శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | श्री विष्णु अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् | ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM

0
శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | श्री विष्णु अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् |   ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM

: శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం :

॥ శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం ॥

వాసుదేవం హృషీకేశం వామనం జలశాయినం ।
జనార్దనం హరిం కృష్ణం శ్రీవక్షం గరుడధ్వజం ॥ 1 ॥

వారాహం పుండరీకాక్షం నృసింహం నరకాంతకం ।
అవ్యక్తం శాశ్వతం విష్ణుమనంతమజమవ్యయం ॥ 2 ॥

నారాయణం గదాధ్యక్షం గోవిందం కీర్తిభాజనం ।
గోవర్ధనోద్ధరం దేవం భూధరం భువనేశ్వరం ॥ 3 ॥

వేత్తారం యజ్ఞపురుషం యజ్ఞేశం యజ్ఞవాహనం ।
చక్రపాణిం గదాపాణిం శంఖపాణిం నరోత్తమం ॥ 4 ॥

వైకుంఠం దుష్టదమనం భూగర్భం పీతవాససం ।
త్రివిక్రమం త్రికాలజ్ఞం త్రిమూర్తిం నందకేశ్వరం ॥ 5 ॥

రామం రామం హయగ్రీవం భీమం రొఉద్రం భవోద్భవం ।
శ్రీపతిం శ్రీధరం శ్రీశం మంగలం మంగలాయుధం ॥ 6 ॥

దామోదరం దమోపేతం కేశవం కేశిసూదనం ।
వరేణ్యం వరదం విష్ణుమానందం వాసుదేవజం ॥ 7 ॥

హిరణ్యరేతసం దీప్తం పురాణం పురుషోత్తమం ।
సకలం నిష్కలం శుద్ధం నిర్గుణం గుణశాశ్వతం ॥ 8 ॥

హిరణ్యతనుసంకాశం సూర్యాయుతసమప్రభం ।
మేఘశ్యామం చతుర్బాహుం కుశలం కమలేక్షణం ॥ 9 ॥

జ్యోతీరూపమరూపం చ స్వరూపం రూపసంస్థితం ।
సర్వజ్ఞం సర్వరూపస్థం సర్వేశం సర్వతోముఖం ॥ 10 ॥

జ్ఞానం కూటస్థమచలం జ్ఞ్హానదం పరమం ప్రభుం ।
యోగీశం యోగనిష్ణాతం యోగిసంయోగరూపిణం ॥ 11 ॥

ఈశ్వరం సర్వభూతానాం వందే భూతమయం ప్రభుం ।
ఇతి నామశతం దివ్యం వైష్ణవం ఖలు పాపహం ॥ 12 ॥

వ్యాసేన కథితం పూర్వం సర్వపాపప్రణాశనం ।
యః పఠేత్ ప్రాతరుత్థాయ స భవేద్ వైష్ణవో నరః ॥ 13 ॥

సర్వపాపవిశుద్ధాత్మా విష్ణుసాయుజ్యమాప్నుయాత్ ।
చాంద్రాయణసహస్రాణి కన్యాదానశతాని చ ॥ 14 ॥

గవాం లక్షసహస్రాణి ముక్తిభాగీ భవేన్నరః ।
అశ్వమేధాయుతం పుణ్యం ఫలం ప్రాప్నోతి మానవః ॥ 15 ॥

॥ ఇతి శ్రీవిష్ణుపురాణే శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనాస్తోత్రం ॥


श्री विष्णु अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी (Devanagari-Sanskrit) with the right anusvaras marked.

॥ श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम् ॥

वासुदेवं हृषीकेशं वामनं जलशायिनम् ।
जनार्दनं हरिं कृष्णं श्रीवक्षं गरुडध्वजम् ॥ 1 ॥

वाराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं नरकान्तकम् ।
अव्यक्तं शाश्वतं विष्णुमनन्तमजमव्ययम् ॥ 2 ॥

नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनम् ।
गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम् ॥ 3 ॥

वेत्तारं यज्ञपुरुषं यज्ञेशं यज्ञवाहनम् ।
चक्रपाणिं गदापाणिं शङ्खपाणिं नरोत्तमम् ॥ 4 ॥

वैकुण्ठं दुष्टदमनं भूगर्भं पीतवाससम् ।
त्रिविक्रमं त्रिकालज्ञं त्रिमूर्तिं नन्दकेश्वरम् ॥ 5 ॥

रामं रामं हयग्रीवं भीमं रॊउद्रं भवोद्भवम् ।
श्रीपतिं श्रीधरं श्रीशं मङ्गलं मङ्गलायुधम् ॥ 6 ॥

दामोदरं दमोपेतं केशवं केशिसूदनम् ।
वरेण्यं वरदं विष्णुमानन्दं वासुदेवजम् ॥ 7 ॥

हिरण्यरेतसं दीप्तं पुराणं पुरुषोत्तमम् ।
सकलं निष्कलं शुद्धं निर्गुणं गुणशाश्वतम् ॥ 8 ॥

हिरण्यतनुसङ्काशं सूर्यायुतसमप्रभम् ।
मेघश्यामं चतुर्बाहुं कुशलं कमलेक्षणम् ॥ 9 ॥

ज्योतीरूपमरूपं च स्वरूपं रूपसंस्थितम् ।
सर्वज्ञं सर्वरूपस्थं सर्वेशं सर्वतोमुखम् ॥ 10 ॥

ज्ञानं कूटस्थमचलं ज्ञ्हानदं परमं प्रभुम् ।
योगीशं योगनिष्णातं योगिसंयोगरूपिणम् ॥ 11 ॥

ईश्वरं सर्वभूतानां वन्दे भूतमयं प्रभुम् ।
इति नामशतं दिव्यं वैष्णवं खलु पापहम् ॥ 12 ॥

व्यासेन कथितं पूर्वं सर्वपापप्रणाशनम् ।
यः पठेत् प्रातरुत्थाय स भवेद् वैष्णवो नरः ॥ 13 ॥

सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुसायुज्यमाप्नुयात् ।
चान्द्रायणसहस्राणि कन्यादानशतानि च ॥ 14 ॥

गवां लक्षसहस्राणि मुक्तिभागी भवेन्नरः ।
अश्वमेधायुतं पुण्यं फलं प्राप्नोति मानवः ॥ 15 ॥

॥ इति श्रीविष्णुपुराणे श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनास्तोत्रम् ॥

SREE VISHNU ASHTOTTARA SATA NAMA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. in english.

॥ śrī viṣṇu aṣṭōttara śatanāmastōtram ॥

vāsudēvaṃ hṛṣīkēśaṃ vāmanaṃ jalaśāyinam ।
janārdanaṃ hariṃ kṛṣṇaṃ śrīvakṣaṃ garuḍadhvajam ॥ 1 ॥

vārāhaṃ puṇḍarīkākṣaṃ nṛsiṃhaṃ narakāntakam ।
avyaktaṃ śāśvataṃ viṣṇumanantamajamavyayam ॥ 2 ॥

nārāyaṇaṃ gadādhyakṣaṃ gōvindaṃ kīrtibhājanam ।
gōvardhanōddharaṃ dēvaṃ bhūdharaṃ bhuvanēśvaram ॥ 3 ॥

vēttāraṃ yajñapuruṣaṃ yajñēśaṃ yajñavāhanam ।
chakrapāṇiṃ gadāpāṇiṃ śaṅkhapāṇiṃ narōttamam ॥ 4 ॥

vaikuṇṭhaṃ duṣṭadamanaṃ bhūgarbhaṃ pītavāsasam ।
trivikramaṃ trikālajñaṃ trimūrtiṃ nandakēśvaram ॥ 5 ॥

rāmaṃ rāmaṃ hayagrīvaṃ bhīmaṃ roudraṃ bhavōdbhavam ।
śrīpatiṃ śrīdharaṃ śrīśaṃ maṅgalaṃ maṅgalāyudham ॥ 6 ॥

dāmōdaraṃ damōpētaṃ kēśavaṃ kēśisūdanam ।
varēṇyaṃ varadaṃ viṣṇumānandaṃ vāsudēvajam ॥ 7 ॥

hiraṇyarētasaṃ dīptaṃ purāṇaṃ puruṣōttamam ।
sakalaṃ niṣkalaṃ śuddhaṃ nirguṇaṃ guṇaśāśvatam ॥ 8 ॥

hiraṇyatanusaṅkāśaṃ sūryāyutasamaprabham ।
mēghaśyāmaṃ chaturbāhuṃ kuśalaṃ kamalēkṣaṇam ॥ 9 ॥

jyōtīrūpamarūpaṃ cha svarūpaṃ rūpasaṃsthitam ।
sarvajñaṃ sarvarūpasthaṃ sarvēśaṃ sarvatōmukham ॥ 10 ॥

jñānaṃ kūṭasthamachalaṃ jñhānadaṃ paramaṃ prabhum ।
yōgīśaṃ yōganiṣṇātaṃ yōgisaṃyōgarūpiṇam ॥ 11 ॥

īśvaraṃ sarvabhūtānāṃ vandē bhūtamayaṃ prabhum ।
iti nāmaśataṃ divyaṃ vaiṣṇavaṃ khalu pāpaham ॥ 12 ॥

vyāsēna kathitaṃ pūrvaṃ sarvapāpapraṇāśanam ।
yaḥ paṭhēt prātarutthāya sa bhavēd vaiṣṇavō naraḥ ॥ 13 ॥

sarvapāpaviśuddhātmā viṣṇusāyujyamāpnuyāt ।
chāndrāyaṇasahasrāṇi kanyādānaśatāni cha ॥ 14 ॥

gavāṃ lakṣasahasrāṇi muktibhāgī bhavēnnaraḥ ।
aśvamēdhāyutaṃ puṇyaṃ phalaṃ prāpnōti mānavaḥ ॥ 15 ॥

॥ iti śrīviṣṇupurāṇē śrī viṣṇu aṣṭōttara śatanāstōtram ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top