గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | गणपति गकार अष्टोत्तर शत नामावलि | GANAPATI GAKARA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

0
గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | गणपति गकार अष्टोत्तर शत नामावलि | GANAPATI GAKARA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI
: గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి :

ఓం గకారరూపాయ నమః
ఓం గంబీజాయ నమః
ఓం గణేశాయ నమః
ఓం గణవందితాయ నమః
ఓం గణాయ నమః
ఓం గణ్యాయ నమః
ఓం గణనాతీతసద్గుణాయ నమః
ఓం గగనాదికసృజే నమః
ఓం గంగాసుతాయ నమః
ఓం గంగాసుతార్చితాయ నమః
ఓం గంగాధరప్రీతికరాయ నమః
ఓం గవీశేడ్యాయ నమః
ఓం గదాపహాయ నమః
ఓం గదాధరసుతాయ నమః
ఓం గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదాయ నమః
ఓం గజాస్యాయ నమః
ఓం గజలక్ష్మీపతే నమః
ఓం గజావాజిరథప్రదాయ నమః
ఓం గంజానిరతశిక్షాకృతయే నమః
ఓం గణితజ్ఞాయ నమః
ఓం గండదానాంచితాయ నమః
ఓం గంత్రే నమః
ఓం గండోపలసమాకృతయే నమః
ఓం గగనవ్యాపకాయ నమః
ఓం గమ్యాయ నమః
ఓం గమనాదివివర్జితాయ నమః
ఓం గండదోషహరాయ నమః
ఓం గండభ్రమద్భ్రమరకుండలాయ నమః
ఓం గతాగతజ్ఞాయ నమః
ఓం గతిదాయ నమః
ఓం గతమృత్యవే నమః
ఓం గతోద్భవాయ నమః
ఓం గంధప్రియాయ నమః
ఓం గంధవాహాయ నమః
ఓం గంధసింధురబృందగాయ నమః
ఓం గంధాదిపూజితాయ నమః
ఓం గవ్యభోక్త్రే నమః
ఓం గర్గాదిసన్నుతాయ నమః
ఓం గరిష్ఠాయ నమః
ఓం గరభిదే నమః
ఓం గర్వహరాయ నమః
ఓం గరళిభూషణాయ నమః
ఓం గవిష్ఠాయ నమః
ఓం గర్జితారావాయ నమః
ఓం గభీరహృదయాయ నమః
ఓం గదినే నమః
ఓం గలత్కుష్ఠహరాయ నమః
ఓం గర్భప్రదాయ నమః
ఓం గర్భార్భరక్షకాయ నమః
ఓం గర్భాధారాయ నమః
ఓం గర్భవాసిశిశుజ్ఞానప్రదాయ నమః
ఓం గరుత్మత్తుల్యజవనాయ నమః
ఓం గరుడధ్వజవందితాయ నమః
ఓం గయేడితాయ నమః
ఓం గయాశ్రాద్ధఫలదాయ నమః
ఓం గయాకృతయే నమః
ఓం గదాధరావతారిణే నమః
ఓం గంధర్వనగరార్చితాయ నమః
ఓం గంధర్వగానసంతుష్టాయ నమః
ఓం గరుడాగ్రజవందితాయ నమః
ఓం గణరాత్రసమారాధ్యాయ నమః
ఓం గర్హణాస్తుతిసామ్యధియే నమః
ఓం గర్తాభనాభయే నమః
ఓం గవ్యూతిదీర్ఘతుండాయ నమః
ఓం గభస్తిమతే నమః
ఓం గర్హితాచారదూరాయ నమః
ఓం గరుడోపలభూషితాయ నమః
ఓం గజారివిక్రమాయ నమః
ఓం గంధమూషవాజినే నమః
ఓం గతశ్రమాయ నమః
ఓం గవేషణీయాయ నమః
ఓం గహనాయ నమః
ఓం గహనస్థమునిస్తుతాయ నమః
ఓం గవయచ్ఛిదే నమః
ఓం గండకభిదే నమః
ఓం గహ్వరాపథవారణాయ నమః
ఓం గజదంతాయుధాయ నమః
ఓం గర్జద్రిపుఘ్నాయ నమః
ఓం గజకర్ణికాయ నమః
ఓం గజచర్మామయచ్ఛేత్రే నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం గణార్చితాయ నమః
ఓం గణికానర్తనప్రీతాయ నమః
ఓం గచ్ఛతే నమః
ఓం గంధఫలీప్రియాయ నమః
ఓం గంధకాదిరసాధీశాయ నమః
ఓం గణకానందదాయకాయ నమః
ఓం గరభాదిజనుర్హర్త్రే నమః
ఓం గండకీగాహనోత్సుకాయ నమః
ఓం గండూషీకృతవారాశయే నమః
ఓం గరిమాలఘిమాదిదాయ నమః
ఓం గవాక్షవత్సౌధవాసినే నమః
ఓం గర్భితాయ నమః
ఓం గర్భిణీనుతాయ నమః
ఓం గంధమాదనశైలాభాయ నమః
ఓం గండభేరుండవిక్రమాయ నమః
ఓం గదితాయ నమః
ఓం గద్గదారావసంస్తుతాయ నమః
ఓం గహ్వరీపతయే నమః
ఓం గజేశాయ నమః
ఓం గరీయసే నమః
ఓం గద్యేడ్యాయ నమః
ఓం గతభిదే నమః
ఓం గదితాగమాయ నమః
ఓం గర్హణీయగుణాభావాయ నమః
ఓం గంగాదికశుచిప్రదాయ నమః
ఓం గణనాతీతవిద్యాశ్రీబలాయుష్యాదిదాయకాయ నమః

॥ ఇతి గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామావళి ॥
 

गणपति गकार अष्टोत्तर शत नामावलि

This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

ॐ गकाररूपाय नमः
ॐ गम्बीजाय नमः
ॐ गणेशाय नमः
ॐ गणवन्दिताय नमः
ॐ गणाय नमः
ॐ गण्याय नमः
ॐ गणनातीतसद्गुणाय नमः
ॐ गगनादिकसृजे नमः
ॐ गङ्गासुताय नमः
ॐ गङ्गासुतार्चिताय नमः
ॐ गङ्गाधरप्रीतिकराय नमः
ॐ गवीशेड्याय नमः
ॐ गदापहाय नमः
ॐ गदाधरसुताय नमः
ॐ गद्यपद्यात्मककवित्वदाय नमः
ॐ गजास्याय नमः
ॐ गजलक्ष्मीपते नमः
ॐ गजावाजिरथप्रदाय नमः
ॐ गञ्जानिरतशिक्षाकृतये नमः
ॐ गणितज्ञाय नमः
ॐ गण्डदानाञ्चिताय नमः
ॐ गन्त्रे नमः
ॐ गण्डोपलसमाकृतये नमः
ॐ गगनव्यापकाय नमः
ॐ गम्याय नमः
ॐ गमनादिविवर्जिताय नमः
ॐ गण्डदोषहराय नमः
ॐ गण्डभ्रमद्भ्रमरकुण्डलाय नमः
ॐ गतागतज्ञाय नमः
ॐ गतिदाय नमः
ॐ गतमृत्यवे नमः
ॐ गतोद्भवाय नमः
ॐ गन्धप्रियाय नमः
ॐ गन्धवाहाय नमः
ॐ गन्धसिन्धुरबृन्दगाय नमः
ॐ गन्धादिपूजिताय नमः
ॐ गव्यभोक्त्रे नमः
ॐ गर्गादिसन्नुताय नमः
ॐ गरिष्ठाय नमः
ॐ गरभिदे नमः
ॐ गर्वहराय नमः
ॐ गरलिभूषणाय नमः
ॐ गविष्ठाय नमः
ॐ गर्जितारावाय नमः
ॐ गभीरहृदयाय नमः
ॐ गदिने नमः
ॐ गलत्कुष्ठहराय नमः
ॐ गर्भप्रदाय नमः
ॐ गर्भार्भरक्षकाय नमः
ॐ गर्भाधाराय नमः
ॐ गर्भवासिशिशुज्ञानप्रदाय नमः
ॐ गरुत्मत्तुल्यजवनाय नमः
ॐ गरुडध्वजवन्दिताय नमः
ॐ गयेडिताय नमः
ॐ गयाश्राद्धफलदाय नमः
ॐ गयाकृतये नमः
ॐ गदाधरावतारिणे नमः
ॐ गन्धर्वनगरार्चिताय नमः
ॐ गन्धर्वगानसन्तुष्टाय नमः
ॐ गरुडाग्रजवन्दिताय नमः
ॐ गणरात्रसमाराध्याय नमः
ॐ गर्हणास्तुतिसाम्यधिये नमः
ॐ गर्ताभनाभये नमः
ॐ गव्यूतिदीर्घतुण्डाय नमः
ॐ गभस्तिमते नमः
ॐ गर्हिताचारदूराय नमः
ॐ गरुडोपलभूषिताय नमः
ॐ गजारिविक्रमाय नमः
ॐ गन्धमूषवाजिने नमः
ॐ गतश्रमाय नमः
ॐ गवेषणीयाय नमः
ॐ गहनाय नमः
ॐ गहनस्थमुनिस्तुताय नमः
ॐ गवयच्छिदे नमः
ॐ गण्डकभिदे नमः
ॐ गह्वरापथवारणाय नमः
ॐ गजदन्तायुधाय नमः
ॐ गर्जद्रिपुघ्नाय नमः
ॐ गजकर्णिकाय नमः
ॐ गजचर्मामयच्छेत्रे नमः
ॐ गणाध्यक्षाय नमः
ॐ गणार्चिताय नमः
ॐ गणिकानर्तनप्रीताय नमः
ॐ गच्छते नमः
ॐ गन्धफलीप्रियाय नमः
ॐ गन्धकादिरसाधीशाय नमः
ॐ गणकानन्ददायकाय नमः
ॐ गरभादिजनुर्हर्त्रे नमः
ॐ गण्डकीगाहनोत्सुकाय नमः
ॐ गण्डूषीकृतवाराशये नमः
ॐ गरिमालघिमादिदाय नमः
ॐ गवाक्षवत्सौधवासिने नमः
ॐ गर्भिताय नमः
ॐ गर्भिणीनुताय नमः
ॐ गन्धमादनशैलाभाय नमः
ॐ गण्डभेरुण्डविक्रमाय नमः
ॐ गदिताय नमः
ॐ गद्गदारावसंस्तुताय नमः
ॐ गह्वरीपतये नमः
ॐ गजेशाय नमः
ॐ गरीयसे नमः
ॐ गद्येड्याय नमः
ॐ गतभिदे नमः
ॐ गदितागमाय नमः
ॐ गर्हणीयगुणाभावाय नमः
ॐ गङ्गादिकशुचिप्रदाय नमः
ॐ गणनातीतविद्याश्रीबलायुष्यादिदायकाय नमः

॥ इति गणपति गकार अष्टोत्तर शतनामावलि ॥

GANAPATI GAKARA ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

ōṃ gakārarūpāya namaḥ
ōṃ gambījāya namaḥ
ōṃ gaṇēśāya namaḥ
ōṃ gaṇavanditāya namaḥ
ōṃ gaṇāya namaḥ
ōṃ gaṇyāya namaḥ
ōṃ gaṇanātītasadguṇāya namaḥ
ōṃ gaganādikasṛjē namaḥ
ōṃ gaṅgāsutāya namaḥ
ōṃ gaṅgāsutārchitāya namaḥ
ōṃ gaṅgādharaprītikarāya namaḥ
ōṃ gavīśēḍyāya namaḥ
ōṃ gadāpahāya namaḥ
ōṃ gadādharasutāya namaḥ
ōṃ gadyapadyātmakakavitvadāya namaḥ
ōṃ gajāsyāya namaḥ
ōṃ gajalakṣmīpatē namaḥ
ōṃ gajāvājirathapradāya namaḥ
ōṃ gañjānirataśikṣākṛtayē namaḥ
ōṃ gaṇitajñāya namaḥ
ōṃ gaṇḍadānāñchitāya namaḥ
ōṃ gantrē namaḥ
ōṃ gaṇḍōpalasamākṛtayē namaḥ
ōṃ gaganavyāpakāya namaḥ
ōṃ gamyāya namaḥ
ōṃ gamanādivivarjitāya namaḥ
ōṃ gaṇḍadōṣaharāya namaḥ
ōṃ gaṇḍabhramadbhramarakuṇḍalāya namaḥ
ōṃ gatāgatajñāya namaḥ
ōṃ gatidāya namaḥ
ōṃ gatamṛtyavē namaḥ
ōṃ gatōdbhavāya namaḥ
ōṃ gandhapriyāya namaḥ
ōṃ gandhavāhāya namaḥ
ōṃ gandhasindhurabṛndagāya namaḥ
ōṃ gandhādipūjitāya namaḥ
ōṃ gavyabhōktrē namaḥ
ōṃ gargādisannutāya namaḥ
ōṃ gariṣṭhāya namaḥ
ōṃ garabhidē namaḥ
ōṃ garvaharāya namaḥ
ōṃ garaḻibhūṣaṇāya namaḥ
ōṃ gaviṣṭhāya namaḥ
ōṃ garjitārāvāya namaḥ
ōṃ gabhīrahṛdayāya namaḥ
ōṃ gadinē namaḥ
ōṃ galatkuṣṭhaharāya namaḥ
ōṃ garbhapradāya namaḥ
ōṃ garbhārbharakṣakāya namaḥ
ōṃ garbhādhārāya namaḥ
ōṃ garbhavāsiśiśujñānapradāya namaḥ
ōṃ garutmattulyajavanāya namaḥ
ōṃ garuḍadhvajavanditāya namaḥ
ōṃ gayēḍitāya namaḥ
ōṃ gayāśrāddhaphaladāya namaḥ
ōṃ gayākṛtayē namaḥ
ōṃ gadādharāvatāriṇē namaḥ
ōṃ gandharvanagarārchitāya namaḥ
ōṃ gandharvagānasantuṣṭāya namaḥ
ōṃ garuḍāgrajavanditāya namaḥ
ōṃ gaṇarātrasamārādhyāya namaḥ
ōṃ garhaṇāstutisāmyadhiyē namaḥ
ōṃ gartābhanābhayē namaḥ
ōṃ gavyūtidīrghatuṇḍāya namaḥ
ōṃ gabhastimatē namaḥ
ōṃ garhitāchāradūrāya namaḥ
ōṃ garuḍōpalabhūṣitāya namaḥ
ōṃ gajārivikramāya namaḥ
ōṃ gandhamūṣavājinē namaḥ
ōṃ gataśramāya namaḥ
ōṃ gavēṣaṇīyāya namaḥ
ōṃ gahanāya namaḥ
ōṃ gahanasthamunistutāya namaḥ
ōṃ gavayachChidē namaḥ
ōṃ gaṇḍakabhidē namaḥ
ōṃ gahvarāpathavāraṇāya namaḥ
ōṃ gajadantāyudhāya namaḥ
ōṃ garjadripughnāya namaḥ
ōṃ gajakarṇikāya namaḥ
ōṃ gajacharmāmayachChētrē namaḥ
ōṃ gaṇādhyakṣāya namaḥ
ōṃ gaṇārchitāya namaḥ
ōṃ gaṇikānartanaprītāya namaḥ
ōṃ gachChatē namaḥ
ōṃ gandhaphalīpriyāya namaḥ
ōṃ gandhakādirasādhīśāya namaḥ
ōṃ gaṇakānandadāyakāya namaḥ
ōṃ garabhādijanurhartrē namaḥ
ōṃ gaṇḍakīgāhanōtsukāya namaḥ
ōṃ gaṇḍūṣīkṛtavārāśayē namaḥ
ōṃ garimālaghimādidāya namaḥ
ōṃ gavākṣavatsaudhavāsinē namaḥ
ōṃ garbhitāya namaḥ
ōṃ garbhiṇīnutāya namaḥ
ōṃ gandhamādanaśailābhāya namaḥ
ōṃ gaṇḍabhēruṇḍavikramāya namaḥ
ōṃ gaditāya namaḥ
ōṃ gadgadārāvasaṃstutāya namaḥ
ōṃ gahvarīpatayē namaḥ
ōṃ gajēśāya namaḥ
ōṃ garīyasē namaḥ
ōṃ gadyēḍyāya namaḥ
ōṃ gatabhidē namaḥ
ōṃ gaditāgamāya namaḥ
ōṃ garhaṇīyaguṇābhāvāya namaḥ
ōṃ gaṅgādikaśuchipradāya namaḥ
ōṃ gaṇanātītavidyāśrībalāyuṣyādidāyakāya namaḥ

॥ iti gaṇapati gakāra aṣṭōttara śatanāmāvaḻi ॥

க3ணபதி க3கார அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3

ஓம் க3காரரூபாய நம:
ஓம் க3ம்பீ3ஜாய நம:
ஓம் க3ணேஶாய நம:
ஓம் க3ணவன்தி3தாய நம:
ஓம் க3ணாய நம:
ஓம் க3ண்யாய நம:
ஓம் க3ணனாதீதஸத்3கு3ணாய நம:
ஓம் க3க3னாதி3கஸ்ருஜே நம:
ஓம் க3ங்கா3ஸுதாய நம:
ஓம் க3ங்கா3ஸுதார்சிதாய நம:
ஓம் க3ங்கா3த4ரப்ரீதிகராய நம:
ஓம் க3வீஶேட்3யாய நம:
ஓம் க3தா3பஹாய நம:
ஓம் க3தா3த4ரஸுதாய நம:
ஓம் க3த்3யபத்3யாத்மககவித்வதா3ய நம:
ஓம் கஜ3ாஸ்யாய நம:
ஓம் கஜ3லக்ஷ்மீபதே நம:
ஓம் கஜ3ாவாஜிரத2ப்ரதா3ய நம:
ஓம் க3ஞ்ஜானிரதஶிக்ஷாக்ருதயே நம:
ஓம் க3ணிதஜ்ஞாய நம:
ஓம் க3ண்ட3தா3னாஞ்சிதாய நம:
ஓம் க3ன்த்ரே நம:
ஓம் க3ண்டோ3பலஸமாக்ருதயே நம:
ஓம் க3க3னவ்யாபகாய நம:
ஓம் க3ம்யாய நம:
ஓம் க3மனாதி3விவர்ஜிதாய நம:
ஓம் க3ண்ட3தோ3ஷஹராய நம:
ஓம் க3ண்ட3ப்4ரமத்3ப்4ரமரகுண்ட3லாய நம:
ஓம் க3தாக3தஜ்ஞாய நம:
ஓம் க3திதா3ய நம:
ஓம் க3தம்ருத்யவே நம:
ஓம் க3தோத்3ப4வாய நம:
ஓம் க3ன்த4ப்ரியாய நம:
ஓம் க3ன்த4வாஹாய நம:
ஓம் க3ன்த4ஸின்து4ரப்3ருன்த3கா3ய நம:
ஓம் க3ன்தா4தி3பூஜிதாய நம:
ஓம் க3வ்யபோ4க்த்ரே நம:
ஓம் க3ர்கா3தி3ஸன்னுதாய நம:
ஓம் க3ரிஷ்டா2ய நம:
ஓம் க3ரபி4தே3 நம:
ஓம் க3ர்வஹராய நம:
ஓம் க3ரல்தி3பூ4ஷணாய நம:
ஓம் க3விஷ்டா2ய நம:
ஓம் க3ர்ஜிதாராவாய நம:
ஓம் க3பீ4ரஹ்ருத3யாய நம:
ஓம் க3தி3னே நம:
ஓம் க3லத்குஷ்ட2ஹராய நம:
ஓம் க3ர்ப4ப்ரதா3ய நம:
ஓம் க3ர்பா4ர்ப4ரக்ஷகாய நம:
ஓம் க3ர்பா4தா4ராய நம:
ஓம் க3ர்ப4வாஸிஶிஶுஜ்ஞானப்ரதா3ய நம:
ஓம் க3ருத்மத்துல்யஜவனாய நம:
ஓம் க3ருட3த்4வஜவன்தி3தாய நம:
ஓம் க3யேடி3தாய நம:
ஓம் க3யாஶ்ராத்3த4ப2லதா3ய நம:
ஓம் க3யாக்ருதயே நம:
ஓம் க3தா3த4ராவதாரிணே நம:
ஓம் க3ன்த4ர்வனக3ரார்சிதாய நம:
ஓம் க3ன்த4ர்வகா3னஸன்துஷ்டாய நம:
ஓம் க3ருடா3க்3ரஜவன்தி3தாய நம:
ஓம் க3ணராத்ரஸமாராத்4யாய நம:
ஓம் க3ர்ஹணாஸ்துதிஸாம்யதி4யே நம:
ஓம் க3ர்தாப4னாப4யே நம:
ஓம் க3வ்யூதிதீ3ர்க4துண்டா3ய நம:
ஓம் க3ப4ஸ்திமதே நம:
ஓம் க3ர்ஹிதாசாரதூ3ராய நம:
ஓம் க3ருடோ3பலபூ4ஷிதாய நம:
ஓம் கஜ3ாரிவிக்ரமாய நம:
ஓம் க3ன்த4மூஷவாஜினே நம:
ஓம் க3தஶ்ரமாய நம:
ஓம் க3வேஷணீயாய நம:
ஓம் க3ஹனாய நம:
ஓம் க3ஹனஸ்த2முனிஸ்துதாய நம:
ஓம் க3வயச்சி2தே3 நம:
ஓம் க3ண்ட3கபி4தே3 நம:
ஓம் க3ஹ்வராபத2வாரணாய நம:
ஓம் கஜ3த3ன்தாயுதா4ய நம:
ஓம் க3ர்ஜத்3ரிபுக்4னாய நம:
ஓம் கஜ3கர்ணிகாய நம:
ஓம் கஜ3சர்மாமயச்சே2த்ரே நம:
ஓம் க3ணாத்4யக்ஷாய நம:
ஓம் க3ணார்சிதாய நம:
ஓம் க3ணிகானர்தனப்ரீதாய நம:
ஓம் க3ச்ச2தே நம:
ஓம் க3ன்த4ப2லீப்ரியாய நம:
ஓம் க3ன்த4காதி3ரஸாதீ4ஶாய நம:
ஓம் க3ணகானந்த3தா3யகாய நம:
ஓம் க3ரபா4தி3ஜனுர்ஹர்த்ரே நம:
ஓம் க3ண்ட3கீகா3ஹனோத்ஸுகாய நம:
ஓம் க3ண்டூ3ஷீக்ருதவாராஶயே நம:
ஓம் க3ரிமாலகி4மாதி3தா3ய நம:
ஓம் க3வாக்ஷவத்ஸௌத4வாஸினே நம:
ஓம் க3ர்பி4தாய நம:
ஓம் க3ர்பி4ணீனுதாய நம:
ஓம் க3ன்த4மாத3னஶைலாபா4ய நம:
ஓம் க3ண்ட3பே4ருண்ட3விக்ரமாய நம:
ஓம் க3தி3தாய நம:
ஓம் க3த்3க3தா3ராவஸம்ஸ்துதாய நம:
ஓம் க3ஹ்வரீபதயே நம:
ஓம் கஜ3ேஶாய நம:
ஓம் க3ரீயஸே நம:
ஓம் க3த்3யேட்3யாய நம:
ஓம் க3தபி4தே3 நம:
ஓம் க3தி3தாக3மாய நம:
ஓம் க3ர்ஹணீயகு3ணாபா4வாய நம:
ஓம் க3ங்கா3தி3கஶுசிப்ரதா3ய நம:
ஓம் க3ணனாதீதவித்3யாஶ்ரீப3லாயுஷ்யாதி3தா3யகாய நம:

॥ இதி க3ணபதி க3கார அஷ்டோத்தர ஶதனாமாவல்தி3 ॥
 

ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಓಂ ಗಕಾರರೂಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಬೀಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣನಾತೀತಸದ್ಗುಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಗನಾದಿಕಸೃಜೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗವೀಶೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಾಪಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಾಧರಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾಸ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾವಾಜಿರಥಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಜಾನಿರತಶಿಕ್ಷಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಿತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಡದಾನಾಂಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಡೋಪಲಸಮಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಗನವ್ಯಾಪಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಮ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಮನಾದಿವಿವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಡದೋಷಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಡಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರಕುಂಡಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗತಾಗತಜ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗತಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗತಮೃತ್ಯವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗತೋದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧವಾಹಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಸಿಂಧುರಬೃಂದಗಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗವ್ಯಭೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಗಾದಿಸನ್ನುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರಭಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ವಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರಳಿಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗವಿಷ್ಠಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಜಿತಾರಾವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಭೀರಹೃದಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಭಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಭಾರ್ಭರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಭಾಧಾರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಭವಾಸಿಶಿಶುಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರುತ್ಮತ್ತುಲ್ಯಜವನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರುಡಧ್ವಜವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಯೇಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧಫಲದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಯಾಕೃತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಾಧರಾವತಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧರ್ವನಗರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧರ್ವಗಾನಸಂತುಷ್ಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರುಡಾಗ್ರಜವಂದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣರಾತ್ರಸಮಾರಾಧ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಹಣಾಸ್ತುತಿಸಾಮ್ಯಧಿಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ತಾಭನಾಭಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗವ್ಯೂತಿದೀರ್ಘತುಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಭಸ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಹಿತಾಚಾರದೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರುಡೋಪಲಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಮೂಷವಾಜಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗತಶ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗವೇಷಣೀಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಹನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಹನಸ್ಥಮುನಿಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗವಯಚ್ಛಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಡಕಭಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಹ್ವರಾಪಥವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜದಂತಾಯುಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಜದ್ರಿಪುಘ್ನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಚರ್ಮಾಮಯಚ್ಛೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಿಕಾನರ್ತನಪ್ರೀತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಚ್ಛತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಫಲೀಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಕಾದಿರಸಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಕಾನಂದದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರಭಾದಿಜನುರ್ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಡಕೀಗಾಹನೋತ್ಸುಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಡೂಷೀಕೃತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗರಿಮಾಲಘಿಮಾದಿದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗವಾಕ್ಷವತ್ಸೌಧವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಭಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಭಿಣೀನುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಾಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಡಭೇರುಂಡವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗದ್ಗದಾರಾವಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಹ್ವರೀಪತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜೇಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರೀಯಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗದ್ಯೇಡ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗತಭಿದೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಿತಾಗಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗರ್ಹಣೀಯಗುಣಾಭಾವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾದಿಕಶುಚಿಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣನಾತೀತವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಬಲಾಯುಷ್ಯಾದಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ

॥ ಇತಿ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ॥

ഗണപതി ഗകാര അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവളി

ഓം ഗകാരരൂപായ നമഃ
ഓം ഗംബീജായ നമഃ
ഓം ഗണേശായ നമഃ
ഓം ഗണവംദിതായ നമഃ
ഓം ഗണായ നമഃ
ഓം ഗണ്യായ നമഃ
ഓം ഗണനാതീതസദ്ഗുണായ നമഃ
ഓം ഗഗനാദികസൃജേ നമഃ
ഓം ഗംഗാസുതായ നമഃ
ഓം ഗംഗാസുതാര്ചിതായ നമഃ
ഓം ഗംഗാധരപ്രീതികരായ നമഃ
ഓം ഗവീശേഡ്യായ നമഃ
ഓം ഗദാപഹായ നമഃ
ഓം ഗദാധരസുതായ നമഃ
ഓം ഗദ്യപദ്യാത്മകകവിത്വദായ നമഃ
ഓം ഗജാസ്യായ നമഃ
ഓം ഗജലക്ഷ്മീപതേ നമഃ
ഓം ഗജാവാജിരഥപ്രദായ നമഃ
ഓം ഗംജാനിരതശിക്ഷാകൃതയേ നമഃ
ഓം ഗണിതജ്ഞായ നമഃ
ഓം ഗംഡദാനാംചിതായ നമഃ
ഓം ഗംത്രേ നമഃ
ഓം ഗംഡോപലസമാകൃതയേ നമഃ
ഓം ഗഗനവ്യാപകായ നമഃ
ഓം ഗമ്യായ നമഃ
ഓം ഗമനാദിവിവര്ജിതായ നമഃ
ഓം ഗംഡദോഷഹരായ നമഃ
ഓം ഗംഡഭ്രമദ്ഭ്രമരകുംഡലായ നമഃ
ഓം ഗതാഗതജ്ഞായ നമഃ
ഓം ഗതിദായ നമഃ
ഓം ഗതമൃത്യവേ നമഃ
ഓം ഗതോദ്ഭവായ നമഃ
ഓം ഗംധപ്രിയായ നമഃ
ഓം ഗംധവാഹായ നമഃ
ഓം ഗംധസിംധുരബൃംദഗായ നമഃ
ഓം ഗംധാദിപൂജിതായ നമഃ
ഓം ഗവ്യഭോക്ത്രേ നമഃ
ഓം ഗര്ഗാദിസന്നുതായ നമഃ
ഓം ഗരിഷ്ഠായ നമഃ
ഓം ഗരഭിദേ നമഃ
ഓം ഗര്വഹരായ നമഃ
ഓം ഗരളിഭൂഷണായ നമഃ
ഓം ഗവിഷ്ഠായ നമഃ
ഓം ഗര്ജിതാരാവായ നമഃ
ഓം ഗഭീരഹൃദയായ നമഃ
ഓം ഗദിനേ നമഃ
ഓം ഗലത്കുഷ്ഠഹരായ നമഃ
ഓം ഗര്ഭപ്രദായ നമഃ
ഓം ഗര്ഭാര്ഭരക്ഷകായ നമഃ
ഓം ഗര്ഭാധാരായ നമഃ
ഓം ഗര്ഭവാസിശിശുജ്ഞാനപ്രദായ നമഃ
ഓം ഗരുത്മത്തുല്യജവനായ നമഃ
ഓം ഗരുഡധ്വജവംദിതായ നമഃ
ഓം ഗയേഡിതായ നമഃ
ഓം ഗയാശ്രാദ്ധഫലദായ നമഃ
ഓം ഗയാകൃതയേ നമഃ
ഓം ഗദാധരാവതാരിണേ നമഃ
ഓം ഗംധര്വനഗരാര്ചിതായ നമഃ
ഓം ഗംധര്വഗാനസംതുഷ്ടായ നമഃ
ഓം ഗരുഡാഗ്രജവംദിതായ നമഃ
ഓം ഗണരാത്രസമാരാധ്യായ നമഃ
ഓം ഗര്ഹണാസ്തുതിസാമ്യധിയേ നമഃ
ഓം ഗര്താഭനാഭയേ നമഃ
ഓം ഗവ്യൂതിദീര്ഘതുംഡായ നമഃ
ഓം ഗഭസ്തിമതേ നമഃ
ഓം ഗര്ഹിതാചാരദൂരായ നമഃ
ഓം ഗരുഡോപലഭൂഷിതായ നമഃ
ഓം ഗജാരിവിക്രമായ നമഃ
ഓം ഗംധമൂഷവാജിനേ നമഃ
ഓം ഗതശ്രമായ നമഃ
ഓം ഗവേഷണീയായ നമഃ
ഓം ഗഹനായ നമഃ
ഓം ഗഹനസ്ഥമുനിസ്തുതായ നമഃ
ഓം ഗവയച്ഛിദേ നമഃ
ഓം ഗംഡകഭിദേ നമഃ
ഓം ഗഹ്വരാപഥവാരണായ നമഃ
ഓം ഗജദംതായുധായ നമഃ
ഓം ഗര്ജദ്രിപുഘ്നായ നമഃ
ഓം ഗജകര്ണികായ നമഃ
ഓം ഗജചര്മാമയച്ഛേത്രേ നമഃ
ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ
ഓം ഗണാര്ചിതായ നമഃ
ഓം ഗണികാനര്തനപ്രീതായ നമഃ
ഓം ഗച്ഛതേ നമഃ
ഓം ഗംധഫലീപ്രിയായ നമഃ
ഓം ഗംധകാദിരസാധീശായ നമഃ
ഓം ഗണകാനംദദായകായ നമഃ
ഓം ഗരഭാദിജനുര്ഹര്ത്രേ നമഃ
ഓം ഗംഡകീഗാഹനോത്സുകായ നമഃ
ഓം ഗംഡൂഷീകൃതവാരാശയേ നമഃ
ഓം ഗരിമാലഘിമാദിദായ നമഃ
ഓം ഗവാക്ഷവത്സൌധവാസിനേ നമഃ
ഓം ഗര്ഭിതായ നമഃ
ഓം ഗര്ഭിണീനുതായ നമഃ
ഓം ഗംധമാദനശൈലാഭായ നമഃ
ഓം ഗംഡഭേരുംഡവിക്രമായ നമഃ
ഓം ഗദിതായ നമഃ
ഓം ഗദ്ഗദാരാവസംസ്തുതായ നമഃ
ഓം ഗഹ്വരീപതയേ നമഃ
ഓം ഗജേശായ നമഃ
ഓം ഗരീയസേ നമഃ
ഓം ഗദ്യേഡ്യായ നമഃ
ഓം ഗതഭിദേ നമഃ
ഓം ഗദിതാഗമായ നമഃ
ഓം ഗര്ഹണീയഗുണാഭാവായ നമഃ
ഓം ഗംഗാദികശുചിപ്രദായ നമഃ
ഓം ഗണനാതീതവിദ്യാശ്രീബലായുഷ്യാദിദായകായ നമഃ

॥ ഇതി ഗണപതി ഗകാര അഷ്ടോത്തര ശതനാമാവളി ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top