് । അവോത്ത॒രാത്താ᳚ത് । അവ॑ ദ॒ക്ഷിണാത്താ᳚ത് । അവ॑ ചോ॒ര്ധ്വാത്താ᳚ത് । അവാധ॒രാത്താ᳚ത് । സര്വതോ മാം പാഹി പാഹി॑ സമം॒താത് ॥ 3 ॥

ത്വം വാങ്മയ॑സ്ത്വം ചിന്മ॒യഃ । ത്വമാനംദമയ॑സ്ത്വം ബ്രഹ്മ॒മയഃ । ത്വം സച്ചിദാനംദാഽദ്വി॑തീയോ॒ഽസി । ത്വം പ്ര॒ത്യക്ഷം॒ ബ്രഹ്മാ॑സി । ത്വം ജ്ഞാനമയോ വിജ്ഞാന॑മയോ॒ഽസി ॥ 4 ॥

സര്വം ജഗദിദം ത്വ॑ത്തോ ജാ॒യതേ । സര്വം ജഗദിദം ത്വ॑ത്തസ്തി॒ഷ്ഠതി । സര്വം ജഗദിദം ത്വയി ലയ॑മേഷ്യ॒തി । സര്വം ജഗദിദം ത്വയി॑ പ്രത്യേ॒തി । ത്വം ഭൂമിരാപോഽനലോഽനി॑ലോ ന॒ഭഃ । ത്വം ചത്വാരി വാ᳚ക്പദാ॒നി ॥ 5 ॥

ത്വം ഗു॒ണത്ര॑യാതീ॒തഃ । ത്വം അവസ്ഥാത്ര॑യാതീ॒തഃ । ത്വം ദേ॒ഹത്ര॑യാതീ॒തഃ । ത്വം കാ॒ലത്ര॑യാതീ॒തഃ । ത്വം മൂലാധാരസ്ഥിതോ॑ഽസി നി॒ത്യമ് । ത്വം ശക്തിത്ര॑യാത്മ॒കഃ । ത്വാം യോഗിനോ ധ്യായ॑ംതി നി॒ത്യമ് । ത്വം ബ്രഹ്മാ ത്വം വിഷ്ണുസ്ത്വം രുദ്രസ്ത്വമിംദ്രസ്ത്വമഗ്നിസ്ത്വം വായുസ്ത്വം സൂര്യസ്ത്വം ചംദ്രമാസ്ത്വം ബ്രഹ്മ॒ ഭൂര്ഭുവഃ॒ സ്വരോമ് ॥ 6 ॥

ഗ॒ണാദിം᳚ പൂര്വ॑മുച്ചാ॒ര്യ॒ വ॒ര്ണാദീം᳚ സ്തദനം॒തരമ് । അനുസ്വാരഃ പ॑രത॒രഃ । അര്ധേം᳚ദുല॒സിതമ് । താരേ॑ണ ഋ॒ദ്ധമ് । എതത്തവ മനു॑സ്വരൂ॒പമ് । ഗകാരഃ പൂ᳚ര്വരൂ॒പമ് । അകാരോ മധ്യ॑മരൂ॒പമ് । അനുസ്വാരശ്ചാം᳚ത്യരൂ॒പമ് । ബിംദുരുത്ത॑രരൂ॒പമ് । നാദഃ॑ സംധാ॒നമ് । സഗ്മ്ഹി॑താ സം॒ധിഃ । സൈഷാ ഗണേ॑ശവി॒ദ്യാ । ഗണ॑ക ഋ॒ഷിഃ । നിചൃദ്ഗായ॑ത്രീച്ഛം॒ദഃ । ശ്രീ മഹാഗണപതി॑ര്ദേവതാ । ഓം ഗം ഗ॒ണപ॑തയേ നമഃ ॥ 7 ॥

ഏകദം॒തായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ വക്രതും॒ഡായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ ദംതിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥ 8 ॥

ഏകദം॒തം ച॑തുര്ഹ॒സ്തം॒ പാ॒ശമം॑കുശ॒ധാരി॑ണമ് । രദം॑ ച॒ വര॑ദം ഹ॒സ്തൈ॒ര്ബി॒ഭ്രാണം॑ മൂഷ॒കധ്വ॑ജമ് । രക്തം॑ ലം॒ബോദ॑രം ശൂ॒ര്പ॒കര്ണകം॑ രക്ത॒വാസ॑സമ് । രക്ത॑ഗം॒ധാനു॑ലിപ്താം॒ഗം॒ ര॒ക്തപു॑ഷ്പൈഃ സു॒പൂജി॑തമ് । ഭക്താ॑നു॒കംപി॑നം ദേ॒വം॒ ജ॒ഗത്കാ॑രണ॒മച്യു॑തമ് । ആവി॑ര്ഭൂ॒തം ച॑ സൃ॒ഷ്ട്യാ॒ദൌ॒ പ്ര॒കൃതേഃ᳚ പുരു॒ഷാത്പ॑രമ് । ഏവം॑ ധ്യാ॒യതി॑ യോ നി॒ത്യം॒ സ॒ യോഗീ॑ യോഗി॒നാം വ॑രഃ ॥ 9 ॥

നമോ വ്രാതപതയേ നമോ ഗണപതയേ നമഃ പ്രമഥപതയേ നമസ്തേഽസ്തു ലംബോദരായൈകദംതായ വിഘ്നവിനാശിനേ ശിവസുതായ ശ്രീവരദമൂര്തയേ॒
നമഃ ॥ 10 ॥

ഏതദഥര്വശീര്ഷം യോഽധീ॒തേ । സ ബ്രഹ്മഭൂയാ॑യ ക॒ല്പതേ । സ സര്വവിഘ്നൈ᳚ര്ന ബാ॒ധ്യതേ । സ സര്വതഃ സുഖ॑മേധ॒തേ । സ പംചമഹാപാപാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । സാ॒യമ॑ധീയാ॒നോ॒ ദിവസകൃതം പാപം॑ നാശ॒യതി । പ്രാ॒തര॑ധീയാ॒നോ॒ രാത്രികൃതം പാപം॑ നാശ॒യതി । സായം പ്രാതഃ പ്ര॑യുംജാ॒നോ॒ പാപോഽപാ॑പോ ഭ॒വതി । ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷം॑ ച വിം॒ദതി । ഇദമഥര്വശീര്ഷമശിഷ്യായ॑ ന ദേ॒യമ് । യോ യദി മോ॑ഹാദ് ദാ॒സ്യതി സ പാപീ॑യാന് ഭ॒വതി । സഹസ്രാവര്തനാദ്യം യം കാമ॑മധീ॒തേ । തം തമനേ॑ന സാ॒ധയേത് ॥ 11 ॥

അനേന ഗണപതിമ॑ഭിഷിം॒ചതി । സ വാ॑ഗ്മീ ഭ॒വതി । ചതുര്ഥ്യാമന॑ശ്നന് ജ॒പതി സ വിദ്യാ॑വാന് ഭ॒വതി । ഇത്യഥര്വ॑ണവാ॒ക്യമ് । ബ്രഹ്മാദ്യാ॒ചര॑ണം വി॒ദ്യാന്ന ബിഭേതി കദാ॑ചനേ॒തി ॥ 12 ॥

യോ ദൂര്വാംകു॑രൈര്യ॒ജതി സ വൈശ്രവണോപ॑മോ ഭ॒വതി । യോ ലാ॑ജൈര്യ॒ജതി സ യശോ॑വാന് ഭ॒വതി । സ മേധാ॑വാന് ഭ॒വതി । യോ മോദകസഹസ്രേ॑ണ യ॒ജതി സ വാംഛിതഫലമ॑വാപ്നോ॒തി । യഃ സാജ്യ സമി॑ദ്ഭിര്യ॒ജതി സ സര്വം ലഭതേ സ സ॑ര്വം ല॒ഭതേ ॥ 13 ॥

അഷ്ടൌ ബ്രാഹ്മണാന് സമ്യഗ് ഗ്രാ॑ഹയി॒ത്വാ സൂര്യവര്ച॑സ്വീ ഭ॒വതി । സൂര്യഗ്രഹേ മ॑ഹാന॒ദ്യാം പ്രതിമാസന്നിധൌ വാ ജ॒പ്ത്വാ സിദ്ധമം॑ത്രോ ഭ॒വതി । മഹാവിഘ്നാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । മഹാദോഷാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । മഹാപാപാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । മഹാപ്രത്യവായാ᳚ത് പ്രമു॒ച്യതേ । സ സര്വ॑വിദ്ഭവതി സ സര്വ॑വിദ്ഭ॒വതി । യ ഏ॑വം വേ॒ദ । ഇത്യു॑പ॒നിഷ॑ത് ॥ 14 ॥

ഓം ഭ॒ദ്രം കര്ണേ॑ഭിഃ ശൃണു॒യാമ॑ ദേവാഃ । ഭ॒ദ്രം പ॑ശ്യേമാ॒ക്ഷഭി॒ര്യജ॑ത്രാഃ । സ്ഥി॒രൈരംഗൈ᳚സ്തുഷ്ഠു॒വാഗ്മ് സ॑സ്ത॒നൂഭിഃ॑ । വ്യശേ॑മ ദേ॒വഹി॑തം॒ യദായുഃ॑ । സ്വ॒സ്തി ന॒ ഇംദ്രോ॑ വൃ॒ദ്ധശ്ര॑വാഃ । സ്വ॒സ്തി നഃ॑ പൂ॒ഷാ വി॒ശ്വവേ॑ദാഃ । സ്വ॒സ്തി ന॒സ്താര്ക്ഷ്യോ॒ അരി॑ഷ്ടനേമിഃ । സ്വ॒സ്തി നോ॒ ബൃഹ॒സ്പതി॑ര്ദധാതു ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top