గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | गणेश अष्टोत्तर शत नामावलि | GANESHA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI | க3ணேஶ அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3 | ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | गणेश अष्टोत्तर शत नामावलि | GANESHA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI | க3ணேஶ அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3 | ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ | ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി
: గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి :

ఓం గజాననాయ నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం విఘ్నారాజాయ నమః
ఓం వినాయకాయ నమః
ఓం ద్త్వెమాతురాయ నమః
ఓం ద్విముఖాయ నమః
ఓం ప్రముఖాయ నమః
ఓం సుముఖాయ నమః
ఓం కృతినే నమః
ఓం సుప్రదీపాయ నమః (10)

ఓం సుఖనిధయే నమః
ఓం సురాధ్యక్షాయ నమః
ఓం సురారిఘ్నాయ నమః
ఓం మహాగణపతయే నమః
ఓం మాన్యాయ నమః
ఓం మహాకాలాయ నమః
ఓం మహాబలాయ నమః
ఓం హేరంబాయ నమః
ఓం లంబజఠరాయ నమః
ఓం హ్రస్వగ్రీవాయ నమః (20)

ఓం మహోదరాయ నమః
ఓం మదోత్కటాయ నమః
ఓం మహావీరాయ నమః
ఓం మంత్రిణే నమః
ఓం మంగళ స్వరాయ నమః
ఓం ప్రమధాయ నమః
ఓం ప్రథమాయ నమః
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః
ఓం విఘ్నకర్త్రే నమః
ఓం విఘ్నహంత్రే నమః (30)

ఓం విశ్వనేత్రే నమః
ఓం విరాట్పతయే నమః
ఓం శ్రీపతయే నమః
ఓం వాక్పతయే నమః
ఓం శృంగారిణే నమః
ఓం ఆశ్రిత వత్సలాయ నమః
ఓం శివప్రియాయ నమః
ఓం శీఘ్రకారిణే నమః
ఓం శాశ్వతాయ నమః
ఓం బలాయ నమః (40)

ఓం బలోత్థితాయ నమః
ఓం భవాత్మజాయ నమః
ఓం పురాణ పురుషాయ నమః
ఓం పూష్ణే నమః
ఓం పుష్కరోత్షిప్త వారిణే నమః
ఓం అగ్రగణ్యాయ నమః
ఓం అగ్రపూజ్యాయ నమః
ఓం అగ్రగామినే నమః
ఓం మంత్రకృతే నమః
ఓం చామీకర ప్రభాయ నమః (50)

ఓం సర్వాయ నమః
ఓం సర్వోపాస్యాయ నమః
ఓం సర్వ కర్త్రే నమః
ఓం సర్వనేత్రే నమః
ఓం సర్వసిధ్ధి ప్రదాయ నమః
ఓం సర్వ సిద్ధయే నమః
ఓం పంచహస్తాయ నమః
ఓం పార్వతీనందనాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం కుమార గురవే నమః (60)

ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
ఓం కుంజరాసుర భంజనాయ నమః
ఓం ప్రమోదాయ నమః
ఓం మోదకప్రియాయ నమః
ఓం కాంతిమతే నమః
ఓం ధృతిమతే నమః
ఓం కామినే నమః
ఓం కపిత్థవనప్రియాయ నమః
ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః
ఓం బ్రహ్మరూపిణే నమః (70)

ఓం బ్రహ్మవిద్యాది దానభువే నమః
ఓం జిష్ణవే నమః
ఓం విష్ణుప్రియాయ నమః
ఓం భక్త జీవితాయ నమః
ఓం జిత మన్మథాయ నమః
ఓం ఐశ్వర్య కారణాయ నమః
ఓం జ్యాయసే నమః
ఓం యక్షకిన్నెర సేవితాయ నమః
ఓం గంగా సుతాయ నమః
ఓం గణాధీశాయ నమః (80)

ఓం గంభీర నినదాయ నమః
ఓం వటవే నమః
ఓం అభీష్ట వరదాయినే నమః
ఓం జ్యోతిషే నమః
ఓం భక్త నిధయే నమః
ఓం భావగమ్యాయ నమః
ఓం మంగళ ప్రదాయ నమః
ఓం అవ్వక్తాయ నమః
ఓం అప్రాకృత పరాక్రమాయ నమః
ఓం సత్యధర్మిణే నమః (90)

ఓం సఖయే నమః
ఓం సరసాంబు నిధయే నమః
ఓం మహేశాయ నమః
ఓం దివ్యాంగాయ నమః
ఓం మణికింకిణీ మేఖాలాయ నమః
ఓం సమస్తదేవతా మూర్తయే నమః
ఓం సహిష్ణవే నమః
ఓం సతతోత్థితాయ నమః
ఓం విఘాత కారిణే నమః
ఓం విశ్వగ్దృశే నమః (100)

ఓం విశ్వరక్షాకృతే నమః
ఓం కళ్యాణ గురవే నమః
ఓం ఉన్మత్త వేషాయ నమః
ఓం అపరాజితే నమః
ఓం సమస్త జగదాధారాయ నమః
ఓం సర్త్వెశ్వర్యప్రదాయ నమః
ఓం ఆక్రాంత చిదచిత్ప్రభవే నమః
ఓం శ్రీ విఘ్నేశ్వరాయ నమః (108)
 
गणेश अष्टोत्तर शत नामावलि
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

ॐ गजाननाय नमः
ॐ गणाध्यक्षाय नमः
ॐ विघ्नाराजाय नमः
ॐ विनायकाय नमः
ॐ द्त्वॆमातुराय नमः
ॐ द्विमुखाय नमः
ॐ प्रमुखाय नमः
ॐ सुमुखाय नमः
ॐ कृतिने नमः
ॐ सुप्रदीपाय नमः (10)

ॐ सुखनिधये नमः
ॐ सुराध्यक्षाय नमः
ॐ सुरारिघ्नाय नमः
ॐ महागणपतये नमः
ॐ मान्याय नमः
ॐ महाकालाय नमः
ॐ महाबलाय नमः
ॐ हेरम्बाय नमः
ॐ लम्बजठराय नमः
ॐ ह्रस्वग्रीवाय नमः (20)

ॐ महोदराय नमः
ॐ मदोत्कटाय नमः
ॐ महावीराय नमः
ॐ मन्त्रिणे नमः
ॐ मङ्गल स्वराय नमः
ॐ प्रमधाय नमः
ॐ प्रथमाय नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः
ॐ विघ्नकर्त्रे नमः
ॐ विघ्नहन्त्रे नमः (30)

ॐ विश्वनेत्रे नमः
ॐ विराट्पतये नमः
ॐ श्रीपतये नमः
ॐ वाक्पतये नमः
ॐ शृङ्गारिणे नमः
ॐ आश्रित वत्सलाय नमः
ॐ शिवप्रियाय नमः
ॐ शीघ्रकारिणे नमः
ॐ शाश्वताय नमः
ॐ बलाय नमः (40)

ॐ बलोत्थिताय नमः
ॐ भवात्मजाय नमः
ॐ पुराण पुरुषाय नमः
ॐ पूष्णे नमः
ॐ पुष्करोत्षिप्त वारिणे नमः
ॐ अग्रगण्याय नमः
ॐ अग्रपूज्याय नमः
ॐ अग्रगामिने नमः
ॐ मन्त्रकृते नमः
ॐ चामीकर प्रभाय नमः (50)

ॐ सर्वाय नमः
ॐ सर्वोपास्याय नमः
ॐ सर्व कर्त्रे नमः
ॐ सर्वनेत्रे नमः
ॐ सर्वसिध्धि प्रदाय नमः
ॐ सर्व सिद्धये नमः
ॐ पञ्चहस्ताय नमः
ॐ पार्वतीनन्दनाय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ कुमार गुरवे नमः (60)

ॐ अक्षोभ्याय नमः
ॐ कुञ्जरासुर भञ्जनाय नमः
ॐ प्रमोदाय नमः
ॐ मोदकप्रियाय नमः
ॐ कान्तिमते नमः
ॐ धृतिमते नमः
ॐ कामिने नमः
ॐ कपित्थवनप्रियाय नमः
ॐ ब्रह्मचारिणे नमः
ॐ ब्रह्मरूपिणे नमः (70)

ॐ ब्रह्मविद्यादि दानभुवे नमः
ॐ जिष्णवे नमः
ॐ विष्णुप्रियाय नमः
ॐ भक्त जीविताय नमः
ॐ जित मन्मथाय नमः
ॐ ऐश्वर्य कारणाय नमः
ॐ ज्यायसे नमः
ॐ यक्षकिन्नॆर सेविताय नमः
ॐ गङ्गा सुताय नमः
ॐ गणाधीशाय नमः (80)

ॐ गम्भीर निनदाय नमः
ॐ वटवे नमः
ॐ अभीष्ट वरदायिने नमः
ॐ ज्योतिषे नमः
ॐ भक्त निधये नमः
ॐ भावगम्याय नमः
ॐ मङ्गल प्रदाय नमः
ॐ अव्वक्ताय नमः
ॐ अप्राकृत पराक्रमाय नमः
ॐ सत्यधर्मिणे नमः (90)

ॐ सखये नमः
ॐ सरसाम्बु निधये नमः
ॐ महेशाय नमः
ॐ दिव्याङ्गाय नमः
ॐ मणिकिङ्किणी मेखालाय नमः
ॐ समस्तदेवता मूर्तये नमः
ॐ सहिष्णवे नमः
ॐ सततोत्थिताय नमः
ॐ विघात कारिणे नमः
ॐ विश्वग्दृशे नमः (100)

ॐ विश्वरक्षाकृते नमः
ॐ कल्याण गुरवे नमः
ॐ उन्मत्त वेषाय नमः
ॐ अपराजिते नमः
ॐ समस्त जगदाधाराय नमः
ॐ सर्त्वॆश्वर्यप्रदाय नमः
ॐ आक्रान्त चिदचित्प्रभवे नमः
ॐ श्री विघ्नेश्वराय नमः (108)

GANESHA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI
This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

ōṃ gajānanāya namaḥ
ōṃ gaṇādhyakṣāya namaḥ
ōṃ vighnārājāya namaḥ
ōṃ vināyakāya namaḥ
ōṃ dtvemāturāya namaḥ
ōṃ dvimukhāya namaḥ
ōṃ pramukhāya namaḥ
ōṃ sumukhāya namaḥ
ōṃ kṛtinē namaḥ
ōṃ supradīpāya namaḥ (10)

ōṃ sukhanidhayē namaḥ
ōṃ surādhyakṣāya namaḥ
ōṃ surārighnāya namaḥ
ōṃ mahāgaṇapatayē namaḥ
ōṃ mānyāya namaḥ
ōṃ mahākālāya namaḥ
ōṃ mahābalāya namaḥ
ōṃ hērambāya namaḥ
ōṃ lambajaṭharāya namaḥ
ōṃ hrasvagrīvāya namaḥ (20)

ōṃ mahōdarāya namaḥ
ōṃ madōtkaṭāya namaḥ
ōṃ mahāvīrāya namaḥ
ōṃ mantriṇē namaḥ
ōṃ maṅgaḻa svarāya namaḥ
ōṃ pramadhāya namaḥ
ōṃ prathamāya namaḥ
ōṃ prājñāya namaḥ
ōṃ vighnakartrē namaḥ
ōṃ vighnahantrē namaḥ (30)

ōṃ viśvanētrē namaḥ
ōṃ virāṭpatayē namaḥ
ōṃ śrīpatayē namaḥ
ōṃ vākpatayē namaḥ
ōṃ śṛṅgāriṇē namaḥ
ōṃ āśrita vatsalāya namaḥ
ōṃ śivapriyāya namaḥ
ōṃ śīghrakāriṇē namaḥ
ōṃ śāśvatāya namaḥ
ōṃ balāya namaḥ (40)

ōṃ balōtthitāya namaḥ
ōṃ bhavātmajāya namaḥ
ōṃ purāṇa puruṣāya namaḥ
ōṃ pūṣṇē namaḥ
ōṃ puṣkarōtṣipta vāriṇē namaḥ
ōṃ agragaṇyāya namaḥ
ōṃ agrapūjyāya namaḥ
ōṃ agragāminē namaḥ
ōṃ mantrakṛtē namaḥ
ōṃ chāmīkara prabhāya namaḥ (50)

ōṃ sarvāya namaḥ
ōṃ sarvōpāsyāya namaḥ
ōṃ sarva kartrē namaḥ
ōṃ sarvanētrē namaḥ
ōṃ sarvasidhdhi pradāya namaḥ
ōṃ sarva siddhayē namaḥ
ōṃ pañchahastāya namaḥ
ōṃ pārvatīnandanāya namaḥ
ōṃ prabhavē namaḥ
ōṃ kumāra guravē namaḥ (60)

ōṃ akṣōbhyāya namaḥ
ōṃ kuñjarāsura bhañjanāya namaḥ
ōṃ pramōdāya namaḥ
ōṃ mōdakapriyāya namaḥ
ōṃ kāntimatē namaḥ
ōṃ dhṛtimatē namaḥ
ōṃ kāminē namaḥ
ōṃ kapitthavanapriyāya namaḥ
ōṃ brahmachāriṇē namaḥ
ōṃ brahmarūpiṇē namaḥ (70)

ōṃ brahmavidyādi dānabhuvē namaḥ
ōṃ jiṣṇavē namaḥ
ōṃ viṣṇupriyāya namaḥ
ōṃ bhakta jīvitāya namaḥ
ōṃ jita manmathāya namaḥ
ōṃ aiśvarya kāraṇāya namaḥ
ōṃ jyāyasē namaḥ
ōṃ yakṣakinnera sēvitāya namaḥ
ōṃ gaṅgā sutāya namaḥ
ōṃ gaṇādhīśāya namaḥ (80)

ōṃ gambhīra ninadāya namaḥ
ōṃ vaṭavē namaḥ
ōṃ abhīṣṭa varadāyinē namaḥ
ōṃ jyōtiṣē namaḥ
ōṃ bhakta nidhayē namaḥ
ōṃ bhāvagamyāya namaḥ
ōṃ maṅgaḻa pradāya namaḥ
ōṃ avvaktāya namaḥ
ōṃ aprākṛta parākramāya namaḥ
ōṃ satyadharmiṇē namaḥ (90)

ōṃ sakhayē namaḥ
ōṃ sarasāmbu nidhayē namaḥ
ōṃ mahēśāya namaḥ
ōṃ divyāṅgāya namaḥ
ōṃ maṇikiṅkiṇī mēkhālāya namaḥ
ōṃ samastadēvatā mūrtayē namaḥ
ōṃ sahiṣṇavē namaḥ
ōṃ satatōtthitāya namaḥ
ōṃ vighāta kāriṇē namaḥ
ōṃ viśvagdṛśē namaḥ (100)

ōṃ viśvarakṣākṛtē namaḥ
ōṃ kaḻyāṇa guravē namaḥ
ōṃ unmatta vēṣāya namaḥ
ōṃ aparājitē namaḥ
ōṃ samasta jagadādhārāya namaḥ
ōṃ sartveśvaryapradāya namaḥ
ōṃ ākrānta chidachitprabhavē namaḥ
ōṃ śrī vighnēśvarāya namaḥ (108)

க3ணேஶ அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3

ஓம் கஜ3ானநாய நம:
ஓம் க3ணாத்4யக்ஷாய நம:
ஓம் விக்4னாராஜாய நம:
ஓம் வினாயகாய நம:
ஓம் த்3த்வெமாதுராய நம:
ஓம் த்3விமுகா2ய நம:
ஓம் ப்ரமுகா2ய நம:
ஓம் ஸுமுகா2ய நம:
ஓம் க்ருதினே நம:
ஓம் ஸுப்ரதீ3பாய நம: (1௦)

ஓம் ஸுக2னித4யே நம:
ஓம் ஸுராத்4யக்ஷாய நம:
ஓம் ஸுராரிக்4னாய நம:
ஓம் மஹாக3ணபதயே நம:
ஓம் மான்யாய நம:
ஓம் மஹாகாலாய நம:
ஓம் மஹாப3லாய நம:
ஓம் ஹேரம்பா3ய நம:
ஓம் லம்பஜ3ட2ராய நம:
ஓம் ஹ்ரஸ்வக்3ரீவாய நம: (2௦)

ஓம் மஹோத3ராய நம:
ஓம் மதோ3த்கடாய நம:
ஓம் மஹாவீராய நம:
ஓம் மன்த்ரிணே நம:
ஓம் மங்க3ல்த3 ஸ்வராய நம:
ஓம் ப்ரமதா4ய நம:
ஓம் ப்ரத2மாய நம:
ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நம:
ஓம் விக்4னகர்த்ரே நம:
ஓம் விக்4னஹன்த்ரே நம: (3௦)

ஓம் விஶ்வனேத்ரே நம:
ஓம் விராட்பதயே நம:
ஓம் ஶ்ரீபதயே நம:
ஓம் வாக்பதயே நம:
ஓம் ஶ்ருங்கா3ரிணே நம:
ஓம் ஆஶ்ரித வத்ஸலாய நம:
ஓம் ஶிவப்ரியாய நம:
ஓம் ஶீக்4ரகாரிணே நம:
ஓம் ஶாஶ்வதாய நம:
ஓம் ப3லாய நம: (4௦)

ஓம் ப3லோத்தி2தாய நம:
ஓம் ப4வாத்மஜாய நம:
ஓம் புராண புருஷாய நம:
ஓம் பூஷ்ணே நம:
ஓம் புஷ்கரோத்ஷிப்த வாரிணே நம:
ஓம் அக்3ரக3ண்யாய நம:
ஓம் அக்3ரபூஜ்யாய நம:
ஓம் அக்3ரகா3மினே நம:
ஓம் மன்த்ரக்ருதே நம:
ஓம் சாமீகர ப்ரபா4ய நம: (5௦)

ஓம் ஸர்வாய நம:
ஓம் ஸர்வோபாஸ்யாய நம:
ஓம் ஸர்வ கர்த்ரே நம:
ஓம் ஸர்வனேத்ரே நம:
ஓம் ஸர்வஸித்4தி4 ப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஸர்வ ஸித்3த4யே நம:
ஓம் பஞ்சஹஸ்தாய நம:
ஓம் பார்வதீனந்த3னாய நம:
ஓம் ப்ரப4வே நம:
ஓம் குமார கு3ரவே நம: (6௦)

ஓம் அக்ஷோப்4யாய நம:
ஓம் குஞ்ஜராஸுர ப4ஞ்ஜனாய நம:
ஓம் ப்ரமோதா3ய நம:
ஓம் மோத3கப்ரியாய நம:
ஓம் கான்திமதே நம:
ஓம் த்4ருதிமதே நம:
ஓம் காமினே நம:
ஓம் கபித்த2வனப்ரியாய நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மசாரிணே நம:
ஓம் ப்3ரஹ்மரூபிணே நம: (7௦)

ஓம் ப்3ரஹ்மவித்3யாதி3 தா3னபு4வே நம:
ஓம் ஜிஷ்ணவே நம:
ஓம் விஷ்ணுப்ரியாய நம:
ஓம் ப4க்த ஜீவிதாய நம:
ஓம் ஜித மன்மதா2ய நம:
ஓம் ஐஶ்வர்ய காரணாய நம:
ஓம் ஜ்யாயஸே நம:
ஓம் யக்ஷகின்னெர ஸேவிதாய நம:
ஓம் க3ங்கா3 ஸுதாய நம:
ஓம் க3ணாதீ4ஶாய நம: (8௦)

ஓம் க3ம்பீ4ர நினதா3ய நம:
ஓம் வடவே நம:
ஓம் அபீ4ஷ்ட வரதா3யினே நம:
ஓம் ஜ்யோதிஷே நம:
ஓம் ப4க்த நித4யே நம:
ஓம் பா4வக3ம்யாய நம:
ஓம் மங்க3ல்த3 ப்ரதா3ய நம:
ஓம் அவ்வக்தாய நம:
ஓம் அப்ராக்ருத பராக்ரமாய நம:
ஓம் ஸத்யத4ர்மிணே நம: (9௦)

ஓம் ஸக2யே நம:
ஓம் ஸரஸாம்பு3 நித4யே நம:
ஓம் மஹேஶாய நம:
ஓம் தி3வ்யாங்கா3ய நம:
ஓம் மணிகிங்கிணீ மேகா2லாய நம:
ஓம் ஸமஸ்ததே3வதா மூர்தயே நம:
ஓம் ஸஹிஷ்ணவே நம:
ஓம் ஸததோத்தி2தாய நம:
ஓம் விகா4த காரிணே நம:
ஓம் விஶ்வக்3த்3ருஶே நம: (1௦௦)

ஓம் விஶ்வரக்ஷாக்ருதே நம:
ஓம் கல்த்3யாண கு3ரவே நம:
ஓம் உன்மத்த வேஷாய நம:
ஓம் அபராஜிதே நம:
ஓம் ஸமஸ்த ஜக3தா3தா4ராய நம:
ஓம் ஸர்த்வெஶ்வர்யப்ரதா3ய நம:
ஓம் ஆக்ரான்த சித3சித்ப்ரப4வே நம:
ஓம் ஶ்ரீ விக்4னேஶ்வராய நம: (1௦8)
 
ಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನಾರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ತ್ವೆಮಾತುರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ವಿಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೃತಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಪ್ರದೀಪಾಯ ನಮಃ (10)

ಓಂ ಸುಖನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರಿಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾನ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಬಜಠರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹ್ರಸ್ವಗ್ರೀವಾಯ ನಮಃ (20)

ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮದೋತ್ಕಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂಗಳ ಸ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಥಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನಹಂತ್ರೇ ನಮಃ (30)

ಓಂ ವಿಶ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿರಾಟ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಕ್ಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೃಂಗಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಆಶ್ರಿತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೀಘ್ರಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಾಯ ನಮಃ (40)

ಓಂ ಬಲೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪೂಷ್ಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪುಷ್ಕರೋತ್ಷಿಪ್ತ ವಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಗ್ರಗಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಾಮೀಕರ ಪ್ರಭಾಯ ನಮಃ (50)

ಓಂ ಸರ್ವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವೋಪಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವನೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಸಿಧ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚಹಸ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ವತೀನಂದನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಮಾರ ಗುರವೇ ನಮಃ (60)

ಓಂ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕುಂಜರಾಸುರ ಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಮೋದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋದಕಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಧೃತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿತ್ಥವನಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಿಣೇ ನಮಃ (70)

ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾದಿ ದಾನಭುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ಜೀವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಿತ ಮನ್ಮಥಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯಾಯಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಯಕ್ಷಕಿನ್ನೆರ ಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾ ಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ (80)

ಓಂ ಗಂಭೀರ ನಿನದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಟವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಅಭೀಷ್ಟ ವರದಾಯಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಾವಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂಗಳ ಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅವ್ವಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸತ್ಯಧರ್ಮಿಣೇ ನಮಃ (90)

ಓಂ ಸಖಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರಸಾಂಬು ನಿಧಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಿವ್ಯಾಂಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಣಿಕಿಂಕಿಣೀ ಮೇಖಾಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಸ್ತದೇವತಾ ಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸತತೋತ್ಥಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘಾತ ಕಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಶ್ವಗ್ದೃಶೇ ನಮಃ (100)

ಓಂ ವಿಶ್ವರಕ್ಷಾಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಳ್ಯಾಣ ಗುರವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಉನ್ಮತ್ತ ವೇಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಪರಾಜಿತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸಮಸ್ತ ಜಗದಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ತ್ವೆಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಆಕ್ರಾಂತ ಚಿದಚಿತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ (108)

ഗണേശ അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

ഓം ഗജാനനായ നമഃ
ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ
ഓം വിഘ്നാരാജായ നമഃ
ഓം വിനായകായ നമഃ
ഓം ദ്ത്വെമാതുരായ നമഃ
ഓം ദ്വിമുഖായ നമഃ
ഓം പ്രമുഖായ നമഃ
ഓം സുമുഖായ നമഃ
ഓം കൃതിനേ നമഃ
ഓം സുപ്രദീപായ നമഃ (10)

ഓം സുഖനിധയേ നമഃ
ഓം സുരാധ്യക്ഷായ നമഃ
ഓം സുരാരിഘ്നായ നമഃ
ഓം മഹാഗണപതയേ നമഃ
ഓം മാന്യായ നമഃ
ഓം മഹാകാലായ നമഃ
ഓം മഹാബലായ നമഃ
ഓം ഹേരംബായ നമഃ
ഓം ലംബജഠരായ നമഃ
ഓം ഹ്രസ്വഗ്രീവായ നമഃ (20)

ഓം മഹോദരായ നമഃ
ഓം മദോത്കടായ നമഃ
ഓം മഹാവീരായ നമഃ
ഓം മംത്രിണേ നമഃ
ഓം മംഗള സ്വരായ നമഃ
ഓം പ്രമധായ നമഃ
ഓം പ്രഥമായ നമഃ
ഓം പ്രാജ്ഞായ നമഃ
ഓം വിഘ്നകര്ത്രേ നമഃ
ഓം വിഘ്നഹംത്രേ നമഃ (30)

ഓം വിശ്വനേത്രേ നമഃ
ഓം വിരാട്പതയേ നമഃ
ഓം ശ്രീപതയേ നമഃ
ഓം വാക്പതയേ നമഃ
ഓം ശൃംഗാരിണേ നമഃ
ഓം ആശ്രിത വത്സലായ നമഃ
ഓം ശിവപ്രിയായ നമഃ
ഓം ശീഘ്രകാരിണേ നമഃ
ഓം ശാശ്വതായ നമഃ
ഓം ബലായ നമഃ (40)

ഓം ബലോത്ഥിതായ നമഃ
ഓം ഭവാത്മജായ നമഃ
ഓം പുരാണ പുരുഷായ നമഃ
ഓം പൂഷ്ണേ നമഃ
ഓം പുഷ്കരോത്ഷിപ്ത വാരിണേ നമഃ
ഓം അഗ്രഗണ്യായ നമഃ
ഓം അഗ്രപൂജ്യായ നമഃ
ഓം അഗ്രഗാമിനേ നമഃ
ഓം മംത്രകൃതേ നമഃ
ഓം ചാമീകര പ്രഭായ നമഃ (50)

ഓം സര്വായ നമഃ
ഓം സര്വോപാസ്യായ നമഃ
ഓം സര്വ കര്ത്രേ നമഃ
ഓം സര്വനേത്രേ നമഃ
ഓം സര്വസിധ്ധി പ്രദായ നമഃ
ഓം സര്വ സിദ്ധയേ നമഃ
ഓം പംചഹസ്തായ നമഃ
ഓം പാര്വതീനംദനായ നമഃ
ഓം പ്രഭവേ നമഃ
ഓം കുമാര ഗുരവേ നമഃ (60)

ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ
ഓം കുംജരാസുര ഭംജനായ നമഃ
ഓം പ്രമോദായ നമഃ
ഓം മോദകപ്രിയായ നമഃ
ഓം കാംതിമതേ നമഃ
ഓം ധൃതിമതേ നമഃ
ഓം കാമിനേ നമഃ
ഓം കപിത്ഥവനപ്രിയായ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മചാരിണേ നമഃ
ഓം ബ്രഹ്മരൂപിണേ നമഃ (70)

ഓം ബ്രഹ്മവിദ്യാദി ദാനഭുവേ നമഃ
ഓം ജിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം വിഷ്ണുപ്രിയായ നമഃ
ഓം ഭക്ത ജീവിതായ നമഃ
ഓം ജിത മന്മഥായ നമഃ
ഓം ഐശ്വര്യ കാരണായ നമഃ
ഓം ജ്യായസേ നമഃ
ഓം യക്ഷകിന്നെര സേവിതായ നമഃ
ഓം ഗംഗാ സുതായ നമഃ
ഓം ഗണാധീശായ നമഃ (80)

ഓം ഗംഭീര നിനദായ നമഃ
ഓം വടവേ നമഃ
ഓം അഭീഷ്ട വരദായിനേ നമഃ
ഓം ജ്യോതിഷേ നമഃ
ഓം ഭക്ത നിധയേ നമഃ
ഓം ഭാവഗമ്യായ നമഃ
ഓം മംഗള പ്രദായ നമഃ
ഓം അവ്വക്തായ നമഃ
ഓം അപ്രാകൃത പരാക്രമായ നമഃ
ഓം സത്യധര്മിണേ നമഃ (90)

ഓം സഖയേ നമഃ
ഓം സരസാംബു നിധയേ നമഃ
ഓം മഹേശായ നമഃ
ഓം ദിവ്യാംഗായ നമഃ
ഓം മണികിംകിണീ മേഖാലായ നമഃ
ഓം സമസ്തദേവതാ മൂര്തയേ നമഃ
ഓം സഹിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം സതതോത്ഥിതായ നമഃ
ഓം വിഘാത കാരിണേ നമഃ
ഓം വിശ്വഗ്ദൃശേ നമഃ (100)

ഓം വിശ്വരക്ഷാകൃതേ നമഃ
ഓം കള്യാണ ഗുരവേ നമഃ
ഓം ഉന്മത്ത വേഷായ നമഃ
ഓം അപരാജിതേ നമഃ
ഓം സമസ്ത ജഗദാധാരായ നമഃ
ഓം സര്ത്വെശ്വര്യപ്രദായ നമഃ
ഓം ആക്രാംത ചിദചിത്പ്രഭവേ നമഃ
ഓം ശ്രീ വിഘ്നേശ്വരായ നമഃ (108)

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top