గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | गणेश द्वादशनाम स्तोत्रम् | GANESHA DWADASHANAMA STOTRAM

గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | गणेश द्वादशनाम स्तोत्रम् | GANESHA DWADASHANAMA STOTRAM
: గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం :

శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్సర్వవిఘ్నోపశాంతయేః ॥ 1 ॥

అభీప్సితార్థ సిధ్యర్థం పూజితో యః సురాసురైః ।
సర్వవిఘ్నహరస్తస్మై గణాధిపతయే నమః ॥ 2 ॥

గణానామధిపశ్చండో గజవక్త్రస్త్రిలోచనః ।
ప్రసన్నో భవ మే నిత్యం వరదాతర్వినాయక ॥ 3 ॥

సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః ।
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్ననాశో వినాయకః ॥ 4 ॥

ధూమ్రకేతుర్గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః ।
ద్వాదశైతాని నామాని గణేశస్య తు యః పఠేత్ ॥ 5 ॥

విద్యార్థీ లభతే విద్యాం ధనార్థీ విపులం ధనం ।
ఇష్టకామం తు కామార్థీ ధర్మార్థీ మోక్షమక్షయం ॥ 6 ॥

విధ్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా ।
సంగ్రామే సంకటే చైవ విఘ్నస్తస్య న జాయతే ॥ 7 ॥

॥ ఇతి ముద్గలపురాణోక్తం శ్రీగణేశద్వాదశనామస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥
 
गणेश द्वादशनाम स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं ।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तयेः ॥ 1 ॥

अभीप्सितार्थ सिध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः ।
सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ 2 ॥

गणानामधिपश्चण्डो गजवक्त्रस्त्रिलोचनः ।
प्रसन्नो भव मे नित्यं वरदातर्विनायक ॥ 3 ॥

सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः ॥ 4 ॥

धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः ।
द्वादशैतानि नामानि गणेशस्य तु यः पठेत् ॥ 5 ॥

विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी विपुलं धनम् ।
इष्टकामं तु कामार्थी धर्मार्थी मोक्षमक्षयम् ॥ 6 ॥

विध्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।
सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 7 ॥

॥ इति मुद्गलपुराणोक्तं श्रीगणेशद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥
 
GANESHA DWADASHANAMA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

śuklāmbaradharaṃ viṣṇuṃ śaśivarṇaṃ chaturbhujaṃ ।
prasannavadanaṃ dhyāyētsarvavighnōpaśāntayēḥ ॥ 1 ॥

abhīpsitārtha sidhyarthaṃ pūjitō yaḥ surāsuraiḥ ।
sarvavighnaharastasmai gaṇādhipatayē namaḥ ॥ 2 ॥

gaṇānāmadhipaśchaṇḍō gajavaktrastrilōchanaḥ ।
prasannō bhava mē nityaṃ varadātarvināyaka ॥ 3 ॥

sumukhaśchaikadantaścha kapilō gajakarṇakaḥ ।
lambōdaraścha vikaṭō vighnanāśō vināyakaḥ ॥ 4 ॥

dhūmrakēturgaṇādhyakṣō phālachandrō gajānanaḥ ।
dvādaśaitāni nāmāni gaṇēśasya tu yaḥ paṭhēt ॥ 5 ॥

vidyārthī labhatē vidyāṃ dhanārthī vipulaṃ dhanam ।
iṣṭakāmaṃ tu kāmārthī dharmārthī mōkṣamakṣayam ॥ 6 ॥

vidhyārambhē vivāhē cha pravēśē nirgamē tathā ।
saṅgrāmē saṅkaṭē chaiva vighnastasya na jāyatē ॥ 7 ॥

॥ iti mudgalapurāṇōktaṃ śrīgaṇēśadvādaśanāmastōtraṃ sampūrṇam ॥

க3ணேஶ த்3வாத3ஶனாம ஸ்தோத்ரம்

ஶுக்லாம்ப3ரத4ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு4ஜம் ।
ப்ரஸன்னவத3னம் த்4யாயேத்ஸர்வவிக்4னோபஶான்தயே: ॥ 1 ॥

அபீ4ப்ஸிதார்த2 ஸித்4யர்த2ம் பூஜிதோ ய: ஸுராஸுரை: ।
ஸர்வவிக்4னஹரஸ்தஸ்மை க3ணாதி4பதயே நம: ॥ 2 ॥

க3ணானாமதி4பஶ்சண்டோ3 கஜ3வக்த்ரஸ்த்ரிலோசன: ।
ப்ரஸன்னோ ப4வ மே நித்யம் வரதா3தர்வினாயக ॥ 3 ॥

ஸுமுக2ஶ்சைகத3ன்தஶ்ச கபிலோ கஜ3கர்ணக: ।
லம்போ3த3ரஶ்ச விகடோ விக்4னநாஶோ வினாயக: ॥ 4 ॥

தூ4ம்ரகேதுர்க3ணாத்4யக்ஷோ பா2லசன்த்3ரோ கஜ3ானந: ।
த்3வாத3ஶைதானி நாமானி க3ணேஶஸ்ய து ய: படே2த் ॥ 5 ॥

வித்3யார்தீ2 லப4தே வித்3யாம் த4னார்தீ2 விபுலம் த4னம் ।
இஷ்டகாமம் து காமார்தீ2 த4ர்மார்தீ2 மோக்ஷமக்ஷயம் ॥ 6 ॥

வித்4யாரம்பே4 விவாஹே ச ப்ரவேஶே நிர்க3மே ததா2 ।
ஸங்க்3ராமே ஸங்கடே சைவ விக்4னஸ்தஸ்ய ந ஜாயதே ॥ 7 ॥

॥ இதி முத்3க3லபுராணோக்தம் ஶ்ரீக3ணேஶத்3வாத3ஶனாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥
 
ಗಣೇಶ ದ್ವಾದಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಶುಕ್ಲಾಂಬರಧರಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಶಶಿವರ್ಣಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ।
ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸರ್ವವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತಯೇಃ ॥ 1 ॥

ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಸಿಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಃ ಸುರಾಸುರೈಃ ।
ಸರ್ವವಿಘ್ನಹರಸ್ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ ॥ 2 ॥

ಗಣಾನಾಮಧಿಪಶ್ಚಂಡೋ ಗಜವಕ್ತ್ರಸ್ತ್ರಿಲೋಚನಃ ।
ಪ್ರಸನ್ನೋ ಭವ ಮೇ ನಿತ್ಯಂ ವರದಾತರ್ವಿನಾಯಕ ॥ 3 ॥

ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ।
ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನನಾಶೋ ವಿನಾಯಕಃ ॥ 4 ॥

ಧೂಮ್ರಕೇತುರ್ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಫಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ ।
ದ್ವಾದಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಗಣೇಶಸ್ಯ ತು ಯಃ ಪಠೇತ್ ॥ 5 ॥

ವಿದ್ಯಾರ್ಥೀ ಲಭತೇ ವಿದ್ಯಾಂ ಧನಾರ್ಥೀ ವಿಪುಲಂ ಧನಂ ।
ಇಷ್ಟಕಾಮಂ ತು ಕಾಮಾರ್ಥೀ ಧರ್ಮಾರ್ಥೀ ಮೋಕ್ಷಮಕ್ಷಯಂ ॥ 6 ॥

ವಿಧ್ಯಾರಂಭೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ ।
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸಂಕಟೇ ಚೈವ ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ॥ 7 ॥

॥ ಇತಿ ಮುದ್ಗಲಪುರಾಣೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶದ್ವಾದಶನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥

ഗണേശ ദ്വാദശനാമ സ്തോത്രമ്

ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവര്ണം ചതുര്ഭുജം ।
പ്രസന്നവദനം ധ്യായേത്സര്വവിഘ്നോപശാംതയേഃ ॥ 1 ॥

അഭീപ്സിതാര്ഥ സിധ്യര്ഥം പൂജിതോ യഃ സുരാസുരൈഃ ।
സര്വവിഘ്നഹരസ്തസ്മൈ ഗണാധിപതയേ നമഃ ॥ 2 ॥

ഗണാനാമധിപശ്ചംഡോ ഗജവക്ത്രസ്ത്രിലോചനഃ ।
പ്രസന്നോ ഭവ മേ നിത്യം വരദാതര്വിനായക ॥ 3 ॥

സുമുഖശ്ചൈകദംതശ്ച കപിലോ ഗജകര്ണകഃ ।
ലംബോദരശ്ച വികടോ വിഘ്നനാശോ വിനായകഃ ॥ 4 ॥

ധൂമ്രകേതുര്ഗണാധ്യക്ഷോ ഫാലചംദ്രോ ഗജാനനഃ ।
ദ്വാദശൈതാനി നാമാനി ഗണേശസ്യ തു യഃ പഠേത് ॥ 5 ॥

വിദ്യാര്ഥീ ലഭതേ വിദ്യാം ധനാര്ഥീ വിപുലം ധനമ് ।
ഇഷ്ടകാമം തു കാമാര്ഥീ ധര്മാര്ഥീ മോക്ഷമക്ഷയമ് ॥ 6 ॥

വിധ്യാരംഭേ വിവാഹേ ച പ്രവേശേ നിര്ഗമേ തഥാ ।
സംഗ്രാമേ സംകടേ ചൈവ വിഘ്നസ്തസ്യ ന ജായതേ ॥ 7 ॥

॥ ഇതി മുദ്ഗലപുരാണോക്തം ശ്രീഗണേശദ്വാദശനാമസ്തോത്രം സംപൂര്ണമ് ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top