గణేశ మంగళాష్టకం | गणेश मङ्गलाष्टकम् | GANESHA MANGALASHTAKAM

గణేశ మంగళాష్టకం | गणेश मङ्गलाष्टकम् | GANESHA MANGALASHTAKAM
: గణేశ మంగళాష్టకం :

గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే ।
గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళం ॥ 1 ॥

నాగయజ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే ।
నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళం ॥ 2 ॥

ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాది వందితాయ చిదాత్మనే ।
ఈశానప్రేమపాత్రాయ నాయకాయాస్తు మంగళం ॥ 3 ॥

సుముఖాయ సుశుండాగ్రాత్-క్షిప్తామృతఘటాయ చ ।
సురబృంద నిషేవ్యాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళం ॥ 4 ॥

చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్మస్తకాయ చ ।
చరణావనతానంతతారణాయాస్తు మంగళం ॥ 5 ॥

వక్రతుండాయ వటవే వన్యాయ వరదాయ చ ।
విరూపాక్ష సుతాయాస్తు మంగళం ॥ 6 ॥

ప్రమోదమోదరూపాయ సిద్ధివిజ్ఞానరూపిణే ।
ప్రకృష్టా పాపనాశాయ ఫలదాయాస్తు మంగళం ॥ 7 ॥

మంగళం గణనాథాయ మంగళం హరసూననే ।
మంగళం విఘ్నరాజాయ విఘహర్త్రేస్తు మంగళం ॥ 8 ॥

శ్లోకాష్టకమిదం పుణ్యం మంగళప్రద మాదరాత్ ।
పఠితవ్యం ప్రయత్నేన సర్వవిఘ్ననివృత్తయే ॥

॥ ఇతి శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకం ॥
 
गणेश मङ्गलाष्टकम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

गजाननाय गाङ्गेयसहजाय सदात्मने ।
गौरीप्रिय तनूजाय गणेशायास्तु मङ्गलम् ॥ 1 ॥

नागयज्ञोपवीदाय नतविघ्नविनाशिने ।
नन्द्यादि गणनाथाय नायकायास्तु मङ्गलम् ॥ 2 ॥

इभवक्त्राय चेन्द्रादि वन्दिताय चिदात्मने ।
ईशानप्रेमपात्राय नायकायास्तु मङ्गलम् ॥ 3 ॥

सुमुखाय सुशुण्डाग्रात्-क्षिप्तामृतघटाय च ।
सुरबृन्द निषेव्याय चेष्टदायास्तु मङ्गलम् ॥ 4 ॥

चतुर्भुजाय चन्द्रार्धविलसन्मस्तकाय च ।
चरणावनतानन्ततारणायास्तु मङ्गलम् ॥ 5 ॥

वक्रतुण्डाय वटवे वन्याय वरदाय च ।
विरूपाक्ष सुतायास्तु मङ्गलम् ॥ 6 ॥

प्रमोदमोदरूपाय सिद्धिविज्ञानरूपिणे ।
प्रकृष्टा पापनाशाय फलदायास्तु मङ्गलम् ॥ 7 ॥

मङ्गलं गणनाथाय मङ्गलं हरसूनने ।
मङ्गलं विघ्नराजाय विघहर्त्रेस्तु मङ्गलं ॥ 8 ॥

श्लोकाष्टकमिदं पुण्यं मङ्गलप्रद मादरात् ।
पठितव्यं प्रयत्नेन सर्वविघ्ननिवृत्तये ॥

॥ इति श्री गणेश मङ्गलाष्टकम् ॥

GANESHA MANGALASHTAKAM

gajānanāya gāṅgēyasahajāya sadātmanē ।
gaurīpriya tanūjāya gaṇēśāyāstu maṅgaḻam ॥ 1 ॥

nāgayajñōpavīdāya natavighnavināśinē ।
nandyādi gaṇanāthāya nāyakāyāstu maṅgaḻam ॥ 2 ॥

ibhavaktrāya chēndrādi vanditāya chidātmanē ।
īśānaprēmapātrāya nāyakāyāstu maṅgaḻam ॥ 3 ॥

sumukhāya suśuṇḍāgrāt-kṣiptāmṛtaghaṭāya cha ।
surabṛnda niṣēvyāya chēṣṭadāyāstu maṅgaḻam ॥ 4 ॥

chaturbhujāya chandrārdhavilasanmastakāya cha ।
charaṇāvanatānantatāraṇāyāstu maṅgaḻam ॥ 5 ॥

vakratuṇḍāya vaṭavē vanyāya varadāya cha ।
virūpākṣa sutāyāstu maṅgaḻam ॥ 6 ॥

pramōdamōdarūpāya siddhivijñānarūpiṇē ।
prakṛṣṭā pāpanāśāya phaladāyāstu maṅgaḻam ॥ 7 ॥

maṅgaḻaṃ gaṇanāthāya maṅgaḻaṃ harasūnanē ।
maṅgaḻaṃ vighnarājāya vighahartrēstu maṅgaḻaṃ ॥ 8 ॥

ślōkāṣṭakamidaṃ puṇyaṃ maṅgaḻaprada mādarāt ।
paṭhitavyaṃ prayatnēna sarvavighnanivṛttayē ॥

॥ iti śrī gaṇēśa maṅgaḻāṣṭakam ॥

க3ணேஶ மங்க3ல்தா3ஷ்டகம்

கஜ3ானநாய கா3ங்கே3யஸஹஜாய ஸதா3த்மனே ।
கௌ3ரீப்ரிய தனூஜாய க3ணேஶாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥

நாக3யஜ்ஞோபவீதா3ய நதவிக்4னவினாஶினே ।
நன்த்3யாதி3 க3ணனாதா2ய நாயகாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥

இப4வக்த்ராய சேன்த்3ராதி3 வன்தி3தாய சிதா3த்மனே ।
ஈஶானப்ரேமபாத்ராய நாயகாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥

ஸுமுகா2ய ஸுஶுண்டா3க்3ராத்-க்ஷிப்தாம்ருதக4டாய ச ।
ஸுரப்3ருன்த3 நிஷேவ்யாய சேஷ்டதா3யாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥

சதுர்பு4ஜாய சன்த்3ரார்த4விலஸன்மஸ்தகாய ச ।
சரணாவனதானந்ததாரணாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 5 ॥

வக்ரதுண்டா3ய வடவே வன்யாய வரதா3ய ச ।
விரூபாக்ஷ ஸுதாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 6 ॥

ப்ரமோத3மோத3ரூபாய ஸித்3தி4விஜ்ஞானரூபிணே ।
ப்ரக்ருஷ்டா பாபனாஶாய ப2லதா3யாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 7 ॥

மங்க3ல்த3ம் க3ணனாதா2ய மங்க3ல்த3ம் ஹரஸூனநே ।
மங்க3ல்த3ம் விக்4னராஜாய விக4ஹர்த்ரேஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 8 ॥

ஶ்லோகாஷ்டகமித3ம் புண்யம் மங்க3ல்த3ப்ரத3 மாத3ராத் ।
படி2தவ்யம் ப்ரயத்னேன ஸர்வவிக்4னநிவ்ருத்தயே ॥

॥ இதி ஶ்ரீ க3ணேஶ மங்க3ல்தா3ஷ்டகம் ॥

ಗಣೇಶ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಗಜಾನನಾಯ ಗಾಂಗೇಯಸಹಜಾಯ ಸದಾತ್ಮನೇ ।
ಗೌರೀಪ್ರಿಯ ತನೂಜಾಯ ಗಣೇಶಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 1 ॥

ನಾಗಯಜ್ಞೋಪವೀದಾಯ ನತವಿಘ್ನವಿನಾಶಿನೇ ।
ನಂದ್ಯಾದಿ ಗಣನಾಥಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 2 ॥

ಇಭವಕ್ತ್ರಾಯ ಚೇಂದ್ರಾದಿ ವಂದಿತಾಯ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ।
ಈಶಾನಪ್ರೇಮಪಾತ್ರಾಯ ನಾಯಕಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 3 ॥

ಸುಮುಖಾಯ ಸುಶುಂಡಾಗ್ರಾತ್-ಕ್ಷಿಪ್ತಾಮೃತಘಟಾಯ ಚ ।
ಸುರಬೃಂದ ನಿಷೇವ್ಯಾಯ ಚೇಷ್ಟದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 4 ॥

ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ಚಂದ್ರಾರ್ಧವಿಲಸನ್ಮಸ್ತಕಾಯ ಚ ।
ಚರಣಾವನತಾನಂತತಾರಣಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 5 ॥

ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ವಟವೇ ವನ್ಯಾಯ ವರದಾಯ ಚ ।
ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಸುತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 6 ॥

ಪ್ರಮೋದಮೋದರೂಪಾಯ ಸಿದ್ಧಿವಿಜ್ಞಾನರೂಪಿಣೇ ।
ಪ್ರಕೃಷ್ಟಾ ಪಾಪನಾಶಾಯ ಫಲದಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 7 ॥

ಮಂಗಳಂ ಗಣನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಂ ಹರಸೂನನೇ ।
ಮಂಗಳಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ವಿಘಹರ್ತ್ರೇಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 8 ॥

ಶ್ಲೋಕಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮಂಗಳಪ್ರದ ಮಾದರಾತ್ ।
ಪಠಿತವ್ಯಂ ಪ್ರಯತ್ನೇನ ಸರ್ವವಿಘ್ನನಿವೃತ್ತಯೇ ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ ॥

ഗണേശ മംഗളാഷ്ടകമ്

ഗജാനനായ ഗാംഗേയസഹജായ സദാത്മനേ ।
ഗൌരീപ്രിയ തനൂജായ ഗണേശായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 1 ॥

നാഗയജ്ഞോപവീദായ നതവിഘ്നവിനാശിനേ ।
നംദ്യാദി ഗണനാഥായ നായകായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 2 ॥

ഇഭവക്ത്രായ ചേംദ്രാദി വംദിതായ ചിദാത്മനേ ।
ഈശാനപ്രേമപാത്രായ നായകായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 3 ॥

സുമുഖായ സുശുംഡാഗ്രാത്-ക്ഷിപ്താമൃതഘടായ ച ।
സുരബൃംദ നിഷേവ്യായ ചേഷ്ടദായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 4 ॥

ചതുര്ഭുജായ ചംദ്രാര്ധവിലസന്മസ്തകായ ച ।
ചരണാവനതാനംതതാരണായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 5 ॥

വക്രതുംഡായ വടവേ വന്യായ വരദായ ച ।
വിരൂപാക്ഷ സുതായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 6 ॥

പ്രമോദമോദരൂപായ സിദ്ധിവിജ്ഞാനരൂപിണേ ।
പ്രകൃഷ്ടാ പാപനാശായ ഫലദായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 7 ॥

മംഗളം ഗണനാഥായ മംഗളം ഹരസൂനനേ ।
മംഗളം വിഘ്നരാജായ വിഘഹര്ത്രേസ്തു മംഗളം ॥ 8 ॥

ശ്ലോകാഷ്ടകമിദം പുണ്യം മംഗളപ്രദ മാദരാത് ।
പഠിതവ്യം പ്രയത്നേന സര്വവിഘ്നനിവൃത്തയേ ॥

॥ ഇതി ശ്രീ ഗണേശ മംഗളാഷ്ടകമ് ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top