శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం | श्री श्रीनिवास गद्यम् | SRI SRINIVASA GADYAM | ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ க3த்3யம் | ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗದ್ಯಂ | ശ്രീ ശ്രീനിവാസ ഗദ്യമ്

0
శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం | श्री श्रीनिवास गद्यम् | SRI SRINIVASA GADYAM | ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ க3த்3யம்

: శ్రీ శ్రీనివాస గద్యం :

శ్రీమదఖిలమహీమండలమండనధరణీధర మండలాఖండలస్య, నిఖిలసురాసురవందిత వరాహక్షేత్ర విభూషణస్య, శేషాచల గరుడాచల సింహాచల వృషభాచల నారాయణాచలాంజనాచలాది శిఖరిమాలాకులస్య, నాథముఖ బోధనిధివీథిగుణసాభరణ సత్త్వనిధి తత్త్వనిధి భక్తిగుణపూర్ణ శ్రీశైలపూర్ణ గుణవశంవద పరమపురుషకృపాపూర విభ్రమదతుంగశృంగ గలద్గగనగంగాసమాలింగితస్య, సీమాతిగ గుణ రామానుజముని నామాంకిత బహు భూమాశ్రయ సురధామాలయ వనరామాయత వనసీమాపరివృత విశంకటతట నిరంతర విజృంభిత భక్తిరస నిర్ఘరానంతార్యాహార్య ప్రస్రవణధారాపూర విభ్రమద సలిలభరభరిత మహాతటాక మండితస్య, కలికర్దమ మలమర్దన కలితోద్యమ విలసద్యమ నియమాదిమ మునిగణనిషేవ్యమాణ ప్రత్యక్షీభవన్నిజసలిల సమజ్జన నమజ్జన నిఖిలపాపనాశనా పాపనాశన తీర్థాధ్యాసితస్య, మురారిసేవక జరాదిపీడిత నిరార్తిజీవన నిరాశ భూసుర వరాతిసుందర సురాంగనారతి కరాంగసౌష్ఠవ కుమారతాకృతి కుమారతారక సమాపనోదయ దనూనపాతక మహాపదామయ విహాపనోదిత సకలభువన విదిత కుమారధారాభిధాన తీర్థాధిష్ఠితస్య, ధరణితల గతసకల హతకలిల శుభసలిల గతబహుళ వివిధమల హతిచతుర రుచిరతర విలోకనమాత్ర విదళిత వివిధ మహాపాతక స్వామిపుష్కరిణీ సమేతస్య, బహుసంకట నరకావట పతదుత్కట కలికంకట కలుషోద్భట జనపాతక వినిపాతక రుచినాటక కరహాటక కలశాహృత కమలారత శుభమంజన జలసజ్జన భరభరిత నిజదురిత హతినిరత జనసతత నిరస్తనిరర్గళ పేపీయమాన సలిల సంభృత విశంకట కటాహతీర్థ విభూషితస్య, ఏవమాదిమ భూరిమంజిమ సర్వపాతక గర్వహాపక సింధుడంబర హారిశంబర వివిధవిపుల పుణ్యతీర్థనివహ నివాసస్య, శ్రీమతో వేంకటాచలస్య శిఖరశేఖరమహాకల్పశాఖీ, ఖర్వీభవదతి గర్వీకృత గురుమేర్వీశగిరి ముఖోర్వీధర కులదర్వీకర దయితోర్వీధర శిఖరోర్వీ సతత సదూర్వీకృతి చరణఘన గర్వచర్వణనిపుణ తనుకిరణమసృణిత గిరిశిఖర శేఖరతరునికర తిమిరః, వాణీపతిశర్వాణీ దయితేంద్రాణిశ్వర ముఖ నాణీయోరసవేణీ నిభశుభవాణీ నుతమహిమాణీ య స్తన కోణీ భవదఖిల భువనభవనోదరః, వైమానికగురు భూమాధిక గుణ రామానుజ కృతధామాకర కరధామారి దరలలామాచ్ఛకనక దామాయిత నిజరామాలయ నవకిసలయమయ తోరణమాలాయిత వనమాలాధరః, కాలాంబుద మాలానిభ నీలాలక జాలావృత బాలాబ్జ సలీలామల ఫాలాంకసమూలామృత ధారాద్వయావధీరణ ధీరలలితతర విశదతర ఘన ఘనసార మయోర్ధ్వపుండ్ర రేఖాద్వయరుచిరః, సువికస్వర దళభాస్వర కమలోదర గతమేదుర నవకేసర తతిభాసుర పరిపింజర కనకాంబర కలితాదర లలితోదర తదాలంబ జంభరిపు మణిస్తంభ గంభీరిమదంభస్తంభ సముజ్జృంభమాణ పీవరోరుయుగళ తదాలంబ పృథుల కదలీ ముకుల మదహరణజంఘాల జంఘాయుగళః, నవ్యదల భవ్యమల పీతమల శోణిమలసన్మృదుల సత్కిసలయాశ్రుజలకారి బల శోణతల పదకమల నిజాశ్రయ బలబందీకృత శరదిందుమండలీ విభ్రమదాదభ్ర శుభ్ర పునర్భవాధిష్ఠితాంగుళీగాఢ నిపీడిత పద్మావనః, జానుతలావధి లంబ విడంబిత వారణ శుండాదండ విజృంభిత నీలమణిమయ కల్పకశాఖా విభ్రమదాయి మృణాళలతాయిత సముజ్జ్వలతర కనకవలయ వేల్లితైకతర బాహుదండయుగళః, యుగపదుదిత కోటి ఖరకర హిమకర మండల జాజ్వల్యమాన సుదర్శన పాంచజన్య సముత్తుంగిత శృంగాపర బాహుయుగళః, అభినవశాణ సముత్తేజిత మహామహా నీలఖండ మదఖండన నిపుణ నవీన పరితప్త కార్తస్వర కవచిత మహనీయ పృథుల సాలగ్రామ పరంపరా గుంభిత నాభిమండల పర్యంత లంబమాన ప్రాలంబదీప్తి సమాలంబిత విశాల వక్షఃస్థలః, గంగాఝర తుంగాకృతి భంగావళి భంగావహ సౌధావళి బాధావహ ధారానిభ హారావళి దూరాహత గేహాంతర మోహావహ మహిమ మసృణిత మహాతిమిరః, పింగాకృతి భృంగార నిభాంగార దళాంగామల నిష్కాసిత దుష్కార్యఘ నిష్కావళి దీపప్రభ నీపచ్ఛవి తాపప్రద కనకమాలికా పిశంగిత సర్వాంగః, నవదళిత దళవలిత మృదులలిత కమలతతి మదవిహతి చతురతర పృథులతర సరసతర కనకసరమయ రుచిరకంఠికా కమనీయకంఠః, వాతాశనాధిపతి శయన కమన పరిచరణ రతిసమేతాఖిల ఫణధరతతి మతికరవర కనకమయ నాగాభరణ పరివీతాఖిలాంగా వగమిత శయన భూతాహిరాజ జాతాతిశయః, రవికోటీ పరిపాటీ ధరకోటీ రవరాటీ కితవీటీ రసధాటీ ధరమణిగణకిరణ విసరణ సతతవిధుత తిమిరమోహ గార్భగేహః, అపరిమిత వివిధభువన భరితాఖండ బ్రహ్మాండమండల పిచండిలః, ఆర్యధుర్యానంతార్య పవిత్ర ఖనిత్రపాత పాత్రీకృత నిజచుబుక గతవ్రణకిణ విభూషణ వహనసూచిత శ్రితజన వత్సలతాతిశయః, మడ్డుడిండిమ ఢమరు జర్ఘర కాహళీ పటహావళీ మృదుమద్దలాది మృదంగ దుందుభి ఢక్కికాముఖ హృద్య వాద్యక మధురమంగళ నాదమేదుర నాటారభి భూపాళ బిలహరి మాయామాళవ గౌళ అసావేరీ సావేరీ శుద్ధసావేరీ దేవగాంధారీ ధన్యాసీ బేగడ హిందుస్తానీ కాపీ తోడి నాటకురుంజీ శ్రీరాగ సహన అఠాణ సారంగీ దర్బారు పంతువరాళీ వరాళీ కళ్యాణీ భూరికళ్యాణీ యమునాకళ్యాణీ హుశేనీ జంఝోఠీ కౌమారీ కన్నడ ఖరహరప్రియా కలహంస నాదనామక్రియా ముఖారీ తోడీ పున్నాగవరాళీ కాంభోజీ భైరవీ యదుకులకాంభోజీ ఆనందభైరవీ శంకరాభరణ మోహన రేగుప్తీ సౌరాష్ట్రీ నీలాంబరీ గుణక్రియా మేఘగర్జనీ హంసధ్వని శోకవరాళీ మధ్యమావతీ జేంజురుటీ సురటీ ద్విజావంతీ మలయాంబరీ కాపీపరశు ధనాసిరీ దేశికతోడీ ఆహిరీ వసంతగౌళీ సంతు కేదారగౌళ కనకాంగీ రత్నాంగీ గానమూర్తీ వనస్పతీ వాచస్పతీ దానవతీ మానరూపీ సేనాపతీ హనుమత్తోడీ ధేనుకా నాటకప్రియా కోకిలప్రియా రూపవతీ గాయకప్రియా వకుళాభరణ చక్రవాక సూర్యకాంత హాటకాంబరీ ఝంకారధ్వనీ నటభైరవీ కీరవాణీ హరికాంభోదీ ధీరశంకరాభరణ నాగానందినీ యాగప్రియాది విసృమర సరస గానరుచిర సంతత సంతన్యమాన నిత్యోత్సవ పక్షోత్సవ మాసోత్సవ సంవత్సరోత్సవాది వివిధోత్సవ కృతానందః శ్రీమదానందనిలయ విమానవాసః, సతత పద్మాలయా పదపద్మరేణు సంచితవక్షస్తల పటవాసః, శ్రీశ్రీనివాసః సుప్రసన్నో విజయతాం. శ్రీ^^అలర్మేల్మంగా నాయికాసమేతః శ్రీశ్రీనివాస స్వామీ సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భూత్వా, పవన పాటలీ పాలాశ బిల్వ పున్నాగ చూత కదళీ చందన చంపక మంజుళ మందార హింజులాది తిలక మాతులుంగ నారికేళ క్రౌంచాశోక మాధూకామలక హిందుక నాగకేతక పూర్ణకుంద పూర్ణగంధ రస కంద వన వంజుళ ఖర్జూర సాల కోవిదార హింతాల పనస వికట వైకసవరుణ తరుఘమరణ విచుళంకాశ్వత్థ యక్ష వసుధ వర్మాధ మంత్రిణీ తింత్రిణీ బోధ న్యగ్రోధ ఘటవటల జంబూమతల్లీ వీరతచుల్లీ వసతి వాసతీ జీవనీ పోషణీ ప్రముఖ నిఖిల సందోహ తమాల మాలా మహిత విరాజమాన చషక మయూర హంస భారద్వాజ కోకిల చక్రవాక కపోత గరుడ నారాయణ నానావిధ పక్షిజాతి సమూహ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య శూద్ర నానాజాత్యుద్భవ దేవతా నిర్మాణ మాణిక్య వజ్ర వైఢూర్య గోమేధిక పుష్యరాగ పద్మరాగేంద్ర నీల ప్రవాళమౌక్తిక స్ఫటిక హేమ రత్నఖచిత ధగద్ధగాయమాన రథ గజ తురగ పదాతి సేనా సమూహ భేరీ మద్దళ మురవక ఝల్లరీ శంఖ కాహళ నృత్యగీత తాళవాద్య కుంభవాద్య పంచముఖవాద్య అహమీమార్గన్నటీవాద్య కిటికుంతలవాద్య సురటీచౌండోవాద్య తిమిలకవితాళవాద్య తక్కరాగ్రవాద్య ఘంటాతాడన బ్రహ్మతాళ సమతాళ కొట్టరీతాళ ఢక్కరీతాళ ఎక్కాళ ధారావాద్య పటహకాంస్యవాద్య భరతనాట్యాలంకార కిన్నెర కింపురుష రుద్రవీణా ముఖవీణా వాయువీణా తుంబురువీణా గాంధర్వవీణా నారదవీణా స్వరమండల రావణహస్తవీణాస్తక్రియాలంక్రియాలంకృతానేకవిధవాద్య వాపీకూపతటాకాది గంగాయమునా రేవావరుణా
శోణనదీశోభనదీ సువర్ణముఖీ వేగవతీ వేత్రవతీ క్షీరనదీ బాహునదీ గరుడనదీ కావేరీ తామ్రపర్ణీ ప్రముఖాః మహాపుణ్యనద్యః సజలతీర్థైః సహోభయకూలంగత సదాప్రవాహ ఋగ్యజుస్సామాథర్వణ వేదశాస్త్రేతిహాస పురాణ సకలవిద్యాఘోష భానుకోటిప్రకాశ చంద్రకోటి సమాన నిత్యకళ్యాణ పరంపరోత్తరోత్తరాభివృద్ధిర్భూయాదితి భవంతో మహాంతోzనుగృహ్ణంతు, బ్రహ్మణ్యో రాజా ధార్మికోzస్తు, దేశోయం నిరుపద్రవోzస్తు, సర్వే సాధుజనాస్సుఖినో విలసంతు, సమస్తసన్మంగళాని సంతు, ఉత్తరోత్తరాభివృద్ధిరస్తు, సకలకళ్యాణ సమృద్ధిరస్తు ॥

హరిః ఓం ॥

श्री श्रीनिवास गद्यम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

श्रीमदखिलमहीमण्डलमण्डनधरणीधर मण्डलाखण्डलस्य, निखिलसुरासुरवन्दित वराहक्षेत्र विभूषणस्य, शेषाचल गरुडाचल सिंहाचल वृषभाचल नारायणाचलाञ्जनाचलादि शिखरिमालाकुलस्य, नाथमुख बोधनिधिवीथिगुणसाभरण सत्त्वनिधि तत्त्वनिधि भक्तिगुणपूर्ण श्रीशैलपूर्ण गुणवशंवद परमपुरुषकृपापूर विभ्रमदतुङ्गशृङ्ग गलद्गगनगङ्गासमालिङ्गितस्य, सीमातिग गुण रामानुजमुनि नामाङ्कित बहु भूमाश्रय सुरधामालय वनरामायत वनसीमापरिवृत विशङ्कटतट निरन्तर विजृम्भित भक्तिरस निर्घरानन्तार्याहार्य प्रस्रवणधारापूर विभ्रमद सलिलभरभरित महातटाक मण्डितस्य, कलिकर्दम मलमर्दन कलितोद्यम विलसद्यम नियमादिम मुनिगणनिषेव्यमाण प्रत्यक्षीभवन्निजसलिल समज्जन नमज्जन निखिलपापनाशना पापनाशन तीर्थाध्यासितस्य, मुरारिसेवक जरादिपीडित निरार्तिजीवन निराश भूसुर वरातिसुन्दर सुराङ्गनारति कराङ्गसौष्ठव कुमारताकृति कुमारतारक समापनोदय दनूनपातक महापदामय विहापनोदित सकलभुवन विदित कुमारधाराभिधान तीर्थाधिष्ठितस्य, धरणितल गतसकल हतकलिल शुभसलिल गतबहुल विविधमल हतिचतुर रुचिरतर विलोकनमात्र विदलित विविध महापातक स्वामिपुष्करिणी समेतस्य, बहुसङ्कट नरकावट पतदुत्कट कलिकङ्कट कलुषोद्भट जनपातक विनिपातक रुचिनाटक करहाटक कलशाहृत कमलारत शुभमञ्जन जलसज्जन भरभरित निजदुरित हतिनिरत जनसतत निरस्तनिरर्गल पेपीयमान सलिल सम्भृत विशङ्कट कटाहतीर्थ विभूषितस्य, एवमादिम भूरिमञ्जिम सर्वपातक गर्वहापक सिन्धुडम्बर हारिशम्बर विविधविपुल पुण्यतीर्थनिवह निवासस्य, श्रीमतो वेङ्कटाचलस्य शिखरशेखरमहाकल्पशाखी, खर्वीभवदति गर्वीकृत गुरुमेर्वीशगिरि मुखोर्वीधर कुलदर्वीकर दयितोर्वीधर शिखरोर्वी सतत सदूर्वीकृति चरणघन गर्वचर्वणनिपुण तनुकिरणमसृणित गिरिशिखर शेखरतरुनिकर तिमिरः, वाणीपतिशर्वाणी दयितेन्द्राणिश्वर मुख नाणीयोरसवेणी निभशुभवाणी नुतमहिमाणी य स्तन कोणी भवदखिल भुवनभवनोदरः, वैमानिकगुरु भूमाधिक गुण रामानुज कृतधामाकर करधामारि दरललामाच्छकनक दामायित निजरामालय नवकिसलयमय तोरणमालायित वनमालाधरः, कालाम्बुद मालानिभ नीलालक जालावृत बालाब्ज सलीलामल फालाङ्कसमूलामृत धाराद्वयावधीरण धीरललिततर विशदतर घन घनसार मयोर्ध्वपुण्ड्र रेखाद्वयरुचिरः, सुविकस्वर दलभास्वर कमलोदर गतमेदुर नवकेसर ततिभासुर परिपिञ्जर कनकाम्बर कलितादर ललितोदर तदालम्ब जम्भरिपु मणिस्तम्भ गम्भीरिमदम्भस्तम्भ समुज्जृम्भमाण पीवरोरुयुगल तदालम्ब पृथुल कदली मुकुल मदहरणजङ्घाल जङ्घायुगलः, नव्यदल भव्यमल पीतमल शोणिमलसन्मृदुल सत्किसलयाश्रुजलकारि बल शोणतल पदकमल निजाश्रय बलबन्दीकृत शरदिन्दुमण्डली विभ्रमदादभ्र शुभ्र पुनर्भवाधिष्ठिताङ्गुलीगाढ निपीडित पद्मावनः, जानुतलावधि लम्ब विडम्बित वारण शुण्डादण्ड विजृम्भित नीलमणिमय कल्पकशाखा विभ्रमदायि मृणाललतायित समुज्ज्वलतर कनकवलय वेल्लितैकतर बाहुदण्डयुगलः, युगपदुदित कोटि खरकर हिमकर मण्डल जाज्वल्यमान सुदर्शन पाञ्चजन्य समुत्तुङ्गित शृङ्गापर बाहुयुगलः, अभिनवशाण समुत्तेजित महामहा नीलखण्ड मदखण्डन निपुण नवीन परितप्त कार्तस्वर कवचित महनीय पृथुल सालग्राम परम्परा गुम्भित नाभिमण्डल पर्यन्त लम्बमान प्रालम्बदीप्ति समालम्बित विशाल वक्षःस्थलः, गङ्गाझर तुङ्गाकृति भङ्गावलि भङ्गावह सौधावलि बाधावह धारानिभ हारावलि दूराहत गेहान्तर मोहावह महिम मसृणित महातिमिरः, पिङ्गाकृति भृङ्गार निभाङ्गार दलाङ्गामल निष्कासित दुष्कार्यघ निष्कावलि दीपप्रभ नीपच्छवि तापप्रद कनकमालिका पिशङ्गित सर्वाङ्गः, नवदलित दलवलित मृदुललित कमलतति मदविहति चतुरतर पृथुलतर सरसतर कनकसरमय रुचिरकण्ठिका कमनीयकण्ठः, वाताशनाधिपति शयन कमन परिचरण रतिसमेताखिल फणधरतति मतिकरवर कनकमय नागाभरण परिवीताखिलाङ्गा वगमित शयन भूताहिराज जातातिशयः, रविकोटी परिपाटी धरकोटी रवराटी कितवीटी रसधाटी धरमणिगणकिरण विसरण सततविधुत तिमिरमोह गार्भगेहः, अपरिमित विविधभुवन भरिताखण्ड ब्रह्माण्डमण्डल पिचण्डिलः, आर्यधुर्यानन्तार्य पवित्र खनित्रपात पात्रीकृत निजचुबुक गतव्रणकिण विभूषण वहनसूचित श्रितजन वत्सलतातिशयः, मड्डुडिण्डिम ढमरु जर्घर काहली पटहावली मृदुमद्दलादि मृदङ्ग दुन्दुभि ढक्किकामुख हृद्य वाद्यक मधुरमङ्गल नादमेदुर नाटारभि भूपाल बिलहरि मायामालव गौल असावेरी सावेरी शुद्धसावेरी देवगान्धारी धन्यासी बेगड हिन्दुस्तानी कापी तोडि नाटकुरुञ्जी श्रीराग सहन अठाण सारङ्गी दर्बारु पन्तुवराली वराली कल्याणी भूरिकल्याणी यमुनाकल्याणी हुशेनी जञ्झोठी कौमारी कन्नड खरहरप्रिया कलहंस नादनामक्रिया मुखारी तोडी पुन्नागवराली काम्भोजी भैरवी यदुकुलकाम्भोजी आनन्दभैरवी शङ्कराभरण मोहन रेगुप्ती सौराष्ट्री नीलाम्बरी गुणक्रिया मेघगर्जनी हंसध्वनि शोकवराली मध्यमावती जेञ्जुरुटी सुरटी द्विजावन्ती मलयाम्बरी कापीपरशु धनासिरी देशिकतोडी आहिरी वसन्तगौली सन्तु केदारगौल कनकाङ्गी रत्नाङ्गी गानमूर्ती वनस्पती वाचस्पती दानवती मानरूपी सेनापती हनुमत्तोडी धेनुका नाटकप्रिया कोकिलप्रिया रूपवती गायकप्रिया वकुलाभरण चक्रवाक सूर्यकान्त हाटकाम्बरी झङ्कारध्वनी नटभैरवी कीरवाणी हरिकाम्भोदी धीरशङ्कराभरण नागानन्दिनी यागप्रियादि विसृमर सरस गानरुचिर सन्तत सन्तन्यमान नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव संवत्सरोत्सवादि विविधोत्सव कृतानन्दः श्रीमदानन्दनिलय विमानवासः, सतत पद्मालया पदपद्मरेणु सञ्चितवक्षस्तल पटवासः, श्रीश्रीनिवासः सुप्रसन्नो विजयतां. श्री^^अलर्मेल्मङ्गा नायिकासमेतः श्रीश्रीनिवास स्वामी सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भूत्वा, पवन पाटली पालाश बिल्व पुन्नाग चूत कदली चन्दन चम्पक मञ्जुल मन्दार हिञ्जुलादि तिलक मातुलुङ्ग नारिकेल क्रौञ्चाशोक माधूकामलक हिन्दुक नागकेतक पूर्णकुन्द पूर्णगन्ध रस कन्द वन वञ्जुल खर्जूर साल कोविदार हिन्ताल पनस विकट वैकसवरुण तरुघमरण विचुलङ्काश्वत्थ यक्ष वसुध वर्माध मन्त्रिणी तिन्त्रिणी बोध न्यग्रोध घटवटल जम्बूमतल्ली वीरतचुल्ली वसति वासती जीवनी पोषणी प्रमुख निखिल सन्दोह तमाल माला महित विराजमान चषक मयूर हंस भारद्वाज कोकिल चक्रवाक कपोत गरुड नारायण नानाविध पक्षिजाति समूह ब्रह्म क्षत्रिय वैश्य शूद्र नानाजात्युद्भव देवता निर्माण माणिक्य वज्र वैढूर्य गोमेधिक पुष्यराग पद्मरागेन्द्र नील प्रवालमौक्तिक स्फटिक हेम रत्नखचित धगद्धगायमान रथ गज तुरग पदाति सेना समूह भेरी मद्दल मुरवक झल्लरी शङ्ख काहल नृत्यगीत तालवाद्य कुम्भवाद्य पञ्चमुखवाद्य अहमीमार्गन्नटीवाद्य किटिकुन्तलवाद्य सुरटीचौण्डोवाद्य तिमिलकवितालवाद्य तक्कराग्रवाद्य घण्टाताडन ब्रह्मताल समताल कॊट्टरीताल ढक्करीताल ऎक्काल धारावाद्य पटहकांस्यवाद्य भरतनाट्यालङ्कार किन्नॆर किम्पुरुष रुद्रवीणा मुखवीणा वायुवीणा तुम्बुरुवीणा गान्धर्ववीणा नारदवीणा स्वरमण्डल रावणहस्तवीणास्तक्रियालङ्क्रियालङ्कृतानेकविधवाद्य वापीकूपतटाकादि गङ्गायमुना रेवावरुणा
शोणनदीशोभनदी सुवर्णमुखी वेगवती वेत्रवती क्षीरनदी बाहुनदी गरुडनदी कावेरी ताम्रपर्णी प्रमुखाः महापुण्यनद्यः सजलतीर्थैः सहोभयकूलङ्गत सदाप्रवाह ऋग्यजुस्सामाथर्वण वेदशास्त्रेतिहास पुराण सकलविद्याघोष भानुकोटिप्रकाश चन्द्रकोटि समान नित्यकल्याण परम्परोत्तरोत्तराभिवृद्धिर्भूयादिति भवन्तो महान्तोzनुगृह्णन्तु, ब्रह्मण्यो राजा धार्मिकोzस्तु, देशोयं निरुपद्रवोzस्तु, सर्वे साधुजनास्सुखिनो विलसन्तु, समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु, उत्तरोत्तराभिवृद्धिरस्तु, सकलकल्याण समृद्धिरस्तु ॥

हरिः ॐ ॥
 
SRI SRINIVASA GADYAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

śrīmadakhilamahīmaṇḍalamaṇḍanadharaṇīdhara maṇḍalākhaṇḍalasya, nikhilasurāsuravandita varāhakṣētra vibhūṣaṇasya, śēṣāchala garuḍāchala siṃhāchala vṛṣabhāchala nārāyaṇāchalāñjanāchalādi śikharimālākulasya, nāthamukha bōdhanidhivīthiguṇasābharaṇa sattvanidhi tattvanidhi bhaktiguṇapūrṇa śrīśailapūrṇa guṇavaśaṃvada paramapuruṣakṛpāpūra vibhramadatuṅgaśṛṅga galadgaganagaṅgāsamāliṅgitasya, sīmātiga guṇa rāmānujamuni nāmāṅkita bahu bhūmāśraya suradhāmālaya vanarāmāyata vanasīmāparivṛta viśaṅkaṭataṭa nirantara vijṛmbhita bhaktirasa nirgharānantāryāhārya prasravaṇadhārāpūra vibhramada salilabharabharita mahātaṭāka maṇḍitasya, kalikardama malamardana kalitōdyama vilasadyama niyamādima munigaṇaniṣēvyamāṇa pratyakṣībhavannijasalila samajjana namajjana nikhilapāpanāśanā pāpanāśana tīrthādhyāsitasya, murārisēvaka jarādipīḍita nirārtijīvana nirāśa bhūsura varātisundara surāṅganārati karāṅgasauṣṭhava kumāratākṛti kumāratāraka samāpanōdaya danūnapātaka mahāpadāmaya vihāpanōdita sakalabhuvana vidita kumāradhārābhidhāna tīrthādhiṣṭhitasya, dharaṇitala gatasakala hatakalila śubhasalila gatabahuḻa vividhamala hatichatura ruchiratara vilōkanamātra vidaḻita vividha mahāpātaka svāmipuṣkariṇī samētasya, bahusaṅkaṭa narakāvaṭa patadutkaṭa kalikaṅkaṭa kaluṣōdbhaṭa janapātaka vinipātaka ruchināṭaka karahāṭaka kalaśāhṛta kamalārata śubhamañjana jalasajjana bharabharita nijadurita hatinirata janasatata nirastanirargaḻa pēpīyamāna salila sambhṛta viśaṅkaṭa kaṭāhatīrtha vibhūṣitasya, ēvamādima bhūrimañjima sarvapātaka garvahāpaka sindhuḍambara hāriśambara vividhavipula puṇyatīrthanivaha nivāsasya, śrīmatō vēṅkaṭāchalasya śikharaśēkharamahākalpaśākhī, kharvībhavadati garvīkṛta gurumērvīśagiri mukhōrvīdhara kuladarvīkara dayitōrvīdhara śikharōrvī satata sadūrvīkṛti charaṇaghana garvacharvaṇanipuṇa tanukiraṇamasṛṇita giriśikhara śēkharatarunikara timiraḥ, vāṇīpatiśarvāṇī dayitēndrāṇiśvara mukha nāṇīyōrasavēṇī nibhaśubhavāṇī nutamahimāṇī ya stana kōṇī bhavadakhila bhuvanabhavanōdaraḥ, vaimānikaguru bhūmādhika guṇa rāmānuja kṛtadhāmākara karadhāmāri daralalāmāchChakanaka dāmāyita nijarāmālaya navakisalayamaya tōraṇamālāyita vanamālādharaḥ, kālāmbuda mālānibha nīlālaka jālāvṛta bālābja salīlāmala phālāṅkasamūlāmṛta dhārādvayāvadhīraṇa dhīralalitatara viśadatara ghana ghanasāra mayōrdhvapuṇḍra rēkhādvayaruchiraḥ, suvikasvara daḻabhāsvara kamalōdara gatamēdura navakēsara tatibhāsura paripiñjara kanakāmbara kalitādara lalitōdara tadālamba jambharipu maṇistambha gambhīrimadambhastambha samujjṛmbhamāṇa pīvarōruyugaḻa tadālamba pṛthula kadalī mukula madaharaṇajaṅghāla jaṅghāyugaḻaḥ, navyadala bhavyamala pītamala śōṇimalasanmṛdula satkisalayāśrujalakāri bala śōṇatala padakamala nijāśraya balabandīkṛta śaradindumaṇḍalī vibhramadādabhra śubhra punarbhavādhiṣṭhitāṅguḻīgāḍha nipīḍita padmāvanaḥ, jānutalāvadhi lamba viḍambita vāraṇa śuṇḍādaṇḍa vijṛmbhita nīlamaṇimaya kalpakaśākhā vibhramadāyi mṛṇāḻalatāyita samujjvalatara kanakavalaya vēllitaikatara bāhudaṇḍayugaḻaḥ, yugapadudita kōṭi kharakara himakara maṇḍala jājvalyamāna sudarśana pāñchajanya samuttuṅgita śṛṅgāpara bāhuyugaḻaḥ, abhinavaśāṇa samuttējita mahāmahā nīlakhaṇḍa madakhaṇḍana nipuṇa navīna paritapta kārtasvara kavachita mahanīya pṛthula sālagrāma paramparā gumbhita nābhimaṇḍala paryanta lambamāna prālambadīpti samālambita viśāla vakṣaḥsthalaḥ, gaṅgājhara tuṅgākṛti bhaṅgāvaḻi bhaṅgāvaha saudhāvaḻi bādhāvaha dhārānibha hārāvaḻi dūrāhata gēhāntara mōhāvaha mahima masṛṇita mahātimiraḥ, piṅgākṛti bhṛṅgāra nibhāṅgāra daḻāṅgāmala niṣkāsita duṣkāryagha niṣkāvaḻi dīpaprabha nīpachChavi tāpaprada kanakamālikā piśaṅgita sarvāṅgaḥ, navadaḻita daḻavalita mṛdulalita kamalatati madavihati chaturatara pṛthulatara sarasatara kanakasaramaya ruchirakaṇṭhikā kamanīyakaṇṭhaḥ, vātāśanādhipati śayana kamana paricharaṇa ratisamētākhila phaṇadharatati matikaravara kanakamaya nāgābharaṇa parivītākhilāṅgā vagamita śayana bhūtāhirāja jātātiśayaḥ, ravikōṭī paripāṭī dharakōṭī ravarāṭī kitavīṭī rasadhāṭī dharamaṇigaṇakiraṇa visaraṇa satatavidhuta timiramōha gārbhagēhaḥ, aparimita vividhabhuvana bharitākhaṇḍa brahmāṇḍamaṇḍala pichaṇḍilaḥ, āryadhuryānantārya pavitra khanitrapāta pātrīkṛta nijachubuka gatavraṇakiṇa vibhūṣaṇa vahanasūchita śritajana vatsalatātiśayaḥ, maḍḍuḍiṇḍima ḍhamaru jarghara kāhaḻī paṭahāvaḻī mṛdumaddalādi mṛdaṅga dundubhi ḍhakkikāmukha hṛdya vādyaka madhuramaṅgaḻa nādamēdura nāṭārabhi bhūpāḻa bilahari māyāmāḻava gauḻa asāvērī sāvērī śuddhasāvērī dēvagāndhārī dhanyāsī bēgaḍa hindustānī kāpī tōḍi nāṭakuruñjī śrīrāga sahana aṭhāṇa sāraṅgī darbāru pantuvarāḻī varāḻī kaḻyāṇī bhūrikaḻyāṇī yamunākaḻyāṇī huśēnī jañjhōṭhī kaumārī kannaḍa kharaharapriyā kalahaṃsa nādanāmakriyā mukhārī tōḍī punnāgavarāḻī kāmbhōjī bhairavī yadukulakāmbhōjī ānandabhairavī śaṅkarābharaṇa mōhana rēguptī saurāṣṭrī nīlāmbarī guṇakriyā mēghagarjanī haṃsadhvani śōkavarāḻī madhyamāvatī jēñjuruṭī suraṭī dvijāvantī malayāmbarī kāpīparaśu dhanāsirī dēśikatōḍī āhirī vasantagauḻī santu kēdāragauḻa kanakāṅgī ratnāṅgī gānamūrtī vanaspatī vāchaspatī dānavatī mānarūpī sēnāpatī hanumattōḍī dhēnukā nāṭakapriyā kōkilapriyā rūpavatī gāyakapriyā vakuḻābharaṇa chakravāka sūryakānta hāṭakāmbarī jhaṅkāradhvanī naṭabhairavī kīravāṇī harikāmbhōdī dhīraśaṅkarābharaṇa nāgānandinī yāgapriyādi visṛmara sarasa gānaruchira santata santanyamāna nityōtsava pakṣōtsava māsōtsava saṃvatsarōtsavādi vividhōtsava kṛtānandaḥ śrīmadānandanilaya vimānavāsaḥ, satata padmālayā padapadmarēṇu sañchitavakṣastala paṭavāsaḥ, śrīśrīnivāsaḥ suprasannō vijayatāṃ. śrī^^alarmēlmaṅgā nāyikāsamētaḥ śrīśrīnivāsa svāmī suprītaḥ suprasannō varadō bhūtvā, pavana pāṭalī pālāśa bilva punnāga chūta kadaḻī chandana champaka mañjuḻa mandāra hiñjulādi tilaka mātuluṅga nārikēḻa krauñchāśōka mādhūkāmalaka hinduka nāgakētaka pūrṇakunda pūrṇagandha rasa kanda vana vañjuḻa kharjūra sāla kōvidāra hintāla panasa vikaṭa vaikasavaruṇa tarughamaraṇa vichuḻaṅkāśvattha yakṣa vasudha varmādha mantriṇī tintriṇī bōdha nyagrōdha ghaṭavaṭala jambūmatallī vīratachullī vasati vāsatī jīvanī pōṣaṇī pramukha nikhila sandōha tamāla mālā mahita virājamāna chaṣaka mayūra haṃsa bhāradvāja kōkila chakravāka kapōta garuḍa nārāyaṇa nānāvidha pakṣijāti samūha brahma kṣatriya vaiśya śūdra nānājātyudbhava dēvatā nirmāṇa māṇikya vajra vaiḍhūrya gōmēdhika puṣyarāga padmarāgēndra nīla pravāḻamauktika sphaṭika hēma ratnakhachita dhagaddhagāyamāna ratha gaja turaga padāti sēnā samūha bhērī maddaḻa muravaka jhallarī śaṅkha kāhaḻa nṛtyagīta tāḻavādya kumbhavādya pañchamukhavādya ahamīmārgannaṭīvādya kiṭikuntalavādya suraṭīchauṇḍōvādya timilakavitāḻavādya takkarāgravādya ghaṇṭātāḍana brahmatāḻa samatāḻa koṭṭarītāḻa ḍhakkarītāḻa ekkāḻa dhārāvādya paṭahakāṃsyavādya bharatanāṭyālaṅkāra kinnera kimpuruṣa rudravīṇā mukhavīṇā vāyuvīṇā tumburuvīṇā gāndharvavīṇā nāradavīṇā svaramaṇḍala rāvaṇahastavīṇāstakriyālaṅkriyālaṅkṛtānēkavidhavādya vāpīkūpataṭākādi gaṅgāyamunā rēvāvaruṇā
śōṇanadīśōbhanadī suvarṇamukhī vēgavatī vētravatī kṣīranadī bāhunadī garuḍanadī kāvērī tāmraparṇī pramukhāḥ mahāpuṇyanadyaḥ sajalatīrthaiḥ sahōbhayakūlaṅgata sadāpravāha ṛgyajussāmātharvaṇa vēdaśāstrētihāsa purāṇa sakalavidyāghōṣa bhānukōṭiprakāśa chandrakōṭi samāna nityakaḻyāṇa paramparōttarōttarābhivṛddhirbhūyāditi bhavantō mahāntōznugṛhṇantu, brahmaṇyō rājā dhārmikōzstu, dēśōyaṃ nirupadravōzstu, sarvē sādhujanāssukhinō vilasantu, samastasanmaṅgaḻāni santu, uttarōttarābhivṛddhirastu, sakalakaḻyāṇa samṛddhirastu ॥

hariḥ ōṃ ॥

ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ க3த்3யம்
ஶ்ரீமத3கி2லமஹீமண்ட3லமண்ட3னத4ரணீத4ர மண்ட3லாக2ண்ட3லஸ்ய, நிகி2லஸுராஸுரவன்தி3த வராஹக்ஷேத்ர விபூ4ஷணஸ்ய, ஶேஷாசல க3ருடா3சல ஸிம்ஹாசல வ்ருஷபா4சல நாராயணாசலாஞ்ஜனாசலாதி3 ஶிக2ரிமாலாகுலஸ்ய, நாத2முக2 போ3த4னிதி4வீதி2கு3ணஸாப4ரண ஸத்த்வனிதி4 தத்த்வனிதி4 ப4க்திகு3ணபூர்ண ஶ்ரீஶைலபூர்ண கு3ணவஶம்வத3 பரமபுருஷக்ருபாபூர விப்4ரமத3துங்க3ஶ்ருங்க3 க3லத்3க3க3னக3ங்கா3ஸமாலிங்கி3தஸ்ய, ஸீமாதிக3 கு3ண ராமானுஜமுனி நாமாங்கித ப3ஹு பூ4மாஶ்ரய ஸுரதா4மாலய வனராமாயத வனஸீமாபரிவ்ருத விஶங்கடதட நிரன்தர விஜ்ரும்பி4த ப4க்திரஸ நிர்க4ரானந்தார்யாஹார்ய ப்ரஸ்ரவணதா4ராபூர விப்4ரமத3 ஸலிலப4ரப4ரித மஹாதடாக மண்டி3தஸ்ய, கலிகர்த3ம மலமர்த3ன கலிதோத்3யம விலஸத்3யம நியமாதி3ம முனிக3ணனிஷேவ்யமாண ப்ரத்யக்ஷீப4வன்னிஜஸலில ஸமஜ்ஜன நமஜ்ஜன நிகி2லபாபனாஶனா பாபனாஶன தீர்தா2த்4யாஸிதஸ்ய, முராரிஸேவக ஜராதி3பீடி3த நிரார்திஜீவன நிராஶ பூ4ஸுர வராதிஸுன்த3ர ஸுராங்க3னாரதி கராங்க3ஸௌஷ்ட2வ குமாரதாக்ருதி குமாரதாரக ஸமாபனோத3ய த3னூனபாதக மஹாபதா3மய விஹாபனோதி3த ஸகலபு4வன விதி3த குமாரதா4ராபி4தா4ன தீர்தா2தி4ஷ்டி2தஸ்ய, த4ரணிதல க3தஸகல ஹதகலில ஶுப4ஸலில க3தப3ஹுல்த3 விவித4மல ஹதிசதுர ருசிரதர விலோகனமாத்ர வித3ல்தி3த விவித4 மஹாபாதக ஸ்வாமிபுஷ்கரிணீ ஸமேதஸ்ய, ப3ஹுஸங்கட நரகாவட பதது3த்கட கலிகங்கட கலுஷோத்3ப4ட ஜனபாதக வினிபாதக ருசினாடக கரஹாடக கலஶாஹ்ருத கமலாரத ஶுப4மஞ்ஜன ஜலஸஜ்ஜன ப4ரப4ரித நிஜது3ரித ஹதினிரத ஜனஸதத நிரஸ்தனிரர்க3ல்த3 பேபீயமான ஸலில ஸம்ப்4ருத விஶங்கட கடாஹதீர்த2 விபூ4ஷிதஸ்ய, ஏவமாதி3ம பூ4ரிமஞ்ஜிம ஸர்வபாதக க3ர்வஹாபக ஸின்து4ட3ம்ப3ர ஹாரிஶம்ப3ர விவித4விபுல புண்யதீர்த2னிவஹ நிவாஸஸ்ய, ஶ்ரீமதோ வேங்கடாசலஸ்ய ஶிக2ரஶேக2ரமஹாகல்பஶாகீ2, க2ர்வீப4வத3தி க3ர்வீக்ருத கு3ருமேர்வீஶகி3ரி முகோ2ர்வீத4ர குலத3ர்வீகர த3யிதோர்வீத4ர ஶிக2ரோர்வீ ஸதத ஸதூ3ர்வீக்ருதி சரணக4ன க3ர்வசர்வணனிபுண தனுகிரணமஸ்ருணித கி3ரிஶிக2ர ஶேக2ரதருனிகர திமிர:, வாணீபதிஶர்வாணீ த3யிதேன்த்3ராணிஶ்வர முக2 நாணீயோரஸவேணீ நிப4ஶுப4வாணீ நுதமஹிமாணீ ய ஸ்தன கோணீ ப4வத3கி2ல பு4வனப4வனோத3ர:, வைமானிககு3ரு பூ4மாதி4க கு3ண ராமானுஜ க்ருததா4மாகர கரதா4மாரி த3ரலலாமாச்ச2கனக தா3மாயித நிஜராமாலய நவகிஸலயமய தோரணமாலாயித வனமாலாத4ர:, காலாம்பு3த3 மாலானிப4 நீலாலக ஜாலாவ்ருத பா3லாப்3ஜ ஸலீலாமல பா2லாங்கஸமூலாம்ருத தா4ராத்3வயாவதீ4ரண தீ4ரலலிததர விஶத3தர க4ன க4னஸார மயோர்த்4வபுண்ட்3ர ரேகா2த்3வயருசிர:, ஸுவிகஸ்வர த3ல்த3பா4ஸ்வர கமலோத3ர க3தமேது3ர நவகேஸர ததிபா4ஸுர பரிபிஞ்ஜர கனகாம்ப3ர கலிதாத3ர லலிதோத3ர ததா3லம்ப3 ஜம்ப4ரிபு மணிஸ்தம்ப4 க3ம்பீ4ரிமத3ம்ப4ஸ்தம்ப4 ஸமுஜ்ஜ்ரும்ப4மாண பீவரோருயுக3ல்த3 ததா3லம்ப3 ப்ருது2ல கத3லீ முகுல மத3ஹரணஜங்கா4ல ஜங்கா4யுக3ல்த:3, நவ்யத3ல ப4வ்யமல பீதமல ஶோணிமலஸன்ம்ருது3ல ஸத்கிஸலயாஶ்ருஜலகாரி ப3ல ஶோணதல பத3கமல நிஜாஶ்ரய ப3லப3ன்தீ3க்ருத ஶரதி3ன்து3மண்ட3லீ விப்4ரமதா3த3ப்4ர ஶுப்4ர புனர்ப4வாதி4ஷ்டி2தாங்கு3ல்தீ3கா3ட4 நிபீடி3த பத்3மாவன:, ஜானுதலாவதி4 லம்ப3 விட3ம்பி3த வாரண ஶுண்டா3த3ண்ட3 விஜ்ரும்பி4த நீலமணிமய கல்பகஶாகா2 விப்4ரமதா3யி ம்ருணால்த3லதாயித ஸமுஜ்ஜ்வலதர கனகவலய வேல்லிதைகதர பா3ஹுத3ண்ட3யுக3ல்த:3, யுக3பது3தி3த கோடி க2ரகர ஹிமகர மண்ட3ல ஜாஜ்வல்யமான ஸுத3ர்ஶன பாஞ்சஜன்ய ஸமுத்துங்கி3த ஶ்ருங்கா3பர பா3ஹுயுக3ல்த:3, அபி4னவஶாண ஸமுத்தேஜித மஹாமஹா நீலக2ண்ட3 மத3க2ண்ட3ன நிபுண நவீன பரிதப்த கார்தஸ்வர கவசித மஹனீய ப்ருது2ல ஸாலக்3ராம பரம்பரா கு3ம்பி4த நாபி4மண்ட3ல பர்யன்த லம்ப3மான ப்ராலம்ப3தீ3ப்தி ஸமாலம்பி3த விஶால வக்ஷ:ஸ்த2ல:, க3ங்கா3ஜ2ர துங்கா3க்ருதி ப4ங்கா3வல்தி3 ப4ங்கா3வஹ ஸௌதா4வல்தி3 பா3தா4வஹ தா4ரானிப4 ஹாராவல்தி3 தூ3ராஹத கே3ஹான்தர மோஹாவஹ மஹிம மஸ்ருணித மஹாதிமிர:, பிங்கா3க்ருதி ப்4ருங்கா3ர நிபா4ங்கா3ர த3ல்தா3ங்கா3மல நிஷ்காஸித து3ஷ்கார்யக4 நிஷ்காவல்தி3 தீ3பப்ரப4 நீபச்ச2வி தாபப்ரத3 கனகமாலிகா பிஶங்கி3த ஸர்வாங்க:3, நவத3ல்தி3த த3ல்த3வலித ம்ருது3லலித கமலததி மத3விஹதி சதுரதர ப்ருது2லதர ஸரஸதர கனகஸரமய ருசிரகண்டி2கா கமனீயகண்ட:2, வாதாஶனாதி4பதி ஶயன கமன பரிசரண ரதிஸமேதாகி2ல ப2ணத4ரததி மதிகரவர கனகமய நாகா3ப4ரண பரிவீதாகி2லாங்கா3 வக3மித ஶயன பூ4தாஹிராஜ ஜாதாதிஶய:, ரவிகோடீ பரிபாடீ த4ரகோடீ ரவராடீ கிதவீடீ ரஸதா4டீ த4ரமணிக3ணகிரண விஸரண ஸததவிது4த திமிரமோஹ கா3ர்ப4கே3ஹ:, அபரிமித விவித4பு4வன ப4ரிதாக2ண்ட3 ப்3ரஹ்மாண்ட3மண்ட3ல பிசண்டி3ல:, ஆர்யது4ர்யானந்தார்ய பவித்ர க2னித்ரபாத பாத்ரீக்ருத நிஜசுபு3க க3தவ்ரணகிண விபூ4ஷண வஹனஸூசித ஶ்ரிதஜன வத்ஸலதாதிஶய:, மட்3டு3டி3ண்டி3ம ட4மரு ஜர்க4ர காஹல்தீ3 படஹாவல்தீ3 ம்ருது3மத்3த3லாதி3 ம்ருத3ங்க3 து3ன்து3பி4 ட4க்கிகாமுக2 ஹ்ருத்3ய வாத்3யக மது4ரமங்க3ல்த3 நாத3மேது3ர நாடாரபி4 பூ4பால்த3 பி3லஹரி மாயாமால்த3வ கௌ3ல்த3 அஸாவேரீ ஸாவேரீ ஶுத்3த4ஸாவேரீ தே3வகா3ன்தா4ரீ த4ன்யாஸீ பே3க3ட3 ஹின்து3ஸ்தானீ காபீ தோடி3 நாடகுருஞ்ஜீ ஶ்ரீராக3 ஸஹன அடா2ண ஸாரங்கீ3 த3ர்பா3ரு பன்துவரால்தீ3 வரால்தீ3 கல்த்3யாணீ பூ4ரிகல்த்3யாணீ யமுனாகல்த்3யாணீ ஹுஶேனீ ஜஞ்ஜோ2டீ2 கௌமாரீ கன்னட3 க2ரஹரப்ரியா கலஹம்ஸ நாத3னாமக்ரியா முகா2ரீ தோடீ3 புன்னாக3வரால்தீ3 காம்போ4ஜீ பை4ரவீ யது3குலகாம்போ4ஜீ ஆனந்த3பை4ரவீ ஶங்கராப4ரண மோஹன ரேகு3ப்தீ ஸௌராஷ்ட்ரீ நீலாம்ப3ரீ கு3ணக்ரியா மேக4க3ர்ஜனீ ஹம்ஸத்4வனி ஶோகவரால்தீ3 மத்4யமாவதீ ஜேஞ்ஜுருடீ ஸுரடீ த்3விஜாவன்தீ மலயாம்ப3ரீ காபீபரஶு த4னாஸிரீ தே3ஶிகதோடீ3 ஆஹிரீ வஸன்தகௌ3ல்தீ3 ஸன்து கேதா3ரகௌ3ல்த3 கனகாங்கீ3 ரத்னாங்கீ3 கா3னமூர்தீ வனஸ்பதீ வாசஸ்பதீ தா3னவதீ மானரூபீ ஸேனாபதீ ஹனுமத்தோடீ3 தே4னுகா நாடகப்ரியா கோகிலப்ரியா ரூபவதீ கா3யகப்ரியா வகுல்தா3ப4ரண சக்ரவாக ஸூர்யகான்த ஹாடகாம்ப3ரீ ஜ2ங்காரத்4வனீ நடபை4ரவீ கீரவாணீ ஹரிகாம்போ4தீ3 தீ4ரஶங்கராப4ரண நாகா3னந்தி3னீ யாக3ப்ரியாதி3 விஸ்ருமர ஸரஸ கா3னருசிர ஸன்தத ஸன்தன்யமான நித்யோத்ஸவ பக்ஷோத்ஸவ மாஸோத்ஸவ ஸம்வத்ஸரோத்ஸவாதி3 விவிதோ4த்ஸவ க்ருதானந்த:3 ஶ்ரீமதா3னந்த3னிலய விமானவாஸ:, ஸதத பத்3மாலயா பத3பத்3மரேணு ஸஞ்சிதவக்ஷஸ்தல படவாஸ:, ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸ: ஸுப்ரஸன்னோ விஜயதாம். ஶ்ரீ^^அலர்மேல்மங்கா3 நாயிகாஸமேத: ஶ்ரீஶ்ரீனிவாஸ ஸ்வாமீ ஸுப்ரீத: ஸுப்ரஸன்னோ வரதோ3 பூ4த்வா, பவன பாடலீ பாலாஶ பி3ல்வ புன்னாக3 சூத கத3ல்தீ3 சன்த3ன சம்பக மஞ்ஜுல்த3 மன்தா3ர ஹிஞ்ஜுலாதி3 திலக மாதுலுங்க3 நாரிகேல்த3 க்ரௌஞ்சாஶோக மாதூ4காமலக ஹின்து3க நாக3கேதக பூர்ணகுன்த3 பூர்ணக3ன்த4 ரஸ கன்த3 வன வஞ்ஜுல்த3 க2ர்ஜூர ஸால கோவிதா3ர ஹின்தால பனஸ விகட வைகஸவருண தருக4மரண விசுல்த3ங்காஶ்வத்த2 யக்ஷ வஸுத4 வர்மாத4 மன்த்ரிணீ தின்த்ரிணீ போ3த4 ந்யக்3ரோத4 க4டவடல ஜம்பூ3மதல்லீ வீரதசுல்லீ வஸதி வாஸதீ ஜீவனீ போஷணீ ப்ரமுக2 நிகி2ல ஸன்தோ3ஹ தமால மாலா மஹித விராஜமான சஷக மயூர ஹம்ஸ பா4ரத்3வாஜ கோகில சக்ரவாக கபோத க3ருட3 நாராயண நானாவித4 பக்ஷிஜாதி ஸமூஹ ப்3ரஹ்ம க்ஷத்ரிய வைஶ்ய ஶூத்3ர நானாஜாத்யுத்3ப4வ தே3வதா நிர்மாண மாணிக்ய வஜ்ர வைடூ4ர்ய கோ3மேதி4க புஷ்யராக3 பத்3மராகே3ன்த்3ர நீல ப்ரவால்த3மௌக்திக ஸ்ப2டிக ஹேம ரத்னக2சித த4க3த்3த4கா3யமான ரத2 கஜ3 துரக3 பதா3தி ஸேனா ஸமூஹ பே4ரீ மத்3த3ல்த3 முரவக ஜ2ல்லரீ ஶங்க3 காஹல்த3 ந்ருத்யகீ3த தால்த3வாத்3ய கும்ப4வாத்3ய பஞ்சமுக2வாத்3ய அஹமீமார்க3ன்னடீவாத்3ய கிடிகுன்தலவாத்3ய ஸுரடீசௌண்டோ3வாத்3ய திமிலகவிதால்த3வாத்3ய தக்கராக்3ரவாத்3ய க4ண்டாதாட3ன ப்3ரஹ்மதால்த3 ஸமதால்த3 கொட்டரீதால்த3 ட4க்கரீதால்த3 எக்கால்த3 தா4ராவாத்3ய படஹகாம்ஸ்யவாத்3ய ப4ரதனாட்யாலங்கார கின்னெர கிம்புருஷ ருத்3ரவீணா முக2வீணா வாயுவீணா தும்பு3ருவீணா கா3ன்த4ர்வவீணா நாரத3வீணா ஸ்வரமண்ட3ல ராவணஹஸ்தவீணாஸ்தக்ரியாலங்க்ரியாலங்க்ருதானேகவித4வாத்3ய வாபீகூபதடாகாதி3 க3ங்கா3யமுனா ரேவாவருணா
ஶோணனதீ3ஶோப4னதீ3 ஸுவர்ணமுகீ2 வேக3வதீ வேத்ரவதீ க்ஷீரனதீ3 பா3ஹுனதீ3 க3ருட3னதீ3 காவேரீ தாம்ரபர்ணீ ப்ரமுகா2: மஹாபுண்யனத்3ய: ஸஜலதீர்தை2: ஸஹோப4யகூலங்க3த ஸதா3ப்ரவாஹ ருக்3யஜுஸ்ஸாமாத2ர்வண வேத3ஶாஸ்த்ரேதிஹாஸ புராண ஸகலவித்3யாகோ4ஷ பா4னுகோடிப்ரகாஶ சன்த்3ரகோடி ஸமான நித்யகல்த்3யாண பரம்பரோத்தரோத்தராபி4வ்ருத்3தி4ர்பூ4யாதி3தி ப4வன்தோ மஹான்தோzனுக்3ருஹ்ணன்து, ப்3ரஹ்மண்யோ ராஜா தா4ர்மிகோzஸ்து, தே3ஶோயம் நிருபத்3ரவோzஸ்து, ஸர்வே ஸாது4ஜனாஸ்ஸுகி2னோ விலஸன்து, ஸமஸ்தஸன்மங்க3ல்தா3னி ஸன்து, உத்தரோத்தராபி4வ்ருத்3தி4ரஸ்து, ஸகலகல்த்3யாண ஸம்ருத்3தி4ரஸ்து ॥

ஹரி: ஓம் ॥
 
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗದ್ಯಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಶ್ರೀಮದಖಿಲಮಹೀಮಂಡಲಮಂಡನಧರಣೀಧರ ಮಂಡಲಾಖಂಡಲಸ್ಯ, ನಿಖಿಲಸುರಾಸುರವಂದಿತ ವರಾಹಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭೂಷಣಸ್ಯ, ಶೇಷಾಚಲ ಗರುಡಾಚಲ ಸಿಂಹಾಚಲ ವೃಷಭಾಚಲ ನಾರಾಯಣಾಚಲಾಂಜನಾಚಲಾದಿ ಶಿಖರಿಮಾಲಾಕುಲಸ್ಯ, ನಾಥಮುಖ ಬೋಧನಿಧಿವೀಥಿಗುಣಸಾಭರಣ ಸತ್ತ್ವನಿಧಿ ತತ್ತ್ವನಿಧಿ ಭಕ್ತಿಗುಣಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಶೈಲಪೂರ್ಣ ಗುಣವಶಂವದ ಪರಮಪುರುಷಕೃಪಾಪೂರ ವಿಭ್ರಮದತುಂಗಶೃಂಗ ಗಲದ್ಗಗನಗಂಗಾಸಮಾಲಿಂಗಿತಸ್ಯ, ಸೀಮಾತಿಗ ಗುಣ ರಾಮಾನುಜಮುನಿ ನಾಮಾಂಕಿತ ಬಹು ಭೂಮಾಶ್ರಯ ಸುರಧಾಮಾಲಯ ವನರಾಮಾಯತ ವನಸೀಮಾಪರಿವೃತ ವಿಶಂಕಟತಟ ನಿರಂತರ ವಿಜೃಂಭಿತ ಭಕ್ತಿರಸ ನಿರ್ಘರಾನಂತಾರ್ಯಾಹಾರ್ಯ ಪ್ರಸ್ರವಣಧಾರಾಪೂರ ವಿಭ್ರಮದ ಸಲಿಲಭರಭರಿತ ಮಹಾತಟಾಕ ಮಂಡಿತಸ್ಯ, ಕಲಿಕರ್ದಮ ಮಲಮರ್ದನ ಕಲಿತೋದ್ಯಮ ವಿಲಸದ್ಯಮ ನಿಯಮಾದಿಮ ಮುನಿಗಣನಿಷೇವ್ಯಮಾಣ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಭವನ್ನಿಜಸಲಿಲ ಸಮಜ್ಜನ ನಮಜ್ಜನ ನಿಖಿಲಪಾಪನಾಶನಾ ಪಾಪನಾಶನ ತೀರ್ಥಾಧ್ಯಾಸಿತಸ್ಯ, ಮುರಾರಿಸೇವಕ ಜರಾದಿಪೀಡಿತ ನಿರಾರ್ತಿಜೀವನ ನಿರಾಶ ಭೂಸುರ ವರಾತಿಸುಂದರ ಸುರಾಂಗನಾರತಿ ಕರಾಂಗಸೌಷ್ಠವ ಕುಮಾರತಾಕೃತಿ ಕುಮಾರತಾರಕ ಸಮಾಪನೋದಯ ದನೂನಪಾತಕ ಮಹಾಪದಾಮಯ ವಿಹಾಪನೋದಿತ ಸಕಲಭುವನ ವಿದಿತ ಕುಮಾರಧಾರಾಭಿಧಾನ ತೀರ್ಥಾಧಿಷ್ಠಿತಸ್ಯ, ಧರಣಿತಲ ಗತಸಕಲ ಹತಕಲಿಲ ಶುಭಸಲಿಲ ಗತಬಹುಳ ವಿವಿಧಮಲ ಹತಿಚತುರ ರುಚಿರತರ ವಿಲೋಕನಮಾತ್ರ ವಿದಳಿತ ವಿವಿಧ ಮಹಾಪಾತಕ ಸ್ವಾಮಿಪುಷ್ಕರಿಣೀ ಸಮೇತಸ್ಯ, ಬಹುಸಂಕಟ ನರಕಾವಟ ಪತದುತ್ಕಟ ಕಲಿಕಂಕಟ ಕಲುಷೋದ್ಭಟ ಜನಪಾತಕ ವಿನಿಪಾತಕ ರುಚಿನಾಟಕ ಕರಹಾಟಕ ಕಲಶಾಹೃತ ಕಮಲಾರತ ಶುಭಮಂಜನ ಜಲಸಜ್ಜನ ಭರಭರಿತ ನಿಜದುರಿತ ಹತಿನಿರತ ಜನಸತತ ನಿರಸ್ತನಿರರ್ಗಳ ಪೇಪೀಯಮಾನ ಸಲಿಲ ಸಂಭೃತ ವಿಶಂಕಟ ಕಟಾಹತೀರ್ಥ ವಿಭೂಷಿತಸ್ಯ, ಏವಮಾದಿಮ ಭೂರಿಮಂಜಿಮ ಸರ್ವಪಾತಕ ಗರ್ವಹಾಪಕ ಸಿಂಧುಡಂಬರ ಹಾರಿಶಂಬರ ವಿವಿಧವಿಪುಲ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನಿವಹ ನಿವಾಸಸ್ಯ, ಶ್ರೀಮತೋ ವೇಂಕಟಾಚಲಸ್ಯ ಶಿಖರಶೇಖರಮಹಾಕಲ್ಪಶಾಖೀ, ಖರ್ವೀಭವದತಿ ಗರ್ವೀಕೃತ ಗುರುಮೇರ್ವೀಶಗಿರಿ ಮುಖೋರ್ವೀಧರ ಕುಲದರ್ವೀಕರ ದಯಿತೋರ್ವೀಧರ ಶಿಖರೋರ್ವೀ ಸತತ ಸದೂರ್ವೀಕೃತಿ ಚರಣಘನ ಗರ್ವಚರ್ವಣನಿಪುಣ ತನುಕಿರಣಮಸೃಣಿತ ಗಿರಿಶಿಖರ ಶೇಖರತರುನಿಕರ ತಿಮಿರಃ, ವಾಣೀಪತಿಶರ್ವಾಣೀ ದಯಿತೇಂದ್ರಾಣಿಶ್ವರ ಮುಖ ನಾಣೀಯೋರಸವೇಣೀ ನಿಭಶುಭವಾಣೀ ನುತಮಹಿಮಾಣೀ ಯ ಸ್ತನ ಕೋಣೀ ಭವದಖಿಲ ಭುವನಭವನೋದರಃ, ವೈಮಾನಿಕಗುರು ಭೂಮಾಧಿಕ ಗುಣ ರಾಮಾನುಜ ಕೃತಧಾಮಾಕರ ಕರಧಾಮಾರಿ ದರಲಲಾಮಾಚ್ಛಕನಕ ದಾಮಾಯಿತ ನಿಜರಾಮಾಲಯ ನವಕಿಸಲಯಮಯ ತೋರಣಮಾಲಾಯಿತ ವನಮಾಲಾಧರಃ, ಕಾಲಾಂಬುದ ಮಾಲಾನಿಭ ನೀಲಾಲಕ ಜಾಲಾವೃತ ಬಾಲಾಬ್ಜ ಸಲೀಲಾಮಲ ಫಾಲಾಂಕಸಮೂಲಾಮೃತ ಧಾರಾದ್ವಯಾವಧೀರಣ ಧೀರಲಲಿತತರ ವಿಶದತರ ಘನ ಘನಸಾರ ಮಯೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರ ರೇಖಾದ್ವಯರುಚಿರಃ, ಸುವಿಕಸ್ವರ ದಳಭಾಸ್ವರ ಕಮಲೋದರ ಗತಮೇದುರ ನವಕೇಸರ ತತಿಭಾಸುರ ಪರಿಪಿಂಜರ ಕನಕಾಂಬರ ಕಲಿತಾದರ ಲಲಿತೋದರ ತದಾಲಂಬ ಜಂಭರಿಪು ಮಣಿಸ್ತಂಭ ಗಂಭೀರಿಮದಂಭಸ್ತಂಭ ಸಮುಜ್ಜೃಂಭಮಾಣ ಪೀವರೋರುಯುಗಳ ತದಾಲಂಬ ಪೃಥುಲ ಕದಲೀ ಮುಕುಲ ಮದಹರಣಜಂಘಾಲ ಜಂಘಾಯುಗಳಃ, ನವ್ಯದಲ ಭವ್ಯಮಲ ಪೀತಮಲ ಶೋಣಿಮಲಸನ್ಮೃದುಲ ಸತ್ಕಿಸಲಯಾಶ್ರುಜಲಕಾರಿ ಬಲ ಶೋಣತಲ ಪದಕಮಲ ನಿಜಾಶ್ರಯ ಬಲಬಂದೀಕೃತ ಶರದಿಂದುಮಂಡಲೀ ವಿಭ್ರಮದಾದಭ್ರ ಶುಭ್ರ ಪುನರ್ಭವಾಧಿಷ್ಠಿತಾಂಗುಳೀಗಾಢ ನಿಪೀಡಿತ ಪದ್ಮಾವನಃ, ಜಾನುತಲಾವಧಿ ಲಂಬ ವಿಡಂಬಿತ ವಾರಣ ಶುಂಡಾದಂಡ ವಿಜೃಂಭಿತ ನೀಲಮಣಿಮಯ ಕಲ್ಪಕಶಾಖಾ ವಿಭ್ರಮದಾಯಿ ಮೃಣಾಳಲತಾಯಿತ ಸಮುಜ್ಜ್ವಲತರ ಕನಕವಲಯ ವೇಲ್ಲಿತೈಕತರ ಬಾಹುದಂಡಯುಗಳಃ, ಯುಗಪದುದಿತ ಕೋಟಿ ಖರಕರ ಹಿಮಕರ ಮಂಡಲ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನ ಸುದರ್ಶನ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಸಮುತ್ತುಂಗಿತ ಶೃಂಗಾಪರ ಬಾಹುಯುಗಳಃ, ಅಭಿನವಶಾಣ ಸಮುತ್ತೇಜಿತ ಮಹಾಮಹಾ ನೀಲಖಂಡ ಮದಖಂಡನ ನಿಪುಣ ನವೀನ ಪರಿತಪ್ತ ಕಾರ್ತಸ್ವರ ಕವಚಿತ ಮಹನೀಯ ಪೃಥುಲ ಸಾಲಗ್ರಾಮ ಪರಂಪರಾ ಗುಂಭಿತ ನಾಭಿಮಂಡಲ ಪರ್ಯಂತ ಲಂಬಮಾನ ಪ್ರಾಲಂಬದೀಪ್ತಿ ಸಮಾಲಂಬಿತ ವಿಶಾಲ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲಃ, ಗಂಗಾಝರ ತುಂಗಾಕೃತಿ ಭಂಗಾವಳಿ ಭಂಗಾವಹ ಸೌಧಾವಳಿ ಬಾಧಾವಹ ಧಾರಾನಿಭ ಹಾರಾವಳಿ ದೂರಾಹತ ಗೇಹಾಂತರ ಮೋಹಾವಹ ಮಹಿಮ ಮಸೃಣಿತ ಮಹಾತಿಮಿರಃ, ಪಿಂಗಾಕೃತಿ ಭೃಂಗಾರ ನಿಭಾಂಗಾರ ದಳಾಂಗಾಮಲ ನಿಷ್ಕಾಸಿತ ದುಷ್ಕಾರ್ಯಘ ನಿಷ್ಕಾವಳಿ ದೀಪಪ್ರಭ ನೀಪಚ್ಛವಿ ತಾಪಪ್ರದ ಕನಕಮಾಲಿಕಾ ಪಿಶಂಗಿತ ಸರ್ವಾಂಗಃ, ನವದಳಿತ ದಳವಲಿತ ಮೃದುಲಲಿತ ಕಮಲತತಿ ಮದವಿಹತಿ ಚತುರತರ ಪೃಥುಲತರ ಸರಸತರ ಕನಕಸರಮಯ ರುಚಿರಕಂಠಿಕಾ ಕಮನೀಯಕಂಠಃ, ವಾತಾಶನಾಧಿಪತಿ ಶಯನ ಕಮನ ಪರಿಚರಣ ರತಿಸಮೇತಾಖಿಲ ಫಣಧರತತಿ ಮತಿಕರವರ ಕನಕಮಯ ನಾಗಾಭರಣ ಪರಿವೀತಾಖಿಲಾಂಗಾ ವಗಮಿತ ಶಯನ ಭೂತಾಹಿರಾಜ ಜಾತಾತಿಶಯಃ, ರವಿಕೋಟೀ ಪರಿಪಾಟೀ ಧರಕೋಟೀ ರವರಾಟೀ ಕಿತವೀಟೀ ರಸಧಾಟೀ ಧರಮಣಿಗಣಕಿರಣ ವಿಸರಣ ಸತತವಿಧುತ ತಿಮಿರಮೋಹ ಗಾರ್ಭಗೇಹಃ, ಅಪರಿಮಿತ ವಿವಿಧಭುವನ ಭರಿತಾಖಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮಂಡಲ ಪಿಚಂಡಿಲಃ, ಆರ್ಯಧುರ್ಯಾನಂತಾರ್ಯ ಪವಿತ್ರ ಖನಿತ್ರಪಾತ ಪಾತ್ರೀಕೃತ ನಿಜಚುಬುಕ ಗತವ್ರಣಕಿಣ ವಿಭೂಷಣ ವಹನಸೂಚಿತ ಶ್ರಿತಜನ ವತ್ಸಲತಾತಿಶಯಃ, ಮಡ್ಡುಡಿಂಡಿಮ ಢಮರು ಜರ್ಘರ ಕಾಹಳೀ ಪಟಹಾವಳೀ ಮೃದುಮದ್ದಲಾದಿ ಮೃದಂಗ ದುಂದುಭಿ ಢಕ್ಕಿಕಾಮುಖ ಹೃದ್ಯ ವಾದ್ಯಕ ಮಧುರಮಂಗಳ ನಾದಮೇದುರ ನಾಟಾರಭಿ ಭೂಪಾಳ ಬಿಲಹರಿ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳ ಅಸಾವೇರೀ ಸಾವೇರೀ ಶುದ್ಧಸಾವೇರೀ ದೇವಗಾಂಧಾರೀ ಧನ್ಯಾಸೀ ಬೇಗಡ ಹಿಂದುಸ್ತಾನೀ ಕಾಪೀ ತೋಡಿ ನಾಟಕುರುಂಜೀ ಶ್ರೀರಾಗ ಸಹನ ಅಠಾಣ ಸಾರಂಗೀ ದರ್ಬಾರು ಪಂತುವರಾಳೀ ವರಾಳೀ ಕಳ್ಯಾಣೀ ಭೂರಿಕಳ್ಯಾಣೀ ಯಮುನಾಕಳ್ಯಾಣೀ ಹುಶೇನೀ ಜಂಝೋಠೀ ಕೌಮಾರೀ ಕನ್ನಡ ಖರಹರಪ್ರಿಯಾ ಕಲಹಂಸ ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯಾ ಮುಖಾರೀ ತೋಡೀ ಪುನ್ನಾಗವರಾಳೀ ಕಾಂಭೋಜೀ ಭೈರವೀ ಯದುಕುಲಕಾಂಭೋಜೀ ಆನಂದಭೈರವೀ ಶಂಕರಾಭರಣ ಮೋಹನ ರೇಗುಪ್ತೀ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೀ ನೀಲಾಂಬರೀ ಗುಣಕ್ರಿಯಾ ಮೇಘಗರ್ಜನೀ ಹಂಸಧ್ವನಿ ಶೋಕವರಾಳೀ ಮಧ್ಯಮಾವತೀ ಜೇಂಜುರುಟೀ ಸುರಟೀ ದ್ವಿಜಾವಂತೀ ಮಲಯಾಂಬರೀ ಕಾಪೀಪರಶು ಧನಾಸಿರೀ ದೇಶಿಕತೋಡೀ ಆಹಿರೀ ವಸಂತಗೌಳೀ ಸಂತು ಕೇದಾರಗೌಳ ಕನಕಾಂಗೀ ರತ್ನಾಂಗೀ ಗಾನಮೂರ್ತೀ ವನಸ್ಪತೀ ವಾಚಸ್ಪತೀ ದಾನವತೀ ಮಾನರೂಪೀ ಸೇನಾಪತೀ ಹನುಮತ್ತೋಡೀ ಧೇನುಕಾ ನಾಟಕಪ್ರಿಯಾ ಕೋಕಿಲಪ್ರಿಯಾ ರೂಪವತೀ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯಾ ವಕುಳಾಭರಣ ಚಕ್ರವಾಕ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹಾಟಕಾಂಬರೀ ಝಂಕಾರಧ್ವನೀ ನಟಭೈರವೀ ಕೀರವಾಣೀ ಹರಿಕಾಂಭೋದೀ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ನಾಗಾನಂದಿನೀ ಯಾಗಪ್ರಿಯಾದಿ ವಿಸೃಮರ ಸರಸ ಗಾನರುಚಿರ ಸಂತತ ಸಂತನ್ಯಮಾನ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪಕ್ಷೋತ್ಸವ ಮಾಸೋತ್ಸವ ಸಂವತ್ಸರೋತ್ಸವಾದಿ ವಿವಿಧೋತ್ಸವ ಕೃತಾನಂದಃ ಶ್ರೀಮದಾನಂದನಿಲಯ ವಿಮಾನವಾಸಃ, ಸತತ ಪದ್ಮಾಲಯಾ ಪದಪದ್ಮರೇಣು ಸಂಚಿತವಕ್ಷಸ್ತಲ ಪಟವಾಸಃ, ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವಿಜಯತಾಂ. ಶ್ರೀ^^ಅಲರ್ಮೇಲ್ಮಂಗಾ ನಾಯಿಕಾಸಮೇತಃ ಶ್ರೀಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮೀ ಸುಪ್ರೀತಃ ಸುಪ್ರಸನ್ನೋ ವರದೋ ಭೂತ್ವಾ, ಪವನ ಪಾಟಲೀ ಪಾಲಾಶ ಬಿಲ್ವ ಪುನ್ನಾಗ ಚೂತ ಕದಳೀ ಚಂದನ ಚಂಪಕ ಮಂಜುಳ ಮಂದಾರ ಹಿಂಜುಲಾದಿ ತಿಲಕ ಮಾತುಲುಂಗ ನಾರಿಕೇಳ ಕ್ರೌಂಚಾಶೋಕ ಮಾಧೂಕಾಮಲಕ ಹಿಂದುಕ ನಾಗಕೇತಕ ಪೂರ್ಣಕುಂದ ಪೂರ್ಣಗಂಧ ರಸ ಕಂದ ವನ ವಂಜುಳ ಖರ್ಜೂರ ಸಾಲ ಕೋವಿದಾರ ಹಿಂತಾಲ ಪನಸ ವಿಕಟ ವೈಕಸವರುಣ ತರುಘಮರಣ ವಿಚುಳಂಕಾಶ್ವತ್ಥ ಯಕ್ಷ ವಸುಧ ವರ್ಮಾಧ ಮಂತ್ರಿಣೀ ತಿಂತ್ರಿಣೀ ಬೋಧ ನ್ಯಗ್ರೋಧ ಘಟವಟಲ ಜಂಬೂಮತಲ್ಲೀ ವೀರತಚುಲ್ಲೀ ವಸತಿ ವಾಸತೀ ಜೀವನೀ ಪೋಷಣೀ ಪ್ರಮುಖ ನಿಖಿಲ ಸಂದೋಹ ತಮಾಲ ಮಾಲಾ ಮಹಿತ ವಿರಾಜಮಾನ ಚಷಕ ಮಯೂರ ಹಂಸ ಭಾರದ್ವಾಜ ಕೋಕಿಲ ಚಕ್ರವಾಕ ಕಪೋತ ಗರುಡ ನಾರಾಯಣ ನಾನಾವಿಧ ಪಕ್ಷಿಜಾತಿ ಸಮೂಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ನಾನಾಜಾತ್ಯುದ್ಭವ ದೇವತಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಗೋಮೇಧಿಕ ಪುಷ್ಯರಾಗ ಪದ್ಮರಾಗೇಂದ್ರ ನೀಲ ಪ್ರವಾಳಮೌಕ್ತಿಕ ಸ್ಫಟಿಕ ಹೇಮ ರತ್ನಖಚಿತ ಧಗದ್ಧಗಾಯಮಾನ ರಥ ಗಜ ತುರಗ ಪದಾತಿ ಸೇನಾ ಸಮೂಹ ಭೇರೀ ಮದ್ದಳ ಮುರವಕ ಝಲ್ಲರೀ ಶಂಖ ಕಾಹಳ ನೃತ್ಯಗೀತ ತಾಳವಾದ್ಯ ಕುಂಭವಾದ್ಯ ಪಂಚಮುಖವಾದ್ಯ ಅಹಮೀಮಾರ್ಗನ್ನಟೀವಾದ್ಯ ಕಿಟಿಕುಂತಲವಾದ್ಯ ಸುರಟೀಚೌಂಡೋವಾದ್ಯ ತಿಮಿಲಕವಿತಾಳವಾದ್ಯ ತಕ್ಕರಾಗ್ರವಾದ್ಯ ಘಂಟಾತಾಡನ ಬ್ರಹ್ಮತಾಳ ಸಮತಾಳ ಕೊಟ್ಟರೀತಾಳ ಢಕ್ಕರೀತಾಳ ಎಕ್ಕಾಳ ಧಾರಾವಾದ್ಯ ಪಟಹಕಾಂಸ್ಯವಾದ್ಯ ಭರತನಾಟ್ಯಾಲಂಕಾರ ಕಿನ್ನೆರ ಕಿಂಪುರುಷ ರುದ್ರವೀಣಾ ಮುಖವೀಣಾ ವಾಯುವೀಣಾ ತುಂಬುರುವೀಣಾ ಗಾಂಧರ್ವವೀಣಾ ನಾರದವೀಣಾ ಸ್ವರಮಂಡಲ ರಾವಣಹಸ್ತವೀಣಾಸ್ತಕ್ರಿಯಾಲಂಕ್ರಿಯಾಲಂಕೃತಾನೇಕವಿಧವಾದ್ಯ ವಾಪೀಕೂಪತಟಾಕಾದಿ ಗಂಗಾಯಮುನಾ ರೇವಾವರುಣಾ
ಶೋಣನದೀಶೋಭನದೀ ಸುವರ್ಣಮುಖೀ ವೇಗವತೀ ವೇತ್ರವತೀ ಕ್ಷೀರನದೀ ಬಾಹುನದೀ ಗರುಡನದೀ ಕಾವೇರೀ ತಾಮ್ರಪರ್ಣೀ ಪ್ರಮುಖಾಃ ಮಹಾಪುಣ್ಯನದ್ಯಃ ಸಜಲತೀರ್ಥೈಃ ಸಹೋಭಯಕೂಲಂಗತ ಸದಾಪ್ರವಾಹ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಣ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಸಕಲವಿದ್ಯಾಘೋಷ ಭಾನುಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶ ಚಂದ್ರಕೋಟಿ ಸಮಾನ ನಿತ್ಯಕಳ್ಯಾಣ ಪರಂಪರೋತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರ್ಭೂಯಾದಿತಿ ಭವಂತೋ ಮಹಾಂತೋzನುಗೃಹ್ಣಂತು, ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋ ರಾಜಾ ಧಾರ್ಮಿಕೋzಸ್ತು, ದೇಶೋಯಂ ನಿರುಪದ್ರವೋzಸ್ತು, ಸರ್ವೇ ಸಾಧುಜನಾಸ್ಸುಖಿನೋ ವಿಲಸಂತು, ಸಮಸ್ತಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಸಂತು, ಉತ್ತರೋತ್ತರಾಭಿವೃದ್ಧಿರಸ್ತು, ಸಕಲಕಳ್ಯಾಣ ಸಮೃದ್ಧಿರಸ್ತು ॥

ಹರಿಃ ಓಂ ॥

ശ്രീ ശ്രീനിവാസ ഗദ്യമ്
ശ്രീമദഖിലമഹീമംഡലമംഡനധരണീധര മംഡലാഖംഡലസ്യ, നിഖിലസുരാസുരവംദിത വരാഹക്ഷേത്ര വിഭൂഷണസ്യ, ശേഷാചല ഗരുഡാചല സിംഹാചല വൃഷഭാചല നാരായണാചലാംജനാചലാദി ശിഖരിമാലാകുലസ്യ, നാഥമുഖ ബോധനിധിവീഥിഗുണസാഭരണ സത്ത്വനിധി തത്ത്വനിധി ഭക്തിഗുണപൂര്ണ ശ്രീശൈലപൂര്ണ ഗുണവശംവദ പരമപുരുഷകൃപാപൂര വിഭ്രമദതുംഗശൃംഗ ഗലദ്ഗഗനഗംഗാസമാലിംഗിതസ്യ, സീമാതിഗ ഗുണ രാമാനുജമുനി നാമാംകിത ബഹു ഭൂമാശ്രയ സുരധാമാലയ വനരാമായത വനസീമാപരിവൃത വിശംകടതട നിരംതര വിജൃംഭിത ഭക്തിരസ നിര്ഘരാനംതാര്യാഹാര്യ പ്രസ്രവണധാരാപൂര വിഭ്രമദ സലിലഭരഭരിത മഹാതടാക മംഡിതസ്യ, കലികര്ദമ മലമര്ദന കലിതോദ്യമ വിലസദ്യമ നിയമാദിമ മുനിഗണനിഷേവ്യമാണ പ്രത്യക്ഷീഭവന്നിജസലില സമജ്ജന നമജ്ജന നിഖിലപാപനാശനാ പാപനാശന തീര്ഥാധ്യാസിതസ്യ, മുരാരിസേവക ജരാദിപീഡിത നിരാര്തിജീവന നിരാശ ഭൂസുര വരാതിസുംദര സുരാംഗനാരതി കരാംഗസൌഷ്ഠവ കുമാരതാകൃതി കുമാരതാരക സമാപനോദയ ദനൂനപാതക മഹാപദാമയ വിഹാപനോദിത സകലഭുവന വിദിത കുമാരധാരാഭിധാന തീര്ഥാധിഷ്ഠിതസ്യ, ധരണിതല ഗതസകല ഹതകലില ശുഭസലില ഗതബഹുള വിവിധമല ഹതിചതുര രുചിരതര വിലോകനമാത്ര വിദളിത വിവിധ മഹാപാതക സ്വാമിപുഷ്കരിണീ സമേതസ്യ, ബഹുസംകട നരകാവട പതദുത്കട കലികംകട കലുഷോദ്ഭട ജനപാതക വിനിപാതക രുചിനാടക കരഹാടക കലശാഹൃത കമലാരത ശുഭമംജന ജലസജ്ജന ഭരഭരിത നിജദുരിത ഹതിനിരത ജനസതത നിരസ്തനിരര്ഗള പേപീയമാന സലില സംഭൃത വിശംകട കടാഹതീര്ഥ വിഭൂഷിതസ്യ, ഏവമാദിമ ഭൂരിമംജിമ സര്വപാതക ഗര്വഹാപക സിംധുഡംബര ഹാരിശംബര വിവിധവിപുല പുണ്യതീര്ഥനിവഹ നിവാസസ്യ, ശ്രീമതോ വേംകടാചലസ്യ ശിഖരശേഖരമഹാകല്പശാഖീ, ഖര്വീഭവദതി ഗര്വീകൃത ഗുരുമേര്വീശഗിരി മുഖോര്വീധര കുലദര്വീകര ദയിതോര്വീധര ശിഖരോര്വീ സതത സദൂര്വീകൃതി ചരണഘന ഗര്വചര്വണനിപുണ തനുകിരണമസൃണിത ഗിരിശിഖര ശേഖരതരുനികര തിമിരഃ, വാണീപതിശര്വാണീ ദയിതേംദ്രാണിശ്വര മുഖ നാണീയോരസവേണീ നിഭശുഭവാണീ നുതമഹിമാണീ യ സ്തന കോണീ ഭവദഖില ഭുവനഭവനോദരഃ, വൈമാനികഗുരു ഭൂമാധിക ഗുണ രാമാനുജ കൃതധാമാകര കരധാമാരി ദരലലാമാച്ഛകനക ദാമായിത നിജരാമാലയ നവകിസലയമയ തോരണമാലായിത വനമാലാധരഃ, കാലാംബുദ മാലാനിഭ നീലാലക ജാലാവൃത ബാലാബ്ജ സലീലാമല ഫാലാംകസമൂലാമൃത ധാരാദ്വയാവധീരണ ധീരലലിതതര വിശദതര ഘന ഘനസാര മയോര്ധ്വപുംഡ്ര രേഖാദ്വയരുചിരഃ, സുവികസ്വര ദളഭാസ്വര കമലോദര ഗതമേദുര നവകേസര തതിഭാസുര പരിപിംജര കനകാംബര കലിതാദര ലലിതോദര തദാലംബ ജംഭരിപു മണിസ്തംഭ ഗംഭീരിമദംഭസ്തംഭ സമുജ്ജൃംഭമാണ പീവരോരുയുഗള തദാലംബ പൃഥുല കദലീ മുകുല മദഹരണജംഘാല ജംഘായുഗളഃ, നവ്യദല ഭവ്യമല പീതമല ശോണിമലസന്മൃദുല സത്കിസലയാശ്രുജലകാരി ബല ശോണതല പദകമല നിജാശ്രയ ബലബംദീകൃത ശരദിംദുമംഡലീ വിഭ്രമദാദഭ്ര ശുഭ്ര പുനര്ഭവാധിഷ്ഠിതാംഗുളീഗാഢ നിപീഡിത പദ്മാവനഃ, ജാനുതലാവധി ലംബ വിഡംബിത വാരണ ശുംഡാദംഡ വിജൃംഭിത നീലമണിമയ കല്പകശാഖാ വിഭ്രമദായി മൃണാളലതായിത സമുജ്ജ്വലതര കനകവലയ വേല്ലിതൈകതര ബാഹുദംഡയുഗളഃ, യുഗപദുദിത കോടി ഖരകര ഹിമകര മംഡല ജാജ്വല്യമാന സുദര്ശന പാംചജന്യ സമുത്തുംഗിത ശൃംഗാപര ബാഹുയുഗളഃ, അഭിനവശാണ സമുത്തേജിത മഹാമഹാ നീലഖംഡ മദഖംഡന നിപുണ നവീന പരിതപ്ത കാര്തസ്വര കവചിത മഹനീയ പൃഥുല സാലഗ്രാമ പരംപരാ ഗുംഭിത നാഭിമംഡല പര്യംത ലംബമാന പ്രാലംബദീപ്തി സമാലംബിത വിശാല വക്ഷഃസ്ഥലഃ, ഗംഗാഝര തുംഗാകൃതി ഭംഗാവളി ഭംഗാവഹ സൌധാവളി ബാധാവഹ ധാരാനിഭ ഹാരാവളി ദൂരാഹത ഗേഹാംതര മോഹാവഹ മഹിമ മസൃണിത മഹാതിമിരഃ, പിംഗാകൃതി ഭൃംഗാര നിഭാംഗാര ദളാംഗാമല നിഷ്കാസിത ദുഷ്കാര്യഘ നിഷ്കാവളി ദീപപ്രഭ നീപച്ഛവി താപപ്രദ കനകമാലികാ പിശംഗിത സര്വാംഗഃ, നവദളിത ദളവലിത മൃദുലലിത കമലതതി മദവിഹതി ചതുരതര പൃഥുലതര സരസതര കനകസരമയ രുചിരകംഠികാ കമനീയകംഠഃ, വാതാശനാധിപതി ശയന കമന പരിചരണ രതിസമേതാഖില ഫണധരതതി മതികരവര കനകമയ നാഗാഭരണ പരിവീതാഖിലാംഗാ വഗമിത ശയന ഭൂതാഹിരാജ ജാതാതിശയഃ, രവികോടീ പരിപാടീ ധരകോടീ രവരാടീ കിതവീടീ രസധാടീ ധരമണിഗണകിരണ വിസരണ സതതവിധുത തിമിരമോഹ ഗാര്ഭഗേഹഃ, അപരിമിത വിവിധഭുവന ഭരിതാഖംഡ ബ്രഹ്മാംഡമംഡല പിചംഡിലഃ, ആര്യധുര്യാനംതാര്യ പവിത്ര ഖനിത്രപാത പാത്രീകൃത നിജചുബുക ഗതവ്രണകിണ വിഭൂഷണ വഹനസൂചിത ശ്രിതജന വത്സലതാതിശയഃ, മഡ്ഡുഡിംഡിമ ഢമരു ജര്ഘര കാഹളീ പടഹാവളീ മൃദുമദ്ദലാദി മൃദംഗ ദുംദുഭി ഢക്കികാമുഖ ഹൃദ്യ വാദ്യക മധുരമംഗള നാദമേദുര നാടാരഭി ഭൂപാള ബിലഹരി മായാമാളവ ഗൌള അസാവേരീ സാവേരീ ശുദ്ധസാവേരീ ദേവഗാംധാരീ ധന്യാസീ ബേഗഡ ഹിംദുസ്താനീ കാപീ തോഡി നാടകുരുംജീ ശ്രീരാഗ സഹന അഠാണ സാരംഗീ ദര്ബാരു പംതുവരാളീ വരാളീ കള്യാണീ ഭൂരികള്യാണീ യമുനാകള്യാണീ ഹുശേനീ ജംഝോഠീ കൌമാരീ കന്നഡ ഖരഹരപ്രിയാ കലഹംസ നാദനാമക്രിയാ മുഖാരീ തോഡീ പുന്നാഗവരാളീ കാംഭോജീ ഭൈരവീ യദുകുലകാംഭോജീ ആനംദഭൈരവീ ശംകരാഭരണ മോഹന രേഗുപ്തീ സൌരാഷ്ട്രീ നീലാംബരീ ഗുണക്രിയാ മേഘഗര്ജനീ ഹംസധ്വനി ശോകവരാളീ മധ്യമാവതീ ജേംജുരുടീ സുരടീ ദ്വിജാവംതീ മലയാംബരീ കാപീപരശു ധനാസിരീ ദേശികതോഡീ ആഹിരീ വസംതഗൌളീ സംതു കേദാരഗൌള കനകാംഗീ രത്നാംഗീ ഗാനമൂര്തീ വനസ്പതീ വാചസ്പതീ ദാനവതീ മാനരൂപീ സേനാപതീ ഹനുമത്തോഡീ ധേനുകാ നാടകപ്രിയാ കോകിലപ്രിയാ രൂപവതീ ഗായകപ്രിയാ വകുളാഭരണ ചക്രവാക സൂര്യകാംത ഹാടകാംബരീ ഝംകാരധ്വനീ നടഭൈരവീ കീരവാണീ ഹരികാംഭോദീ ധീരശംകരാഭരണ നാഗാനംദിനീ യാഗപ്രിയാദി വിസൃമര സരസ ഗാനരുചിര സംതത സംതന്യമാന നിത്യോത്സവ പക്ഷോത്സവ മാസോത്സവ സംവത്സരോത്സവാദി വിവിധോത്സവ കൃതാനംദഃ ശ്രീമദാനംദനിലയ വിമാനവാസഃ, സതത പദ്മാലയാ പദപദ്മരേണു സംചിതവക്ഷസ്തല പടവാസഃ, ശ്രീശ്രീനിവാസഃ സുപ്രസന്നോ വിജയതാം. ശ്രീ^^അലര്മേല്മംഗാ നായികാസമേതഃ ശ്രീശ്രീനിവാസ സ്വാമീ സുപ്രീതഃ സുപ്രസന്നോ വരദോ ഭൂത്വാ, പവന പാടലീ പാലാശ ബില്വ പുന്നാഗ ചൂത കദളീ ചംദന ചംപക മംജുള മംദാര ഹിംജുലാദി തിലക മാതുലുംഗ നാരികേള ക്രൌംചാശോക മാധൂകാമലക ഹിംദുക നാഗകേതക പൂര്ണകുംദ പൂര്ണഗംധ രസ കംദ വന വംജുള ഖര്ജൂര സാല കോവിദാര ഹിംതാല പനസ വികട വൈകസവരുണ തരുഘമരണ വിചുളംകാശ്വത്ഥ യക്ഷ വസുധ വര്മാധ മംത്രിണീ തിംത്രിണീ ബോധ ന്യഗ്രോധ ഘടവടല ജംബൂമതല്ലീ വീരതചുല്ലീ വസതി വാസതീ ജീവനീ പോഷണീ പ്രമുഖ നിഖില സംദോഹ തമാല മാലാ മഹിത വിരാജമാന ചഷക മയൂര ഹംസ ഭാരദ്വാജ കോകില ചക്രവാക കപോത ഗരുഡ നാരായണ നാനാവിധ പക്ഷിജാതി സമൂഹ ബ്രഹ്മ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യ ശൂദ്ര നാനാജാത്യുദ്ഭവ ദേവതാ നിര്മാണ മാണിക്യ വജ്ര വൈഢൂര്യ ഗോമേധിക പുഷ്യരാഗ പദ്മരാഗേംദ്ര നീല പ്രവാളമൌക്തിക സ്ഫടിക ഹേമ രത്നഖചിത ധഗദ്ധഗായമാന രഥ ഗജ തുരഗ പദാതി സേനാ സമൂഹ ഭേരീ മദ്ദള മുരവക ഝല്ലരീ ശംഖ കാഹള നൃത്യഗീത താളവാദ്യ കുംഭവാദ്യ പംചമുഖവാദ്യ അഹമീമാര്ഗന്നടീവാദ്യ കിടികുംതലവാദ്യ സുരടീചൌംഡോവാദ്യ തിമിലകവിതാളവാദ്യ തക്കരാഗ്രവാദ്യ ഘംടാതാഡന ബ്രഹ്മതാള സമതാള കൊട്ടരീതാള ഢക്കരീതാള എക്കാള ധാരാവാദ്യ പടഹകാംസ്യവാദ്യ ഭരതനാട്യാലംകാര കിന്നെര കിംപുരുഷ രുദ്രവീണാ മുഖവീണാ വായുവീണാ തുംബുരുവീണാ ഗാംധര്വവീണാ നാരദവീണാ സ്വരമംഡല രാവണഹസ്തവീണാസ്തക്രിയാലംക്രിയാലംകൃതാനേകവിധവാദ്യ വാപീകൂപതടാകാദി ഗംഗായമുനാ രേവാവരുണാ
ശോണനദീശോഭനദീ സുവര്ണമുഖീ വേഗവതീ വേത്രവതീ ക്ഷീരനദീ ബാഹുനദീ ഗരുഡനദീ കാവേരീ താമ്രപര്ണീ പ്രമുഖാഃ മഹാപുണ്യനദ്യഃ സജലതീര്ഥൈഃ സഹോഭയകൂലംഗത സദാപ്രവാഹ ഋഗ്യജുസ്സാമാഥര്വണ വേദശാസ്ത്രേതിഹാസ പുരാണ സകലവിദ്യാഘോഷ ഭാനുകോടിപ്രകാശ ചംദ്രകോടി സമാന നിത്യകള്യാണ പരംപരോത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിര്ഭൂയാദിതി ഭവംതോ മഹാംതോzനുഗൃഹ്ണംതു, ബ്രഹ്മണ്യോ രാജാ ധാര്മികോzസ്തു, ദേശോയം നിരുപദ്രവോzസ്തു, സര്വേ സാധുജനാസ്സുഖിനോ വിലസംതു, സമസ്തസന്മംഗളാനി സംതു, ഉത്തരോത്തരാഭിവൃദ്ധിരസ്തു, സകലകള്യാണ സമൃദ്ധിരസ്തു ॥

ഹരിഃ ഓം ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top