గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | गणेश अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् | GANESHA ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM | க3ணேஶ அஷ்டோத்தர ஶத நாம ஸ்தோத்ரம் | ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമ സ്തോത്രമ്

గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | गणेश अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् | GANESHA ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM | க3ணேஶ அஷ்டோத்தர ஶத நாம ஸ்தோத்ரம் | ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമ സ്തോത്രമ്

: గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం :

వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః ।
స్కందాగ్రజోవ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః ॥ 1 ॥

అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదోఽవ్యయః
సర్వసిద్ధిప్రదశ్శర్వతనయః శర్వరీప్రియః ॥ 2 ॥

సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవోనేకార్చితశ్శివః ।
శుద్ధో బుద్ధిప్రియశ్శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః ॥ 3 ॥

ద్వైమాత్రేయో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః ।
ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురశ్శక్తిసంయుతః ॥ 4 ॥

లంబోదరశ్శూర్పకర్ణో హరర్బ్రహ్మ విదుత్తమః ।
కాలో గ్రహపతిః కామీ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ॥ 5 ॥

పాశాంకుశధరశ్చండో గుణాతీతో నిరంజనః ।
అకల్మషస్స్వయంసిద్ధస్సిద్ధార్చితపదాంబుజః ॥ 6 ॥

బీజపూరఫలాసక్తో వరదశ్శాశ్వతః కృతీ ।
ద్విజప్రియో వీతభయో గదీ చక్రీక్షుచాపధృత్ ॥ 7 ॥

శ్రీదోజ ఉత్పలకరః శ్రీపతిః స్తుతిహర్షితః ।
కులాద్రిభేత్తా జటిలః కలికల్మషనాశనః ॥ 8 ॥

చంద్రచూడామణిః కాంతః పాపహారీ సమాహితః ।
అశ్రితశ్రీకరస్సౌమ్యో భక్తవాంఛితదాయకః ॥ 9 ॥

శాంతః కైవల్యసుఖదస్సచ్చిదానందవిగ్రహః ।
జ్ఞానీ దయాయుతో దాంతో బ్రహ్మద్వేషవివర్జితః ॥ 10 ॥

ప్రమత్తదైత్యభయదః శ్రీకంఠో విబుధేశ్వరః ।
రమార్చితోవిధిర్నాగరాజయజ్ఞోపవీతవాన్ ॥ 11 ॥

స్థూలకంఠః స్వయంకర్తా సామఘోషప్రియః పరః ।
స్థూలతుండోఽగ్రణీర్ధీరో వాగీశస్సిద్ధిదాయకః ॥ 12 ॥

దూర్వాబిల్వప్రియోఽవ్యక్తమూర్తిరద్భుతమూర్తిమాన్ ।
శైలేంద్రతనుజోత్సంగఖేలనోత్సుకమానసః ॥ 13 ॥

స్వలావణ్యసుధాసారో జితమన్మథవిగ్రహః ।
సమస్తజగదాధారో మాయీ మూషకవాహనః ॥ 14 ॥

హృష్టస్తుష్టః ప్రసన్నాత్మా సర్వసిద్ధిప్రదాయకః ।
అష్టోత్తరశతేనైవం నామ్నాం విఘ్నేశ్వరం విభుం ॥ 15 ॥

తుష్టావ శంకరః పుత్రం త్రిపురం హంతుముత్యతః ।
యః పూజయేదనేనైవ భక్త్యా సిద్ధివినాయకం ॥ 16 ॥

దూర్వాదళైర్బిల్వపత్రైః పుష్పైర్వా చందనాక్షతైః ।
సర్వాన్కామానవాప్నోతి సర్వవిఘ్నైః ప్రముచ్యతే ॥
 
गणेश अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः ।
स्कन्दाग्रजोव्ययः पूतो दक्षोऽध्यक्षो द्विजप्रियः ॥ 1 ॥

अग्निगर्वच्छिदिन्द्रश्रीप्रदो वाणीप्रदोऽव्ययः
सर्वसिद्धिप्रदश्शर्वतनयः शर्वरीप्रियः ॥ 2 ॥

सर्वात्मकः सृष्टिकर्ता देवोनेकार्चितश्शिवः ।
शुद्धो बुद्धिप्रियश्शान्तो ब्रह्मचारी गजाननः ॥ 3 ॥

द्वैमात्रेयो मुनिस्तुत्यो भक्तविघ्नविनाशनः ।
एकदन्तश्चतुर्बाहुश्चतुरश्शक्तिसंयुतः ॥ 4 ॥

लम्बोदरश्शूर्पकर्णो हरर्ब्रह्म विदुत्तमः ।
कालो ग्रहपतिः कामी सोमसूर्याग्निलोचनः ॥ 5 ॥

पाशाङ्कुशधरश्चण्डो गुणातीतो निरञ्जनः ।
अकल्मषस्स्वयंसिद्धस्सिद्धार्चितपदाम्बुजः ॥ 6 ॥

बीजपूरफलासक्तो वरदश्शाश्वतः कृती ।
द्विजप्रियो वीतभयो गदी चक्रीक्षुचापधृत् ॥ 7 ॥

श्रीदोज उत्पलकरः श्रीपतिः स्तुतिहर्षितः ।
कुलाद्रिभेत्ता जटिलः कलिकल्मषनाशनः ॥ 8 ॥

चन्द्रचूडामणिः कान्तः पापहारी समाहितः ।
अश्रितश्रीकरस्सौम्यो भक्तवाञ्छितदायकः ॥ 9 ॥

शान्तः कैवल्यसुखदस्सच्चिदानन्दविग्रहः ।
ज्ञानी दयायुतो दान्तो ब्रह्मद्वेषविवर्जितः ॥ 10 ॥

प्रमत्तदैत्यभयदः श्रीकण्ठो विबुधेश्वरः ।
रमार्चितोविधिर्नागराजयज्ञोपवीतवान् ॥ 11 ॥

स्थूलकण्ठः स्वयङ्कर्ता सामघोषप्रियः परः ।
स्थूलतुण्डोऽग्रणीर्धीरो वागीशस्सिद्धिदायकः ॥ 12 ॥

दूर्वाबिल्वप्रियोऽव्यक्तमूर्तिरद्भुतमूर्तिमान् ।
शैलेन्द्रतनुजोत्सङ्गखेलनोत्सुकमानसः ॥ 13 ॥

स्वलावण्यसुधासारो जितमन्मथविग्रहः ।
समस्तजगदाधारो मायी मूषकवाहनः ॥ 14 ॥

हृष्टस्तुष्टः प्रसन्नात्मा सर्वसिद्धिप्रदायकः ।
अष्टोत्तरशतेनैवं नाम्नां विघ्नेश्वरं विभुं ॥ 15 ॥

तुष्टाव शङ्करः पुत्रं त्रिपुरं हन्तुमुत्यतः ।
यः पूजयेदनेनैव भक्त्या सिद्धिविनायकम् ॥ 16 ॥

दूर्वादलैर्बिल्वपत्रैः पुष्पैर्वा चन्दनाक्षतैः ।
सर्वान्कामानवाप्नोति सर्वविघ्नैः प्रमुच्यते ॥
 
GANESHA ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

vināyakō vighnarājō gaurīputrō gaṇēśvaraḥ ।
skandāgrajōvyayaḥ pūtō dakṣōdhyakṣō dvijapriyaḥ ॥ 1 ॥

agnigarvachChidindraśrīpradō vāṇīpradōvyayaḥ
sarvasiddhipradaśśarvatanayaḥ śarvarīpriyaḥ ॥ 2 ॥

sarvātmakaḥ sṛṣṭikartā dēvōnēkārchitaśśivaḥ ।
śuddhō buddhipriyaśśāntō brahmachārī gajānanaḥ ॥ 3 ॥

dvaimātrēyō munistutyō bhaktavighnavināśanaḥ ।
ēkadantaśchaturbāhuśchaturaśśaktisaṃyutaḥ ॥ 4 ॥

lambōdaraśśūrpakarṇō hararbrahma viduttamaḥ ।
kālō grahapatiḥ kāmī sōmasūryāgnilōchanaḥ ॥ 5 ॥

pāśāṅkuśadharaśchaṇḍō guṇātītō nirañjanaḥ ।
akalmaṣassvayaṃsiddhassiddhārchitapadāmbujaḥ ॥ 6 ॥

bījapūraphalāsaktō varadaśśāśvataḥ kṛtī ।
dvijapriyō vītabhayō gadī chakrīkṣuchāpadhṛt ॥ 7 ॥

śrīdōja utpalakaraḥ śrīpatiḥ stutiharṣitaḥ ।
kulādribhēttā jaṭilaḥ kalikalmaṣanāśanaḥ ॥ 8 ॥

chandrachūḍāmaṇiḥ kāntaḥ pāpahārī samāhitaḥ ।
aśritaśrīkarassaumyō bhaktavāñChitadāyakaḥ ॥ 9 ॥

śāntaḥ kaivalyasukhadassachchidānandavigrahaḥ ।
jñānī dayāyutō dāntō brahmadvēṣavivarjitaḥ ॥ 10 ॥

pramattadaityabhayadaḥ śrīkaṇṭhō vibudhēśvaraḥ ।
ramārchitōvidhirnāgarājayajñōpavītavān ॥ 11 ॥

sthūlakaṇṭhaḥ svayaṅkartā sāmaghōṣapriyaḥ paraḥ ।
sthūlatuṇḍōgraṇīrdhīrō vāgīśassiddhidāyakaḥ ॥ 12 ॥

dūrvābilvapriyōvyaktamūrtiradbhutamūrtimān ।
śailēndratanujōtsaṅgakhēlanōtsukamānasaḥ ॥ 13 ॥

svalāvaṇyasudhāsārō jitamanmathavigrahaḥ ।
samastajagadādhārō māyī mūṣakavāhanaḥ ॥ 14 ॥

hṛṣṭastuṣṭaḥ prasannātmā sarvasiddhipradāyakaḥ ।
aṣṭōttaraśatēnaivaṃ nāmnāṃ vighnēśvaraṃ vibhuṃ ॥ 15 ॥

tuṣṭāva śaṅkaraḥ putraṃ tripuraṃ hantumutyataḥ ।
yaḥ pūjayēdanēnaiva bhaktyā siddhivināyakam ॥ 16 ॥

dūrvādaḻairbilvapatraiḥ puṣpairvā chandanākṣataiḥ ।
sarvānkāmānavāpnōti sarvavighnaiḥ pramuchyatē ॥

க3ணேஶ அஷ்டோத்தர ஶத நாம ஸ்தோத்ரம்

வினாயகோ விக்4னராஜோ கௌ3ரீபுத்ரோ க3ணேஶ்வர: ।
ஸ்கன்தா3க்3ரஜோவ்யய: பூதோ த3க்ஷோத்4யக்ஷோ த்3விஜப்ரிய: ॥ 1 ॥

அக்3னிக3ர்வச்சி2தி3ன்த்3ரஶ்ரீப்ரதோ3 வாணீப்ரதோ3வ்யய:
ஸர்வஸித்3தி4ப்ரத3ஶ்ஶர்வதனய: ஶர்வரீப்ரிய: ॥ 2 ॥

ஸர்வாத்மக: ஸ்ருஷ்டிகர்தா தே3வோனேகார்சிதஶ்ஶிவ: ।
ஶுத்3தோ4 பு3த்3தி4ப்ரியஶ்ஶான்தோ ப்3ரஹ்மசாரீ கஜ3ானந: ॥ 3 ॥

த்3வைமாத்ரேயோ முனிஸ்துத்யோ ப4க்தவிக்4னவினாஶன: ।
ஏகத3ன்தஶ்சதுர்பா3ஹுஶ்சதுரஶ்ஶக்திஸம்யுத: ॥ 4 ॥

லம்போ3த3ரஶ்ஶூர்பகர்ணோ ஹரர்ப்3ரஹ்ம விது3த்தம: ।
காலோ க்3ரஹபதி: காமீ ஸோமஸூர்யாக்3னிலோசன: ॥ 5 ॥

பாஶாங்குஶத4ரஶ்சண்டோ3 கு3ணாதீதோ நிரஞ்ஜன: ।
அகல்மஷஸ்ஸ்வயம்ஸித்3த4ஸ்ஸித்3தா4ர்சிதபதா3ம்பு3ஜ: ॥ 6 ॥

பீ3ஜபூரப2லாஸக்தோ வரத3ஶ்ஶாஶ்வத: க்ருதீ ।
த்3விஜப்ரியோ வீதப4யோ க3தீ3 சக்ரீக்ஷுசாபத்4ருத் ॥ 7 ॥

ஶ்ரீதோ3ஜ உத்பலகர: ஶ்ரீபதி: ஸ்துதிஹர்ஷித: ।
குலாத்3ரிபே4த்தா ஜடில: கலிகல்மஷனாஶன: ॥ 8 ॥

சன்த்3ரசூடா3மணி: கான்த: பாபஹாரீ ஸமாஹித: ।
அஶ்ரிதஶ்ரீகரஸ்ஸௌம்யோ ப4க்தவாஞ்சி2ததா3யக: ॥ 9 ॥

ஶான்த: கைவல்யஸுக2த3ஸ்ஸச்சிதா3னந்த3விக்3ரஹ: ।
ஜ்ஞானீ த3யாயுதோ தா3ன்தோ ப்3ரஹ்மத்3வேஷவிவர்ஜித: ॥ 1௦ ॥

ப்ரமத்ததை3த்யப4யத:3 ஶ்ரீகண்டோ2 விபு3தே4ஶ்வர: ।
ரமார்சிதோவிதி4ர்னாக3ராஜயஜ்ஞோபவீதவான் ॥ 11 ॥

ஸ்தூ2லகண்ட:2 ஸ்வயங்கர்தா ஸாமகோ4ஷப்ரிய: பர: ।
ஸ்தூ2லதுண்டோ3க்3ரணீர்தீ4ரோ வாகீ3ஶஸ்ஸித்3தி4தா3யக: ॥ 12 ॥

தூ3ர்வாபி3ல்வப்ரியோவ்யக்தமூர்திரத்3பு4தமூர்திமான் ।
ஶைலேன்த்3ரதனுஜோத்ஸங்க3கே2லனோத்ஸுகமானஸ: ॥ 13 ॥

ஸ்வலாவண்யஸுதா4ஸாரோ ஜிதமன்மத2விக்3ரஹ: ।
ஸமஸ்தஜக3தா3தா4ரோ மாயீ மூஷகவாஹன: ॥ 14 ॥

ஹ்ருஷ்டஸ்துஷ்ட: ப்ரஸன்னாத்மா ஸர்வஸித்3தி4ப்ரதா3யக: ।
அஷ்டோத்தரஶதேனைவம் நாம்னாம் விக்4னேஶ்வரம் விபு4ம் ॥ 15 ॥

துஷ்டாவ ஶங்கர: புத்ரம் த்ரிபுரம் ஹன்துமுத்யத: ।
ய: பூஜயேத3னேனைவ ப4க்த்யா ஸித்3தி4வினாயகம் ॥ 16 ॥

தூ3ர்வாத3ல்தை3ர்பி3ல்வபத்ரை: புஷ்பைர்வா சன்த3னாக்ஷதை: ।
ஸர்வான்காமானவாப்னோதி ஸர்வவிக்4னை: ப்ரமுச்யதே ॥
 
ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಽಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ ॥ 1 ॥

ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದಿಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದೋಽವ್ಯಯಃ
ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಶ್ಶರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ ॥ 2 ॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವೋನೇಕಾರ್ಚಿತಶ್ಶಿವಃ ।
ಶುದ್ಧೋ ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಶ್ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗಜಾನನಃ ॥ 3 ॥

ದ್ವೈಮಾತ್ರೇಯೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ ।
ಏಕದಂತಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಶ್ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ॥ 4 ॥

ಲಂಬೋದರಶ್ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹರರ್ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದುತ್ತಮಃ ।
ಕಾಲೋ ಗ್ರಹಪತಿಃ ಕಾಮೀ ಸೋಮಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿಲೋಚನಃ ॥ 5 ॥

ಪಾಶಾಂಕುಶಧರಶ್ಚಂಡೋ ಗುಣಾತೀತೋ ನಿರಂಜನಃ ।
ಅಕಲ್ಮಷಸ್ಸ್ವಯಂಸಿದ್ಧಸ್ಸಿದ್ಧಾರ್ಚಿತಪದಾಂಬುಜಃ ॥ 6 ॥

ಬೀಜಪೂರಫಲಾಸಕ್ತೋ ವರದಶ್ಶಾಶ್ವತಃ ಕೃತೀ ।
ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯೋ ವೀತಭಯೋ ಗದೀ ಚಕ್ರೀಕ್ಷುಚಾಪಧೃತ್ ॥ 7 ॥

ಶ್ರೀದೋಜ ಉತ್ಪಲಕರಃ ಶ್ರೀಪತಿಃ ಸ್ತುತಿಹರ್ಷಿತಃ ।
ಕುಲಾದ್ರಿಭೇತ್ತಾ ಜಟಿಲಃ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನಃ ॥ 8 ॥

ಚಂದ್ರಚೂಡಾಮಣಿಃ ಕಾಂತಃ ಪಾಪಹಾರೀ ಸಮಾಹಿತಃ ।
ಅಶ್ರಿತಶ್ರೀಕರಸ್ಸೌಮ್ಯೋ ಭಕ್ತವಾಂಛಿತದಾಯಕಃ ॥ 9 ॥

ಶಾಂತಃ ಕೈವಲ್ಯಸುಖದಸ್ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಜ್ಞಾನೀ ದಯಾಯುತೋ ದಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮದ್ವೇಷವಿವರ್ಜಿತಃ ॥ 10 ॥

ಪ್ರಮತ್ತದೈತ್ಯಭಯದಃ ಶ್ರೀಕಂಠೋ ವಿಬುಧೇಶ್ವರಃ ।
ರಮಾರ್ಚಿತೋವಿಧಿರ್ನಾಗರಾಜಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ॥ 11 ॥

ಸ್ಥೂಲಕಂಠಃ ಸ್ವಯಂಕರ್ತಾ ಸಾಮಘೋಷಪ್ರಿಯಃ ಪರಃ ।
ಸ್ಥೂಲತುಂಡೋಽಗ್ರಣೀರ್ಧೀರೋ ವಾಗೀಶಸ್ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ ॥ 12 ॥

ದೂರ್ವಾಬಿಲ್ವಪ್ರಿಯೋಽವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿರದ್ಭುತಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ।
ಶೈಲೇಂದ್ರತನುಜೋತ್ಸಂಗಖೇಲನೋತ್ಸುಕಮಾನಸಃ ॥ 13 ॥

ಸ್ವಲಾವಣ್ಯಸುಧಾಸಾರೋ ಜಿತಮನ್ಮಥವಿಗ್ರಹಃ ।
ಸಮಸ್ತಜಗದಾಧಾರೋ ಮಾಯೀ ಮೂಷಕವಾಹನಃ ॥ 14 ॥

ಹೃಷ್ಟಸ್ತುಷ್ಟಃ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತೇನೈವಂ ನಾಮ್ನಾಂ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಂ ವಿಭುಂ ॥ 15 ॥

ತುಷ್ಟಾವ ಶಂಕರಃ ಪುತ್ರಂ ತ್ರಿಪುರಂ ಹಂತುಮುತ್ಯತಃ ।
ಯಃ ಪೂಜಯೇದನೇನೈವ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಂ ॥ 16 ॥

ದೂರ್ವಾದಳೈರ್ಬಿಲ್ವಪತ್ರೈಃ ಪುಷ್ಪೈರ್ವಾ ಚಂದನಾಕ್ಷತೈಃ ।
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ ॥


ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമ സ്തോത്രമ്

വിനായകോ വിഘ്നരാജോ ഗൌരീപുത്രോ ഗണേശ്വരഃ ।
സ്കംദാഗ്രജോവ്യയഃ പൂതോ ദക്ഷോഽധ്യക്ഷോ ദ്വിജപ്രിയഃ ॥ 1 ॥

അഗ്നിഗര്വച്ഛിദിംദ്രശ്രീപ്രദോ വാണീപ്രദോഽവ്യയഃ
സര്വസിദ്ധിപ്രദശ്ശര്വതനയഃ ശര്വരീപ്രിയഃ ॥ 2 ॥

സര്വാത്മകഃ സൃഷ്ടികര്താ ദേവോനേകാര്ചിതശ്ശിവഃ ।
ശുദ്ധോ ബുദ്ധിപ്രിയശ്ശാംതോ ബ്രഹ്മചാരീ ഗജാനനഃ ॥ 3 ॥

ദ്വൈമാത്രേയോ മുനിസ്തുത്യോ ഭക്തവിഘ്നവിനാശനഃ ।
ഏകദംതശ്ചതുര്ബാഹുശ്ചതുരശ്ശക്തിസംയുതഃ ॥ 4 ॥

ലംബോദരശ്ശൂര്പകര്ണോ ഹരര്ബ്രഹ്മ വിദുത്തമഃ ।
കാലോ ഗ്രഹപതിഃ കാമീ സോമസൂര്യാഗ്നിലോചനഃ ॥ 5 ॥

പാശാംകുശധരശ്ചംഡോ ഗുണാതീതോ നിരംജനഃ ।
അകല്മഷസ്സ്വയംസിദ്ധസ്സിദ്ധാര്ചിതപദാംബുജഃ ॥ 6 ॥

ബീജപൂരഫലാസക്തോ വരദശ്ശാശ്വതഃ കൃതീ ।
ദ്വിജപ്രിയോ വീതഭയോ ഗദീ ചക്രീക്ഷുചാപധൃത് ॥ 7 ॥

ശ്രീദോജ ഉത്പലകരഃ ശ്രീപതിഃ സ്തുതിഹര്ഷിതഃ ।
കുലാദ്രിഭേത്താ ജടിലഃ കലികല്മഷനാശനഃ ॥ 8 ॥

ചംദ്രചൂഡാമണിഃ കാംതഃ പാപഹാരീ സമാഹിതഃ ।
അശ്രിതശ്രീകരസ്സൌമ്യോ ഭക്തവാംഛിതദായകഃ ॥ 9 ॥

ശാംതഃ കൈവല്യസുഖദസ്സച്ചിദാനംദവിഗ്രഹഃ ।
ജ്ഞാനീ ദയായുതോ ദാംതോ ബ്രഹ്മദ്വേഷവിവര്ജിതഃ ॥ 10 ॥

പ്രമത്തദൈത്യഭയദഃ ശ്രീകംഠോ വിബുധേശ്വരഃ ।
രമാര്ചിതോവിധിര്നാഗരാജയജ്ഞോപവീതവാന് ॥ 11 ॥

സ്ഥൂലകംഠഃ സ്വയംകര്താ സാമഘോഷപ്രിയഃ പരഃ ।
സ്ഥൂലതുംഡോഽഗ്രണീര്ധീരോ വാഗീശസ്സിദ്ധിദായകഃ ॥ 12 ॥

ദൂര്വാബില്വപ്രിയോഽവ്യക്തമൂര്തിരദ്ഭുതമൂര്തിമാന് ।
ശൈലേംദ്രതനുജോത്സംഗഖേലനോത്സുകമാനസഃ ॥ 13 ॥

സ്വലാവണ്യസുധാസാരോ ജിതമന്മഥവിഗ്രഹഃ ।
സമസ്തജഗദാധാരോ മായീ മൂഷകവാഹനഃ ॥ 14 ॥

ഹൃഷ്ടസ്തുഷ്ടഃ പ്രസന്നാത്മാ സര്വസിദ്ധിപ്രദായകഃ ।
അഷ്ടോത്തരശതേനൈവം നാമ്നാം വിഘ്നേശ്വരം വിഭും ॥ 15 ॥

തുഷ്ടാവ ശംകരഃ പുത്രം ത്രിപുരം ഹംതുമുത്യതഃ ।
യഃ പൂജയേദനേനൈവ ഭക്ത്യാ സിദ്ധിവിനായകമ് ॥ 16 ॥

ദൂര്വാദളൈര്ബില്വപത്രൈഃ പുഷ്പൈര്വാ ചംദനാക്ഷതൈഃ ।
സര്വാന്കാമാനവാപ്നോതി സര്വവിഘ്നൈഃ പ്രമുച്യതേ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top