గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | गणपति गकार अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | GANAPATI GAKARA ASHTOTTARA SATANAMA STOTRAM

గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | गणपति गकार अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम् | GANAPATI GAKARA ASHTOTTARA SATANAMA STOTRAM
: గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం :

గకారరూపో గంబీజో గణేశో గణవందితః ।
గణనీయో గణోగణ్యో గణనాతీత సద్గుణః ॥ 1 ॥

గగనాదికసృద్గంగాసుతోగంగాసుతార్చితః ।
గంగాధరప్రీతికరోగవీశేడ్యోగదాపహః ॥ 2 ॥

గదాధరనుతో గద్యపద్యాత్మకకవిత్వదః ।
గజాస్యో గజలక్ష్మీవాన్ గజవాజిరథప్రదః ॥ 3 ॥

గంజానిరత శిక్షాకృద్గణితజ్ఞో గణోత్తమః ।
గండదానాంచితోగంతా గండోపల సమాకృతిః ॥ 4 ॥

గగన వ్యాపకో గమ్యో గమానాది వివర్జితః ।
గండదోషహరో గండ భ్రమద్భ్రమర కుండలః ॥ 5 ॥

గతాగతజ్ఞో గతిదో గతమృత్యుర్గతోద్భవః ।
గంధప్రియో గంధవాహో గంధసింధురబృందగః ॥ 6 ॥

గంధాది పూజితో గవ్యభోక్తా గర్గాది సన్నుతః ।
గరిష్ఠోగరభిద్గర్వహరో గరళిభూషణః ॥ 7 ॥

గవిష్ఠోగర్జితారావో గభీరహృదయో గదీ ।
గలత్కుష్ఠహరో గర్భప్రదో గర్భార్భరక్షకః ॥ 8 ॥

గర్భాధారో గర్భవాసి శిశుజ్ఞాన ప్రదాయకః ।
గరుత్మత్తుల్యజవనో గరుడధ్వజవందితః ॥ 9 ॥

గయేడితో గయాశ్రాద్ధఫలదశ్చ గయాకృతిః ।
గదాధరావతారీచ గంధర్వనగరార్చితః ॥ 10 ॥

గంధర్వగానసంతుష్టో గరుడాగ్రజవందితః ।
గణరాత్ర సమారాధ్యో గర్హణస్తుతి సామ్యధీః ॥ 11 ॥

గర్తాభనాభిర్గవ్యూతిః దీర్ఘతుండో గభస్తిమాన్ ।
గర్హితాచార దూరశ్చ గరుడోపలభూషితః ॥ 12 ॥

గజారి విక్రమో గంధమూషవాజీ గతశ్రమః ।
గవేషణీయో గమనో గహనస్థ మునిస్తుతః ॥ 13 ॥

గవయచ్ఛిద్గండకభిద్గహ్వరాపథవారణః ।
గజదంతాయుధో గర్జద్రిపుఘ్నో గజకర్ణికః ॥ 14 ॥

గజచర్మామయచ్ఛేత్తా గణాధ్యక్షోగణార్చితః ।
గణికానర్తనప్రీతోగచ్ఛన్ గంధఫలీ ప్రియః ॥ 15 ॥

గంధకాది రసాధీశో గణకానందదాయకః ।
గరభాదిజనుర్హర్తా గండకీగాహనోత్సుకః ॥ 16 ॥

గండూషీకృతవారాశిః గరిమాలఘిమాదిదః ।
గవాక్షవత్సౌధవాసీగర్భితో గర్భిణీనుతః ॥ 17 ॥

గంధమాదనశైలాభో గండభేరుండవిక్రమః ।
గదితో గద్గదారావ సంస్తుతో గహ్వరీపతిః ॥ 18 ॥

గజేశాయ గరీయసే గద్యేడ్యోగతభీర్గదితాగమః ।
గర్హణీయ గుణాభావో గంగాదిక శుచిప్రదః ॥ 19 ॥

గణనాతీత విద్యాశ్రీ బలాయుష్యాదిదాయకః ।
ఏవం శ్రీగణనాథస్య నామ్నామష్టోత్తరం శతం ॥ 20 ॥

పఠనాచ్ఛ్రవణాత్ పుంసాం శ్రేయః ప్రేమప్రదాయకం ।
పూజాంతే యః పఠేన్నిత్యం ప్రీతస్సన్ తస్యవిఘ్నరాట్ ॥ 21 ॥

యం యం కామయతే కామం తం తం శీఘ్రం ప్రయచ్ఛతి ।
దూర్వయాభ్యర్చయన్ దేవమేకవింశతివాసరాన్ ॥ 22 ॥

ఏకవింశతివారం యో నిత్యం స్తోత్రం పఠేద్యది ।
తస్య ప్రసన్నో విఘ్నేశస్సర్వాన్ కామాన్ ప్రయచ్ఛతి ॥ 23 ॥

॥ ఇతి శ్రీ గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామస్తోత్రం ॥
 
गणपति गकार अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी  with the right anusvaras marked.

गकाररूपो गम्बीजो गणेशो गणवन्दितः ।
गणनीयो गणोगण्यो गणनातीत सद्गुणः ॥ 1 ॥

गगनादिकसृद्गङ्गासुतोगङ्गासुतार्चितः ।
गङ्गाधरप्रीतिकरोगवीशेड्योगदापहः ॥ 2 ॥

गदाधरनुतो गद्यपद्यात्मककवित्वदः ।
गजास्यो गजलक्ष्मीवान् गजवाजिरथप्रदः ॥ 3 ॥

गञ्जानिरत शिक्षाकृद्गणितज्ञो गणोत्तमः ।
गण्डदानाञ्चितोगन्ता गण्डोपल समाकृतिः ॥ 4 ॥

गगन व्यापको गम्यो गमानादि विवर्जितः ।
गण्डदोषहरो गण्ड भ्रमद्भ्रमर कुण्डलः ॥ 5 ॥

गतागतज्ञो गतिदो गतमृत्युर्गतोद्भवः ।
गन्धप्रियो गन्धवाहो गन्धसिन्धुरबृन्दगः ॥ 6 ॥

गन्धादि पूजितो गव्यभोक्ता गर्गादि सन्नुतः ।
गरिष्ठोगरभिद्गर्वहरो गरलिभूषणः ॥ 7 ॥

गविष्ठोगर्जितारावो गभीरहृदयो गदी ।
गलत्कुष्ठहरो गर्भप्रदो गर्भार्भरक्षकः ॥ 8 ॥

गर्भाधारो गर्भवासि शिशुज्ञान प्रदायकः ।
गरुत्मत्तुल्यजवनो गरुडध्वजवन्दितः ॥ 9 ॥

गयेडितो गयाश्राद्धफलदश्च गयाकृतिः ।
गदाधरावतारीच गन्धर्वनगरार्चितः ॥ 10 ॥

गन्धर्वगानसन्तुष्टो गरुडाग्रजवन्दितः ।
गणरात्र समाराध्यो गर्हणस्तुति साम्यधीः ॥ 11 ॥

गर्ताभनाभिर्गव्यूतिः दीर्घतुण्डो गभस्तिमान् ।
गर्हिताचार दूरश्च गरुडोपलभूषितः ॥ 12 ॥

गजारि विक्रमो गन्धमूषवाजी गतश्रमः ।
गवेषणीयो गमनो गहनस्थ मुनिस्तुतः ॥ 13 ॥

गवयच्छिद्गण्डकभिद्गह्वरापथवारणः ।
गजदन्तायुधो गर्जद्रिपुघ्नो गजकर्णिकः ॥ 14 ॥

गजचर्मामयच्छेत्ता गणाध्यक्षोगणार्चितः ।
गणिकानर्तनप्रीतोगच्छन् गन्धफली प्रियः ॥ 15 ॥

गन्धकादि रसाधीशो गणकानन्ददायकः ।
गरभादिजनुर्हर्ता गण्डकीगाहनोत्सुकः ॥ 16 ॥

गण्डूषीकृतवाराशिः गरिमालघिमादिदः ।
गवाक्षवत्सौधवासीगर्भितो गर्भिणीनुतः ॥ 17 ॥

गन्धमादनशैलाभो गण्डभेरुण्डविक्रमः ।
गदितो गद्गदाराव संस्तुतो गह्वरीपतिः ॥ 18 ॥

गजेशाय गरीयसे गद्येड्योगतभीर्गदितागमः ।
गर्हणीय गुणाभावो गङ्गादिक शुचिप्रदः ॥ 19 ॥

गणनातीत विद्याश्री बलायुष्यादिदायकः ।
एवं श्रीगणनाथस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम् ॥ 20 ॥

पठनाच्छ्रवणात् पुंसां श्रेयः प्रेमप्रदायकम् ।
पूजान्ते यः पठेन्नित्यं प्रीतस्सन् तस्यविघ्नराट् ॥ 21 ॥

यं यं कामयते कामं तं तं शीघ्रं प्रयच्छति ।
दूर्वयाभ्यर्चयन् देवमेकविंशतिवासरान् ॥ 22 ॥

एकविंशतिवारं यो नित्यं स्तोत्रं पठेद्यदि ।
तस्य प्रसन्नो विघ्नेशस्सर्वान् कामान् प्रयच्छति ॥ 23 ॥

॥ इति श्री गणपति गकार अष्टोत्तर शतनामस्तोत्रम् ॥
 
GANAPATI GAKARA ASHTOTTARA SATANAMA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

gakārarūpō gambījō gaṇēśō gaṇavanditaḥ ।
gaṇanīyō gaṇōgaṇyō gaṇanātīta sadguṇaḥ ॥ 1 ॥

gaganādikasṛdgaṅgāsutōgaṅgāsutārchitaḥ ।
gaṅgādharaprītikarōgavīśēḍyōgadāpahaḥ ॥ 2 ॥

gadādharanutō gadyapadyātmakakavitvadaḥ ।
gajāsyō gajalakṣmīvān gajavājirathapradaḥ ॥ 3 ॥

gañjānirata śikṣākṛdgaṇitajñō gaṇōttamaḥ ।
gaṇḍadānāñchitōgantā gaṇḍōpala samākṛtiḥ ॥ 4 ॥

gagana vyāpakō gamyō gamānādi vivarjitaḥ ।
gaṇḍadōṣaharō gaṇḍa bhramadbhramara kuṇḍalaḥ ॥ 5 ॥

gatāgatajñō gatidō gatamṛtyurgatōdbhavaḥ ।
gandhapriyō gandhavāhō gandhasindhurabṛndagaḥ ॥ 6 ॥

gandhādi pūjitō gavyabhōktā gargādi sannutaḥ ।
gariṣṭhōgarabhidgarvaharō garaḻibhūṣaṇaḥ ॥ 7 ॥

gaviṣṭhōgarjitārāvō gabhīrahṛdayō gadī ।
galatkuṣṭhaharō garbhapradō garbhārbharakṣakaḥ ॥ 8 ॥

garbhādhārō garbhavāsi śiśujñāna pradāyakaḥ ।
garutmattulyajavanō garuḍadhvajavanditaḥ ॥ 9 ॥

gayēḍitō gayāśrāddhaphaladaścha gayākṛtiḥ ।
gadādharāvatārīcha gandharvanagarārchitaḥ ॥ 10 ॥

gandharvagānasantuṣṭō garuḍāgrajavanditaḥ ।
gaṇarātra samārādhyō garhaṇastuti sāmyadhīḥ ॥ 11 ॥

gartābhanābhirgavyūtiḥ dīrghatuṇḍō gabhastimān ।
garhitāchāra dūraścha garuḍōpalabhūṣitaḥ ॥ 12 ॥

gajāri vikramō gandhamūṣavājī gataśramaḥ ।
gavēṣaṇīyō gamanō gahanastha munistutaḥ ॥ 13 ॥

gavayachChidgaṇḍakabhidgahvarāpathavāraṇaḥ ।
gajadantāyudhō garjadripughnō gajakarṇikaḥ ॥ 14 ॥

gajacharmāmayachChēttā gaṇādhyakṣōgaṇārchitaḥ ।
gaṇikānartanaprītōgachChan gandhaphalī priyaḥ ॥ 15 ॥

gandhakādi rasādhīśō gaṇakānandadāyakaḥ ।
garabhādijanurhartā gaṇḍakīgāhanōtsukaḥ ॥ 16 ॥

gaṇḍūṣīkṛtavārāśiḥ garimālaghimādidaḥ ।
gavākṣavatsaudhavāsīgarbhitō garbhiṇīnutaḥ ॥ 17 ॥

gandhamādanaśailābhō gaṇḍabhēruṇḍavikramaḥ ।
gaditō gadgadārāva saṃstutō gahvarīpatiḥ ॥ 18 ॥

gajēśāya garīyasē gadyēḍyōgatabhīrgaditāgamaḥ ।
garhaṇīya guṇābhāvō gaṅgādika śuchipradaḥ ॥ 19 ॥

gaṇanātīta vidyāśrī balāyuṣyādidāyakaḥ ।
ēvaṃ śrīgaṇanāthasya nāmnāmaṣṭōttaraṃ śatam ॥ 20 ॥

paṭhanāchChravaṇāt puṃsāṃ śrēyaḥ prēmapradāyakam ।
pūjāntē yaḥ paṭhēnnityaṃ prītassan tasyavighnarāṭ ॥ 21 ॥

yaṃ yaṃ kāmayatē kāmaṃ taṃ taṃ śīghraṃ prayachChati ।
dūrvayābhyarchayan dēvamēkaviṃśativāsarān ॥ 22 ॥

ēkaviṃśativāraṃ yō nityaṃ stōtraṃ paṭhēdyadi ।
tasya prasannō vighnēśassarvān kāmān prayachChati ॥ 23 ॥

॥ iti śrī gaṇapati gakāra aṣṭōttara śatanāmastōtram ॥

க3ணபதி க3கார அஷ்டோத்தர ஶதனாம ஸ்தோத்ரம்

க3காரரூபோ க3ம்பீ3ஜோ க3ணேஶோ க3ணவன்தி3த: ।
க3ணனீயோ க3ணோக3ண்யோ க3ணனாதீத ஸத்3கு3ண: ॥ 1 ॥

க3க3னாதி3கஸ்ருத்3க3ங்கா3ஸுதோக3ங்கா3ஸுதார்சித: ।
க3ங்கா3த4ரப்ரீதிகரோக3வீஶேட்3யோக3தா3பஹ: ॥ 2 ॥

க3தா3த4ரனுதோ க3த்3யபத்3யாத்மககவித்வத:3 ।
கஜ3ாஸ்யோ கஜ3லக்ஷ்மீவான் கஜ3வாஜிரத2ப்ரத:3 ॥ 3 ॥

க3ஞ்ஜானிரத ஶிக்ஷாக்ருத்3க3ணிதஜ்ஞோ க3ணோத்தம: ।
க3ண்ட3தா3னாஞ்சிதோக3ன்தா க3ண்டோ3பல ஸமாக்ருதி: ॥ 4 ॥

க3க3ன வ்யாபகோ க3ம்யோ க3மானாதி3 விவர்ஜித: ।
க3ண்ட3தோ3ஷஹரோ க3ண்ட3 ப்4ரமத்3ப்4ரமர குண்ட3ல: ॥ 5 ॥

க3தாக3தஜ்ஞோ க3திதோ3 க3தம்ருத்யுர்க3தோத்3ப4வ: ।
க3ன்த4ப்ரியோ க3ன்த4வாஹோ க3ன்த4ஸின்து4ரப்3ருன்த3க:3 ॥ 6 ॥

க3ன்தா4தி3 பூஜிதோ க3வ்யபோ4க்தா க3ர்கா3தி3 ஸன்னுத: ।
க3ரிஷ்டோ2க3ரபி4த்3க3ர்வஹரோ க3ரல்தி3பூ4ஷண: ॥ 7 ॥

க3விஷ்டோ2க3ர்ஜிதாராவோ க3பீ4ரஹ்ருத3யோ க3தீ3 ।
க3லத்குஷ்ட2ஹரோ க3ர்ப4ப்ரதோ3 க3ர்பா4ர்ப4ரக்ஷக: ॥ 8 ॥

க3ர்பா4தா4ரோ க3ர்ப4வாஸி ஶிஶுஜ்ஞான ப்ரதா3யக: ।
க3ருத்மத்துல்யஜவனோ க3ருட3த்4வஜவன்தி3த: ॥ 9 ॥

க3யேடி3தோ க3யாஶ்ராத்3த4ப2லத3ஶ்ச க3யாக்ருதி: ।
க3தா3த4ராவதாரீச க3ன்த4ர்வனக3ரார்சித: ॥ 1௦ ॥

க3ன்த4ர்வகா3னஸன்துஷ்டோ க3ருடா3க்3ரஜவன்தி3த: ।
க3ணராத்ர ஸமாராத்4யோ க3ர்ஹணஸ்துதி ஸாம்யதீ4: ॥ 11 ॥

க3ர்தாப4னாபி4ர்க3வ்யூதி: தீ3ர்க4துண்டோ3 க3ப4ஸ்திமான் ।
க3ர்ஹிதாசார தூ3ரஶ்ச க3ருடோ3பலபூ4ஷித: ॥ 12 ॥

கஜ3ாரி விக்ரமோ க3ன்த4மூஷவாஜீ க3தஶ்ரம: ।
க3வேஷணீயோ க3மனோ க3ஹனஸ்த2 முனிஸ்துத: ॥ 13 ॥

க3வயச்சி2த்3க3ண்ட3கபி4த்3க3ஹ்வராபத2வாரண: ।
கஜ3த3ன்தாயுதோ4 க3ர்ஜத்3ரிபுக்4னோ கஜ3கர்ணிக: ॥ 14 ॥

கஜ3சர்மாமயச்சே2த்தா க3ணாத்4யக்ஷோக3ணார்சித: ।
க3ணிகானர்தனப்ரீதோக3ச்ச2ன் க3ன்த4ப2லீ ப்ரிய: ॥ 15 ॥

க3ன்த4காதி3 ரஸாதீ4ஶோ க3ணகானந்த3தா3யக: ।
க3ரபா4தி3ஜனுர்ஹர்தா க3ண்ட3கீகா3ஹனோத்ஸுக: ॥ 16 ॥

க3ண்டூ3ஷீக்ருதவாராஶி: க3ரிமாலகி4மாதி3த:3 ।
க3வாக்ஷவத்ஸௌத4வாஸீக3ர்பி4தோ க3ர்பி4ணீனுத: ॥ 17 ॥

க3ன்த4மாத3னஶைலாபோ4 க3ண்ட3பே4ருண்ட3விக்ரம: ।
க3தி3தோ க3த்3க3தா3ராவ ஸம்ஸ்துதோ க3ஹ்வரீபதி: ॥ 18 ॥

கஜ3ேஶாய க3ரீயஸே க3த்3யேட்3யோக3தபீ4ர்க3தி3தாக3ம: ।
க3ர்ஹணீய கு3ணாபா4வோ க3ங்கா3தி3க ஶுசிப்ரத:3 ॥ 19 ॥

க3ணனாதீத வித்3யாஶ்ரீ ப3லாயுஷ்யாதி3தா3யக: ।
ஏவம் ஶ்ரீக3ணனாத2ஸ்ய நாம்னாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ॥ 2௦ ॥

பட2னாச்ச்2ரவணாத் பும்ஸாம் ஶ்ரேய: ப்ரேமப்ரதா3யகம் ।
பூஜான்தே ய: படே2ன்னித்யம் ப்ரீதஸ்ஸன் தஸ்யவிக்4னராட் ॥ 21 ॥

யம் யம் காமயதே காமம் தம் தம் ஶீக்4ரம் ப்ரயச்ச2தி ।
தூ3ர்வயாப்4யர்சயன் தே3வமேகவிம்ஶதிவாஸரான் ॥ 22 ॥

ஏகவிம்ஶதிவாரம் யோ நித்யம் ஸ்தோத்ரம் படே2த்3யதி3 ।
தஸ்ய ப்ரஸன்னோ விக்4னேஶஸ்ஸர்வான் காமான் ப்ரயச்ச2தி ॥ 23 ॥

॥ இதி ஶ்ரீ க3ணபதி க3கார அஷ்டோத்தர ஶதனாமஸ்தோத்ரம் ॥
 
ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಗಕಾರರೂಪೋ ಗಂಬೀಜೋ ಗಣೇಶೋ ಗಣವಂದಿತಃ ।
ಗಣನೀಯೋ ಗಣೋಗಣ್ಯೋ ಗಣನಾತೀತ ಸದ್ಗುಣಃ ॥ 1 ॥

ಗಗನಾದಿಕಸೃದ್ಗಂಗಾಸುತೋಗಂಗಾಸುತಾರ್ಚಿತಃ ।
ಗಂಗಾಧರಪ್ರೀತಿಕರೋಗವೀಶೇಡ್ಯೋಗದಾಪಹಃ ॥ 2 ॥

ಗದಾಧರನುತೋ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕಕವಿತ್ವದಃ ।
ಗಜಾಸ್ಯೋ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮೀವಾನ್ ಗಜವಾಜಿರಥಪ್ರದಃ ॥ 3 ॥

ಗಂಜಾನಿರತ ಶಿಕ್ಷಾಕೃದ್ಗಣಿತಜ್ಞೋ ಗಣೋತ್ತಮಃ ।
ಗಂಡದಾನಾಂಚಿತೋಗಂತಾ ಗಂಡೋಪಲ ಸಮಾಕೃತಿಃ ॥ 4 ॥

ಗಗನ ವ್ಯಾಪಕೋ ಗಮ್ಯೋ ಗಮಾನಾದಿ ವಿವರ್ಜಿತಃ ।
ಗಂಡದೋಷಹರೋ ಗಂಡ ಭ್ರಮದ್ಭ್ರಮರ ಕುಂಡಲಃ ॥ 5 ॥

ಗತಾಗತಜ್ಞೋ ಗತಿದೋ ಗತಮೃತ್ಯುರ್ಗತೋದ್ಭವಃ ।
ಗಂಧಪ್ರಿಯೋ ಗಂಧವಾಹೋ ಗಂಧಸಿಂಧುರಬೃಂದಗಃ ॥ 6 ॥

ಗಂಧಾದಿ ಪೂಜಿತೋ ಗವ್ಯಭೋಕ್ತಾ ಗರ್ಗಾದಿ ಸನ್ನುತಃ ।
ಗರಿಷ್ಠೋಗರಭಿದ್ಗರ್ವಹರೋ ಗರಳಿಭೂಷಣಃ ॥ 7 ॥

ಗವಿಷ್ಠೋಗರ್ಜಿತಾರಾವೋ ಗಭೀರಹೃದಯೋ ಗದೀ ।
ಗಲತ್ಕುಷ್ಠಹರೋ ಗರ್ಭಪ್ರದೋ ಗರ್ಭಾರ್ಭರಕ್ಷಕಃ ॥ 8 ॥

ಗರ್ಭಾಧಾರೋ ಗರ್ಭವಾಸಿ ಶಿಶುಜ್ಞಾನ ಪ್ರದಾಯಕಃ ।
ಗರುತ್ಮತ್ತುಲ್ಯಜವನೋ ಗರುಡಧ್ವಜವಂದಿತಃ ॥ 9 ॥

ಗಯೇಡಿತೋ ಗಯಾಶ್ರಾದ್ಧಫಲದಶ್ಚ ಗಯಾಕೃತಿಃ ।
ಗದಾಧರಾವತಾರೀಚ ಗಂಧರ್ವನಗರಾರ್ಚಿತಃ ॥ 10 ॥

ಗಂಧರ್ವಗಾನಸಂತುಷ್ಟೋ ಗರುಡಾಗ್ರಜವಂದಿತಃ ।
ಗಣರಾತ್ರ ಸಮಾರಾಧ್ಯೋ ಗರ್ಹಣಸ್ತುತಿ ಸಾಮ್ಯಧೀಃ ॥ 11 ॥

ಗರ್ತಾಭನಾಭಿರ್ಗವ್ಯೂತಿಃ ದೀರ್ಘತುಂಡೋ ಗಭಸ್ತಿಮಾನ್ ।
ಗರ್ಹಿತಾಚಾರ ದೂರಶ್ಚ ಗರುಡೋಪಲಭೂಷಿತಃ ॥ 12 ॥

ಗಜಾರಿ ವಿಕ್ರಮೋ ಗಂಧಮೂಷವಾಜೀ ಗತಶ್ರಮಃ ।
ಗವೇಷಣೀಯೋ ಗಮನೋ ಗಹನಸ್ಥ ಮುನಿಸ್ತುತಃ ॥ 13 ॥

ಗವಯಚ್ಛಿದ್ಗಂಡಕಭಿದ್ಗಹ್ವರಾಪಥವಾರಣಃ ।
ಗಜದಂತಾಯುಧೋ ಗರ್ಜದ್ರಿಪುಘ್ನೋ ಗಜಕರ್ಣಿಕಃ ॥ 14 ॥

ಗಜಚರ್ಮಾಮಯಚ್ಛೇತ್ತಾ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋಗಣಾರ್ಚಿತಃ ।
ಗಣಿಕಾನರ್ತನಪ್ರೀತೋಗಚ್ಛನ್ ಗಂಧಫಲೀ ಪ್ರಿಯಃ ॥ 15 ॥

ಗಂಧಕಾದಿ ರಸಾಧೀಶೋ ಗಣಕಾನಂದದಾಯಕಃ ।
ಗರಭಾದಿಜನುರ್ಹರ್ತಾ ಗಂಡಕೀಗಾಹನೋತ್ಸುಕಃ ॥ 16 ॥

ಗಂಡೂಷೀಕೃತವಾರಾಶಿಃ ಗರಿಮಾಲಘಿಮಾದಿದಃ ।
ಗವಾಕ್ಷವತ್ಸೌಧವಾಸೀಗರ್ಭಿತೋ ಗರ್ಭಿಣೀನುತಃ ॥ 17 ॥

ಗಂಧಮಾದನಶೈಲಾಭೋ ಗಂಡಭೇರುಂಡವಿಕ್ರಮಃ ।
ಗದಿತೋ ಗದ್ಗದಾರಾವ ಸಂಸ್ತುತೋ ಗಹ್ವರೀಪತಿಃ ॥ 18 ॥

ಗಜೇಶಾಯ ಗರೀಯಸೇ ಗದ್ಯೇಡ್ಯೋಗತಭೀರ್ಗದಿತಾಗಮಃ ।
ಗರ್ಹಣೀಯ ಗುಣಾಭಾವೋ ಗಂಗಾದಿಕ ಶುಚಿಪ್ರದಃ ॥ 19 ॥

ಗಣನಾತೀತ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಬಲಾಯುಷ್ಯಾದಿದಾಯಕಃ ।
ಏವಂ ಶ್ರೀಗಣನಾಥಸ್ಯ ನಾಮ್ನಾಮಷ್ಟೋತ್ತರಂ ಶತಂ ॥ 20 ॥

ಪಠನಾಚ್ಛ್ರವಣಾತ್ ಪುಂಸಾಂ ಶ್ರೇಯಃ ಪ್ರೇಮಪ್ರದಾಯಕಂ ।
ಪೂಜಾಂತೇ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರೀತಸ್ಸನ್ ತಸ್ಯವಿಘ್ನರಾಟ್ ॥ 21 ॥

ಯಂ ಯಂ ಕಾಮಯತೇ ಕಾಮಂ ತಂ ತಂ ಶೀಘ್ರಂ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ।
ದೂರ್ವಯಾಭ್ಯರ್ಚಯನ್ ದೇವಮೇಕವಿಂಶತಿವಾಸರಾನ್ ॥ 22 ॥

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಯೋ ನಿತ್ಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಪಠೇದ್ಯದಿ ।
ತಸ್ಯ ಪ್ರಸನ್ನೋ ವಿಘ್ನೇಶಸ್ಸರ್ವಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಪ್ರಯಚ್ಛತಿ ॥ 23 ॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಗಣಪತಿ ಗಕಾರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ॥

ഗണപതി ഗകാര അഷ്ടോത്തര ശതനാമ സ്തോത്രമ്

ഗകാരരൂപോ ഗംബീജോ ഗണേശോ ഗണവംദിതഃ ।
ഗണനീയോ ഗണോഗണ്യോ ഗണനാതീത സദ്ഗുണഃ ॥ 1 ॥

ഗഗനാദികസൃദ്ഗംഗാസുതോഗംഗാസുതാര്ചിതഃ ।
ഗംഗാധരപ്രീതികരോഗവീശേഡ്യോഗദാപഹഃ ॥ 2 ॥

ഗദാധരനുതോ ഗദ്യപദ്യാത്മകകവിത്വദഃ ।
ഗജാസ്യോ ഗജലക്ഷ്മീവാന് ഗജവാജിരഥപ്രദഃ ॥ 3 ॥

ഗംജാനിരത ശിക്ഷാകൃദ്ഗണിതജ്ഞോ ഗണോത്തമഃ ।
ഗംഡദാനാംചിതോഗംതാ ഗംഡോപല സമാകൃതിഃ ॥ 4 ॥

ഗഗന വ്യാപകോ ഗമ്യോ ഗമാനാദി വിവര്ജിതഃ ।
ഗംഡദോഷഹരോ ഗംഡ ഭ്രമദ്ഭ്രമര കുംഡലഃ ॥ 5 ॥

ഗതാഗതജ്ഞോ ഗതിദോ ഗതമൃത്യുര്ഗതോദ്ഭവഃ ।
ഗംധപ്രിയോ ഗംധവാഹോ ഗംധസിംധുരബൃംദഗഃ ॥ 6 ॥

ഗംധാദി പൂജിതോ ഗവ്യഭോക്താ ഗര്ഗാദി സന്നുതഃ ।
ഗരിഷ്ഠോഗരഭിദ്ഗര്വഹരോ ഗരളിഭൂഷണഃ ॥ 7 ॥

ഗവിഷ്ഠോഗര്ജിതാരാവോ ഗഭീരഹൃദയോ ഗദീ ।
ഗലത്കുഷ്ഠഹരോ ഗര്ഭപ്രദോ ഗര്ഭാര്ഭരക്ഷകഃ ॥ 8 ॥

ഗര്ഭാധാരോ ഗര്ഭവാസി ശിശുജ്ഞാന പ്രദായകഃ ।
ഗരുത്മത്തുല്യജവനോ ഗരുഡധ്വജവംദിതഃ ॥ 9 ॥

ഗയേഡിതോ ഗയാശ്രാദ്ധഫലദശ്ച ഗയാകൃതിഃ ।
ഗദാധരാവതാരീച ഗംധര്വനഗരാര്ചിതഃ ॥ 10 ॥

ഗംധര്വഗാനസംതുഷ്ടോ ഗരുഡാഗ്രജവംദിതഃ ।
ഗണരാത്ര സമാരാധ്യോ ഗര്ഹണസ്തുതി സാമ്യധീഃ ॥ 11 ॥

ഗര്താഭനാഭിര്ഗവ്യൂതിഃ ദീര്ഘതുംഡോ ഗഭസ്തിമാന് ।
ഗര്ഹിതാചാര ദൂരശ്ച ഗരുഡോപലഭൂഷിതഃ ॥ 12 ॥

ഗജാരി വിക്രമോ ഗംധമൂഷവാജീ ഗതശ്രമഃ ।
ഗവേഷണീയോ ഗമനോ ഗഹനസ്ഥ മുനിസ്തുതഃ ॥ 13 ॥

ഗവയച്ഛിദ്ഗംഡകഭിദ്ഗഹ്വരാപഥവാരണഃ ।
ഗജദംതായുധോ ഗര്ജദ്രിപുഘ്നോ ഗജകര്ണികഃ ॥ 14 ॥

ഗജചര്മാമയച്ഛേത്താ ഗണാധ്യക്ഷോഗണാര്ചിതഃ ।
ഗണികാനര്തനപ്രീതോഗച്ഛന് ഗംധഫലീ പ്രിയഃ ॥ 15 ॥

ഗംധകാദി രസാധീശോ ഗണകാനംദദായകഃ ।
ഗരഭാദിജനുര്ഹര്താ ഗംഡകീഗാഹനോത്സുകഃ ॥ 16 ॥

ഗംഡൂഷീകൃതവാരാശിഃ ഗരിമാലഘിമാദിദഃ ।
ഗവാക്ഷവത്സൌധവാസീഗര്ഭിതോ ഗര്ഭിണീനുതഃ ॥ 17 ॥

ഗംധമാദനശൈലാഭോ ഗംഡഭേരുംഡവിക്രമഃ ।
ഗദിതോ ഗദ്ഗദാരാവ സംസ്തുതോ ഗഹ്വരീപതിഃ ॥ 18 ॥

ഗജേശായ ഗരീയസേ ഗദ്യേഡ്യോഗതഭീര്ഗദിതാഗമഃ ।
ഗര്ഹണീയ ഗുണാഭാവോ ഗംഗാദിക ശുചിപ്രദഃ ॥ 19 ॥

ഗണനാതീത വിദ്യാശ്രീ ബലായുഷ്യാദിദായകഃ ।
ഏവം ശ്രീഗണനാഥസ്യ നാമ്നാമഷ്ടോത്തരം ശതമ് ॥ 20 ॥

പഠനാച്ഛ്രവണാത് പുംസാം ശ്രേയഃ പ്രേമപ്രദായകമ് ।
പൂജാംതേ യഃ പഠേന്നിത്യം പ്രീതസ്സന് തസ്യവിഘ്നരാട് ॥ 21 ॥

യം യം കാമയതേ കാമം തം തം ശീഘ്രം പ്രയച്ഛതി ।
ദൂര്വയാഭ്യര്ചയന് ദേവമേകവിംശതിവാസരാന് ॥ 22 ॥

ഏകവിംശതിവാരം യോ നിത്യം സ്തോത്രം പഠേദ്യദി ।
തസ്യ പ്രസന്നോ വിഘ്നേശസ്സര്വാന് കാമാന് പ്രയച്ഛതി ॥ 23 ॥

॥ ഇതി ശ്രീ ഗണപതി ഗകാര അഷ്ടോത്തര ശതനാമസ്തോത്രമ് ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top