వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి - Varaahi Devi Ashtottara Satanamavali

0

వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి - Varaaha Devi Ashtottara Satanamavali

వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి.........!!

ఓం ఐం గ్లౌం నమో వరాహవదనాయై నమః |
ఓం ఐం గ్లౌం నమో వారాహ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వరరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రోడాననాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కోలముఖ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జగదమ్బాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తరుణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వేశ్వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శఙ్ఖిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చక్రిణ్యై నమః ॥ 10 ॥

ఓం ఐం గ్లౌం ఖడ్గశూలగదాహస్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ముసలధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం హలసకాది సమాయుక్తాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భక్తానామభయప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఇష్టార్థదాయిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఘోరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహాఘోరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహామాయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వార్తాల్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జగదీశ్వర్యై నమః ॥ 20 ॥

ఓం ఐం గ్లౌం అణ్డే అణ్డిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం రుణ్డే రుణ్డిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జమ్భే జమ్భిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మోహే మోహిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్తమ్భే స్తమ్భిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దేవేశ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శత్రునాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అష్టభుజాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చతుర్హస్తాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం ఉన్నతభైరవాఙ్గస్థాయై నమః ॥ 30 ॥

ఓం ఐం గ్లౌం కపిలాలోచనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పఞ్చమ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం లోకేశ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నీలమణిప్రభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అఞ్జనాద్రిప్రతీకాశాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సింహారుద్రాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం త్రిలోచనాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్యామలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరమాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఈశాన్యై నమః ॥ 40 ॥

ఓం ఐం గ్లౌం నీల్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఇన్దీవరసన్నిభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కణస్థానసమోపేతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కపిలాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కలాత్మికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం అమ్బికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జగద్ధారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భక్తోపద్రవనాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సగుణాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిష్కలాయై నమః ॥ 50 ॥

ఓం ఐం గ్లౌం విద్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నిత్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వవశఙ్కర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహారూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహేశ్వర్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహేన్ద్రితాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పశూనామభయకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కాలికాయై నమః ॥ 60 ॥

ఓం ఐం గ్లౌం భయదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బలిమాంసమహాప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జయభైరవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కృష్ణాఙ్గాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పరమేశ్వరవల్లభాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నుదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్తుత్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సురేశాన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బ్రహ్మాదివరదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం స్వరూపిణ్యై నమః ॥ 70 ॥

ఓం ఐం గ్లౌం సురానామభయప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం వరాహదేహసమ్భూతాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్రోణివారాలసే నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం క్రోధిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం నీలాస్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుభదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శుభవారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శత్రూణాం వాక్స్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం కటిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మతిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ॥ 80 ॥

ఓం ఐం గ్లౌం సాక్షీస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మూకస్తమ్భిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం జిహ్వాస్తమ్భిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దుష్టానాం నిగ్రహకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శిష్టానుగ్రహకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్వశత్రుక్షయకరాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శత్రుసాదనకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శత్రువిద్వేషణకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భైరవీప్రియాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మన్త్రాత్మికాయై నమః ॥ 90 ॥

ఓం ఐం గ్లౌం యన్త్రరూపాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం తన్త్రరూపిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం పీఠాత్మికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం దేవదేవ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం శ్రేయస్కారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం చిన్తితార్థప్రదాయిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం భక్తాలక్ష్మీవినాశిన్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సమ్పత్ప్రదాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సౌఖ్యకారిణ్యై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బాహువారాహ్యై నమః ॥ 100॥

ఓం ఐం గ్లౌం స్వప్నవారాహ్యై నమః ।
ఓం గ్లౌం భగవత్యై నమో నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం ఈశ్వర్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం సర్వారాధ్యాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్వమయాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం సర్వలోకాత్మికాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం మహిషనాశినాయై నమః ।
ఓం ఐం గ్లౌం బృహద్వారాహ్యై నమః ॥ 108 ॥  

ఇతి శ్రీ వారాహి దేవీ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం.

ఈ వారాహి నవ రాత్రుల్లో పూజలు చేయలేని శక్తి, సమయం లేనివారు ఈ అష్టోత్తర శత నామాలను బీజాక్షరాలు లేకుండా అందుబాటులో ఉన్న పుష్పాలు లేదా కుంకుమ అక్షతలు తో పూజించి.. నివేదనగా దానిమ్మ గింజలు లేదా కొద్దిగా దాల్చిన చెక్క పొడి వేసిన పాలు పెడితే చాలు.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top