గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | गणेश षोडश नामावलि, षोडशनाम स्तोत्रम् | GANESHA SHODASHA NAMAVALI, SHODASHANAMA STOTRAM | க3ணேஶ ஷோட3ஶ நாமாவல்தி3, ஷோட3ஶனாம ஸ்தோத்ரம் | ಗಣೇಶ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿ, ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ഗണേശ ഷോഡശ നാമാവളി, ഷോഡശനാമ സ്തോത്രമ്

గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | गणेश षोडश नामावलि, षोडशनाम स्तोत्रम् | GANESHA SHODASHA NAMAVALI, SHODASHANAMA STOTRAM | க3ணேஶ ஷோட3ஶ நாமாவல்தி3, ஷோட3ஶனாம ஸ்தோத்ரம் | ಗಣೇಶ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿ, ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ഗണേശ ഷോഡശ നാമാവളി, ഷോഡശനാമ സ്തോത്രമ്
: గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం :

శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశ నామావళిః
ఓం సుముఖాయ నమః
ఓం ఏకదంతాయ నమః
ఓం కపిలాయ నమః
ఓం గజకర్ణకాయ నమః
ఓం లంబోదరాయ నమః
ఓం వికటాయ నమః
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః
ఓం గణాధిపాయ నమః
ఓం ధూమ్రకేతవే నమః
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః
ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః
ఓం గజాననాయ నమః
ఓం వక్రతుండాయ నమః
ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః
ఓం హేరంబాయ నమః
ఓం స్కందపూర్వజాయ నమః

శ్రీ విఘ్నేశ్వర షోడశనామ స్తోత్రం
సుముఖశ్చైకదంతశ్చ కపిలో గజకర్ణకః ।
లంబోదరశ్చ వికటో విఘ్నరాజో గణాధిపః ॥ 1 ॥

ధూమ్ర కేతుః గణాధ్యక్షో ఫాలచంద్రో గజాననః ।
వక్రతుండ శ్శూర్పకర్ణో హేరంబః స్కందపూర్వజః ॥ 2 ॥

షోడశైతాని నామాని యః పఠేత్ శృణు యాదపి ।
విద్యారంభే వివాహే చ ప్రవేశే నిర్గమే తథా ।
సంగ్రామే సర్వ కార్యేషు విఘ్నస్తస్య న జాయతే ॥ 3 ॥
 
गणेश षोडश नामावलि, षोडशनाम स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.


श्री विघ्नेश्वर षोडश नामावलिः
ॐ सुमुखाय नमः
ॐ एकदन्ताय नमः
ॐ कपिलाय नमः
ॐ गजकर्णकाय नमः
ॐ लम्बोदराय नमः
ॐ विकटाय नमः
ॐ विघ्नराजाय नमः
ॐ गणाधिपाय नमः
ॐ धूम्रकेतवे नमः
ॐ गणाध्यक्षाय नमः
ॐ फालचन्द्राय नमः
ॐ गजाननाय नमः
ॐ वक्रतुण्डाय नमः
ॐ शूर्पकर्णाय नमः
ॐ हेरम्बाय नमः
ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः

श्री विघ्नेश्वर षोडशनाम स्तोत्रम्
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः ।
लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो गणाधिपः ॥ 1 ॥

धूम्र केतुः गणाध्यक्षो फालचन्द्रो गजाननः ।
वक्रतुण्ड श्शूर्पकर्णो हेरम्बः स्कन्दपूर्वजः ॥ 2 ॥

षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणु यादपि ।
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा ।
सङ्ग्रामे सर्व कार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 3 ॥
 
GANESHA SHODASHA NAMAVALI, SHODASHANAMA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

śrī vighnēśvara ṣōḍaśa nāmāvaḻiḥ
ōṃ sumukhāya namaḥ
ōṃ ēkadantāya namaḥ
ōṃ kapilāya namaḥ
ōṃ gajakarṇakāya namaḥ
ōṃ lambōdarāya namaḥ
ōṃ vikaṭāya namaḥ
ōṃ vighnarājāya namaḥ
ōṃ gaṇādhipāya namaḥ
ōṃ dhūmrakētavē namaḥ
ōṃ gaṇādhyakṣāya namaḥ
ōṃ phālachandrāya namaḥ
ōṃ gajānanāya namaḥ
ōṃ vakratuṇḍāya namaḥ
ōṃ śūrpakarṇāya namaḥ
ōṃ hērambāya namaḥ
ōṃ skandapūrvajāya namaḥ

śrī vighnēśvara ṣōḍaśanāma stōtram
sumukhaśchaikadantaścha kapilō gajakarṇakaḥ ।
lambōdaraścha vikaṭō vighnarājō gaṇādhipaḥ ॥ 1 ॥

dhūmra kētuḥ gaṇādhyakṣō phālachandrō gajānanaḥ ।
vakratuṇḍa śśūrpakarṇō hērambaḥ skandapūrvajaḥ ॥ 2 ॥

ṣōḍaśaitāni nāmāni yaḥ paṭhēt śṛṇu yādapi ।
vidyārambhē vivāhē cha pravēśē nirgamē tathā ।
saṅgrāmē sarva kāryēṣu vighnastasya na jāyatē ॥ 3 ॥

க3ணேஶ ஷோட3ஶ நாமாவல்தி3, ஷோட3ஶனாம ஸ்தோத்ரம்

ஶ்ரீ விக்4னேஶ்வர ஷோட3ஶ நாமாவல்தி3:
ஓம் ஸுமுகா2ய நம:
ஓம் ஏகத3ன்தாய நம:
ஓம் கபிலாய நம:
ஓம் கஜ3கர்ணகாய நம:
ஓம் லம்போ3த3ராய நம:
ஓம் விகடாய நம:
ஓம் விக்4னராஜாய நம:
ஓம் க3ணாதி4பாய நம:
ஓம் தூ4ம்ரகேதவே நம:
ஓம் க3ணாத்4யக்ஷாய நம:
ஓம் பா2லசன்த்3ராய நம:
ஓம் கஜ3ானநாய நம:
ஓம் வக்ரதுண்டா3ய நம:
ஓம் ஶூர்பகர்ணாய நம:
ஓம் ஹேரம்பா3ய நம:
ஓம் ஸ்கன்த3பூர்வஜாய நம:

ஶ்ரீ விக்4னேஶ்வர ஷோட3ஶனாம ஸ்தோத்ரம்
ஸுமுக2ஶ்சைகத3ன்தஶ்ச கபிலோ கஜ3கர்ணக: ।
லம்போ3த3ரஶ்ச விகடோ விக்4னராஜோ க3ணாதி4ப: ॥ 1 ॥

தூ4ம்ர கேது: க3ணாத்4யக்ஷோ பா2லசன்த்3ரோ கஜ3ானந: ।
வக்ரதுண்ட3 ஶ்ஶூர்பகர்ணோ ஹேரம்ப:3 ஸ்கன்த3பூர்வஜ: ॥ 2 ॥

ஷோட3ஶைதானி நாமானி ய: படே2த் ஶ்ருணு யாத3பி ।
வித்3யாரம்பே4 விவாஹே ச ப்ரவேஶே நிர்க3மே ததா2 ।
ஸங்க்3ராமே ஸர்வ கார்யேஷு விக்4னஸ்தஸ்ய ந ஜாயதே ॥ 3 ॥
 
ಗಣೇಶ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿ, ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಷೋಡಶ ನಾಮಾವಳಿಃ
ಓಂ ಸುಮುಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಏಕದಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಕರ್ಣಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಬೋದರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಕಟಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಘ್ನರಾಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೂಮ್ರಕೇತವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಫಾಲಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಜಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಕ್ರತುಂಡಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೇರಂಬಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಾಯ ನಮಃ

ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಷೋಡಶನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ
ಸುಮುಖಶ್ಚೈಕದಂತಶ್ಚ ಕಪಿಲೋ ಗಜಕರ್ಣಕಃ ।
ಲಂಬೋದರಶ್ಚ ವಿಕಟೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗಣಾಧಿಪಃ ॥ 1 ॥

ಧೂಮ್ರ ಕೇತುಃ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷೋ ಫಾಲಚಂದ್ರೋ ಗಜಾನನಃ ।
ವಕ್ರತುಂಡ ಶ್ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ ಹೇರಂಬಃ ಸ್ಕಂದಪೂರ್ವಜಃ ॥ 2 ॥

ಷೋಡಶೈತಾನಿ ನಾಮಾನಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣು ಯಾದಪಿ ।
ವಿದ್ಯಾರಂಭೇ ವಿವಾಹೇ ಚ ಪ್ರವೇಶೇ ನಿರ್ಗಮೇ ತಥಾ ।
ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಸರ್ವ ಕಾರ್ಯೇಷು ವಿಘ್ನಸ್ತಸ್ಯ ನ ಜಾಯತೇ ॥ 3 ॥

ഗണേശ ഷോഡശ നാമാവളി, ഷോഡശനാമ സ്തോത്രമ്

ശ്രീ വിഘ്നേശ്വര ഷോഡശ നാമാവളിഃ
ഓം സുമുഖായ നമഃ
ഓം ഏകദംതായ നമഃ
ഓം കപിലായ നമഃ
ഓം ഗജകര്ണകായ നമഃ
ഓം ലംബോദരായ നമഃ
ഓം വികടായ നമഃ
ഓം വിഘ്നരാജായ നമഃ
ഓം ഗണാധിപായ നമഃ
ഓം ധൂമ്രകേതവേ നമഃ
ഓം ഗണാധ്യക്ഷായ നമഃ
ഓം ഫാലചംദ്രായ നമഃ
ഓം ഗജാനനായ നമഃ
ഓം വക്രതുംഡായ നമഃ
ഓം ശൂര്പകര്ണായ നമഃ
ഓം ഹേരംബായ നമഃ
ഓം സ്കംദപൂര്വജായ നമഃ

ശ്രീ വിഘ്നേശ്വര ഷോഡശനാമ സ്തോത്രമ്
സുമുഖശ്ചൈകദംതശ്ച കപിലോ ഗജകര്ണകഃ ।
ലംബോദരശ്ച വികടോ വിഘ്നരാജോ ഗണാധിപഃ ॥ 1 ॥

ധൂമ്ര കേതുഃ ഗണാധ്യക്ഷോ ഫാലചംദ്രോ ഗജാനനഃ ।
വക്രതുംഡ ശ്ശൂര്പകര്ണോ ഹേരംബഃ സ്കംദപൂര്വജഃ ॥ 2 ॥

ഷോഡശൈതാനി നാമാനി യഃ പഠേത് ശൃണു യാദപി ।
വിദ്യാരംഭേ വിവാഹേ ച പ്രവേശേ നിര്ഗമേ തഥാ ।
സംഗ്രാമേ സര്വ കാര്യേഷു വിഘ്നസ്തസ്യ ന ജായതേ ॥ 3 ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గణేశ స్తోత్రాణి
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top