మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | महा गणपति सहस्रनाम स्तोत्रम् | SRI MAHA GANAPATI SAHASRANAMA STOTRAM

మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | महा गणपति सहस्रनाम स्तोत्रम् | SRI MAHA GANAPATI SAHASRANAMA STOTRAM
: మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం :

మునిరువాచ
కథం నామ్నాం సహస్రం తం గణేశ ఉపదిష్టవాన్ ।
శివదం తన్మమాచక్ష్వ లోకానుగ్రహతత్పర ॥ 1 ॥

బ్రహ్మోవాచ
దేవః పూర్వం పురారాతిః పురత్రయజయోద్యమే ।
అనర్చనాద్గణేశస్య జాతో విఘ్నాకులః కిల ॥ 2 ॥

మనసా స వినిర్ధార్య దదృశే విఘ్నకారణం ।
మహాగణపతిం భక్త్యా సమభ్యర్చ్య యథావిధి ॥ 3 ॥

విఘ్నప్రశమనోపాయమపృచ్ఛదపరిశ్రమం ।
సంతుష్టః పూజయా శంభోర్మహాగణపతిః స్వయం ॥ 4 ॥

సర్వవిఘ్నప్రశమనం సర్వకామఫలప్రదం ।
తతస్తస్మై స్వయం నామ్నాం సహస్రమిదమబ్రవీత్ ॥ 5 ॥

అస్య శ్రీమహాగణపతిసహస్రనామస్తోత్రమాలామంత్రస్య ।
గణేశ ఋషిః, మహాగణపతిర్దేవతా, నానావిధానిచ్ఛందాంసి ।
హుమితి బీజం, తుంగమితి శక్తిః, స్వాహాశక్తిరితి కీలకం ।
సకలవిఘ్నవినాశనద్వారా శ్రీమహాగణపతిప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

అథ కరన్యాసః
గణేశ్వరో గణక్రీడ ఇత్యంగుష్ఠాభ్యాం నమః ।
కుమారగురురీశాన ఇతి తర్జనీభ్యాం నమః ॥
బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమేతి మధ్యమాభ్యాం నమః ।
రక్తో రక్తాంబరధర ఇత్యనామికాభ్యాం నమః
సర్వసద్గురుసంసేవ్య ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానామితి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ॥

అథ అంగన్యాసః
ఛందశ్ఛందోద్భవ ఇతి హృదయాయ నమః ।
నిష్కలో నిర్మల ఇతి శిరసే స్వాహా ।
సృష్టిస్థితిలయక్రీడ ఇతి శిఖాయై వషట్ ।
జ్ఞానం విజ్ఞానమానంద ఇతి కవచాయ హుం ।
అష్టాంగయోగఫలభృదితి నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
అనంతశక్తిసహిత ఇత్యస్త్రాయ ఫట్ ।
భూర్భువః స్వరోం ఇతి దిగ్బంధః ।

అథ ధ్యానం
గజవదనమచింత్యం తీక్ష్ణదంష్ట్రం త్రినేత్రం
బృహదుదరమశేషం భూతిరాజం పురాణం ।
అమరవరసుపూజ్యం రక్తవర్ణం సురేశం
పశుపతిసుతమీశం విఘ్నరాజం నమామి ॥

శ్రీగణపతిరువాచ
ఓం గణేశ్వరో గణక్రీడో గణనాథో గణాధిపః ।
ఏకదంతో వక్రతుండో గజవక్త్రో మహోదరః ॥ 1 ॥

లంబోదరో ధూమ్రవర్ణో వికటో విఘ్ననాశనః ।
సుముఖో దుర్ముఖో బుద్ధో విఘ్నరాజో గజాననః ॥ 2 ॥

భీమః ప్రమోద ఆమోదః సురానందో మదోత్కటః ।
హేరంబః శంబరః శంభుర్లంబకర్ణో మహాబలః ॥ 3 ॥

నందనో లంపటో భీమో మేఘనాదో గణంజయః ।
వినాయకో విరూపాక్షో వీరః శూరవరప్రదః ॥ 4 ॥

మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః ।
రుద్రప్రియో గణాధ్యక్ష ఉమాపుత్రోఽఘనాశనః ॥ 5 ॥

కుమారగురురీశానపుత్రో మూషకవాహనః ।
సిద్ధిప్రియః సిద్ధిపతిః సిద్ధః సిద్ధివినాయకః ॥ 6 ॥

అవిఘ్నస్తుంబురుః సింహవాహనో మోహినీప్రియః ।
కటంకటో రాజపుత్రః శాకలః సంమితోమితః ॥ 7 ॥

కూష్మాండసామసంభూతిర్దుర్జయో ధూర్జయో జయః ।
భూపతిర్భువనపతిర్భూతానాం పతిరవ్యయః ॥ 8 ॥

విశ్వకర్తా విశ్వముఖో విశ్వరూపో నిధిర్గుణః ।
కవిః కవీనామృషభో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః ॥ 9 ॥

జ్యేష్ఠరాజో నిధిపతిర్నిధిప్రియపతిప్రియః ।
హిరణ్మయపురాంతఃస్థః సూర్యమండలమధ్యగః ॥ 10 ॥

కరాహతిధ్వస్తసింధుసలిలః పూషదంతభిత్ ।
ఉమాంకకేలికుతుకీ ముక్తిదః కులపావనః ॥ 11 ॥

కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ మనోమయః ।
వైముఖ్యహతదైత్యశ్రీః పాదాహతిజితక్షితిః ॥ 12 ॥

సద్యోజాతః స్వర్ణముంజమేఖలీ దుర్నిమిత్తహృత్ ।
దుఃస్వప్నహృత్ప్రసహనో గుణీ నాదప్రతిష్ఠితః ॥ 13 ॥

సురూపః సర్వనేత్రాధివాసో వీరాసనాశ్రయః ।
పీతాంబరః ఖండరదః ఖండవైశాఖసంస్థితః ॥ 14 ॥

చిత్రాంగః శ్యామదశనో భాలచంద్రో హవిర్భుజః ।
యోగాధిపస్తారకస్థః పురుషో గజకర్ణకః ॥ 15 ॥

గణాధిరాజో విజయః స్థిరో గజపతిధ్వజీ ।
దేవదేవః స్మరః ప్రాణదీపకో వాయుకీలకః ॥ 16 ॥

విపశ్చిద్వరదో నాదో నాదభిన్నమహాచలః ।
వరాహరదనో మృత్యుంజయో వ్యాఘ్రాజినాంబరః ॥ 17 ॥

ఇచ్ఛాశక్తిభవో దేవత్రాతా దైత్యవిమర్దనః ।
శంభువక్త్రోద్భవః శంభుకోపహా శంభుహాస్యభూః ॥ 18 ॥

శంభుతేజాః శివాశోకహారీ గౌరీసుఖావహః ।
ఉమాంగమలజో గౌరీతేజోభూః స్వర్ధునీభవః ॥ 19 ॥

యజ్ఞకాయో మహానాదో గిరివర్ష్మా శుభాననః ।
సర్వాత్మా సర్వదేవాత్మా బ్రహ్మమూర్ధా కకుప్శ్రుతిః ॥ 20 ॥

బ్రహ్మాండకుంభశ్చిద్వ్యోమభాలఃసత్యశిరోరుహః ।
జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషోఽగ్న్యర్కసోమదృక్ ॥ 21 ॥

గిరీంద్రైకరదో ధర్మాధర్మోష్ఠః సామబృంహితః ।
గ్రహర్క్షదశనో వాణీజిహ్వో వాసవనాసికః ॥ 22 ॥

భ్రూమధ్యసంస్థితకరో బ్రహ్మవిద్యామదోదకః ।
కులాచలాంసః సోమార్కఘంటో రుద్రశిరోధరః ॥ 23 ॥

నదీనదభుజః సర్పాంగులీకస్తారకానఖః ।
వ్యోమనాభిః శ్రీహృదయో మేరుపృష్ఠోఽర్ణవోదరః ॥ 24 ॥

కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషః ।
పృథ్వీకటిః సృష్టిలింగః శైలోరుర్దస్రజానుకః ॥ 25 ॥

పాతాలజంఘో మునిపాత్కాలాంగుష్ఠస్త్రయీతనుః ।
జ్యోతిర్మండలలాంగూలో హృదయాలాననిశ్చలః ॥ 26 ॥

హృత్పద్మకర్ణికాశాలీ వియత్కేలిసరోవరః ।
సద్భక్తధ్యాననిగడః పూజావారినివారితః ॥ 27 ॥

ప్రతాపీ కాశ్యపో మంతా గణకో విష్టపీ బలీ ।
యశస్వీ ధార్మికో జేతా ప్రథమః ప్రమథేశ్వరః ॥ 28 ॥

చింతామణిర్ద్వీపపతిః కల్పద్రుమవనాలయః ।
రత్నమండపమధ్యస్థో రత్నసింహాసనాశ్రయః ॥ 29 ॥

తీవ్రాశిరోద్ధృతపదో జ్వాలినీమౌలిలాలితః ।
నందానందితపీఠశ్రీర్భోగదో భూషితాసనః ॥ 30 ॥

సకామదాయినీపీఠః స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయః ।
తేజోవతీశిరోరత్నం సత్యానిత్యావతంసితః ॥ 31 ॥

సవిఘ్ననాశినీపీఠః సర్వశక్త్యంబుజాలయః ।
లిపిపద్మాసనాధారో వహ్నిధామత్రయాలయః ॥ 32 ॥

ఉన్నతప్రపదో గూఢగుల్ఫః సంవృతపార్ష్ణికః ।
పీనజంఘః శ్లిష్టజానుః స్థూలోరుః ప్రోన్నమత్కటిః ॥ 33 ॥

నిమ్ననాభిః స్థూలకుక్షిః పీనవక్షా బృహద్భుజః ।
పీనస్కంధః కంబుకంఠో లంబోష్ఠో లంబనాసికః ॥ 34 ॥

భగ్నవామరదస్తుంగసవ్యదంతో మహాహనుః ।
హ్రస్వనేత్రత్రయః శూర్పకర్ణో నిబిడమస్తకః ॥ 35 ॥

స్తబకాకారకుంభాగ్రో రత్నమౌలిర్నిరంకుశః ।
సర్పహారకటీసూత్రః సర్పయజ్ఞోపవీతవాన్ ॥ 36 ॥

సర్పకోటీరకటకః సర్పగ్రైవేయకాంగదః ।
సర్పకక్షోదరాబంధః సర్పరాజోత్తరచ్ఛదః ॥ 37 ॥

రక్తో రక్తాంబరధరో రక్తమాలావిభూషణః ।
రక్తేక్షనో రక్తకరో రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవః ॥ 38 ॥

శ్వేతః శ్వేతాంబరధరః శ్వేతమాలావిభూషణః ।
శ్వేతాతపత్రరుచిరః శ్వేతచామరవీజితః ॥ 39 ॥

సర్వావయవసంపూర్ణః సర్వలక్షణలక్షితః ।
సర్వాభరణశోభాఢ్యః సర్వశోభాసమన్వితః ॥ 40 ॥

సర్వమంగలమాంగల్యః సర్వకారణకారణం ।
సర్వదేవవరః శారంగీ బీజపూరీ గదాధరః ॥ 41 ॥

శుభాంగో లోకసారంగః సుతంతుస్తంతువర్ధనః ।
కిరీటీ కుండలీ హారీ వనమాలీ శుభాంగదః ॥ 42 ॥

ఇక్షుచాపధరః శూలీ చక్రపాణిః సరోజభృత్ ।
పాశీ ధృతోత్పలః శాలిమంజరీభృత్స్వదంతభృత్ ॥ 43 ॥

కల్పవల్లీధరో విశ్వాభయదైకకరో వశీ ।
అక్షమాలాధరో జ్ఞానముద్రావాన్ ముద్గరాయుధః ॥ 44 ॥

పూర్ణపాత్రీ కంబుధరో విధృతాంకుశమూలకః ।
కరస్థామ్రఫలశ్చూతకలికాభృత్కుఠారవాన్ ॥ 45 ॥

పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకః ।
భారతీసుందరీనాథో వినాయకరతిప్రియః ॥ 46 ॥

మహాలక్ష్మీప్రియతమః సిద్ధలక్ష్మీమనోరమః ।
రమారమేశపూర్వాంగో దక్షిణోమామహేశ్వరః ॥ 47 ॥

మహీవరాహవామాంగో రతికందర్పపశ్చిమః ।
ఆమోదమోదజననః సప్రమోదప్రమోదనః ॥ 48 ॥

సంవర్ధితమహావృద్ధిరృద్ధిసిద్ధిప్రవర్ధనః ।
దంతసౌముఖ్యసుముఖః కాంతికందలితాశ్రయః ॥ 49 ॥

మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రిః కృతవైముఖ్యదుర్ముఖః ।
విఘ్నసంపల్లవః పద్మః సర్వోన్నతమదద్రవః ॥ 50 ॥

విఘ్నకృన్నిమ్నచరణో ద్రావిణీశక్తిసత్కృతః ।
తీవ్రాప్రసన్ననయనో జ్వాలినీపాలితైకదృక్ ॥ 51 ॥

మోహినీమోహనో భోగదాయినీకాంతిమండనః ।
కామినీకాంతవక్త్రశ్రీరధిష్ఠితవసుంధరః ॥ 52 ॥

వసుధారామదోన్నాదో మహాశంఖనిధిప్రియః ।
నమద్వసుమతీమాలీ మహాపద్మనిధిః ప్రభుః ॥ 53 ॥

సర్వసద్గురుసంసేవ్యః శోచిష్కేశహృదాశ్రయః ।
ఈశానమూర్ధా దేవేంద్రశిఖః పవననందనః ॥ 54 ॥

ప్రత్యుగ్రనయనో దివ్యో దివ్యాస్త్రశతపర్వధృక్ ।
ఐరావతాదిసర్వాశావారణో వారణప్రియః ॥ 55 ॥

వజ్రాద్యస్త్రపరీవారో గణచండసమాశ్రయః ।
జయాజయపరికరో విజయావిజయావహః ॥ 56 ॥

అజయార్చితపాదాబ్జో నిత్యానందవనస్థితః ।
విలాసినీకృతోల్లాసః శౌండీ సౌందర్యమండితః ॥ 57 ॥

అనంతానంతసుఖదః సుమంగలసుమంగలః ।
జ్ఞానాశ్రయః క్రియాధార ఇచ్ఛాశక్తినిషేవితః ॥ 58 ॥

సుభగాసంశ్రితపదో లలితాలలితాశ్రయః ।
కామినీపాలనః కామకామినీకేలిలాలితః ॥ 59 ॥

సరస్వత్యాశ్రయో గౌరీనందనః శ్రీనికేతనః ।
గురుగుప్తపదో వాచాసిద్ధో వాగీశ్వరీపతిః ॥ 60 ॥

నలినీకాముకో వామారామో జ్యేష్ఠామనోరమః ।
రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జో హుంబీజస్తుంగశక్తికః ॥ 61 ॥

విశ్వాదిజననత్రాణః స్వాహాశక్తిః సకీలకః ।
అమృతాబ్ధికృతావాసో మదఘూర్ణితలోచనః ॥ 62 ॥

ఉచ్ఛిష్టోచ్ఛిష్టగణకో గణేశో గణనాయకః ।
సార్వకాలికసంసిద్ధిర్నిత్యసేవ్యో దిగంబరః ॥ 63 ॥

అనపాయోఽనంతదృష్టిరప్రమేయోఽజరామరః ।
అనావిలోఽప్రతిహతిరచ్యుతోఽమృతమక్షరః ॥ 64 ॥

అప్రతర్క్యోఽక్షయోఽజయ్యోఽనాధారోఽనామయోమలః ।
అమేయసిద్ధిరద్వైతమఘోరోఽగ్నిసమాననః ॥ 65 ॥

అనాకారోఽబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నోఽవ్యక్తలక్షణః ।
ఆధారపీఠమాధార ఆధారాధేయవర్జితః ॥ 66 ॥

ఆఖుకేతన ఆశాపూరక ఆఖుమహారథః ।
ఇక్షుసాగరమధ్యస్థ ఇక్షుభక్షణలాలసః ॥ 67 ॥

ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రీరిక్షుచాపనిషేవితః ।
ఇంద్రగోపసమానశ్రీరింద్రనీలసమద్యుతిః ॥ 68 ॥

ఇందీవరదలశ్యామ ఇందుమండలమండితః ।
ఇధ్మప్రియ ఇడాభాగ ఇడావానిందిరాప్రియః ॥ 69 ॥

ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసీ ఇతికర్తవ్యతేప్సితః ।
ఈశానమౌలిరీశాన ఈశానప్రియ ఈతిహా ॥ 70 ॥

ఈషణాత్రయకల్పాంత ఈహామాత్రవివర్జితః ।
ఉపేంద్ర ఉడుభృన్మౌలిరుడునాథకరప్రియః ॥ 71 ॥

ఉన్నతానన ఉత్తుంగ ఉదారస్త్రిదశాగ్రణీః ।
ఊర్జస్వానూష్మలమద ఊహాపోహదురాసదః ॥ 72 ॥

ఋగ్యజుఃసామనయన ఋద్ధిసిద్ధిసమర్పకః ।
ఋజుచిత్తైకసులభో ఋణత్రయవిమోచనః ॥ 73 ॥

లుప్తవిఘ్నః స్వభక్తానాం లుప్తశక్తిః సురద్విషాం ।
లుప్తశ్రీర్విముఖార్చానాం లూతావిస్ఫోటనాశనః ॥ 74 ॥

ఏకారపీఠమధ్యస్థ ఏకపాదకృతాసనః ।
ఏజితాఖిలదైత్యశ్రీరేధితాఖిలసంశ్రయః ॥ 75 ॥

ఐశ్వర్యనిధిరైశ్వర్యమైహికాముష్మికప్రదః ।
ఐరంమదసమోన్మేష ఐరావతసమాననః ॥ 76 ॥

ఓంకారవాచ్య ఓంకార ఓజస్వానోషధీపతిః ।
ఔదార్యనిధిరౌద్ధత్యధైర్య ఔన్నత్యనిఃసమః ॥ 77 ॥

అంకుశః సురనాగానామంకుశాకారసంస్థితః ।
అః సమస్తవిసర్గాంతపదేషు పరికీర్తితః ॥ 78 ॥

కమండలుధరః కల్పః కపర్దీ కలభాననః ।
కర్మసాక్షీ కర్మకర్తా కర్మాకర్మఫలప్రదః ॥ 79 ॥

కదంబగోలకాకారః కూష్మాండగణనాయకః ।
కారుణ్యదేహః కపిలః కథకః కటిసూత్రభృత్ ॥ 80 ॥

ఖర్వః ఖడ్గప్రియః ఖడ్గః ఖాంతాంతఃస్థః ఖనిర్మలః ।
ఖల్వాటశృంగనిలయః ఖట్వాంగీ ఖదురాసదః ॥ 81 ॥

గుణాఢ్యో గహనో గద్యో గద్యపద్యసుధార్ణవః ।
గద్యగానప్రియో గర్జో గీతగీర్వాణపూర్వజః ॥ 82 ॥

గుహ్యాచారరతో గుహ్యో గుహ్యాగమనిరూపితః ।
గుహాశయో గుడాబ్ధిస్థో గురుగమ్యో గురుర్గురుః ॥ 83 ॥

ఘంటాఘర్ఘరికామాలీ ఘటకుంభో ఘటోదరః ।
ఙకారవాచ్యో ఙాకారో ఙకారాకారశుండభృత్ ॥ 84 ॥

చండశ్చండేశ్వరశ్చండీ చండేశశ్చండవిక్రమః ।
చరాచరపితా చింతామణిశ్చర్వణలాలసః ॥ 85 ॥

ఛందశ్ఛందోద్భవశ్ఛందో దుర్లక్ష్యశ్ఛందవిగ్రహః ।
జగద్యోనిర్జగత్సాక్షీ జగదీశో జగన్మయః ॥ 86 ॥

జప్యో జపపరో జాప్యో జిహ్వాసింహాసనప్రభుః ।
స్రవద్గండోల్లసద్ధానఝంకారిభ్రమరాకులః ॥ 87 ॥

టంకారస్ఫారసంరావష్టంకారమణినూపురః ।
ఠద్వయీపల్లవాంతస్థసర్వమంత్రేషు సిద్ధిదః ॥ 88 ॥

డిండిముండో డాకినీశో డామరో డిండిమప్రియః ।
ఢక్కానినాదముదితో ఢౌంకో ఢుంఢివినాయకః ॥ 89 ॥

తత్త్వానాం ప్రకృతిస్తత్త్వం తత్త్వంపదనిరూపితః ।
తారకాంతరసంస్థానస్తారకస్తారకాంతకః ॥ 90 ॥

స్థాణుః స్థాణుప్రియః స్థాతా స్థావరం జంగమం జగత్ ।
దక్షయజ్ఞప్రమథనో దాతా దానం దమో దయా ॥ 91 ॥

దయావాందివ్యవిభవో దండభృద్దండనాయకః ।
దంతప్రభిన్నాభ్రమాలో దైత్యవారణదారణః ॥ 92 ॥

దంష్ట్రాలగ్నద్వీపఘటో దేవార్థనృగజాకృతిః ।
ధనం ధనపతేర్బంధుర్ధనదో ధరణీధరః ॥ 93 ॥

ధ్యానైకప్రకటో ధ్యేయో ధ్యానం ధ్యానపరాయణః ।
ధ్వనిప్రకృతిచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః ॥ 94 ॥

నంద్యో నందిప్రియో నాదో నాదమధ్యప్రతిష్ఠితః ।
నిష్కలో నిర్మలో నిత్యో నిత్యానిత్యో నిరామయః ॥ 95 ॥

పరం వ్యోమ పరం ధామ పరమాత్మా పరం పదం ॥ 96 ॥

పరాత్పరః పశుపతిః పశుపాశవిమోచనః ।
పూర్ణానందః పరానందః పురాణపురుషోత్తమః ॥ 97 ॥

పద్మప్రసన్నవదనః ప్రణతాజ్ఞాననాశనః ।
ప్రమాణప్రత్యయాతీతః ప్రణతార్తినివారణః ॥ 98 ॥

ఫణిహస్తః ఫణిపతిః ఫూత్కారః ఫణితప్రియః ।
బాణార్చితాంఘ్రియుగలో బాలకేలికుతూహలీ ।
బ్రహ్మ బ్రహ్మార్చితపదో బ్రహ్మచారీ బృహస్పతిః ॥ 99 ॥

బృహత్తమో బ్రహ్మపరో బ్రహ్మణ్యో బ్రహ్మవిత్ప్రియః ।
బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారో బ్రహ్మాండావలిమేఖలః ॥ 100 ॥

భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకో భర్గో భద్రో భయాపహః ।
భగవాన్ భక్తిసులభో భూతిదో భూతిభూషణః ॥ 101 ॥

భవ్యో భూతాలయో భోగదాతా భ్రూమధ్యగోచరః ।
మంత్రో మంత్రపతిర్మంత్రీ మదమత్తో మనో మయః ॥ 102 ॥

మేఖలాహీశ్వరో మందగతిర్మందనిభేక్షణః ।
మహాబలో మహావీర్యో మహాప్రాణో మహామనాః ॥ 103 ॥

యజ్ఞో యజ్ఞపతిర్యజ్ఞగోప్తా యజ్ఞఫలప్రదః ।
యశస్కరో యోగగమ్యో యాజ్ఞికో యాజకప్రియః ॥ 104 ॥

రసో రసప్రియో రస్యో రంజకో రావణార్చితః ।
రాజ్యరక్షాకరో రత్నగర్భో రాజ్యసుఖప్రదః ॥ 105 ॥

లక్షో లక్షపతిర్లక్ష్యో లయస్థో లడ్డుకప్రియః ।
లాసప్రియో లాస్యపరో లాభకృల్లోకవిశ్రుతః ॥ 106 ॥

వరేణ్యో వహ్నివదనో వంద్యో వేదాంతగోచరః ।
వికర్తా విశ్వతశ్చక్షుర్విధాతా విశ్వతోముఖః ॥ 107 ॥

వామదేవో విశ్వనేతా వజ్రివజ్రనివారణః ।
వివస్వద్బంధనో విశ్వాధారో విశ్వేశ్వరో విభుః ॥ 108 ॥

శబ్దబ్రహ్మ శమప్రాప్యః శంభుశక్తిగణేశ్వరః ।
శాస్తా శిఖాగ్రనిలయః శరణ్యః శంబరేశ్వరః ॥ 109 ॥

షడృతుకుసుమస్రగ్వీ షడాధారః షడక్షరః ।
సంసారవైద్యః సర్వజ్ఞః సర్వభేషజభేషజం ॥ 110 ॥

సృష్టిస్థితిలయక్రీడః సురకుంజరభేదకః ।
సిందూరితమహాకుంభః సదసద్భక్తిదాయకః ॥ 111 ॥

సాక్షీ సముద్రమథనః స్వయంవేద్యః స్వదక్షిణః ।
స్వతంత్రః సత్యసంకల్పః సామగానరతః సుఖీ ॥ 112 ॥

హంసో హస్తిపిశాచీశో హవనం హవ్యకవ్యభుక్ ।
హవ్యం హుతప్రియో హృష్టో హృల్లేఖామంత్రమధ్యగః ॥ 113 ॥

క్షేత్రాధిపః క్షమాభర్తా క్షమాక్షమపరాయణః ।
క్షిప్రక్షేమకరః క్షేమానందః క్షోణీసురద్రుమః ॥ 114 ॥

ధర్మప్రదోఽర్థదః కామదాతా సౌభాగ్యవర్ధనః ।
విద్యాప్రదో విభవదో భుక్తిముక్తిఫలప్రదః ॥ 115 ॥

ఆభిరూప్యకరో వీరశ్రీప్రదో విజయప్రదః ।
సర్వవశ్యకరో గర్భదోషహా పుత్రపౌత్రదః ॥ 116 ॥

మేధాదః కీర్తిదః శోకహారీ దౌర్భాగ్యనాశనః ।
ప్రతివాదిముఖస్తంభో రుష్టచిత్తప్రసాదనః ॥ 117 ॥

పరాభిచారశమనో దుఃఖహా బంధమోక్షదః ।
లవస్త్రుటిః కలా కాష్ఠా నిమేషస్తత్పరక్షణః ॥ 118 ॥

ఘటీ ముహూర్తః ప్రహరో దివా నక్తమహర్నిశం ।
పక్షో మాసర్త్వయనాబ్దయుగం కల్పో మహాలయః ॥ 119 ॥

రాశిస్తారా తిథిర్యోగో వారః కరణమంశకం ।
లగ్నం హోరా కాలచక్రం మేరుః సప్తర్షయో ధ్రువః ॥ 120 ॥

రాహుర్మందః కవిర్జీవో బుధో భౌమః శశీ రవిః ।
కాలః సృష్టిః స్థితిర్విశ్వం స్థావరం జంగమం జగత్ ॥ 121 ॥

భూరాపోఽగ్నిర్మరుద్వ్యోమాహంకృతిః ప్రకృతిః పుమాన్ ।
బ్రహ్మా విష్ణుః శివో రుద్ర ఈశః శక్తిః సదాశివః ॥ 122 ॥

త్రిదశాః పితరః సిద్ధా యక్షా రక్షాంసి కిన్నరాః ।
సిద్ధవిద్యాధరా భూతా మనుష్యాః పశవః ఖగాః ॥ 123 ॥

సముద్రాః సరితః శైలా భూతం భవ్యం భవోద్భవః ।
సాంఖ్యం పాతంజలం యోగం పురాణాని శ్రుతిః స్మృతిః ॥ 124 ॥

వేదాంగాని సదాచారో మీమాంసా న్యాయవిస్తరః ।
ఆయుర్వేదో ధనుర్వేదో గాంధర్వం కావ్యనాటకం ॥ 125 ॥

వైఖానసం భాగవతం మానుషం పాంచరాత్రకం ।
శైవం పాశుపతం కాలాముఖంభైరవశాసనం ॥ 126 ॥

శాక్తం వైనాయకం సౌరం జైనమార్హతసంహితా ।
సదసద్వ్యక్తమవ్యక్తం సచేతనమచేతనం ॥ 127 ॥

బంధో మోక్షః సుఖం భోగో యోగః సత్యమణుర్మహాన్ ।
స్వస్తి హుంఫట్ స్వధా స్వాహా శ్రౌషట్ వౌషట్ వషణ్ నమః 128 ॥

జ్ఞానం విజ్ఞానమానందో బోధః సంవిత్సమోఽసమః ।
ఏక ఏకాక్షరాధార ఏకాక్షరపరాయణః ॥ 129 ॥

ఏకాగ్రధీరేకవీర ఏకోఽనేకస్వరూపధృక్ ।
ద్విరూపో ద్విభుజో ద్వ్యక్షో ద్విరదో ద్వీపరక్షకః ॥ 130 ॥

ద్వైమాతురో ద్వివదనో ద్వంద్వహీనో ద్వయాతిగః ।
త్రిధామా త్రికరస్త్రేతా త్రివర్గఫలదాయకః ॥ 131 ॥

త్రిగుణాత్మా త్రిలోకాదిస్త్రిశక్తీశస్త్రిలోచనః ।
చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకః ॥ 132 ॥

చతుర్బాహుశ్చతుర్దంతశ్చతురాత్మా చతుర్భుజః ।
చతుర్విధోపాయమయశ్చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయః 133 ॥

చతుర్థీపూజనప్రీతశ్చతుర్థీతిథిసంభవః ॥
పంచాక్షరాత్మా పంచాత్మా పంచాస్యః పంచకృత్తమః ॥ 134 ॥

పంచాధారః పంచవర్ణః పంచాక్షరపరాయణః ।
పంచతాలః పంచకరః పంచప్రణవమాతృకః ॥ 135 ॥

పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తిః పంచావరణవారితః ।
పంచభక్షప్రియః పంచబాణః పంచశిఖాత్మకః ॥ 136 ॥

షట్కోణపీఠః షట్చక్రధామా షడ్గ్రంథిభేదకః ।
షడంగధ్వాంతవిధ్వంసీ షడంగులమహాహ్రదః ॥ 137 ॥

షణ్ముఖః షణ్ముఖభ్రాతా షట్శక్తిపరివారితః ।
షడ్వైరివర్గవిధ్వంసీ షడూర్మిభయభంజనః ॥ 138 ॥

షట్తర్కదూరః షట్కర్మా షడ్గుణః షడ్రసాశ్రయః ।
సప్తపాతాలచరణః సప్తద్వీపోరుమండలః ॥ 139 ॥

సప్తస్వర్లోకముకుటః సప్తసప్తివరప్రదః ।
సప్తాంగరాజ్యసుఖదః సప్తర్షిగణవందితః ॥ 140 ॥

సప్తచ్ఛందోనిధిః సప్తహోత్రః సప్తస్వరాశ్రయః ।
సప్తాబ్ధికేలికాసారః సప్తమాతృనిషేవితః ॥ 141 ॥

సప్తచ్ఛందో మోదమదః సప్తచ్ఛందో మఖప్రభుః ।
అష్టమూర్తిర్ధ్యేయమూర్తిరష్టప్రకృతికారణం ॥ 142 ॥

అష్టాంగయోగఫలభృదష్టపత్రాంబుజాసనః ।
అష్టశక్తిసమానశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రవర్ధనః ॥ 143 ॥

అష్టపీఠోపపీఠశ్రీరష్టమాతృసమావృతః ।
అష్టభైరవసేవ్యోఽష్టవసువంద్యోఽష్టమూర్తిభృత్ ॥ 144 ॥

అష్టచక్రస్ఫురన్మూర్తిరష్టద్రవ్యహవిఃప్రియః ।
అష్టశ్రీరష్టసామశ్రీరష్టైశ్వర్యప్రదాయకః ।
నవనాగాసనాధ్యాసీ నవనిధ్యనుశాసితః ॥ 145 ॥

నవద్వారపురావృత్తో నవద్వారనికేతనః ।
నవనాథమహానాథో నవనాగవిభూషితః ॥ 146 ॥

నవనారాయణస్తుల్యో నవదుర్గానిషేవితః ।
నవరత్నవిచిత్రాంగో నవశక్తిశిరోద్ధృతః ॥ 147 ॥

దశాత్మకో దశభుజో దశదిక్పతివందితః ।
దశాధ్యాయో దశప్రాణో దశేంద్రియనియామకః ॥ 148 ॥

దశాక్షరమహామంత్రో దశాశావ్యాపివిగ్రహః ।
ఏకాదశమహారుద్రైఃస్తుతశ్చైకాదశాక్షరః ॥ 149 ॥

ద్వాదశద్విదశాష్టాదిదోర్దండాస్త్రనికేతనః ।
త్రయోదశభిదాభిన్నో విశ్వేదేవాధిదైవతం ॥ 150 ॥

చతుర్దశేంద్రవరదశ్చతుర్దశమనుప్రభుః ।
చతుర్దశాద్యవిద్యాఢ్యశ్చతుర్దశజగత్పతిః ॥ 151 ॥

సామపంచదశః పంచదశీశీతాంశునిర్మలః ।
తిథిపంచదశాకారస్తిథ్యా పంచదశార్చితః ॥ 152 ॥

షోడశాధారనిలయః షోడశస్వరమాతృకః ।
షోడశాంతపదావాసః షోడశేందుకలాత్మకః ॥ 153 ॥

కలాసప్తదశీ సప్తదశసప్తదశాక్షరః ।
అష్టాదశద్వీపపతిరష్టాదశపురాణకృత్ ॥ 154 ॥

అష్టాదశౌషధీసృష్టిరష్టాదశవిధిః స్మృతః ।
అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదః ॥ 155 ॥

అష్టాదశాన్నసంపత్తిరష్టాదశవిజాతికృత్ ।
ఏకవింశః పుమానేకవింశత్యంగులిపల్లవః ॥ 156 ॥

చతుర్వింశతితత్త్వాత్మా పంచవింశాఖ్యపూరుషః ।
సప్తవింశతితారేశః సప్తవింశతియోగకృత్ ॥ 157 ॥

ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశశ్చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదః ।
షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతిరష్టత్రింశత్కలాత్మకః ॥ 158 ॥

పంచాశద్విష్ణుశక్తీశః పంచాశన్మాతృకాలయః ।
ద్విపంచాశద్వపుఃశ్రేణీత్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయః ।
పంచాశదక్షరశ్రేణీపంచాశద్రుద్రవిగ్రహః ॥ 159 ॥

చతుఃషష్టిమహాసిద్ధియోగినీవృందవందితః ।
నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గలః ॥ 160 ॥

చతుఃషష్ట్యర్థనిర్ణేతా చతుఃషష్టికలానిధిః ।
అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవవందితః ॥ 161 ॥

చతుర్నవతిమంత్రాత్మా షణ్ణవత్యధికప్రభుః ।
శతానందః శతధృతిః శతపత్రాయతేక్షణః ॥ 162 ॥

శతానీకః శతమఖః శతధారావరాయుధః ।
సహస్రపత్రనిలయః సహస్రఫణిభూషణః ॥ 163 ॥

సహస్రశీర్షా పురుషః సహస్రాక్షః సహస్రపాత్ ।
సహస్రనామసంస్తుత్యః సహస్రాక్షబలాపహః ॥ 164 ॥

దశసాహస్రఫణిభృత్ఫణిరాజకృతాసనః ।
అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రపాఠితః ॥ 165 ॥

లక్షాధారః ప్రియాధారో లక్షాధారమనోమయః ।
చతుర్లక్షజపప్రీతశ్చతుర్లక్షప్రకాశకః ॥ 166 ॥

చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితః ।
కోటిసూర్యప్రతీకాశః కోటిచంద్రాంశునిర్మలః ॥ 167 ॥

శివోద్భవాద్యష్టకోటివైనాయకధురంధరః ।
సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతిః ॥ 168 ॥

త్రయస్త్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకః ।
అనంతదేవతాసేవ్యో హ్యనంతశుభదాయకః ॥ 169 ॥

అనంతనామానంతశ్రీరనంతోఽనంతసౌఖ్యదః ।
అనంతశక్తిసహితో హ్యనంతమునిసంస్తుతః ॥ 170 ॥

ఇతి వైనాయకం నామ్నాం సహస్రమిదమీరితం ।
ఇదం బ్రాహ్మే ముహూర్తే యః పఠతి ప్రత్యహం నరః ॥ 171 ॥

కరస్థం తస్య సకలమైహికాముష్మికం సుఖం ।
ఆయురారోగ్యమైశ్వర్యం ధైర్యం శౌర్యం బలం యశః ॥ 172 ॥

మేధా ప్రజ్ఞా ధృతిః కాంతిః సౌభాగ్యమభిరూపతా ।
సత్యం దయా క్షమా శాంతిర్దాక్షిణ్యం ధర్మశీలతా ॥ 173 ॥

జగత్సంవననం విశ్వసంవాదో వేదపాటవం ।
సభాపాండిత్యమౌదార్యం గాంభీర్యం బ్రహ్మవర్చసం ॥ 174 ॥

ఓజస్తేజః కులం శీలం ప్రతాపో వీర్యమార్యతా ।
జ్ఞానం విజ్ఞానమాస్తిక్యం స్థైర్యం విశ్వాసతా తథా ॥ 175 ॥

ధనధాన్యాదివృద్ధిశ్చ సకృదస్య జపాద్భవేత్ ।
వశ్యం చతుర్విధం విశ్వం జపాదస్య ప్రజాయతే ॥ 176 ॥

రాజ్ఞో రాజకలత్రస్య రాజపుత్రస్య మంత్రిణః ।
జప్యతే యస్య వశ్యార్థే స దాసస్తస్య జాయతే ॥ 177 ॥

ధర్మార్థకామమోక్షాణామనాయాసేన సాధనం ।
శాకినీడాకినీరక్షోయక్షగ్రహభయాపహం ॥ 178 ॥

సామ్రాజ్యసుఖదం సర్వసపత్నమదమర్దనం ।
సమస్తకలహధ్వంసి దగ్ధబీజప్రరోహణం ॥ 179 ॥

దుఃస్వప్నశమనం క్రుద్ధస్వామిచిత్తప్రసాదనం ।
షడ్వర్గాష్టమహాసిద్ధిత్రికాలజ్ఞానకారణం ॥ 180 ॥

పరకృత్యప్రశమనం పరచక్రప్రమర్దనం ।
సంగ్రామమార్గే సవేషామిదమేకం జయావహం ॥ 181 ॥

సర్వవంధ్యత్వదోషఘ్నం గర్భరక్షైకకారణం ।
పఠ్యతే ప్రత్యహం యత్ర స్తోత్రం గణపతేరిదం ॥ 182 ॥

దేశే తత్ర న దుర్భిక్షమీతయో దురితాని చ ।
న తద్గేహం జహాతి శ్రీర్యత్రాయం జప్యతే స్తవః ॥ 183 ॥

క్షయకుష్ఠప్రమేహార్శభగందరవిషూచికాః ।
గుల్మం ప్లీహానమశమానమతిసారం మహోదరం ॥ 184 ॥

కాసం శ్వాసముదావర్తం శూలం శోఫామయోదరం ।
శిరోరోగం వమిం హిక్కాం గండమాలామరోచకం ॥ 185 ॥

వాతపిత్తకఫద్వంద్వత్రిదోషజనితజ్వరం ।
ఆగంతువిషమం శీతముష్ణం చైకాహికాదికం ॥ 186 ॥

ఇత్యాద్యుక్తమనుక్తం వా రోగదోషాదిసంభవం ।
సర్వం ప్రశమయత్యాశు స్తోత్రస్యాస్య సకృజ్జపః ॥ 187 ॥

ప్రాప్యతేఽస్య జపాత్సిద్ధిః స్త్రీశూద్రైః పతితైరపి ।
సహస్రనామమంత్రోఽయం జపితవ్యః శుభాప్తయే ॥ 188 ॥

మహాగణపతేః స్తోత్రం సకామః ప్రజపన్నిదం ।
ఇచ్ఛయా సకలాన్ భోగానుపభుజ్యేహ పార్థివాన్ ॥ 189 ॥

మనోరథఫలైర్దివ్యైర్వ్యోమయానైర్మనోరమైః ।
చంద్రేంద్రభాస్కరోపేంద్రబ్రహ్మశర్వాదిసద్మసు ॥ 190 ॥

కామరూపః కామగతిః కామదః కామదేశ్వరః ।
భుక్త్వా యథేప్సితాన్భోగానభీష్టైః సహ బంధుభిః ॥ 191 ॥

గణేశానుచరో భూత్వా గణో గణపతిప్రియః ।
నందీశ్వరాదిసానందైర్నందితః సకలైర్గణైః ॥ 192 ॥

శివాభ్యాం కృపయా పుత్రనిర్విశేషం చ లాలితః ।
శివభక్తః పూర్ణకామో గణేశ్వరవరాత్పునః ॥ 193 ॥

జాతిస్మరో ధర్మపరః సార్వభౌమోఽభిజాయతే ।
నిష్కామస్తు జపన్నిత్యం భక్త్యా విఘ్నేశతత్పరః ॥ 194 ॥

యోగసిద్ధిం పరాం ప్రాప్య జ్ఞానవైరాగ్యసంయుతః ।
నిరంతరే నిరాబాధే పరమానందసంజ్ఞితే ॥ 195 ॥

విశ్వోత్తీర్ణే పరే పూర్ణే పునరావృత్తివర్జితే ।
లీనో వైనాయకే ధామ్ని రమతే నిత్యనిర్వృతే ॥ 196 ॥

యో నామభిర్హుతైర్దత్తైః పూజయేదర్చయే^^ఏన్నరః ।
రాజానో వశ్యతాం యాంతి రిపవో యాంతి దాసతాం ॥ 197 ॥

తస్య సిధ్యంతి మంత్రాణాం దుర్లభాశ్చేష్టసిద్ధయః ।
మూలమంత్రాదపి స్తోత్రమిదం ప్రియతమం మమ ॥ 198 ॥

నభస్యే మాసి శుక్లాయాం చతుర్థ్యాం మమ జన్మని ।
దూర్వాభిర్నామభిః పూజాం తర్పణం విధివచ్చరేత్ ॥ 199 ॥

అష్టద్రవ్యైర్విశేషేణ కుర్యాద్భక్తిసుసంయుతః ।
తస్యేప్సితం ధనం ధాన్యమైశ్వర్యం విజయో యశః ॥ 200 ॥

భవిష్యతి న సందేహః పుత్రపౌత్రాదికం సుఖం ।
ఇదం ప్రజపితం స్తోత్రం పఠితం శ్రావితం శ్రుతం ॥ 201 ॥

వ్యాకృతం చర్చితం ధ్యాతం విమృష్టమభివందితం ।
ఇహాముత్ర చ విశ్వేషాం విశ్వైశ్వర్యప్రదాయకం ॥ 202 ॥

స్వచ్ఛందచారిణాప్యేష యేన సంధార్యతే స్తవః ।
స రక్ష్యతే శివోద్భూతైర్గణైరధ్యష్టకోటిభిః ॥ 203 ॥

లిఖితం పుస్తకస్తోత్రం మంత్రభూతం ప్రపూజయేత్ ।
తత్ర సర్వోత్తమా లక్ష్మీః సన్నిధత్తే నిరంతరం ॥ 204 ॥

దానైరశేషైరఖిలైర్వ్రతైశ్చ తీర్థైరశేషైరఖిలైర్మఖైశ్చ ।
న తత్ఫలం విందతి యద్గణేశసహస్రనామస్మరణేన సద్యః ॥ 205 ॥

ఏతన్నామ్నాం సహస్రం పఠతి దినమణౌ ప్రత్యహంప్రోజ్జిహానే
సాయం మధ్యందినే వా త్రిషవణమథవా సంతతం వా జనో యః ।
స స్యాదైశ్వర్యధుర్యః ప్రభవతి వచసాం కీర్తిముచ్చైస్తనోతి
దారిద్ర్యం హంతి విశ్వం వశయతి సుచిరం వర్ధతే పుత్రపౌత్రైః ॥ 206 ॥

అకించనోప్యేకచిత్తో నియతో నియతాసనః ।
ప్రజపంశ్చతురో మాసాన్ గణేశార్చనతత్పరః ॥ 207 ॥

దరిద్రతాం సమున్మూల్య సప్తజన్మానుగామపి ।
లభతే మహతీం లక్ష్మీమిత్యాజ్ఞా పారమేశ్వరీ ॥ 208 ॥

ఆయుష్యం వీతరోగం కులమతివిమలం సంపదశ్చార్తినాశః
కీర్తిర్నిత్యావదాతా భవతి ఖలు నవా కాంతిరవ్యాజభవ్యా ।
పుత్రాః సంతః కలత్రం గుణవదభిమతం యద్యదన్యచ్చ తత్త -
న్నిత్యం యః స్తోత్రమేతత్ పఠతి గణపతేస్తస్య హస్తే సమస్తం ॥ 209 ॥

గణంజయో గణపతిర్హేరంబో ధరణీధరః ।
మహాగణపతిర్బుద్ధిప్రియః క్షిప్రప్రసాదనః ॥ 210 ॥

అమోఘసిద్ధిరమృతమంత్రశ్చింతామణిర్నిధిః ।
సుమంగలో బీజమాశాపూరకో వరదః కలః ॥ 211 ॥

కాశ్యపో నందనో వాచాసిద్ధో ఢుంఢిర్వినాయకః ।
మోదకైరేభిరత్రైకవింశత్యా నామభిః పుమాన్ ॥ 212 ॥

ఉపాయనం దదేద్భక్త్యా మత్ప్రసాదం చికీర్షతి ।
వత్సరం విఘ్నరాజోఽస్య తథ్యమిష్టార్థసిద్ధయే ॥ 213 ॥

యః స్తౌతి మద్గతమనా మమారాధనతత్పరః ।
స్తుతో నామ్నా సహస్రేణ తేనాహం నాత్ర సంశయః ॥ 214 ॥

నమో నమః సురవరపూజితాంఘ్రయే
నమో నమో నిరుపమమంగలాత్మనే ।
నమో నమో విపులదయైకసిద్ధయే
నమో నమః కరికలభాననాయ తే ॥ 215 ॥

కింకిణీగణరచితచరణః
ప్రకటితగురుమితచారుకరణః ।
మదజలలహరీకలితకపోలః
శమయతు దురితం గణపతినామ్నా ॥ 216 ॥

॥ ఇతి శ్రీగణేశపురాణే ఉపాసనాఖండే ఈశ్వరగణేశసంవాదే
గణేశసహస్రనామస్తోత్రం నామ షట్చత్వారింశోధ్యాయః ॥
 
महा गणपति सहस्रनाम स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

मुनिरुवाच
कथं नाम्नां सहस्रं तं गणेश उपदिष्टवान् ।
शिवदं तन्ममाचक्ष्व लोकानुग्रहतत्पर ॥ 1 ॥

ब्रह्मोवाच
देवः पूर्वं पुरारातिः पुरत्रयजयोद्यमे ।
अनर्चनाद्गणेशस्य जातो विघ्नाकुलः किल ॥ 2 ॥

मनसा स विनिर्धार्य ददृशे विघ्नकारणम् ।
महागणपतिं भक्त्या समभ्यर्च्य यथाविधि ॥ 3 ॥

विघ्नप्रशमनोपायमपृच्छदपरिश्रमम् ।
सन्तुष्टः पूजया शम्भोर्महागणपतिः स्वयम् ॥ 4 ॥

सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वकामफलप्रदम् ।
ततस्तस्मै स्वयं नाम्नां सहस्रमिदमब्रवीत् ॥ 5 ॥

अस्य श्रीमहागणपतिसहस्रनामस्तोत्रमालामन्त्रस्य ।
गणेश ऋषिः, महागणपतिर्देवता, नानाविधानिच्छन्दांसि ।
हुमिति बीजम्, तुङ्गमिति शक्तिः, स्वाहाशक्तिरिति कीलकम् ।
सकलविघ्नविनाशनद्वारा श्रीमहागणपतिप्रसादसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ।

अथ करन्यासः
गणेश्वरो गणक्रीड इत्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः ।
कुमारगुरुरीशान इति तर्जनीभ्यां नमः ॥
ब्रह्माण्डकुम्भश्चिद्व्योमेति मध्यमाभ्यां नमः ।
रक्तो रक्ताम्बरधर इत्यनामिकाभ्यां नमः
सर्वसद्गुरुसंसेव्य इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ।
लुप्तविघ्नः स्वभक्तानामिति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥

अथ अङ्गन्यासः
छन्दश्छन्दोद्भव इति हृदयाय नमः ।
निष्कलो निर्मल इति शिरसे स्वाहा ।
सृष्टिस्थितिलयक्रीड इति शिखायै वषट् ।
ज्ञानं विज्ञानमानन्द इति कवचाय हुम् ।
अष्टाङ्गयोगफलभृदिति नेत्रत्रयाय वौषट् ।
अनन्तशक्तिसहित इत्यस्त्राय फट् ।
भूर्भुवः स्वरोम् इति दिग्बन्धः ।

अथ ध्यानम्
गजवदनमचिन्त्यं तीक्ष्णदंष्ट्रं त्रिनेत्रं
बृहदुदरमशेषं भूतिराजं पुराणम् ।
अमरवरसुपूज्यं रक्तवर्णं सुरेशं
पशुपतिसुतमीशं विघ्नराजं नमामि ॥

श्रीगणपतिरुवाच
ॐ गणेश्वरो गणक्रीडो गणनाथो गणाधिपः ।
एकदन्तो वक्रतुण्डो गजवक्त्रो महोदरः ॥ 1 ॥

लम्बोदरो धूम्रवर्णो विकटो विघ्ननाशनः ।
सुमुखो दुर्मुखो बुद्धो विघ्नराजो गजाननः ॥ 2 ॥

भीमः प्रमोद आमोदः सुरानन्दो मदोत्कटः ।
हेरम्बः शम्बरः शम्भुर्लम्बकर्णो महाबलः ॥ 3 ॥

नन्दनो लम्पटो भीमो मेघनादो गणञ्जयः ।
विनायको विरूपाक्षो वीरः शूरवरप्रदः ॥ 4 ॥

महागणपतिर्बुद्धिप्रियः क्षिप्रप्रसादनः ।
रुद्रप्रियो गणाध्यक्ष उमापुत्रोऽघनाशनः ॥ 5 ॥

कुमारगुरुरीशानपुत्रो मूषकवाहनः ।
सिद्धिप्रियः सिद्धिपतिः सिद्धः सिद्धिविनायकः ॥ 6 ॥

अविघ्नस्तुम्बुरुः सिंहवाहनो मोहिनीप्रियः ।
कटङ्कटो राजपुत्रः शाकलः संमितोमितः ॥ 7 ॥

कूष्माण्डसामसम्भूतिर्दुर्जयो धूर्जयो जयः ।
भूपतिर्भुवनपतिर्भूतानां पतिरव्ययः ॥ 8 ॥

विश्वकर्ता विश्वमुखो विश्वरूपो निधिर्गुणः ।
कविः कवीनामृषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रियः ॥ 9 ॥

ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिप्रियपतिप्रियः ।
हिरण्मयपुरान्तःस्थः सूर्यमण्डलमध्यगः ॥ 10 ॥

कराहतिध्वस्तसिन्धुसलिलः पूषदन्तभित् ।
उमाङ्ककेलिकुतुकी मुक्तिदः कुलपावनः ॥ 11 ॥

किरीटी कुण्डली हारी वनमाली मनोमयः ।
वैमुख्यहतदैत्यश्रीः पादाहतिजितक्षितिः ॥ 12 ॥

सद्योजातः स्वर्णमुञ्जमेखली दुर्निमित्तहृत् ।
दुःस्वप्नहृत्प्रसहनो गुणी नादप्रतिष्ठितः ॥ 13 ॥

सुरूपः सर्वनेत्राधिवासो वीरासनाश्रयः ।
पीताम्बरः खण्डरदः खण्डवैशाखसंस्थितः ॥ 14 ॥

चित्राङ्गः श्यामदशनो भालचन्द्रो हविर्भुजः ।
योगाधिपस्तारकस्थः पुरुषो गजकर्णकः ॥ 15 ॥

गणाधिराजो विजयः स्थिरो गजपतिध्वजी ।
देवदेवः स्मरः प्राणदीपको वायुकीलकः ॥ 16 ॥

विपश्चिद्वरदो नादो नादभिन्नमहाचलः ।
वराहरदनो मृत्युञ्जयो व्याघ्राजिनाम्बरः ॥ 17 ॥

इच्छाशक्तिभवो देवत्राता दैत्यविमर्दनः ।
शम्भुवक्त्रोद्भवः शम्भुकोपहा शम्भुहास्यभूः ॥ 18 ॥

शम्भुतेजाः शिवाशोकहारी गौरीसुखावहः ।
उमाङ्गमलजो गौरीतेजोभूः स्वर्धुनीभवः ॥ 19 ॥

यज्ञकायो महानादो गिरिवर्ष्मा शुभाननः ।
सर्वात्मा सर्वदेवात्मा ब्रह्ममूर्धा ककुप्श्रुतिः ॥ 20 ॥

ब्रह्माण्डकुम्भश्चिद्व्योमभालःसत्यशिरोरुहः ।
जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषोऽग्न्यर्कसोमदृक् ॥ 21 ॥

गिरीन्द्रैकरदो धर्माधर्मोष्ठः सामबृंहितः ।
ग्रहर्क्षदशनो वाणीजिह्वो वासवनासिकः ॥ 22 ॥

भ्रूमध्यसंस्थितकरो ब्रह्मविद्यामदोदकः ।
कुलाचलांसः सोमार्कघण्टो रुद्रशिरोधरः ॥ 23 ॥

नदीनदभुजः सर्पाङ्गुलीकस्तारकानखः ।
व्योमनाभिः श्रीहृदयो मेरुपृष्ठोऽर्णवोदरः ॥ 24 ॥

कुक्षिस्थयक्षगन्धर्वरक्षःकिन्नरमानुषः ।
पृथ्वीकटिः सृष्टिलिङ्गः शैलोरुर्दस्रजानुकः ॥ 25 ॥

पातालजङ्घो मुनिपात्कालाङ्गुष्ठस्त्रयीतनुः ।
ज्योतिर्मण्डललाङ्गूलो हृदयालाननिश्चलः ॥ 26 ॥

हृत्पद्मकर्णिकाशाली वियत्केलिसरोवरः ।
सद्भक्तध्याननिगडः पूजावारिनिवारितः ॥ 27 ॥

प्रतापी काश्यपो मन्ता गणको विष्टपी बली ।
यशस्वी धार्मिको जेता प्रथमः प्रमथेश्वरः ॥ 28 ॥

चिन्तामणिर्द्वीपपतिः कल्पद्रुमवनालयः ।
रत्नमण्डपमध्यस्थो रत्नसिंहासनाश्रयः ॥ 29 ॥

तीव्राशिरोद्धृतपदो ज्वालिनीमौलिलालितः ।
नन्दानन्दितपीठश्रीर्भोगदो भूषितासनः ॥ 30 ॥

सकामदायिनीपीठः स्फुरदुग्रासनाश्रयः ।
तेजोवतीशिरोरत्नं सत्यानित्यावतंसितः ॥ 31 ॥

सविघ्ननाशिनीपीठः सर्वशक्त्यम्बुजालयः ।
लिपिपद्मासनाधारो वह्निधामत्रयालयः ॥ 32 ॥

उन्नतप्रपदो गूढगुल्फः संवृतपार्ष्णिकः ।
पीनजङ्घः श्लिष्टजानुः स्थूलोरुः प्रोन्नमत्कटिः ॥ 33 ॥

निम्ननाभिः स्थूलकुक्षिः पीनवक्षा बृहद्भुजः ।
पीनस्कन्धः कम्बुकण्ठो लम्बोष्ठो लम्बनासिकः ॥ 34 ॥

भग्नवामरदस्तुङ्गसव्यदन्तो महाहनुः ।
ह्रस्वनेत्रत्रयः शूर्पकर्णो निबिडमस्तकः ॥ 35 ॥

स्तबकाकारकुम्भाग्रो रत्नमौलिर्निरङ्कुशः ।
सर्पहारकटीसूत्रः सर्पयज्ञोपवीतवान् ॥ 36 ॥

सर्पकोटीरकटकः सर्पग्रैवेयकाङ्गदः ।
सर्पकक्षोदराबन्धः सर्पराजोत्तरच्छदः ॥ 37 ॥

रक्तो रक्ताम्बरधरो रक्तमालाविभूषणः ।
रक्तेक्षनो रक्तकरो रक्तताल्वोष्ठपल्लवः ॥ 38 ॥

श्वेतः श्वेताम्बरधरः श्वेतमालाविभूषणः ।
श्वेतातपत्ररुचिरः श्वेतचामरवीजितः ॥ 39 ॥

सर्वावयवसम्पूर्णः सर्वलक्षणलक्षितः ।
सर्वाभरणशोभाढ्यः सर्वशोभासमन्वितः ॥ 40 ॥

सर्वमङ्गलमाङ्गल्यः सर्वकारणकारणम् ।
सर्वदेववरः शार्ङ्गी बीजपूरी गदाधरः ॥ 41 ॥

शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः ।
किरीटी कुण्डली हारी वनमाली शुभाङ्गदः ॥ 42 ॥

इक्षुचापधरः शूली चक्रपाणिः सरोजभृत् ।
पाशी धृतोत्पलः शालिमञ्जरीभृत्स्वदन्तभृत् ॥ 43 ॥

कल्पवल्लीधरो विश्वाभयदैककरो वशी ।
अक्षमालाधरो ज्ञानमुद्रावान् मुद्गरायुधः ॥ 44 ॥

पूर्णपात्री कम्बुधरो विधृताङ्कुशमूलकः ।
करस्थाम्रफलश्चूतकलिकाभृत्कुठारवान् ॥ 45 ॥

पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षकः ।
भारतीसुन्दरीनाथो विनायकरतिप्रियः ॥ 46 ॥

महालक्ष्मीप्रियतमः सिद्धलक्ष्मीमनोरमः ।
रमारमेशपूर्वाङ्गो दक्षिणोमामहेश्वरः ॥ 47 ॥

महीवराहवामाङ्गो रतिकन्दर्पपश्चिमः ।
आमोदमोदजननः सप्रमोदप्रमोदनः ॥ 48 ॥

संवर्धितमहावृद्धिरृद्धिसिद्धिप्रवर्धनः ।
दन्तसौमुख्यसुमुखः कान्तिकन्दलिताश्रयः ॥ 49 ॥

मदनावत्याश्रिताङ्घ्रिः कृतवैमुख्यदुर्मुखः ।
विघ्नसम्पल्लवः पद्मः सर्वोन्नतमदद्रवः ॥ 50 ॥

विघ्नकृन्निम्नचरणो द्राविणीशक्तिसत्कृतः ।
तीव्राप्रसन्ननयनो ज्वालिनीपालितैकदृक् ॥ 51 ॥

मोहिनीमोहनो भोगदायिनीकान्तिमण्डनः ।
कामिनीकान्तवक्त्रश्रीरधिष्ठितवसुन्धरः ॥ 52 ॥

वसुधारामदोन्नादो महाशङ्खनिधिप्रियः ।
नमद्वसुमतीमाली महापद्मनिधिः प्रभुः ॥ 53 ॥

सर्वसद्गुरुसंसेव्यः शोचिष्केशहृदाश्रयः ।
ईशानमूर्धा देवेन्द्रशिखः पवननन्दनः ॥ 54 ॥

प्रत्युग्रनयनो दिव्यो दिव्यास्त्रशतपर्वधृक् ।
ऐरावतादिसर्वाशावारणो वारणप्रियः ॥ 55 ॥

वज्राद्यस्त्रपरीवारो गणचण्डसमाश्रयः ।
जयाजयपरिकरो विजयाविजयावहः ॥ 56 ॥

अजयार्चितपादाब्जो नित्यानन्दवनस्थितः ।
विलासिनीकृतोल्लासः शौण्डी सौन्दर्यमण्डितः ॥ 57 ॥

अनन्तानन्तसुखदः सुमङ्गलसुमङ्गलः ।
ज्ञानाश्रयः क्रियाधार इच्छाशक्तिनिषेवितः ॥ 58 ॥

सुभगासंश्रितपदो ललिताललिताश्रयः ।
कामिनीपालनः कामकामिनीकेलिलालितः ॥ 59 ॥

सरस्वत्याश्रयो गौरीनन्दनः श्रीनिकेतनः ।
गुरुगुप्तपदो वाचासिद्धो वागीश्वरीपतिः ॥ 60 ॥

नलिनीकामुको वामारामो ज्येष्ठामनोरमः ।
रौद्रीमुद्रितपादाब्जो हुम्बीजस्तुङ्गशक्तिकः ॥ 61 ॥

विश्वादिजननत्राणः स्वाहाशक्तिः सकीलकः ।
अमृताब्धिकृतावासो मदघूर्णितलोचनः ॥ 62 ॥

उच्छिष्टोच्छिष्टगणको गणेशो गणनायकः ।
सार्वकालिकसंसिद्धिर्नित्यसेव्यो दिगम्बरः ॥ 63 ॥

अनपायोऽनन्तदृष्टिरप्रमेयोऽजरामरः ।
अनाविलोऽप्रतिहतिरच्युतोऽमृतमक्षरः ॥ 64 ॥

अप्रतर्क्योऽक्षयोऽजय्योऽनाधारोऽनामयोमलः ।
अमेयसिद्धिरद्वैतमघोरोऽग्निसमाननः ॥ 65 ॥

अनाकारोऽब्धिभूम्यग्निबलघ्नोऽव्यक्तलक्षणः ।
आधारपीठमाधार आधाराधेयवर्जितः ॥ 66 ॥

आखुकेतन आशापूरक आखुमहारथः ।
इक्षुसागरमध्यस्थ इक्षुभक्षणलालसः ॥ 67 ॥

इक्षुचापातिरेकश्रीरिक्षुचापनिषेवितः ।
इन्द्रगोपसमानश्रीरिन्द्रनीलसमद्युतिः ॥ 68 ॥

इन्दीवरदलश्याम इन्दुमण्डलमण्डितः ।
इध्मप्रिय इडाभाग इडावानिन्दिराप्रियः ॥ 69 ॥

इक्ष्वाकुविघ्नविध्वंसी इतिकर्तव्यतेप्सितः ।
ईशानमौलिरीशान ईशानप्रिय ईतिहा ॥ 70 ॥

ईषणात्रयकल्पान्त ईहामात्रविवर्जितः ।
उपेन्द्र उडुभृन्मौलिरुडुनाथकरप्रियः ॥ 71 ॥

उन्नतानन उत्तुङ्ग उदारस्त्रिदशाग्रणीः ।
ऊर्जस्वानूष्मलमद ऊहापोहदुरासदः ॥ 72 ॥

ऋग्यजुःसामनयन ऋद्धिसिद्धिसमर्पकः ।
ऋजुचित्तैकसुलभो ऋणत्रयविमोचनः ॥ 73 ॥

लुप्तविघ्नः स्वभक्तानां लुप्तशक्तिः सुरद्विषाम् ।
लुप्तश्रीर्विमुखार्चानां लूताविस्फोटनाशनः ॥ 74 ॥

एकारपीठमध्यस्थ एकपादकृतासनः ।
एजिताखिलदैत्यश्रीरेधिताखिलसंश्रयः ॥ 75 ॥

ऐश्वर्यनिधिरैश्वर्यमैहिकामुष्मिकप्रदः ।
ऐरंमदसमोन्मेष ऐरावतसमाननः ॥ 76 ॥

ओङ्कारवाच्य ओङ्कार ओजस्वानोषधीपतिः ।
औदार्यनिधिरौद्धत्यधैर्य औन्नत्यनिःसमः ॥ 77 ॥

अङ्कुशः सुरनागानामङ्कुशाकारसंस्थितः ।
अः समस्तविसर्गान्तपदेषु परिकीर्तितः ॥ 78 ॥

कमण्डलुधरः कल्पः कपर्दी कलभाननः ।
कर्मसाक्षी कर्मकर्ता कर्माकर्मफलप्रदः ॥ 79 ॥

कदम्बगोलकाकारः कूष्माण्डगणनायकः ।
कारुण्यदेहः कपिलः कथकः कटिसूत्रभृत् ॥ 80 ॥

खर्वः खड्गप्रियः खड्गः खान्तान्तःस्थः खनिर्मलः ।
खल्वाटशृङ्गनिलयः खट्वाङ्गी खदुरासदः ॥ 81 ॥

गुणाढ्यो गहनो गद्यो गद्यपद्यसुधार्णवः ।
गद्यगानप्रियो गर्जो गीतगीर्वाणपूर्वजः ॥ 82 ॥

गुह्याचाररतो गुह्यो गुह्यागमनिरूपितः ।
गुहाशयो गुडाब्धिस्थो गुरुगम्यो गुरुर्गुरुः ॥ 83 ॥

घण्टाघर्घरिकामाली घटकुम्भो घटोदरः ।
ङकारवाच्यो ङाकारो ङकाराकारशुण्डभृत् ॥ 84 ॥

चण्डश्चण्डेश्वरश्चण्डी चण्डेशश्चण्डविक्रमः ।
चराचरपिता चिन्तामणिश्चर्वणलालसः ॥ 85 ॥

छन्दश्छन्दोद्भवश्छन्दो दुर्लक्ष्यश्छन्दविग्रहः ।
जगद्योनिर्जगत्साक्षी जगदीशो जगन्मयः ॥ 86 ॥

जप्यो जपपरो जाप्यो जिह्वासिंहासनप्रभुः ।
स्रवद्गण्डोल्लसद्धानझङ्कारिभ्रमराकुलः ॥ 87 ॥

टङ्कारस्फारसंरावष्टङ्कारमणिनूपुरः ।
ठद्वयीपल्लवान्तस्थसर्वमन्त्रेषु सिद्धिदः ॥ 88 ॥

डिण्डिमुण्डो डाकिनीशो डामरो डिण्डिमप्रियः ।
ढक्कानिनादमुदितो ढौङ्को ढुण्ढिविनायकः ॥ 89 ॥

तत्त्वानां प्रकृतिस्तत्त्वं तत्त्वम्पदनिरूपितः ।
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तकः ॥ 90 ॥

स्थाणुः स्थाणुप्रियः स्थाता स्थावरं जङ्गमं जगत् ।
दक्षयज्ञप्रमथनो दाता दानं दमो दया ॥ 91 ॥

दयावान्दिव्यविभवो दण्डभृद्दण्डनायकः ।
दन्तप्रभिन्नाभ्रमालो दैत्यवारणदारणः ॥ 92 ॥

दंष्ट्रालग्नद्वीपघटो देवार्थनृगजाकृतिः ।
धनं धनपतेर्बन्धुर्धनदो धरणीधरः ॥ 93 ॥

ध्यानैकप्रकटो ध्येयो ध्यानं ध्यानपरायणः ।
ध्वनिप्रकृतिचीत्कारो ब्रह्माण्डावलिमेखलः ॥ 94 ॥

नन्द्यो नन्दिप्रियो नादो नादमध्यप्रतिष्ठितः ।
निष्कलो निर्मलो नित्यो नित्यानित्यो निरामयः ॥ 95 ॥

परं व्योम परं धाम परमात्मा परं पदम् ॥ 96 ॥

परात्परः पशुपतिः पशुपाशविमोचनः ।
पूर्णानन्दः परानन्दः पुराणपुरुषोत्तमः ॥ 97 ॥

पद्मप्रसन्नवदनः प्रणताज्ञाननाशनः ।
प्रमाणप्रत्ययातीतः प्रणतार्तिनिवारणः ॥ 98 ॥

फणिहस्तः फणिपतिः फूत्कारः फणितप्रियः ।
बाणार्चिताङ्घ्रियुगलो बालकेलिकुतूहली ।
ब्रह्म ब्रह्मार्चितपदो ब्रह्मचारी बृहस्पतिः ॥ 99 ॥

बृहत्तमो ब्रह्मपरो ब्रह्मण्यो ब्रह्मवित्प्रियः ।
बृहन्नादाग्र्यचीत्कारो ब्रह्माण्डावलिमेखलः ॥ 100 ॥

भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीको भर्गो भद्रो भयापहः ।
भगवान् भक्तिसुलभो भूतिदो भूतिभूषणः ॥ 101 ॥

भव्यो भूतालयो भोगदाता भ्रूमध्यगोचरः ।
मन्त्रो मन्त्रपतिर्मन्त्री मदमत्तो मनो मयः ॥ 102 ॥

मेखलाहीश्वरो मन्दगतिर्मन्दनिभेक्षणः ।
महाबलो महावीर्यो महाप्राणो महामनाः ॥ 103 ॥

यज्ञो यज्ञपतिर्यज्ञगोप्ता यज्ञफलप्रदः ।
यशस्करो योगगम्यो याज्ञिको याजकप्रियः ॥ 104 ॥

रसो रसप्रियो रस्यो रञ्जको रावणार्चितः ।
राज्यरक्षाकरो रत्नगर्भो राज्यसुखप्रदः ॥ 105 ॥

लक्षो लक्षपतिर्लक्ष्यो लयस्थो लड्डुकप्रियः ।
लासप्रियो लास्यपरो लाभकृल्लोकविश्रुतः ॥ 106 ॥

वरेण्यो वह्निवदनो वन्द्यो वेदान्तगोचरः ।
विकर्ता विश्वतश्चक्षुर्विधाता विश्वतोमुखः ॥ 107 ॥

वामदेवो विश्वनेता वज्रिवज्रनिवारणः ।
विवस्वद्बन्धनो विश्वाधारो विश्वेश्वरो विभुः ॥ 108 ॥

शब्दब्रह्म शमप्राप्यः शम्भुशक्तिगणेश्वरः ।
शास्ता शिखाग्रनिलयः शरण्यः शम्बरेश्वरः ॥ 109 ॥

षडृतुकुसुमस्रग्वी षडाधारः षडक्षरः ।
संसारवैद्यः सर्वज्ञः सर्वभेषजभेषजम् ॥ 110 ॥

सृष्टिस्थितिलयक्रीडः सुरकुञ्जरभेदकः ।
सिन्दूरितमहाकुम्भः सदसद्भक्तिदायकः ॥ 111 ॥

साक्षी समुद्रमथनः स्वयंवेद्यः स्वदक्षिणः ।
स्वतन्त्रः सत्यसङ्कल्पः सामगानरतः सुखी ॥ 112 ॥

हंसो हस्तिपिशाचीशो हवनं हव्यकव्यभुक् ।
हव्यं हुतप्रियो हृष्टो हृल्लेखामन्त्रमध्यगः ॥ 113 ॥

क्षेत्राधिपः क्षमाभर्ता क्षमाक्षमपरायणः ।
क्षिप्रक्षेमकरः क्षेमानन्दः क्षोणीसुरद्रुमः ॥ 114 ॥

धर्मप्रदोऽर्थदः कामदाता सौभाग्यवर्धनः ।
विद्याप्रदो विभवदो भुक्तिमुक्तिफलप्रदः ॥ 115 ॥

आभिरूप्यकरो वीरश्रीप्रदो विजयप्रदः ।
सर्ववश्यकरो गर्भदोषहा पुत्रपौत्रदः ॥ 116 ॥

मेधादः कीर्तिदः शोकहारी दौर्भाग्यनाशनः ।
प्रतिवादिमुखस्तम्भो रुष्टचित्तप्रसादनः ॥ 117 ॥

पराभिचारशमनो दुःखहा बन्धमोक्षदः ।
लवस्त्रुटिः कला काष्ठा निमेषस्तत्परक्षणः ॥ 118 ॥

घटी मुहूर्तः प्रहरो दिवा नक्तमहर्निशम् ।
पक्षो मासर्त्वयनाब्दयुगं कल्पो महालयः ॥ 119 ॥

राशिस्तारा तिथिर्योगो वारः करणमंशकम् ।
लग्नं होरा कालचक्रं मेरुः सप्तर्षयो ध्रुवः ॥ 120 ॥

राहुर्मन्दः कविर्जीवो बुधो भौमः शशी रविः ।
कालः सृष्टिः स्थितिर्विश्वं स्थावरं जङ्गमं जगत् ॥ 121 ॥

भूरापोऽग्निर्मरुद्व्योमाहङ्कृतिः प्रकृतिः पुमान् ।
ब्रह्मा विष्णुः शिवो रुद्र ईशः शक्तिः सदाशिवः ॥ 122 ॥

त्रिदशाः पितरः सिद्धा यक्षा रक्षांसि किन्नराः ।
सिद्धविद्याधरा भूता मनुष्याः पशवः खगाः ॥ 123 ॥

समुद्राः सरितः शैला भूतं भव्यं भवोद्भवः ।
साङ्ख्यं पातञ्जलं योगं पुराणानि श्रुतिः स्मृतिः ॥ 124 ॥

वेदाङ्गानि सदाचारो मीमांसा न्यायविस्तरः ।
आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वं काव्यनाटकम् ॥ 125 ॥

वैखानसं भागवतं मानुषं पाञ्चरात्रकम् ।
शैवं पाशुपतं कालामुखम्भैरवशासनम् ॥ 126 ॥

शाक्तं वैनायकं सौरं जैनमार्हतसंहिता ।
सदसद्व्यक्तमव्यक्तं सचेतनमचेतनम् ॥ 127 ॥

बन्धो मोक्षः सुखं भोगो योगः सत्यमणुर्महान् ।
स्वस्ति हुम्फट् स्वधा स्वाहा श्रौषट् वौषट् वषण् नमः 128 ॥

ज्ञानं विज्ञानमानन्दो बोधः संवित्समोऽसमः ।
एक एकाक्षराधार एकाक्षरपरायणः ॥ 129 ॥

एकाग्रधीरेकवीर एकोऽनेकस्वरूपधृक् ।
द्विरूपो द्विभुजो द्व्यक्षो द्विरदो द्वीपरक्षकः ॥ 130 ॥

द्वैमातुरो द्विवदनो द्वन्द्वहीनो द्वयातिगः ।
त्रिधामा त्रिकरस्त्रेता त्रिवर्गफलदायकः ॥ 131 ॥

त्रिगुणात्मा त्रिलोकादिस्त्रिशक्तीशस्त्रिलोचनः ।
चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्तिप्रवर्तकः ॥ 132 ॥

चतुर्बाहुश्चतुर्दन्तश्चतुरात्मा चतुर्भुजः ।
चतुर्विधोपायमयश्चतुर्वर्णाश्रमाश्रयः 133 ॥

चतुर्थीपूजनप्रीतश्चतुर्थीतिथिसम्भवः ॥
पञ्चाक्षरात्मा पञ्चात्मा पञ्चास्यः पञ्चकृत्तमः ॥ 134 ॥

पञ्चाधारः पञ्चवर्णः पञ्चाक्षरपरायणः ।
पञ्चतालः पञ्चकरः पञ्चप्रणवमातृकः ॥ 135 ॥

पञ्चब्रह्ममयस्फूर्तिः पञ्चावरणवारितः ।
पञ्चभक्षप्रियः पञ्चबाणः पञ्चशिखात्मकः ॥ 136 ॥

षट्कोणपीठः षट्चक्रधामा षड्ग्रन्थिभेदकः ।
षडङ्गध्वान्तविध्वंसी षडङ्गुलमहाह्रदः ॥ 137 ॥

षण्मुखः षण्मुखभ्राता षट्शक्तिपरिवारितः ।
षड्वैरिवर्गविध्वंसी षडूर्मिभयभञ्जनः ॥ 138 ॥

षट्तर्कदूरः षट्कर्मा षड्गुणः षड्रसाश्रयः ।
सप्तपातालचरणः सप्तद्वीपोरुमण्डलः ॥ 139 ॥

सप्तस्वर्लोकमुकुटः सप्तसप्तिवरप्रदः ।
सप्ताङ्गराज्यसुखदः सप्तर्षिगणवन्दितः ॥ 140 ॥

सप्तच्छन्दोनिधिः सप्तहोत्रः सप्तस्वराश्रयः ।
सप्ताब्धिकेलिकासारः सप्तमातृनिषेवितः ॥ 141 ॥

सप्तच्छन्दो मोदमदः सप्तच्छन्दो मखप्रभुः ।
अष्टमूर्तिर्ध्येयमूर्तिरष्टप्रकृतिकारणम् ॥ 142 ॥

अष्टाङ्गयोगफलभृदष्टपत्राम्बुजासनः ।
अष्टशक्तिसमानश्रीरष्टैश्वर्यप्रवर्धनः ॥ 143 ॥

अष्टपीठोपपीठश्रीरष्टमातृसमावृतः ।
अष्टभैरवसेव्योऽष्टवसुवन्द्योऽष्टमूर्तिभृत् ॥ 144 ॥

अष्टचक्रस्फुरन्मूर्तिरष्टद्रव्यहविःप्रियः ।
अष्टश्रीरष्टसामश्रीरष्टैश्वर्यप्रदायकः ।
नवनागासनाध्यासी नवनिध्यनुशासितः ॥ 145 ॥

नवद्वारपुरावृत्तो नवद्वारनिकेतनः ।
नवनाथमहानाथो नवनागविभूषितः ॥ 146 ॥

नवनारायणस्तुल्यो नवदुर्गानिषेवितः ।
नवरत्नविचित्राङ्गो नवशक्तिशिरोद्धृतः ॥ 147 ॥

दशात्मको दशभुजो दशदिक्पतिवन्दितः ।
दशाध्यायो दशप्राणो दशेन्द्रियनियामकः ॥ 148 ॥

दशाक्षरमहामन्त्रो दशाशाव्यापिविग्रहः ।
एकादशमहारुद्रैःस्तुतश्चैकादशाक्षरः ॥ 149 ॥

द्वादशद्विदशाष्टादिदोर्दण्डास्त्रनिकेतनः ।
त्रयोदशभिदाभिन्नो विश्वेदेवाधिदैवतम् ॥ 150 ॥

चतुर्दशेन्द्रवरदश्चतुर्दशमनुप्रभुः ।
चतुर्दशाद्यविद्याढ्यश्चतुर्दशजगत्पतिः ॥ 151 ॥

सामपञ्चदशः पञ्चदशीशीतांशुनिर्मलः ।
तिथिपञ्चदशाकारस्तिथ्या पञ्चदशार्चितः ॥ 152 ॥

षोडशाधारनिलयः षोडशस्वरमातृकः ।
षोडशान्तपदावासः षोडशेन्दुकलात्मकः ॥ 153 ॥

कलासप्तदशी सप्तदशसप्तदशाक्षरः ।
अष्टादशद्वीपपतिरष्टादशपुराणकृत् ॥ 154 ॥

अष्टादशौषधीसृष्टिरष्टादशविधिः स्मृतः ।
अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदः ॥ 155 ॥

अष्टादशान्नसम्पत्तिरष्टादशविजातिकृत् ।
एकविंशः पुमानेकविंशत्यङ्गुलिपल्लवः ॥ 156 ॥

चतुर्विंशतितत्त्वात्मा पञ्चविंशाख्यपूरुषः ।
सप्तविंशतितारेशः सप्तविंशतियोगकृत् ॥ 157 ॥

द्वात्रिंशद्भैरवाधीशश्चतुस्त्रिंशन्महाह्रदः ।
षट्त्रिंशत्तत्त्वसम्भूतिरष्टत्रिंशत्कलात्मकः ॥ 158 ॥

पञ्चाशद्विष्णुशक्तीशः पञ्चाशन्मातृकालयः ।
द्विपञ्चाशद्वपुःश्रेणीत्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयः ।
पञ्चाशदक्षरश्रेणीपञ्चाशद्रुद्रविग्रहः ॥ 159 ॥

चतुःषष्टिमहासिद्धियोगिनीवृन्दवन्दितः ।
नमदेकोनपञ्चाशन्मरुद्वर्गनिरर्गलः ॥ 160 ॥

चतुःषष्ट्यर्थनिर्णेता चतुःषष्टिकलानिधिः ।
अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरववन्दितः ॥ 161 ॥

चतुर्नवतिमन्त्रात्मा षण्णवत्यधिकप्रभुः ।
शतानन्दः शतधृतिः शतपत्रायतेक्षणः ॥ 162 ॥

शतानीकः शतमखः शतधारावरायुधः ।
सहस्रपत्रनिलयः सहस्रफणिभूषणः ॥ 163 ॥

सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् ।
सहस्रनामसंस्तुत्यः सहस्राक्षबलापहः ॥ 164 ॥

दशसाहस्रफणिभृत्फणिराजकृतासनः ।
अष्टाशीतिसहस्राद्यमहर्षिस्तोत्रपाठितः ॥ 165 ॥

लक्षाधारः प्रियाधारो लक्षाधारमनोमयः ।
चतुर्लक्षजपप्रीतश्चतुर्लक्षप्रकाशकः ॥ 166 ॥

चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थितः ।
कोटिसूर्यप्रतीकाशः कोटिचन्द्रांशुनिर्मलः ॥ 167 ॥

शिवोद्भवाद्यष्टकोटिवैनायकधुरन्धरः ।
सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युतिः ॥ 168 ॥

त्रयस्त्रिंशत्कोटिसुरश्रेणीप्रणतपादुकः ।
अनन्तदेवतासेव्यो ह्यनन्तशुभदायकः ॥ 169 ॥

अनन्तनामानन्तश्रीरनन्तोऽनन्तसौख्यदः ।
अनन्तशक्तिसहितो ह्यनन्तमुनिसंस्तुतः ॥ 170 ॥

इति वैनायकं नाम्नां सहस्रमिदमीरितम् ।
इदं ब्राह्मे मुहूर्ते यः पठति प्रत्यहं नरः ॥ 171 ॥

करस्थं तस्य सकलमैहिकामुष्मिकं सुखम् ।
आयुरारोग्यमैश्वर्यं धैर्यं शौर्यं बलं यशः ॥ 172 ॥

मेधा प्रज्ञा धृतिः कान्तिः सौभाग्यमभिरूपता ।
सत्यं दया क्षमा शान्तिर्दाक्षिण्यं धर्मशीलता ॥ 173 ॥

जगत्संवननं विश्वसंवादो वेदपाटवम् ।
सभापाण्डित्यमौदार्यं गाम्भीर्यं ब्रह्मवर्चसम् ॥ 174 ॥

ओजस्तेजः कुलं शीलं प्रतापो वीर्यमार्यता ।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं स्थैर्यं विश्वासता तथा ॥ 175 ॥

धनधान्यादिवृद्धिश्च सकृदस्य जपाद्भवेत् ।
वश्यं चतुर्विधं विश्वं जपादस्य प्रजायते ॥ 176 ॥

राज्ञो राजकलत्रस्य राजपुत्रस्य मन्त्रिणः ।
जप्यते यस्य वश्यार्थे स दासस्तस्य जायते ॥ 177 ॥

धर्मार्थकाममोक्षाणामनायासेन साधनम् ।
शाकिनीडाकिनीरक्षोयक्षग्रहभयापहम् ॥ 178 ॥

साम्राज्यसुखदं सर्वसपत्नमदमर्दनम् ।
समस्तकलहध्वंसि दग्धबीजप्ररोहणम् ॥ 179 ॥

दुःस्वप्नशमनं क्रुद्धस्वामिचित्तप्रसादनम् ।
षड्वर्गाष्टमहासिद्धित्रिकालज्ञानकारणम् ॥ 180 ॥

परकृत्यप्रशमनं परचक्रप्रमर्दनम् ।
सङ्ग्राममार्गे सवेषामिदमेकं जयावहम् ॥ 181 ॥

सर्ववन्ध्यत्वदोषघ्नं गर्भरक्षैककारणम् ।
पठ्यते प्रत्यहं यत्र स्तोत्रं गणपतेरिदम् ॥ 182 ॥

देशे तत्र न दुर्भिक्षमीतयो दुरितानि च ।
न तद्गेहं जहाति श्रीर्यत्रायं जप्यते स्तवः ॥ 183 ॥

क्षयकुष्ठप्रमेहार्शभगन्दरविषूचिकाः ।
गुल्मं प्लीहानमशमानमतिसारं महोदरम् ॥ 184 ॥

कासं श्वासमुदावर्तं शूलं शोफामयोदरम् ।
शिरोरोगं वमिं हिक्कां गण्डमालामरोचकम् ॥ 185 ॥

वातपित्तकफद्वन्द्वत्रिदोषजनितज्वरम् ।
आगन्तुविषमं शीतमुष्णं चैकाहिकादिकम् ॥ 186 ॥

इत्याद्युक्तमनुक्तं वा रोगदोषादिसम्भवम् ।
सर्वं प्रशमयत्याशु स्तोत्रस्यास्य सकृज्जपः ॥ 187 ॥

प्राप्यतेऽस्य जपात्सिद्धिः स्त्रीशूद्रैः पतितैरपि ।
सहस्रनाममन्त्रोऽयं जपितव्यः शुभाप्तये ॥ 188 ॥

महागणपतेः स्तोत्रं सकामः प्रजपन्निदम् ।
इच्छया सकलान् भोगानुपभुज्येह पार्थिवान् ॥ 189 ॥

मनोरथफलैर्दिव्यैर्व्योमयानैर्मनोरमैः ।
चन्द्रेन्द्रभास्करोपेन्द्रब्रह्मशर्वादिसद्मसु ॥ 190 ॥

कामरूपः कामगतिः कामदः कामदेश्वरः ।
भुक्त्वा यथेप्सितान्भोगानभीष्टैः सह बन्धुभिः ॥ 191 ॥

गणेशानुचरो भूत्वा गणो गणपतिप्रियः ।
नन्दीश्वरादिसानन्दैर्नन्दितः सकलैर्गणैः ॥ 192 ॥

शिवाभ्यां कृपया पुत्रनिर्विशेषं च लालितः ।
शिवभक्तः पूर्णकामो गणेश्वरवरात्पुनः ॥ 193 ॥

जातिस्मरो धर्मपरः सार्वभौमोऽभिजायते ।
निष्कामस्तु जपन्नित्यं भक्त्या विघ्नेशतत्परः ॥ 194 ॥

योगसिद्धिं परां प्राप्य ज्ञानवैराग्यसंयुतः ।
निरन्तरे निराबाधे परमानन्दसञ्ज्ञिते ॥ 195 ॥

विश्वोत्तीर्णे परे पूर्णे पुनरावृत्तिवर्जिते ।
लीनो वैनायके धाम्नि रमते नित्यनिर्वृते ॥ 196 ॥

यो नामभिर्हुतैर्दत्तैः पूजयेदर्चये^^एन्नरः ।
राजानो वश्यतां यान्ति रिपवो यान्ति दासताम् ॥ 197 ॥

तस्य सिध्यन्ति मन्त्राणां दुर्लभाश्चेष्टसिद्धयः ।
मूलमन्त्रादपि स्तोत्रमिदं प्रियतमं मम ॥ 198 ॥

नभस्ये मासि शुक्लायां चतुर्थ्यां मम जन्मनि ।
दूर्वाभिर्नामभिः पूजां तर्पणं विधिवच्चरेत् ॥ 199 ॥

अष्टद्रव्यैर्विशेषेण कुर्याद्भक्तिसुसंयुतः ।
तस्येप्सितं धनं धान्यमैश्वर्यं विजयो यशः ॥ 200 ॥

भविष्यति न सन्देहः पुत्रपौत्रादिकं सुखम् ।
इदं प्रजपितं स्तोत्रं पठितं श्रावितं श्रुतम् ॥ 201 ॥

व्याकृतं चर्चितं ध्यातं विमृष्टमभिवन्दितम् ।
इहामुत्र च विश्वेषां विश्वैश्वर्यप्रदायकम् ॥ 202 ॥

स्वच्छन्दचारिणाप्येष येन सन्धार्यते स्तवः ।
स रक्ष्यते शिवोद्भूतैर्गणैरध्यष्टकोटिभिः ॥ 203 ॥

लिखितं पुस्तकस्तोत्रं मन्त्रभूतं प्रपूजयेत् ।
तत्र सर्वोत्तमा लक्ष्मीः सन्निधत्ते निरन्तरम् ॥ 204 ॥

दानैरशेषैरखिलैर्व्रतैश्च तीर्थैरशेषैरखिलैर्मखैश्च ।
न तत्फलं विन्दति यद्गणेशसहस्रनामस्मरणेन सद्यः ॥ 205 ॥

एतन्नाम्नां सहस्रं पठति दिनमणौ प्रत्यहम्प्रोज्जिहाने
सायं मध्यन्दिने वा त्रिषवणमथवा सन्ततं वा जनो यः ।
स स्यादैश्वर्यधुर्यः प्रभवति वचसां कीर्तिमुच्चैस्तनोति
दारिद्र्यं हन्ति विश्वं वशयति सुचिरं वर्धते पुत्रपौत्रैः ॥ 206 ॥

अकिञ्चनोप्येकचित्तो नियतो नियतासनः ।
प्रजपंश्चतुरो मासान् गणेशार्चनतत्परः ॥ 207 ॥

दरिद्रतां समुन्मूल्य सप्तजन्मानुगामपि ।
लभते महतीं लक्ष्मीमित्याज्ञा पारमेश्वरी ॥ 208 ॥

आयुष्यं वीतरोगं कुलमतिविमलं सम्पदश्चार्तिनाशः
कीर्तिर्नित्यावदाता भवति खलु नवा कान्तिरव्याजभव्या ।
पुत्राः सन्तः कलत्रं गुणवदभिमतं यद्यदन्यच्च तत्त -
न्नित्यं यः स्तोत्रमेतत् पठति गणपतेस्तस्य हस्ते समस्तम् ॥ 209 ॥

गणञ्जयो गणपतिर्हेरम्बो धरणीधरः ।
महागणपतिर्बुद्धिप्रियः क्षिप्रप्रसादनः ॥ 210 ॥

अमोघसिद्धिरमृतमन्त्रश्चिन्तामणिर्निधिः ।
सुमङ्गलो बीजमाशापूरको वरदः कलः ॥ 211 ॥

काश्यपो नन्दनो वाचासिद्धो ढुण्ढिर्विनायकः ।
मोदकैरेभिरत्रैकविंशत्या नामभिः पुमान् ॥ 212 ॥

उपायनं ददेद्भक्त्या मत्प्रसादं चिकीर्षति ।
वत्सरं विघ्नराजोऽस्य तथ्यमिष्टार्थसिद्धये ॥ 213 ॥

यः स्तौति मद्गतमना ममाराधनतत्परः ।
स्तुतो नाम्ना सहस्रेण तेनाहं नात्र संशयः ॥ 214 ॥

नमो नमः सुरवरपूजिताङ्घ्रये
नमो नमो निरुपममङ्गलात्मने ।
नमो नमो विपुलदयैकसिद्धये
नमो नमः करिकलभाननाय ते ॥ 215 ॥

किङ्किणीगणरचितचरणः
प्रकटितगुरुमितचारुकरणः ।
मदजललहरीकलितकपोलः
शमयतु दुरितं गणपतिनाम्ना ॥ 216 ॥

॥ इति श्रीगणेशपुराणे उपासनाखण्डे ईश्वरगणेशसंवादे
गणेशसहस्रनामस्तोत्रं नाम षट्चत्वारिंशोध्यायः ॥
 
SRI MAHA GANAPATI SAHASRANAMA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

muniruvācha
kathaṃ nāmnāṃ sahasraṃ taṃ gaṇēśa upadiṣṭavān ।
śivadaṃ tanmamāchakṣva lōkānugrahatatpara ॥ 1 ॥

brahmōvācha
dēvaḥ pūrvaṃ purārātiḥ puratrayajayōdyamē ।
anarchanādgaṇēśasya jātō vighnākulaḥ kila ॥ 2 ॥

manasā sa vinirdhārya dadṛśē vighnakāraṇam ।
mahāgaṇapatiṃ bhaktyā samabhyarchya yathāvidhi ॥ 3 ॥

vighnapraśamanōpāyamapṛchChadapariśramam ।
santuṣṭaḥ pūjayā śambhōrmahāgaṇapatiḥ svayam ॥ 4 ॥

sarvavighnapraśamanaṃ sarvakāmaphalapradam ।
tatastasmai svayaṃ nāmnāṃ sahasramidamabravīt ॥ 5 ॥

asya śrīmahāgaṇapatisahasranāmastōtramālāmantrasya ।
gaṇēśa ṛṣiḥ, mahāgaṇapatirdēvatā, nānāvidhānichChandāṃsi ।
humiti bījam, tuṅgamiti śaktiḥ, svāhāśaktiriti kīlakam ।
sakalavighnavināśanadvārā śrīmahāgaṇapatiprasādasiddhyarthē japē viniyōgaḥ ।

atha karanyāsaḥ
gaṇēśvarō gaṇakrīḍa ityaṅguṣṭhābhyāṃ namaḥ ।
kumāragururīśāna iti tarjanībhyāṃ namaḥ ॥
brahmāṇḍakumbhaśchidvyōmēti madhyamābhyāṃ namaḥ ।
raktō raktāmbaradhara ityanāmikābhyāṃ namaḥ
sarvasadgurusaṃsēvya iti kaniṣṭhikābhyāṃ namaḥ ।
luptavighnaḥ svabhaktānāmiti karatalakarapṛṣṭhābhyāṃ namaḥ ॥

atha aṅganyāsaḥ
ChandaśChandōdbhava iti hṛdayāya namaḥ ।
niṣkalō nirmala iti śirasē svāhā ।
sṛṣṭisthitilayakrīḍa iti śikhāyai vaṣaṭ ।
jñānaṃ vijñānamānanda iti kavachāya hum ।
aṣṭāṅgayōgaphalabhṛditi nētratrayāya vauṣaṭ ।
anantaśaktisahita ityastrāya phaṭ ।
bhūrbhuvaḥ svarōm iti digbandhaḥ ।

atha dhyānam
gajavadanamachintyaṃ tīkṣṇadaṃṣṭraṃ trinētraṃ
bṛhadudaramaśēṣaṃ bhūtirājaṃ purāṇam ।
amaravarasupūjyaṃ raktavarṇaṃ surēśaṃ
paśupatisutamīśaṃ vighnarājaṃ namāmi ॥

śrīgaṇapatiruvācha
ōṃ gaṇēśvarō gaṇakrīḍō gaṇanāthō gaṇādhipaḥ ।
ēkadantō vakratuṇḍō gajavaktrō mahōdaraḥ ॥ 1 ॥

lambōdarō dhūmravarṇō vikaṭō vighnanāśanaḥ ।
sumukhō durmukhō buddhō vighnarājō gajānanaḥ ॥ 2 ॥

bhīmaḥ pramōda āmōdaḥ surānandō madōtkaṭaḥ ।
hērambaḥ śambaraḥ śambhurlambakarṇō mahābalaḥ ॥ 3 ॥

nandanō lampaṭō bhīmō mēghanādō gaṇañjayaḥ ।
vināyakō virūpākṣō vīraḥ śūravarapradaḥ ॥ 4 ॥

mahāgaṇapatirbuddhipriyaḥ kṣipraprasādanaḥ ।
rudrapriyō gaṇādhyakṣa umāputrōghanāśanaḥ ॥ 5 ॥

kumāragururīśānaputrō mūṣakavāhanaḥ ।
siddhipriyaḥ siddhipatiḥ siddhaḥ siddhivināyakaḥ ॥ 6 ॥

avighnastumburuḥ siṃhavāhanō mōhinīpriyaḥ ।
kaṭaṅkaṭō rājaputraḥ śākalaḥ saṃmitōmitaḥ ॥ 7 ॥

kūṣmāṇḍasāmasambhūtirdurjayō dhūrjayō jayaḥ ।
bhūpatirbhuvanapatirbhūtānāṃ patiravyayaḥ ॥ 8 ॥

viśvakartā viśvamukhō viśvarūpō nidhirguṇaḥ ।
kaviḥ kavīnāmṛṣabhō brahmaṇyō brahmavitpriyaḥ ॥ 9 ॥

jyēṣṭharājō nidhipatirnidhipriyapatipriyaḥ ।
hiraṇmayapurāntaḥsthaḥ sūryamaṇḍalamadhyagaḥ ॥ 10 ॥

karāhatidhvastasindhusalilaḥ pūṣadantabhit ।
umāṅkakēlikutukī muktidaḥ kulapāvanaḥ ॥ 11 ॥

kirīṭī kuṇḍalī hārī vanamālī manōmayaḥ ।
vaimukhyahatadaityaśrīḥ pādāhatijitakṣitiḥ ॥ 12 ॥

sadyōjātaḥ svarṇamuñjamēkhalī durnimittahṛt ।
duḥsvapnahṛtprasahanō guṇī nādapratiṣṭhitaḥ ॥ 13 ॥

surūpaḥ sarvanētrādhivāsō vīrāsanāśrayaḥ ।
pītāmbaraḥ khaṇḍaradaḥ khaṇḍavaiśākhasaṃsthitaḥ ॥ 14 ॥

chitrāṅgaḥ śyāmadaśanō bhālachandrō havirbhujaḥ ।
yōgādhipastārakasthaḥ puruṣō gajakarṇakaḥ ॥ 15 ॥

gaṇādhirājō vijayaḥ sthirō gajapatidhvajī ।
dēvadēvaḥ smaraḥ prāṇadīpakō vāyukīlakaḥ ॥ 16 ॥

vipaśchidvaradō nādō nādabhinnamahāchalaḥ ।
varāharadanō mṛtyuñjayō vyāghrājināmbaraḥ ॥ 17 ॥

ichChāśaktibhavō dēvatrātā daityavimardanaḥ ।
śambhuvaktrōdbhavaḥ śambhukōpahā śambhuhāsyabhūḥ ॥ 18 ॥

śambhutējāḥ śivāśōkahārī gaurīsukhāvahaḥ ।
umāṅgamalajō gaurītējōbhūḥ svardhunībhavaḥ ॥ 19 ॥

yajñakāyō mahānādō girivarṣmā śubhānanaḥ ।
sarvātmā sarvadēvātmā brahmamūrdhā kakupśrutiḥ ॥ 20 ॥

brahmāṇḍakumbhaśchidvyōmabhālaḥsatyaśirōruhaḥ ।
jagajjanmalayōnmēṣanimēṣōgnyarkasōmadṛk ॥ 21 ॥

girīndraikaradō dharmādharmōṣṭhaḥ sāmabṛṃhitaḥ ।
graharkṣadaśanō vāṇījihvō vāsavanāsikaḥ ॥ 22 ॥

bhrūmadhyasaṃsthitakarō brahmavidyāmadōdakaḥ ।
kulāchalāṃsaḥ sōmārkaghaṇṭō rudraśirōdharaḥ ॥ 23 ॥

nadīnadabhujaḥ sarpāṅgulīkastārakānakhaḥ ।
vyōmanābhiḥ śrīhṛdayō mērupṛṣṭhōrṇavōdaraḥ ॥ 24 ॥

kukṣisthayakṣagandharvarakṣaḥkinnaramānuṣaḥ ।
pṛthvīkaṭiḥ sṛṣṭiliṅgaḥ śailōrurdasrajānukaḥ ॥ 25 ॥

pātālajaṅghō munipātkālāṅguṣṭhastrayītanuḥ ।
jyōtirmaṇḍalalāṅgūlō hṛdayālānaniśchalaḥ ॥ 26 ॥

hṛtpadmakarṇikāśālī viyatkēlisarōvaraḥ ।
sadbhaktadhyānanigaḍaḥ pūjāvārinivāritaḥ ॥ 27 ॥

pratāpī kāśyapō mantā gaṇakō viṣṭapī balī ।
yaśasvī dhārmikō jētā prathamaḥ pramathēśvaraḥ ॥ 28 ॥

chintāmaṇirdvīpapatiḥ kalpadrumavanālayaḥ ।
ratnamaṇḍapamadhyasthō ratnasiṃhāsanāśrayaḥ ॥ 29 ॥

tīvrāśirōddhṛtapadō jvālinīmaulilālitaḥ ।
nandānanditapīṭhaśrīrbhōgadō bhūṣitāsanaḥ ॥ 30 ॥

sakāmadāyinīpīṭhaḥ sphuradugrāsanāśrayaḥ ।
tējōvatīśirōratnaṃ satyānityāvataṃsitaḥ ॥ 31 ॥

savighnanāśinīpīṭhaḥ sarvaśaktyambujālayaḥ ।
lipipadmāsanādhārō vahnidhāmatrayālayaḥ ॥ 32 ॥

unnataprapadō gūḍhagulphaḥ saṃvṛtapārṣṇikaḥ ।
pīnajaṅghaḥ śliṣṭajānuḥ sthūlōruḥ prōnnamatkaṭiḥ ॥ 33 ॥

nimnanābhiḥ sthūlakukṣiḥ pīnavakṣā bṛhadbhujaḥ ।
pīnaskandhaḥ kambukaṇṭhō lambōṣṭhō lambanāsikaḥ ॥ 34 ॥

bhagnavāmaradastuṅgasavyadantō mahāhanuḥ ।
hrasvanētratrayaḥ śūrpakarṇō nibiḍamastakaḥ ॥ 35 ॥

stabakākārakumbhāgrō ratnamaulirniraṅkuśaḥ ।
sarpahārakaṭīsūtraḥ sarpayajñōpavītavān ॥ 36 ॥

sarpakōṭīrakaṭakaḥ sarpagraivēyakāṅgadaḥ ।
sarpakakṣōdarābandhaḥ sarparājōttarachChadaḥ ॥ 37 ॥

raktō raktāmbaradharō raktamālāvibhūṣaṇaḥ ।
raktēkṣanō raktakarō raktatālvōṣṭhapallavaḥ ॥ 38 ॥

śvētaḥ śvētāmbaradharaḥ śvētamālāvibhūṣaṇaḥ ।
śvētātapatraruchiraḥ śvētachāmaravījitaḥ ॥ 39 ॥

sarvāvayavasampūrṇaḥ sarvalakṣaṇalakṣitaḥ ।
sarvābharaṇaśōbhāḍhyaḥ sarvaśōbhāsamanvitaḥ ॥ 40 ॥

sarvamaṅgalamāṅgalyaḥ sarvakāraṇakāraṇam ।
sarvadēvavaraḥ śārṅgī bījapūrī gadādharaḥ ॥ 41 ॥

śubhāṅgō lōkasāraṅgaḥ sutantustantuvardhanaḥ ।
kirīṭī kuṇḍalī hārī vanamālī śubhāṅgadaḥ ॥ 42 ॥

ikṣuchāpadharaḥ śūlī chakrapāṇiḥ sarōjabhṛt ।
pāśī dhṛtōtpalaḥ śālimañjarībhṛtsvadantabhṛt ॥ 43 ॥

kalpavallīdharō viśvābhayadaikakarō vaśī ।
akṣamālādharō jñānamudrāvān mudgarāyudhaḥ ॥ 44 ॥

pūrṇapātrī kambudharō vidhṛtāṅkuśamūlakaḥ ।
karasthāmraphalaśchūtakalikābhṛtkuṭhāravān ॥ 45 ॥

puṣkarasthasvarṇaghaṭīpūrṇaratnābhivarṣakaḥ ।
bhāratīsundarīnāthō vināyakaratipriyaḥ ॥ 46 ॥

mahālakṣmīpriyatamaḥ siddhalakṣmīmanōramaḥ ।
ramāramēśapūrvāṅgō dakṣiṇōmāmahēśvaraḥ ॥ 47 ॥

mahīvarāhavāmāṅgō ratikandarpapaśchimaḥ ।
āmōdamōdajananaḥ sapramōdapramōdanaḥ ॥ 48 ॥

saṃvardhitamahāvṛddhirṛddhisiddhipravardhanaḥ ।
dantasaumukhyasumukhaḥ kāntikandalitāśrayaḥ ॥ 49 ॥

madanāvatyāśritāṅghriḥ kṛtavaimukhyadurmukhaḥ ।
vighnasampallavaḥ padmaḥ sarvōnnatamadadravaḥ ॥ 50 ॥

vighnakṛnnimnacharaṇō drāviṇīśaktisatkṛtaḥ ।
tīvrāprasannanayanō jvālinīpālitaikadṛk ॥ 51 ॥

mōhinīmōhanō bhōgadāyinīkāntimaṇḍanaḥ ।
kāminīkāntavaktraśrīradhiṣṭhitavasundharaḥ ॥ 52 ॥

vasudhārāmadōnnādō mahāśaṅkhanidhipriyaḥ ।
namadvasumatīmālī mahāpadmanidhiḥ prabhuḥ ॥ 53 ॥

sarvasadgurusaṃsēvyaḥ śōchiṣkēśahṛdāśrayaḥ ।
īśānamūrdhā dēvēndraśikhaḥ pavananandanaḥ ॥ 54 ॥

pratyugranayanō divyō divyāstraśataparvadhṛk ।
airāvatādisarvāśāvāraṇō vāraṇapriyaḥ ॥ 55 ॥

vajrādyastraparīvārō gaṇachaṇḍasamāśrayaḥ ।
jayājayaparikarō vijayāvijayāvahaḥ ॥ 56 ॥

ajayārchitapādābjō nityānandavanasthitaḥ ।
vilāsinīkṛtōllāsaḥ śauṇḍī saundaryamaṇḍitaḥ ॥ 57 ॥

anantānantasukhadaḥ sumaṅgalasumaṅgalaḥ ।
jñānāśrayaḥ kriyādhāra ichChāśaktiniṣēvitaḥ ॥ 58 ॥

subhagāsaṃśritapadō lalitālalitāśrayaḥ ।
kāminīpālanaḥ kāmakāminīkēlilālitaḥ ॥ 59 ॥

sarasvatyāśrayō gaurīnandanaḥ śrīnikētanaḥ ।
guruguptapadō vāchāsiddhō vāgīśvarīpatiḥ ॥ 60 ॥

nalinīkāmukō vāmārāmō jyēṣṭhāmanōramaḥ ।
raudrīmudritapādābjō humbījastuṅgaśaktikaḥ ॥ 61 ॥

viśvādijananatrāṇaḥ svāhāśaktiḥ sakīlakaḥ ।
amṛtābdhikṛtāvāsō madaghūrṇitalōchanaḥ ॥ 62 ॥

uchChiṣṭōchChiṣṭagaṇakō gaṇēśō gaṇanāyakaḥ ।
sārvakālikasaṃsiddhirnityasēvyō digambaraḥ ॥ 63 ॥

anapāyōnantadṛṣṭirapramēyōjarāmaraḥ ।
anāvilōpratihatirachyutōmṛtamakṣaraḥ ॥ 64 ॥

apratarkyōkṣayōjayyōnādhārōnāmayōmalaḥ ।
amēyasiddhiradvaitamaghōrōgnisamānanaḥ ॥ 65 ॥

anākārōbdhibhūmyagnibalaghnōvyaktalakṣaṇaḥ ।
ādhārapīṭhamādhāra ādhārādhēyavarjitaḥ ॥ 66 ॥

ākhukētana āśāpūraka ākhumahārathaḥ ।
ikṣusāgaramadhyastha ikṣubhakṣaṇalālasaḥ ॥ 67 ॥

ikṣuchāpātirēkaśrīrikṣuchāpaniṣēvitaḥ ।
indragōpasamānaśrīrindranīlasamadyutiḥ ॥ 68 ॥

indīvaradalaśyāma indumaṇḍalamaṇḍitaḥ ।
idhmapriya iḍābhāga iḍāvānindirāpriyaḥ ॥ 69 ॥

ikṣvākuvighnavidhvaṃsī itikartavyatēpsitaḥ ।
īśānamaulirīśāna īśānapriya ītihā ॥ 70 ॥

īṣaṇātrayakalpānta īhāmātravivarjitaḥ ।
upēndra uḍubhṛnmauliruḍunāthakarapriyaḥ ॥ 71 ॥

unnatānana uttuṅga udārastridaśāgraṇīḥ ।
ūrjasvānūṣmalamada ūhāpōhadurāsadaḥ ॥ 72 ॥

ṛgyajuḥsāmanayana ṛddhisiddhisamarpakaḥ ।
ṛjuchittaikasulabhō ṛṇatrayavimōchanaḥ ॥ 73 ॥

luptavighnaḥ svabhaktānāṃ luptaśaktiḥ suradviṣām ।
luptaśrīrvimukhārchānāṃ lūtāvisphōṭanāśanaḥ ॥ 74 ॥

ēkārapīṭhamadhyastha ēkapādakṛtāsanaḥ ।
ējitākhiladaityaśrīrēdhitākhilasaṃśrayaḥ ॥ 75 ॥

aiśvaryanidhiraiśvaryamaihikāmuṣmikapradaḥ ।
airaṃmadasamōnmēṣa airāvatasamānanaḥ ॥ 76 ॥

ōṅkāravāchya ōṅkāra ōjasvānōṣadhīpatiḥ ।
audāryanidhirauddhatyadhairya aunnatyaniḥsamaḥ ॥ 77 ॥

aṅkuśaḥ suranāgānāmaṅkuśākārasaṃsthitaḥ ।
aḥ samastavisargāntapadēṣu parikīrtitaḥ ॥ 78 ॥

kamaṇḍaludharaḥ kalpaḥ kapardī kalabhānanaḥ ।
karmasākṣī karmakartā karmākarmaphalapradaḥ ॥ 79 ॥

kadambagōlakākāraḥ kūṣmāṇḍagaṇanāyakaḥ ।
kāruṇyadēhaḥ kapilaḥ kathakaḥ kaṭisūtrabhṛt ॥ 80 ॥

kharvaḥ khaḍgapriyaḥ khaḍgaḥ khāntāntaḥsthaḥ khanirmalaḥ ।
khalvāṭaśṛṅganilayaḥ khaṭvāṅgī khadurāsadaḥ ॥ 81 ॥

guṇāḍhyō gahanō gadyō gadyapadyasudhārṇavaḥ ।
gadyagānapriyō garjō gītagīrvāṇapūrvajaḥ ॥ 82 ॥

guhyāchāraratō guhyō guhyāgamanirūpitaḥ ।
guhāśayō guḍābdhisthō gurugamyō gururguruḥ ॥ 83 ॥

ghaṇṭāghargharikāmālī ghaṭakumbhō ghaṭōdaraḥ ।
ṅakāravāchyō ṅākārō ṅakārākāraśuṇḍabhṛt ॥ 84 ॥

chaṇḍaśchaṇḍēśvaraśchaṇḍī chaṇḍēśaśchaṇḍavikramaḥ ।
charācharapitā chintāmaṇiścharvaṇalālasaḥ ॥ 85 ॥

ChandaśChandōdbhavaśChandō durlakṣyaśChandavigrahaḥ ।
jagadyōnirjagatsākṣī jagadīśō jaganmayaḥ ॥ 86 ॥

japyō japaparō jāpyō jihvāsiṃhāsanaprabhuḥ ।
sravadgaṇḍōllasaddhānajhaṅkāribhramarākulaḥ ॥ 87 ॥

ṭaṅkārasphārasaṃrāvaṣṭaṅkāramaṇinūpuraḥ ।
ṭhadvayīpallavāntasthasarvamantrēṣu siddhidaḥ ॥ 88 ॥

ḍiṇḍimuṇḍō ḍākinīśō ḍāmarō ḍiṇḍimapriyaḥ ।
ḍhakkāninādamuditō ḍhauṅkō ḍhuṇḍhivināyakaḥ ॥ 89 ॥

tattvānāṃ prakṛtistattvaṃ tattvampadanirūpitaḥ ।
tārakāntarasaṃsthānastārakastārakāntakaḥ ॥ 90 ॥

sthāṇuḥ sthāṇupriyaḥ sthātā sthāvaraṃ jaṅgamaṃ jagat ।
dakṣayajñapramathanō dātā dānaṃ damō dayā ॥ 91 ॥

dayāvāndivyavibhavō daṇḍabhṛddaṇḍanāyakaḥ ।
dantaprabhinnābhramālō daityavāraṇadāraṇaḥ ॥ 92 ॥

daṃṣṭrālagnadvīpaghaṭō dēvārthanṛgajākṛtiḥ ।
dhanaṃ dhanapatērbandhurdhanadō dharaṇīdharaḥ ॥ 93 ॥

dhyānaikaprakaṭō dhyēyō dhyānaṃ dhyānaparāyaṇaḥ ।
dhvaniprakṛtichītkārō brahmāṇḍāvalimēkhalaḥ ॥ 94 ॥

nandyō nandipriyō nādō nādamadhyapratiṣṭhitaḥ ।
niṣkalō nirmalō nityō nityānityō nirāmayaḥ ॥ 95 ॥

paraṃ vyōma paraṃ dhāma paramātmā paraṃ padam ॥ 96 ॥

parātparaḥ paśupatiḥ paśupāśavimōchanaḥ ।
pūrṇānandaḥ parānandaḥ purāṇapuruṣōttamaḥ ॥ 97 ॥

padmaprasannavadanaḥ praṇatājñānanāśanaḥ ।
pramāṇapratyayātītaḥ praṇatārtinivāraṇaḥ ॥ 98 ॥

phaṇihastaḥ phaṇipatiḥ phūtkāraḥ phaṇitapriyaḥ ।
bāṇārchitāṅghriyugalō bālakēlikutūhalī ।
brahma brahmārchitapadō brahmachārī bṛhaspatiḥ ॥ 99 ॥

bṛhattamō brahmaparō brahmaṇyō brahmavitpriyaḥ ।
bṛhannādāgryachītkārō brahmāṇḍāvalimēkhalaḥ ॥ 100 ॥

bhrūkṣēpadattalakṣmīkō bhargō bhadrō bhayāpahaḥ ।
bhagavān bhaktisulabhō bhūtidō bhūtibhūṣaṇaḥ ॥ 101 ॥

bhavyō bhūtālayō bhōgadātā bhrūmadhyagōcharaḥ ।
mantrō mantrapatirmantrī madamattō manō mayaḥ ॥ 102 ॥

mēkhalāhīśvarō mandagatirmandanibhēkṣaṇaḥ ।
mahābalō mahāvīryō mahāprāṇō mahāmanāḥ ॥ 103 ॥

yajñō yajñapatiryajñagōptā yajñaphalapradaḥ ।
yaśaskarō yōgagamyō yājñikō yājakapriyaḥ ॥ 104 ॥

rasō rasapriyō rasyō rañjakō rāvaṇārchitaḥ ।
rājyarakṣākarō ratnagarbhō rājyasukhapradaḥ ॥ 105 ॥

lakṣō lakṣapatirlakṣyō layasthō laḍḍukapriyaḥ ।
lāsapriyō lāsyaparō lābhakṛllōkaviśrutaḥ ॥ 106 ॥

varēṇyō vahnivadanō vandyō vēdāntagōcharaḥ ।
vikartā viśvataśchakṣurvidhātā viśvatōmukhaḥ ॥ 107 ॥

vāmadēvō viśvanētā vajrivajranivāraṇaḥ ।
vivasvadbandhanō viśvādhārō viśvēśvarō vibhuḥ ॥ 108 ॥

śabdabrahma śamaprāpyaḥ śambhuśaktigaṇēśvaraḥ ।
śāstā śikhāgranilayaḥ śaraṇyaḥ śambarēśvaraḥ ॥ 109 ॥

ṣaḍṛtukusumasragvī ṣaḍādhāraḥ ṣaḍakṣaraḥ ।
saṃsāravaidyaḥ sarvajñaḥ sarvabhēṣajabhēṣajam ॥ 110 ॥

sṛṣṭisthitilayakrīḍaḥ surakuñjarabhēdakaḥ ।
sindūritamahākumbhaḥ sadasadbhaktidāyakaḥ ॥ 111 ॥

sākṣī samudramathanaḥ svayaṃvēdyaḥ svadakṣiṇaḥ ।
svatantraḥ satyasaṅkalpaḥ sāmagānarataḥ sukhī ॥ 112 ॥

haṃsō hastipiśāchīśō havanaṃ havyakavyabhuk ।
havyaṃ hutapriyō hṛṣṭō hṛllēkhāmantramadhyagaḥ ॥ 113 ॥

kṣētrādhipaḥ kṣamābhartā kṣamākṣamaparāyaṇaḥ ।
kṣiprakṣēmakaraḥ kṣēmānandaḥ kṣōṇīsuradrumaḥ ॥ 114 ॥

dharmapradōrthadaḥ kāmadātā saubhāgyavardhanaḥ ।
vidyāpradō vibhavadō bhuktimuktiphalapradaḥ ॥ 115 ॥

ābhirūpyakarō vīraśrīpradō vijayapradaḥ ।
sarvavaśyakarō garbhadōṣahā putrapautradaḥ ॥ 116 ॥

mēdhādaḥ kīrtidaḥ śōkahārī daurbhāgyanāśanaḥ ।
prativādimukhastambhō ruṣṭachittaprasādanaḥ ॥ 117 ॥

parābhichāraśamanō duḥkhahā bandhamōkṣadaḥ ।
lavastruṭiḥ kalā kāṣṭhā nimēṣastatparakṣaṇaḥ ॥ 118 ॥

ghaṭī muhūrtaḥ praharō divā naktamaharniśam ।
pakṣō māsartvayanābdayugaṃ kalpō mahālayaḥ ॥ 119 ॥

rāśistārā tithiryōgō vāraḥ karaṇamaṃśakam ।
lagnaṃ hōrā kālachakraṃ mēruḥ saptarṣayō dhruvaḥ ॥ 120 ॥

rāhurmandaḥ kavirjīvō budhō bhaumaḥ śaśī raviḥ ।
kālaḥ sṛṣṭiḥ sthitirviśvaṃ sthāvaraṃ jaṅgamaṃ jagat ॥ 121 ॥

bhūrāpōgnirmarudvyōmāhaṅkṛtiḥ prakṛtiḥ pumān ।
brahmā viṣṇuḥ śivō rudra īśaḥ śaktiḥ sadāśivaḥ ॥ 122 ॥

tridaśāḥ pitaraḥ siddhā yakṣā rakṣāṃsi kinnarāḥ ।
siddhavidyādharā bhūtā manuṣyāḥ paśavaḥ khagāḥ ॥ 123 ॥

samudrāḥ saritaḥ śailā bhūtaṃ bhavyaṃ bhavōdbhavaḥ ।
sāṅkhyaṃ pātañjalaṃ yōgaṃ purāṇāni śrutiḥ smṛtiḥ ॥ 124 ॥

vēdāṅgāni sadāchārō mīmāṃsā nyāyavistaraḥ ।
āyurvēdō dhanurvēdō gāndharvaṃ kāvyanāṭakam ॥ 125 ॥

vaikhānasaṃ bhāgavataṃ mānuṣaṃ pāñcharātrakam ।
śaivaṃ pāśupataṃ kālāmukhambhairavaśāsanam ॥ 126 ॥

śāktaṃ vaināyakaṃ sauraṃ jainamārhatasaṃhitā ।
sadasadvyaktamavyaktaṃ sachētanamachētanam ॥ 127 ॥

bandhō mōkṣaḥ sukhaṃ bhōgō yōgaḥ satyamaṇurmahān ।
svasti humphaṭ svadhā svāhā śrauṣaṭ vauṣaṭ vaṣaṇ namaḥ 128 ॥

jñānaṃ vijñānamānandō bōdhaḥ saṃvitsamōsamaḥ ।
ēka ēkākṣarādhāra ēkākṣaraparāyaṇaḥ ॥ 129 ॥

ēkāgradhīrēkavīra ēkōnēkasvarūpadhṛk ।
dvirūpō dvibhujō dvyakṣō dviradō dvīparakṣakaḥ ॥ 130 ॥

dvaimāturō dvivadanō dvandvahīnō dvayātigaḥ ।
tridhāmā trikarastrētā trivargaphaladāyakaḥ ॥ 131 ॥

triguṇātmā trilōkādistriśaktīśastrilōchanaḥ ।
chaturvidhavachōvṛttiparivṛttipravartakaḥ ॥ 132 ॥

chaturbāhuśchaturdantaśchaturātmā chaturbhujaḥ ।
chaturvidhōpāyamayaśchaturvarṇāśramāśrayaḥ 133 ॥

chaturthīpūjanaprītaśchaturthītithisambhavaḥ ॥
pañchākṣarātmā pañchātmā pañchāsyaḥ pañchakṛttamaḥ ॥ 134 ॥

pañchādhāraḥ pañchavarṇaḥ pañchākṣaraparāyaṇaḥ ।
pañchatālaḥ pañchakaraḥ pañchapraṇavamātṛkaḥ ॥ 135 ॥

pañchabrahmamayasphūrtiḥ pañchāvaraṇavāritaḥ ।
pañchabhakṣapriyaḥ pañchabāṇaḥ pañchaśikhātmakaḥ ॥ 136 ॥

ṣaṭkōṇapīṭhaḥ ṣaṭchakradhāmā ṣaḍgranthibhēdakaḥ ।
ṣaḍaṅgadhvāntavidhvaṃsī ṣaḍaṅgulamahāhradaḥ ॥ 137 ॥

ṣaṇmukhaḥ ṣaṇmukhabhrātā ṣaṭśaktiparivāritaḥ ।
ṣaḍvairivargavidhvaṃsī ṣaḍūrmibhayabhañjanaḥ ॥ 138 ॥

ṣaṭtarkadūraḥ ṣaṭkarmā ṣaḍguṇaḥ ṣaḍrasāśrayaḥ ।
saptapātālacharaṇaḥ saptadvīpōrumaṇḍalaḥ ॥ 139 ॥

saptasvarlōkamukuṭaḥ saptasaptivarapradaḥ ।
saptāṅgarājyasukhadaḥ saptarṣigaṇavanditaḥ ॥ 140 ॥

saptachChandōnidhiḥ saptahōtraḥ saptasvarāśrayaḥ ।
saptābdhikēlikāsāraḥ saptamātṛniṣēvitaḥ ॥ 141 ॥

saptachChandō mōdamadaḥ saptachChandō makhaprabhuḥ ।
aṣṭamūrtirdhyēyamūrtiraṣṭaprakṛtikāraṇam ॥ 142 ॥

aṣṭāṅgayōgaphalabhṛdaṣṭapatrāmbujāsanaḥ ।
aṣṭaśaktisamānaśrīraṣṭaiśvaryapravardhanaḥ ॥ 143 ॥

aṣṭapīṭhōpapīṭhaśrīraṣṭamātṛsamāvṛtaḥ ।
aṣṭabhairavasēvyōṣṭavasuvandyōṣṭamūrtibhṛt ॥ 144 ॥

aṣṭachakrasphuranmūrtiraṣṭadravyahaviḥpriyaḥ ।
aṣṭaśrīraṣṭasāmaśrīraṣṭaiśvaryapradāyakaḥ ।
navanāgāsanādhyāsī navanidhyanuśāsitaḥ ॥ 145 ॥

navadvārapurāvṛttō navadvāranikētanaḥ ।
navanāthamahānāthō navanāgavibhūṣitaḥ ॥ 146 ॥

navanārāyaṇastulyō navadurgāniṣēvitaḥ ।
navaratnavichitrāṅgō navaśaktiśirōddhṛtaḥ ॥ 147 ॥

daśātmakō daśabhujō daśadikpativanditaḥ ।
daśādhyāyō daśaprāṇō daśēndriyaniyāmakaḥ ॥ 148 ॥

daśākṣaramahāmantrō daśāśāvyāpivigrahaḥ ।
ēkādaśamahārudraiḥstutaśchaikādaśākṣaraḥ ॥ 149 ॥

dvādaśadvidaśāṣṭādidōrdaṇḍāstranikētanaḥ ।
trayōdaśabhidābhinnō viśvēdēvādhidaivatam ॥ 150 ॥

chaturdaśēndravaradaśchaturdaśamanuprabhuḥ ।
chaturdaśādyavidyāḍhyaśchaturdaśajagatpatiḥ ॥ 151 ॥

sāmapañchadaśaḥ pañchadaśīśītāṃśunirmalaḥ ।
tithipañchadaśākārastithyā pañchadaśārchitaḥ ॥ 152 ॥

ṣōḍaśādhāranilayaḥ ṣōḍaśasvaramātṛkaḥ ।
ṣōḍaśāntapadāvāsaḥ ṣōḍaśēndukalātmakaḥ ॥ 153 ॥

kalāsaptadaśī saptadaśasaptadaśākṣaraḥ ।
aṣṭādaśadvīpapatiraṣṭādaśapurāṇakṛt ॥ 154 ॥

aṣṭādaśauṣadhīsṛṣṭiraṣṭādaśavidhiḥ smṛtaḥ ।
aṣṭādaśalipivyaṣṭisamaṣṭijñānakōvidaḥ ॥ 155 ॥

aṣṭādaśānnasampattiraṣṭādaśavijātikṛt ।
ēkaviṃśaḥ pumānēkaviṃśatyaṅgulipallavaḥ ॥ 156 ॥

chaturviṃśatitattvātmā pañchaviṃśākhyapūruṣaḥ ।
saptaviṃśatitārēśaḥ saptaviṃśatiyōgakṛt ॥ 157 ॥

dvātriṃśadbhairavādhīśaśchatustriṃśanmahāhradaḥ ।
ṣaṭtriṃśattattvasambhūtiraṣṭatriṃśatkalātmakaḥ ॥ 158 ॥

pañchāśadviṣṇuśaktīśaḥ pañchāśanmātṛkālayaḥ ।
dvipañchāśadvapuḥśrēṇītriṣaṣṭyakṣarasaṃśrayaḥ ।
pañchāśadakṣaraśrēṇīpañchāśadrudravigrahaḥ ॥ 159 ॥

chatuḥṣaṣṭimahāsiddhiyōginīvṛndavanditaḥ ।
namadēkōnapañchāśanmarudvarganirargalaḥ ॥ 160 ॥

chatuḥṣaṣṭyarthanirṇētā chatuḥṣaṣṭikalānidhiḥ ।
aṣṭaṣaṣṭimahātīrthakṣētrabhairavavanditaḥ ॥ 161 ॥

chaturnavatimantrātmā ṣaṇṇavatyadhikaprabhuḥ ।
śatānandaḥ śatadhṛtiḥ śatapatrāyatēkṣaṇaḥ ॥ 162 ॥

śatānīkaḥ śatamakhaḥ śatadhārāvarāyudhaḥ ।
sahasrapatranilayaḥ sahasraphaṇibhūṣaṇaḥ ॥ 163 ॥

sahasraśīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasrapāt ।
sahasranāmasaṃstutyaḥ sahasrākṣabalāpahaḥ ॥ 164 ॥

daśasāhasraphaṇibhṛtphaṇirājakṛtāsanaḥ ।
aṣṭāśītisahasrādyamaharṣistōtrapāṭhitaḥ ॥ 165 ॥

lakṣādhāraḥ priyādhārō lakṣādhāramanōmayaḥ ।
chaturlakṣajapaprītaśchaturlakṣaprakāśakaḥ ॥ 166 ॥

chaturaśītilakṣāṇāṃ jīvānāṃ dēhasaṃsthitaḥ ।
kōṭisūryapratīkāśaḥ kōṭichandrāṃśunirmalaḥ ॥ 167 ॥

śivōdbhavādyaṣṭakōṭivaināyakadhurandharaḥ ।
saptakōṭimahāmantramantritāvayavadyutiḥ ॥ 168 ॥

trayastriṃśatkōṭisuraśrēṇīpraṇatapādukaḥ ।
anantadēvatāsēvyō hyanantaśubhadāyakaḥ ॥ 169 ॥

anantanāmānantaśrīranantōnantasaukhyadaḥ ।
anantaśaktisahitō hyanantamunisaṃstutaḥ ॥ 170 ॥

iti vaināyakaṃ nāmnāṃ sahasramidamīritam ।
idaṃ brāhmē muhūrtē yaḥ paṭhati pratyahaṃ naraḥ ॥ 171 ॥

karasthaṃ tasya sakalamaihikāmuṣmikaṃ sukham ।
āyurārōgyamaiśvaryaṃ dhairyaṃ śauryaṃ balaṃ yaśaḥ ॥ 172 ॥

mēdhā prajñā dhṛtiḥ kāntiḥ saubhāgyamabhirūpatā ।
satyaṃ dayā kṣamā śāntirdākṣiṇyaṃ dharmaśīlatā ॥ 173 ॥

jagatsaṃvananaṃ viśvasaṃvādō vēdapāṭavam ।
sabhāpāṇḍityamaudāryaṃ gāmbhīryaṃ brahmavarchasam ॥ 174 ॥

ōjastējaḥ kulaṃ śīlaṃ pratāpō vīryamāryatā ।
jñānaṃ vijñānamāstikyaṃ sthairyaṃ viśvāsatā tathā ॥ 175 ॥

dhanadhānyādivṛddhiścha sakṛdasya japādbhavēt ।
vaśyaṃ chaturvidhaṃ viśvaṃ japādasya prajāyatē ॥ 176 ॥

rājñō rājakalatrasya rājaputrasya mantriṇaḥ ।
japyatē yasya vaśyārthē sa dāsastasya jāyatē ॥ 177 ॥

dharmārthakāmamōkṣāṇāmanāyāsēna sādhanam ।
śākinīḍākinīrakṣōyakṣagrahabhayāpaham ॥ 178 ॥

sāmrājyasukhadaṃ sarvasapatnamadamardanam ।
samastakalahadhvaṃsi dagdhabījaprarōhaṇam ॥ 179 ॥

duḥsvapnaśamanaṃ kruddhasvāmichittaprasādanam ।
ṣaḍvargāṣṭamahāsiddhitrikālajñānakāraṇam ॥ 180 ॥

parakṛtyapraśamanaṃ parachakrapramardanam ।
saṅgrāmamārgē savēṣāmidamēkaṃ jayāvaham ॥ 181 ॥

sarvavandhyatvadōṣaghnaṃ garbharakṣaikakāraṇam ।
paṭhyatē pratyahaṃ yatra stōtraṃ gaṇapatēridam ॥ 182 ॥

dēśē tatra na durbhikṣamītayō duritāni cha ।
na tadgēhaṃ jahāti śrīryatrāyaṃ japyatē stavaḥ ॥ 183 ॥

kṣayakuṣṭhapramēhārśabhagandaraviṣūchikāḥ ।
gulmaṃ plīhānamaśamānamatisāraṃ mahōdaram ॥ 184 ॥

kāsaṃ śvāsamudāvartaṃ śūlaṃ śōphāmayōdaram ।
śirōrōgaṃ vamiṃ hikkāṃ gaṇḍamālāmarōchakam ॥ 185 ॥

vātapittakaphadvandvatridōṣajanitajvaram ।
āgantuviṣamaṃ śītamuṣṇaṃ chaikāhikādikam ॥ 186 ॥

ityādyuktamanuktaṃ vā rōgadōṣādisambhavam ।
sarvaṃ praśamayatyāśu stōtrasyāsya sakṛjjapaḥ ॥ 187 ॥

prāpyatēsya japātsiddhiḥ strīśūdraiḥ patitairapi ।
sahasranāmamantrōyaṃ japitavyaḥ śubhāptayē ॥ 188 ॥

mahāgaṇapatēḥ stōtraṃ sakāmaḥ prajapannidam ।
ichChayā sakalān bhōgānupabhujyēha pārthivān ॥ 189 ॥

manōrathaphalairdivyairvyōmayānairmanōramaiḥ ।
chandrēndrabhāskarōpēndrabrahmaśarvādisadmasu ॥ 190 ॥

kāmarūpaḥ kāmagatiḥ kāmadaḥ kāmadēśvaraḥ ।
bhuktvā yathēpsitānbhōgānabhīṣṭaiḥ saha bandhubhiḥ ॥ 191 ॥

gaṇēśānucharō bhūtvā gaṇō gaṇapatipriyaḥ ।
nandīśvarādisānandairnanditaḥ sakalairgaṇaiḥ ॥ 192 ॥

śivābhyāṃ kṛpayā putranirviśēṣaṃ cha lālitaḥ ।
śivabhaktaḥ pūrṇakāmō gaṇēśvaravarātpunaḥ ॥ 193 ॥

jātismarō dharmaparaḥ sārvabhaumōbhijāyatē ।
niṣkāmastu japannityaṃ bhaktyā vighnēśatatparaḥ ॥ 194 ॥

yōgasiddhiṃ parāṃ prāpya jñānavairāgyasaṃyutaḥ ।
nirantarē nirābādhē paramānandasañjñitē ॥ 195 ॥

viśvōttīrṇē parē pūrṇē punarāvṛttivarjitē ।
līnō vaināyakē dhāmni ramatē nityanirvṛtē ॥ 196 ॥

yō nāmabhirhutairdattaiḥ pūjayēdarchayē^^ēnnaraḥ ।
rājānō vaśyatāṃ yānti ripavō yānti dāsatām ॥ 197 ॥

tasya sidhyanti mantrāṇāṃ durlabhāśchēṣṭasiddhayaḥ ।
mūlamantrādapi stōtramidaṃ priyatamaṃ mama ॥ 198 ॥

nabhasyē māsi śuklāyāṃ chaturthyāṃ mama janmani ।
dūrvābhirnāmabhiḥ pūjāṃ tarpaṇaṃ vidhivachcharēt ॥ 199 ॥

aṣṭadravyairviśēṣēṇa kuryādbhaktisusaṃyutaḥ ।
tasyēpsitaṃ dhanaṃ dhānyamaiśvaryaṃ vijayō yaśaḥ ॥ 200 ॥

bhaviṣyati na sandēhaḥ putrapautrādikaṃ sukham ।
idaṃ prajapitaṃ stōtraṃ paṭhitaṃ śrāvitaṃ śrutam ॥ 201 ॥

vyākṛtaṃ charchitaṃ dhyātaṃ vimṛṣṭamabhivanditam ।
ihāmutra cha viśvēṣāṃ viśvaiśvaryapradāyakam ॥ 202 ॥

svachChandachāriṇāpyēṣa yēna sandhāryatē stavaḥ ।
sa rakṣyatē śivōdbhūtairgaṇairadhyaṣṭakōṭibhiḥ ॥ 203 ॥

likhitaṃ pustakastōtraṃ mantrabhūtaṃ prapūjayēt ।
tatra sarvōttamā lakṣmīḥ sannidhattē nirantaram ॥ 204 ॥

dānairaśēṣairakhilairvrataiścha tīrthairaśēṣairakhilairmakhaiścha ।
na tatphalaṃ vindati yadgaṇēśasahasranāmasmaraṇēna sadyaḥ ॥ 205 ॥

ētannāmnāṃ sahasraṃ paṭhati dinamaṇau pratyahamprōjjihānē
sāyaṃ madhyandinē vā triṣavaṇamathavā santataṃ vā janō yaḥ ।
sa syādaiśvaryadhuryaḥ prabhavati vachasāṃ kīrtimuchchaistanōti
dāridryaṃ hanti viśvaṃ vaśayati suchiraṃ vardhatē putrapautraiḥ ॥ 206 ॥

akiñchanōpyēkachittō niyatō niyatāsanaḥ ।
prajapaṃśchaturō māsān gaṇēśārchanatatparaḥ ॥ 207 ॥

daridratāṃ samunmūlya saptajanmānugāmapi ।
labhatē mahatīṃ lakṣmīmityājñā pāramēśvarī ॥ 208 ॥

āyuṣyaṃ vītarōgaṃ kulamativimalaṃ sampadaśchārtināśaḥ
kīrtirnityāvadātā bhavati khalu navā kāntiravyājabhavyā ।
putrāḥ santaḥ kalatraṃ guṇavadabhimataṃ yadyadanyachcha tatta -
nnityaṃ yaḥ stōtramētat paṭhati gaṇapatēstasya hastē samastam ॥ 209 ॥

gaṇañjayō gaṇapatirhērambō dharaṇīdharaḥ ।
mahāgaṇapatirbuddhipriyaḥ kṣipraprasādanaḥ ॥ 210 ॥

amōghasiddhiramṛtamantraśchintāmaṇirnidhiḥ ।
sumaṅgalō bījamāśāpūrakō varadaḥ kalaḥ ॥ 211 ॥

kāśyapō nandanō vāchāsiddhō ḍhuṇḍhirvināyakaḥ ।
mōdakairēbhiratraikaviṃśatyā nāmabhiḥ pumān ॥ 212 ॥

upāyanaṃ dadēdbhaktyā matprasādaṃ chikīrṣati ।
vatsaraṃ vighnarājōsya tathyamiṣṭārthasiddhayē ॥ 213 ॥

yaḥ stauti madgatamanā mamārādhanatatparaḥ ।
stutō nāmnā sahasrēṇa tēnāhaṃ nātra saṃśayaḥ ॥ 214 ॥

namō namaḥ suravarapūjitāṅghrayē
namō namō nirupamamaṅgalātmanē ।
namō namō vipuladayaikasiddhayē
namō namaḥ karikalabhānanāya tē ॥ 215 ॥

kiṅkiṇīgaṇarachitacharaṇaḥ
prakaṭitagurumitachārukaraṇaḥ ।
madajalalaharīkalitakapōlaḥ
śamayatu duritaṃ gaṇapatināmnā ॥ 216 ॥

॥ iti śrīgaṇēśapurāṇē upāsanākhaṇḍē īśvaragaṇēśasaṃvādē
gaṇēśasahasranāmastōtraṃ nāma ṣaṭchatvāriṃśōdhyāyaḥ ॥

மஹா க3ணபதி ஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ரம்

முனிருவாச
கத2ம் நாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் தம் க3ணேஶ உபதி3ஷ்டவான் ।
ஶிவத3ம் தன்மமாசக்ஷ்வ லோகானுக்3ரஹதத்பர ॥ 1 ॥

ப்3ரஹ்மோவாச
தே3வ: பூர்வம் புராராதி: புரத்ரயஜயோத்3யமே ।
அனர்சனாத்3க3ணேஶஸ்ய ஜாதோ விக்4னாகுல: கில ॥ 2 ॥

மனஸா ஸ வினிர்தா4ர்ய த3த்3ருஶே விக்4னகாரணம் ।
மஹாக3ணபதிம் ப4க்த்யா ஸமப்4யர்ச்ய யதா2விதி4 ॥ 3 ॥

விக்4னப்ரஶமனோபாயமப்ருச்ச2த3பரிஶ்ரமம் ।
ஸன்துஷ்ட: பூஜயா ஶம்போ4ர்மஹாக3ணபதி: ஸ்வயம் ॥ 4 ॥

ஸர்வவிக்4னப்ரஶமனம் ஸர்வகாமப2லப்ரத3ம் ।
ததஸ்தஸ்மை ஸ்வயம் நாம்னாம் ஸஹஸ்ரமித3மப்3ரவீத் ॥ 5 ॥

அஸ்ய ஶ்ரீமஹாக3ணபதிஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரமாலாமன்த்ரஸ்ய ।
க3ணேஶ ருஷி:, மஹாக3ணபதிர்தே3வதா, நானாவிதா4னிச்ச2ன்தா3ம்ஸி ।
ஹுமிதி பீ3ஜம், துங்க3மிதி ஶக்தி:, ஸ்வாஹாஶக்திரிதி கீலகம் ।
ஸகலவிக்4னவினாஶனத்3வாரா ஶ்ரீமஹாக3ணபதிப்ரஸாத3ஸித்3த்4யர்தே2 ஜபே வினியோக:3 ।

அத2 கரன்யாஸ:
க3ணேஶ்வரோ க3ணக்ரீட3 இத்யங்கு3ஷ்டா2ப்4யாம் நம: ।
குமாரகு3ருரீஶான இதி தர்ஜனீப்4யாம் நம: ॥
ப்3ரஹ்மாண்ட3கும்ப4ஶ்சித்3வ்யோமேதி மத்4யமாப்4யாம் நம: ।
ரக்தோ ரக்தாம்ப3ரத4ர இத்யனாமிகாப்4யாம் நம:
ஸர்வஸத்3கு3ருஸம்ஸேவ்ய இதி கனிஷ்டி2காப்4யாம் நம: ।
லுப்தவிக்4ன: ஸ்வப4க்தானாமிதி கரதலகரப்ருஷ்டா2ப்4யாம் நம: ॥

அத2 அங்க3ன்யாஸ:
ச2ன்த3ஶ்ச2ன்தோ3த்3ப4வ இதி ஹ்ருத3யாய நம: ।
நிஷ்கலோ நிர்மல இதி ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2திலயக்ரீட3 இதி ஶிகா2யை வஷட் ।
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமானந்த3 இதி கவசாய ஹும் ।
அஷ்டாங்க3யோக3ப2லப்4ருதி3தி நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
அனந்தஶக்திஸஹித இத்யஸ்த்ராய ப2ட் ।
பூ4ர்பு4வ: ஸ்வரோம் இதி தி3க்3ப3ன்த:4 ।

அத2 த்4யானம்
கஜ3வத3னமசின்த்யம் தீக்ஷ்ணத3ம்ஷ்ட்ரம் த்ரினேத்ரம்
ப்3ருஹது3த3ரமஶேஷம் பூ4திராஜம் புராணம் ।
அமரவரஸுபூஜ்யம் ரக்தவர்ணம் ஸுரேஶம்
பஶுபதிஸுதமீஶம் விக்4னராஜம் நமாமி ॥

ஶ்ரீக3ணபதிருவாச
ஓம் க3ணேஶ்வரோ க3ணக்ரீடோ3 க3ணனாதோ2 க3ணாதி4ப: ।
ஏகத3ன்தோ வக்ரதுண்டோ3 கஜ3வக்த்ரோ மஹோத3ர: ॥ 1 ॥

லம்போ3த3ரோ தூ4ம்ரவர்ணோ விகடோ விக்4னநாஶன: ।
ஸுமுகோ2 து3ர்முகோ2 பு3த்3தோ4 விக்4னராஜோ கஜ3ானந: ॥ 2 ॥

பீ4ம: ப்ரமோத3 ஆமோத:3 ஸுரானந்தோ3 மதோ3த்கட: ।
ஹேரம்ப:3 ஶம்ப3ர: ஶம்பு4ர்லம்ப3கர்ணோ மஹாப3ல: ॥ 3 ॥

நன்த3னோ லம்படோ பீ4மோ மேக4னாதோ3 க3ணஞ்ஜய: ।
வினாயகோ விரூபாக்ஷோ வீர: ஶூரவரப்ரத:3 ॥ 4 ॥

மஹாக3ணபதிர்பு3த்3தி4ப்ரிய: க்ஷிப்ரப்ரஸாத3ன: ।
ருத்3ரப்ரியோ க3ணாத்4யக்ஷ உமாபுத்ரோக4னாஶன: ॥ 5 ॥

குமாரகு3ருரீஶானபுத்ரோ மூஷகவாஹன: ।
ஸித்3தி4ப்ரிய: ஸித்3தி4பதி: ஸித்3த:4 ஸித்3தி4வினாயக: ॥ 6 ॥

அவிக்4னஸ்தும்பு3ரு: ஸிம்ஹவாஹனோ மோஹினீப்ரிய: ।
கடங்கடோ ராஜபுத்ர: ஶாகல: ஸம்மிதோமித: ॥ 7 ॥

கூஷ்மாண்ட3ஸாமஸம்பூ4திர்து3ர்ஜயோ தூ4ர்ஜயோ ஜய: ।
பூ4பதிர்பு4வனபதிர்பூ4தானாம் பதிரவ்யய: ॥ 8 ॥

விஶ்வகர்தா விஶ்வமுகோ2 விஶ்வரூபோ நிதி4ர்கு3ண: ।
கவி: கவீனாம்ருஷபோ4 ப்3ரஹ்மண்யோ ப்3ரஹ்மவித்ப்ரிய: ॥ 9 ॥

ஜ்யேஷ்ட2ராஜோ நிதி4பதிர்னிதி4ப்ரியபதிப்ரிய: ।
ஹிரண்மயபுரான்த:ஸ்த:2 ஸூர்யமண்ட3லமத்4யக:3 ॥ 1௦ ॥

கராஹதித்4வஸ்தஸின்து4ஸலில: பூஷத3ன்தபி4த் ।
உமாங்ககேலிகுதுகீ முக்தித:3 குலபாவன: ॥ 11 ॥

கிரீடீ குண்ட3லீ ஹாரீ வனமாலீ மனோமய: ।
வைமுக்2யஹததை3த்யஶ்ரீ: பாதா3ஹதிஜிதக்ஷிதி: ॥ 12 ॥

ஸத்3யோஜாத: ஸ்வர்ணமுஞ்ஜமேக2லீ து3ர்னிமித்தஹ்ருத் ।
து3:ஸ்வப்னஹ்ருத்ப்ரஸஹனோ கு3ணீ நாத3ப்ரதிஷ்டி2த: ॥ 13 ॥

ஸுரூப: ஸர்வனேத்ராதி4வாஸோ வீராஸனாஶ்ரய: ।
பீதாம்ப3ர: க2ண்ட3ரத:3 க2ண்ட3வைஶாக2ஸம்ஸ்தி2த: ॥ 14 ॥

சித்ராங்க:3 ஶ்யாமத3ஶனோ பா4லசன்த்3ரோ ஹவிர்பு4ஜ: ।
யோகா3தி4பஸ்தாரகஸ்த:2 புருஷோ கஜ3கர்ணக: ॥ 15 ॥

க3ணாதி4ராஜோ விஜய: ஸ்தி2ரோ கஜ3பதித்4வஜீ ।
தே3வதே3வ: ஸ்மர: ப்ராணதீ3பகோ வாயுகீலக: ॥ 16 ॥

விபஶ்சித்3வரதோ3 நாதோ3 நாத3பி4ன்னமஹாசல: ।
வராஹரத3னோ ம்ருத்யுஞ்ஜயோ வ்யாக்4ராஜினாம்ப3ர: ॥ 17 ॥

இச்சா2ஶக்திப4வோ தே3வத்ராதா தை3த்யவிமர்த3ன: ।
ஶம்பு4வக்த்ரோத்3ப4வ: ஶம்பு4கோபஹா ஶம்பு4ஹாஸ்யபூ4: ॥ 18 ॥

ஶம்பு4தேஜா: ஶிவாஶோகஹாரீ கௌ3ரீஸுகா2வஹ: ।
உமாங்க3மலஜோ கௌ3ரீதேஜோபூ4: ஸ்வர்து4னீப4வ: ॥ 19 ॥

யஜ்ஞகாயோ மஹானாதோ3 கி3ரிவர்ஷ்மா ஶுபா4னந: ।
ஸர்வாத்மா ஸர்வதே3வாத்மா ப்3ரஹ்மமூர்தா4 ககுப்ஶ்ருதி: ॥ 2௦ ॥

ப்3ரஹ்மாண்ட3கும்ப4ஶ்சித்3வ்யோமபா4ல:ஸத்யஶிரோருஹ: ।
ஜகஜ3்ஜன்மலயோன்மேஷனிமேஷோக்3ன்யர்கஸோமத்3ருக் ॥ 21 ॥

கி3ரீன்த்3ரைகரதோ3 த4ர்மாத4ர்மோஷ்ட:2 ஸாமப்3ரும்ஹித: ।
க்3ரஹர்க்ஷத3ஶனோ வாணீஜிஹ்வோ வாஸவனாஸிக: ॥ 22 ॥

ப்4ரூமத்4யஸம்ஸ்தி2தகரோ ப்3ரஹ்மவித்3யாமதோ3த3க: ।
குலாசலாம்ஸ: ஸோமார்கக4ண்டோ ருத்3ரஶிரோத4ர: ॥ 23 ॥

நதீ3னத3பு4ஜ: ஸர்பாங்கு3லீகஸ்தாரகானக:2 ।
வ்யோமனாபி4: ஶ்ரீஹ்ருத3யோ மேருப்ருஷ்டோ2ர்ணவோத3ர: ॥ 24 ॥

குக்ஷிஸ்த2யக்ஷக3ன்த4ர்வரக்ஷ:கின்னரமானுஷ: ।
ப்ருத்2வீகடி: ஸ்ருஷ்டிலிங்க:3 ஶைலோருர்த3ஸ்ரஜானுக: ॥ 25 ॥

பாதாலஜங்கோ4 முனிபாத்காலாங்கு3ஷ்ட2ஸ்த்ரயீதனு: ।
ஜ்யோதிர்மண்ட3லலாங்கூ3லோ ஹ்ருத3யாலானநிஶ்சல: ॥ 26 ॥

ஹ்ருத்பத்3மகர்ணிகாஶாலீ வியத்கேலிஸரோவர: ।
ஸத்3ப4க்தத்4யானநிக3ட:3 பூஜாவாரினிவாரித: ॥ 27 ॥

ப்ரதாபீ காஶ்யபோ மன்தா க3ணகோ விஷ்டபீ ப3லீ ।
யஶஸ்வீ தா4ர்மிகோ ஜேதா ப்ரத2ம: ப்ரமதே2ஶ்வர: ॥ 28 ॥

சின்தாமணிர்த்3வீபபதி: கல்பத்3ருமவனாலய: ।
ரத்னமண்ட3பமத்4யஸ்தோ2 ரத்னஸிம்ஹாஸனாஶ்ரய: ॥ 29 ॥

தீவ்ராஶிரோத்3த்4ருதபதோ3 ஜ்வாலினீமௌலிலாலித: ।
நன்தா3னந்தி3தபீட2ஶ்ரீர்போ4க3தோ3 பூ4ஷிதாஸன: ॥ 3௦ ॥

ஸகாமதா3யினீபீட:2 ஸ்பு2ரது3க்3ராஸனாஶ்ரய: ।
தேஜோவதீஶிரோரத்னம் ஸத்யானித்யாவதம்ஸித: ॥ 31 ॥

ஸவிக்4னநாஶினீபீட:2 ஸர்வஶக்த்யம்பு3ஜாலய: ।
லிபிபத்3மாஸனாதா4ரோ வஹ்னிதா4மத்ரயாலய: ॥ 32 ॥

உன்னதப்ரபதோ3 கூ3ட4கு3ல்ப:2 ஸம்வ்ருதபார்ஷ்ணிக: ।
பீனஜங்க:4 ஶ்லிஷ்டஜானு: ஸ்தூ2லோரு: ப்ரோன்னமத்கடி: ॥ 33 ॥

நிம்னநாபி4: ஸ்தூ2லகுக்ஷி: பீனவக்ஷா ப்3ருஹத்3பு4ஜ: ।
பீனஸ்கன்த:4 கம்பு3கண்டோ2 லம்போ3ஷ்டோ2 லம்ப3னாஸிக: ॥ 34 ॥

ப4க்3னவாமரத3ஸ்துங்க3ஸவ்யத3ன்தோ மஹாஹனு: ।
ஹ்ரஸ்வனேத்ரத்ரய: ஶூர்பகர்ணோ நிபி3ட3மஸ்தக: ॥ 35 ॥

ஸ்தப3காகாரகும்பா4க்3ரோ ரத்னமௌலிர்னிரங்குஶ: ।
ஸர்பஹாரகடீஸூத்ர: ஸர்பயஜ்ஞோபவீதவான் ॥ 36 ॥

ஸர்பகோடீரகடக: ஸர்பக்3ரைவேயகாங்க3த:3 ।
ஸர்பகக்ஷோத3ராப3ன்த:4 ஸர்பராஜோத்தரச்ச2த:3 ॥ 37 ॥

ரக்தோ ரக்தாம்ப3ரத4ரோ ரக்தமாலாவிபூ4ஷண: ।
ரக்தேக்ஷனோ ரக்தகரோ ரக்ததால்வோஷ்ட2பல்லவ: ॥ 38 ॥

ஶ்வேத: ஶ்வேதாம்ப3ரத4ர: ஶ்வேதமாலாவிபூ4ஷண: ।
ஶ்வேதாதபத்ரருசிர: ஶ்வேதசாமரவீஜித: ॥ 39 ॥

ஸர்வாவயவஸம்பூர்ண: ஸர்வலக்ஷணலக்ஷித: ।
ஸர்வாப4ரணஶோபா4ட்4ய: ஸர்வஶோபா4ஸமன்வித: ॥ 4௦ ॥

ஸர்வமங்க3லமாங்க3ல்ய: ஸர்வகாரணகாரணம் ।
ஸர்வதே3வவர: ஶார்ங்கீ3 பீ3ஜபூரீ க3தா3த4ர: ॥ 41 ॥

ஶுபா4ங்கோ3 லோகஸாரங்க:3 ஸுதன்துஸ்தன்துவர்த4ன: ।
கிரீடீ குண்ட3லீ ஹாரீ வனமாலீ ஶுபா4ங்க3த:3 ॥ 42 ॥

இக்ஷுசாபத4ர: ஶூலீ சக்ரபாணி: ஸரோஜப்4ருத் ।
பாஶீ த்4ருதோத்பல: ஶாலிமஞ்ஜரீப்4ருத்ஸ்வத3ன்தப்4ருத் ॥ 43 ॥

கல்பவல்லீத4ரோ விஶ்வாப4யதை3ககரோ வஶீ ।
அக்ஷமாலாத4ரோ ஜ்ஞானமுத்3ராவான் முத்3க3ராயுத:4 ॥ 44 ॥

பூர்ணபாத்ரீ கம்பு3த4ரோ வித்4ருதாங்குஶமூலக: ।
கரஸ்தா2ம்ரப2லஶ்சூதகலிகாப்4ருத்குடா2ரவான் ॥ 45 ॥

புஷ்கரஸ்த2ஸ்வர்ணக4டீபூர்ணரத்னாபி4வர்ஷக: ।
பா4ரதீஸுன்த3ரீனாதோ2 வினாயகரதிப்ரிய: ॥ 46 ॥

மஹாலக்ஷ்மீப்ரியதம: ஸித்3த4லக்ஷ்மீமனோரம: ।
ரமாரமேஶபூர்வாங்கோ3 த3க்ஷிணோமாமஹேஶ்வர: ॥ 47 ॥

மஹீவராஹவாமாங்கோ3 ரதிகன்த3ர்பபஶ்சிம: ।
ஆமோத3மோதஜ3னந: ஸப்ரமோத3ப்ரமோத3ன: ॥ 48 ॥

ஸம்வர்தி4தமஹாவ்ருத்3தி4ர்ருத்3தி4ஸித்3தி4ப்ரவர்த4ன: ।
த3ன்தஸௌமுக்2யஸுமுக:2 கான்திகன்த3லிதாஶ்ரய: ॥ 49 ॥

மத3னாவத்யாஶ்ரிதாங்க்4ரி: க்ருதவைமுக்2யது3ர்முக:2 ।
விக்4னஸம்பல்லவ: பத்3ம: ஸர்வோன்னதமத3த்3ரவ: ॥ 5௦ ॥

விக்4னக்ருன்னிம்னசரணோ த்3ராவிணீஶக்திஸத்க்ருத: ।
தீவ்ராப்ரஸன்னநயனோ ஜ்வாலினீபாலிதைகத்3ருக் ॥ 51 ॥

மோஹினீமோஹனோ போ4க3தா3யினீகான்திமண்ட3ன: ।
காமினீகான்தவக்த்ரஶ்ரீரதி4ஷ்டி2தவஸுன்த4ர: ॥ 52 ॥

வஸுதா4ராமதோ3ன்னாதோ3 மஹாஶங்க2னிதி4ப்ரிய: ।
நமத்3வஸுமதீமாலீ மஹாபத்3மனிதி4: ப்ரபு4: ॥ 53 ॥

ஸர்வஸத்3கு3ருஸம்ஸேவ்ய: ஶோசிஷ்கேஶஹ்ருதா3ஶ்ரய: ।
ஈஶானமூர்தா4 தே3வேன்த்3ரஶிக:2 பவனநன்த3ன: ॥ 54 ॥

ப்ரத்யுக்3ரனயனோ தி3வ்யோ தி3வ்யாஸ்த்ரஶதபர்வத்4ருக் ।
ஐராவதாதி3ஸர்வாஶாவாரணோ வாரணப்ரிய: ॥ 55 ॥

வஜ்ராத்3யஸ்த்ரபரீவாரோ க3ணசண்ட3ஸமாஶ்ரய: ।
ஜயாஜயபரிகரோ விஜயாவிஜயாவஹ: ॥ 56 ॥

அஜயார்சிதபாதா3ப்3ஜோ நித்யானந்த3வனஸ்தி2த: ।
விலாஸினீக்ருதோல்லாஸ: ஶௌண்டீ3 ஸௌன்த3ர்யமண்டி3த: ॥ 57 ॥

அனந்தானந்தஸுக2த:3 ஸுமங்க3லஸுமங்க3ல: ।
ஜ்ஞானாஶ்ரய: க்ரியாதா4ர இச்சா2ஶக்தினிஷேவித: ॥ 58 ॥

ஸுப4கா3ஸம்ஶ்ரிதபதோ3 லலிதாலலிதாஶ்ரய: ।
காமினீபாலன: காமகாமினீகேலிலாலித: ॥ 59 ॥

ஸரஸ்வத்யாஶ்ரயோ கௌ3ரீனந்த3ன: ஶ்ரீனிகேதன: ।
கு3ருகு3ப்தபதோ3 வாசாஸித்3தோ4 வாகீ3ஶ்வரீபதி: ॥ 6௦ ॥

நலினீகாமுகோ வாமாராமோ ஜ்யேஷ்டா2மனோரம: ।
ரௌத்3ரீமுத்3ரிதபாதா3ப்3ஜோ ஹும்பீ3ஜஸ்துங்க3ஶக்திக: ॥ 61 ॥

விஶ்வாதி3ஜனநத்ராண: ஸ்வாஹாஶக்தி: ஸகீலக: ।
அம்ருதாப்3தி4க்ருதாவாஸோ மத3கூ4ர்ணிதலோசன: ॥ 62 ॥

உச்சி2ஷ்டோச்சி2ஷ்டக3ணகோ க3ணேஶோ க3ணனாயக: ।
ஸார்வகாலிகஸம்ஸித்3தி4ர்னித்யஸேவ்யோ தி3க3ம்ப3ர: ॥ 63 ॥

அனபாயோனந்தத்3ருஷ்டிரப்ரமேயோஜராமர: ।
அனாவிலோப்ரதிஹதிரச்யுதோம்ருதமக்ஷர: ॥ 64 ॥

அப்ரதர்க்யோக்ஷயோஜய்யோனாதா4ரோனாமயோமல: ।
அமேயஸித்3தி4ரத்3வைதமகோ4ரோக்3னிஸமானந: ॥ 65 ॥

அனாகாரோப்3தி4பூ4ம்யக்3னிப3லக்4னோவ்யக்தலக்ஷண: ।
ஆதா4ரபீட2மாதா4ர ஆதா4ராதே4யவர்ஜித: ॥ 66 ॥

ஆகு2கேதன ஆஶாபூரக ஆகு2மஹாரத:2 ।
இக்ஷுஸாக3ரமத்4யஸ்த2 இக்ஷுப4க்ஷணலாலஸ: ॥ 67 ॥

இக்ஷுசாபாதிரேகஶ்ரீரிக்ஷுசாபனிஷேவித: ।
இன்த்3ரகோ3பஸமானஶ்ரீரின்த்3ரனீலஸமத்3யுதி: ॥ 68 ॥

இன்தீ3வரத3லஶ்யாம இன்து3மண்ட3லமண்டி3த: ।
இத்4மப்ரிய இடா3பா4க3 இடா3வானின்தி3ராப்ரிய: ॥ 69 ॥

இக்ஷ்வாகுவிக்4னவித்4வம்ஸீ இதிகர்தவ்யதேப்ஸித: ।
ஈஶானமௌலிரீஶான ஈஶானப்ரிய ஈதிஹா ॥ 7௦ ॥

ஈஷணாத்ரயகல்பான்த ஈஹாமாத்ரவிவர்ஜித: ।
உபேன்த்3ர உடு3ப்4ருன்மௌலிருடு3னாத2கரப்ரிய: ॥ 71 ॥

உன்னதானந உத்துங்க3 உதா3ரஸ்த்ரித3ஶாக்3ரணீ: ।
ஊர்ஜஸ்வானூஷ்மலமத3 ஊஹாபோஹது3ராஸத:3 ॥ 72 ॥

ருக்3யஜு:ஸாமனயன ருத்3தி4ஸித்3தி4ஸமர்பக: ।
ருஜுசித்தைகஸுலபோ4 ருணத்ரயவிமோசன: ॥ 73 ॥

லுப்தவிக்4ன: ஸ்வப4க்தானாம் லுப்தஶக்தி: ஸுரத்3விஷாம் ।
லுப்தஶ்ரீர்விமுகா2ர்சானாம் லூதாவிஸ்போ2டனாஶன: ॥ 74 ॥

ஏகாரபீட2மத்4யஸ்த2 ஏகபாத3க்ருதாஸன: ।
ஏஜிதாகி2லதை3த்யஶ்ரீரேதி4தாகி2லஸம்ஶ்ரய: ॥ 75 ॥

ஐஶ்வர்யனிதி4ரைஶ்வர்யமைஹிகாமுஷ்மிகப்ரத:3 ।
ஐரம்மத3ஸமோன்மேஷ ஐராவதஸமானந: ॥ 76 ॥

ஓங்காரவாச்ய ஓங்கார ஓஜஸ்வானோஷதீ4பதி: ।
ஔதா3ர்யனிதி4ரௌத்3த4த்யதை4ர்ய ஔன்னத்யனி:ஸம: ॥ 77 ॥

அங்குஶ: ஸுரனாகா3னாமங்குஶாகாரஸம்ஸ்தி2த: ।
அ: ஸமஸ்தவிஸர்கா3ன்தபதே3ஷு பரிகீர்தித: ॥ 78 ॥

கமண்ட3லுத4ர: கல்ப: கபர்தீ3 கலபா4னந: ।
கர்மஸாக்ஷீ கர்மகர்தா கர்மாகர்மப2லப்ரத:3 ॥ 79 ॥

கத3ம்ப3கோ3லகாகார: கூஷ்மாண்ட3க3ணனாயக: ।
காருண்யதே3ஹ: கபில: கத2க: கடிஸூத்ரப்4ருத் ॥ 8௦ ॥

க2ர்வ: க2ட்3க3ப்ரிய: க2ட்3க:3 கா2ன்தான்த:ஸ்த:2 க2னிர்மல: ।
க2ல்வாடஶ்ருங்க3னிலய: க2ட்வாங்கீ3 க2து3ராஸத:3 ॥ 81 ॥

கு3ணாட்4யோ க3ஹனோ க3த்3யோ க3த்3யபத்3யஸுதா4ர்ணவ: ।
க3த்3யகா3னப்ரியோ க3ர்ஜோ கீ3தகீ3ர்வாணபூர்வஜ: ॥ 82 ॥

கு3ஹ்யாசாரரதோ கு3ஹ்யோ கு3ஹ்யாக3மனிரூபித: ।
கு3ஹாஶயோ கு3டா3ப்3தி4ஸ்தோ2 கு3ருக3ம்யோ கு3ருர்கு3ரு: ॥ 83 ॥

க4ண்டாக4ர்க4ரிகாமாலீ க4டகும்போ4 க4டோத3ர: ।
ஙகாரவாச்யோ ஙாகாரோ ஙகாராகாரஶுண்ட3ப்4ருத் ॥ 84 ॥

சண்ட3ஶ்சண்டே3ஶ்வரஶ்சண்டீ3 சண்டே3ஶஶ்சண்ட3விக்ரம: ।
சராசரபிதா சின்தாமணிஶ்சர்வணலாலஸ: ॥ 85 ॥

ச2ன்த3ஶ்ச2ன்தோ3த்3ப4வஶ்ச2ன்தோ3 து3ர்லக்ஷ்யஶ்ச2ன்த3விக்3ரஹ: ।
ஜக3த்3யோனிர்ஜக3த்ஸாக்ஷீ ஜக3தீ3ஶோ ஜக3ன்மய: ॥ 86 ॥

ஜப்யோ ஜபபரோ ஜாப்யோ ஜிஹ்வாஸிம்ஹாஸனப்ரபு4: ।
ஸ்ரவத்3க3ண்டோ3ல்லஸத்3தா4னஜ2ங்காரிப்4ரமராகுல: ॥ 87 ॥

டங்காரஸ்பா2ரஸம்ராவஷ்டங்காரமணினூபுர: ।
ட2த்3வயீபல்லவான்தஸ்த2ஸர்வமன்த்ரேஷு ஸித்3தி4த:3 ॥ 88 ॥

டி3ண்டி3முண்டோ3 டா3கினீஶோ டா3மரோ டி3ண்டி3மப்ரிய: ।
ட4க்கானினாத3முதி3தோ டௌ4ங்கோ டு4ண்டி4வினாயக: ॥ 89 ॥

தத்த்வானாம் ப்ரக்ருதிஸ்தத்த்வம் தத்த்வம்பத3னிரூபித: ।
தாரகான்தரஸம்ஸ்தா2னஸ்தாரகஸ்தாரகான்தக: ॥ 9௦ ॥

ஸ்தா2ணு: ஸ்தா2ணுப்ரிய: ஸ்தா2தா ஸ்தா2வரம் ஜங்க3மம் ஜக3த் ।
த3க்ஷயஜ்ஞப்ரமத2னோ தா3தா தா3னம் த3மோ த3யா ॥ 91 ॥

த3யாவான்தி3வ்யவிப4வோ த3ண்ட3ப்4ருத்3த3ண்ட3னாயக: ।
த3ன்தப்ரபி4ன்னாப்4ரமாலோ தை3த்யவாரணதா3ரண: ॥ 92 ॥

த3ம்ஷ்ட்ராலக்3னத்3வீபக4டோ தே3வார்த2ன்ருகஜ3ாக்ருதி: ।
த4னம் த4னபதேர்ப3ன்து4ர்த4னதோ3 த4ரணீத4ர: ॥ 93 ॥

த்4யானைகப்ரகடோ த்4யேயோ த்4யானம் த்4யானபராயண: ।
த்4வனிப்ரக்ருதிசீத்காரோ ப்3ரஹ்மாண்டா3வலிமேக2ல: ॥ 94 ॥

நன்த்3யோ நன்தி3ப்ரியோ நாதோ3 நாத3மத்4யப்ரதிஷ்டி2த: ।
நிஷ்கலோ நிர்மலோ நித்யோ நித்யானித்யோ நிராமய: ॥ 95 ॥

பரம் வ்யோம பரம் தா4ம பரமாத்மா பரம் பத3ம் ॥ 96 ॥

பராத்பர: பஶுபதி: பஶுபாஶவிமோசன: ।
பூர்ணானந்த:3 பரானந்த:3 புராணபுருஷோத்தம: ॥ 97 ॥

பத்3மப்ரஸன்னவத3ன: ப்ரணதாஜ்ஞானநாஶன: ।
ப்ரமாணப்ரத்யயாதீத: ப்ரணதார்தினிவாரண: ॥ 98 ॥

ப2ணிஹஸ்த: ப2ணிபதி: பூ2த்கார: ப2ணிதப்ரிய: ।
பா3ணார்சிதாங்க்4ரியுக3லோ பா3லகேலிகுதூஹலீ ।
ப்3ரஹ்ம ப்3ரஹ்மார்சிதபதோ3 ப்3ரஹ்மசாரீ ப்3ருஹஸ்பதி: ॥ 99 ॥

ப்3ருஹத்தமோ ப்3ரஹ்மபரோ ப்3ரஹ்மண்யோ ப்3ரஹ்மவித்ப்ரிய: ।
ப்3ருஹன்னாதா3க்3ர்யசீத்காரோ ப்3ரஹ்மாண்டா3வலிமேக2ல: ॥ 1௦௦ ॥

ப்4ரூக்ஷேபத3த்தலக்ஷ்மீகோ ப4ர்கோ3 ப4த்3ரோ ப4யாபஹ: ।
ப4க3வான் ப4க்திஸுலபோ4 பூ4திதோ3 பூ4திபூ4ஷண: ॥ 1௦1 ॥

ப4வ்யோ பூ4தாலயோ போ4க3தா3தா ப்4ரூமத்4யகோ3சர: ।
மன்த்ரோ மன்த்ரபதிர்மன்த்ரீ மத3மத்தோ மனோ மய: ॥ 1௦2 ॥

மேக2லாஹீஶ்வரோ மன்த3க3திர்மன்த3னிபே4க்ஷண: ।
மஹாப3லோ மஹாவீர்யோ மஹாப்ராணோ மஹாமனா: ॥ 1௦3 ॥

யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யஜ்ஞகோ3ப்தா யஜ்ஞப2லப்ரத:3 ।
யஶஸ்கரோ யோக3க3ம்யோ யாஜ்ஞிகோ யாஜகப்ரிய: ॥ 1௦4 ॥

ரஸோ ரஸப்ரியோ ரஸ்யோ ரஞ்ஜகோ ராவணார்சித: ।
ராஜ்யரக்ஷாகரோ ரத்னக3ர்போ4 ராஜ்யஸுக2ப்ரத:3 ॥ 1௦5 ॥

லக்ஷோ லக்ஷபதிர்லக்ஷ்யோ லயஸ்தோ2 லட்3டு3கப்ரிய: ।
லாஸப்ரியோ லாஸ்யபரோ லாப4க்ருல்லோகவிஶ்ருத: ॥ 1௦6 ॥

வரேண்யோ வஹ்னிவத3னோ வன்த்3யோ வேதா3ன்தகோ3சர: ।
விகர்தா விஶ்வதஶ்சக்ஷுர்விதா4தா விஶ்வதோமுக:2 ॥ 1௦7 ॥

வாமதே3வோ விஶ்வனேதா வஜ்ரிவஜ்ரனிவாரண: ।
விவஸ்வத்3ப3ன்த4னோ விஶ்வாதா4ரோ விஶ்வேஶ்வரோ விபு4: ॥ 1௦8 ॥

ஶப்3த3ப்3ரஹ்ம ஶமப்ராப்ய: ஶம்பு4ஶக்திக3ணேஶ்வர: ।
ஶாஸ்தா ஶிகா2க்3ரனிலய: ஶரண்ய: ஶம்ப3ரேஶ்வர: ॥ 1௦9 ॥

ஷட்3ருதுகுஸுமஸ்ரக்3வீ ஷடா3தா4ர: ஷட3க்ஷர: ।
ஸம்ஸாரவைத்3ய: ஸர்வஜ்ஞ: ஸர்வபே4ஷஜபே4ஷஜம் ॥ 11௦ ॥

ஸ்ருஷ்டிஸ்தி2திலயக்ரீட:3 ஸுரகுஞ்ஜரபே4த3க: ।
ஸின்தூ3ரிதமஹாகும்ப:4 ஸத3ஸத்3ப4க்திதா3யக: ॥ 111 ॥

ஸாக்ஷீ ஸமுத்3ரமத2ன: ஸ்வயம்வேத்3ய: ஸ்வத3க்ஷிண: ।
ஸ்வதன்த்ர: ஸத்யஸங்கல்ப: ஸாமகா3னரத: ஸுகீ2 ॥ 112 ॥

ஹம்ஸோ ஹஸ்திபிஶாசீஶோ ஹவனம் ஹவ்யகவ்யபு4க் ।
ஹவ்யம் ஹுதப்ரியோ ஹ்ருஷ்டோ ஹ்ருல்லேகா2மன்த்ரமத்4யக:3 ॥ 113 ॥

க்ஷேத்ராதி4ப: க்ஷமாப4ர்தா க்ஷமாக்ஷமபராயண: ।
க்ஷிப்ரக்ஷேமகர: க்ஷேமானந்த:3 க்ஷோணீஸுரத்3ரும: ॥ 114 ॥

த4ர்மப்ரதோ3ர்த2த:3 காமதா3தா ஸௌபா4க்3யவர்த4ன: ।
வித்3யாப்ரதோ3 விப4வதோ3 பு4க்திமுக்திப2லப்ரத:3 ॥ 115 ॥

ஆபி4ரூப்யகரோ வீரஶ்ரீப்ரதோ3 விஜயப்ரத:3 ।
ஸர்வவஶ்யகரோ க3ர்ப4தோ3ஷஹா புத்ரபௌத்ரத:3 ॥ 116 ॥

மேதா4த:3 கீர்தித:3 ஶோகஹாரீ தௌ3ர்பா4க்3யனாஶன: ।
ப்ரதிவாதி3முக2ஸ்தம்போ4 ருஷ்டசித்தப்ரஸாத3ன: ॥ 117 ॥

பராபி4சாரஶமனோ து3:க2ஹா ப3ன்த4மோக்ஷத:3 ।
லவஸ்த்ருடி: கலா காஷ்டா2 நிமேஷஸ்தத்பரக்ஷண: ॥ 118 ॥

க4டீ முஹூர்த: ப்ரஹரோ தி3வா நக்தமஹர்னிஶம் ।
பக்ஷோ மாஸர்த்வயனாப்3த3யுக3ம் கல்போ மஹாலய: ॥ 119 ॥

ராஶிஸ்தாரா திதி2ர்யோகோ3 வார: கரணமம்ஶகம் ।
லக்3னம் ஹோரா காலசக்ரம் மேரு: ஸப்தர்ஷயோ த்4ருவ: ॥ 12௦ ॥

ராஹுர்மன்த:3 கவிர்ஜீவோ பு3தோ4 பௌ4ம: ஶஶீ ரவி: ।
கால: ஸ்ருஷ்டி: ஸ்தி2திர்விஶ்வம் ஸ்தா2வரம் ஜங்க3மம் ஜக3த் ॥ 121 ॥

பூ4ராபோக்3னிர்மருத்3வ்யோமாஹங்க்ருதி: ப்ரக்ருதி: புமான் ।
ப்3ரஹ்மா விஷ்ணு: ஶிவோ ருத்3ர ஈஶ: ஶக்தி: ஸதா3ஶிவ: ॥ 122 ॥

த்ரித3ஶா: பிதர: ஸித்3தா4 யக்ஷா ரக்ஷாம்ஸி கின்னரா: ।
ஸித்3த4வித்3யாத4ரா பூ4தா மனுஷ்யா: பஶவ: க2கா3: ॥ 123 ॥

ஸமுத்3ரா: ஸரித: ஶைலா பூ4தம் ப4வ்யம் ப4வோத்3ப4வ: ।
ஸாங்க்3யம் பாதஞ்ஜலம் யோக3ம் புராணானி ஶ்ருதி: ஸ்ம்ருதி: ॥ 124 ॥

வேதா3ங்கா3னி ஸதா3சாரோ மீமாம்ஸா ந்யாயவிஸ்தர: ।
ஆயுர்வேதோ3 த4னுர்வேதோ3 கா3ன்த4ர்வம் காவ்யனாடகம் ॥ 125 ॥

வைகா2னஸம் பா4க3வதம் மானுஷம் பாஞ்சராத்ரகம் ।
ஶைவம் பாஶுபதம் காலாமுக2ம்பை4ரவஶாஸனம் ॥ 126 ॥

ஶாக்தம் வைனாயகம் ஸௌரம் ஜைனமார்ஹதஸம்ஹிதா ।
ஸத3ஸத்3வ்யக்தமவ்யக்தம் ஸசேதனமசேதனம் ॥ 127 ॥

ப3ன்தோ4 மோக்ஷ: ஸுக2ம் போ4கோ3 யோக:3 ஸத்யமணுர்மஹான் ।
ஸ்வஸ்தி ஹும்ப2ட் ஸ்வதா4 ஸ்வாஹா ஶ்ரௌஷட் வௌஷட் வஷண் நம: 128 ॥

ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமானந்தோ3 போ3த:4 ஸம்வித்ஸமோஸம: ।
ஏக ஏகாக்ஷராதா4ர ஏகாக்ஷரபராயண: ॥ 129 ॥

ஏகாக்3ரதீ4ரேகவீர ஏகோனேகஸ்வரூபத்4ருக் ।
த்3விரூபோ த்3விபு4ஜோ த்3வ்யக்ஷோ த்3விரதோ3 த்3வீபரக்ஷக: ॥ 13௦ ॥

த்3வைமாதுரோ த்3விவத3னோ த்3வன்த்3வஹீனோ த்3வயாதிக:3 ।
த்ரிதா4மா த்ரிகரஸ்த்ரேதா த்ரிவர்க3ப2லதா3யக: ॥ 131 ॥

த்ரிகு3ணாத்மா த்ரிலோகாதி3ஸ்த்ரிஶக்தீஶஸ்த்ரிலோசன: ।
சதுர்வித4வசோவ்ருத்திபரிவ்ருத்திப்ரவர்தக: ॥ 132 ॥

சதுர்பா3ஹுஶ்சதுர்த3ன்தஶ்சதுராத்மா சதுர்பு4ஜ: ।
சதுர்விதோ4பாயமயஶ்சதுர்வர்ணாஶ்ரமாஶ்ரய: 133 ॥

சதுர்தீ2பூஜனப்ரீதஶ்சதுர்தீ2திதி2ஸம்ப4வ: ॥
பஞ்சாக்ஷராத்மா பஞ்சாத்மா பஞ்சாஸ்ய: பஞ்சக்ருத்தம: ॥ 134 ॥

பஞ்சாதா4ர: பஞ்சவர்ண: பஞ்சாக்ஷரபராயண: ।
பஞ்சதால: பஞ்சகர: பஞ்சப்ரணவமாத்ருக: ॥ 135 ॥

பஞ்சப்3ரஹ்மமயஸ்பூ2ர்தி: பஞ்சாவரணவாரித: ।
பஞ்சப4க்ஷப்ரிய: பஞ்சபா3ண: பஞ்சஶிகா2த்மக: ॥ 136 ॥

ஷட்கோணபீட:2 ஷட்சக்ரதா4மா ஷட்3க்3ரன்தி2பே4த3க: ।
ஷட3ங்க3த்4வான்தவித்4வம்ஸீ ஷட3ங்கு3லமஹாஹ்ரத:3 ॥ 137 ॥

ஷண்முக:2 ஷண்முக2ப்4ராதா ஷட்ஶக்திபரிவாரித: ।
ஷட்3வைரிவர்க3வித்4வம்ஸீ ஷடூ3ர்மிப4யப4ஞ்ஜன: ॥ 138 ॥

ஷட்தர்கதூ3ர: ஷட்கர்மா ஷட்3கு3ண: ஷட்3ரஸாஶ்ரய: ।
ஸப்தபாதாலசரண: ஸப்தத்3வீபோருமண்ட3ல: ॥ 139 ॥

ஸப்தஸ்வர்லோகமுகுட: ஸப்தஸப்திவரப்ரத:3 ।
ஸப்தாங்க3ராஜ்யஸுக2த:3 ஸப்தர்ஷிக3ணவன்தி3த: ॥ 14௦ ॥

ஸப்தச்ச2ன்தோ3னிதி4: ஸப்தஹோத்ர: ஸப்தஸ்வராஶ்ரய: ।
ஸப்தாப்3தி4கேலிகாஸார: ஸப்தமாத்ருனிஷேவித: ॥ 141 ॥

ஸப்தச்ச2ன்தோ3 மோத3மத:3 ஸப்தச்ச2ன்தோ3 மக2ப்ரபு4: ।
அஷ்டமூர்திர்த்4யேயமூர்திரஷ்டப்ரக்ருதிகாரணம் ॥ 142 ॥

அஷ்டாங்க3யோக3ப2லப்4ருத3ஷ்டபத்ராம்பு3ஜாஸன: ।
அஷ்டஶக்திஸமானஶ்ரீரஷ்டைஶ்வர்யப்ரவர்த4ன: ॥ 143 ॥

அஷ்டபீடோ2பபீட2ஶ்ரீரஷ்டமாத்ருஸமாவ்ருத: ।
அஷ்டபை4ரவஸேவ்யோஷ்டவஸுவன்த்3யோஷ்டமூர்திப்4ருத் ॥ 144 ॥

அஷ்டசக்ரஸ்பு2ரன்மூர்திரஷ்டத்3ரவ்யஹவி:ப்ரிய: ।
அஷ்டஶ்ரீரஷ்டஸாமஶ்ரீரஷ்டைஶ்வர்யப்ரதா3யக: ।
நவனாகா3ஸனாத்4யாஸீ நவனித்4யனுஶாஸித: ॥ 145 ॥

நவத்3வாரபுராவ்ருத்தோ நவத்3வாரனிகேதன: ।
நவனாத2மஹானாதோ2 நவனாக3விபூ4ஷித: ॥ 146 ॥

நவனாராயணஸ்துல்யோ நவது3ர்கா3னிஷேவித: ।
நவரத்னவிசித்ராங்கோ3 நவஶக்திஶிரோத்3த்4ருத: ॥ 147 ॥

த3ஶாத்மகோ த3ஶபு4ஜோ த3ஶதி3க்பதிவன்தி3த: ।
த3ஶாத்4யாயோ த3ஶப்ராணோ த3ஶேன்த்3ரியனியாமக: ॥ 148 ॥

த3ஶாக்ஷரமஹாமன்த்ரோ த3ஶாஶாவ்யாபிவிக்3ரஹ: ।
ஏகாத3ஶமஹாருத்3ரை:ஸ்துதஶ்சைகாத3ஶாக்ஷர: ॥ 149 ॥

த்3வாத3ஶத்3வித3ஶாஷ்டாதி3தோ3ர்த3ண்டா3ஸ்த்ரனிகேதன: ।
த்ரயோத3ஶபி4தா3பி4ன்னோ விஶ்வேதே3வாதி4தை3வதம் ॥ 15௦ ॥

சதுர்த3ஶேன்த்3ரவரத3ஶ்சதுர்த3ஶமனுப்ரபு4: ।
சதுர்த3ஶாத்3யவித்3யாட்4யஶ்சதுர்த3ஶஜக3த்பதி: ॥ 151 ॥

ஸாமபஞ்சத3ஶ: பஞ்சத3ஶீஶீதாம்ஶுனிர்மல: ।
திதி2பஞ்சத3ஶாகாரஸ்தித்2யா பஞ்சத3ஶார்சித: ॥ 152 ॥

ஷோட3ஶாதா4ரனிலய: ஷோட3ஶஸ்வரமாத்ருக: ।
ஷோட3ஶான்தபதா3வாஸ: ஷோட3ஶேன்து3கலாத்மக: ॥ 153 ॥

கலாஸப்தத3ஶீ ஸப்தத3ஶஸப்தத3ஶாக்ஷர: ।
அஷ்டாத3ஶத்3வீபபதிரஷ்டாத3ஶபுராணக்ருத் ॥ 154 ॥

அஷ்டாத3ஶௌஷதீ4ஸ்ருஷ்டிரஷ்டாத3ஶவிதி4: ஸ்ம்ருத: ।
அஷ்டாத3ஶலிபிவ்யஷ்டிஸமஷ்டிஜ்ஞானகோவித:3 ॥ 155 ॥

அஷ்டாத3ஶான்னஸம்பத்திரஷ்டாத3ஶவிஜாதிக்ருத் ।
ஏகவிம்ஶ: புமானேகவிம்ஶத்யங்கு3லிபல்லவ: ॥ 156 ॥

சதுர்விம்ஶதிதத்த்வாத்மா பஞ்சவிம்ஶாக்2யபூருஷ: ।
ஸப்தவிம்ஶதிதாரேஶ: ஸப்தவிம்ஶதியோக3க்ருத் ॥ 157 ॥

த்3வாத்ரிம்ஶத்3பை4ரவாதீ4ஶஶ்சதுஸ்த்ரிம்ஶன்மஹாஹ்ரத:3 ।
ஷட்த்ரிம்ஶத்தத்த்வஸம்பூ4திரஷ்டத்ரிம்ஶத்கலாத்மக: ॥ 158 ॥

பஞ்சாஶத்3விஷ்ணுஶக்தீஶ: பஞ்சாஶன்மாத்ருகாலய: ।
த்3விபஞ்சாஶத்3வபு:ஶ்ரேணீத்ரிஷஷ்ட்யக்ஷரஸம்ஶ்ரய: ।
பஞ்சாஶத3க்ஷரஶ்ரேணீபஞ்சாஶத்3ருத்3ரவிக்3ரஹ: ॥ 159 ॥

சது:ஷஷ்டிமஹாஸித்3தி4யோகி3னீவ்ருன்த3வன்தி3த: ।
நமதே3கோனபஞ்சாஶன்மருத்3வர்க3னிரர்க3ல: ॥ 16௦ ॥

சது:ஷஷ்ட்யர்த2னிர்ணேதா சது:ஷஷ்டிகலானிதி4: ।
அஷ்டஷஷ்டிமஹாதீர்த2க்ஷேத்ரபை4ரவவன்தி3த: ॥ 161 ॥

சதுர்னவதிமன்த்ராத்மா ஷண்ணவத்யதி4கப்ரபு4: ।
ஶதானந்த:3 ஶதத்4ருதி: ஶதபத்ராயதேக்ஷண: ॥ 162 ॥

ஶதானீக: ஶதமக:2 ஶததா4ராவராயுத:4 ।
ஸஹஸ்ரபத்ரனிலய: ஸஹஸ்ரப2ணிபூ4ஷண: ॥ 163 ॥

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷ: ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸஹஸ்ரபாத் ।
ஸஹஸ்ரனாமஸம்ஸ்துத்ய: ஸஹஸ்ராக்ஷப3லாபஹ: ॥ 164 ॥

த3ஶஸாஹஸ்ரப2ணிப்4ருத்ப2ணிராஜக்ருதாஸன: ।
அஷ்டாஶீதிஸஹஸ்ராத்3யமஹர்ஷிஸ்தோத்ரபாடி2த: ॥ 165 ॥

லக்ஷாதா4ர: ப்ரியாதா4ரோ லக்ஷாதா4ரமனோமய: ।
சதுர்லக்ஷஜபப்ரீதஶ்சதுர்லக்ஷப்ரகாஶக: ॥ 166 ॥

சதுரஶீதிலக்ஷாணாம் ஜீவானாம் தே3ஹஸம்ஸ்தி2த: ।
கோடிஸூர்யப்ரதீகாஶ: கோடிசன்த்3ராம்ஶுனிர்மல: ॥ 167 ॥

ஶிவோத்3ப4வாத்3யஷ்டகோடிவைனாயகது4ரன்த4ர: ।
ஸப்தகோடிமஹாமன்த்ரமன்த்ரிதாவயவத்3யுதி: ॥ 168 ॥

த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்கோடிஸுரஶ்ரேணீப்ரணதபாது3க: ।
அனந்ததே3வதாஸேவ்யோ ஹ்யனந்தஶுப4தா3யக: ॥ 169 ॥

அனந்தனாமானந்தஶ்ரீரனந்தோனந்தஸௌக்2யத:3 ।
அனந்தஶக்திஸஹிதோ ஹ்யனந்தமுனிஸம்ஸ்துத: ॥ 17௦ ॥

இதி வைனாயகம் நாம்னாம் ஸஹஸ்ரமித3மீரிதம் ।
இத3ம் ப்3ராஹ்மே முஹூர்தே ய: பட2தி ப்ரத்யஹம் நர: ॥ 171 ॥

கரஸ்த2ம் தஸ்ய ஸகலமைஹிகாமுஷ்மிகம் ஸுக2ம் ।
ஆயுராரோக்3யமைஶ்வர்யம் தை4ர்யம் ஶௌர்யம் ப3லம் யஶ: ॥ 172 ॥

மேதா4 ப்ரஜ்ஞா த்4ருதி: கான்தி: ஸௌபா4க்3யமபி4ரூபதா ।
ஸத்யம் த3யா க்ஷமா ஶான்திர்தா3க்ஷிண்யம் த4ர்மஶீலதா ॥ 173 ॥

ஜக3த்ஸம்வனநம் விஶ்வஸம்வாதோ3 வேத3பாடவம் ।
ஸபா4பாண்டி3த்யமௌதா3ர்யம் கா3ம்பீ4ர்யம் ப்3ரஹ்மவர்சஸம் ॥ 174 ॥

ஓஜஸ்தேஜ: குலம் ஶீலம் ப்ரதாபோ வீர்யமார்யதா ।
ஜ்ஞானம் விஜ்ஞானமாஸ்திக்யம் ஸ்தை2ர்யம் விஶ்வாஸதா ததா2 ॥ 175 ॥

த4னதா4ன்யாதி3வ்ருத்3தி4ஶ்ச ஸக்ருத3ஸ்ய ஜபாத்3ப4வேத் ।
வஶ்யம் சதுர்வித4ம் விஶ்வம் ஜபாத3ஸ்ய ப்ரஜாயதே ॥ 176 ॥

ராஜ்ஞோ ராஜகலத்ரஸ்ய ராஜபுத்ரஸ்ய மன்த்ரிண: ।
ஜப்யதே யஸ்ய வஶ்யார்தே2 ஸ தா3ஸஸ்தஸ்ய ஜாயதே ॥ 177 ॥

த4ர்மார்த2காமமோக்ஷாணாமனாயாஸேன ஸாத4னம் ।
ஶாகினீடா3கினீரக்ஷோயக்ஷக்3ரஹப4யாபஹம் ॥ 178 ॥

ஸாம்ராஜ்யஸுக2த3ம் ஸர்வஸபத்னமத3மர்த3னம் ।
ஸமஸ்தகலஹத்4வம்ஸி த3க்3த4பீ3ஜப்ரரோஹணம் ॥ 179 ॥

து3:ஸ்வப்னஶமனம் க்ருத்3த4ஸ்வாமிசித்தப்ரஸாத3னம் ।
ஷட்3வர்கா3ஷ்டமஹாஸித்3தி4த்ரிகாலஜ்ஞானகாரணம் ॥ 18௦ ॥

பரக்ருத்யப்ரஶமனம் பரசக்ரப்ரமர்த3னம் ।
ஸங்க்3ராமமார்கே3 ஸவேஷாமித3மேகம் ஜயாவஹம் ॥ 181 ॥

ஸர்வவன்த்4யத்வதோ3ஷக்4னம் க3ர்ப4ரக்ஷைககாரணம் ।
பட்2யதே ப்ரத்யஹம் யத்ர ஸ்தோத்ரம் க3ணபதேரித3ம் ॥ 182 ॥

தே3ஶே தத்ர ந து3ர்பி4க்ஷமீதயோ து3ரிதானி ச ।
ந தத்3கே3ஹம் ஜஹாதி ஶ்ரீர்யத்ராயம் ஜப்யதே ஸ்தவ: ॥ 183 ॥

க்ஷயகுஷ்ட2ப்ரமேஹார்ஶப4க3ன்த3ரவிஷூசிகா: ।
கு3ல்மம் ப்லீஹானமஶமானமதிஸாரம் மஹோத3ரம் ॥ 184 ॥

காஸம் ஶ்வாஸமுதா3வர்தம் ஶூலம் ஶோபா2மயோத3ரம் ।
ஶிரோரோக3ம் வமிம் ஹிக்காம் க3ண்ட3மாலாமரோசகம் ॥ 185 ॥

வாதபித்தகப2த்3வன்த்3வத்ரிதோ3ஷஜனிதஜ்வரம் ।
ஆக3ன்துவிஷமம் ஶீதமுஷ்ணம் சைகாஹிகாதி3கம் ॥ 186 ॥

இத்யாத்3யுக்தமனுக்தம் வா ரோக3தோ3ஷாதி3ஸம்ப4வம் ।
ஸர்வம் ப்ரஶமயத்யாஶு ஸ்தோத்ரஸ்யாஸ்ய ஸக்ருஜ்ஜப: ॥ 187 ॥

ப்ராப்யதேஸ்ய ஜபாத்ஸித்3தி4: ஸ்த்ரீஶூத்3ரை: பதிதைரபி ।
ஸஹஸ்ரனாமமன்த்ரோயம் ஜபிதவ்ய: ஶுபா4ப்தயே ॥ 188 ॥

மஹாக3ணபதே: ஸ்தோத்ரம் ஸகாம: ப்ரஜபன்னித3ம் ।
இச்ச2யா ஸகலான் போ4கா3னுபபு4ஜ்யேஹ பார்தி2வான் ॥ 189 ॥

மனோரத2ப2லைர்தி3வ்யைர்வ்யோமயானைர்மனோரமை: ।
சன்த்3ரேன்த்3ரபா4ஸ்கரோபேன்த்3ரப்3ரஹ்மஶர்வாதி3ஸத்3மஸு ॥ 19௦ ॥

காமரூப: காமக3தி: காமத:3 காமதே3ஶ்வர: ।
பு4க்த்வா யதே2ப்ஸிதான்போ4கா3னபீ4ஷ்டை: ஸஹ ப3ன்து4பி4: ॥ 191 ॥

க3ணேஶானுசரோ பூ4த்வா க3ணோ க3ணபதிப்ரிய: ।
நன்தீ3ஶ்வராதி3ஸானந்தை3ர்னந்தி3த: ஸகலைர்க3ணை: ॥ 192 ॥

ஶிவாப்4யாம் க்ருபயா புத்ரனிர்விஶேஷம் ச லாலித: ।
ஶிவப4க்த: பூர்ணகாமோ க3ணேஶ்வரவராத்புன: ॥ 193 ॥

ஜாதிஸ்மரோ த4ர்மபர: ஸார்வபௌ4மோபி4ஜாயதே ।
நிஷ்காமஸ்து ஜபன்னித்யம் ப4க்த்யா விக்4னேஶதத்பர: ॥ 194 ॥

யோக3ஸித்3தி4ம் பராம் ப்ராப்ய ஜ்ஞானவைராக்3யஸம்யுத: ।
நிரன்தரே நிராபா3தே4 பரமானந்த3ஸஞ்ஜ்ஞிதே ॥ 195 ॥

விஶ்வோத்தீர்ணே பரே பூர்ணே புனராவ்ருத்திவர்ஜிதே ।
லீனோ வைனாயகே தா4ம்னி ரமதே நித்யனிர்வ்ருதே ॥ 196 ॥

யோ நாமபி4ர்ஹுதைர்த3த்தை: பூஜயேத3ர்சயே^^ஏன்னர: ।
ராஜானோ வஶ்யதாம் யான்தி ரிபவோ யான்தி தா3ஸதாம் ॥ 197 ॥

தஸ்ய ஸித்4யன்தி மன்த்ராணாம் து3ர்லபா4ஶ்சேஷ்டஸித்3த4ய: ।
மூலமன்த்ராத3பி ஸ்தோத்ரமித3ம் ப்ரியதமம் மம ॥ 198 ॥

நப4ஸ்யே மாஸி ஶுக்லாயாம் சதுர்த்2யாம் மம ஜன்மனி ।
தூ3ர்வாபி4ர்னாமபி4: பூஜாம் தர்பணம் விதி4வச்சரேத் ॥ 199 ॥

அஷ்டத்3ரவ்யைர்விஶேஷேண குர்யாத்3ப4க்திஸுஸம்யுத: ।
தஸ்யேப்ஸிதம் த4னம் தா4ன்யமைஶ்வர்யம் விஜயோ யஶ: ॥ 2௦௦ ॥

ப4விஷ்யதி ந ஸன்தே3ஹ: புத்ரபௌத்ராதி3கம் ஸுக2ம் ।
இத3ம் ப்ரஜபிதம் ஸ்தோத்ரம் படி2தம் ஶ்ராவிதம் ஶ்ருதம் ॥ 2௦1 ॥

வ்யாக்ருதம் சர்சிதம் த்4யாதம் விம்ருஷ்டமபி4வன்தி3தம் ।
இஹாமுத்ர ச விஶ்வேஷாம் விஶ்வைஶ்வர்யப்ரதா3யகம் ॥ 2௦2 ॥

ஸ்வச்ச2ன்த3சாரிணாப்யேஷ யேன ஸன்தா4ர்யதே ஸ்தவ: ।
ஸ ரக்ஷ்யதே ஶிவோத்3பூ4தைர்க3ணைரத்4யஷ்டகோடிபி4: ॥ 2௦3 ॥

லிகி2தம் புஸ்தகஸ்தோத்ரம் மன்த்ரபூ4தம் ப்ரபூஜயேத் ।
தத்ர ஸர்வோத்தமா லக்ஷ்மீ: ஸன்னித4த்தே நிரன்தரம் ॥ 2௦4 ॥

தா3னைரஶேஷைரகி2லைர்வ்ரதைஶ்ச தீர்தை2ரஶேஷைரகி2லைர்மகை2ஶ்ச ।
ந தத்ப2லம் வின்த3தி யத்3க3ணேஶஸஹஸ்ரனாமஸ்மரணேன ஸத்3ய: ॥ 2௦5 ॥

ஏதன்னாம்னாம் ஸஹஸ்ரம் பட2தி தி3னமணௌ ப்ரத்யஹம்ப்ரோஜ்ஜிஹானே
ஸாயம் மத்4யன்தி3னே வா த்ரிஷவணமத2வா ஸன்ததம் வா ஜனோ ய: ।
ஸ ஸ்யாதை3ஶ்வர்யது4ர்ய: ப்ரப4வதி வசஸாம் கீர்திமுச்சைஸ்தனோதி
தா3ரித்3ர்யம் ஹன்தி விஶ்வம் வஶயதி ஸுசிரம் வர்த4தே புத்ரபௌத்ரை: ॥ 2௦6 ॥

அகிஞ்சனோப்யேகசித்தோ நியதோ நியதாஸன: ।
ப்ரஜபம்ஶ்சதுரோ மாஸான் க3ணேஶார்சனதத்பர: ॥ 2௦7 ॥

த3ரித்3ரதாம் ஸமுன்மூல்ய ஸப்தஜன்மானுகா3மபி ।
லப4தே மஹதீம் லக்ஷ்மீமித்யாஜ்ஞா பாரமேஶ்வரீ ॥ 2௦8 ॥

ஆயுஷ்யம் வீதரோக3ம் குலமதிவிமலம் ஸம்பத3ஶ்சார்தினாஶ:
கீர்திர்னித்யாவதா3தா ப4வதி க2லு நவா கான்திரவ்யாஜப4வ்யா ।
புத்ரா: ஸன்த: கலத்ரம் கு3ணவத3பி4மதம் யத்3யத3ன்யச்ச தத்த -
ந்னித்யம் ய: ஸ்தோத்ரமேதத் பட2தி க3ணபதேஸ்தஸ்ய ஹஸ்தே ஸமஸ்தம் ॥ 2௦9 ॥

க3ணஞ்ஜயோ க3ணபதிர்ஹேரம்போ3 த4ரணீத4ர: ।
மஹாக3ணபதிர்பு3த்3தி4ப்ரிய: க்ஷிப்ரப்ரஸாத3ன: ॥ 21௦ ॥

அமோக4ஸித்3தி4ரம்ருதமன்த்ரஶ்சின்தாமணிர்னிதி4: ।
ஸுமங்க3லோ பீ3ஜமாஶாபூரகோ வரத:3 கல: ॥ 211 ॥

காஶ்யபோ நன்த3னோ வாசாஸித்3தோ4 டு4ண்டி4ர்வினாயக: ।
மோத3கைரேபி4ரத்ரைகவிம்ஶத்யா நாமபி4: புமான் ॥ 212 ॥

உபாயனம் த3தே3த்3ப4க்த்யா மத்ப்ரஸாத3ம் சிகீர்ஷதி ।
வத்ஸரம் விக்4னராஜோஸ்ய தத்2யமிஷ்டார்த2ஸித்3த4யே ॥ 213 ॥

ய: ஸ்தௌதி மத்3க3தமனா மமாராத4னதத்பர: ।
ஸ்துதோ நாம்னா ஸஹஸ்ரேண தேனாஹம் நாத்ர ஸம்ஶய: ॥ 214 ॥

நமோ நம: ஸுரவரபூஜிதாங்க்4ரயே
நமோ நமோ நிருபமமங்க3லாத்மனே ।
நமோ நமோ விபுலத3யைகஸித்3த4யே
நமோ நம: கரிகலபா4னநாய தே ॥ 215 ॥

கிங்கிணீக3ணரசிதசரண:
ப்ரகடிதகு3ருமிதசாருகரண: ।
மதஜ3லலஹரீகலிதகபோல:
ஶமயது து3ரிதம் க3ணபதினாம்னா ॥ 216 ॥

॥ இதி ஶ்ரீக3ணேஶபுராணே உபாஸனாக2ண்டே3 ஈஶ்வரக3ணேஶஸம்வாதே3
க3ணேஶஸஹஸ்ரனாமஸ்தோத்ரம் நாம ஷட்சத்வாரிம்ஶோத்4யாய: ॥
 
ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಮುನಿರುವಾಚ
ಕಥಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ತಂ ಗಣೇಶ ಉಪದಿಷ್ಟವಾನ್ ।
ಶಿವದಂ ತನ್ಮಮಾಚಕ್ಷ್ವ ಲೋಕಾನುಗ್ರಹತತ್ಪರ ॥ 1 ॥

ಬ್ರಹ್ಮೋವಾಚ
ದೇವಃ ಪೂರ್ವಂ ಪುರಾರಾತಿಃ ಪುರತ್ರಯಜಯೋದ್ಯಮೇ ।
ಅನರ್ಚನಾದ್ಗಣೇಶಸ್ಯ ಜಾತೋ ವಿಘ್ನಾಕುಲಃ ಕಿಲ ॥ 2 ॥

ಮನಸಾ ಸ ವಿನಿರ್ಧಾರ್ಯ ದದೃಶೇ ವಿಘ್ನಕಾರಣಂ ।
ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮಭ್ಯರ್ಚ್ಯ ಯಥಾವಿಧಿ ॥ 3 ॥

ವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನೋಪಾಯಮಪೃಚ್ಛದಪರಿಶ್ರಮಂ ।
ಸಂತುಷ್ಟಃ ಪೂಜಯಾ ಶಂಭೋರ್ಮಹಾಗಣಪತಿಃ ಸ್ವಯಂ ॥ 4 ॥

ಸರ್ವವಿಘ್ನಪ್ರಶಮನಂ ಸರ್ವಕಾಮಫಲಪ್ರದಂ ।
ತತಸ್ತಸ್ಮೈ ಸ್ವಯಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮಬ್ರವೀತ್ ॥ 5 ॥

ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಮಾಲಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ।
ಗಣೇಶ ಋಷಿಃ, ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ದೇವತಾ, ನಾನಾವಿಧಾನಿಚ್ಛಂದಾಂಸಿ ।
ಹುಮಿತಿ ಬೀಜಂ, ತುಂಗಮಿತಿ ಶಕ್ತಿಃ, ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಿರಿತಿ ಕೀಲಕಂ ।
ಸಕಲವಿಘ್ನವಿನಾಶನದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀಮಹಾಗಣಪತಿಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ ।

ಅಥ ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡ ಇತ್ಯಂಗುಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಕುಮಾರಗುರುರೀಶಾನ ಇತಿ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಂಭಶ್ಚಿದ್ವ್ಯೋಮೇತಿ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಂಬರಧರ ಇತ್ಯನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ
ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯ ಇತಿ ಕನಿಷ್ಠಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಃ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಮಿತಿ ಕರತಲಕರಪೃಷ್ಠಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ॥

ಅಥ ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಛಂದಶ್ಛಂದೋದ್ಭವ ಇತಿ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರ್ಮಲ ಇತಿ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡ ಇತಿ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದ ಇತಿ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೃದಿತಿ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಅನಂತಶಕ್ತಿಸಹಿತ ಇತ್ಯಸ್ತ್ರಾಯ ಫಟ್ ।
ಭೂರ್ಭುವಃ ಸ್ವರೋಂ ಇತಿ ದಿಗ್ಬಂಧಃ ।

ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ
ಗಜವದನಮಚಿಂತ್ಯಂ ತೀಕ್ಷ್ಣದಂಷ್ಟ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ
ಬೃಹದುದರಮಶೇಷಂ ಭೂತಿರಾಜಂ ಪುರಾಣಂ ।
ಅಮರವರಸುಪೂಜ್ಯಂ ರಕ್ತವರ್ಣಂ ಸುರೇಶಂ
ಪಶುಪತಿಸುತಮೀಶಂ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ನಮಾಮಿ ॥

ಶ್ರೀಗಣಪತಿರುವಾಚ
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರೋ ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಗಣನಾಥೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ।
ಏಕದಂತೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ಗಜವಕ್ತ್ರೋ ಮಹೋದರಃ ॥ 1 ॥

ಲಂಬೋದರೋ ಧೂಮ್ರವರ್ಣೋ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಶನಃ ।
ಸುಮುಖೋ ದುರ್ಮುಖೋ ಬುದ್ಧೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಜಾನನಃ ॥ 2 ॥

ಭೀಮಃ ಪ್ರಮೋದ ಆಮೋದಃ ಸುರಾನಂದೋ ಮದೋತ್ಕಟಃ ।
ಹೇರಂಬಃ ಶಂಬರಃ ಶಂಭುರ್ಲಂಬಕರ್ಣೋ ಮಹಾಬಲಃ ॥ 3 ॥

ನಂದನೋ ಲಂಪಟೋ ಭೀಮೋ ಮೇಘನಾದೋ ಗಣಂಜಯಃ ।
ವಿನಾಯಕೋ ವಿರೂಪಾಕ್ಷೋ ವೀರಃ ಶೂರವರಪ್ರದಃ ॥ 4 ॥

ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ ।
ರುದ್ರಪ್ರಿಯೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮಾಪುತ್ರೋಽಘನಾಶನಃ ॥ 5 ॥

ಕುಮಾರಗುರುರೀಶಾನಪುತ್ರೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ ।
ಸಿದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಸಿದ್ಧಿಪತಿಃ ಸಿದ್ಧಃ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕಃ ॥ 6 ॥

ಅವಿಘ್ನಸ್ತುಂಬುರುಃ ಸಿಂಹವಾಹನೋ ಮೋಹಿನೀಪ್ರಿಯಃ ।
ಕಟಂಕಟೋ ರಾಜಪುತ್ರಃ ಶಾಕಲಃ ಸಂಮಿತೋಮಿತಃ ॥ 7 ॥

ಕೂಷ್ಮಾಂಡಸಾಮಸಂಭೂತಿರ್ದುರ್ಜಯೋ ಧೂರ್ಜಯೋ ಜಯಃ ।
ಭೂಪತಿರ್ಭುವನಪತಿರ್ಭೂತಾನಾಂ ಪತಿರವ್ಯಯಃ ॥ 8 ॥

ವಿಶ್ವಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವಮುಖೋ ವಿಶ್ವರೂಪೋ ನಿಧಿರ್ಗುಣಃ ।
ಕವಿಃ ಕವೀನಾಮೃಷಭೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ॥ 9 ॥

ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜೋ ನಿಧಿಪತಿರ್ನಿಧಿಪ್ರಿಯಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ಹಿರಣ್ಮಯಪುರಾಂತಃಸ್ಥಃ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಃ ॥ 10 ॥

ಕರಾಹತಿಧ್ವಸ್ತಸಿಂಧುಸಲಿಲಃ ಪೂಷದಂತಭಿತ್ ।
ಉಮಾಂಕಕೇಲಿಕುತುಕೀ ಮುಕ್ತಿದಃ ಕುಲಪಾವನಃ ॥ 11 ॥

ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಹಾರೀ ವನಮಾಲೀ ಮನೋಮಯಃ ।
ವೈಮುಖ್ಯಹತದೈತ್ಯಶ್ರೀಃ ಪಾದಾಹತಿಜಿತಕ್ಷಿತಿಃ ॥ 12 ॥

ಸದ್ಯೋಜಾತಃ ಸ್ವರ್ಣಮುಂಜಮೇಖಲೀ ದುರ್ನಿಮಿತ್ತಹೃತ್ ।
ದುಃಸ್ವಪ್ನಹೃತ್ಪ್ರಸಹನೋ ಗುಣೀ ನಾದಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ॥ 13 ॥

ಸುರೂಪಃ ಸರ್ವನೇತ್ರಾಧಿವಾಸೋ ವೀರಾಸನಾಶ್ರಯಃ ।
ಪೀತಾಂಬರಃ ಖಂಡರದಃ ಖಂಡವೈಶಾಖಸಂಸ್ಥಿತಃ ॥ 14 ॥

ಚಿತ್ರಾಂಗಃ ಶ್ಯಾಮದಶನೋ ಭಾಲಚಂದ್ರೋ ಹವಿರ್ಭುಜಃ ।
ಯೋಗಾಧಿಪಸ್ತಾರಕಸ್ಥಃ ಪುರುಷೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ॥ 15 ॥

ಗಣಾಧಿರಾಜೋ ವಿಜಯಃ ಸ್ಥಿರೋ ಗಜಪತಿಧ್ವಜೀ ।
ದೇವದೇವಃ ಸ್ಮರಃ ಪ್ರಾಣದೀಪಕೋ ವಾಯುಕೀಲಕಃ ॥ 16 ॥

ವಿಪಶ್ಚಿದ್ವರದೋ ನಾದೋ ನಾದಭಿನ್ನಮಹಾಚಲಃ ।
ವರಾಹರದನೋ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ವ್ಯಾಘ್ರಾಜಿನಾಂಬರಃ ॥ 17 ॥

ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಭವೋ ದೇವತ್ರಾತಾ ದೈತ್ಯವಿಮರ್ದನಃ ।
ಶಂಭುವಕ್ತ್ರೋದ್ಭವಃ ಶಂಭುಕೋಪಹಾ ಶಂಭುಹಾಸ್ಯಭೂಃ ॥ 18 ॥

ಶಂಭುತೇಜಾಃ ಶಿವಾಶೋಕಹಾರೀ ಗೌರೀಸುಖಾವಹಃ ।
ಉಮಾಂಗಮಲಜೋ ಗೌರೀತೇಜೋಭೂಃ ಸ್ವರ್ಧುನೀಭವಃ ॥ 19 ॥

ಯಜ್ಞಕಾಯೋ ಮಹಾನಾದೋ ಗಿರಿವರ್ಷ್ಮಾ ಶುಭಾನನಃ ।
ಸರ್ವಾತ್ಮಾ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ಧಾ ಕಕುಪ್ಶ್ರುತಿಃ ॥ 20 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕುಂಭಶ್ಚಿದ್ವ್ಯೋಮಭಾಲಃಸತ್ಯಶಿರೋರುಹಃ ।
ಜಗಜ್ಜನ್ಮಲಯೋನ್ಮೇಷನಿಮೇಷೋಽಗ್ನ್ಯರ್ಕಸೋಮದೃಕ್ ॥ 21 ॥

ಗಿರೀಂದ್ರೈಕರದೋ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮೋಷ್ಠಃ ಸಾಮಬೃಂಹಿತಃ ।
ಗ್ರಹರ್ಕ್ಷದಶನೋ ವಾಣೀಜಿಹ್ವೋ ವಾಸವನಾಸಿಕಃ ॥ 22 ॥

ಭ್ರೂಮಧ್ಯಸಂಸ್ಥಿತಕರೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಮದೋದಕಃ ।
ಕುಲಾಚಲಾಂಸಃ ಸೋಮಾರ್ಕಘಂಟೋ ರುದ್ರಶಿರೋಧರಃ ॥ 23 ॥

ನದೀನದಭುಜಃ ಸರ್ಪಾಂಗುಲೀಕಸ್ತಾರಕಾನಖಃ ।
ವ್ಯೋಮನಾಭಿಃ ಶ್ರೀಹೃದಯೋ ಮೇರುಪೃಷ್ಠೋಽರ್ಣವೋದರಃ ॥ 24 ॥

ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಯಕ್ಷಗಂಧರ್ವರಕ್ಷಃಕಿನ್ನರಮಾನುಷಃ ।
ಪೃಥ್ವೀಕಟಿಃ ಸೃಷ್ಟಿಲಿಂಗಃ ಶೈಲೋರುರ್ದಸ್ರಜಾನುಕಃ ॥ 25 ॥

ಪಾತಾಲಜಂಘೋ ಮುನಿಪಾತ್ಕಾಲಾಂಗುಷ್ಠಸ್ತ್ರಯೀತನುಃ ।
ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಲಾಂಗೂಲೋ ಹೃದಯಾಲಾನನಿಶ್ಚಲಃ ॥ 26 ॥

ಹೃತ್ಪದ್ಮಕರ್ಣಿಕಾಶಾಲೀ ವಿಯತ್ಕೇಲಿಸರೋವರಃ ।
ಸದ್ಭಕ್ತಧ್ಯಾನನಿಗಡಃ ಪೂಜಾವಾರಿನಿವಾರಿತಃ ॥ 27 ॥

ಪ್ರತಾಪೀ ಕಾಶ್ಯಪೋ ಮಂತಾ ಗಣಕೋ ವಿಷ್ಟಪೀ ಬಲೀ ।
ಯಶಸ್ವೀ ಧಾರ್ಮಿಕೋ ಜೇತಾ ಪ್ರಥಮಃ ಪ್ರಮಥೇಶ್ವರಃ ॥ 28 ॥

ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ದ್ವೀಪಪತಿಃ ಕಲ್ಪದ್ರುಮವನಾಲಯಃ ।
ರತ್ನಮಂಡಪಮಧ್ಯಸ್ಥೋ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಾಶ್ರಯಃ ॥ 29 ॥

ತೀವ್ರಾಶಿರೋದ್ಧೃತಪದೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಮೌಲಿಲಾಲಿತಃ ।
ನಂದಾನಂದಿತಪೀಠಶ್ರೀರ್ಭೋಗದೋ ಭೂಷಿತಾಸನಃ ॥ 30 ॥

ಸಕಾಮದಾಯಿನೀಪೀಠಃ ಸ್ಫುರದುಗ್ರಾಸನಾಶ್ರಯಃ ।
ತೇಜೋವತೀಶಿರೋರತ್ನಂ ಸತ್ಯಾನಿತ್ಯಾವತಂಸಿತಃ ॥ 31 ॥

ಸವಿಘ್ನನಾಶಿನೀಪೀಠಃ ಸರ್ವಶಕ್ತ್ಯಂಬುಜಾಲಯಃ ।
ಲಿಪಿಪದ್ಮಾಸನಾಧಾರೋ ವಹ್ನಿಧಾಮತ್ರಯಾಲಯಃ ॥ 32 ॥

ಉನ್ನತಪ್ರಪದೋ ಗೂಢಗುಲ್ಫಃ ಸಂವೃತಪಾರ್ಷ್ಣಿಕಃ ।
ಪೀನಜಂಘಃ ಶ್ಲಿಷ್ಟಜಾನುಃ ಸ್ಥೂಲೋರುಃ ಪ್ರೋನ್ನಮತ್ಕಟಿಃ ॥ 33 ॥

ನಿಮ್ನನಾಭಿಃ ಸ್ಥೂಲಕುಕ್ಷಿಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಬೃಹದ್ಭುಜಃ ।
ಪೀನಸ್ಕಂಧಃ ಕಂಬುಕಂಠೋ ಲಂಬೋಷ್ಠೋ ಲಂಬನಾಸಿಕಃ ॥ 34 ॥

ಭಗ್ನವಾಮರದಸ್ತುಂಗಸವ್ಯದಂತೋ ಮಹಾಹನುಃ ।
ಹ್ರಸ್ವನೇತ್ರತ್ರಯಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ನಿಬಿಡಮಸ್ತಕಃ ॥ 35 ॥

ಸ್ತಬಕಾಕಾರಕುಂಭಾಗ್ರೋ ರತ್ನಮೌಲಿರ್ನಿರಂಕುಶಃ ।
ಸರ್ಪಹಾರಕಟೀಸೂತ್ರಃ ಸರ್ಪಯಜ್ಞೋಪವೀತವಾನ್ ॥ 36 ॥

ಸರ್ಪಕೋಟೀರಕಟಕಃ ಸರ್ಪಗ್ರೈವೇಯಕಾಂಗದಃ ।
ಸರ್ಪಕಕ್ಷೋದರಾಬಂಧಃ ಸರ್ಪರಾಜೋತ್ತರಚ್ಛದಃ ॥ 37 ॥

ರಕ್ತೋ ರಕ್ತಾಂಬರಧರೋ ರಕ್ತಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ।
ರಕ್ತೇಕ್ಷನೋ ರಕ್ತಕರೋ ರಕ್ತತಾಲ್ವೋಷ್ಠಪಲ್ಲವಃ ॥ 38 ॥

ಶ್ವೇತಃ ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರಃ ಶ್ವೇತಮಾಲಾವಿಭೂಷಣಃ ।
ಶ್ವೇತಾತಪತ್ರರುಚಿರಃ ಶ್ವೇತಚಾಮರವೀಜಿತಃ ॥ 39 ॥

ಸರ್ವಾವಯವಸಂಪೂರ್ಣಃ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣಲಕ್ಷಿತಃ ।
ಸರ್ವಾಭರಣಶೋಭಾಢ್ಯಃ ಸರ್ವಶೋಭಾಸಮನ್ವಿತಃ ॥ 40 ॥

ಸರ್ವಮಂಗಲಮಾಂಗಲ್ಯಃ ಸರ್ವಕಾರಣಕಾರಣಂ ।
ಸರ್ವದೇವವರಃ ಶಾರಂಗೀ ಬೀಜಪೂರೀ ಗದಾಧರಃ ॥ 41 ॥

ಶುಭಾಂಗೋ ಲೋಕಸಾರಂಗಃ ಸುತಂತುಸ್ತಂತುವರ್ಧನಃ ।
ಕಿರೀಟೀ ಕುಂಡಲೀ ಹಾರೀ ವನಮಾಲೀ ಶುಭಾಂಗದಃ ॥ 42 ॥

ಇಕ್ಷುಚಾಪಧರಃ ಶೂಲೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿಃ ಸರೋಜಭೃತ್ ।
ಪಾಶೀ ಧೃತೋತ್ಪಲಃ ಶಾಲಿಮಂಜರೀಭೃತ್ಸ್ವದಂತಭೃತ್ ॥ 43 ॥

ಕಲ್ಪವಲ್ಲೀಧರೋ ವಿಶ್ವಾಭಯದೈಕಕರೋ ವಶೀ ।
ಅಕ್ಷಮಾಲಾಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾವಾನ್ ಮುದ್ಗರಾಯುಧಃ ॥ 44 ॥

ಪೂರ್ಣಪಾತ್ರೀ ಕಂಬುಧರೋ ವಿಧೃತಾಂಕುಶಮೂಲಕಃ ।
ಕರಸ್ಥಾಮ್ರಫಲಶ್ಚೂತಕಲಿಕಾಭೃತ್ಕುಠಾರವಾನ್ ॥ 45 ॥

ಪುಷ್ಕರಸ್ಥಸ್ವರ್ಣಘಟೀಪೂರ್ಣರತ್ನಾಭಿವರ್ಷಕಃ ।
ಭಾರತೀಸುಂದರೀನಾಥೋ ವಿನಾಯಕರತಿಪ್ರಿಯಃ ॥ 46 ॥

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರಿಯತಮಃ ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀಮನೋರಮಃ ।
ರಮಾರಮೇಶಪೂರ್ವಾಂಗೋ ದಕ್ಷಿಣೋಮಾಮಹೇಶ್ವರಃ ॥ 47 ॥

ಮಹೀವರಾಹವಾಮಾಂಗೋ ರತಿಕಂದರ್ಪಪಶ್ಚಿಮಃ ।
ಆಮೋದಮೋದಜನನಃ ಸಪ್ರಮೋದಪ್ರಮೋದನಃ ॥ 48 ॥

ಸಂವರ್ಧಿತಮಹಾವೃದ್ಧಿರೃದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಪ್ರವರ್ಧನಃ ।
ದಂತಸೌಮುಖ್ಯಸುಮುಖಃ ಕಾಂತಿಕಂದಲಿತಾಶ್ರಯಃ ॥ 49 ॥

ಮದನಾವತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಂಘ್ರಿಃ ಕೃತವೈಮುಖ್ಯದುರ್ಮುಖಃ ।
ವಿಘ್ನಸಂಪಲ್ಲವಃ ಪದ್ಮಃ ಸರ್ವೋನ್ನತಮದದ್ರವಃ ॥ 50 ॥

ವಿಘ್ನಕೃನ್ನಿಮ್ನಚರಣೋ ದ್ರಾವಿಣೀಶಕ್ತಿಸತ್ಕೃತಃ ।
ತೀವ್ರಾಪ್ರಸನ್ನನಯನೋ ಜ್ವಾಲಿನೀಪಾಲಿತೈಕದೃಕ್ ॥ 51 ॥

ಮೋಹಿನೀಮೋಹನೋ ಭೋಗದಾಯಿನೀಕಾಂತಿಮಂಡನಃ ।
ಕಾಮಿನೀಕಾಂತವಕ್ತ್ರಶ್ರೀರಧಿಷ್ಠಿತವಸುಂಧರಃ ॥ 52 ॥

ವಸುಧಾರಾಮದೋನ್ನಾದೋ ಮಹಾಶಂಖನಿಧಿಪ್ರಿಯಃ ।
ನಮದ್ವಸುಮತೀಮಾಲೀ ಮಹಾಪದ್ಮನಿಧಿಃ ಪ್ರಭುಃ ॥ 53 ॥

ಸರ್ವಸದ್ಗುರುಸಂಸೇವ್ಯಃ ಶೋಚಿಷ್ಕೇಶಹೃದಾಶ್ರಯಃ ।
ಈಶಾನಮೂರ್ಧಾ ದೇವೇಂದ್ರಶಿಖಃ ಪವನನಂದನಃ ॥ 54 ॥

ಪ್ರತ್ಯುಗ್ರನಯನೋ ದಿವ್ಯೋ ದಿವ್ಯಾಸ್ತ್ರಶತಪರ್ವಧೃಕ್ ।
ಐರಾವತಾದಿಸರ್ವಾಶಾವಾರಣೋ ವಾರಣಪ್ರಿಯಃ ॥ 55 ॥

ವಜ್ರಾದ್ಯಸ್ತ್ರಪರೀವಾರೋ ಗಣಚಂಡಸಮಾಶ್ರಯಃ ।
ಜಯಾಜಯಪರಿಕರೋ ವಿಜಯಾವಿಜಯಾವಹಃ ॥ 56 ॥

ಅಜಯಾರ್ಚಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ನಿತ್ಯಾನಂದವನಸ್ಥಿತಃ ।
ವಿಲಾಸಿನೀಕೃತೋಲ್ಲಾಸಃ ಶೌಂಡೀ ಸೌಂದರ್ಯಮಂಡಿತಃ ॥ 57 ॥

ಅನಂತಾನಂತಸುಖದಃ ಸುಮಂಗಲಸುಮಂಗಲಃ ।
ಜ್ಞಾನಾಶ್ರಯಃ ಕ್ರಿಯಾಧಾರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿನಿಷೇವಿತಃ ॥ 58 ॥

ಸುಭಗಾಸಂಶ್ರಿತಪದೋ ಲಲಿತಾಲಲಿತಾಶ್ರಯಃ ।
ಕಾಮಿನೀಪಾಲನಃ ಕಾಮಕಾಮಿನೀಕೇಲಿಲಾಲಿತಃ ॥ 59 ॥

ಸರಸ್ವತ್ಯಾಶ್ರಯೋ ಗೌರೀನಂದನಃ ಶ್ರೀನಿಕೇತನಃ ।
ಗುರುಗುಪ್ತಪದೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ವಾಗೀಶ್ವರೀಪತಿಃ ॥ 60 ॥

ನಲಿನೀಕಾಮುಕೋ ವಾಮಾರಾಮೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಮನೋರಮಃ ।
ರೌದ್ರೀಮುದ್ರಿತಪಾದಾಬ್ಜೋ ಹುಂಬೀಜಸ್ತುಂಗಶಕ್ತಿಕಃ ॥ 61 ॥

ವಿಶ್ವಾದಿಜನನತ್ರಾಣಃ ಸ್ವಾಹಾಶಕ್ತಿಃ ಸಕೀಲಕಃ ।
ಅಮೃತಾಬ್ಧಿಕೃತಾವಾಸೋ ಮದಘೂರ್ಣಿತಲೋಚನಃ ॥ 62 ॥

ಉಚ್ಛಿಷ್ಟೋಚ್ಛಿಷ್ಟಗಣಕೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣನಾಯಕಃ ।
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕಸಂಸಿದ್ಧಿರ್ನಿತ್ಯಸೇವ್ಯೋ ದಿಗಂಬರಃ ॥ 63 ॥

ಅನಪಾಯೋಽನಂತದೃಷ್ಟಿರಪ್ರಮೇಯೋಽಜರಾಮರಃ ।
ಅನಾವಿಲೋಽಪ್ರತಿಹತಿರಚ್ಯುತೋಽಮೃತಮಕ್ಷರಃ ॥ 64 ॥

ಅಪ್ರತರ್ಕ್ಯೋಽಕ್ಷಯೋಽಜಯ್ಯೋಽನಾಧಾರೋಽನಾಮಯೋಮಲಃ ।
ಅಮೇಯಸಿದ್ಧಿರದ್ವೈತಮಘೋರೋಽಗ್ನಿಸಮಾನನಃ ॥ 65 ॥

ಅನಾಕಾರೋಽಬ್ಧಿಭೂಮ್ಯಗ್ನಿಬಲಘ್ನೋಽವ್ಯಕ್ತಲಕ್ಷಣಃ ।
ಆಧಾರಪೀಠಮಾಧಾರ ಆಧಾರಾಧೇಯವರ್ಜಿತಃ ॥ 66 ॥

ಆಖುಕೇತನ ಆಶಾಪೂರಕ ಆಖುಮಹಾರಥಃ ।
ಇಕ್ಷುಸಾಗರಮಧ್ಯಸ್ಥ ಇಕ್ಷುಭಕ್ಷಣಲಾಲಸಃ ॥ 67 ॥

ಇಕ್ಷುಚಾಪಾತಿರೇಕಶ್ರೀರಿಕ್ಷುಚಾಪನಿಷೇವಿತಃ ।
ಇಂದ್ರಗೋಪಸಮಾನಶ್ರೀರಿಂದ್ರನೀಲಸಮದ್ಯುತಿಃ ॥ 68 ॥

ಇಂದೀವರದಲಶ್ಯಾಮ ಇಂದುಮಂಡಲಮಂಡಿತಃ ।
ಇಧ್ಮಪ್ರಿಯ ಇಡಾಭಾಗ ಇಡಾವಾನಿಂದಿರಾಪ್ರಿಯಃ ॥ 69 ॥

ಇಕ್ಷ್ವಾಕುವಿಘ್ನವಿಧ್ವಂಸೀ ಇತಿಕರ್ತವ್ಯತೇಪ್ಸಿತಃ ।
ಈಶಾನಮೌಲಿರೀಶಾನ ಈಶಾನಪ್ರಿಯ ಈತಿಹಾ ॥ 70 ॥

ಈಷಣಾತ್ರಯಕಲ್ಪಾಂತ ಈಹಾಮಾತ್ರವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಉಪೇಂದ್ರ ಉಡುಭೃನ್ಮೌಲಿರುಡುನಾಥಕರಪ್ರಿಯಃ ॥ 71 ॥

ಉನ್ನತಾನನ ಉತ್ತುಂಗ ಉದಾರಸ್ತ್ರಿದಶಾಗ್ರಣೀಃ ।
ಊರ್ಜಸ್ವಾನೂಷ್ಮಲಮದ ಊಹಾಪೋಹದುರಾಸದಃ ॥ 72 ॥

ಋಗ್ಯಜುಃಸಾಮನಯನ ಋದ್ಧಿಸಿದ್ಧಿಸಮರ್ಪಕಃ ।
ಋಜುಚಿತ್ತೈಕಸುಲಭೋ ಋಣತ್ರಯವಿಮೋಚನಃ ॥ 73 ॥

ಲುಪ್ತವಿಘ್ನಃ ಸ್ವಭಕ್ತಾನಾಂ ಲುಪ್ತಶಕ್ತಿಃ ಸುರದ್ವಿಷಾಂ ।
ಲುಪ್ತಶ್ರೀರ್ವಿಮುಖಾರ್ಚಾನಾಂ ಲೂತಾವಿಸ್ಫೋಟನಾಶನಃ ॥ 74 ॥

ಏಕಾರಪೀಠಮಧ್ಯಸ್ಥ ಏಕಪಾದಕೃತಾಸನಃ ।
ಏಜಿತಾಖಿಲದೈತ್ಯಶ್ರೀರೇಧಿತಾಖಿಲಸಂಶ್ರಯಃ ॥ 75 ॥

ಐಶ್ವರ್ಯನಿಧಿರೈಶ್ವರ್ಯಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಃ ।
ಐರಂಮದಸಮೋನ್ಮೇಷ ಐರಾವತಸಮಾನನಃ ॥ 76 ॥

ಓಂಕಾರವಾಚ್ಯ ಓಂಕಾರ ಓಜಸ್ವಾನೋಷಧೀಪತಿಃ ।
ಔದಾರ್ಯನಿಧಿರೌದ್ಧತ್ಯಧೈರ್ಯ ಔನ್ನತ್ಯನಿಃಸಮಃ ॥ 77 ॥

ಅಂಕುಶಃ ಸುರನಾಗಾನಾಮಂಕುಶಾಕಾರಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಅಃ ಸಮಸ್ತವಿಸರ್ಗಾಂತಪದೇಷು ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 78 ॥

ಕಮಂಡಲುಧರಃ ಕಲ್ಪಃ ಕಪರ್ದೀ ಕಲಭಾನನಃ ।
ಕರ್ಮಸಾಕ್ಷೀ ಕರ್ಮಕರ್ತಾ ಕರ್ಮಾಕರ್ಮಫಲಪ್ರದಃ ॥ 79 ॥

ಕದಂಬಗೋಲಕಾಕಾರಃ ಕೂಷ್ಮಾಂಡಗಣನಾಯಕಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯದೇಹಃ ಕಪಿಲಃ ಕಥಕಃ ಕಟಿಸೂತ್ರಭೃತ್ ॥ 80 ॥

ಖರ್ವಃ ಖಡ್ಗಪ್ರಿಯಃ ಖಡ್ಗಃ ಖಾಂತಾಂತಃಸ್ಥಃ ಖನಿರ್ಮಲಃ ।
ಖಲ್ವಾಟಶೃಂಗನಿಲಯಃ ಖಟ್ವಾಂಗೀ ಖದುರಾಸದಃ ॥ 81 ॥

ಗುಣಾಢ್ಯೋ ಗಹನೋ ಗದ್ಯೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಸುಧಾರ್ಣವಃ ।
ಗದ್ಯಗಾನಪ್ರಿಯೋ ಗರ್ಜೋ ಗೀತಗೀರ್ವಾಣಪೂರ್ವಜಃ ॥ 82 ॥

ಗುಹ್ಯಾಚಾರರತೋ ಗುಹ್ಯೋ ಗುಹ್ಯಾಗಮನಿರೂಪಿತಃ ।
ಗುಹಾಶಯೋ ಗುಡಾಬ್ಧಿಸ್ಥೋ ಗುರುಗಮ್ಯೋ ಗುರುರ್ಗುರುಃ ॥ 83 ॥

ಘಂಟಾಘರ್ಘರಿಕಾಮಾಲೀ ಘಟಕುಂಭೋ ಘಟೋದರಃ ।
ಙಕಾರವಾಚ್ಯೋ ಙಾಕಾರೋ ಙಕಾರಾಕಾರಶುಂಡಭೃತ್ ॥ 84 ॥

ಚಂಡಶ್ಚಂಡೇಶ್ವರಶ್ಚಂಡೀ ಚಂಡೇಶಶ್ಚಂಡವಿಕ್ರಮಃ ।
ಚರಾಚರಪಿತಾ ಚಿಂತಾಮಣಿಶ್ಚರ್ವಣಲಾಲಸಃ ॥ 85 ॥

ಛಂದಶ್ಛಂದೋದ್ಭವಶ್ಛಂದೋ ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯಶ್ಛಂದವಿಗ್ರಹಃ ।
ಜಗದ್ಯೋನಿರ್ಜಗತ್ಸಾಕ್ಷೀ ಜಗದೀಶೋ ಜಗನ್ಮಯಃ ॥ 86 ॥

ಜಪ್ಯೋ ಜಪಪರೋ ಜಾಪ್ಯೋ ಜಿಹ್ವಾಸಿಂಹಾಸನಪ್ರಭುಃ ।
ಸ್ರವದ್ಗಂಡೋಲ್ಲಸದ್ಧಾನಝಂಕಾರಿಭ್ರಮರಾಕುಲಃ ॥ 87 ॥

ಟಂಕಾರಸ್ಫಾರಸಂರಾವಷ್ಟಂಕಾರಮಣಿನೂಪುರಃ ।
ಠದ್ವಯೀಪಲ್ಲವಾಂತಸ್ಥಸರ್ವಮಂತ್ರೇಷು ಸಿದ್ಧಿದಃ ॥ 88 ॥

ಡಿಂಡಿಮುಂಡೋ ಡಾಕಿನೀಶೋ ಡಾಮರೋ ಡಿಂಡಿಮಪ್ರಿಯಃ ।
ಢಕ್ಕಾನಿನಾದಮುದಿತೋ ಢೌಂಕೋ ಢುಂಢಿವಿನಾಯಕಃ ॥ 89 ॥

ತತ್ತ್ವಾನಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಸ್ತತ್ತ್ವಂ ತತ್ತ್ವಂಪದನಿರೂಪಿತಃ ।
ತಾರಕಾಂತರಸಂಸ್ಥಾನಸ್ತಾರಕಸ್ತಾರಕಾಂತಕಃ ॥ 90 ॥

ಸ್ಥಾಣುಃ ಸ್ಥಾಣುಪ್ರಿಯಃ ಸ್ಥಾತಾ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ ।
ದಕ್ಷಯಜ್ಞಪ್ರಮಥನೋ ದಾತಾ ದಾನಂ ದಮೋ ದಯಾ ॥ 91 ॥

ದಯಾವಾಂದಿವ್ಯವಿಭವೋ ದಂಡಭೃದ್ದಂಡನಾಯಕಃ ।
ದಂತಪ್ರಭಿನ್ನಾಭ್ರಮಾಲೋ ದೈತ್ಯವಾರಣದಾರಣಃ ॥ 92 ॥

ದಂಷ್ಟ್ರಾಲಗ್ನದ್ವೀಪಘಟೋ ದೇವಾರ್ಥನೃಗಜಾಕೃತಿಃ ।
ಧನಂ ಧನಪತೇರ್ಬಂಧುರ್ಧನದೋ ಧರಣೀಧರಃ ॥ 93 ॥

ಧ್ಯಾನೈಕಪ್ರಕಟೋ ಧ್ಯೇಯೋ ಧ್ಯಾನಂ ಧ್ಯಾನಪರಾಯಣಃ ।
ಧ್ವನಿಪ್ರಕೃತಿಚೀತ್ಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಃ ॥ 94 ॥

ನಂದ್ಯೋ ನಂದಿಪ್ರಿಯೋ ನಾದೋ ನಾದಮಧ್ಯಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ।
ನಿಷ್ಕಲೋ ನಿರ್ಮಲೋ ನಿತ್ಯೋ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯೋ ನಿರಾಮಯಃ ॥ 95 ॥

ಪರಂ ವ್ಯೋಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಂ ಪದಂ ॥ 96 ॥

ಪರಾತ್ಪರಃ ಪಶುಪತಿಃ ಪಶುಪಾಶವಿಮೋಚನಃ ।
ಪೂರ್ಣಾನಂದಃ ಪರಾನಂದಃ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ॥ 97 ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಸನ್ನವದನಃ ಪ್ರಣತಾಜ್ಞಾನನಾಶನಃ ।
ಪ್ರಮಾಣಪ್ರತ್ಯಯಾತೀತಃ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿನಿವಾರಣಃ ॥ 98 ॥

ಫಣಿಹಸ್ತಃ ಫಣಿಪತಿಃ ಫೂತ್ಕಾರಃ ಫಣಿತಪ್ರಿಯಃ ।
ಬಾಣಾರ್ಚಿತಾಂಘ್ರಿಯುಗಲೋ ಬಾಲಕೇಲಿಕುತೂಹಲೀ ।
ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಚಿತಪದೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಬೃಹಸ್ಪತಿಃ ॥ 99 ॥

ಬೃಹತ್ತಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಪರೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ಪ್ರಿಯಃ ।
ಬೃಹನ್ನಾದಾಗ್ರ್ಯಚೀತ್ಕಾರೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾವಲಿಮೇಖಲಃ ॥ 100 ॥

ಭ್ರೂಕ್ಷೇಪದತ್ತಲಕ್ಷ್ಮೀಕೋ ಭರ್ಗೋ ಭದ್ರೋ ಭಯಾಪಹಃ ।
ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿಸುಲಭೋ ಭೂತಿದೋ ಭೂತಿಭೂಷಣಃ ॥ 101 ॥

ಭವ್ಯೋ ಭೂತಾಲಯೋ ಭೋಗದಾತಾ ಭ್ರೂಮಧ್ಯಗೋಚರಃ ।
ಮಂತ್ರೋ ಮಂತ್ರಪತಿರ್ಮಂತ್ರೀ ಮದಮತ್ತೋ ಮನೋ ಮಯಃ ॥ 102 ॥

ಮೇಖಲಾಹೀಶ್ವರೋ ಮಂದಗತಿರ್ಮಂದನಿಭೇಕ್ಷಣಃ ।
ಮಹಾಬಲೋ ಮಹಾವೀರ್ಯೋ ಮಹಾಪ್ರಾಣೋ ಮಹಾಮನಾಃ ॥ 103 ॥

ಯಜ್ಞೋ ಯಜ್ಞಪತಿರ್ಯಜ್ಞಗೋಪ್ತಾ ಯಜ್ಞಫಲಪ್ರದಃ ।
ಯಶಸ್ಕರೋ ಯೋಗಗಮ್ಯೋ ಯಾಜ್ಞಿಕೋ ಯಾಜಕಪ್ರಿಯಃ ॥ 104 ॥

ರಸೋ ರಸಪ್ರಿಯೋ ರಸ್ಯೋ ರಂಜಕೋ ರಾವಣಾರ್ಚಿತಃ ।
ರಾಜ್ಯರಕ್ಷಾಕರೋ ರತ್ನಗರ್ಭೋ ರಾಜ್ಯಸುಖಪ್ರದಃ ॥ 105 ॥

ಲಕ್ಷೋ ಲಕ್ಷಪತಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯೋ ಲಯಸ್ಥೋ ಲಡ್ಡುಕಪ್ರಿಯಃ ।
ಲಾಸಪ್ರಿಯೋ ಲಾಸ್ಯಪರೋ ಲಾಭಕೃಲ್ಲೋಕವಿಶ್ರುತಃ ॥ 106 ॥

ವರೇಣ್ಯೋ ವಹ್ನಿವದನೋ ವಂದ್ಯೋ ವೇದಾಂತಗೋಚರಃ ।
ವಿಕರ್ತಾ ವಿಶ್ವತಶ್ಚಕ್ಷುರ್ವಿಧಾತಾ ವಿಶ್ವತೋಮುಖಃ ॥ 107 ॥

ವಾಮದೇವೋ ವಿಶ್ವನೇತಾ ವಜ್ರಿವಜ್ರನಿವಾರಣಃ ।
ವಿವಸ್ವದ್ಬಂಧನೋ ವಿಶ್ವಾಧಾರೋ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೋ ವಿಭುಃ ॥ 108 ॥

ಶಬ್ದಬ್ರಹ್ಮ ಶಮಪ್ರಾಪ್ಯಃ ಶಂಭುಶಕ್ತಿಗಣೇಶ್ವರಃ ।
ಶಾಸ್ತಾ ಶಿಖಾಗ್ರನಿಲಯಃ ಶರಣ್ಯಃ ಶಂಬರೇಶ್ವರಃ ॥ 109 ॥

ಷಡೃತುಕುಸುಮಸ್ರಗ್ವೀ ಷಡಾಧಾರಃ ಷಡಕ್ಷರಃ ।
ಸಂಸಾರವೈದ್ಯಃ ಸರ್ವಜ್ಞಃ ಸರ್ವಭೇಷಜಭೇಷಜಂ ॥ 110 ॥

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯಕ್ರೀಡಃ ಸುರಕುಂಜರಭೇದಕಃ ।
ಸಿಂದೂರಿತಮಹಾಕುಂಭಃ ಸದಸದ್ಭಕ್ತಿದಾಯಕಃ ॥ 111 ॥

ಸಾಕ್ಷೀ ಸಮುದ್ರಮಥನಃ ಸ್ವಯಂವೇದ್ಯಃ ಸ್ವದಕ್ಷಿಣಃ ।
ಸ್ವತಂತ್ರಃ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ ಸಾಮಗಾನರತಃ ಸುಖೀ ॥ 112 ॥

ಹಂಸೋ ಹಸ್ತಿಪಿಶಾಚೀಶೋ ಹವನಂ ಹವ್ಯಕವ್ಯಭುಕ್ ।
ಹವ್ಯಂ ಹುತಪ್ರಿಯೋ ಹೃಷ್ಟೋ ಹೃಲ್ಲೇಖಾಮಂತ್ರಮಧ್ಯಗಃ ॥ 113 ॥

ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಪಃ ಕ್ಷಮಾಭರ್ತಾ ಕ್ಷಮಾಕ್ಷಮಪರಾಯಣಃ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರಕ್ಷೇಮಕರಃ ಕ್ಷೇಮಾನಂದಃ ಕ್ಷೋಣೀಸುರದ್ರುಮಃ ॥ 114 ॥

ಧರ್ಮಪ್ರದೋಽರ್ಥದಃ ಕಾಮದಾತಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವರ್ಧನಃ ।
ವಿದ್ಯಾಪ್ರದೋ ವಿಭವದೋ ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಃ ॥ 115 ॥

ಆಭಿರೂಪ್ಯಕರೋ ವೀರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಿಜಯಪ್ರದಃ ।
ಸರ್ವವಶ್ಯಕರೋ ಗರ್ಭದೋಷಹಾ ಪುತ್ರಪೌತ್ರದಃ ॥ 116 ॥

ಮೇಧಾದಃ ಕೀರ್ತಿದಃ ಶೋಕಹಾರೀ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯನಾಶನಃ ।
ಪ್ರತಿವಾದಿಮುಖಸ್ತಂಭೋ ರುಷ್ಟಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಃ ॥ 117 ॥

ಪರಾಭಿಚಾರಶಮನೋ ದುಃಖಹಾ ಬಂಧಮೋಕ್ಷದಃ ।
ಲವಸ್ತ್ರುಟಿಃ ಕಲಾ ಕಾಷ್ಠಾ ನಿಮೇಷಸ್ತತ್ಪರಕ್ಷಣಃ ॥ 118 ॥

ಘಟೀ ಮುಹೂರ್ತಃ ಪ್ರಹರೋ ದಿವಾ ನಕ್ತಮಹರ್ನಿಶಂ ।
ಪಕ್ಷೋ ಮಾಸರ್ತ್ವಯನಾಬ್ದಯುಗಂ ಕಲ್ಪೋ ಮಹಾಲಯಃ ॥ 119 ॥

ರಾಶಿಸ್ತಾರಾ ತಿಥಿರ್ಯೋಗೋ ವಾರಃ ಕರಣಮಂಶಕಂ ।
ಲಗ್ನಂ ಹೋರಾ ಕಾಲಚಕ್ರಂ ಮೇರುಃ ಸಪ್ತರ್ಷಯೋ ಧ್ರುವಃ ॥ 120 ॥

ರಾಹುರ್ಮಂದಃ ಕವಿರ್ಜೀವೋ ಬುಧೋ ಭೌಮಃ ಶಶೀ ರವಿಃ ।
ಕಾಲಃ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಸ್ಥಿತಿರ್ವಿಶ್ವಂ ಸ್ಥಾವರಂ ಜಂಗಮಂ ಜಗತ್ ॥ 121 ॥

ಭೂರಾಪೋಽಗ್ನಿರ್ಮರುದ್ವ್ಯೋಮಾಹಂಕೃತಿಃ ಪ್ರಕೃತಿಃ ಪುಮಾನ್ ।
ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುಃ ಶಿವೋ ರುದ್ರ ಈಶಃ ಶಕ್ತಿಃ ಸದಾಶಿವಃ ॥ 122 ॥

ತ್ರಿದಶಾಃ ಪಿತರಃ ಸಿದ್ಧಾ ಯಕ್ಷಾ ರಕ್ಷಾಂಸಿ ಕಿನ್ನರಾಃ ।
ಸಿದ್ಧವಿದ್ಯಾಧರಾ ಭೂತಾ ಮನುಷ್ಯಾಃ ಪಶವಃ ಖಗಾಃ ॥ 123 ॥

ಸಮುದ್ರಾಃ ಸರಿತಃ ಶೈಲಾ ಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವೋದ್ಭವಃ ।
ಸಾಂಖ್ಯಂ ಪಾತಂಜಲಂ ಯೋಗಂ ಪುರಾಣಾನಿ ಶ್ರುತಿಃ ಸ್ಮೃತಿಃ ॥ 124 ॥

ವೇದಾಂಗಾನಿ ಸದಾಚಾರೋ ಮೀಮಾಂಸಾ ನ್ಯಾಯವಿಸ್ತರಃ ।
ಆಯುರ್ವೇದೋ ಧನುರ್ವೇದೋ ಗಾಂಧರ್ವಂ ಕಾವ್ಯನಾಟಕಂ ॥ 125 ॥

ವೈಖಾನಸಂ ಭಾಗವತಂ ಮಾನುಷಂ ಪಾಂಚರಾತ್ರಕಂ ।
ಶೈವಂ ಪಾಶುಪತಂ ಕಾಲಾಮುಖಂಭೈರವಶಾಸನಂ ॥ 126 ॥

ಶಾಕ್ತಂ ವೈನಾಯಕಂ ಸೌರಂ ಜೈನಮಾರ್ಹತಸಂಹಿತಾ ।
ಸದಸದ್ವ್ಯಕ್ತಮವ್ಯಕ್ತಂ ಸಚೇತನಮಚೇತನಂ ॥ 127 ॥

ಬಂಧೋ ಮೋಕ್ಷಃ ಸುಖಂ ಭೋಗೋ ಯೋಗಃ ಸತ್ಯಮಣುರ್ಮಹಾನ್ ।
ಸ್ವಸ್ತಿ ಹುಂಫಟ್ ಸ್ವಧಾ ಸ್ವಾಹಾ ಶ್ರೌಷಟ್ ವೌಷಟ್ ವಷಣ್ ನಮಃ 128 ॥

ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾನಂದೋ ಬೋಧಃ ಸಂವಿತ್ಸಮೋಽಸಮಃ ।
ಏಕ ಏಕಾಕ್ಷರಾಧಾರ ಏಕಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ ॥ 129 ॥

ಏಕಾಗ್ರಧೀರೇಕವೀರ ಏಕೋಽನೇಕಸ್ವರೂಪಧೃಕ್ ।
ದ್ವಿರೂಪೋ ದ್ವಿಭುಜೋ ದ್ವ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿರದೋ ದ್ವೀಪರಕ್ಷಕಃ ॥ 130 ॥

ದ್ವೈಮಾತುರೋ ದ್ವಿವದನೋ ದ್ವಂದ್ವಹೀನೋ ದ್ವಯಾತಿಗಃ ।
ತ್ರಿಧಾಮಾ ತ್ರಿಕರಸ್ತ್ರೇತಾ ತ್ರಿವರ್ಗಫಲದಾಯಕಃ ॥ 131 ॥

ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಾ ತ್ರಿಲೋಕಾದಿಸ್ತ್ರಿಶಕ್ತೀಶಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ಚತುರ್ವಿಧವಚೋವೃತ್ತಿಪರಿವೃತ್ತಿಪ್ರವರ್ತಕಃ ॥ 132 ॥

ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರ್ದಂತಶ್ಚತುರಾತ್ಮಾ ಚತುರ್ಭುಜಃ ।
ಚತುರ್ವಿಧೋಪಾಯಮಯಶ್ಚತುರ್ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಶ್ರಯಃ 133 ॥

ಚತುರ್ಥೀಪೂಜನಪ್ರೀತಶ್ಚತುರ್ಥೀತಿಥಿಸಂಭವಃ ॥
ಪಂಚಾಕ್ಷರಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾತ್ಮಾ ಪಂಚಾಸ್ಯಃ ಪಂಚಕೃತ್ತಮಃ ॥ 134 ॥

ಪಂಚಾಧಾರಃ ಪಂಚವರ್ಣಃ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪರಾಯಣಃ ।
ಪಂಚತಾಲಃ ಪಂಚಕರಃ ಪಂಚಪ್ರಣವಮಾತೃಕಃ ॥ 135 ॥

ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಮಯಸ್ಫೂರ್ತಿಃ ಪಂಚಾವರಣವಾರಿತಃ ।
ಪಂಚಭಕ್ಷಪ್ರಿಯಃ ಪಂಚಬಾಣಃ ಪಂಚಶಿಖಾತ್ಮಕಃ ॥ 136 ॥

ಷಟ್ಕೋಣಪೀಠಃ ಷಟ್ಚಕ್ರಧಾಮಾ ಷಡ್ಗ್ರಂಥಿಭೇದಕಃ ।
ಷಡಂಗಧ್ವಾಂತವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡಂಗುಲಮಹಾಹ್ರದಃ ॥ 137 ॥

ಷಣ್ಮುಖಃ ಷಣ್ಮುಖಭ್ರಾತಾ ಷಟ್ಶಕ್ತಿಪರಿವಾರಿತಃ ।
ಷಡ್ವೈರಿವರ್ಗವಿಧ್ವಂಸೀ ಷಡೂರ್ಮಿಭಯಭಂಜನಃ ॥ 138 ॥

ಷಟ್ತರ್ಕದೂರಃ ಷಟ್ಕರ್ಮಾ ಷಡ್ಗುಣಃ ಷಡ್ರಸಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಪ್ತಪಾತಾಲಚರಣಃ ಸಪ್ತದ್ವೀಪೋರುಮಂಡಲಃ ॥ 139 ॥

ಸಪ್ತಸ್ವರ್ಲೋಕಮುಕುಟಃ ಸಪ್ತಸಪ್ತಿವರಪ್ರದಃ ।
ಸಪ್ತಾಂಗರಾಜ್ಯಸುಖದಃ ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಣವಂದಿತಃ ॥ 140 ॥

ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋನಿಧಿಃ ಸಪ್ತಹೋತ್ರಃ ಸಪ್ತಸ್ವರಾಶ್ರಯಃ ।
ಸಪ್ತಾಬ್ಧಿಕೇಲಿಕಾಸಾರಃ ಸಪ್ತಮಾತೃನಿಷೇವಿತಃ ॥ 141 ॥

ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋ ಮೋದಮದಃ ಸಪ್ತಚ್ಛಂದೋ ಮಖಪ್ರಭುಃ ।
ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿರ್ಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿರಷ್ಟಪ್ರಕೃತಿಕಾರಣಂ ॥ 142 ॥

ಅಷ್ಟಾಂಗಯೋಗಫಲಭೃದಷ್ಟಪತ್ರಾಂಬುಜಾಸನಃ ।
ಅಷ್ಟಶಕ್ತಿಸಮಾನಶ್ರೀರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರವರ್ಧನಃ ॥ 143 ॥

ಅಷ್ಟಪೀಠೋಪಪೀಠಶ್ರೀರಷ್ಟಮಾತೃಸಮಾವೃತಃ ।
ಅಷ್ಟಭೈರವಸೇವ್ಯೋಽಷ್ಟವಸುವಂದ್ಯೋಽಷ್ಟಮೂರ್ತಿಭೃತ್ ॥ 144 ॥

ಅಷ್ಟಚಕ್ರಸ್ಫುರನ್ಮೂರ್ತಿರಷ್ಟದ್ರವ್ಯಹವಿಃಪ್ರಿಯಃ ।
ಅಷ್ಟಶ್ರೀರಷ್ಟಸಾಮಶ್ರೀರಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ನವನಾಗಾಸನಾಧ್ಯಾಸೀ ನವನಿಧ್ಯನುಶಾಸಿತಃ ॥ 145 ॥

ನವದ್ವಾರಪುರಾವೃತ್ತೋ ನವದ್ವಾರನಿಕೇತನಃ ।
ನವನಾಥಮಹಾನಾಥೋ ನವನಾಗವಿಭೂಷಿತಃ ॥ 146 ॥

ನವನಾರಾಯಣಸ್ತುಲ್ಯೋ ನವದುರ್ಗಾನಿಷೇವಿತಃ ।
ನವರತ್ನವಿಚಿತ್ರಾಂಗೋ ನವಶಕ್ತಿಶಿರೋದ್ಧೃತಃ ॥ 147 ॥

ದಶಾತ್ಮಕೋ ದಶಭುಜೋ ದಶದಿಕ್ಪತಿವಂದಿತಃ ।
ದಶಾಧ್ಯಾಯೋ ದಶಪ್ರಾಣೋ ದಶೇಂದ್ರಿಯನಿಯಾಮಕಃ ॥ 148 ॥

ದಶಾಕ್ಷರಮಹಾಮಂತ್ರೋ ದಶಾಶಾವ್ಯಾಪಿವಿಗ್ರಹಃ ।
ಏಕಾದಶಮಹಾರುದ್ರೈಃಸ್ತುತಶ್ಚೈಕಾದಶಾಕ್ಷರಃ ॥ 149 ॥

ದ್ವಾದಶದ್ವಿದಶಾಷ್ಟಾದಿದೋರ್ದಂಡಾಸ್ತ್ರನಿಕೇತನಃ ।
ತ್ರಯೋದಶಭಿದಾಭಿನ್ನೋ ವಿಶ್ವೇದೇವಾಧಿದೈವತಂ ॥ 150 ॥

ಚತುರ್ದಶೇಂದ್ರವರದಶ್ಚತುರ್ದಶಮನುಪ್ರಭುಃ ।
ಚತುರ್ದಶಾದ್ಯವಿದ್ಯಾಢ್ಯಶ್ಚತುರ್ದಶಜಗತ್ಪತಿಃ ॥ 151 ॥

ಸಾಮಪಂಚದಶಃ ಪಂಚದಶೀಶೀತಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ ।
ತಿಥಿಪಂಚದಶಾಕಾರಸ್ತಿಥ್ಯಾ ಪಂಚದಶಾರ್ಚಿತಃ ॥ 152 ॥

ಷೋಡಶಾಧಾರನಿಲಯಃ ಷೋಡಶಸ್ವರಮಾತೃಕಃ ।
ಷೋಡಶಾಂತಪದಾವಾಸಃ ಷೋಡಶೇಂದುಕಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 153 ॥

ಕಲಾಸಪ್ತದಶೀ ಸಪ್ತದಶಸಪ್ತದಶಾಕ್ಷರಃ ।
ಅಷ್ಟಾದಶದ್ವೀಪಪತಿರಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣಕೃತ್ ॥ 154 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶೌಷಧೀಸೃಷ್ಟಿರಷ್ಟಾದಶವಿಧಿಃ ಸ್ಮೃತಃ ।
ಅಷ್ಟಾದಶಲಿಪಿವ್ಯಷ್ಟಿಸಮಷ್ಟಿಜ್ಞಾನಕೋವಿದಃ ॥ 155 ॥

ಅಷ್ಟಾದಶಾನ್ನಸಂಪತ್ತಿರಷ್ಟಾದಶವಿಜಾತಿಕೃತ್ ।
ಏಕವಿಂಶಃ ಪುಮಾನೇಕವಿಂಶತ್ಯಂಗುಲಿಪಲ್ಲವಃ ॥ 156 ॥

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿತತ್ತ್ವಾತ್ಮಾ ಪಂಚವಿಂಶಾಖ್ಯಪೂರುಷಃ ।
ಸಪ್ತವಿಂಶತಿತಾರೇಶಃ ಸಪ್ತವಿಂಶತಿಯೋಗಕೃತ್ ॥ 157 ॥

ದ್ವಾತ್ರಿಂಶದ್ಭೈರವಾಧೀಶಶ್ಚತುಸ್ತ್ರಿಂಶನ್ಮಹಾಹ್ರದಃ ।
ಷಟ್ತ್ರಿಂಶತ್ತತ್ತ್ವಸಂಭೂತಿರಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಲಾತ್ಮಕಃ ॥ 158 ॥

ಪಂಚಾಶದ್ವಿಷ್ಣುಶಕ್ತೀಶಃ ಪಂಚಾಶನ್ಮಾತೃಕಾಲಯಃ ।
ದ್ವಿಪಂಚಾಶದ್ವಪುಃಶ್ರೇಣೀತ್ರಿಷಷ್ಟ್ಯಕ್ಷರಸಂಶ್ರಯಃ ।
ಪಂಚಾಶದಕ್ಷರಶ್ರೇಣೀಪಂಚಾಶದ್ರುದ್ರವಿಗ್ರಹಃ ॥ 159 ॥

ಚತುಃಷಷ್ಟಿಮಹಾಸಿದ್ಧಿಯೋಗಿನೀವೃಂದವಂದಿತಃ ।
ನಮದೇಕೋನಪಂಚಾಶನ್ಮರುದ್ವರ್ಗನಿರರ್ಗಲಃ ॥ 160 ॥

ಚತುಃಷಷ್ಟ್ಯರ್ಥನಿರ್ಣೇತಾ ಚತುಃಷಷ್ಟಿಕಲಾನಿಧಿಃ ।
ಅಷ್ಟಷಷ್ಟಿಮಹಾತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಭೈರವವಂದಿತಃ ॥ 161 ॥

ಚತುರ್ನವತಿಮಂತ್ರಾತ್ಮಾ ಷಣ್ಣವತ್ಯಧಿಕಪ್ರಭುಃ ।
ಶತಾನಂದಃ ಶತಧೃತಿಃ ಶತಪತ್ರಾಯತೇಕ್ಷಣಃ ॥ 162 ॥

ಶತಾನೀಕಃ ಶತಮಖಃ ಶತಧಾರಾವರಾಯುಧಃ ।
ಸಹಸ್ರಪತ್ರನಿಲಯಃ ಸಹಸ್ರಫಣಿಭೂಷಣಃ ॥ 163 ॥

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಃ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಸಂಸ್ತುತ್ಯಃ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಬಲಾಪಹಃ ॥ 164 ॥

ದಶಸಾಹಸ್ರಫಣಿಭೃತ್ಫಣಿರಾಜಕೃತಾಸನಃ ।
ಅಷ್ಟಾಶೀತಿಸಹಸ್ರಾದ್ಯಮಹರ್ಷಿಸ್ತೋತ್ರಪಾಠಿತಃ ॥ 165 ॥

ಲಕ್ಷಾಧಾರಃ ಪ್ರಿಯಾಧಾರೋ ಲಕ್ಷಾಧಾರಮನೋಮಯಃ ।
ಚತುರ್ಲಕ್ಷಜಪಪ್ರೀತಶ್ಚತುರ್ಲಕ್ಷಪ್ರಕಾಶಕಃ ॥ 166 ॥

ಚತುರಶೀತಿಲಕ್ಷಾಣಾಂ ಜೀವಾನಾಂ ದೇಹಸಂಸ್ಥಿತಃ ।
ಕೋಟಿಸೂರ್ಯಪ್ರತೀಕಾಶಃ ಕೋಟಿಚಂದ್ರಾಂಶುನಿರ್ಮಲಃ ॥ 167 ॥

ಶಿವೋದ್ಭವಾದ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿವೈನಾಯಕಧುರಂಧರಃ ।
ಸಪ್ತಕೋಟಿಮಹಾಮಂತ್ರಮಂತ್ರಿತಾವಯವದ್ಯುತಿಃ ॥ 168 ॥

ತ್ರಯಸ್ತ್ರಿಂಶತ್ಕೋಟಿಸುರಶ್ರೇಣೀಪ್ರಣತಪಾದುಕಃ ।
ಅನಂತದೇವತಾಸೇವ್ಯೋ ಹ್ಯನಂತಶುಭದಾಯಕಃ ॥ 169 ॥

ಅನಂತನಾಮಾನಂತಶ್ರೀರನಂತೋಽನಂತಸೌಖ್ಯದಃ ।
ಅನಂತಶಕ್ತಿಸಹಿತೋ ಹ್ಯನಂತಮುನಿಸಂಸ್ತುತಃ ॥ 170 ॥

ಇತಿ ವೈನಾಯಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಮಿದಮೀರಿತಂ ।
ಇದಂ ಬ್ರಾಹ್ಮೇ ಮುಹೂರ್ತೇ ಯಃ ಪಠತಿ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ನರಃ ॥ 171 ॥

ಕರಸ್ಥಂ ತಸ್ಯ ಸಕಲಮೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಂ ಸುಖಂ ।
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಧೈರ್ಯಂ ಶೌರ್ಯಂ ಬಲಂ ಯಶಃ ॥ 172 ॥

ಮೇಧಾ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಧೃತಿಃ ಕಾಂತಿಃ ಸೌಭಾಗ್ಯಮಭಿರೂಪತಾ ।
ಸತ್ಯಂ ದಯಾ ಕ್ಷಮಾ ಶಾಂತಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಂ ಧರ್ಮಶೀಲತಾ ॥ 173 ॥

ಜಗತ್ಸಂವನನಂ ವಿಶ್ವಸಂವಾದೋ ವೇದಪಾಟವಂ ।
ಸಭಾಪಾಂಡಿತ್ಯಮೌದಾರ್ಯಂ ಗಾಂಭೀರ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮವರ್ಚಸಂ ॥ 174 ॥

ಓಜಸ್ತೇಜಃ ಕುಲಂ ಶೀಲಂ ಪ್ರತಾಪೋ ವೀರ್ಯಮಾರ್ಯತಾ ।
ಜ್ಞಾನಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಾಸ್ತಿಕ್ಯಂ ಸ್ಥೈರ್ಯಂ ವಿಶ್ವಾಸತಾ ತಥಾ ॥ 175 ॥

ಧನಧಾನ್ಯಾದಿವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಸಕೃದಸ್ಯ ಜಪಾದ್ಭವೇತ್ ।
ವಶ್ಯಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ ವಿಶ್ವಂ ಜಪಾದಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಯತೇ ॥ 176 ॥

ರಾಜ್ಞೋ ರಾಜಕಲತ್ರಸ್ಯ ರಾಜಪುತ್ರಸ್ಯ ಮಂತ್ರಿಣಃ ।
ಜಪ್ಯತೇ ಯಸ್ಯ ವಶ್ಯಾರ್ಥೇ ಸ ದಾಸಸ್ತಸ್ಯ ಜಾಯತೇ ॥ 177 ॥

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷಾಣಾಮನಾಯಾಸೇನ ಸಾಧನಂ ।
ಶಾಕಿನೀಡಾಕಿನೀರಕ್ಷೋಯಕ್ಷಗ್ರಹಭಯಾಪಹಂ ॥ 178 ॥

ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸುಖದಂ ಸರ್ವಸಪತ್ನಮದಮರ್ದನಂ ।
ಸಮಸ್ತಕಲಹಧ್ವಂಸಿ ದಗ್ಧಬೀಜಪ್ರರೋಹಣಂ ॥ 179 ॥

ದುಃಸ್ವಪ್ನಶಮನಂ ಕ್ರುದ್ಧಸ್ವಾಮಿಚಿತ್ತಪ್ರಸಾದನಂ ।
ಷಡ್ವರ್ಗಾಷ್ಟಮಹಾಸಿದ್ಧಿತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಕಾರಣಂ ॥ 180 ॥

ಪರಕೃತ್ಯಪ್ರಶಮನಂ ಪರಚಕ್ರಪ್ರಮರ್ದನಂ ।
ಸಂಗ್ರಾಮಮಾರ್ಗೇ ಸವೇಷಾಮಿದಮೇಕಂ ಜಯಾವಹಂ ॥ 181 ॥

ಸರ್ವವಂಧ್ಯತ್ವದೋಷಘ್ನಂ ಗರ್ಭರಕ್ಷೈಕಕಾರಣಂ ।
ಪಠ್ಯತೇ ಪ್ರತ್ಯಹಂ ಯತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಗಣಪತೇರಿದಂ ॥ 182 ॥

ದೇಶೇ ತತ್ರ ನ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಮೀತಯೋ ದುರಿತಾನಿ ಚ ।
ನ ತದ್ಗೇಹಂ ಜಹಾತಿ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ರಾಯಂ ಜಪ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ ॥ 183 ॥

ಕ್ಷಯಕುಷ್ಠಪ್ರಮೇಹಾರ್ಶಭಗಂದರವಿಷೂಚಿಕಾಃ ।
ಗುಲ್ಮಂ ಪ್ಲೀಹಾನಮಶಮಾನಮತಿಸಾರಂ ಮಹೋದರಂ ॥ 184 ॥

ಕಾಸಂ ಶ್ವಾಸಮುದಾವರ್ತಂ ಶೂಲಂ ಶೋಫಾಮಯೋದರಂ ।
ಶಿರೋರೋಗಂ ವಮಿಂ ಹಿಕ್ಕಾಂ ಗಂಡಮಾಲಾಮರೋಚಕಂ ॥ 185 ॥

ವಾತಪಿತ್ತಕಫದ್ವಂದ್ವತ್ರಿದೋಷಜನಿತಜ್ವರಂ ।
ಆಗಂತುವಿಷಮಂ ಶೀತಮುಷ್ಣಂ ಚೈಕಾಹಿಕಾದಿಕಂ ॥ 186 ॥

ಇತ್ಯಾದ್ಯುಕ್ತಮನುಕ್ತಂ ವಾ ರೋಗದೋಷಾದಿಸಂಭವಂ ।
ಸರ್ವಂ ಪ್ರಶಮಯತ್ಯಾಶು ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಸಕೃಜ್ಜಪಃ ॥ 187 ॥

ಪ್ರಾಪ್ಯತೇಽಸ್ಯ ಜಪಾತ್ಸಿದ್ಧಿಃ ಸ್ತ್ರೀಶೂದ್ರೈಃ ಪತಿತೈರಪಿ ।
ಸಹಸ್ರನಾಮಮಂತ್ರೋಽಯಂ ಜಪಿತವ್ಯಃ ಶುಭಾಪ್ತಯೇ ॥ 188 ॥

ಮಹಾಗಣಪತೇಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಕಾಮಃ ಪ್ರಜಪನ್ನಿದಂ ।
ಇಚ್ಛಯಾ ಸಕಲಾನ್ ಭೋಗಾನುಪಭುಜ್ಯೇಹ ಪಾರ್ಥಿವಾನ್ ॥ 189 ॥

ಮನೋರಥಫಲೈರ್ದಿವ್ಯೈರ್ವ್ಯೋಮಯಾನೈರ್ಮನೋರಮೈಃ ।
ಚಂದ್ರೇಂದ್ರಭಾಸ್ಕರೋಪೇಂದ್ರಬ್ರಹ್ಮಶರ್ವಾದಿಸದ್ಮಸು ॥ 190 ॥

ಕಾಮರೂಪಃ ಕಾಮಗತಿಃ ಕಾಮದಃ ಕಾಮದೇಶ್ವರಃ ।
ಭುಕ್ತ್ವಾ ಯಥೇಪ್ಸಿತಾನ್ಭೋಗಾನಭೀಷ್ಟೈಃ ಸಹ ಬಂಧುಭಿಃ ॥ 191 ॥

ಗಣೇಶಾನುಚರೋ ಭೂತ್ವಾ ಗಣೋ ಗಣಪತಿಪ್ರಿಯಃ ।
ನಂದೀಶ್ವರಾದಿಸಾನಂದೈರ್ನಂದಿತಃ ಸಕಲೈರ್ಗಣೈಃ ॥ 192 ॥

ಶಿವಾಭ್ಯಾಂ ಕೃಪಯಾ ಪುತ್ರನಿರ್ವಿಶೇಷಂ ಚ ಲಾಲಿತಃ ।
ಶಿವಭಕ್ತಃ ಪೂರ್ಣಕಾಮೋ ಗಣೇಶ್ವರವರಾತ್ಪುನಃ ॥ 193 ॥

ಜಾತಿಸ್ಮರೋ ಧರ್ಮಪರಃ ಸಾರ್ವಭೌಮೋಽಭಿಜಾಯತೇ ।
ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ತು ಜಪನ್ನಿತ್ಯಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ವಿಘ್ನೇಶತತ್ಪರಃ ॥ 194 ॥

ಯೋಗಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಸಂಯುತಃ ।
ನಿರಂತರೇ ನಿರಾಬಾಧೇ ಪರಮಾನಂದಸಂಜ್ಞಿತೇ ॥ 195 ॥

ವಿಶ್ವೋತ್ತೀರ್ಣೇ ಪರೇ ಪೂರ್ಣೇ ಪುನರಾವೃತ್ತಿವರ್ಜಿತೇ ।
ಲೀನೋ ವೈನಾಯಕೇ ಧಾಮ್ನಿ ರಮತೇ ನಿತ್ಯನಿರ್ವೃತೇ ॥ 196 ॥

ಯೋ ನಾಮಭಿರ್ಹುತೈರ್ದತ್ತೈಃ ಪೂಜಯೇದರ್ಚಯೇ^^ಏನ್ನರಃ ।
ರಾಜಾನೋ ವಶ್ಯತಾಂ ಯಾಂತಿ ರಿಪವೋ ಯಾಂತಿ ದಾಸತಾಂ ॥ 197 ॥

ತಸ್ಯ ಸಿಧ್ಯಂತಿ ಮಂತ್ರಾಣಾಂ ದುರ್ಲಭಾಶ್ಚೇಷ್ಟಸಿದ್ಧಯಃ ।
ಮೂಲಮಂತ್ರಾದಪಿ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪ್ರಿಯತಮಂ ಮಮ ॥ 198 ॥

ನಭಸ್ಯೇ ಮಾಸಿ ಶುಕ್ಲಾಯಾಂ ಚತುರ್ಥ್ಯಾಂ ಮಮ ಜನ್ಮನಿ ।
ದೂರ್ವಾಭಿರ್ನಾಮಭಿಃ ಪೂಜಾಂ ತರ್ಪಣಂ ವಿಧಿವಚ್ಚರೇತ್ ॥ 199 ॥

ಅಷ್ಟದ್ರವ್ಯೈರ್ವಿಶೇಷೇಣ ಕುರ್ಯಾದ್ಭಕ್ತಿಸುಸಂಯುತಃ ।
ತಸ್ಯೇಪ್ಸಿತಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ವಿಜಯೋ ಯಶಃ ॥ 200 ॥

ಭವಿಷ್ಯತಿ ನ ಸಂದೇಹಃ ಪುತ್ರಪೌತ್ರಾದಿಕಂ ಸುಖಂ ।
ಇದಂ ಪ್ರಜಪಿತಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠಿತಂ ಶ್ರಾವಿತಂ ಶ್ರುತಂ ॥ 201 ॥

ವ್ಯಾಕೃತಂ ಚರ್ಚಿತಂ ಧ್ಯಾತಂ ವಿಮೃಷ್ಟಮಭಿವಂದಿತಂ ।
ಇಹಾಮುತ್ರ ಚ ವಿಶ್ವೇಷಾಂ ವಿಶ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾಯಕಂ ॥ 202 ॥

ಸ್ವಚ್ಛಂದಚಾರಿಣಾಪ್ಯೇಷ ಯೇನ ಸಂಧಾರ್ಯತೇ ಸ್ತವಃ ।
ಸ ರಕ್ಷ್ಯತೇ ಶಿವೋದ್ಭೂತೈರ್ಗಣೈರಧ್ಯಷ್ಟಕೋಟಿಭಿಃ ॥ 203 ॥

ಲಿಖಿತಂ ಪುಸ್ತಕಸ್ತೋತ್ರಂ ಮಂತ್ರಭೂತಂ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ।
ತತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಸನ್ನಿಧತ್ತೇ ನಿರಂತರಂ ॥ 204 ॥

ದಾನೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ವ್ರತೈಶ್ಚ ತೀರ್ಥೈರಶೇಷೈರಖಿಲೈರ್ಮಖೈಶ್ಚ ।
ನ ತತ್ಫಲಂ ವಿಂದತಿ ಯದ್ಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ಮರಣೇನ ಸದ್ಯಃ ॥ 205 ॥

ಏತನ್ನಾಮ್ನಾಂ ಸಹಸ್ರಂ ಪಠತಿ ದಿನಮಣೌ ಪ್ರತ್ಯಹಂಪ್ರೋಜ್ಜಿಹಾನೇ
ಸಾಯಂ ಮಧ್ಯಂದಿನೇ ವಾ ತ್ರಿಷವಣಮಥವಾ ಸಂತತಂ ವಾ ಜನೋ ಯಃ ।
ಸ ಸ್ಯಾದೈಶ್ವರ್ಯಧುರ್ಯಃ ಪ್ರಭವತಿ ವಚಸಾಂ ಕೀರ್ತಿಮುಚ್ಚೈಸ್ತನೋತಿ
ದಾರಿದ್ರ್ಯಂ ಹಂತಿ ವಿಶ್ವಂ ವಶಯತಿ ಸುಚಿರಂ ವರ್ಧತೇ ಪುತ್ರಪೌತ್ರೈಃ ॥ 206 ॥

ಅಕಿಂಚನೋಪ್ಯೇಕಚಿತ್ತೋ ನಿಯತೋ ನಿಯತಾಸನಃ ।
ಪ್ರಜಪಂಶ್ಚತುರೋ ಮಾಸಾನ್ ಗಣೇಶಾರ್ಚನತತ್ಪರಃ ॥ 207 ॥

ದರಿದ್ರತಾಂ ಸಮುನ್ಮೂಲ್ಯ ಸಪ್ತಜನ್ಮಾನುಗಾಮಪಿ ।
ಲಭತೇ ಮಹತೀಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮಿತ್ಯಾಜ್ಞಾ ಪಾರಮೇಶ್ವರೀ ॥ 208 ॥

ಆಯುಷ್ಯಂ ವೀತರೋಗಂ ಕುಲಮತಿವಿಮಲಂ ಸಂಪದಶ್ಚಾರ್ತಿನಾಶಃ
ಕೀರ್ತಿರ್ನಿತ್ಯಾವದಾತಾ ಭವತಿ ಖಲು ನವಾ ಕಾಂತಿರವ್ಯಾಜಭವ್ಯಾ ।
ಪುತ್ರಾಃ ಸಂತಃ ಕಲತ್ರಂ ಗುಣವದಭಿಮತಂ ಯದ್ಯದನ್ಯಚ್ಚ ತತ್ತ -
ನ್ನಿತ್ಯಂ ಯಃ ಸ್ತೋತ್ರಮೇತತ್ ಪಠತಿ ಗಣಪತೇಸ್ತಸ್ಯ ಹಸ್ತೇ ಸಮಸ್ತಂ ॥ 209 ॥

ಗಣಂಜಯೋ ಗಣಪತಿರ್ಹೇರಂಬೋ ಧರಣೀಧರಃ ।
ಮಹಾಗಣಪತಿರ್ಬುದ್ಧಿಪ್ರಿಯಃ ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನಃ ॥ 210 ॥

ಅಮೋಘಸಿದ್ಧಿರಮೃತಮಂತ್ರಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿರ್ನಿಧಿಃ ।
ಸುಮಂಗಲೋ ಬೀಜಮಾಶಾಪೂರಕೋ ವರದಃ ಕಲಃ ॥ 211 ॥

ಕಾಶ್ಯಪೋ ನಂದನೋ ವಾಚಾಸಿದ್ಧೋ ಢುಂಢಿರ್ವಿನಾಯಕಃ ।
ಮೋದಕೈರೇಭಿರತ್ರೈಕವಿಂಶತ್ಯಾ ನಾಮಭಿಃ ಪುಮಾನ್ ॥ 212 ॥

ಉಪಾಯನಂ ದದೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮತ್ಪ್ರಸಾದಂ ಚಿಕೀರ್ಷತಿ ।
ವತ್ಸರಂ ವಿಘ್ನರಾಜೋಽಸ್ಯ ತಥ್ಯಮಿಷ್ಟಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ॥ 213 ॥

ಯಃ ಸ್ತೌತಿ ಮದ್ಗತಮನಾ ಮಮಾರಾಧನತತ್ಪರಃ ।
ಸ್ತುತೋ ನಾಮ್ನಾ ಸಹಸ್ರೇಣ ತೇನಾಹಂ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ ॥ 214 ॥

ನಮೋ ನಮಃ ಸುರವರಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಯೇ
ನಮೋ ನಮೋ ನಿರುಪಮಮಂಗಲಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ನಮೋ ವಿಪುಲದಯೈಕಸಿದ್ಧಯೇ
ನಮೋ ನಮಃ ಕರಿಕಲಭಾನನಾಯ ತೇ ॥ 215 ॥

ಕಿಂಕಿಣೀಗಣರಚಿತಚರಣಃ
ಪ್ರಕಟಿತಗುರುಮಿತಚಾರುಕರಣಃ ।
ಮದಜಲಲಹರೀಕಲಿತಕಪೋಲಃ
ಶಮಯತು ದುರಿತಂ ಗಣಪತಿನಾಮ್ನಾ ॥ 216 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಉಪಾಸನಾಖಂಡೇ ಈಶ್ವರಗಣೇಶಸಂವಾದೇ
ಗಣೇಶಸಹಸ್ರನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ನಾಮ ಷಟ್ಚತ್ವಾರಿಂಶೋಧ್ಯಾಯಃ ॥

മഹാ ഗണപതി സഹസ്രനാമ സ്തോത്രമ്

മുനിരുവാച
കഥം നാമ്നാം സഹസ്രം തം ഗണേശ ഉപദിഷ്ടവാന് ।
ശിവദം തന്മമാചക്ഷ്വ ലോകാനുഗ്രഹതത്പര ॥ 1 ॥

ബ്രഹ്മോവാച
ദേവഃ പൂര്വം പുരാരാതിഃ പുരത്രയജയോദ്യമേ ।
അനര്ചനാദ്ഗണേശസ്യ ജാതോ വിഘ്നാകുലഃ കില ॥ 2 ॥

മനസാ സ വിനിര്ധാര്യ ദദൃശേ വിഘ്നകാരണമ് ।
മഹാഗണപതിം ഭക്ത്യാ സമഭ്യര്ച്യ യഥാവിധി ॥ 3 ॥

വിഘ്നപ്രശമനോപായമപൃച്ഛദപരിശ്രമമ് ।
സംതുഷ്ടഃ പൂജയാ ശംഭോര്മഹാഗണപതിഃ സ്വയമ് ॥ 4 ॥

സര്വവിഘ്നപ്രശമനം സര്വകാമഫലപ്രദമ് ।
തതസ്തസ്മൈ സ്വയം നാമ്നാം സഹസ്രമിദമബ്രവീത് ॥ 5 ॥

അസ്യ ശ്രീമഹാഗണപതിസഹസ്രനാമസ്തോത്രമാലാമംത്രസ്യ ।
ഗണേശ ഋഷിഃ, മഹാഗണപതിര്ദേവതാ, നാനാവിധാനിച്ഛംദാംസി ।
ഹുമിതി ബീജമ്, തുംഗമിതി ശക്തിഃ, സ്വാഹാശക്തിരിതി കീലകമ് ।
സകലവിഘ്നവിനാശനദ്വാരാ ശ്രീമഹാഗണപതിപ്രസാദസിദ്ധ്യര്ഥേ ജപേ വിനിയോഗഃ ।

അഥ കരന്യാസഃ
ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡ ഇത്യംഗുഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ।
കുമാരഗുരുരീശാന ഇതി തര്ജനീഭ്യാം നമഃ ॥
ബ്രഹ്മാംഡകുംഭശ്ചിദ്വ്യോമേതി മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
രക്തോ രക്താംബരധര ഇത്യനാമികാഭ്യാം നമഃ
സര്വസദ്ഗുരുസംസേവ്യ ഇതി കനിഷ്ഠികാഭ്യാം നമഃ ।
ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാമിതി കരതലകരപൃഷ്ഠാഭ്യാം നമഃ ॥

അഥ അംഗന്യാസഃ
ഛംദശ്ഛംദോദ്ഭവ ഇതി ഹൃദയായ നമഃ ।
നിഷ്കലോ നിര്മല ഇതി ശിരസേ സ്വാഹാ ।
സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡ ഇതി ശിഖായൈ വഷട് ।
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനംദ ഇതി കവചായ ഹുമ് ।
അഷ്ടാംഗയോഗഫലഭൃദിതി നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
അനംതശക്തിസഹിത ഇത്യസ്ത്രായ ഫട് ।
ഭൂര്ഭുവഃ സ്വരോമ് ഇതി ദിഗ്ബംധഃ ।

അഥ ധ്യാനമ്
ഗജവദനമചിംത്യം തീക്ഷ്ണദംഷ്ട്രം ത്രിനേത്രം
ബൃഹദുദരമശേഷം ഭൂതിരാജം പുരാണമ് ।
അമരവരസുപൂജ്യം രക്തവര്ണം സുരേശം
പശുപതിസുതമീശം വിഘ്നരാജം നമാമി ॥

ശ്രീഗണപതിരുവാച
ഓം ഗണേശ്വരോ ഗണക്രീഡോ ഗണനാഥോ ഗണാധിപഃ ।
ഏകദംതോ വക്രതുംഡോ ഗജവക്ത്രോ മഹോദരഃ ॥ 1 ॥

ലംബോദരോ ധൂമ്രവര്ണോ വികടോ വിഘ്നനാശനഃ ।
സുമുഖോ ദുര്മുഖോ ബുദ്ധോ വിഘ്നരാജോ ഗജാനനഃ ॥ 2 ॥

ഭീമഃ പ്രമോദ ആമോദഃ സുരാനംദോ മദോത്കടഃ ।
ഹേരംബഃ ശംബരഃ ശംഭുര്ലംബകര്ണോ മഹാബലഃ ॥ 3 ॥

നംദനോ ലംപടോ ഭീമോ മേഘനാദോ ഗണംജയഃ ।
വിനായകോ വിരൂപാക്ഷോ വീരഃ ശൂരവരപ്രദഃ ॥ 4 ॥

മഹാഗണപതിര്ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ ।
രുദ്രപ്രിയോ ഗണാധ്യക്ഷ ഉമാപുത്രോഽഘനാശനഃ ॥ 5 ॥

കുമാരഗുരുരീശാനപുത്രോ മൂഷകവാഹനഃ ।
സിദ്ധിപ്രിയഃ സിദ്ധിപതിഃ സിദ്ധഃ സിദ്ധിവിനായകഃ ॥ 6 ॥

അവിഘ്നസ്തുംബുരുഃ സിംഹവാഹനോ മോഹിനീപ്രിയഃ ।
കടംകടോ രാജപുത്രഃ ശാകലഃ സംമിതോമിതഃ ॥ 7 ॥

കൂഷ്മാംഡസാമസംഭൂതിര്ദുര്ജയോ ധൂര്ജയോ ജയഃ ।
ഭൂപതിര്ഭുവനപതിര്ഭൂതാനാം പതിരവ്യയഃ ॥ 8 ॥

വിശ്വകര്താ വിശ്വമുഖോ വിശ്വരൂപോ നിധിര്ഗുണഃ ।
കവിഃ കവീനാമൃഷഭോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ ॥ 9 ॥

ജ്യേഷ്ഠരാജോ നിധിപതിര്നിധിപ്രിയപതിപ്രിയഃ ।
ഹിരണ്മയപുരാംതഃസ്ഥഃ സൂര്യമംഡലമധ്യഗഃ ॥ 10 ॥

കരാഹതിധ്വസ്തസിംധുസലിലഃ പൂഷദംതഭിത് ।
ഉമാംകകേലികുതുകീ മുക്തിദഃ കുലപാവനഃ ॥ 11 ॥

കിരീടീ കുംഡലീ ഹാരീ വനമാലീ മനോമയഃ ।
വൈമുഖ്യഹതദൈത്യശ്രീഃ പാദാഹതിജിതക്ഷിതിഃ ॥ 12 ॥

സദ്യോജാതഃ സ്വര്ണമുംജമേഖലീ ദുര്നിമിത്തഹൃത് ।
ദുഃസ്വപ്നഹൃത്പ്രസഹനോ ഗുണീ നാദപ്രതിഷ്ഠിതഃ ॥ 13 ॥

സുരൂപഃ സര്വനേത്രാധിവാസോ വീരാസനാശ്രയഃ ।
പീതാംബരഃ ഖംഡരദഃ ഖംഡവൈശാഖസംസ്ഥിതഃ ॥ 14 ॥

ചിത്രാംഗഃ ശ്യാമദശനോ ഭാലചംദ്രോ ഹവിര്ഭുജഃ ।
യോഗാധിപസ്താരകസ്ഥഃ പുരുഷോ ഗജകര്ണകഃ ॥ 15 ॥

ഗണാധിരാജോ വിജയഃ സ്ഥിരോ ഗജപതിധ്വജീ ।
ദേവദേവഃ സ്മരഃ പ്രാണദീപകോ വായുകീലകഃ ॥ 16 ॥

വിപശ്ചിദ്വരദോ നാദോ നാദഭിന്നമഹാചലഃ ।
വരാഹരദനോ മൃത്യുംജയോ വ്യാഘ്രാജിനാംബരഃ ॥ 17 ॥

ഇച്ഛാശക്തിഭവോ ദേവത്രാതാ ദൈത്യവിമര്ദനഃ ।
ശംഭുവക്ത്രോദ്ഭവഃ ശംഭുകോപഹാ ശംഭുഹാസ്യഭൂഃ ॥ 18 ॥

ശംഭുതേജാഃ ശിവാശോകഹാരീ ഗൌരീസുഖാവഹഃ ।
ഉമാംഗമലജോ ഗൌരീതേജോഭൂഃ സ്വര്ധുനീഭവഃ ॥ 19 ॥

യജ്ഞകായോ മഹാനാദോ ഗിരിവര്ഷ്മാ ശുഭാനനഃ ।
സര്വാത്മാ സര്വദേവാത്മാ ബ്രഹ്മമൂര്ധാ കകുപ്ശ്രുതിഃ ॥ 20 ॥

ബ്രഹ്മാംഡകുംഭശ്ചിദ്വ്യോമഭാലഃസത്യശിരോരുഹഃ ।
ജഗജ്ജന്മലയോന്മേഷനിമേഷോഽഗ്ന്യര്കസോമദൃക് ॥ 21 ॥

ഗിരീംദ്രൈകരദോ ധര്മാധര്മോഷ്ഠഃ സാമബൃംഹിതഃ ।
ഗ്രഹര്ക്ഷദശനോ വാണീജിഹ്വോ വാസവനാസികഃ ॥ 22 ॥

ഭ്രൂമധ്യസംസ്ഥിതകരോ ബ്രഹ്മവിദ്യാമദോദകഃ ।
കുലാചലാംസഃ സോമാര്കഘംടോ രുദ്രശിരോധരഃ ॥ 23 ॥

നദീനദഭുജഃ സര്പാംഗുലീകസ്താരകാനഖഃ ।
വ്യോമനാഭിഃ ശ്രീഹൃദയോ മേരുപൃഷ്ഠോഽര്ണവോദരഃ ॥ 24 ॥

കുക്ഷിസ്ഥയക്ഷഗംധര്വരക്ഷഃകിന്നരമാനുഷഃ ।
പൃഥ്വീകടിഃ സൃഷ്ടിലിംഗഃ ശൈലോരുര്ദസ്രജാനുകഃ ॥ 25 ॥

പാതാലജംഘോ മുനിപാത്കാലാംഗുഷ്ഠസ്ത്രയീതനുഃ ।
ജ്യോതിര്മംഡലലാംഗൂലോ ഹൃദയാലാനനിശ്ചലഃ ॥ 26 ॥

ഹൃത്പദ്മകര്ണികാശാലീ വിയത്കേലിസരോവരഃ ।
സദ്ഭക്തധ്യാനനിഗഡഃ പൂജാവാരിനിവാരിതഃ ॥ 27 ॥

പ്രതാപീ കാശ്യപോ മംതാ ഗണകോ വിഷ്ടപീ ബലീ ।
യശസ്വീ ധാര്മികോ ജേതാ പ്രഥമഃ പ്രമഥേശ്വരഃ ॥ 28 ॥

ചിംതാമണിര്ദ്വീപപതിഃ കല്പദ്രുമവനാലയഃ ।
രത്നമംഡപമധ്യസ്ഥോ രത്നസിംഹാസനാശ്രയഃ ॥ 29 ॥

തീവ്രാശിരോദ്ധൃതപദോ ജ്വാലിനീമൌലിലാലിതഃ ।
നംദാനംദിതപീഠശ്രീര്ഭോഗദോ ഭൂഷിതാസനഃ ॥ 30 ॥

സകാമദായിനീപീഠഃ സ്ഫുരദുഗ്രാസനാശ്രയഃ ।
തേജോവതീശിരോരത്നം സത്യാനിത്യാവതംസിതഃ ॥ 31 ॥

സവിഘ്നനാശിനീപീഠഃ സര്വശക്ത്യംബുജാലയഃ ।
ലിപിപദ്മാസനാധാരോ വഹ്നിധാമത്രയാലയഃ ॥ 32 ॥

ഉന്നതപ്രപദോ ഗൂഢഗുല്ഫഃ സംവൃതപാര്ഷ്ണികഃ ।
പീനജംഘഃ ശ്ലിഷ്ടജാനുഃ സ്ഥൂലോരുഃ പ്രോന്നമത്കടിഃ ॥ 33 ॥

നിമ്നനാഭിഃ സ്ഥൂലകുക്ഷിഃ പീനവക്ഷാ ബൃഹദ്ഭുജഃ ।
പീനസ്കംധഃ കംബുകംഠോ ലംബോഷ്ഠോ ലംബനാസികഃ ॥ 34 ॥

ഭഗ്നവാമരദസ്തുംഗസവ്യദംതോ മഹാഹനുഃ ।
ഹ്രസ്വനേത്രത്രയഃ ശൂര്പകര്ണോ നിബിഡമസ്തകഃ ॥ 35 ॥

സ്തബകാകാരകുംഭാഗ്രോ രത്നമൌലിര്നിരംകുശഃ ।
സര്പഹാരകടീസൂത്രഃ സര്പയജ്ഞോപവീതവാന് ॥ 36 ॥

സര്പകോടീരകടകഃ സര്പഗ്രൈവേയകാംഗദഃ ।
സര്പകക്ഷോദരാബംധഃ സര്പരാജോത്തരച്ഛദഃ ॥ 37 ॥

രക്തോ രക്താംബരധരോ രക്തമാലാവിഭൂഷണഃ ।
രക്തേക്ഷനോ രക്തകരോ രക്തതാല്വോഷ്ഠപല്ലവഃ ॥ 38 ॥

ശ്വേതഃ ശ്വേതാംബരധരഃ ശ്വേതമാലാവിഭൂഷണഃ ।
ശ്വേതാതപത്രരുചിരഃ ശ്വേതചാമരവീജിതഃ ॥ 39 ॥

സര്വാവയവസംപൂര്ണഃ സര്വലക്ഷണലക്ഷിതഃ ।
സര്വാഭരണശോഭാഢ്യഃ സര്വശോഭാസമന്വിതഃ ॥ 40 ॥

സര്വമംഗലമാംഗല്യഃ സര്വകാരണകാരണമ് ।
സര്വദേവവരഃ ശാരംഗീ ബീജപൂരീ ഗദാധരഃ ॥ 41 ॥

ശുഭാംഗോ ലോകസാരംഗഃ സുതംതുസ്തംതുവര്ധനഃ ।
കിരീടീ കുംഡലീ ഹാരീ വനമാലീ ശുഭാംഗദഃ ॥ 42 ॥

ഇക്ഷുചാപധരഃ ശൂലീ ചക്രപാണിഃ സരോജഭൃത് ।
പാശീ ധൃതോത്പലഃ ശാലിമംജരീഭൃത്സ്വദംതഭൃത് ॥ 43 ॥

കല്പവല്ലീധരോ വിശ്വാഭയദൈകകരോ വശീ ।
അക്ഷമാലാധരോ ജ്ഞാനമുദ്രാവാന് മുദ്ഗരായുധഃ ॥ 44 ॥

പൂര്ണപാത്രീ കംബുധരോ വിധൃതാംകുശമൂലകഃ ।
കരസ്ഥാമ്രഫലശ്ചൂതകലികാഭൃത്കുഠാരവാന് ॥ 45 ॥

പുഷ്കരസ്ഥസ്വര്ണഘടീപൂര്ണരത്നാഭിവര്ഷകഃ ।
ഭാരതീസുംദരീനാഥോ വിനായകരതിപ്രിയഃ ॥ 46 ॥

മഹാലക്ഷ്മീപ്രിയതമഃ സിദ്ധലക്ഷ്മീമനോരമഃ ।
രമാരമേശപൂര്വാംഗോ ദക്ഷിണോമാമഹേശ്വരഃ ॥ 47 ॥

മഹീവരാഹവാമാംഗോ രതികംദര്പപശ്ചിമഃ ।
ആമോദമോദജനനഃ സപ്രമോദപ്രമോദനഃ ॥ 48 ॥

സംവര്ധിതമഹാവൃദ്ധിരൃദ്ധിസിദ്ധിപ്രവര്ധനഃ ।
ദംതസൌമുഖ്യസുമുഖഃ കാംതികംദലിതാശ്രയഃ ॥ 49 ॥

മദനാവത്യാശ്രിതാംഘ്രിഃ കൃതവൈമുഖ്യദുര്മുഖഃ ।
വിഘ്നസംപല്ലവഃ പദ്മഃ സര്വോന്നതമദദ്രവഃ ॥ 50 ॥

വിഘ്നകൃന്നിമ്നചരണോ ദ്രാവിണീശക്തിസത്കൃതഃ ।
തീവ്രാപ്രസന്നനയനോ ജ്വാലിനീപാലിതൈകദൃക് ॥ 51 ॥

മോഹിനീമോഹനോ ഭോഗദായിനീകാംതിമംഡനഃ ।
കാമിനീകാംതവക്ത്രശ്രീരധിഷ്ഠിതവസുംധരഃ ॥ 52 ॥

വസുധാരാമദോന്നാദോ മഹാശംഖനിധിപ്രിയഃ ।
നമദ്വസുമതീമാലീ മഹാപദ്മനിധിഃ പ്രഭുഃ ॥ 53 ॥

സര്വസദ്ഗുരുസംസേവ്യഃ ശോചിഷ്കേശഹൃദാശ്രയഃ ।
ഈശാനമൂര്ധാ ദേവേംദ്രശിഖഃ പവനനംദനഃ ॥ 54 ॥

പ്രത്യുഗ്രനയനോ ദിവ്യോ ദിവ്യാസ്ത്രശതപര്വധൃക് ।
ഐരാവതാദിസര്വാശാവാരണോ വാരണപ്രിയഃ ॥ 55 ॥

വജ്രാദ്യസ്ത്രപരീവാരോ ഗണചംഡസമാശ്രയഃ ।
ജയാജയപരികരോ വിജയാവിജയാവഹഃ ॥ 56 ॥

അജയാര്ചിതപാദാബ്ജോ നിത്യാനംദവനസ്ഥിതഃ ।
വിലാസിനീകൃതോല്ലാസഃ ശൌംഡീ സൌംദര്യമംഡിതഃ ॥ 57 ॥

അനംതാനംതസുഖദഃ സുമംഗലസുമംഗലഃ ।
ജ്ഞാനാശ്രയഃ ക്രിയാധാര ഇച്ഛാശക്തിനിഷേവിതഃ ॥ 58 ॥

സുഭഗാസംശ്രിതപദോ ലലിതാലലിതാശ്രയഃ ।
കാമിനീപാലനഃ കാമകാമിനീകേലിലാലിതഃ ॥ 59 ॥

സരസ്വത്യാശ്രയോ ഗൌരീനംദനഃ ശ്രീനികേതനഃ ।
ഗുരുഗുപ്തപദോ വാചാസിദ്ധോ വാഗീശ്വരീപതിഃ ॥ 60 ॥

നലിനീകാമുകോ വാമാരാമോ ജ്യേഷ്ഠാമനോരമഃ ।
രൌദ്രീമുദ്രിതപാദാബ്ജോ ഹുംബീജസ്തുംഗശക്തികഃ ॥ 61 ॥

വിശ്വാദിജനനത്രാണഃ സ്വാഹാശക്തിഃ സകീലകഃ ।
അമൃതാബ്ധികൃതാവാസോ മദഘൂര്ണിതലോചനഃ ॥ 62 ॥

ഉച്ഛിഷ്ടോച്ഛിഷ്ടഗണകോ ഗണേശോ ഗണനായകഃ ।
സാര്വകാലികസംസിദ്ധിര്നിത്യസേവ്യോ ദിഗംബരഃ ॥ 63 ॥

അനപായോഽനംതദൃഷ്ടിരപ്രമേയോഽജരാമരഃ ।
അനാവിലോഽപ്രതിഹതിരച്യുതോഽമൃതമക്ഷരഃ ॥ 64 ॥

അപ്രതര്ക്യോഽക്ഷയോഽജയ്യോഽനാധാരോഽനാമയോമലഃ ।
അമേയസിദ്ധിരദ്വൈതമഘോരോഽഗ്നിസമാനനഃ ॥ 65 ॥

അനാകാരോഽബ്ധിഭൂമ്യഗ്നിബലഘ്നോഽവ്യക്തലക്ഷണഃ ।
ആധാരപീഠമാധാര ആധാരാധേയവര്ജിതഃ ॥ 66 ॥

ആഖുകേതന ആശാപൂരക ആഖുമഹാരഥഃ ।
ഇക്ഷുസാഗരമധ്യസ്ഥ ഇക്ഷുഭക്ഷണലാലസഃ ॥ 67 ॥

ഇക്ഷുചാപാതിരേകശ്രീരിക്ഷുചാപനിഷേവിതഃ ।
ഇംദ്രഗോപസമാനശ്രീരിംദ്രനീലസമദ്യുതിഃ ॥ 68 ॥

ഇംദീവരദലശ്യാമ ഇംദുമംഡലമംഡിതഃ ।
ഇധ്മപ്രിയ ഇഡാഭാഗ ഇഡാവാനിംദിരാപ്രിയഃ ॥ 69 ॥

ഇക്ഷ്വാകുവിഘ്നവിധ്വംസീ ഇതികര്തവ്യതേപ്സിതഃ ।
ഈശാനമൌലിരീശാന ഈശാനപ്രിയ ഈതിഹാ ॥ 70 ॥

ഈഷണാത്രയകല്പാംത ഈഹാമാത്രവിവര്ജിതഃ ।
ഉപേംദ്ര ഉഡുഭൃന്മൌലിരുഡുനാഥകരപ്രിയഃ ॥ 71 ॥

ഉന്നതാനന ഉത്തുംഗ ഉദാരസ്ത്രിദശാഗ്രണീഃ ।
ഊര്ജസ്വാനൂഷ്മലമദ ഊഹാപോഹദുരാസദഃ ॥ 72 ॥

ഋഗ്യജുഃസാമനയന ഋദ്ധിസിദ്ധിസമര്പകഃ ।
ഋജുചിത്തൈകസുലഭോ ഋണത്രയവിമോചനഃ ॥ 73 ॥

ലുപ്തവിഘ്നഃ സ്വഭക്താനാം ലുപ്തശക്തിഃ സുരദ്വിഷാമ് ।
ലുപ്തശ്രീര്വിമുഖാര്ചാനാം ലൂതാവിസ്ഫോടനാശനഃ ॥ 74 ॥

ഏകാരപീഠമധ്യസ്ഥ ഏകപാദകൃതാസനഃ ।
ഏജിതാഖിലദൈത്യശ്രീരേധിതാഖിലസംശ്രയഃ ॥ 75 ॥

ഐശ്വര്യനിധിരൈശ്വര്യമൈഹികാമുഷ്മികപ്രദഃ ।
ഐരംമദസമോന്മേഷ ഐരാവതസമാനനഃ ॥ 76 ॥

ഓംകാരവാച്യ ഓംകാര ഓജസ്വാനോഷധീപതിഃ ।
ഔദാര്യനിധിരൌദ്ധത്യധൈര്യ ഔന്നത്യനിഃസമഃ ॥ 77 ॥

അംകുശഃ സുരനാഗാനാമംകുശാകാരസംസ്ഥിതഃ ।
അഃ സമസ്തവിസര്ഗാംതപദേഷു പരികീര്തിതഃ ॥ 78 ॥

കമംഡലുധരഃ കല്പഃ കപര്ദീ കലഭാനനഃ ।
കര്മസാക്ഷീ കര്മകര്താ കര്മാകര്മഫലപ്രദഃ ॥ 79 ॥

കദംബഗോലകാകാരഃ കൂഷ്മാംഡഗണനായകഃ ।
കാരുണ്യദേഹഃ കപിലഃ കഥകഃ കടിസൂത്രഭൃത് ॥ 80 ॥

ഖര്വഃ ഖഡ്ഗപ്രിയഃ ഖഡ്ഗഃ ഖാംതാംതഃസ്ഥഃ ഖനിര്മലഃ ।
ഖല്വാടശൃംഗനിലയഃ ഖട്വാംഗീ ഖദുരാസദഃ ॥ 81 ॥

ഗുണാഢ്യോ ഗഹനോ ഗദ്യോ ഗദ്യപദ്യസുധാര്ണവഃ ।
ഗദ്യഗാനപ്രിയോ ഗര്ജോ ഗീതഗീര്വാണപൂര്വജഃ ॥ 82 ॥

ഗുഹ്യാചാരരതോ ഗുഹ്യോ ഗുഹ്യാഗമനിരൂപിതഃ ।
ഗുഹാശയോ ഗുഡാബ്ധിസ്ഥോ ഗുരുഗമ്യോ ഗുരുര്ഗുരുഃ ॥ 83 ॥

ഘംടാഘര്ഘരികാമാലീ ഘടകുംഭോ ഘടോദരഃ ।
ങകാരവാച്യോ ങാകാരോ ങകാരാകാരശുംഡഭൃത് ॥ 84 ॥

ചംഡശ്ചംഡേശ്വരശ്ചംഡീ ചംഡേശശ്ചംഡവിക്രമഃ ।
ചരാചരപിതാ ചിംതാമണിശ്ചര്വണലാലസഃ ॥ 85 ॥

ഛംദശ്ഛംദോദ്ഭവശ്ഛംദോ ദുര്ലക്ഷ്യശ്ഛംദവിഗ്രഹഃ ।
ജഗദ്യോനിര്ജഗത്സാക്ഷീ ജഗദീശോ ജഗന്മയഃ ॥ 86 ॥

ജപ്യോ ജപപരോ ജാപ്യോ ജിഹ്വാസിംഹാസനപ്രഭുഃ ।
സ്രവദ്ഗംഡോല്ലസദ്ധാനഝംകാരിഭ്രമരാകുലഃ ॥ 87 ॥

ടംകാരസ്ഫാരസംരാവഷ്ടംകാരമണിനൂപുരഃ ।
ഠദ്വയീപല്ലവാംതസ്ഥസര്വമംത്രേഷു സിദ്ധിദഃ ॥ 88 ॥

ഡിംഡിമുംഡോ ഡാകിനീശോ ഡാമരോ ഡിംഡിമപ്രിയഃ ।
ഢക്കാനിനാദമുദിതോ ഢൌംകോ ഢുംഢിവിനായകഃ ॥ 89 ॥

തത്ത്വാനാം പ്രകൃതിസ്തത്ത്വം തത്ത്വംപദനിരൂപിതഃ ।
താരകാംതരസംസ്ഥാനസ്താരകസ്താരകാംതകഃ ॥ 90 ॥

സ്ഥാണുഃ സ്ഥാണുപ്രിയഃ സ്ഥാതാ സ്ഥാവരം ജംഗമം ജഗത് ।
ദക്ഷയജ്ഞപ്രമഥനോ ദാതാ ദാനം ദമോ ദയാ ॥ 91 ॥

ദയാവാംദിവ്യവിഭവോ ദംഡഭൃദ്ദംഡനായകഃ ।
ദംതപ്രഭിന്നാഭ്രമാലോ ദൈത്യവാരണദാരണഃ ॥ 92 ॥

ദംഷ്ട്രാലഗ്നദ്വീപഘടോ ദേവാര്ഥനൃഗജാകൃതിഃ ।
ധനം ധനപതേര്ബംധുര്ധനദോ ധരണീധരഃ ॥ 93 ॥

ധ്യാനൈകപ്രകടോ ധ്യേയോ ധ്യാനം ധ്യാനപരായണഃ ।
ധ്വനിപ്രകൃതിചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാംഡാവലിമേഖലഃ ॥ 94 ॥

നംദ്യോ നംദിപ്രിയോ നാദോ നാദമധ്യപ്രതിഷ്ഠിതഃ ।
നിഷ്കലോ നിര്മലോ നിത്യോ നിത്യാനിത്യോ നിരാമയഃ ॥ 95 ॥

പരം വ്യോമ പരം ധാമ പരമാത്മാ പരം പദമ് ॥ 96 ॥

പരാത്പരഃ പശുപതിഃ പശുപാശവിമോചനഃ ।
പൂര്ണാനംദഃ പരാനംദഃ പുരാണപുരുഷോത്തമഃ ॥ 97 ॥

പദ്മപ്രസന്നവദനഃ പ്രണതാജ്ഞാനനാശനഃ ।
പ്രമാണപ്രത്യയാതീതഃ പ്രണതാര്തിനിവാരണഃ ॥ 98 ॥

ഫണിഹസ്തഃ ഫണിപതിഃ ഫൂത്കാരഃ ഫണിതപ്രിയഃ ।
ബാണാര്ചിതാംഘ്രിയുഗലോ ബാലകേലികുതൂഹലീ ।
ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മാര്ചിതപദോ ബ്രഹ്മചാരീ ബൃഹസ്പതിഃ ॥ 99 ॥

ബൃഹത്തമോ ബ്രഹ്മപരോ ബ്രഹ്മണ്യോ ബ്രഹ്മവിത്പ്രിയഃ ।
ബൃഹന്നാദാഗ്ര്യചീത്കാരോ ബ്രഹ്മാംഡാവലിമേഖലഃ ॥ 100 ॥

ഭ്രൂക്ഷേപദത്തലക്ഷ്മീകോ ഭര്ഗോ ഭദ്രോ ഭയാപഹഃ ।
ഭഗവാന് ഭക്തിസുലഭോ ഭൂതിദോ ഭൂതിഭൂഷണഃ ॥ 101 ॥

ഭവ്യോ ഭൂതാലയോ ഭോഗദാതാ ഭ്രൂമധ്യഗോചരഃ ।
മംത്രോ മംത്രപതിര്മംത്രീ മദമത്തോ മനോ മയഃ ॥ 102 ॥

മേഖലാഹീശ്വരോ മംദഗതിര്മംദനിഭേക്ഷണഃ ।
മഹാബലോ മഹാവീര്യോ മഹാപ്രാണോ മഹാമനാഃ ॥ 103 ॥

യജ്ഞോ യജ്ഞപതിര്യജ്ഞഗോപ്താ യജ്ഞഫലപ്രദഃ ।
യശസ്കരോ യോഗഗമ്യോ യാജ്ഞികോ യാജകപ്രിയഃ ॥ 104 ॥

രസോ രസപ്രിയോ രസ്യോ രംജകോ രാവണാര്ചിതഃ ।
രാജ്യരക്ഷാകരോ രത്നഗര്ഭോ രാജ്യസുഖപ്രദഃ ॥ 105 ॥

ലക്ഷോ ലക്ഷപതിര്ലക്ഷ്യോ ലയസ്ഥോ ലഡ്ഡുകപ്രിയഃ ।
ലാസപ്രിയോ ലാസ്യപരോ ലാഭകൃല്ലോകവിശ്രുതഃ ॥ 106 ॥

വരേണ്യോ വഹ്നിവദനോ വംദ്യോ വേദാംതഗോചരഃ ।
വികര്താ വിശ്വതശ്ചക്ഷുര്വിധാതാ വിശ്വതോമുഖഃ ॥ 107 ॥

വാമദേവോ വിശ്വനേതാ വജ്രിവജ്രനിവാരണഃ ।
വിവസ്വദ്ബംധനോ വിശ്വാധാരോ വിശ്വേശ്വരോ വിഭുഃ ॥ 108 ॥

ശബ്ദബ്രഹ്മ ശമപ്രാപ്യഃ ശംഭുശക്തിഗണേശ്വരഃ ।
ശാസ്താ ശിഖാഗ്രനിലയഃ ശരണ്യഃ ശംബരേശ്വരഃ ॥ 109 ॥

ഷഡൃതുകുസുമസ്രഗ്വീ ഷഡാധാരഃ ഷഡക്ഷരഃ ।
സംസാരവൈദ്യഃ സര്വജ്ഞഃ സര്വഭേഷജഭേഷജമ് ॥ 110 ॥

സൃഷ്ടിസ്ഥിതിലയക്രീഡഃ സുരകുംജരഭേദകഃ ।
സിംദൂരിതമഹാകുംഭഃ സദസദ്ഭക്തിദായകഃ ॥ 111 ॥

സാക്ഷീ സമുദ്രമഥനഃ സ്വയംവേദ്യഃ സ്വദക്ഷിണഃ ।
സ്വതംത്രഃ സത്യസംകല്പഃ സാമഗാനരതഃ സുഖീ ॥ 112 ॥

ഹംസോ ഹസ്തിപിശാചീശോ ഹവനം ഹവ്യകവ്യഭുക് ।
ഹവ്യം ഹുതപ്രിയോ ഹൃഷ്ടോ ഹൃല്ലേഖാമംത്രമധ്യഗഃ ॥ 113 ॥

ക്ഷേത്രാധിപഃ ക്ഷമാഭര്താ ക്ഷമാക്ഷമപരായണഃ ।
ക്ഷിപ്രക്ഷേമകരഃ ക്ഷേമാനംദഃ ക്ഷോണീസുരദ്രുമഃ ॥ 114 ॥

ധര്മപ്രദോഽര്ഥദഃ കാമദാതാ സൌഭാഗ്യവര്ധനഃ ।
വിദ്യാപ്രദോ വിഭവദോ ഭുക്തിമുക്തിഫലപ്രദഃ ॥ 115 ॥

ആഭിരൂപ്യകരോ വീരശ്രീപ്രദോ വിജയപ്രദഃ ।
സര്വവശ്യകരോ ഗര്ഭദോഷഹാ പുത്രപൌത്രദഃ ॥ 116 ॥

മേധാദഃ കീര്തിദഃ ശോകഹാരീ ദൌര്ഭാഗ്യനാശനഃ ।
പ്രതിവാദിമുഖസ്തംഭോ രുഷ്ടചിത്തപ്രസാദനഃ ॥ 117 ॥

പരാഭിചാരശമനോ ദുഃഖഹാ ബംധമോക്ഷദഃ ।
ലവസ്ത്രുടിഃ കലാ കാഷ്ഠാ നിമേഷസ്തത്പരക്ഷണഃ ॥ 118 ॥

ഘടീ മുഹൂര്തഃ പ്രഹരോ ദിവാ നക്തമഹര്നിശമ് ।
പക്ഷോ മാസര്ത്വയനാബ്ദയുഗം കല്പോ മഹാലയഃ ॥ 119 ॥

രാശിസ്താരാ തിഥിര്യോഗോ വാരഃ കരണമംശകമ് ।
ലഗ്നം ഹോരാ കാലചക്രം മേരുഃ സപ്തര്ഷയോ ധ്രുവഃ ॥ 120 ॥

രാഹുര്മംദഃ കവിര്ജീവോ ബുധോ ഭൌമഃ ശശീ രവിഃ ।
കാലഃ സൃഷ്ടിഃ സ്ഥിതിര്വിശ്വം സ്ഥാവരം ജംഗമം ജഗത് ॥ 121 ॥

ഭൂരാപോഽഗ്നിര്മരുദ്വ്യോമാഹംകൃതിഃ പ്രകൃതിഃ പുമാന് ।
ബ്രഹ്മാ വിഷ്ണുഃ ശിവോ രുദ്ര ഈശഃ ശക്തിഃ സദാശിവഃ ॥ 122 ॥

ത്രിദശാഃ പിതരഃ സിദ്ധാ യക്ഷാ രക്ഷാംസി കിന്നരാഃ ।
സിദ്ധവിദ്യാധരാ ഭൂതാ മനുഷ്യാഃ പശവഃ ഖഗാഃ ॥ 123 ॥

സമുദ്രാഃ സരിതഃ ശൈലാ ഭൂതം ഭവ്യം ഭവോദ്ഭവഃ ।
സാംഖ്യം പാതംജലം യോഗം പുരാണാനി ശ്രുതിഃ സ്മൃതിഃ ॥ 124 ॥

വേദാംഗാനി സദാചാരോ മീമാംസാ ന്യായവിസ്തരഃ ।
ആയുര്വേദോ ധനുര്വേദോ ഗാംധര്വം കാവ്യനാടകമ് ॥ 125 ॥

വൈഖാനസം ഭാഗവതം മാനുഷം പാംചരാത്രകമ് ।
ശൈവം പാശുപതം കാലാമുഖംഭൈരവശാസനമ് ॥ 126 ॥

ശാക്തം വൈനായകം സൌരം ജൈനമാര്ഹതസംഹിതാ ।
സദസദ്വ്യക്തമവ്യക്തം സചേതനമചേതനമ് ॥ 127 ॥

ബംധോ മോക്ഷഃ സുഖം ഭോഗോ യോഗഃ സത്യമണുര്മഹാന് ।
സ്വസ്തി ഹുംഫട് സ്വധാ സ്വാഹാ ശ്രൌഷട് വൌഷട് വഷണ് നമഃ 128 ॥

ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാനംദോ ബോധഃ സംവിത്സമോഽസമഃ ।
ഏക ഏകാക്ഷരാധാര ഏകാക്ഷരപരായണഃ ॥ 129 ॥

ഏകാഗ്രധീരേകവീര ഏകോഽനേകസ്വരൂപധൃക് ।
ദ്വിരൂപോ ദ്വിഭുജോ ദ്വ്യക്ഷോ ദ്വിരദോ ദ്വീപരക്ഷകഃ ॥ 130 ॥

ദ്വൈമാതുരോ ദ്വിവദനോ ദ്വംദ്വഹീനോ ദ്വയാതിഗഃ ।
ത്രിധാമാ ത്രികരസ്ത്രേതാ ത്രിവര്ഗഫലദായകഃ ॥ 131 ॥

ത്രിഗുണാത്മാ ത്രിലോകാദിസ്ത്രിശക്തീശസ്ത്രിലോചനഃ ।
ചതുര്വിധവചോവൃത്തിപരിവൃത്തിപ്രവര്തകഃ ॥ 132 ॥

ചതുര്ബാഹുശ്ചതുര്ദംതശ്ചതുരാത്മാ ചതുര്ഭുജഃ ।
ചതുര്വിധോപായമയശ്ചതുര്വര്ണാശ്രമാശ്രയഃ 133 ॥

ചതുര്ഥീപൂജനപ്രീതശ്ചതുര്ഥീതിഥിസംഭവഃ ॥
പംചാക്ഷരാത്മാ പംചാത്മാ പംചാസ്യഃ പംചകൃത്തമഃ ॥ 134 ॥

പംചാധാരഃ പംചവര്ണഃ പംചാക്ഷരപരായണഃ ।
പംചതാലഃ പംചകരഃ പംചപ്രണവമാതൃകഃ ॥ 135 ॥

പംചബ്രഹ്മമയസ്ഫൂര്തിഃ പംചാവരണവാരിതഃ ।
പംചഭക്ഷപ്രിയഃ പംചബാണഃ പംചശിഖാത്മകഃ ॥ 136 ॥

ഷട്കോണപീഠഃ ഷട്ചക്രധാമാ ഷഡ്ഗ്രംഥിഭേദകഃ ।
ഷഡംഗധ്വാംതവിധ്വംസീ ഷഡംഗുലമഹാഹ്രദഃ ॥ 137 ॥

ഷണ്മുഖഃ ഷണ്മുഖഭ്രാതാ ഷട്ശക്തിപരിവാരിതഃ ।
ഷഡ്വൈരിവര്ഗവിധ്വംസീ ഷഡൂര്മിഭയഭംജനഃ ॥ 138 ॥

ഷട്തര്കദൂരഃ ഷട്കര്മാ ഷഡ്ഗുണഃ ഷഡ്രസാശ്രയഃ ।
സപ്തപാതാലചരണഃ സപ്തദ്വീപോരുമംഡലഃ ॥ 139 ॥

സപ്തസ്വര്ലോകമുകുടഃ സപ്തസപ്തിവരപ്രദഃ ।
സപ്താംഗരാജ്യസുഖദഃ സപ്തര്ഷിഗണവംദിതഃ ॥ 140 ॥

സപ്തച്ഛംദോനിധിഃ സപ്തഹോത്രഃ സപ്തസ്വരാശ്രയഃ ।
സപ്താബ്ധികേലികാസാരഃ സപ്തമാതൃനിഷേവിതഃ ॥ 141 ॥

സപ്തച്ഛംദോ മോദമദഃ സപ്തച്ഛംദോ മഖപ്രഭുഃ ।
അഷ്ടമൂര്തിര്ധ്യേയമൂര്തിരഷ്ടപ്രകൃതികാരണമ് ॥ 142 ॥

അഷ്ടാംഗയോഗഫലഭൃദഷ്ടപത്രാംബുജാസനഃ ।
അഷ്ടശക്തിസമാനശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രവര്ധനഃ ॥ 143 ॥

അഷ്ടപീഠോപപീഠശ്രീരഷ്ടമാതൃസമാവൃതഃ ।
അഷ്ടഭൈരവസേവ്യോഽഷ്ടവസുവംദ്യോഽഷ്ടമൂര്തിഭൃത് ॥ 144 ॥

അഷ്ടചക്രസ്ഫുരന്മൂര്തിരഷ്ടദ്രവ്യഹവിഃപ്രിയഃ ।
അഷ്ടശ്രീരഷ്ടസാമശ്രീരഷ്ടൈശ്വര്യപ്രദായകഃ ।
നവനാഗാസനാധ്യാസീ നവനിധ്യനുശാസിതഃ ॥ 145 ॥

നവദ്വാരപുരാവൃത്തോ നവദ്വാരനികേതനഃ ।
നവനാഥമഹാനാഥോ നവനാഗവിഭൂഷിതഃ ॥ 146 ॥

നവനാരായണസ്തുല്യോ നവദുര്ഗാനിഷേവിതഃ ।
നവരത്നവിചിത്രാംഗോ നവശക്തിശിരോദ്ധൃതഃ ॥ 147 ॥

ദശാത്മകോ ദശഭുജോ ദശദിക്പതിവംദിതഃ ।
ദശാധ്യായോ ദശപ്രാണോ ദശേംദ്രിയനിയാമകഃ ॥ 148 ॥

ദശാക്ഷരമഹാമംത്രോ ദശാശാവ്യാപിവിഗ്രഹഃ ।
ഏകാദശമഹാരുദ്രൈഃസ്തുതശ്ചൈകാദശാക്ഷരഃ ॥ 149 ॥

ദ്വാദശദ്വിദശാഷ്ടാദിദോര്ദംഡാസ്ത്രനികേതനഃ ।
ത്രയോദശഭിദാഭിന്നോ വിശ്വേദേവാധിദൈവതമ് ॥ 150 ॥

ചതുര്ദശേംദ്രവരദശ്ചതുര്ദശമനുപ്രഭുഃ ।
ചതുര്ദശാദ്യവിദ്യാഢ്യശ്ചതുര്ദശജഗത്പതിഃ ॥ 151 ॥

സാമപംചദശഃ പംചദശീശീതാംശുനിര്മലഃ ।
തിഥിപംചദശാകാരസ്തിഥ്യാ പംചദശാര്ചിതഃ ॥ 152 ॥

ഷോഡശാധാരനിലയഃ ഷോഡശസ്വരമാതൃകഃ ।
ഷോഡശാംതപദാവാസഃ ഷോഡശേംദുകലാത്മകഃ ॥ 153 ॥

കലാസപ്തദശീ സപ്തദശസപ്തദശാക്ഷരഃ ।
അഷ്ടാദശദ്വീപപതിരഷ്ടാദശപുരാണകൃത് ॥ 154 ॥

അഷ്ടാദശൌഷധീസൃഷ്ടിരഷ്ടാദശവിധിഃ സ്മൃതഃ ।
അഷ്ടാദശലിപിവ്യഷ്ടിസമഷ്ടിജ്ഞാനകോവിദഃ ॥ 155 ॥

അഷ്ടാദശാന്നസംപത്തിരഷ്ടാദശവിജാതികൃത് ।
ഏകവിംശഃ പുമാനേകവിംശത്യംഗുലിപല്ലവഃ ॥ 156 ॥

ചതുര്വിംശതിതത്ത്വാത്മാ പംചവിംശാഖ്യപൂരുഷഃ ।
സപ്തവിംശതിതാരേശഃ സപ്തവിംശതിയോഗകൃത് ॥ 157 ॥

ദ്വാത്രിംശദ്ഭൈരവാധീശശ്ചതുസ്ത്രിംശന്മഹാഹ്രദഃ ।
ഷട്ത്രിംശത്തത്ത്വസംഭൂതിരഷ്ടത്രിംശത്കലാത്മകഃ ॥ 158 ॥

പംചാശദ്വിഷ്ണുശക്തീശഃ പംചാശന്മാതൃകാലയഃ ।
ദ്വിപംചാശദ്വപുഃശ്രേണീത്രിഷഷ്ട്യക്ഷരസംശ്രയഃ ।
പംചാശദക്ഷരശ്രേണീപംചാശദ്രുദ്രവിഗ്രഹഃ ॥ 159 ॥

ചതുഃഷഷ്ടിമഹാസിദ്ധിയോഗിനീവൃംദവംദിതഃ ।
നമദേകോനപംചാശന്മരുദ്വര്ഗനിരര്ഗലഃ ॥ 160 ॥

ചതുഃഷഷ്ട്യര്ഥനിര്ണേതാ ചതുഃഷഷ്ടികലാനിധിഃ ।
അഷ്ടഷഷ്ടിമഹാതീര്ഥക്ഷേത്രഭൈരവവംദിതഃ ॥ 161 ॥

ചതുര്നവതിമംത്രാത്മാ ഷണ്ണവത്യധികപ്രഭുഃ ।
ശതാനംദഃ ശതധൃതിഃ ശതപത്രായതേക്ഷണഃ ॥ 162 ॥

ശതാനീകഃ ശതമഖഃ ശതധാരാവരായുധഃ ।
സഹസ്രപത്രനിലയഃ സഹസ്രഫണിഭൂഷണഃ ॥ 163 ॥

സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷഃ സഹസ്രാക്ഷഃ സഹസ്രപാത് ।
സഹസ്രനാമസംസ്തുത്യഃ സഹസ്രാക്ഷബലാപഹഃ ॥ 164 ॥

ദശസാഹസ്രഫണിഭൃത്ഫണിരാജകൃതാസനഃ ।
അഷ്ടാശീതിസഹസ്രാദ്യമഹര്ഷിസ്തോത്രപാഠിതഃ ॥ 165 ॥

ലക്ഷാധാരഃ പ്രിയാധാരോ ലക്ഷാധാരമനോമയഃ ।
ചതുര്ലക്ഷജപപ്രീതശ്ചതുര്ലക്ഷപ്രകാശകഃ ॥ 166 ॥

ചതുരശീതിലക്ഷാണാം ജീവാനാം ദേഹസംസ്ഥിതഃ ।
കോടിസൂര്യപ്രതീകാശഃ കോടിചംദ്രാംശുനിര്മലഃ ॥ 167 ॥

ശിവോദ്ഭവാദ്യഷ്ടകോടിവൈനായകധുരംധരഃ ।
സപ്തകോടിമഹാമംത്രമംത്രിതാവയവദ്യുതിഃ ॥ 168 ॥

ത്രയസ്ത്രിംശത്കോടിസുരശ്രേണീപ്രണതപാദുകഃ ।
അനംതദേവതാസേവ്യോ ഹ്യനംതശുഭദായകഃ ॥ 169 ॥

അനംതനാമാനംതശ്രീരനംതോഽനംതസൌഖ്യദഃ ।
അനംതശക്തിസഹിതോ ഹ്യനംതമുനിസംസ്തുതഃ ॥ 170 ॥

ഇതി വൈനായകം നാമ്നാം സഹസ്രമിദമീരിതമ് ।
ഇദം ബ്രാഹ്മേ മുഹൂര്തേ യഃ പഠതി പ്രത്യഹം നരഃ ॥ 171 ॥

കരസ്ഥം തസ്യ സകലമൈഹികാമുഷ്മികം സുഖമ് ।
ആയുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യം ധൈര്യം ശൌര്യം ബലം യശഃ ॥ 172 ॥

മേധാ പ്രജ്ഞാ ധൃതിഃ കാംതിഃ സൌഭാഗ്യമഭിരൂപതാ ।
സത്യം ദയാ ക്ഷമാ ശാംതിര്ദാക്ഷിണ്യം ധര്മശീലതാ ॥ 173 ॥

ജഗത്സംവനനം വിശ്വസംവാദോ വേദപാടവമ് ।
സഭാപാംഡിത്യമൌദാര്യം ഗാംഭീര്യം ബ്രഹ്മവര്ചസമ് ॥ 174 ॥

ഓജസ്തേജഃ കുലം ശീലം പ്രതാപോ വീര്യമാര്യതാ ।
ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം സ്ഥൈര്യം വിശ്വാസതാ തഥാ ॥ 175 ॥

ധനധാന്യാദിവൃദ്ധിശ്ച സകൃദസ്യ ജപാദ്ഭവേത് ।
വശ്യം ചതുര്വിധം വിശ്വം ജപാദസ്യ പ്രജായതേ ॥ 176 ॥

രാജ്ഞോ രാജകലത്രസ്യ രാജപുത്രസ്യ മംത്രിണഃ ।
ജപ്യതേ യസ്യ വശ്യാര്ഥേ സ ദാസസ്തസ്യ ജായതേ ॥ 177 ॥

ധര്മാര്ഥകാമമോക്ഷാണാമനായാസേന സാധനമ് ।
ശാകിനീഡാകിനീരക്ഷോയക്ഷഗ്രഹഭയാപഹമ് ॥ 178 ॥

സാമ്രാജ്യസുഖദം സര്വസപത്നമദമര്ദനമ് ।
സമസ്തകലഹധ്വംസി ദഗ്ധബീജപ്രരോഹണമ് ॥ 179 ॥

ദുഃസ്വപ്നശമനം ക്രുദ്ധസ്വാമിചിത്തപ്രസാദനമ് ।
ഷഡ്വര്ഗാഷ്ടമഹാസിദ്ധിത്രികാലജ്ഞാനകാരണമ് ॥ 180 ॥

പരകൃത്യപ്രശമനം പരചക്രപ്രമര്ദനമ് ।
സംഗ്രാമമാര്ഗേ സവേഷാമിദമേകം ജയാവഹമ് ॥ 181 ॥

സര്വവംധ്യത്വദോഷഘ്നം ഗര്ഭരക്ഷൈകകാരണമ് ।
പഠ്യതേ പ്രത്യഹം യത്ര സ്തോത്രം ഗണപതേരിദമ് ॥ 182 ॥

ദേശേ തത്ര ന ദുര്ഭിക്ഷമീതയോ ദുരിതാനി ച ।
ന തദ്ഗേഹം ജഹാതി ശ്രീര്യത്രായം ജപ്യതേ സ്തവഃ ॥ 183 ॥

ക്ഷയകുഷ്ഠപ്രമേഹാര്ശഭഗംദരവിഷൂചികാഃ ।
ഗുല്മം പ്ലീഹാനമശമാനമതിസാരം മഹോദരമ് ॥ 184 ॥

കാസം ശ്വാസമുദാവര്തം ശൂലം ശോഫാമയോദരമ് ।
ശിരോരോഗം വമിം ഹിക്കാം ഗംഡമാലാമരോചകമ് ॥ 185 ॥

വാതപിത്തകഫദ്വംദ്വത്രിദോഷജനിതജ്വരമ് ।
ആഗംതുവിഷമം ശീതമുഷ്ണം ചൈകാഹികാദികമ് ॥ 186 ॥

ഇത്യാദ്യുക്തമനുക്തം വാ രോഗദോഷാദിസംഭവമ് ।
സര്വം പ്രശമയത്യാശു സ്തോത്രസ്യാസ്യ സകൃജ്ജപഃ ॥ 187 ॥

പ്രാപ്യതേഽസ്യ ജപാത്സിദ്ധിഃ സ്ത്രീശൂദ്രൈഃ പതിതൈരപി ।
സഹസ്രനാമമംത്രോഽയം ജപിതവ്യഃ ശുഭാപ്തയേ ॥ 188 ॥

മഹാഗണപതേഃ സ്തോത്രം സകാമഃ പ്രജപന്നിദമ് ।
ഇച്ഛയാ സകലാന് ഭോഗാനുപഭുജ്യേഹ പാര്ഥിവാന് ॥ 189 ॥

മനോരഥഫലൈര്ദിവ്യൈര്വ്യോമയാനൈര്മനോരമൈഃ ।
ചംദ്രേംദ്രഭാസ്കരോപേംദ്രബ്രഹ്മശര്വാദിസദ്മസു ॥ 190 ॥

കാമരൂപഃ കാമഗതിഃ കാമദഃ കാമദേശ്വരഃ ।
ഭുക്ത്വാ യഥേപ്സിതാന്ഭോഗാനഭീഷ്ടൈഃ സഹ ബംധുഭിഃ ॥ 191 ॥

ഗണേശാനുചരോ ഭൂത്വാ ഗണോ ഗണപതിപ്രിയഃ ।
നംദീശ്വരാദിസാനംദൈര്നംദിതഃ സകലൈര്ഗണൈഃ ॥ 192 ॥

ശിവാഭ്യാം കൃപയാ പുത്രനിര്വിശേഷം ച ലാലിതഃ ।
ശിവഭക്തഃ പൂര്ണകാമോ ഗണേശ്വരവരാത്പുനഃ ॥ 193 ॥

ജാതിസ്മരോ ധര്മപരഃ സാര്വഭൌമോഽഭിജായതേ ।
നിഷ്കാമസ്തു ജപന്നിത്യം ഭക്ത്യാ വിഘ്നേശതത്പരഃ ॥ 194 ॥

യോഗസിദ്ധിം പരാം പ്രാപ്യ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യസംയുതഃ ।
നിരംതരേ നിരാബാധേ പരമാനംദസംജ്ഞിതേ ॥ 195 ॥

വിശ്വോത്തീര്ണേ പരേ പൂര്ണേ പുനരാവൃത്തിവര്ജിതേ ।
ലീനോ വൈനായകേ ധാമ്നി രമതേ നിത്യനിര്വൃതേ ॥ 196 ॥

യോ നാമഭിര്ഹുതൈര്ദത്തൈഃ പൂജയേദര്ചയേ^^ഏന്നരഃ ।
രാജാനോ വശ്യതാം യാംതി രിപവോ യാംതി ദാസതാമ് ॥ 197 ॥

തസ്യ സിധ്യംതി മംത്രാണാം ദുര്ലഭാശ്ചേഷ്ടസിദ്ധയഃ ।
മൂലമംത്രാദപി സ്തോത്രമിദം പ്രിയതമം മമ ॥ 198 ॥

നഭസ്യേ മാസി ശുക്ലായാം ചതുര്ഥ്യാം മമ ജന്മനി ।
ദൂര്വാഭിര്നാമഭിഃ പൂജാം തര്പണം വിധിവച്ചരേത് ॥ 199 ॥

അഷ്ടദ്രവ്യൈര്വിശേഷേണ കുര്യാദ്ഭക്തിസുസംയുതഃ ।
തസ്യേപ്സിതം ധനം ധാന്യമൈശ്വര്യം വിജയോ യശഃ ॥ 200 ॥

ഭവിഷ്യതി ന സംദേഹഃ പുത്രപൌത്രാദികം സുഖമ് ।
ഇദം പ്രജപിതം സ്തോത്രം പഠിതം ശ്രാവിതം ശ്രുതമ് ॥ 201 ॥

വ്യാകൃതം ചര്ചിതം ധ്യാതം വിമൃഷ്ടമഭിവംദിതമ് ।
ഇഹാമുത്ര ച വിശ്വേഷാം വിശ്വൈശ്വര്യപ്രദായകമ് ॥ 202 ॥

സ്വച്ഛംദചാരിണാപ്യേഷ യേന സംധാര്യതേ സ്തവഃ ।
സ രക്ഷ്യതേ ശിവോദ്ഭൂതൈര്ഗണൈരധ്യഷ്ടകോടിഭിഃ ॥ 203 ॥

ലിഖിതം പുസ്തകസ്തോത്രം മംത്രഭൂതം പ്രപൂജയേത് ।
തത്ര സര്വോത്തമാ ലക്ഷ്മീഃ സന്നിധത്തേ നിരംതരമ് ॥ 204 ॥

ദാനൈരശേഷൈരഖിലൈര്വ്രതൈശ്ച തീര്ഥൈരശേഷൈരഖിലൈര്മഖൈശ്ച ।
ന തത്ഫലം വിംദതി യദ്ഗണേശസഹസ്രനാമസ്മരണേന സദ്യഃ ॥ 205 ॥

ഏതന്നാമ്നാം സഹസ്രം പഠതി ദിനമണൌ പ്രത്യഹംപ്രോജ്ജിഹാനേ
സായം മധ്യംദിനേ വാ ത്രിഷവണമഥവാ സംതതം വാ ജനോ യഃ ।
സ സ്യാദൈശ്വര്യധുര്യഃ പ്രഭവതി വചസാം കീര്തിമുച്ചൈസ്തനോതി
ദാരിദ്ര്യം ഹംതി വിശ്വം വശയതി സുചിരം വര്ധതേ പുത്രപൌത്രൈഃ ॥ 206 ॥

അകിംചനോപ്യേകചിത്തോ നിയതോ നിയതാസനഃ ।
പ്രജപംശ്ചതുരോ മാസാന് ഗണേശാര്ചനതത്പരഃ ॥ 207 ॥

ദരിദ്രതാം സമുന്മൂല്യ സപ്തജന്മാനുഗാമപി ।
ലഭതേ മഹതീം ലക്ഷ്മീമിത്യാജ്ഞാ പാരമേശ്വരീ ॥ 208 ॥

ആയുഷ്യം വീതരോഗം കുലമതിവിമലം സംപദശ്ചാര്തിനാശഃ
കീര്തിര്നിത്യാവദാതാ ഭവതി ഖലു നവാ കാംതിരവ്യാജഭവ്യാ ।
പുത്രാഃ സംതഃ കലത്രം ഗുണവദഭിമതം യദ്യദന്യച്ച തത്ത -
ന്നിത്യം യഃ സ്തോത്രമേതത് പഠതി ഗണപതേസ്തസ്യ ഹസ്തേ സമസ്തമ് ॥ 209 ॥

ഗണംജയോ ഗണപതിര്ഹേരംബോ ധരണീധരഃ ।
മഹാഗണപതിര്ബുദ്ധിപ്രിയഃ ക്ഷിപ്രപ്രസാദനഃ ॥ 210 ॥

അമോഘസിദ്ധിരമൃതമംത്രശ്ചിംതാമണിര്നിധിഃ ।
സുമംഗലോ ബീജമാശാപൂരകോ വരദഃ കലഃ ॥ 211 ॥

കാശ്യപോ നംദനോ വാചാസിദ്ധോ ഢുംഢിര്വിനായകഃ ।
മോദകൈരേഭിരത്രൈകവിംശത്യാ നാമഭിഃ പുമാന് ॥ 212 ॥

ഉപായനം ദദേദ്ഭക്ത്യാ മത്പ്രസാദം ചികീര്ഷതി ।
വത്സരം വിഘ്നരാജോഽസ്യ തഥ്യമിഷ്ടാര്ഥസിദ്ധയേ ॥ 213 ॥

യഃ സ്തൌതി മദ്ഗതമനാ മമാരാധനതത്പരഃ ।
സ്തുതോ നാമ്നാ സഹസ്രേണ തേനാഹം നാത്ര സംശയഃ ॥ 214 ॥

നമോ നമഃ സുരവരപൂജിതാംഘ്രയേ
നമോ നമോ നിരുപമമംഗലാത്മനേ ।
നമോ നമോ വിപുലദയൈകസിദ്ധയേ
നമോ നമഃ കരികലഭാനനായ തേ ॥ 215 ॥

കിംകിണീഗണരചിതചരണഃ
പ്രകടിതഗുരുമിതചാരുകരണഃ ।
മദജലലഹരീകലിതകപോലഃ
ശമയതു ദുരിതം ഗണപതിനാമ്നാ ॥ 216 ॥

॥ ഇതി ശ്രീഗണേശപുരാണേ ഉപാസനാഖംഡേ ഈശ്വരഗണേശസംവാദേ
ഗണേശസഹസ്രനാമസ്തോത്രം നാമ ഷട്ചത്വാരിംശോധ്യായഃ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top