గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | गणपति प्रार्थन घनापाठं | GANAPATI PRARTHANA GHANAPATHAM

గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | गणपति प्रार्थन घनापाठं | GANAPATI PRARTHANA GHANAPATHAM
: గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం :

ఓం గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమం । జ్యే॒ష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పత॒ ఆ నః॑ శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నం ॥

ప్రణో॑ దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ । వాజే॑భిర్-వా॒జినీ॑వతీ । ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑వతు ॥

గ॒ణే॒శాయ॑ నమః । స॒రస్వ॒త్యై నమః । శ్రీ గు॒రు॒భ్యో॒ నమః ।

హరిః ఓం ॥

ఘనాపాఠః

గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణానాం᳚ గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిం త్వా గ॒ణానాం᳚ గ॒ణానాం᳚ త్వా గ॒ణప॑తిం ॥

త్వా॒ గ॒ణప॑తిం త్వాత్వా గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే హవామహే గ॒ణప॑తిం త్వాత్వా గణప॑తిగ్ం హవామహే । గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే హవామహే గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విన్క॒విగ్ం హ॑వామహే గ॒ణప॑తిం గ॒ణప॑తిగ్ం హవామహే క॒విం । గ॒ణప॑తి॒మితి॑గ॒ణ-ప॒తిం॒ ॥

హ॒వా॒మ॒హే॒ క॒విం క॒విగ్ం॒ హ॑వామహే హవామహే క॒విం క॑వీ॒నాన్క॑వీ॒నాం క॒విగ్ం॒ హ॑వామహే హవామహే క॒విన్క॑వీ॒నాం ॥

క॒విన్క॑వీ॒నాన్క॒వీ॒నాం క॒విన్క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమ ముప॒మశ్ర॑వస్తమ న్కవీ॒నాం క॒విన్క॒విం క॑వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమం ॥

క॒వీ॒నాము॑ప॒మశ్ర॑వ స్తమముప॒మశ్ర॑వస్తమం కవీ॒నా న్క॑వీ॒నా ము॑ప॒మశ్ర॑వస్తమం । ఉ॒ప॒మశ్ర॑వస్తమ॒ మిత్యు॑ప॒మశ్ర॑వః-త॒మం॒ ॥

జ్యే॒ష్ట॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మ॑ణాం జ్యేష్ఠ॒రాజం॑ జ్యేష్ఠ॒రాజం॑ జ్యేష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో॒ బ్రహ్మ॑ణాం జ్యేష్ఠ॒రాజం॑ జ్యేష్ఠ॒రాజం॑ జ్యేష్ఠ॒రాజం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణః । జ్యే॒ష్ఠ॒రాజ॒మితి॑జ్యేష్ఠ రాజం᳚ ॥

బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణో బ్రహ్మణో॒ బ్రహ్మ॑ణాం॒ బ్రహ్మ॑ణాం॒ బ్రహ్మణస్పతే పతేబ్రహ్మణో॒ బ్రహ్మ॑ణాం॒ బ్రహ్మ॑ణాం బ్రహ్మణస్పతే ॥

బ్ర॒హ్మ॒ణ॒స్ప॒తే॒ ప॒తే॒ బ్ర॒హ్మ॒ణో॒ బ్ర॒హ్మ॒ణ॒స్ప॒త॒ ఆప॑తే బ్రహ్మణో బ్రహ్మణస్పత॒ ఆ । ప॒త॒ ఆ ప॑తేపత॒ ఆనో॑న॒ ఆప॑తే పత॒ ఆనః॑ ॥

ఆనో॑న॒ ఆన॑శ్శృ॒ణ్వన్ ఛృణ్వన్న॒ ఆన॑శ్శృణ్వన్ । న॒ శ్శృణ్వన్ ఛృ॒ణ్వన్నో॑న శ్శృ॒ణ్వన్నూతిభి॑ రూ॒తిభి॒శ్శృణ్వన్నో॑న శ్శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభిః॑ ॥

శ్శృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑ రూ॒తిభి॒శ్శృ॒ణ్వన్ ఛృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద సీదో॒తిభి॑శ్శృ॒ణ్వన్ ఛృ॒ణ్వన్నూ॒తిభి॑స్సీద ॥

ఊ॒తిభి॑స్సీద సీదో॒తిభి॑ రూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑న॒గ్ం॒ సాద॑నగ్ం॒ సీదో॒తిభి॑రూ॒తిభి॑స్సీద॒ సాద॑నం । ఊ॒తిభి॒ రిత్యూ॒తి-భిః॒ ॥

సీ॒ద॒సాద॑న॒గ్ం॒ సాద॑నగ్ం॒ సీద సీద॒ సాద॑నం । సాద॑న॒మితి॒ సాద॑నం ॥

ప్రణో॑ నః॒ ప్రప్రణో॑ దే॒వీ దే॒వీ నః॒ ప్రప్రణో॑ దే॒వీ । నో॑ దే॒వీ దే॒వీ నో॑నో దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ దే॒వీ నో॑ నో దే॒వీ సర॑స్వతీ ॥

దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ దే॒వీ దే॒వీ సర॑స్వతీ॒ వాజే॒భి॒ర్వాజే॑భి॒ స్సర॑స్వతీ దే॒వీ దే॒వీ సర॑స్వతీ దే॒వీ సర॒స్వతీ॒ వాజే॑భిః ॥

సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భి॒ ర్వాజే॑భి॒ స్సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భి ర్వా॒జినీ॑వతీ వా॒హినీ॑వతీ॒ వాజే॑భి॒ స్సర॑స్వతీ॒ సర॑స్వతీ॒ వాజే॑భి ర్వా॒జినీ॑వతీ ॥

వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ వా॒జినీ॑వతీ వాజే॑భి॒ర్వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ । వా॒జినీ॑వ॒తీతి॑ వా॒జినీ॑వతీ వాజే॑భి॒ర్వాజే॑భిర్వా॒జినీ॑వతీ । వా॒జినీ॑వ॒తీతి॑ వా॒జినీ॑-వ॒తీ॒ ॥

ధీ॒నా మ॑వి॒త్ర్య॑వి॒త్రీ ధీ॒నాం ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑ వత్వ వత్వవి॒త్రీ ధీ॒నాం ధీ॒నామ॑వి॒త్ర్య॑వతు । అ॒వి॒త్ర్య॑వత్వవ త్వవి॒త్ర్య॑వి॒ త్ర్య॑వతు । అ॒వ॒త్విత్య॑వతు ॥
 
गणपति प्रार्थन घनापाठं
This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.


ॐ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । ज्ये॒ष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पत॒ आ नः॑ शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् ॥

प्रणो॑ दे॒वी सर॑स्वती॒ । वाजे॑भिर्-वा॒जिनी॑वती । धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु ॥

ग॒णे॒शाय॑ नमः । स॒रस्व॒त्यै नमः । श्री गु॒रु॒भ्यो॒ नमः ।

हरिः ॐ ॥

घनापाठः

ग॒णाना᳚म् त्वा ग॒णाना᳚म् ग॒णाना᳚म् त्वा ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिं त्वा ग॒णानां᳚ ग॒णानां᳚ त्वा ग॒णप॑तिम् ॥

त्वा॒ ग॒णप॑तिं त्वात्वा ग॒णप॑तिग्ं हवामहे हवामहे ग॒णप॑तिं त्वात्वा गणप॑तिग्ं हवामहे । ग॒णप॑तिग्ं हवामहे हवामहे ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विन्क॒विग्ं ह॑वामहे ग॒णप॑तिं ग॒णप॑तिग्ं हवामहे क॒विम् । ग॒णप॑ति॒मिति॑ग॒ण-प॒ति॒म् ॥

ह॒वा॒म॒हे॒ क॒विं क॒विग्ं॒ ह॑वामहे हवामहे क॒विं क॑वी॒नान्क॑वी॒नां क॒विग्ं॒ ह॑वामहे हवामहे क॒विन्क॑वी॒नाम् ॥

क॒विन्क॑वी॒नान्क॒वी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तम मुप॒मश्र॑वस्तम न्कवी॒नां क॒विन्क॒विं क॑वी॒नामु॑प॒मश्र॑वस्तमम् ॥

क॒वी॒नामु॑प॒मश्र॑व स्तममुप॒मश्र॑वस्तमं कवी॒ना न्क॑वी॒ना मु॑प॒मश्र॑वस्तमम् । उ॒प॒मश्र॑वस्तम॒ मित्यु॑प॒मश्र॑वः-त॒म॒म् ॥

ज्ये॒ष्ट॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्म॑णां ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॑ ज्येष्ठ॒राजं॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणः । ज्ये॒ष्ठ॒राज॒मिति॑ज्येष्ठ राजम्᳚ ॥

ब्रह्म॑णां ब्रह्मणो ब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्मणस्पते पतेब्रह्मणो॒ ब्रह्म॑णां॒ ब्रह्म॑णां ब्रह्मणस्पते ॥

ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒ते॒ प॒ते॒ ब्र॒ह्म॒णो॒ ब्र॒ह्म॒ण॒स्प॒त॒ आप॑ते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत॒ आ । प॒त॒ आ प॑तेपत॒ आनो॑न॒ आप॑ते पत॒ आनः॑ ॥

आनो॑न॒ आन॑श्शृ॒ण्वन् छृण्वन्न॒ आन॑श्शृण्वन् । न॒ श्शृण्वन् छृ॒ण्वन्नो॑न श्शृ॒ण्वन्नूतिभि॑ रू॒तिभि॒श्शृण्वन्नो॑न श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभिः॑ ॥

श्शृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑ रू॒तिभि॒श्शृ॒ण्वन् छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद सीदो॒तिभि॑श्शृ॒ण्वन् छृ॒ण्वन्नू॒तिभि॑स्सीद ॥

ऊ॒तिभि॑स्सीद सीदो॒तिभि॑ रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीदो॒तिभि॑रू॒तिभि॑स्सीद॒ साद॑नम् । ऊ॒तिभि॒ रित्यू॒ति-भिः॒ ॥

सी॒द॒साद॑न॒ग्ं॒ साद॑नग्ं॒ सीद सीद॒ साद॑नम् । साद॑न॒मिति॒ साद॑नम् ॥

प्रणो॑ नः॒ प्रप्रणो॑ दे॒वी दे॒वी नः॒ प्रप्रणो॑ दे॒वी । नो॑ दे॒वी दे॒वी नो॑नो दे॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दे॒वी नो॑ नो दे॒वी सर॑स्वती ॥

दे॒वी सर॑स्वती॒ सर॑स्वती दे॒वी दे॒वी सर॑स्वती॒ वाजे॒भि॒र्वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती दे॒वी दे॒वी सर॑स्वती दे॒वी सर॒स्वती॒ वाजे॑भिः ॥

सर॑स्वती॒ वाजे॑भि॒ र्वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजे॑भि र्वा॒जिनी॑वती वा॒हिनी॑वती॒ वाजे॑भि॒ स्सर॑स्वती॒ सर॑स्वती॒ वाजे॑भि र्वा॒जिनी॑वती ॥

वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती वा॒जिनी॑वती वाजे॑भि॒र्वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती । वा॒जिनी॑व॒तीति॑ वा॒जिनी॑वती वाजे॑भि॒र्वाजे॑भिर्वा॒जिनी॑वती । वा॒जिनी॑व॒तीति॑ वा॒जिनी॑-व॒ती॒ ॥

धी॒ना म॑वि॒त्र्य॑वि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑ वत्व वत्ववि॒त्री धी॒नां धी॒नाम॑वि॒त्र्य॑वतु । अ॒वि॒त्र्य॑वत्वव त्ववि॒त्र्य॑वि॒ त्र्य॑वतु । अ॒व॒त्वित्य॑वतु ॥

GANAPATI PRARTHANA GHANAPATHAM
This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

ōṃ ga̠ṇānā̎m tvā ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē ka̠viṃ ka̍vī̠nāmu̍pa̠maśra̍vastamam । jyē̠ṣṭha̠rāja̠ṃ brahma̍ṇāṃ brahmaṇaspata̠ ā na̍ḥ śṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ssīda̠ sāda̍nam ॥

praṇō̍ dē̠vī sara̍svatī̠ । vājē̍bhir-vā̠jinī̍vatī । dhī̠nāma̍vi̠trya̍vatu ॥

ga̠ṇē̠śāya̍ namaḥ । sa̠rasva̠tyai namaḥ । śrī gu̠ru̠bhyō̠ namaḥ ।

hariḥ ōṃ ॥

ghanāpāṭhaḥ

ga̠ṇānā̎m tvā ga̠ṇānā̎m ga̠ṇānā̎m tvā ga̠ṇapa̍tiṃ ga̠ṇapa̍tiṃ tvā ga̠ṇānā̎m ga̠ṇānā̎m tvā ga̠ṇapa̍tim ॥

tvā̠ ga̠ṇapa̍tiṃ tvātvā ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē havāmahē ga̠ṇapa̍tiṃ tvātvā gaṇapa̍tigṃ havāmahē । ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē havāmahē ga̠ṇapa̍tiṃ ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē ka̠vinka̠vigṃ ha̍vāmahē ga̠ṇapa̍tiṃ ga̠ṇapa̍tigṃ havāmahē ka̠vim । ga̠ṇapa̍ti̠miti̍ga̠ṇa-pa̠ti̠m ॥

ha̠vā̠ma̠hē̠ ka̠viṃ ka̠vig̠ṃ ha̍vāmahē havāmahē ka̠viṃ ka̍vī̠nānka̍vī̠nāṃ ka̠vig̠ṃ ha̍vāmahē havāmahē ka̠vinka̍vī̠nām ॥

ka̠vinka̍vī̠nānka̠vī̠nāṃ ka̠vinka̠viṃ ka̍vī̠nāmu̍pa̠maśra̍vastama mupa̠maśra̍vastama nkavī̠nāṃ ka̠vinka̠viṃ ka̍vī̠nāmu̍pa̠maśra̍vastamam ॥

ka̠vī̠nāmu̍pa̠maśra̍va stamamupa̠maśra̍vastamaṃ kavī̠nā nka̍vī̠nā mu̍pa̠maśra̍vastamam । u̠pa̠maśra̍vastama̠ mityu̍pa̠maśra̍vaḥ-ta̠ma̠m ॥

jyē̠ṣṭa̠rājaṃ̠ brahma̍ṇāṃ brahma̍ṇāṃ jyēṣṭha̠rājaṃ̍ jyēṣṭha̠rājaṃ̍ jyēṣṭha̠rājaṃ̠ brahma̍ṇāṃ brahmaṇō brahmaṇō̠ brahma̍ṇāṃ jyēṣṭha̠rājaṃ̍ jyēṣṭha̠rājaṃ̍ jyēṣṭha̠rājaṃ̠ brahma̍ṇāṃ brahmaṇaḥ । jyē̠ṣṭha̠rāja̠miti̍jyēṣṭha rājam̎ ॥

brahma̍ṇāṃ brahmaṇō brahmaṇō̠ brahma̍ṇāṃ̠ brahma̍ṇāṃ̠ brahmaṇaspatē patēbrahmaṇō̠ brahma̍ṇāṃ̠ brahma̍ṇāṃ brahmaṇaspatē ॥

bra̠hma̠ṇa̠spa̠tē̠ pa̠tē̠ bra̠hma̠ṇō̠ bra̠hma̠ṇa̠spa̠ta̠ āpa̍tē brahmaṇō brahmaṇaspata̠ ā । pa̠ta̠ ā pa̍tēpata̠ ānō̍na̠ āpa̍tē pata̠ āna̍ḥ ॥

ānō̍na̠ āna̍śśṛ̠ṇvan Chṛṇvanna̠ āna̍śśṛṇvan । na̠ śśṛṇvan Chṛ̠ṇvannō̍na śśṛ̠ṇvannūtibhi̍ rū̠tibhi̠śśṛṇvannō̍na śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ḥ ॥

śśṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ rū̠tibhi̠śśṛ̠ṇvan Chṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ssīda sīdō̠tibhi̍śśṛ̠ṇvan Chṛ̠ṇvannū̠tibhi̍ssīda ॥

ū̠tibhi̍ssīda sīdō̠tibhi̍ rū̠tibhi̍ssīda̠ sāda̍na̠g̠ṃ sāda̍nag̠ṃ sīdō̠tibhi̍rū̠tibhi̍ssīda̠ sāda̍nam । ū̠tibhi̠ rityū̠ti-bhi̠ḥ ॥

sī̠da̠sāda̍na̠g̠ṃ sāda̍nag̠ṃ sīda sīda̠ sāda̍nam । sāda̍na̠miti̠ sāda̍nam ॥

praṇō̍ na̠ḥ prapraṇō̍ dē̠vī dē̠vī na̠ḥ prapraṇō̍ dē̠vī । nō̍ dē̠vī dē̠vī nō̍nō dē̠vī sara̍svatī̠ sara̍svatī dē̠vī nō̍ nō dē̠vī sara̍svatī ॥

dē̠vī sara̍svatī̠ sara̍svatī dē̠vī dē̠vī sara̍svatī̠ vājē̠bhi̠rvājē̍bhi̠ ssara̍svatī dē̠vī dē̠vī sara̍svatī dē̠vī sara̠svatī̠ vājē̍bhiḥ ॥

sara̍svatī̠ vājē̍bhi̠ rvājē̍bhi̠ ssara̍svatī̠ sara̍svatī̠ vājē̍bhi rvā̠jinī̍vatī vā̠hinī̍vatī̠ vājē̍bhi̠ ssara̍svatī̠ sara̍svatī̠ vājē̍bhi rvā̠jinī̍vatī ॥

vājē̍bhirvā̠jinī̍vatī vā̠jinī̍vatī vājē̍bhi̠rvājē̍bhirvā̠jinī̍vatī । vā̠jinī̍va̠tīti̍ vā̠jinī̍vatī vājē̍bhi̠rvājē̍bhirvā̠jinī̍vatī । vā̠jinī̍va̠tīti̍ vā̠jinī̍-va̠tī̠ ॥

dhī̠nā ma̍vi̠trya̍vi̠trī dhī̠nāṃ dhī̠nāma̍vi̠trya̍ vatva vatvavi̠trī dhī̠nāṃ dhī̠nāma̍vi̠trya̍vatu । a̠vi̠trya̍vatvava tvavi̠trya̍vi̠ trya̍vatu । a̠va̠tvitya̍vatu ॥

க3ணபதி ப்ரார்த2ன க4னாபாட2ம்

ஓம் க॒3ணானாம்᳚ த்வா க॒3ணப॑திக்3ம் ஹவாமஹே க॒விம் க॑வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் । ஜ்யே॒ஷ்ட॒2ராஜம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மணஸ்பத॒ ஆ ந:॑ ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத॒3 ஸாத॑3னம் ॥

ப்ரணோ॑ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ । வாஜே॑பி4ர்-வா॒ஜினீ॑வதீ । தீ॒4னாம॑வி॒த்ர்ய॑வது ॥

க॒3ணே॒ஶாய॑ நம: । ஸ॒ரஸ்வ॒த்யை நம: । ஶ்ரீ கு॒3ரு॒ப்4யோ॒ நம: ।

ஹரி: ஓம் ॥

க4னாபாட:2

க॒3ணானா᳚ம் த்வா க॒3ணானா᳚ம் க॒3ணானா᳚ம் த்வா க॒3ணப॑திம் க॒3ணப॑திம் த்வா க॒3ணானாம்᳚ க॒3ணானாம்᳚ த்வா க॒3ணப॑திம் ॥

த்வா॒ க॒3ணப॑திம் த்வாத்வா க॒3ணப॑திக்3ம் ஹவாமஹே ஹவாமஹே க॒3ணப॑திம் த்வாத்வா க3ணப॑திக்3ம் ஹவாமஹே । க॒3ணப॑திக்3ம் ஹவாமஹே ஹவாமஹே க॒3ணப॑திம் க॒3ணப॑திக்3ம் ஹவாமஹே க॒வின்க॒விக்3ம் ஹ॑வாமஹே க॒3ணப॑திம் க॒3ணப॑திக்3ம் ஹவாமஹே க॒விம் । க॒3ணப॑தி॒மிதி॑க॒3ண-ப॒தி॒ம் ॥

ஹ॒வா॒ம॒ஹே॒ க॒விம் க॒விக்3ம்॒ ஹ॑வாமஹே ஹவாமஹே க॒விம் க॑வீ॒னான்க॑வீ॒னாம் க॒விக்3ம்॒ ஹ॑வாமஹே ஹவாமஹே க॒வின்க॑வீ॒னாம் ॥

க॒வின்க॑வீ॒னான்க॒வீ॒னாம் க॒வின்க॒விம் க॑வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தம முப॒மஶ்ர॑வஸ்தம ந்கவீ॒னாம் க॒வின்க॒விம் க॑வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் ॥

க॒வீ॒னாமு॑ப॒மஶ்ர॑வ ஸ்தமமுப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் கவீ॒னா ந்க॑வீ॒னா மு॑ப॒மஶ்ர॑வஸ்தமம் । உ॒ப॒மஶ்ர॑வஸ்தம॒ மித்யு॑ப॒மஶ்ர॑வ:-த॒ம॒ம் ॥

ஜ்யே॒ஷ்ட॒ராஜம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॑ ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॑ ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மணோ ப்3ரஹ்மணோ॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॑ ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॑ ஜ்யேஷ்ட॒2ராஜம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மண: । ஜ்யே॒ஷ்ட॒2ராஜ॒மிதி॑ஜ்யேஷ்ட2 ராஜம்᳚ ॥

ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மணோ ப்3ரஹ்மணோ॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம்॒ ப்3ரஹ்மணஸ்பதே பதேப்3ரஹ்மணோ॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம்॒ ப்3ரஹ்ம॑ணாம் ப்3ரஹ்மணஸ்பதே ॥

ப்3ர॒ஹ்ம॒ண॒ஸ்ப॒தே॒ ப॒தே॒ ப்3ர॒ஹ்ம॒ணோ॒ ப்3ர॒ஹ்ம॒ண॒ஸ்ப॒த॒ ஆப॑தே ப்3ரஹ்மணோ ப்3ரஹ்மணஸ்பத॒ ஆ । ப॒த॒ ஆ ப॑தேபத॒ ஆனோ॑ன॒ ஆப॑தே பத॒ ஆன:॑ ॥

ஆனோ॑ன॒ ஆன॑ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன் ச்2ருண்வன்ன॒ ஆன॑ஶ்ஶ்ருண்வன் । ந॒ ஶ்ஶ்ருண்வன் ச்2ரு॒ண்வன்னோ॑ன ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூதிபி॑4 ரூ॒திபி॒4ஶ்ஶ்ருண்வன்னோ॑ன ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4: ॥

ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4 ரூ॒திபி॒4ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன் ச்2ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத3 ஸீதோ॒3திபி॑4ஶ்ஶ்ரு॒ண்வன் ச்2ரு॒ண்வன்னூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத3 ॥

ஊ॒திபி॑4ஸ்ஸீத3 ஸீதோ॒3திபி॑4 ரூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத॒3 ஸாத॑3ன॒க்3ம்॒ ஸாத॑3னக்3ம்॒ ஸீதோ॒3திபி॑4ரூ॒திபி॑4ஸ்ஸீத॒3 ஸாத॑3னம் । ஊ॒திபி॒4 ரித்யூ॒தி-பி॒4: ॥

ஸீ॒த॒3ஸாத॑3ன॒க்3ம்॒ ஸாத॑3னக்3ம்॒ ஸீத3 ஸீத॒3 ஸாத॑3னம் । ஸாத॑3ன॒மிதி॒ ஸாத॑3னம் ॥

ப்ரணோ॑ ந:॒ ப்ரப்ரணோ॑ தே॒3வீ தே॒3வீ ந:॒ ப்ரப்ரணோ॑ தே॒3வீ । நோ॑ தே॒3வீ தே॒3வீ நோ॑னோ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ தே॒3வீ நோ॑ நோ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ ॥

தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ தே॒3வீ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॒பி॒4ர்வாஜே॑பி॒4 ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ தே॒3வீ தே॒3வீ ஸர॑ஸ்வதீ தே॒3வீ ஸர॒ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி4: ॥

ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி॒4 ர்வாஜே॑பி॒4 ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி4 ர்வா॒ஜினீ॑வதீ வா॒ஹினீ॑வதீ॒ வாஜே॑பி॒4 ஸ்ஸர॑ஸ்வதீ॒ ஸர॑ஸ்வதீ॒ வாஜே॑பி4 ர்வா॒ஜினீ॑வதீ ॥

வாஜே॑பி4ர்வா॒ஜினீ॑வதீ வா॒ஜினீ॑வதீ வாஜே॑பி॒4ர்வாஜே॑பி4ர்வா॒ஜினீ॑வதீ । வா॒ஜினீ॑வ॒தீதி॑ வா॒ஜினீ॑வதீ வாஜே॑பி॒4ர்வாஜே॑பி4ர்வா॒ஜினீ॑வதீ । வா॒ஜினீ॑வ॒தீதி॑ வா॒ஜினீ॑-வ॒தீ॒ ॥

தீ॒4னா ம॑வி॒த்ர்ய॑வி॒த்ரீ தீ॒4னாம் தீ॒4னாம॑வி॒த்ர்ய॑ வத்வ வத்வவி॒த்ரீ தீ॒4னாம் தீ॒4னாம॑வி॒த்ர்ய॑வது । அ॒வி॒த்ர்ய॑வத்வவ த்வவி॒த்ர்ய॑வி॒ த்ர்ய॑வது । அ॒வ॒த்வித்ய॑வது ॥

ಗಣಪತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಘನಾಪಾಠಂ

ಓಂ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಂ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ ನಃ॑ ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಂ ॥

ಪ್ರಣೋ॑ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ । ವಾಜೇ॑ಭಿರ್-ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ । ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತು ॥

ಗ॒ಣೇ॒ಶಾಯ॑ ನಮಃ । ಸ॒ರಸ್ವ॒ತ್ಯೈ ನಮಃ । ಶ್ರೀ ಗು॒ರು॒ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ ।

ಹರಿಃ ಓಂ ॥

ಘನಾಪಾಠಃ

ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ಗ॒ಣಾನಾಂ᳚ ತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ॥

ತ್ವಾ॒ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ತ್ವಾತ್ವಾ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ತ್ವಾತ್ವಾ ಗಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ । ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿನ್ಕ॒ವಿಗ್ಂ ಹ॑ವಾಮಹೇ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಂ ಗ॒ಣಪ॑ತಿಗ್ಂ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ । ಗ॒ಣಪ॑ತಿ॒ಮಿತಿ॑ಗ॒ಣ-ಪ॒ತಿಂ॒ ॥

ಹ॒ವಾ॒ಮ॒ಹೇ॒ ಕ॒ವಿಂ ಕ॒ವಿಗ್ಂ॒ ಹ॑ವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾಂ ಕ॒ವಿಗ್ಂ॒ ಹ॑ವಾಮಹೇ ಹವಾಮಹೇ ಕ॒ವಿನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾಂ ॥

ಕ॒ವಿನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾನ್ಕ॒ವೀ॒ನಾಂ ಕ॒ವಿನ್ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮ ಮುಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮ ನ್ಕವೀ॒ನಾಂ ಕ॒ವಿನ್ಕ॒ವಿಂ ಕ॑ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಂ ॥

ಕ॒ವೀ॒ನಾಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವ ಸ್ತಮಮುಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಂ ಕವೀ॒ನಾ ನ್ಕ॑ವೀ॒ನಾ ಮು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮಂ । ಉ॒ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಸ್ತಮ॒ ಮಿತ್ಯು॑ಪ॒ಮಶ್ರ॑ವಃ-ತ॒ಮಂ॒ ॥

ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಟ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॑ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॑ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॑ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॑ ಜ್ಯೇಷ್ಠ॒ರಾಜಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ । ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠ॒ರಾಜ॒ಮಿತಿ॑ಜ್ಯೇಷ್ಠ ರಾಜಂ᳚ ॥

ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ಪತೇಬ್ರಹ್ಮಣೋ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತೇ ॥

ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣ॒ಸ್ಪ॒ತೇ॒ ಪ॒ತೇ॒ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ॒ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ಣ॒ಸ್ಪ॒ತ॒ ಆಪ॑ತೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತ॒ ಆ । ಪ॒ತ॒ ಆ ಪ॑ತೇಪತ॒ ಆನೋ॑ನ॒ ಆಪ॑ತೇ ಪತ॒ ಆನಃ॑ ॥

ಆನೋ॑ನ॒ ಆನ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ ಛೃಣ್ವನ್ನ॒ ಆನ॑ಶ್ಶೃಣ್ವನ್ । ನ॒ ಶ್ಶೃಣ್ವನ್ ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನೋ॑ನ ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂತಿಭಿ॑ ರೂ॒ತಿಭಿ॒ಶ್ಶೃಣ್ವನ್ನೋ॑ನ ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿಃ॑ ॥

ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ ರೂ॒ತಿಭಿ॒ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ ಸೀದೋ॒ತಿಭಿ॑ಶ್ಶೃ॒ಣ್ವನ್ ಛೃ॒ಣ್ವನ್ನೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ ॥

ಊ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ ಸೀದೋ॒ತಿಭಿ॑ ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನ॒ಗ್ಂ॒ ಸಾದ॑ನಗ್ಂ॒ ಸೀದೋ॒ತಿಭಿ॑ರೂ॒ತಿಭಿ॑ಸ್ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಂ । ಊ॒ತಿಭಿ॒ ರಿತ್ಯೂ॒ತಿ-ಭಿಃ॒ ॥

ಸೀ॒ದ॒ಸಾದ॑ನ॒ಗ್ಂ॒ ಸಾದ॑ನಗ್ಂ॒ ಸೀದ ಸೀದ॒ ಸಾದ॑ನಂ । ಸಾದ॑ನ॒ಮಿತಿ॒ ಸಾದ॑ನಂ ॥

ಪ್ರಣೋ॑ ನಃ॒ ಪ್ರಪ್ರಣೋ॑ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ನಃ॒ ಪ್ರಪ್ರಣೋ॑ ದೇ॒ವೀ । ನೋ॑ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ನೋ॑ನೋ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ನೋ॑ ನೋ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ॥

ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॒ಭಿ॒ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ದೇ॒ವೀ ಸರ॑ಸ್ವತೀ ದೇ॒ವೀ ಸರ॒ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿಃ ॥

ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ ರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ವಾ॒ಹಿನೀ॑ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ ಸ್ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ಸರ॑ಸ್ವತೀ॒ ವಾಜೇ॑ಭಿ ರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ॥

ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ । ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವ॒ತೀತಿ॑ ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ ವಾಜೇ॑ಭಿ॒ರ್ವಾಜೇ॑ಭಿರ್ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವತೀ । ವಾ॒ಜಿನೀ॑ವ॒ತೀತಿ॑ ವಾ॒ಜಿನೀ॑-ವ॒ತೀ॒ ॥

ಧೀ॒ನಾ ಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವಿ॒ತ್ರೀ ಧೀ॒ನಾಂ ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ ವತ್ವ ವತ್ವವಿ॒ತ್ರೀ ಧೀ॒ನಾಂ ಧೀ॒ನಾಮ॑ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತು । ಅ॒ವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವತ್ವವ ತ್ವವಿ॒ತ್ರ್ಯ॑ವಿ॒ ತ್ರ್ಯ॑ವತು । ಅ॒ವ॒ತ್ವಿತ್ಯ॑ವತು ॥

ഗണപതി പ്രാര്ഥന ഘനാപാഠം

ഓം ഗ॒ണാനാം᳚ ത്വാ ഗ॒ണപ॑തിഗ്മ് ഹവാമഹേ ക॒വിം ക॑വീ॒നാമു॑പ॒മശ്ര॑വസ്തമമ് । ജ്യേ॒ഷ്ഠ॒രാജം॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം ബ്രഹ്മണസ്പത॒ ആ നഃ॑ ശൃ॒ണ്വന്നൂ॒തിഭി॑സ്സീദ॒ സാദ॑നമ് ॥

പ്രണോ॑ ദേ॒വീ സര॑സ്വതീ॒ । വാജേ॑ഭിര്-വാ॒ജിനീ॑വതീ । ധീ॒നാമ॑വി॒ത്ര്യ॑വതു ॥

ഗ॒ണേ॒ശായ॑ നമഃ । സ॒രസ്വ॒ത്യൈ നമഃ । ശ്രീ ഗു॒രു॒ഭ്യോ॒ നമഃ ।

ഹരിഃ ഓം ॥

ഘനാപാഠഃ

ഗ॒ണാനാ᳚മ് ത്വാ ഗ॒ണാനാ᳚മ് ഗ॒ണാനാ᳚മ് ത്വാ ഗ॒ണപ॑തിം ഗ॒ണപ॑തിം ത്വാ ഗ॒ണാനാം᳚ ഗ॒ണാനാം᳚ ത്വാ ഗ॒ണപ॑തിമ് ॥

ത്വാ॒ ഗ॒ണപ॑തിം ത്വാത്വാ ഗ॒ണപ॑തിഗ്മ് ഹവാമഹേ ഹവാമഹേ ഗ॒ണപ॑തിം ത്വാത്വാ ഗണപ॑തിഗ്മ് ഹവാമഹേ । ഗ॒ണപ॑തിഗ്മ് ഹവാമഹേ ഹവാമഹേ ഗ॒ണപ॑തിം ഗ॒ണപ॑തിഗ്മ് ഹവാമഹേ ക॒വിന്ക॒വിഗ്മ് ഹ॑വാമഹേ ഗ॒ണപ॑തിം ഗ॒ണപ॑തിഗ്മ് ഹവാമഹേ ക॒വിമ് । ഗ॒ണപ॑തി॒മിതി॑ഗ॒ണ-പ॒തി॒മ് ॥

ഹ॒വാ॒മ॒ഹേ॒ ക॒വിം ക॒വിഗ്മ്॒ ഹ॑വാമഹേ ഹവാമഹേ ക॒വിം ക॑വീ॒നാന്ക॑വീ॒നാം ക॒വിഗ്മ്॒ ഹ॑വാമഹേ ഹവാമഹേ ക॒വിന്ക॑വീ॒നാമ് ॥

ക॒വിന്ക॑വീ॒നാന്ക॒വീ॒നാം ക॒വിന്ക॒വിം ക॑വീ॒നാമു॑പ॒മശ്ര॑വസ്തമ മുപ॒മശ്ര॑വസ്തമ ന്കവീ॒നാം ക॒വിന്ക॒വിം ക॑വീ॒നാമു॑പ॒മശ്ര॑വസ്തമമ് ॥

ക॒വീ॒നാമു॑പ॒മശ്ര॑വ സ്തമമുപ॒മശ്ര॑വസ്തമം കവീ॒നാ ന്ക॑വീ॒നാ മു॑പ॒മശ്ര॑വസ്തമമ് । ഉ॒പ॒മശ്ര॑വസ്തമ॒ മിത്യു॑പ॒മശ്ര॑വഃ-ത॒മ॒മ് ॥

ജ്യേ॒ഷ്ട॒രാജം॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം ബ്രഹ്മ॑ണാം ജ്യേഷ്ഠ॒രാജം॑ ജ്യേഷ്ഠ॒രാജം॑ ജ്യേഷ്ഠ॒രാജം॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം ബ്രഹ്മണോ ബ്രഹ്മണോ॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം ജ്യേഷ്ഠ॒രാജം॑ ജ്യേഷ്ഠ॒രാജം॑ ജ്യേഷ്ഠ॒രാജം॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം ബ്രഹ്മണഃ । ജ്യേ॒ഷ്ഠ॒രാജ॒മിതി॑ജ്യേഷ്ഠ രാജമ്᳚ ॥

ബ്രഹ്മ॑ണാം ബ്രഹ്മണോ ബ്രഹ്മണോ॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം॒ ബ്രഹ്മണസ്പതേ പതേബ്രഹ്മണോ॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം॒ ബ്രഹ്മ॑ണാം ബ്രഹ്മണസ്പതേ ॥

ബ്ര॒ഹ്മ॒ണ॒സ്പ॒തേ॒ പ॒തേ॒ ബ്ര॒ഹ്മ॒ണോ॒ ബ്ര॒ഹ്മ॒ണ॒സ്പ॒ത॒ ആപ॑തേ ബ്രഹ്മണോ ബ്രഹ്മണസ്പത॒ ആ । പ॒ത॒ ആ പ॑തേപത॒ ആനോ॑ന॒ ആപ॑തേ പത॒ ആനഃ॑ ॥

ആനോ॑ന॒ ആന॑ശ്ശൃ॒ണ്വന് ഛൃണ്വന്ന॒ ആന॑ശ്ശൃണ്വന് । ന॒ ശ്ശൃണ്വന് ഛൃ॒ണ്വന്നോ॑ന ശ്ശൃ॒ണ്വന്നൂതിഭി॑ രൂ॒തിഭി॒ശ്ശൃണ്വന്നോ॑ന ശ്ശൃ॒ണ്വന്നൂ॒തിഭിഃ॑ ॥

ശ്ശൃ॒ണ്വന്നൂ॒തിഭി॑ രൂ॒തിഭി॒ശ്ശൃ॒ണ്വന് ഛൃ॒ണ്വന്നൂ॒തിഭി॑സ്സീദ സീദോ॒തിഭി॑ശ്ശൃ॒ണ്വന് ഛൃ॒ണ്വന്നൂ॒തിഭി॑സ്സീദ ॥

ഊ॒തിഭി॑സ്സീദ സീദോ॒തിഭി॑ രൂ॒തിഭി॑സ്സീദ॒ സാദ॑ന॒ഗ്മ്॒ സാദ॑നഗ്മ്॒ സീദോ॒തിഭി॑രൂ॒തിഭി॑സ്സീദ॒ സാദ॑നമ് । ഊ॒തിഭി॒ രിത്യൂ॒തി-ഭിഃ॒ ॥

സീ॒ദ॒സാദ॑ന॒ഗ്മ്॒ സാദ॑നഗ്മ്॒ സീദ സീദ॒ സാദ॑നമ് । സാദ॑ന॒മിതി॒ സാദ॑നമ് ॥

പ്രണോ॑ നഃ॒ പ്രപ്രണോ॑ ദേ॒വീ ദേ॒വീ നഃ॒ പ്രപ്രണോ॑ ദേ॒വീ । നോ॑ ദേ॒വീ ദേ॒വീ നോ॑നോ ദേ॒വീ സര॑സ്വതീ॒ സര॑സ്വതീ ദേ॒വീ നോ॑ നോ ദേ॒വീ സര॑സ്വതീ ॥

ദേ॒വീ സര॑സ്വതീ॒ സര॑സ്വതീ ദേ॒വീ ദേ॒വീ സര॑സ്വതീ॒ വാജേ॒ഭി॒ര്വാജേ॑ഭി॒ സ്സര॑സ്വതീ ദേ॒വീ ദേ॒വീ സര॑സ്വതീ ദേ॒വീ സര॒സ്വതീ॒ വാജേ॑ഭിഃ ॥

സര॑സ്വതീ॒ വാജേ॑ഭി॒ ര്വാജേ॑ഭി॒ സ്സര॑സ്വതീ॒ സര॑സ്വതീ॒ വാജേ॑ഭി ര്വാ॒ജിനീ॑വതീ വാ॒ഹിനീ॑വതീ॒ വാജേ॑ഭി॒ സ്സര॑സ്വതീ॒ സര॑സ്വതീ॒ വാജേ॑ഭി ര്വാ॒ജിനീ॑വതീ ॥

വാജേ॑ഭിര്വാ॒ജിനീ॑വതീ വാ॒ജിനീ॑വതീ വാജേ॑ഭി॒ര്വാജേ॑ഭിര്വാ॒ജിനീ॑വതീ । വാ॒ജിനീ॑വ॒തീതി॑ വാ॒ജിനീ॑വതീ വാജേ॑ഭി॒ര്വാജേ॑ഭിര്വാ॒ജിനീ॑വതീ । വാ॒ജിനീ॑വ॒തീതി॑ വാ॒ജിനീ॑-വ॒തീ॒ ॥

ധീ॒നാ മ॑വി॒ത്ര്യ॑വി॒ത്രീ ധീ॒നാം ധീ॒നാമ॑വി॒ത്ര്യ॑ വത്വ വത്വവി॒ത്രീ ധീ॒നാം ധീ॒നാമ॑വി॒ത്ര്യ॑വതു । അ॒വി॒ത്ര്യ॑വത്വവ ത്വവി॒ത്ര്യ॑വി॒ ത്ര്യ॑വതു । അ॒വ॒ത്വിത്യ॑വതു ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top