శ్రీ మహాగణేశ పంచరత్నం | श्री महागणेश पञ्चरत्नम् | SREE MAHA GANESHA PANCHARATNAM | ஶ்ரீ மஹாக3ணேஶ பஞ்சரத்னம் | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ

శ్రీ మహాగణేశ పంచరత్నం | श्री महागणेश पञ्चरत्नम्  | SREE MAHA GANESHA PANCHARATNAM | ஶ்ரீ மஹாக3ணேஶ பஞ்சரத்னம் | ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ
: శ్రీ మహాగణేశ పంచరత్నం :

ముదాకరాత్త మోదకం సదా విముక్తి సాధకమ్ ।
కళాధరావతంసకం విలాసిలోక రక్షకమ్ ।
అనాయకైక నాయకం వినాశితేభ దైత్యకమ్ ।
నతాశుభాశు నాశకం నమామి తం వినాయకమ్ ॥ 1 ॥

నతేతరాతి భీకరం నవోదితార్క భాస్వరమ్ ।
నమత్సురారి నిర్జరం నతాధికాపదుద్ఢరమ్ ।
సురేశ్వరం నిధీశ్వరం గజేశ్వరం గణేశ్వరమ్ ।
మహేశ్వరం తమాశ్రయే పరాత్పరం నిరంతరమ్ ॥ 2 ॥

సమస్త లోక శంకరం నిరస్త దైత్య కుంజరమ్ ।
దరేతరోదరం వరం వరేభ వక్త్రమక్షరమ్ ।
కృపాకరం క్షమాకరం ముదాకరం యశస్కరమ్ ।
మనస్కరం నమస్కృతాం నమస్కరోమి భాస్వరమ్ ॥ 3 ॥

అకించనార్తి మార్జనం చిరంతనోక్తి భాజనమ్ ।
పురారి పూర్వ నందనం సురారి గర్వ చర్వణమ్ ।
ప్రపంచ నాశ భీషణం ధనంజయాది భూషణమ్ ।
కపోల దానవారణం భజే పురాణ వారణమ్ ॥ 4 ॥

నితాంత కాంతి దంత కాంతి మంత కాంతి కాత్మజమ్ ।
అచింత్య రూపమంత హీన మంతరాయ కృంతనమ్ ।
హృదంతరే నిరంతరం వసంతమేవ యోగినామ్ ।
తమేకదంతమేవ తం విచింతయామి సంతతమ్ ॥ 5 ॥

మహాగణేశ పంచరత్నమాదరేణ యోఽన్వహమ్ ।
ప్రజల్పతి ప్రభాతకే హృది స్మరన్ గణేశ్వరమ్ ।
అరోగతామదోషతాం సుసాహితీం సుపుత్రతామ్ ।
సమాహితాయు రష్టభూతి మభ్యుపైతి సోఽచిరాత్ ॥
 
श्री महागणेश पञ्चरत्नम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

मुदाकरात्त मोदकं सदा विमुक्ति साधकम् ।
कलाधरावतंसकं विलासिलोक रक्षकम् ।
अनायकैक नायकं विनाशितेभ दैत्यकम् ।
नताशुभाशु नाशकं नमामि तं विनायकम् ॥ 1 ॥

नतेतराति भीकरं नवोदितार्क भास्वरम् ।
नमत्सुरारि निर्जरं नताधिकापदुद्ढरम् ।
सुरेश्वरं निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरम् ।
महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम् ॥ 2 ॥

समस्त लोक शङ्करं निरस्त दैत्य कुञ्जरम् ।
दरेतरोदरं वरं वरेभ वक्त्रमक्षरम् ।
कृपाकरं क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करम् ।
मनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम् ॥ 3 ॥

अकिञ्चनार्ति मार्जनं चिरन्तनोक्ति भाजनम् ।
पुरारि पूर्व नन्दनं सुरारि गर्व चर्वणम् ।
प्रपञ्च नाश भीषणं धनञ्जयादि भूषणम् ।
कपोल दानवारणं भजे पुराण वारणम् ॥ 4 ॥

नितान्त कान्ति दन्त कान्ति मन्त कान्ति कात्मजम् ।
अचिन्त्य रूपमन्त हीन मन्तराय कृन्तनम् ।
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनाम् ।
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि सन्ततम् ॥ 5 ॥

महागणेश पञ्चरत्नमादरेण योऽन्वहम् ।
प्रजल्पति प्रभातके हृदि स्मरन् गणेश्वरम् ।
अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रताम् ।
समाहितायु रष्टभूति मभ्युपैति सोऽचिरात् ॥
 
SREE MAHA GANESHA PANCHARATNAM
This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

mudākarātta mōdakaṃ sadā vimukti sādhakam ।
kaḻādharāvataṃsakaṃ vilāsilōka rakṣakam ।
anāyakaika nāyakaṃ vināśitēbha daityakam ।
natāśubhāśu nāśakaṃ namāmi taṃ vināyakam ॥ 1 ॥

natētarāti bhīkaraṃ navōditārka bhāsvaram ।
namatsurāri nirjaraṃ natādhikāpadudḍharam ।
surēśvaraṃ nidhīśvaraṃ gajēśvaraṃ gaṇēśvaram ।
mahēśvaraṃ tamāśrayē parātparaṃ nirantaram ॥ 2 ॥

samasta lōka śaṅkaraṃ nirasta daitya kuñjaram ।
darētarōdaraṃ varaṃ varēbha vaktramakṣaram ।
kṛpākaraṃ kṣamākaraṃ mudākaraṃ yaśaskaram ।
manaskaraṃ namaskṛtāṃ namaskarōmi bhāsvaram ॥ 3 ॥

akiñchanārti mārjanaṃ chirantanōkti bhājanam ।
purāri pūrva nandanaṃ surāri garva charvaṇam ।
prapañcha nāśa bhīṣaṇaṃ dhanañjayādi bhūṣaṇam ।
kapōla dānavāraṇaṃ bhajē purāṇa vāraṇam ॥ 4 ॥

nitānta kānti danta kānti manta kānti kātmajam ।
achintya rūpamanta hīna mantarāya kṛntanam ।
hṛdantarē nirantaraṃ vasantamēva yōginām ।
tamēkadantamēva taṃ vichintayāmi santatam ॥ 5 ॥

mahāgaṇēśa pañcharatnamādarēṇa yōnvaham ।
prajalpati prabhātakē hṛdi smaran gaṇēśvaram ।
arōgatāmadōṣatāṃ susāhitīṃ suputratām ।
samāhitāyu raṣṭabhūti mabhyupaiti sōchirāt ॥

ஶ்ரீ மஹாக3ணேஶ பஞ்சரத்னம்

முதா3கராத்த மோத3கஂ ஸதா3 விமுக்தி ஸாத4கம் ।
கல்தா3த4ராவதம்ஸகஂ விலாஸிலோக ரக்ஷகம் ।
அனாயகைக நாயகஂ வினாஶிதேப4 தை3த்யகம் ।
நதாஶுபா4ஶு நாஶகஂ நமாமி தஂ வினாயகம் ॥ 1 ॥

நதேதராதி பீ4கரஂ நவோதி3தார்க பா4ஸ்வரம் ।
நமத்ஸுராரி நிர்ஜரஂ நதாதி4காபது3த்3ட4ரம் ।
ஸுரேஶ்வரஂ நிதீ4ஶ்வரம் கஜ3ேஶ்வரம் க3ணேஶ்வரம் ।
மஹேஶ்வரஂ தமாஶ்ரயே பராத்பரஂ நிரன்தரம் ॥ 2 ॥

ஸமஸ்த லோக ஶங்கரஂ நிரஸ்த தை3த்ய குஞ்ஜரம் ।
த3ரேதரோத3ரஂ வரஂ வரேப4 வக்த்ரமக்ஷரம் ।
க்ருபாகரஂ க்ஷமாகரஂ முதா3கரஂ யஶஸ்கரம் ।
மனஸ்கரஂ நமஸ்க்ருதாஂ நமஸ்கரோமி பா4ஸ்வரம் ॥ 3 ॥

அகிஞ்சனார்தி மார்ஜனஂ சிரன்தனோக்தி பா4ஜனம் ।
புராரி பூர்வ நன்த3னஂ ஸுராரி க3ர்வ சர்வணம் ।
ப்ரபஞ்ச நாஶ பீ4ஷணம் த4னஞ்ஜயாதி3 பூ4ஷணம் ।
கபோல தா3னவாரணம் பஜ4ே புராண வாரணம் ॥ 4 ॥

நிதான்த கான்தி த3ன்த கான்தி மன்த கான்தி காத்மஜம் ।
அசின்த்ய ரூபமன்த ஹீன மன்தராய க்ருன்தனம் ।
ஹ்ருத3ன்தரே நிரன்தரஂ வஸன்தமேவ யோகி3னாம் ।
தமேகத3ன்தமேவ தஂ விசின்தயாமி ஸன்ததம் ॥ 5 ॥

மஹாக3ணேஶ பஞ்சரத்னமாத3ரேண யோன்வஹம் ।
ப்ரஜல்பதி ப்ரபா4தகே ஹ்ருதி3 ஸ்மரன் க3ணேஶ்வரம் ।
அரோக3தாமதோ3ஷதாஂ ஸுஸாஹிதீஂ ஸுபுத்ரதாம் ।
ஸமாஹிதாயு ரஷ்டபூ4தி மப்4யுபைதி ஸோசிராத் ॥
 
ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಮುದಾಕರಾತ್ತ ಮೋದಕಂ ಸದಾ ವಿಮುಕ್ತಿ ಸಾಧಕಮ್ ।
ಕಳಾಧರಾವತಂಸಕಂ ವಿಲಾಸಿಲೋಕ ರಕ್ಷಕಮ್ ।
ಅನಾಯಕೈಕ ನಾಯಕಂ ವಿನಾಶಿತೇಭ ದೈತ್ಯಕಮ್ ।
ನತಾಶುಭಾಶು ನಾಶಕಂ ನಮಾಮಿ ತಂ ವಿನಾಯಕಮ್ ॥ 1 ॥

ನತೇತರಾತಿ ಭೀಕರಂ ನವೋದಿತಾರ್ಕ ಭಾಸ್ವರಮ್ ।
ನಮತ್ಸುರಾರಿ ನಿರ್ಜರಂ ನತಾಧಿಕಾಪದುದ್ಢರಮ್ ।
ಸುರೇಶ್ವರಂ ನಿಧೀಶ್ವರಂ ಗಜೇಶ್ವರಂ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ ।
ಮಹೇಶ್ವರಂ ತಮಾಶ್ರಯೇ ಪರಾತ್ಪರಂ ನಿರಂತರಮ್ ॥ 2 ॥

ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಶಂಕರಂ ನಿರಸ್ತ ದೈತ್ಯ ಕುಂಜರಮ್ ।
ದರೇತರೋದರಂ ವರಂ ವರೇಭ ವಕ್ತ್ರಮಕ್ಷರಮ್ ।
ಕೃಪಾಕರಂ ಕ್ಷಮಾಕರಂ ಮುದಾಕರಂ ಯಶಸ್ಕರಮ್ ।
ಮನಸ್ಕರಂ ನಮಸ್ಕೃತಾಂ ನಮಸ್ಕರೋಮಿ ಭಾಸ್ವರಮ್ ॥ 3 ॥

ಅಕಿಂಚನಾರ್ತಿ ಮಾರ್ಜನಂ ಚಿರಂತನೋಕ್ತಿ ಭಾಜನಮ್ ।
ಪುರಾರಿ ಪೂರ್ವ ನಂದನಂ ಸುರಾರಿ ಗರ್ವ ಚರ್ವಣಮ್ ।
ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶ ಭೀಷಣಂ ಧನಂಜಯಾದಿ ಭೂಷಣಮ್ ।
ಕಪೋಲ ದಾನವಾರಣಂ ಭಜೇ ಪುರಾಣ ವಾರಣಮ್ ॥ 4 ॥

ನಿತಾಂತ ಕಾಂತಿ ದಂತ ಕಾಂತಿ ಮಂತ ಕಾಂತಿ ಕಾತ್ಮಜಮ್ ।
ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪಮಂತ ಹೀನ ಮಂತರಾಯ ಕೃಂತನಮ್ ।
ಹೃದಂತರೇ ನಿರಂತರಂ ವಸಂತಮೇವ ಯೋಗಿನಾಮ್ ।
ತಮೇಕದಂತಮೇವ ತಂ ವಿಚಿಂತಯಾಮಿ ಸಂತತಮ್ ॥ 5 ॥

ಮಹಾಗಣೇಶ ಪಂಚರತ್ನಮಾದರೇಣ ಯೋಽನ್ವಹಮ್ ।
ಪ್ರಜಲ್ಪತಿ ಪ್ರಭಾತಕೇ ಹೃದಿ ಸ್ಮರನ್ ಗಣೇಶ್ವರಮ್ ।
ಅರೋಗತಾಮದೋಷತಾಂ ಸುಸಾಹಿತೀಂ ಸುಪುತ್ರತಾಮ್ ।
ಸಮಾಹಿತಾಯು ರಷ್ಟಭೂತಿ ಮಭ್ಯುಪೈತಿ ಸೋಽಚಿರಾತ್ ॥

ശ്രീ മഹാഗണേശ പംചരത്നമ്

മുദാകരാത്ത മോദകം സദാ വിമുക്തി സാധകമ് ।
കളാധരാവതംസകം വിലാസിലോക രക്ഷകമ് ।
അനായകൈക നായകം വിനാശിതേഭ ദൈത്യകമ് ।
നതാശുഭാശു നാശകം നമാമി തം വിനായകമ് ॥ 1 ॥

നതേതരാതി ഭീകരം നവോദിതാര്ക ഭാസ്വരമ് ।
നമത്സുരാരി നിര്ജരം നതാധികാപദുദ്ഢരമ് ।
സുരേശ്വരം നിധീശ്വരം ഗജേശ്വരം ഗണേശ്വരമ് ।
മഹേശ്വരം തമാശ്രയേ പരാത്പരം നിരംതരമ് ॥ 2 ॥

സമസ്ത ലോക ശംകരം നിരസ്ത ദൈത്യ കുംജരമ് ।
ദരേതരോദരം വരം വരേഭ വക്ത്രമക്ഷരമ് ।
കൃപാകരം ക്ഷമാകരം മുദാകരം യശസ്കരമ് ।
മനസ്കരം നമസ്കൃതാം നമസ്കരോമി ഭാസ്വരമ് ॥ 3 ॥

അകിംചനാര്തി മാര്ജനം ചിരംതനോക്തി ഭാജനമ് ।
പുരാരി പൂര്വ നംദനം സുരാരി ഗര്വ ചര്വണമ് ।
പ്രപംച നാശ ഭീഷണം ധനംജയാദി ഭൂഷണമ് ।
കപോല ദാനവാരണം ഭജേ പുരാണ വാരണമ് ॥ 4 ॥

നിതാംത കാംതി ദംത കാംതി മംത കാംതി കാത്മജമ് ।
അചിംത്യ രൂപമംത ഹീന മംതരായ കൃംതനമ് ।
ഹൃദംതരേ നിരംതരം വസംതമേവ യോഗിനാമ് ।
തമേകദംതമേവ തം വിചിംതയാമി സംതതമ് ॥ 5 ॥

മഹാഗണേശ പംചരത്നമാദരേണ യോഽന്വഹമ് ।
പ്രജല്പതി പ്രഭാതകേ ഹൃദി സ്മരന് ഗണേശ്വരമ് ।
അരോഗതാമദോഷതാം സുസാഹിതീം സുപുത്രതാമ് ।
സമാഹിതായു രഷ്ടഭൂതി മഭ്യുപൈതി സോഽചിരാത് ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top