శ్రీ అనంత పద్మనాభ అష్టోత్తర శత నామావళి | श्री अनन्त पद्मनाभ अष्टोत्तर शत नामावलि | SRI ANANTA PADMANABHA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

0
శ్రీ అనంత పద్మనాభ అష్టోత్తర శత నామావళి | श्री अनन्त पद्मनाभ अष्टोत्तर शत नामावलि | SRI ANANTA PADMANABHA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

: శ్రీ అనంత పద్మనాభ అష్టోత్తర శత నామావళి :

ఓం అనంతాయ నమః ।
ఓం పద్మనాభాయ నమః ।
ఓం శేషాయ నమః ।
ఓం సప్తఫణాన్వితాయ నమః ।
ఓం తల్పాత్మకాయ నమః ।
ఓం పద్మకరాయ నమః ।
ఓం పింగప్రసన్నలోచనాయ నమః ।
ఓం గదాధరాయ నమః ।
ఓం చతుర్బాహవే నమః ।
ఓం శంఖచక్రధరాయ నమః (10)

ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం నవామ్రపల్లవాభాసాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మసూత్రవిరాజితాయ నమః ।
ఓం శిలాసుపూజితాయ నమః ।
ఓం దేవాయ నమః ।
ఓం కౌండిన్యవ్రతతోషితాయ నమః ।
ఓం నభస్యశుక్లస్తచతుర్దశీపూజ్యాయ నమః ।
ఓం ఫణేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సంకర్షణాయ నమః ।
ఓం చిత్స్వరూపాయ నమః (20)

ఓం సూత్రగ్రంధిసుసంస్థితాయ నమః ।
ఓం కౌండిన్యవరదాయ నమః ।
ఓం పృథ్వీధారిణే నమః ।
ఓం పాతాళనాయకాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం అఖిలాధారాయ నమః ।
ఓం సర్వయోగికృపాకరాయ నమః ।
ఓం సహస్రపద్మసంపూజ్యాయ నమః ।
ఓం కేతకీకుసుమప్రియాయ నమః ।
ఓం సహస్రబాహవే నమః (30)

ఓం సహస్రశిరసే నమః ।
ఓం శ్రితజనప్రియాయ నమః ।
ఓం భక్తదుఃఖహరాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం భవసాగరతారకాయ నమః ।
ఓం యమునాతీరసదృష్టాయ నమః ।
ఓం సర్వనాగేంద్రవందితాయ నమః ।
ఓం యమునారాధ్యపాదాబ్జాయ నమః ।
ఓం యుధిష్ఠిరసుపూజితాయ నమః ।
ఓం ధ్యేయాయ నమః (40)

ఓం విష్ణుపర్యంకాయ నమః ।
ఓం చక్షుశ్రవణవల్లభాయ నమః ।
ఓం సర్వకామప్రదాయ నమః ।
ఓం సేవ్యాయ నమః ।
ఓం భీమసేనామృతప్రదాయ నమః ।
ఓం సురాసురేంద్రసంపూజ్యాయ నమః ।
ఓం ఫణామణివిభూషితాయ నమః ।
ఓం సత్యమూర్తయే నమః ।
ఓం శుక్లతనవే నమః ।
ఓం నీలవాససే నమః (50)

ఓం జగద్గురవే నమః ।
ఓం అవ్యక్తపాదాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం సుబ్రహ్మణ్యనివాసభువే నమః ।
ఓం అనంతభోగశయనాయ నమః ।
ఓం దివాకరమునీడితాయ నమః ।
ఓం మధుకవృక్షసంస్థానాయ నమః ।
ఓం దివాకరవరప్రదాయ నమః ।
ఓం దక్షహస్తసదాపూజ్యాయ నమః ।
ఓం శివలింగనివష్టధియే నమః (60)

ఓం త్రిప్రతీహారసందృశ్యాయ నమః ।
ఓం ముఖదాపిపదాంబుజాయ నమః ।
ఓం నృసింహక్షేత్రనిలయాయ నమః ।
ఓం దుర్గాసమన్వితాయ నమః ।
ఓం మత్స్యతీర్థవిహారిణే నమః ।
ఓం ధర్మాధర్మాదిరూపవతే నమః ।
ఓం మహారోగాయుధాయ నమః ।
ఓం వార్థితీరస్థాయ నమః ।
ఓం కరుణానిధయే నమః ।
ఓం తామ్రపర్ణీపార్శ్వవర్తినే నమః (70)

ఓం ధర్మపరాయణాయ నమః ।
ఓం మహాకావ్యప్రణేత్రే నమః ।
ఓం నాగలోకేశ్వరాయ నమః ।
ఓం స్వభువే నమః ।
ఓం రత్నసింహాసనాసీనాయ నమః ।
ఓం స్ఫురన్మకరకుండలాయ నమః ।
ఓం సహస్రాదిత్యసంకాశాయ నమః ।
ఓం పురాణపురుషాయ నమః ।
ఓం జ్వలత్రత్నకిరీటాఢ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వాభరణభూషితాయ నమః (80)

ఓం నాగకన్యాష్టతప్రాంతాయ నమః ।
ఓం దిక్పాలకపరిపూజితాయ నమః ।
ఓం గంధర్వగానసంతుష్టాయ నమః ।
ఓం యోగశాస్త్రప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం దేవవైణికసంపూజ్యాయ నమః ।
ఓం వైకుంఠాయ నమః ।
ఓం సర్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం రత్నాంగదలసద్బాహవే నమః ।
ఓం బలభద్రాయ నమః ।
ఓం ప్రలంబఘ్నే నమః (90)

ఓం కాంతీకర్షణాయ నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం రేవతీప్రియాయ నమః ।
ఓం నిరాధారాయ నమః ।
ఓం కపిలాయ నమః ।
ఓం కామపాలాయ నమః ।
ఓం అచ్యుతాగ్రజాయ నమః ।
ఓం అవ్యగ్రాయ నమః ।
ఓం బలదేవాయ నమః ।
ఓం మహాబలాయ నమః (100)

ఓం అజాయ నమః ।
ఓం వాతాశనాధీశాయ నమః ।
ఓం మహాతేజసే నమః ।
ఓం నిరంజనాయ నమః ।
ఓం సర్వలోకప్రతాపనాయ నమః ।
ఓం సజ్వాలప్రళయాగ్నిముఖే నమః ।
ఓం సర్వలోకైకసంహర్త్రే నమః ।
ఓం సర్వేష్టార్థప్రదాయకాయ నమః (108)

श्री अनन्त पद्मनाभ अष्टोत्तर शत नामावलि
This document is in शुद्ध देवनागरी - Devanagari - Hindi with the right anusvaras marked.

ॐ अनन्ताय नमः ।
ॐ पद्मनाभाय नमः ।
ॐ शेषाय नमः ।
ॐ सप्तफणान्विताय नमः ।
ॐ तल्पात्मकाय नमः ।
ॐ पद्मकराय नमः ।
ॐ पिङ्गप्रसन्नलोचनाय नमः ।
ॐ गदाधराय नमः ।
ॐ चतुर्बाहवे नमः ।
ॐ शङ्खचक्रधराय नमः (10)

ॐ अव्ययाय नमः ।
ॐ नवाम्रपल्लवाभासाय नमः ।
ॐ ब्रह्मसूत्रविराजिताय नमः ।
ॐ शिलासुपूजिताय नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ कौण्डिन्यव्रततोषिताय नमः ।
ॐ नभस्यशुक्लस्तचतुर्दशीपूज्याय नमः ।
ॐ फणेश्वराय नमः ।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः ।
ॐ चित्स्वरूपाय नमः (20)

ॐ सूत्रग्रन्धिसुसंस्थिताय नमः ।
ॐ कौण्डिन्यवरदाय नमः ।
ॐ पृथ्वीधारिणे नमः ।
ॐ पातालनायकाय नमः ।
ॐ सहस्राक्षाय नमः ।
ॐ अखिलाधाराय नमः ।
ॐ सर्वयोगिकृपाकराय नमः ।
ॐ सहस्रपद्मसम्पूज्याय नमः ।
ॐ केतकीकुसुमप्रियाय नमः ।
ॐ सहस्रबाहवे नमः (30)

ॐ सहस्रशिरसे नमः ।
ॐ श्रितजनप्रियाय नमः ।
ॐ भक्तदुःखहराय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ भवसागरतारकाय नमः ।
ॐ यमुनातीरसदृष्टाय नमः ।
ॐ सर्वनागेन्द्रवन्दिताय नमः ।
ॐ यमुनाराध्यपादाब्जाय नमः ।
ॐ युधिष्ठिरसुपूजिताय नमः ।
ॐ ध्येयाय नमः (40)

ॐ विष्णुपर्यङ्काय नमः ।
ॐ चक्षुश्रवणवल्लभाय नमः ।
ॐ सर्वकामप्रदाय नमः ।
ॐ सेव्याय नमः ।
ॐ भीमसेनामृतप्रदाय नमः ।
ॐ सुरासुरेन्द्रसम्पूज्याय नमः ।
ॐ फणामणिविभूषिताय नमः ।
ॐ सत्यमूर्तये नमः ।
ॐ शुक्लतनवे नमः ।
ॐ नीलवाससे नमः (50)

ॐ जगद्गुरवे नमः ।
ॐ अव्यक्तपादाय नमः ।
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ सुब्रह्मण्यनिवासभुवे नमः ।
ॐ अनन्तभोगशयनाय नमः ।
ॐ दिवाकरमुनीडिताय नमः ।
ॐ मधुकवृक्षसंस्थानाय नमः ।
ॐ दिवाकरवरप्रदाय नमः ।
ॐ दक्षहस्तसदापूज्याय नमः ।
ॐ शिवलिङ्गनिवष्टधिये नमः (60)

ॐ त्रिप्रतीहारसन्दृश्याय नमः ।
ॐ मुखदापिपदाम्बुजाय नमः ।
ॐ नृसिंहक्षेत्रनिलयाय नमः ।
ॐ दुर्गासमन्विताय नमः ।
ॐ मत्स्यतीर्थविहारिणे नमः ।
ॐ धर्माधर्मादिरूपवते नमः ।
ॐ महारोगायुधाय नमः ।
ॐ वार्थितीरस्थाय नमः ।
ॐ करुणानिधये नमः ।
ॐ ताम्रपर्णीपार्श्ववर्तिने नमः (70)

ॐ धर्मपरायणाय नमः ।
ॐ महाकाव्यप्रणेत्रे नमः ।
ॐ नागलोकेश्वराय नमः ।
ॐ स्वभुवे नमः ।
ॐ रत्नसिंहासनासीनाय नमः ।
ॐ स्फुरन्मकरकुण्डलाय नमः ।
ॐ सहस्रादित्यसङ्काशाय नमः ।
ॐ पुराणपुरुषाय नमः ।
ॐ ज्वलत्रत्नकिरीटाढ्याय नमः ।
ॐ सर्वाभरणभूषिताय नमः (80)

ॐ नागकन्याष्टतप्रान्ताय नमः ।
ॐ दिक्पालकपरिपूजिताय नमः ।
ॐ गन्धर्वगानसन्तुष्टाय नमः ।
ॐ योगशास्त्रप्रवर्तकाय नमः ।
ॐ देववैणिकसम्पूज्याय नमः ।
ॐ वैकुण्ठाय नमः ।
ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।
ॐ रत्नाङ्गदलसद्बाहवे नमः ।
ॐ बलभद्राय नमः ।
ॐ प्रलम्बघ्ने नमः (90)

ॐ कान्तीकर्षणाय नमः ।
ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।
ॐ रेवतीप्रियाय नमः ।
ॐ निराधाराय नमः ।
ॐ कपिलाय नमः ।
ॐ कामपालाय नमः ।
ॐ अच्युताग्रजाय नमः ।
ॐ अव्यग्राय नमः ।
ॐ बलदेवाय नमः ।
ॐ महाबलाय नमः (100)

ॐ अजाय नमः ।
ॐ वाताशनाधीशाय नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ निरञ्जनाय नमः ।
ॐ सर्वलोकप्रतापनाय नमः ।
ॐ सज्वालप्रलयाग्निमुखे नमः ।
ॐ सर्वलोकैकसंहर्त्रे नमः ।
ॐ सर्वेष्टार्थप्रदायकाय नमः (108)

SRI ANANTA PADMANABHA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI
This document is in romanized sanskrit - English

ōṃ anantāya namaḥ ।
ōṃ padmanābhāya namaḥ ।
ōṃ śēṣāya namaḥ ।
ōṃ saptaphaṇānvitāya namaḥ ।
ōṃ talpātmakāya namaḥ ।
ōṃ padmakarāya namaḥ ।
ōṃ piṅgaprasannalōchanāya namaḥ ।
ōṃ gadādharāya namaḥ ।
ōṃ chaturbāhavē namaḥ ।
ōṃ śaṅkhachakradharāya namaḥ (10)

ōṃ avyayāya namaḥ ।
ōṃ navāmrapallavābhāsāya namaḥ ।
ōṃ brahmasūtravirājitāya namaḥ ।
ōṃ śilāsupūjitāya namaḥ ।
ōṃ dēvāya namaḥ ।
ōṃ kauṇḍinyavratatōṣitāya namaḥ ।
ōṃ nabhasyaśuklastachaturdaśīpūjyāya namaḥ ।
ōṃ phaṇēśvarāya namaḥ ।
ōṃ saṅkarṣaṇāya namaḥ ।
ōṃ chitsvarūpāya namaḥ (20)

ōṃ sūtragrandhisusaṃsthitāya namaḥ ।
ōṃ kauṇḍinyavaradāya namaḥ ।
ōṃ pṛthvīdhāriṇē namaḥ ।
ōṃ pātāḻanāyakāya namaḥ ।
ōṃ sahasrākṣāya namaḥ ।
ōṃ akhilādhārāya namaḥ ।
ōṃ sarvayōgikṛpākarāya namaḥ ।
ōṃ sahasrapadmasampūjyāya namaḥ ।
ōṃ kētakīkusumapriyāya namaḥ ।
ōṃ sahasrabāhavē namaḥ (30)

ōṃ sahasraśirasē namaḥ ।
ōṃ śritajanapriyāya namaḥ ।
ōṃ bhaktaduḥkhaharāya namaḥ ।
ōṃ śrīmatē namaḥ ।
ōṃ bhavasāgaratārakāya namaḥ ।
ōṃ yamunātīrasadṛṣṭāya namaḥ ।
ōṃ sarvanāgēndravanditāya namaḥ ।
ōṃ yamunārādhyapādābjāya namaḥ ।
ōṃ yudhiṣṭhirasupūjitāya namaḥ ।
ōṃ dhyēyāya namaḥ (40)

ōṃ viṣṇuparyaṅkāya namaḥ ।
ōṃ chakṣuśravaṇavallabhāya namaḥ ।
ōṃ sarvakāmapradāya namaḥ ।
ōṃ sēvyāya namaḥ ।
ōṃ bhīmasēnāmṛtapradāya namaḥ ।
ōṃ surāsurēndrasampūjyāya namaḥ ।
ōṃ phaṇāmaṇivibhūṣitāya namaḥ ।
ōṃ satyamūrtayē namaḥ ।
ōṃ śuklatanavē namaḥ ।
ōṃ nīlavāsasē namaḥ (50)

ōṃ jagadguravē namaḥ ।
ōṃ avyaktapādāya namaḥ ।
ōṃ brahmaṇyāya namaḥ ।
ōṃ subrahmaṇyanivāsabhuvē namaḥ ।
ōṃ anantabhōgaśayanāya namaḥ ।
ōṃ divākaramunīḍitāya namaḥ ।
ōṃ madhukavṛkṣasaṃsthānāya namaḥ ।
ōṃ divākaravarapradāya namaḥ ।
ōṃ dakṣahastasadāpūjyāya namaḥ ।
ōṃ śivaliṅganivaṣṭadhiyē namaḥ (60)

ōṃ tripratīhārasandṛśyāya namaḥ ।
ōṃ mukhadāpipadāmbujāya namaḥ ।
ōṃ nṛsiṃhakṣētranilayāya namaḥ ।
ōṃ durgāsamanvitāya namaḥ ।
ōṃ matsyatīrthavihāriṇē namaḥ ।
ōṃ dharmādharmādirūpavatē namaḥ ।
ōṃ mahārōgāyudhāya namaḥ ।
ōṃ vārthitīrasthāya namaḥ ।
ōṃ karuṇānidhayē namaḥ ।
ōṃ tāmraparṇīpārśvavartinē namaḥ (70)

ōṃ dharmaparāyaṇāya namaḥ ।
ōṃ mahākāvyapraṇētrē namaḥ ।
ōṃ nāgalōkēśvarāya namaḥ ।
ōṃ svabhuvē namaḥ ।
ōṃ ratnasiṃhāsanāsīnāya namaḥ ।
ōṃ sphuranmakarakuṇḍalāya namaḥ ।
ōṃ sahasrādityasaṅkāśāya namaḥ ।
ōṃ purāṇapuruṣāya namaḥ ।
ōṃ jvalatratnakirīṭāḍhyāya namaḥ ।
ōṃ sarvābharaṇabhūṣitāya namaḥ (80)

ōṃ nāgakanyāṣṭataprāntāya namaḥ ।
ōṃ dikpālakaparipūjitāya namaḥ ।
ōṃ gandharvagānasantuṣṭāya namaḥ ।
ōṃ yōgaśāstrapravartakāya namaḥ ।
ōṃ dēvavaiṇikasampūjyāya namaḥ ।
ōṃ vaikuṇṭhāya namaḥ ।
ōṃ sarvatōmukhāya namaḥ ।
ōṃ ratnāṅgadalasadbāhavē namaḥ ।
ōṃ balabhadrāya namaḥ ।
ōṃ pralambaghnē namaḥ (90)

ōṃ kāntīkarṣaṇāya namaḥ ।
ōṃ bhaktavatsalāya namaḥ ।
ōṃ rēvatīpriyāya namaḥ ।
ōṃ nirādhārāya namaḥ ।
ōṃ kapilāya namaḥ ।
ōṃ kāmapālāya namaḥ ।
ōṃ achyutāgrajāya namaḥ ।
ōṃ avyagrāya namaḥ ।
ōṃ baladēvāya namaḥ ।
ōṃ mahābalāya namaḥ (100)

ōṃ ajāya namaḥ ।
ōṃ vātāśanādhīśāya namaḥ ।
ōṃ mahātējasē namaḥ ।
ōṃ nirañjanāya namaḥ ।
ōṃ sarvalōkapratāpanāya namaḥ ।
ōṃ sajvālapraḻayāgnimukhē namaḥ ।
ōṃ sarvalōkaikasaṃhartrē namaḥ ।
ōṃ sarvēṣṭārthapradāyakāya namaḥ (108)

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top