శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | SRI VISHNU ASHTOTTARA SATA NAAMA STOTRAM

0
శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | SRI VISHNU ASHTOTTARA SATA NAAMA STOTRAM

: శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం :

అష్టోత్తరశతం నామ్నాం విష్ణోరతులతేజసః ।
యస్య శ్రవణమాత్రేణ నరో నారాయణో భవేత్ ॥ 1 ॥

విష్ణుర్జిష్ణుర్వషట్కారో దేవదేవో వృషాకపిః । [వృషాపతిః]
దామోదరో దీనబంధురాదిదేవోఽదితేస్తుతః ॥ 2 ॥

పుండరీకః పరానందః పరమాత్మా పరాత్పరః ।
పరశుధారీ విశ్వాత్మా కృష్ణః కలిమలాపహా ॥ 3 ॥

కౌస్తుభోద్భాసితోరస్కో నరో నారాయణో హరిః ।
హరో హరప్రియః స్వామీ వైకుంఠో విశ్వతోముఖః ॥ 4 ॥

హృషీకేశోఽప్రమేయాత్మా వరాహో ధరణీధరః ।
వామనో వేదవక్తా చ వాసుదేవః సనాతనః ॥ 5 ॥

రామో విరామో విరజో రావణారీ రమాపతిః ।
వైకుంఠవాసీ వసుమాన్ ధనదో ధరణీధరః ॥ 6 ॥

ధర్మేశో ధరణీనాథో ధ్యేయో ధర్మభృతాంవరః ।
సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ॥ 7 ॥

సర్వగః సర్వవిత్సర్వః శరణ్యః సాధువల్లభః । [సర్వదః]
కౌసల్యానందనః శ్రీమాన్ రాక్షసఃకులనాశకః ॥ 8 ॥

జగత్కర్తా జగద్ధర్తా జగజ్జేతా జనార్తిహా ।
జానకీవల్లభో దేవో జయరూపో జలేశ్వరః ॥ 9 ॥

క్షీరాబ్ధివాసీ క్షీరాబ్ధితనయావల్లభస్తథా ।
శేషశాయీ పన్నగారివాహనో విష్టరశ్రవః ॥ 10 ॥

మాధవో మథురానాథో ముకుందో మోహనాశనః ।
దైత్యారిః పుండరీకాక్షో హ్యచ్యుతో మధుసూదనః ॥ 11 ॥

సోమసూర్యాగ్నినయనో నృసింహో భక్తవత్సలః ।
నిత్యో నిరామయశ్శుద్ధో వరదేవో జగత్ప్రభుః ॥ 12 ॥ [నరదేవో]
హయగ్రీవో జితరిపురుపేంద్రో రుక్మిణీపతిః ।
సర్వదేవమయః శ్రీశః సర్వాధారః సనాతనః ॥ 13 ॥

సౌమ్యః సౌమ్యప్రదః స్రష్టా విష్వక్సేనో జనార్దనః ।
యశోదాతనయో యోగీ యోగశాస్త్రపరాయణః ॥ 14 ॥

రుద్రాత్మకో రుద్రమూర్తిః రాఘవో మధుసూధనః । [రుద్రసూదనః]
ఇతి తే కథితం దివ్యం నామ్నామష్టోత్తరం శతం ॥ 15 ॥

సర్వపాపహరం పుణ్యం దివ్యోరతులతేజసః ।
దుఃఖదారిద్ర్యదౌర్భాగ్యనాశనం సుఖవర్ధనం ॥ 16 ॥

సర్వసంపత్కరం సౌమ్యం మహాపాతకనాశనం ।
ప్రాతరుత్థాయ విపేంద్ర పఠేదేకాగ్రమానసః ॥ 17 ॥

తస్య నశ్యంతి విపదాం రాశయః సిద్ధిమాప్నుయాత్ ॥ 18 ॥

ఇతి శ్రీ విష్ణోః అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం ॥

: श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् :
This document is in शुद्ध देवनागरी - Devanagari-Hindi with the right anusvaras marked.

अष्टोत्तरशतं नाम्नां विष्णोरतुलतेजसः ।
यस्य श्रवणमात्रेण नरो नारायणो भवेत् ॥ 1 ॥

विष्णुर्जिष्णुर्वषट्कारो देवदेवो वृषाकपिः । [वृषापतिः]
दामोदरो दीनबन्धुरादिदेवोऽदितेस्तुतः ॥ 2 ॥

पुण्डरीकः परानन्दः परमात्मा परात्परः ।
परशुधारी विश्वात्मा कृष्णः कलिमलापहा ॥ 3 ॥

कौस्तुभोद्भासितोरस्को नरो नारायणो हरिः ।
हरो हरप्रियः स्वामी वैकुण्ठो विश्वतोमुखः ॥ 4 ॥

हृषीकेशोऽप्रमेयात्मा वराहो धरणीधरः ।
वामनो वेदवक्ता च वासुदेवः सनातनः ॥ 5 ॥

रामो विरामो विरजो रावणारी रमापतिः ।
वैकुण्ठवासी वसुमान् धनदो धरणीधरः ॥ 6 ॥

धर्मेशो धरणीनाथो ध्येयो धर्मभृतांवरः ।
सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ 7 ॥

सर्वगः सर्ववित्सर्वः शरण्यः साधुवल्लभः । [सर्वदः]
कौसल्यानन्दनः श्रीमान् राक्षसःकुलनाशकः ॥ 8 ॥

जगत्कर्ता जगद्धर्ता जगज्जेता जनार्तिहा ।
जानकीवल्लभो देवो जयरूपो जलेश्वरः ॥ 9 ॥

क्षीराब्धिवासी क्षीराब्धितनयावल्लभस्तथा ।
शेषशायी पन्नगारिवाहनो विष्टरश्रवः ॥ 10 ॥

माधवो मथुरानाथो मुकुन्दो मोहनाशनः ।
दैत्यारिः पुण्डरीकाक्षो ह्यच्युतो मधुसूदनः ॥ 11 ॥

सोमसूर्याग्निनयनो नृसिंहो भक्तवत्सलः ।
नित्यो निरामयश्शुद्धो वरदेवो जगत्प्रभुः ॥ 12 ॥ [नरदेवो]
हयग्रीवो जितरिपुरुपेन्द्रो रुक्मिणीपतिः ।
सर्वदेवमयः श्रीशः सर्वाधारः सनातनः ॥ 13 ॥

सौम्यः सौम्यप्रदः स्रष्टा विष्वक्सेनो जनार्दनः ।
यशोदातनयो योगी योगशास्त्रपरायणः ॥ 14 ॥

रुद्रात्मको रुद्रमूर्तिः राघवो मधुसूधनः । [रुद्रसूदनः]
इति ते कथितं दिव्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥ 15 ॥

सर्वपापहरं पुण्यं दिव्योरतुलतेजसः ।
दुःखदारिद्र्यदौर्भाग्यनाशनं सुखवर्धनम् ॥ 16 ॥

सर्वसम्पत्करं सौम्यं महापातकनाशनम् ।
प्रातरुत्थाय विपेन्द्र पठेदेकाग्रमानसः ॥ 17 ॥

तस्य नश्यन्ति विपदां राशयः सिद्धिमाप्नुयात् ॥ 18 ॥

इति श्री विष्णोः अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रं ॥

: SRI VISHNU ASHTOTTARA SATA NAAMA STOTRAM :
This document is in romanized sanskrit - English

aṣṭōttaraśataṃ nāmnāṃ viṣṇōratulatējasaḥ ।
yasya śravaṇamātrēṇa narō nārāyaṇō bhavēt ॥ 1 ॥

viṣṇurjiṣṇurvaṣaṭkārō dēvadēvō vṛṣākapiḥ । [vṛṣāpatiḥ]
dāmōdarō dīnabandhurādidēvōditēstutaḥ ॥ 2 ॥

puṇḍarīkaḥ parānandaḥ paramātmā parātparaḥ ।
paraśudhārī viśvātmā kṛṣṇaḥ kalimalāpahā ॥ 3 ॥

kaustubhōdbhāsitōraskō narō nārāyaṇō hariḥ ।
harō harapriyaḥ svāmī vaikuṇṭhō viśvatōmukhaḥ ॥ 4 ॥

hṛṣīkēśōpramēyātmā varāhō dharaṇīdharaḥ ।
vāmanō vēdavaktā cha vāsudēvaḥ sanātanaḥ ॥ 5 ॥

rāmō virāmō virajō rāvaṇārī ramāpatiḥ ।
vaikuṇṭhavāsī vasumān dhanadō dharaṇīdharaḥ ॥ 6 ॥

dharmēśō dharaṇīnāthō dhyēyō dharmabhṛtāṃvaraḥ ।
sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt ॥ 7 ॥

sarvagaḥ sarvavitsarvaḥ śaraṇyaḥ sādhuvallabhaḥ । [sarvadaḥ]
kausalyānandanaḥ śrīmān rākṣasaḥkulanāśakaḥ ॥ 8 ॥

jagatkartā jagaddhartā jagajjētā janārtihā ।
jānakīvallabhō dēvō jayarūpō jalēśvaraḥ ॥ 9 ॥

kṣīrābdhivāsī kṣīrābdhitanayāvallabhastathā ।
śēṣaśāyī pannagārivāhanō viṣṭaraśravaḥ ॥ 10 ॥

mādhavō mathurānāthō mukundō mōhanāśanaḥ ।
daityāriḥ puṇḍarīkākṣō hyachyutō madhusūdanaḥ ॥ 11 ॥

sōmasūryāgninayanō nṛsiṃhō bhaktavatsalaḥ ।
nityō nirāmayaśśuddhō varadēvō jagatprabhuḥ ॥ 12 ॥ [naradēvō]
hayagrīvō jitaripurupēndrō rukmiṇīpatiḥ ।
sarvadēvamayaḥ śrīśaḥ sarvādhāraḥ sanātanaḥ ॥ 13 ॥

saumyaḥ saumyapradaḥ sraṣṭā viṣvaksēnō janārdanaḥ ।
yaśōdātanayō yōgī yōgaśāstraparāyaṇaḥ ॥ 14 ॥

rudrātmakō rudramūrtiḥ rāghavō madhusūdhanaḥ । [rudrasūdanaḥ]
iti tē kathitaṃ divyaṃ nāmnāmaṣṭōttaraṃ śatam ॥ 15 ॥

sarvapāpaharaṃ puṇyaṃ divyōratulatējasaḥ ।
duḥkhadāridryadaurbhāgyanāśanaṃ sukhavardhanam ॥ 16 ॥

sarvasampatkaraṃ saumyaṃ mahāpātakanāśanam ।
prātarutthāya vipēndra paṭhēdēkāgramānasaḥ ॥ 17 ॥

tasya naśyanti vipadāṃ rāśayaḥ siddhimāpnuyāt ॥ 18 ॥

iti śrī viṣṇōḥ aṣṭōttaraśatanāma stōtraṃ ॥

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top