గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | गणेश महिम्ना स्तोत्रम् | GANESHA MAHIMNA STOTRAM

గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | गणेश महिम्ना स्तोत्रम् | GANESHA MAHIMNA STOTRAM
: గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం :

అనిర్వాచ్యం రూపం స్తవన నికరో యత్ర గళితః తథా వక్ష్యే స్తోత్రం ప్రథమ పురుషస్యాత్ర మహతః ।
యతో జాతం విశ్వస్థితిమపి సదా యత్ర విలయః సకీదృగ్గీర్వాణః సునిగమ నుతః శ్రీగణపతిః ॥ 1 ॥

గకారో హేరంబః సగుణ ఇతి పుం నిర్గుణమయో ద్విధాప్యేకోజాతః ప్రకృతి పురుషో బ్రహ్మ హి గణః ।
స చేశశ్చోత్పత్తి స్థితి లయ కరోయం ప్రమథకో యతోభూతం భవ్యం భవతి పతిరీశో గణపతిః ॥ 2 ॥

గకారః కంఠోర్ధ్వం గజముఖసమో మర్త్యసదృశో ణకారః కంఠాధో జఠర సదృశాకార ఇతి చ ।
అధోభావః కట్యాం చరణ ఇతి హీశోస్య చ తమః విభాతీత్థం నామ త్రిభువన సమం భూ ర్భువ స్సువః ॥ 3 ॥

గణాధ్యక్షో జ్యేష్ఠః కపిల అపరో మంగళనిధిః దయాళుర్హేరంబో వరద ఇతి చింతామణి రజః ।
వరానీశో ఢుంఢిర్గజవదన నామా శివసుతో మయూరేశో గౌరీతనయ ఇతి నామాని పఠతి ॥ 4 ॥

మహేశోయం విష్ణుః స కవి రవిరిందుః కమలజః క్షితి స్తోయం వహ్నిః శ్వసన ఇతి ఖం త్వద్రిరుదధిః ।
కుజస్తారః శుక్రో పురురుడు బుధోగుచ్చ ధనదో యమః పాశీ కావ్యః శనిరఖిల రూపో గణపతిః ॥5 ॥

ముఖం వహ్నిః పాదౌ హరిరసి విధాత ప్రజననం రవిర్నేత్రే చంద్రో హృదయ మపి కామోస్య మదన ।
కరౌ శుక్రః కట్యామవనిరుదరం భాతి దశనం గణేశస్యాసన్ వై క్రతుమయ వపు శ్చైవ సకలం ॥ 6 ॥

సితే భాద్రే మాసే ప్రతిశరది మధ్యాహ్న సమయే మృదో మూర్తిం కృత్వా గణపతితిథౌ ఢుంఢి సదృశీం ।
సమర్చత్యుత్సాహః ప్రభవతి మహాన్ సర్వసదనే విలోక్యానందస్తాం ప్రభవతి నృణాం విస్మయ ఇతి ॥7 ॥

గణేశదేవస్య మాహాత్మ్యమేతద్యః శ్రావయేద్వాపి పఠేచ్చ తస్య ।
క్లేశా లయం యాంతి లభేచ్చ శీఘ్రం శ్రీపుత్త్ర విద్యార్థి గృహం చ ముక్తిం ॥ 8 ॥

॥ ఇతి శ్రీ గణేశ మహిమ్న స్తోత్రం ॥
 
गणेश महिम्ना स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi -Devanagari with the right anusvaras marked.


अनिर्वाच्यं रूपं स्तवन निकरो यत्र गलितः तथा वक्ष्ये स्तोत्रं प्रथम पुरुषस्यात्र महतः ।
यतो जातं विश्वस्थितिमपि सदा यत्र विलयः सकीदृग्गीर्वाणः सुनिगम नुतः श्रीगणपतिः ॥ 1 ॥

गकारो हेरम्बः सगुण इति पुं निर्गुणमयो द्विधाप्येकोजातः प्रकृति पुरुषो ब्रह्म हि गणः ।
स चेशश्चोत्पत्ति स्थिति लय करोयं प्रमथको यतोभूतं भव्यं भवति पतिरीशो गणपतिः ॥ 2 ॥

गकारः कण्ठोर्ध्वं गजमुखसमो मर्त्यसदृशो णकारः कण्ठाधो जठर सदृशाकार इति च ।
अधोभावः कट्यां चरण इति हीशोस्य च तमः विभातीत्थं नाम त्रिभुवन समं भू र्भुव स्सुवः ॥ 3 ॥

गणाध्यक्षो ज्येष्ठः कपिल अपरो मङ्गलनिधिः दयालुर्हेरम्बो वरद इति चिन्तामणि रजः ।
वरानीशो ढुण्ढिर्गजवदन नामा शिवसुतो मयूरेशो गौरीतनय इति नामानि पठति ॥ 4 ॥

महेशोयं विष्णुः स कवि रविरिन्दुः कमलजः क्षिति स्तोयं वह्निः श्वसन इति खं त्वद्रिरुदधिः ।
कुजस्तारः शुक्रो पुरुरुडु बुधोगुच्च धनदो यमः पाशी काव्यः शनिरखिल रूपो गणपतिः ॥5 ॥

मुखं वह्निः पादौ हरिरसि विधात प्रजननं रविर्नेत्रे चन्द्रो हृदय मपि कामोस्य मदन ।
करौ शुक्रः कट्यामवनिरुदरं भाति दशनं गणेशस्यासन् वै क्रतुमय वपु श्चैव सकलम् ॥ 6 ॥

सिते भाद्रे मासे प्रतिशरदि मध्याह्न समये मृदो मूर्तिं कृत्वा गणपतितिथौ ढुण्ढि सदृशीं ।
समर्चत्युत्साहः प्रभवति महान् सर्वसदने विलोक्यानन्दस्तां प्रभवति नृणां विस्मय इति ॥7 ॥

गणेशदेवस्य माहात्म्यमेतद्यः श्रावयेद्वापि पठेच्च तस्य ।
क्लेशा लयं यान्ति लभेच्च शीघ्रं श्रीपुत्त्र विद्यार्थि गृहं च मुक्तिम् ॥ 8 ॥

॥ इति श्री गणेश महिम्न स्तोत्रम् ॥
 
GANESHA MAHIMNA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

anirvāchyaṃ rūpaṃ stavana nikarō yatra gaḻitaḥ tathā vakṣyē stōtraṃ prathama puruṣasyātra mahataḥ ।
yatō jātaṃ viśvasthitimapi sadā yatra vilayaḥ sakīdṛggīrvāṇaḥ sunigama nutaḥ śrīgaṇapatiḥ ॥ 1 ॥

gakārō hērambaḥ saguṇa iti puṃ nirguṇamayō dvidhāpyēkōjātaḥ prakṛti puruṣō brahma hi gaṇaḥ ।
sa chēśaśchōtpatti sthiti laya karōyaṃ pramathakō yatōbhūtaṃ bhavyaṃ bhavati patirīśō gaṇapatiḥ ॥ 2 ॥

gakāraḥ kaṇṭhōrdhvaṃ gajamukhasamō martyasadṛśō ṇakāraḥ kaṇṭhādhō jaṭhara sadṛśākāra iti cha ।
adhōbhāvaḥ kaṭyāṃ charaṇa iti hīśōsya cha tamaḥ vibhātītthaṃ nāma tribhuvana samaṃ bhū rbhuva ssuvaḥ ॥ 3 ॥

gaṇādhyakṣō jyēṣṭhaḥ kapila aparō maṅgaḻanidhiḥ dayāḻurhērambō varada iti chintāmaṇi rajaḥ ।
varānīśō ḍhuṇḍhirgajavadana nāmā śivasutō mayūrēśō gaurītanaya iti nāmāni paṭhati ॥ 4 ॥

mahēśōyaṃ viṣṇuḥ sa kavi ravirinduḥ kamalajaḥ kṣiti stōyaṃ vahniḥ śvasana iti khaṃ tvadrirudadhiḥ ।
kujastāraḥ śukrō pururuḍu budhōguchcha dhanadō yamaḥ pāśī kāvyaḥ śanirakhila rūpō gaṇapatiḥ ॥5 ॥

mukhaṃ vahniḥ pādau harirasi vidhāta prajananaṃ ravirnētrē chandrō hṛdaya mapi kāmōsya madana ।
karau śukraḥ kaṭyāmavanirudaraṃ bhāti daśanaṃ gaṇēśasyāsan vai kratumaya vapu śchaiva sakalam ॥ 6 ॥

sitē bhādrē māsē pratiśaradi madhyāhna samayē mṛdō mūrtiṃ kṛtvā gaṇapatitithau ḍhuṇḍhi sadṛśīṃ ।
samarchatyutsāhaḥ prabhavati mahān sarvasadanē vilōkyānandastāṃ prabhavati nṛṇāṃ vismaya iti ॥7 ॥

gaṇēśadēvasya māhātmyamētadyaḥ śrāvayēdvāpi paṭhēchcha tasya ।
klēśā layaṃ yānti labhēchcha śīghraṃ śrīputtra vidyārthi gṛhaṃ cha muktim ॥ 8 ॥

॥ iti śrī gaṇēśa mahimna stōtram ॥

க3ணேஶ மஹிம்னா ஸ்தோத்ரம்

அனிர்வாச்யம் ரூபம் ஸ்தவன நிகரோ யத்ர க3ல்தி3த: ததா2 வக்ஷ்யே ஸ்தோத்ரம் ப்ரத2ம புருஷஸ்யாத்ர மஹத: ।
யதோ ஜாதம் விஶ்வஸ்தி2திமபி ஸதா3 யத்ர விலய: ஸகீத்3ருக்3கீ3ர்வாண: ஸுனிக3ம நுத: ஶ்ரீக3ணபதி: ॥ 1 ॥

க3காரோ ஹேரம்ப:3 ஸகு3ண இதி பும் நிர்கு3ணமயோ த்3விதா4ப்யேகோஜாத: ப்ரக்ருதி புருஷோ ப்3ரஹ்ம ஹி க3ண: ।
ஸ சேஶஶ்சோத்பத்தி ஸ்தி2தி லய கரோயம் ப்ரமத2கோ யதோபூ4தம் ப4வ்யம் ப4வதி பதிரீஶோ க3ணபதி: ॥ 2 ॥

க3கார: கண்டோ2ர்த்4வம் கஜ3முக2ஸமோ மர்த்யஸத்3ருஶோ ணகார: கண்டா2தோ4 ஜட2ர ஸத்3ருஶாகார இதி ச ।
அதோ4பா4வ: கட்யாம் சரண இதி ஹீஶோஸ்ய ச தம: விபா4தீத்த2ம் நாம த்ரிபு4வன ஸமம் பூ4 ர்பு4வ ஸ்ஸுவ: ॥ 3 ॥

க3ணாத்4யக்ஷோ ஜ்யேஷ்ட:2 கபில அபரோ மங்க3ல்த3னிதி4: த3யால்து3ர்ஹேரம்போ3 வரத3 இதி சின்தாமணி ரஜ: ।
வரானீஶோ டு4ண்டி4ர்கஜ3வத3ன நாமா ஶிவஸுதோ மயூரேஶோ கௌ3ரீதனய இதி நாமானி பட2தி ॥ 4 ॥

மஹேஶோயம் விஷ்ணு: ஸ கவி ரவிரின்து3: கமலஜ: க்ஷிதி ஸ்தோயம் வஹ்னி: ஶ்வஸன இதி க2ம் த்வத்3ரிருத3தி4: ।
குஜஸ்தார: ஶுக்ரோ புருருடு3 பு3தோ4கு3ச்ச த4னதோ3 யம: பாஶீ காவ்ய: ஶனிரகி2ல ரூபோ க3ணபதி: ॥5 ॥

முக2ம் வஹ்னி: பாதௌ3 ஹரிரஸி விதா4த ப்ரஜனநம் ரவிர்னேத்ரே சன்த்3ரோ ஹ்ருத3ய மபி காமோஸ்ய மத3ன ।
கரௌ ஶுக்ர: கட்யாமவனிருத3ரம் பா4தி த3ஶனம் க3ணேஶஸ்யாஸன் வை க்ரதுமய வபு ஶ்சைவ ஸகலம் ॥ 6 ॥

ஸிதே பா4த்3ரே மாஸே ப்ரதிஶரதி3 மத்4யாஹ்ன ஸமயே ம்ருதோ3 மூர்திம் க்ருத்வா க3ணபதிதிதௌ2 டு4ண்டி4 ஸத்3ருஶீம் ।
ஸமர்சத்யுத்ஸாஹ: ப்ரப4வதி மஹான் ஸர்வஸத3னே விலோக்யானந்த3ஸ்தாம் ப்ரப4வதி ந்ருணாம் விஸ்மய இதி ॥7 ॥

க3ணேஶதே3வஸ்ய மாஹாத்ம்யமேதத்3ய: ஶ்ராவயேத்3வாபி படே2ச்ச தஸ்ய ।
க்லேஶா லயம் யான்தி லபே4ச்ச ஶீக்4ரம் ஶ்ரீபுத்த்ர வித்3யார்தி2 க்3ருஹம் ச முக்திம் ॥ 8 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ க3ணேஶ மஹிம்ன ஸ்தோத்ரம் ॥

ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಂ ರೂಪಂ ಸ್ತವನ ನಿಕರೋ ಯತ್ರ ಗಳಿತಃ ತಥಾ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷಸ್ಯಾತ್ರ ಮಹತಃ ।
ಯತೋ ಜಾತಂ ವಿಶ್ವಸ್ಥಿತಿಮಪಿ ಸದಾ ಯತ್ರ ವಿಲಯಃ ಸಕೀದೃಗ್ಗೀರ್ವಾಣಃ ಸುನಿಗಮ ನುತಃ ಶ್ರೀಗಣಪತಿಃ ॥ 1 ॥

ಗಕಾರೋ ಹೇರಂಬಃ ಸಗುಣ ಇತಿ ಪುಂ ನಿರ್ಗುಣಮಯೋ ದ್ವಿಧಾಪ್ಯೇಕೋಜಾತಃ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಿ ಗಣಃ ।
ಸ ಚೇಶಶ್ಚೋತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯ ಕರೋಯಂ ಪ್ರಮಥಕೋ ಯತೋಭೂತಂ ಭವ್ಯಂ ಭವತಿ ಪತಿರೀಶೋ ಗಣಪತಿಃ ॥ 2 ॥

ಗಕಾರಃ ಕಂಠೋರ್ಧ್ವಂ ಗಜಮುಖಸಮೋ ಮರ್ತ್ಯಸದೃಶೋ ಣಕಾರಃ ಕಂಠಾಧೋ ಜಠರ ಸದೃಶಾಕಾರ ಇತಿ ಚ ।
ಅಧೋಭಾವಃ ಕಟ್ಯಾಂ ಚರಣ ಇತಿ ಹೀಶೋಸ್ಯ ಚ ತಮಃ ವಿಭಾತೀತ್ಥಂ ನಾಮ ತ್ರಿಭುವನ ಸಮಂ ಭೂ ರ್ಭುವ ಸ್ಸುವಃ ॥ 3 ॥

ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಜ್ಯೇಷ್ಠಃ ಕಪಿಲ ಅಪರೋ ಮಂಗಳನಿಧಿಃ ದಯಾಳುರ್ಹೇರಂಬೋ ವರದ ಇತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ರಜಃ ।
ವರಾನೀಶೋ ಢುಂಢಿರ್ಗಜವದನ ನಾಮಾ ಶಿವಸುತೋ ಮಯೂರೇಶೋ ಗೌರೀತನಯ ಇತಿ ನಾಮಾನಿ ಪಠತಿ ॥ 4 ॥

ಮಹೇಶೋಯಂ ವಿಷ್ಣುಃ ಸ ಕವಿ ರವಿರಿಂದುಃ ಕಮಲಜಃ ಕ್ಷಿತಿ ಸ್ತೋಯಂ ವಹ್ನಿಃ ಶ್ವಸನ ಇತಿ ಖಂ ತ್ವದ್ರಿರುದಧಿಃ ।
ಕುಜಸ್ತಾರಃ ಶುಕ್ರೋ ಪುರುರುಡು ಬುಧೋಗುಚ್ಚ ಧನದೋ ಯಮಃ ಪಾಶೀ ಕಾವ್ಯಃ ಶನಿರಖಿಲ ರೂಪೋ ಗಣಪತಿಃ ॥5 ॥

ಮುಖಂ ವಹ್ನಿಃ ಪಾದೌ ಹರಿರಸಿ ವಿಧಾತ ಪ್ರಜನನಂ ರವಿರ್ನೇತ್ರೇ ಚಂದ್ರೋ ಹೃದಯ ಮಪಿ ಕಾಮೋಸ್ಯ ಮದನ ।
ಕರೌ ಶುಕ್ರಃ ಕಟ್ಯಾಮವನಿರುದರಂ ಭಾತಿ ದಶನಂ ಗಣೇಶಸ್ಯಾಸನ್ ವೈ ಕ್ರತುಮಯ ವಪು ಶ್ಚೈವ ಸಕಲಂ ॥ 6 ॥

ಸಿತೇ ಭಾದ್ರೇ ಮಾಸೇ ಪ್ರತಿಶರದಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯೇ ಮೃದೋ ಮೂರ್ತಿಂ ಕೃತ್ವಾ ಗಣಪತಿತಿಥೌ ಢುಂಢಿ ಸದೃಶೀಂ ।
ಸಮರ್ಚತ್ಯುತ್ಸಾಹಃ ಪ್ರಭವತಿ ಮಹಾನ್ ಸರ್ವಸದನೇ ವಿಲೋಕ್ಯಾನಂದಸ್ತಾಂ ಪ್ರಭವತಿ ನೃಣಾಂ ವಿಸ್ಮಯ ಇತಿ ॥7 ॥

ಗಣೇಶದೇವಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮೇತದ್ಯಃ ಶ್ರಾವಯೇದ್ವಾಪಿ ಪಠೇಚ್ಚ ತಸ್ಯ ।
ಕ್ಲೇಶಾ ಲಯಂ ಯಾಂತಿ ಲಭೇಚ್ಚ ಶೀಘ್ರಂ ಶ್ರೀಪುತ್ತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೃಹಂ ಚ ಮುಕ್ತಿಂ ॥ 8 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮಹಿಮ್ನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ഗണേശ മഹിമ്നാ സ്തോത്രമ്

അനിര്വാച്യം രൂപം സ്തവന നികരോ യത്ര ഗളിതഃ തഥാ വക്ഷ്യേ സ്തോത്രം പ്രഥമ പുരുഷസ്യാത്ര മഹതഃ ।
യതോ ജാതം വിശ്വസ്ഥിതിമപി സദാ യത്ര വിലയഃ സകീദൃഗ്ഗീര്വാണഃ സുനിഗമ നുതഃ ശ്രീഗണപതിഃ ॥ 1 ॥

ഗകാരോ ഹേരംബഃ സഗുണ ഇതി പും നിര്ഗുണമയോ ദ്വിധാപ്യേകോജാതഃ പ്രകൃതി പുരുഷോ ബ്രഹ്മ ഹി ഗണഃ ।
സ ചേശശ്ചോത്പത്തി സ്ഥിതി ലയ കരോയം പ്രമഥകോ യതോഭൂതം ഭവ്യം ഭവതി പതിരീശോ ഗണപതിഃ ॥ 2 ॥

ഗകാരഃ കംഠോര്ധ്വം ഗജമുഖസമോ മര്ത്യസദൃശോ ണകാരഃ കംഠാധോ ജഠര സദൃശാകാര ഇതി ച ।
അധോഭാവഃ കട്യാം ചരണ ഇതി ഹീശോസ്യ ച തമഃ വിഭാതീത്ഥം നാമ ത്രിഭുവന സമം ഭൂ ര്ഭുവ സ്സുവഃ ॥ 3 ॥

ഗണാധ്യക്ഷോ ജ്യേഷ്ഠഃ കപില അപരോ മംഗളനിധിഃ ദയാളുര്ഹേരംബോ വരദ ഇതി ചിംതാമണി രജഃ ।
വരാനീശോ ഢുംഢിര്ഗജവദന നാമാ ശിവസുതോ മയൂരേശോ ഗൌരീതനയ ഇതി നാമാനി പഠതി ॥ 4 ॥

മഹേശോയം വിഷ്ണുഃ സ കവി രവിരിംദുഃ കമലജഃ ക്ഷിതി സ്തോയം വഹ്നിഃ ശ്വസന ഇതി ഖം ത്വദ്രിരുദധിഃ ।
കുജസ്താരഃ ശുക്രോ പുരുരുഡു ബുധോഗുച്ച ധനദോ യമഃ പാശീ കാവ്യഃ ശനിരഖില രൂപോ ഗണപതിഃ ॥5 ॥

മുഖം വഹ്നിഃ പാദൌ ഹരിരസി വിധാത പ്രജനനം രവിര്നേത്രേ ചംദ്രോ ഹൃദയ മപി കാമോസ്യ മദന ।
കരൌ ശുക്രഃ കട്യാമവനിരുദരം ഭാതി ദശനം ഗണേശസ്യാസന് വൈ ക്രതുമയ വപു ശ്ചൈവ സകലമ് ॥ 6 ॥

സിതേ ഭാദ്രേ മാസേ പ്രതിശരദി മധ്യാഹ്ന സമയേ മൃദോ മൂര്തിം കൃത്വാ ഗണപതിതിഥൌ ഢുംഢി സദൃശീം ।
സമര്ചത്യുത്സാഹഃ പ്രഭവതി മഹാന് സര്വസദനേ വിലോക്യാനംദസ്താം പ്രഭവതി നൃണാം വിസ്മയ ഇതി ॥7 ॥

ഗണേശദേവസ്യ മാഹാത്മ്യമേതദ്യഃ ശ്രാവയേദ്വാപി പഠേച്ച തസ്യ ।
ക്ലേശാ ലയം യാംതി ലഭേച്ച ശീഘ്രം ശ്രീപുത്ത്ര വിദ്യാര്ഥി ഗൃഹം ച മുക്തിമ് ॥ 8 ॥

॥ ഇതി ശ്രീ ഗണേശ മഹിമ്ന സ്തോത്രമ് ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top