గణేశ భుజంగం | गणेश भुजङ्गम् | GANESHA BHUJANGA STOTRAM

గణేశ భుజంగం | गणेश भुजङ्गम् | GANESHA BHUJANGA STOTRAM

: గణేశ భుజంగం :

రణత్క్షుద్రఘంటానినాదాభిరామం
చలత్తాండవోద్దండవత్పద్మతాలం ।
లసత్తుందిలాంగోపరివ్యాలహారం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ॥ 1 ॥

ధ్వనిధ్వంసవీణాలయోల్లాసివక్త్రం
స్ఫురచ్ఛుండదండోల్లసద్బీజపూరం ।
గలద్దర్పసౌగంధ్యలోలాలిమాలం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ॥ 2 ॥

ప్రకాశజ్జపారక్తరత్నప్రసూన-
ప్రవాలప్రభాతారుణజ్యోతిరేకం ।
ప్రలంబోదరం వక్రతుండైకదంతం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ॥ 3 ॥

విచిత్రస్ఫురద్రత్నమాలాకిరీటం
కిరీటోల్లసచ్చంద్రరేఖావిభూషం ।
విభూషైకభూషం భవధ్వంసహేతుం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ॥ 4 ॥

ఉదంచద్భుజావల్లరీదృశ్యమూలో-
చ్చలద్భ్రూలతావిభ్రమభ్రాజదక్షం ।
మరుత్సుందరీచామరైః సేవ్యమానం
గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ॥ 5 ॥

స్ఫురన్నిష్ఠురాలోలపింగాక్షితారం
కృపాకోమలోదారలీలావతారం ।
కలాబిందుగం గీయతే యోగివర్యై-
ర్గణాధీశమీశానసూనుం తమీడే ॥ 6 ॥

యమేకాక్షరం నిర్మలం నిర్వికల్పం
గుణాతీతమానందమాకారశూన్యం ।
పరం పారమోంకారమామ్నాయగర్భం
వదంతి ప్రగల్భం పురాణం తమీడే ॥ 7 ॥

చిదానందసాంద్రాయ శాంతాయ తుభ్యం
నమో విశ్వకర్త్రే చ హర్త్రే చ తుభ్యం ।
నమోఽనంతలీలాయ కైవల్యభాసే
నమో విశ్వబీజ ప్రసీదేశసూనో ॥ 8 ॥

ఇమం సుస్తవం ప్రాతరుత్థాయ భక్త్యా
పఠేద్యస్తు మర్త్యో లభేత్సర్వకామాన్ ।
గణేశప్రసాదేన సిద్ధ్యంతి వాచో
గణేశే విభౌ దుర్లభం కిం ప్రసన్నే ॥ 9 ॥
 
गणेश भुजङ्गम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

रणत्क्षुद्रघण्टानिनादाभिरामं
चलत्ताण्डवोद्दण्डवत्पद्मतालम् ।
लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं
गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ 1 ॥

ध्वनिध्वंसवीणालयोल्लासिवक्त्रं
स्फुरच्छुण्डदण्डोल्लसद्बीजपूरम् ।
गलद्दर्पसौगन्ध्यलोलालिमालं
गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ 2 ॥

प्रकाशज्जपारक्तरत्नप्रसून-
प्रवालप्रभातारुणज्योतिरेकम् ।
प्रलम्बोदरं वक्रतुण्डैकदन्तं
गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ 3 ॥

विचित्रस्फुरद्रत्नमालाकिरीटं
किरीटोल्लसच्चन्द्ररेखाविभूषम् ।
विभूषैकभूषं भवध्वंसहेतुं
गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ 4 ॥

उदञ्चद्भुजावल्लरीदृश्यमूलो-
च्चलद्भ्रूलताविभ्रमभ्राजदक्षम् ।
मरुत्सुन्दरीचामरैः सेव्यमानं
गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ 5 ॥

स्फुरन्निष्ठुरालोलपिङ्गाक्षितारं
कृपाकोमलोदारलीलावतारम् ।
कलाबिन्दुगं गीयते योगिवर्यै-
र्गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे ॥ 6 ॥

यमेकाक्षरं निर्मलं निर्विकल्पं
गुणातीतमानन्दमाकारशून्यम् ।
परं पारमोङ्कारमाम्नायगर्भं
वदन्ति प्रगल्भं पुराणं तमीडे ॥ 7 ॥

चिदानन्दसान्द्राय शान्ताय तुभ्यं
नमो विश्वकर्त्रे च हर्त्रे च तुभ्यम् ।
नमोऽनन्तलीलाय कैवल्यभासे
नमो विश्वबीज प्रसीदेशसूनो ॥ 8 ॥

इमं सुस्तवं प्रातरुत्थाय भक्त्या
पठेद्यस्तु मर्त्यो लभेत्सर्वकामान् ।
गणेशप्रसादेन सिद्ध्यन्ति वाचो
गणेशे विभौ दुर्लभं किं प्रसन्ने ॥ 9 ॥

GANESHA BHUJANGA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. 

raṇatkṣudraghaṇṭāninādābhirāmaṃ
chalattāṇḍavōddaṇḍavatpadmatālam ।
lasattundilāṅgōparivyālahāraṃ
gaṇādhīśamīśānasūnuṃ tamīḍē ॥ 1 ॥

dhvanidhvaṃsavīṇālayōllāsivaktraṃ
sphurachChuṇḍadaṇḍōllasadbījapūram ।
galaddarpasaugandhyalōlālimālaṃ
gaṇādhīśamīśānasūnuṃ tamīḍē ॥ 2 ॥

prakāśajjapāraktaratnaprasūna-
pravālaprabhātāruṇajyōtirēkam ।
pralambōdaraṃ vakratuṇḍaikadantaṃ
gaṇādhīśamīśānasūnuṃ tamīḍē ॥ 3 ॥

vichitrasphuradratnamālākirīṭaṃ
kirīṭōllasachchandrarēkhāvibhūṣam ।
vibhūṣaikabhūṣaṃ bhavadhvaṃsahētuṃ
gaṇādhīśamīśānasūnuṃ tamīḍē ॥ 4 ॥

udañchadbhujāvallarīdṛśyamūlō-
chchaladbhrūlatāvibhramabhrājadakṣam ।
marutsundarīchāmaraiḥ sēvyamānaṃ
gaṇādhīśamīśānasūnuṃ tamīḍē ॥ 5 ॥

sphuranniṣṭhurālōlapiṅgākṣitāraṃ
kṛpākōmalōdāralīlāvatāram ।
kalābindugaṃ gīyatē yōgivaryai-
rgaṇādhīśamīśānasūnuṃ tamīḍē ॥ 6 ॥

yamēkākṣaraṃ nirmalaṃ nirvikalpaṃ
guṇātītamānandamākāraśūnyam ।
paraṃ pāramōṅkāramāmnāyagarbhaṃ
vadanti pragalbhaṃ purāṇaṃ tamīḍē ॥ 7 ॥

chidānandasāndrāya śāntāya tubhyaṃ
namō viśvakartrē cha hartrē cha tubhyam ।
namōnantalīlāya kaivalyabhāsē
namō viśvabīja prasīdēśasūnō ॥ 8 ॥

imaṃ sustavaṃ prātarutthāya bhaktyā
paṭhēdyastu martyō labhētsarvakāmān ।
gaṇēśaprasādēna siddhyanti vāchō
gaṇēśē vibhau durlabhaṃ kiṃ prasannē ॥ 9 ॥

க3ணேஶ பு4ஜங்க3ம்

ரணத்க்ஷுத்3ரக4ண்டானினாதா3பி4ராமம்
சலத்தாண்ட3வோத்3த3ண்ட3வத்பத்3மதாலம் ।
லஸத்துன்தி3லாங்கோ3பரிவ்யாலஹாரம்
க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 1 ॥

த்4வனித்4வம்ஸவீணாலயோல்லாஸிவக்த்ரம்
ஸ்பு2ரச்சு2ண்ட3த3ண்டோ3ல்லஸத்3பீ3ஜபூரம் ।
க3லத்3த3ர்பஸௌக3ன்த்4யலோலாலிமாலம்
க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 2 ॥

ப்ரகாஶஜ்ஜபாரக்தரத்னப்ரஸூன-
ப்ரவாலப்ரபா4தாருணஜ்யோதிரேகம் ।
ப்ரலம்போ3த3ரம் வக்ரதுண்டை3கத3ன்தம்
க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 3 ॥

விசித்ரஸ்பு2ரத்3ரத்னமாலாகிரீடம்
கிரீடோல்லஸச்சன்த்3ரரேகா2விபூ4ஷம் ।
விபூ4ஷைகபூ4ஷம் ப4வத்4வம்ஸஹேதும்
க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 4 ॥

உத3ஞ்சத்3பு4ஜாவல்லரீத்3ருஶ்யமூலோ-
ச்சலத்3ப்4ரூலதாவிப்4ரமப்4ராஜத3க்ஷம் ।
மருத்ஸுன்த3ரீசாமரை: ஸேவ்யமானம்
க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 5 ॥

ஸ்பு2ரன்னிஷ்டு2ராலோலபிங்கா3க்ஷிதாரம்
க்ருபாகோமலோதா3ரலீலாவதாரம் ।
கலாபி3ன்து3க3ம் கீ3யதே யோகி3வர்யை-
ர்க3ணாதீ4ஶமீஶானஸூனும் தமீடே3 ॥ 6 ॥

யமேகாக்ஷரம் நிர்மலம் நிர்விகல்பம்
கு3ணாதீதமானந்த3மாகாரஶூன்யம் ।
பரம் பாரமோங்காரமாம்னாயக3ர்ப4ம்
வத3ன்தி ப்ரக3ல்ப4ம் புராணம் தமீடே3 ॥ 7 ॥

சிதா3னந்த3ஸான்த்3ராய ஶான்தாய துப்4யம்
நமோ விஶ்வகர்த்ரே ச ஹர்த்ரே ச துப்4யம் ।
நமோனந்தலீலாய கைவல்யபா4ஸே
நமோ விஶ்வபீ3ஜ ப்ரஸீதே3ஶஸூனோ ॥ 8 ॥

இமம் ஸுஸ்தவம் ப்ராதருத்தா2ய ப4க்த்யா
படே2த்3யஸ்து மர்த்யோ லபே4த்ஸர்வகாமான் ।
க3ணேஶப்ரஸாதே3ன ஸித்3த்4யன்தி வாசோ
க3ணேஶே விபௌ4 து3ர்லப4ம் கிம் ப்ரஸன்னே ॥ 9 ॥
 
ಗಣೇಶ ಭುಜಂಗಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ರಣತ್ಕ್ಷುದ್ರಘಂಟಾನಿನಾದಾಭಿರಾಮಂ
ಚಲತ್ತಾಂಡವೋದ್ದಂಡವತ್ಪದ್ಮತಾಲಂ ।
ಲಸತ್ತುಂದಿಲಾಂಗೋಪರಿವ್ಯಾಲಹಾರಂ
ಗಣಾಧೀಶಮೀಶಾನಸೂನುಂ ತಮೀಡೇ ॥ 1 ॥

ಧ್ವನಿಧ್ವಂಸವೀಣಾಲಯೋಲ್ಲಾಸಿವಕ್ತ್ರಂ
ಸ್ಫುರಚ್ಛುಂಡದಂಡೋಲ್ಲಸದ್ಬೀಜಪೂರಂ ।
ಗಲದ್ದರ್ಪಸೌಗಂಧ್ಯಲೋಲಾಲಿಮಾಲಂ
ಗಣಾಧೀಶಮೀಶಾನಸೂನುಂ ತಮೀಡೇ ॥ 2 ॥

ಪ್ರಕಾಶಜ್ಜಪಾರಕ್ತರತ್ನಪ್ರಸೂನ-
ಪ್ರವಾಲಪ್ರಭಾತಾರುಣಜ್ಯೋತಿರೇಕಂ ।
ಪ್ರಲಂಬೋದರಂ ವಕ್ರತುಂಡೈಕದಂತಂ
ಗಣಾಧೀಶಮೀಶಾನಸೂನುಂ ತಮೀಡೇ ॥ 3 ॥

ವಿಚಿತ್ರಸ್ಫುರದ್ರತ್ನಮಾಲಾಕಿರೀಟಂ
ಕಿರೀಟೋಲ್ಲಸಚ್ಚಂದ್ರರೇಖಾವಿಭೂಷಂ ।
ವಿಭೂಷೈಕಭೂಷಂ ಭವಧ್ವಂಸಹೇತುಂ
ಗಣಾಧೀಶಮೀಶಾನಸೂನುಂ ತಮೀಡೇ ॥ 4 ॥

ಉದಂಚದ್ಭುಜಾವಲ್ಲರೀದೃಶ್ಯಮೂಲೋ-
ಚ್ಚಲದ್ಭ್ರೂಲತಾವಿಭ್ರಮಭ್ರಾಜದಕ್ಷಂ ।
ಮರುತ್ಸುಂದರೀಚಾಮರೈಃ ಸೇವ್ಯಮಾನಂ
ಗಣಾಧೀಶಮೀಶಾನಸೂನುಂ ತಮೀಡೇ ॥ 5 ॥

ಸ್ಫುರನ್ನಿಷ್ಠುರಾಲೋಲಪಿಂಗಾಕ್ಷಿತಾರಂ
ಕೃಪಾಕೋಮಲೋದಾರಲೀಲಾವತಾರಂ ।
ಕಲಾಬಿಂದುಗಂ ಗೀಯತೇ ಯೋಗಿವರ್ಯೈ-
ರ್ಗಣಾಧೀಶಮೀಶಾನಸೂನುಂ ತಮೀಡೇ ॥ 6 ॥

ಯಮೇಕಾಕ್ಷರಂ ನಿರ್ಮಲಂ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಂ
ಗುಣಾತೀತಮಾನಂದಮಾಕಾರಶೂನ್ಯಂ ।
ಪರಂ ಪಾರಮೋಂಕಾರಮಾಮ್ನಾಯಗರ್ಭಂ
ವದಂತಿ ಪ್ರಗಲ್ಭಂ ಪುರಾಣಂ ತಮೀಡೇ ॥ 7 ॥

ಚಿದಾನಂದಸಾಂದ್ರಾಯ ಶಾಂತಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ನಮೋ ವಿಶ್ವಕರ್ತ್ರೇ ಚ ಹರ್ತ್ರೇ ಚ ತುಭ್ಯಂ ।
ನಮೋಽನಂತಲೀಲಾಯ ಕೈವಲ್ಯಭಾಸೇ
ನಮೋ ವಿಶ್ವಬೀಜ ಪ್ರಸೀದೇಶಸೂನೋ ॥ 8 ॥

ಇಮಂ ಸುಸ್ತವಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ಮರ್ತ್ಯೋ ಲಭೇತ್ಸರ್ವಕಾಮಾನ್ ।
ಗಣೇಶಪ್ರಸಾದೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ವಾಚೋ
ಗಣೇಶೇ ವಿಭೌ ದುರ್ಲಭಂ ಕಿಂ ಪ್ರಸನ್ನೇ ॥ 9 ॥

ഗണേശ ഭുജംഗമ്

രണത്ക്ഷുദ്രഘംടാനിനാദാഭിരാമം
ചലത്താംഡവോദ്ദംഡവത്പദ്മതാലമ് ।
ലസത്തുംദിലാംഗോപരിവ്യാലഹാരം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 1 ॥

ധ്വനിധ്വംസവീണാലയോല്ലാസിവക്ത്രം
സ്ഫുരച്ഛുംഡദംഡോല്ലസദ്ബീജപൂരമ് ।
ഗലദ്ദര്പസൌഗംധ്യലോലാലിമാലം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 2 ॥

പ്രകാശജ്ജപാരക്തരത്നപ്രസൂന-
പ്രവാലപ്രഭാതാരുണജ്യോതിരേകമ് ।
പ്രലംബോദരം വക്രതുംഡൈകദംതം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 3 ॥

വിചിത്രസ്ഫുരദ്രത്നമാലാകിരീടം
കിരീടോല്ലസച്ചംദ്രരേഖാവിഭൂഷമ് ।
വിഭൂഷൈകഭൂഷം ഭവധ്വംസഹേതും
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 4 ॥

ഉദംചദ്ഭുജാവല്ലരീദൃശ്യമൂലോ-
ച്ചലദ്ഭ്രൂലതാവിഭ്രമഭ്രാജദക്ഷമ് ।
മരുത്സുംദരീചാമരൈഃ സേവ്യമാനം
ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 5 ॥

സ്ഫുരന്നിഷ്ഠുരാലോലപിംഗാക്ഷിതാരം
കൃപാകോമലോദാരലീലാവതാരമ് ।
കലാബിംദുഗം ഗീയതേ യോഗിവര്യൈ-
ര്ഗണാധീശമീശാനസൂനും തമീഡേ ॥ 6 ॥

യമേകാക്ഷരം നിര്മലം നിര്വികല്പം
ഗുണാതീതമാനംദമാകാരശൂന്യമ് ।
പരം പാരമോംകാരമാമ്നായഗര്ഭം
വദംതി പ്രഗല്ഭം പുരാണം തമീഡേ ॥ 7 ॥

ചിദാനംദസാംദ്രായ ശാംതായ തുഭ്യം
നമോ വിശ്വകര്ത്രേ ച ഹര്ത്രേ ച തുഭ്യമ് ।
നമോഽനംതലീലായ കൈവല്യഭാസേ
നമോ വിശ്വബീജ പ്രസീദേശസൂനോ ॥ 8 ॥

ഇമം സുസ്തവം പ്രാതരുത്ഥായ ഭക്ത്യാ
പഠേദ്യസ്തു മര്ത്യോ ലഭേത്സര്വകാമാന് ।
ഗണേശപ്രസാദേന സിദ്ധ്യംതി വാചോ
ഗണേശേ വിഭൌ ദുര്ലഭം കിം പ്രസന്നേ ॥ 9 ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top