శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రం | श्री वेङ्कटेश्वर वज्र कवच स्तोत्रम् | SRI VENKATESWARA VAJRA KAVACHA STOTRAM | ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர வஜ்ர கவச ஸ்தோத்ரம் |

శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రం | श्री वेङ्कटेश्वर वज्र कवच स्तोत्रम् | SRI VENKATESWARA VAJRA KAVACHA STOTRAM | ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர வஜ்ர கவச ஸ்தோத்ரம் |
: శ్రీ వేంకటేశ్వర వజ్ర కవచ స్తోత్రం :

మార్కండేయ ఉవాచ

నారాయణం పరబ్రహ్మ సర్వకారణ కారకం
ప్రపద్యే వెంకటేశాఖ్యాం తదేవ కవచం మమ

సహస్రశీర్షా పురుషో వేంకటేశశ్శిరో వతు
ప్రాణేశః ప్రాణనిలయః ప్రాణాణ్ రక్షతు మే హరిః

ఆకాశరాట్ సుతానాథ ఆత్మానం మే సదావతు
దేవదేవోత్తమోపాయాద్దేహం మే వేంకటేశ్వరః

సర్వత్ర సర్వకాలేషు మంగాంబాజానిశ్వరః
పాలయేన్మాం సదా కర్మసాఫల్యం నః ప్రయచ్ఛతు

య ఏతద్వజ్రకవచమభేద్యం వేంకటేశితుః
సాయం ప్రాతః పఠేన్నిత్యం మృత్యుం తరతి నిర్భయః

ఇతి శ్రీ వెంకటేస్వర వజ్రకవచస్తోత్రం సంపూర్ణం ॥

: श्री वेङ्कटेश्वर वज्र कवच स्तोत्रम् :
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked

मार्कण्डेय उवाच

नारायणं परब्रह्म सर्वकारण कारकं
प्रपद्ये वॆङ्कटेशाख्यां तदेव कवचं मम

सहस्रशीर्षा पुरुषो वेङ्कटेशश्शिरो वतु
प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणाण् रक्षतु मे हरिः

आकाशराट् सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु
देवदेवोत्तमोपायाद्देहं मे वेङ्कटेश्वरः

सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानिश्वरः
पालयेन्मां सदा कर्मसाफल्यं नः प्रयच्छतु

य एतद्वज्रकवचमभेद्यं वेङ्कटेशितुः
सायं प्रातः पठेन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः

इति श्री वॆङ्कटेस्वर वज्रकवचस्तोत्रं सम्पूर्णं ॥

SRI VENKATESWARA VAJRA KAVACHA STOTRAM

mārkaṇḍēya uvācha

nārāyaṇaṃ parabrahma sarvakāraṇa kārakaṃ
prapadyē veṅkaṭēśākhyāṃ tadēva kavachaṃ mama

sahasraśīrṣā puruṣō vēṅkaṭēśaśśirō vatu
prāṇēśaḥ prāṇanilayaḥ prāṇāṇ rakṣatu mē hariḥ

ākāśarāṭ sutānātha ātmānaṃ mē sadāvatu
dēvadēvōttamōpāyāddēhaṃ mē vēṅkaṭēśvaraḥ

sarvatra sarvakālēṣu maṅgāmbājāniśvaraḥ
pālayēnmāṃ sadā karmasāphalyaṃ naḥ prayachChatu

ya ētadvajrakavachamabhēdyaṃ vēṅkaṭēśituḥ
sāyaṃ prātaḥ paṭhēnnityaṃ mṛtyuṃ tarati nirbhayaḥ

iti śrī veṅkaṭēsvara vajrakavachastōtraṃ sampūrṇaṃ ॥

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர வஜ்ர கவச ஸ்தோத்ரம்

மார்கண்டே3ய உவாச

நாராயணம் பரப்3ரஹ்ம ஸர்வகாரண காரகம்
ப்ரபத்3யே வெங்கடேஶாக்2யாம் ததே3வ கவசம் மம

ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா புருஷோ வேங்கடேஶஶ்ஶிரோ வது
ப்ராணேஶ: ப்ராணனிலய: ப்ராணாண் ரக்ஷது மே ஹரி:

ஆகாஶராட் ஸுதானாத2 ஆத்மானம் மே ஸதா3வது
தே3வதே3வோத்தமோபாயாத்3தே3ஹம் மே வேங்கடேஶ்வர:

ஸர்வத்ர ஸர்வகாலேஷு மங்கா3ம்பா3ஜானிஶ்வர:
பாலயேன்மாம் ஸதா3 கர்மஸாப2ல்யம் ந: ப்ரயச்ச2து

ய ஏதத்3வஜ்ரகவசமபே4த்3யம் வேங்கடேஶிது:
ஸாயம் ப்ராத: படே2ன்னித்யம் ம்ருத்யும் தரதி நிர்ப4ய:

இதி ஶ்ரீ வெங்கடேஸ்வர வஜ்ரகவசஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ವಜ್ರ ಕವಚ ಸ್ತೋತ್ರಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ

ನಾರಾಯಣಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಕಾರಣ ಕಾರಕಂ
ಪ್ರಪದ್ಯೇ ವೆಂಕಟೇಶಾಖ್ಯಾಂ ತದೇವ ಕವಚಂ ಮಮ

ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಾ ಪುರುಷೋ ವೇಂಕಟೇಶಶ್ಶಿರೋ ವತು
ಪ್ರಾಣೇಶಃ ಪ್ರಾಣನಿಲಯಃ ಪ್ರಾಣಾಣ್ ರಕ್ಷತು ಮೇ ಹರಿಃ

ಆಕಾಶರಾಟ್ ಸುತಾನಾಥ ಆತ್ಮಾನಂ ಮೇ ಸದಾವತು
ದೇವದೇವೋತ್ತಮೋಪಾಯಾದ್ದೇಹಂ ಮೇ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರಃ

ಸರ್ವತ್ರ ಸರ್ವಕಾಲೇಷು ಮಂಗಾಂಬಾಜಾನಿಶ್ವರಃ
ಪಾಲಯೇನ್ಮಾಂ ಸದಾ ಕರ್ಮಸಾಫಲ್ಯಂ ನಃ ಪ್ರಯಚ್ಛತು

ಯ ಏತದ್ವಜ್ರಕವಚಮಭೇದ್ಯಂ ವೇಂಕಟೇಶಿತುಃ
ಸಾಯಂ ಪ್ರಾತಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಂ ತರತಿ ನಿರ್ಭಯಃ

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಸ್ವರ ವಜ್ರಕವಚಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ॥


ശ്രീ വേംകടേശ്വര വജ്ര കവച സ്തോത്രമ്

മാര്കംഡേയ ഉവാച

നാരായണം പരബ്രഹ്മ സര്വകാരണ കാരകം
പ്രപദ്യേ വെംകടേശാഖ്യാം തദേവ കവചം മമ

സഹസ്രശീര്ഷാ പുരുഷോ വേംകടേശശ്ശിരോ വതു
പ്രാണേശഃ പ്രാണനിലയഃ പ്രാണാണ് രക്ഷതു മേ ഹരിഃ

ആകാശരാട് സുതാനാഥ ആത്മാനം മേ സദാവതു
ദേവദേവോത്തമോപായാദ്ദേഹം മേ വേംകടേശ്വരഃ

സര്വത്ര സര്വകാലേഷു മംഗാംബാജാനിശ്വരഃ
പാലയേന്മാം സദാ കര്മസാഫല്യം നഃ പ്രയച്ഛതു

യ ഏതദ്വജ്രകവചമഭേദ്യം വേംകടേശിതുഃ
സായം പ്രാതഃ പഠേന്നിത്യം മൃത്യും തരതി നിര്ഭയഃ

ഇതി ശ്രീ വെംകടേസ്വര വജ്രകവചസ്തോത്രം സംപൂര്ണം ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top