తిరుప్పావై | तिरुप्पावै | TIRUPPAVAI | திருப்பாவை | ತಿರುಪ್ಪಾವೈ | തിരുപ്പാവൈ

తిరుప్పావై | तिरुप्पावै | TIRUPPAVAI | திருப்பாவை | ತಿರುಪ್ಪಾವೈ | തിരുപ്പാവൈ
: తిరుప్పావై :

1. పాశురం
మార్గళి త్తిజ్ఞ్గల్ మది నిరైంద నన్నాళాల్
నీరాడ ప్పోదువీర్, పోదుమినో నేరిలైయీర్
శీర్ మల్గుం ఆయ్ ప్పాడి Sఎల్వచ్చిరు మీర్ కాళ్
కూర్వేల్ కొడుందొళిలన్ నందగోపన్ కుమరన్
ఏరార్ ంద కణ్ణి యశోదై యిళంశింగం
కార్మేనిచ్చజ్ఞ్గణ్ కదిర్మదియం బోల్ ముగత్తాన్
నారాయణనే నమక్కే పరైతరువాన్
పారోర్ పుగళప్పడిందేలో రెంబావాయ్ ॥

2. పాశురం
వైయత్తు వాళ్వీర్గాళ్ నాముం నంబావైక్కు
చ్చెయ్యుం కిరిశైగళ్ కేళీరో పార్కడలుళ్
పై యత్తు యిన్ర పరమనడిపాడి
నెయ్యుణ్ణోం పాలుణ్ణోం నాట్కాలే నీరాడి
మైయిట్టెళుదోం మలరిట్టు నాముడియోం
Sఎయ్యాదన Sఎయ్యోం తీక్కురళై చ్చెన్రోదోం
ఐయ్యముం పిచ్చైయుం ఆందనైయుం కైకాట్టి
ఉయ్యు మారెణ్ణి యుగందేలో రెంబావాయ్ ॥

3. పాశురం
ఓంగి యులగళంద ఉత్తమన్ పేర్పాడి
నాంగళ్ నంబావైక్కు చ్చాట్రి నీరాడినాల్
తీంగన్రి నాడెల్లాం తింగళ్ ముమ్మారి పెయ్ దు
ఓంగు పెరుం Sఎన్నెల్ ఊడు కయలుగళ
పూంగువళై పోదిల్ పొరివండు కణ్పడుప్ప
తేంగాదే పుక్కిరుందు శీర్ త్తములై పట్రి
వాంగక్కుడం నిరైక్కుం వళ్ళల్ పెరుంబశుక్కళ్
నీంగాదSఎల్వం నిరైందేలో రెంబావాయ్ ॥

4. పాశురం
ఆళిమళైక్కణ్ణా ! ఒన్రు నీకై కరవేల్
ఆళియుళ్ పుక్కు ముగుందు కొడార్తేరి
ఊళిముదల్వ నురువంపోల్ మెయికరుత్తు
పాళియందోళుడై పర్పనాబన్ కైయిల్
ఆళిపోళ్ మిన్ని, వలంబురి పోల్ నిన్రదిరిందు
తాళాదే శార్ జ్ఞ్గముదైత్త శరమళైపోల్
వాళవులగినిల్ పెయ్ దిడాయ్ నాంగళుం
మార్గళి నీరాడ మగిళిందేలో రెంబావాయ్ ॥

5. పాశురం
మాయనై మన్ను, వడమదురై మైందనై
త్తూయ పెరునీర్ యమునై త్తురైవనై
ఆయర్ కులత్తినిల్ తోన్రుం మణి విళక్కై
త్తాయైక్కుడల్ విళక్కం Sఎయ్ద దామోదరనై
తూయోమాయ్ వందునాం తూమలర్ తూవిత్తొళుదు
వాయినాల్ పాడి, మనత్తినల్ శిందిక్క
పోయపిళ్ళైయుం ప్పుగుదరువా నిన్రనవుం
తీయినిల్ తూశాగుం Sఎప్పేలో రెంబావాయ్ ॥

6. పాశురం
పుళ్ళుం శిలుంబినకాణ్ పుళ్ళరయ్యన్ కోయిలిల్
వెళ్ళై విళిశంగిన్ పేరరవం కేట్టి లైయో
పిళ్ళా యెళుంది రాయ్ పేయ్ ములై నంజుండు
కళ్ళచ్చగడం కలక్కళియ క్కాలోచ్చి
వెళ్ళత్తరవిల్ తుయిల మర్ ంద విత్తినై
ఉళ్ళత్తు క్కొండు మునివర్గళుం యోగిగళుం
మెళ్ళ వెళుందు ఆరియన్ర పేరరవం
ఉళ్ళం పుగుందు కుళిర్ ందేలో రెంబావాయ్ ॥

7. పాశురం
కీశు కీSఎన్రెజ్ఞ్గుమానై చాత్తకలందు !
పేశిన పేచ్చరవం కేట్టిలైయో ! పేయ్ ప్పెణ్ణే !
కాశుం పిరప్పుం కలగలప్పక్కై పేర్తు
వాశ నరుజ్ఞ్గుళ లాయిచ్చియర్ మత్తినాల్
ఓశై పడుత్త తయిర రవం కేట్టిలైయో
నాయకప్పెణ్ణిళ్ళాయ్ ! నారాయణన్ మూర్తి
కేశావనై ప్పాడవుం నీకేట్టే కిడత్తియో
తేశ ముడైయాయ్ ! తిర వేలో రెంబావాయ్ ॥

8. పాశురం
కీళ్ వానం వెళ్ళెన్రు ఎరుమై శిరువీడు
మేయ్ వాన్ పరందనకాణ్ మిక్కుళ్ళ పిళ్ళైగళుం
పోవాన్ పోగిన్రారై పోగామల్ కాత్తున్నై
కూవువాన్ వందు నిన్రోం కోదుకలముడైయ
పావాయ్ ! ఎళుందిరాయ్ పాడిప్పరైకొండు
మావాయ్ ! పిళందానై మల్లరై మాట్టియ
దేవాదిదేవనై చ్చెన్రునాం శేవిత్తాల్
ఆవావెన్రా రాయ్ ందరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

9. పాశురం
తూమణి మాడత్తుచ్చుట్రుం విళక్కెరియ
ధూపం కమళ త్తుయిలణై మేల్ కణ్ వళరుం
మామాన్ మగళే ! మణిక్కదవం తాళ్ తిరవాయ్
మామీర్! అవళై యెళుప్పీరో ఉన్ మగళ్ దాన్
ఊమైయో ? అన్రిచ్చెవిడో ? అనందలో
ఏ మప్పెరుందుయిల్ మందిరప్పట్టాళో ?
మామాయన్ మాధవన్ వైకుందన్ ఎన్రెన్రు
నామం పలవుం నవిన్రేలో రెంబావాయ్ ॥

10. పాశురం
నోట్రుచ్చువర్కం పుహిగిన్రవమ్మనాయ్
మాట్రముం తారారో వాశల్ తిరవాదార్
నాట్రత్తుళాయ్ ముడి నారాయణన్ నమ్మాల్
పోట్రప్పరైత్తరుం పుణ్ణియనాల్,పణ్ణొరునాళ్,
కూట్రత్తిన్ వాయ్ విళంద కుంబకరుణనుం
తోట్రు మునక్కే పెరుందుయిల్ తాన్ తందానో ?
ఆట్రవనందలుడై యా యరుంగలమే
తేట్రమాయ్ వందు తిరవేలో రెంబావాయ్ ॥

11. పాశురం
కట్రుక్క ఱ వైక్కణంగళ్ పలక ఱందు
శట్రార్ తి ఱలళియచ్చెన్రు Sఎరుచ్చెయ్యుం
కుట్రమొన్రిల్లాద కోవలర్తం పొర్కొడియే
పుట్రరవల్ గుల్ పునమయిలే పోదరాయ్
శుట్రత్తుతోళిమా రెల్లారుం వందునిన్
ముట్రం పుహుందు ముగిల్వణ్ణన్ పేర్పాడ
శిట్రాదే పేశాదే Sఎల్వప్పెణ్ణాట్టి ! నీ
ఎట్రుక్కు రంగం పొరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

12. పాశురం
కనైత్తిళం కట్రెరుమై కన్రుక్కిరంగి
నినైత్తుములై వళియే నిన్రుపాల్ శోర,
ననైత్తిలం శేరాక్కుం నర్ చెల్వన్ తంగాయ్
పనిత్తెలై వీళ నిన్ వాశల్ కడైపట్రి
శినత్తినాల్ తెన్నిలజ్ఞ్గైక్కోమానైచెట్ర
మనత్తుక్కినియానై ప్పాడవుం నీవాయ్ తిఱవాయ్
ఇనిత్త నెళుందిరాయ్ ఈదెన్న పేరుఱక్కం
అనైత్తిల్లత్తారు మఱిందేలో రెంబావాయ్ ॥

13. పాశురం
పుళ్ళిన్ వాయ్ కీండానై పొల్లావరక్కనై
క్కిళ్ళి క్కళైందానై క్కీర్తిమై పాడిప్పోయ్
ప్పిళ్ళైగళెల్లారుం పావైక్కళం బుక్కార్
వెళ్ళి యెళుందు వియాళ ముఱజ్ఞ్గిత్తు
ప్పుళ్ళుం శిలుంబినకాణ్ , పోదరిక్కణ్ణినాయ్
కుళ్ళక్కుళిరక్కుడైందు నీరాడాదే
పళ్ళిక్కి డత్తియోపావాయ్ ! నీ నన్నాళాల్
కళ్ళం తవిర్ ందు కలందేలో రెంబావాయ్ ॥

14. పాశురం
ఉజ్ఞ్గల్ పుళైక్కడై తోట్టత్తు వావియుల్
Sఎజ్ఞ్గళునీర్ వాయ్ నెగిలి ందాంబల్ వాయ్ కూంబినకాణ్
Sఎజ్ఞ్గల్పొడిక్కూరై వెణ్ పల్ తవత్తవర్
తజ్ఞ్గల్ తిరుక్కోయిల్ శజ్ఞ్గిడువాన్ పోగిన్రార్
ఎజ్ఞ్గలై మున్న మెళుప్పువాన్ వాయ్ పేశుం
నజ్ఞ్గా యెలుందిరాయ్ నాణాదాయ్ నావుడై యాయ్
శజ్ఞ్గొడు శక్కర మేందుం తడక్కైయన్
పజ్ఞ్గయక్కణ్ణానై ప్పాడేలో రెంబావాయ్ ॥

15. పాశురం
ఎల్లే యిలంగిళియే ! యిన్నమురంగుడియో?
శిల్లెన్రళై యేన్మిన్? నజ్ఞ్గైమీర్, పోదరుగిన్రేన్
వల్లై ఉన్ కట్టురైగళ్ పండేయున్ వాయఱిదుం
వల్లీర్గళ్ నీజ్ఞ్గళే, నానేదా నాయుడుగ
ఒల్లైనీ పోదాయ్, ఉనక్కెన్న వేఋడైయై ?
ఎల్లారుం ఫోందారో? ఫోందార్, ఫోందెణ్ణిక్కొళ్
వల్లానై కొన్రానై మాత్తారై మాత్తళిక్క
వల్లానై మాయనై ప్పాడేలో రెంబావాయ్ ॥

16. పాశురం
నాయగనాయ్ నిన్ర నందగోపనుడైయ
కోయిల్ కాప్పానే ! కొడిత్తోన్రుం తోరణ
వాశల్ కాప్పానే ! మణిక్కదవం తాళ్ తిరవాయ్
ఆయర్ శిరుమియరోముక్కు అరై పరై
మాయన్ మణివణ్ణన్ నెన్నెలేవాయ్ నేర్ ందాన్
తోయోమాయ్ వందోం తుయిలెళప్పాడువాన్
వాయాల్ మున్నమున్నం మాత్తాదే అమ్మా! నీ
నేశ నిలైక్కదవం నీక్కేలో రెంబావాయ్ ॥

17. పాశురం
అంబరమే, తణ్ణీరే శోఱే అఱం Sఎయ్యుం
ఎంబెరుమాన్ ! నందగోపాలా! ఎళుందిరాయ్,
కొంబనార్కెల్లాం కొళుందే ! కులవిళక్కే
ఎంబెరుమాట్టి! యశోదాయ్! అఱివురాయ్!
అంబర మూడఋతోజ్ఞ్గి యులగలంద
ఉంబర్ కోమానే ! ఉఱజ్ఞ్గాదెళుందిరాయ్
Sఎం పొర్కళ లడిచ్చెల్వా ! బలదేవా !
ఉంబియుం నీయు ముఱజ్ఞ్గేలో రెంబావాయ్ ॥

18. పాశురం
ఉందు మదకళిత్త! నోడాద తోళ్వలియన్
నంద గోపాలన్ మరుమగళే ! నప్పిన్నాయ్ !
కందం కమళుం కుళలీ ! కడై తిరవాయ్
వందెజ్ఞ్గం కోళి అళైత్తనకాణ్ మాదవి
ప్పందల్ మేల్ పల్ కాల్ కుయిలి నజ్ఞ్గల్ కూవినగాణ్
పందార్ విరలి ! ఉన్ మైత్తునన్ పేర్పాడ
చెందామరైక్కైయాల్ శీరార్ వళై యొళిప్ప
వందు తిరువాయ్ మగిళిందేలొ రెంబావాయ్ ॥

19. పాశురం
కుత్తు విళక్కెరియ క్కోట్టుక్కాల్ కట్టిల్ మేల్
మెత్తెన్ర పంచశయనత్తిన్ మేలేరి
కొత్తలర్ పూజ్ఞ్గళల్ నప్పిన్నై కొంగైమేల్
వైత్తుక్కిడంద మలర్ మార్పా ! వాయ్ తిరవాయ్
మెత్తడజ్ఞ్కణ్ణినాయ్ నీ యున్మణాలనై
ఎత్తనైపోదుం తుయిలెళ ఒట్టాయ్ కాణ్
యెత్తనై యేలుం పిరివాట్ర గిల్లాయాల్
తత్తువ మన్రుత్తగవేలో రెంబావాయ్ ॥

20. పాశురం
ముప్పత్తు మూవర్ అమరర్కు మున్ Sఎన్రు
కప్పం తవిర్కుం కలియే తుయిలెళాయ్
Sఎప్పముడైయాయ్ తిఱలుడైయాయ్ ! Sఎట్రార్కు
వెప్పం కొడుక్కుం విమలా తుయిలెళాయ్
Sఎప్పన్న మెన్ములైచ్చెవ్వాయ్ చ్చిరు మరుంగుల్
నప్పిన్నై నంగాయ్ ! తిరువే ! తుయిలెలాయ్
ఉక్కముం తట్టొళియుం తందున్ మణాళనై
ఇప్పోదే యెమ్మై నీరాట్టేలే రెంబావాయ్ ॥

21. పాశురం
ఏట్రకలంగ ళెదిరిపొంగి మీదళిప్ప
మాట్రాదే పాల్ Sఒరియుం వళ్లల్ పెరుం పశుక్కల్
ఆట్ర ప్పడైత్తాన్ మగనే ! యరివురాయ్
ఊట్రముడై యాయ్ ! పెరియాయ్ ! ఉలగినిల్
తోట్రమాయ్ నిన్ర శుడరే ! తుయిలెళాయ్
మాట్రారునక్కు వలితులైందు ఉన్ వా శర్కణ్
ఆట్రాదు వందు ఉన్నడి పణియు మాప్పోలే
పోట్రియాం వందోం పుగళ్ ందు ఏలోరెంబావాయ్ ॥

22. పాశురం
అంగణ్ మాజ్ఞాలత్తరశర్ అభిమాన
బజ్ఞ్గమాయ్ నందు నిన్ పళ్ళిక్కట్టిల్ కీళే
శజ్ఞ్గమిరుపార్ పోల్ వందుతలై ప్పెయ్ దోం
కింగిణివాయ్ చ్చెయద తామరప్పూప్పోలే
Sఎంజ్ఞ్గణ్ శిరిచ్చిరిదే యేమ్మేల్ విళియావో
తింగళు మాదిత్తియను మెళుందార్పోల్
అజ్ఞ్గణ్ణిరండుం కొండు ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ నోక్కుదియేల్
ఎజ్ఞ్గళ్ మేల్ చాబ మిళందేలో రెంబావాయ్ ॥

23. పాశురం
మారిమలై ముళంజిల్ మన్నిక్కిడందుఱంగం
శీరియ శింగరివిత్తుత్తీ విళిత్తు
వేరిమయిర్ పొంగ వెప్పాడుం పేర్ ందుదరి
మూరి నిమిర్ ందు ముళంగిప్పురప్పట్టు
పోదరుమాపోలే, నీ పూవైప్పూవణ్ణా ! ఉన్
కోయిల్ నిన్రింగనే ఫోందరుళి కోప్పుడైయ
శీరియ శింగాపనత్తిరుందు యాం వంద
కారియమారాయ్ ందరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

24. పాశురం
అన్రివ్వులగ మళందాయ్! ఆడిపోట్రి
చ్చెన్రంగుత్తెన్నిలంగైSఎత్తాయ్! తిఱల్ పోట్రి
పొన్రచ్చెగడ ముదైత్తాయ్ ! పుగళ్ పోట్రి
కన్రు కుణిలా వెఱిందాయ్ ! కళల్ పోట్రి
కున్రుకుడైయా వెడుత్తాయ్ ! గుణం పోట్రి
వెన్రు పగైక్కెడుక్కుం నిన్ కైయిల్ వేల్ పోట్రి
ఏన్రెన్రున్ శేవగమే యేత్తిప్పఱై కొళ్వాన్
ఇన్రియాం వందోం ఇరంగేలో రెంబావాయ్ ॥

25. పాశురం
ఒరుత్తి మగనాయ్ పిఱందు ఓరిరవిల్
ఒరుత్తి మగనాయ్ ఒళిత్తు వళర,
తరక్కిలా నాగిత్తాన్ తీంగునినైంద
కరుత్తైప్పిళ్ళైకంజన్ వయిట్రిల్
నెరుప్పెన్న నిన్ర నెడుమాలే ! యున్నై
అరుత్తిత్తు వందోం , పఱై తరుతియాగిల్
తిరుర్రక్క Sఎల్వముం శేవగముం యాంపాడి
వరుత్తముం తీర్ ందు మగిళిందు ఏలో రెంబావాయ్ ॥

26. పాశురం
మాలే ! మణివణ్ణా ! మార్గళి నీరాడువాన్
మేలైయార్ Sఎయ్ వనగళ్ వేండువన కేట్టియేల్
ఞాలత్తై యెల్లాం నడుంగ మురల్వన
పాలన్న వణ్ణత్తు ఉన్ పాంజశన్నియమే
పోల్వన శంగంగళ్, పోయ్ ప్పాడుడై యనవే
శాల ప్పెరుం పఱైయే, పల్లాండిశైప్పారే
కోలవిళక్కే, కొడియే, విదామే
ఆలినిలైయాయ్ ! అరుళేలో రెంబావాయ్ ॥

27. పాశురం
కూడారై వెల్లుం శీర్ గోవిందా ! ఉందన్నై
ప్పాడిప్పఱై కొండుయాం పెఋSఎమ్మానం
నాడుపుగళుం పరిశినాల్ నన్రాగ
చ్చూడగమే తోళ్ వళైయే,తోడే Sఎప్పూవే,
పాడగమే,యెన్రనైయ పల్ కలనుం యామణివోం,
ఆడై యుడుప్పోం, అదన్ పిన్నే పాల్ శోఋ
మూడ నెయ్ పెయ్ దు ముళంగైవళివార
కూడి యిరుందు కుళిర్ ందేలోరెంబావాయ్ ॥

28. పాశురం
క ఱవైగళ్ పిన్ Sఎన్రు క్కానం శేర్ ందుణ్బోం,
అఱివొన్రు మిల్లాద వాయ్ క్కులత్తు ఉందన్నై
ప్పిఱవి పె ఋందనై పుణ్ణియం నాముడైయోం
కు ఱైవొన్రు మిల్లాద గోవిందా !ఉందన్నోడు
ఉఱవేల్ నమక్కి ంగొళిక్క వొళియాదు
అఱియాద పిళ్ళైగళోం, అన్బినాల్ ఉందన్నై
చిఋపేరళైత్తనవుం శీఱి యరుళాదే
ఇఱైవా నీ తారాయ్ పఱైయేలో రెంబావాయ్ ॥

29.పాశురం
శిత్తం శిఋకాలే వందున్నై చ్చేవిత్తు, ఉన్
ప్పొత్తామరై యడియే ప్పోత్తుం పోరుళ్ కేళాయ్
పెత్తమ్మేయ్ త్తుణ్ణం కలత్తిల్ పిఱందనీ
కుత్తేవ లెంగళై క్కొళ్ళమల్ పోగాదు
ఇత్తై పఱై కొళ్వా నన్రుకాణ్ గోవిందా !
ఎత్తైక్కుమేళేళు పిఱవిక్కుం, ఉందన్నో
డుత్తోమే యావోమునక్కే నామాళ్ Sఎయ్ వోం
ముత్తిన ంకామంగళ్ మాత్తేలో రెంబావాయ్ ॥

30. పాశురం
వంగ క్కడల్ కడైంద మాదవనై కేశవనై
తింగళ్ తిరుముగత్తు చ్చేయిళై యార్ Sఎన్నిరైంజి
అంగప్పరై కొండువాత్తై, అణిపుదువై
పైంగమల త్తండైరియల్ పట్టర్ పిరాన్ కోదై Sఒన్న
శంగత్తమిళ్ మాలై ముప్పదుం తప్పామే
ఇంగప్పరిశురై ప్పారీరరండు మాల్వరైత్తోళ్
Sఎ ంగణ్ తిరుముగత్తు చ్చెల్వత్తిరుమాలాల్
ఎంగం తిరువరుళ్ పెత్తిన్బురువ రెంబావాయ్ ॥

శ్రీ ఆండాళ్ తిరువడిగలే శరణం ॥

స్వస్తి ॥

तिरुप्पावै
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

1. पाशुरम्
मार्गलि त्तिज्ञ्गल् मदि निरैन्द नन्नालाल्
नीराड प्पोदुवीर्, पोदुमिनो नेरिलैयीर्
शीर् मल्गुम् आय् प्पाडि Sऎल्वच्चिरु मीर् काल्
कूर्वेल् कॊडुन्दॊलिलन् नन्दगोपन् कुमरन्
एरार् न्द कण्णि यशोदै यिलंशिङ्गम्
कार्मेनिच्चज्ञ्गण् कदिर्मदियं बोल् मुगत्तान्
नारायणने नमक्के परैतरुवान्
पारोर् पुगलप्पडिन्देलो रॆम्बावाय् ॥

2. पाशुरम्
वैयत्तु वाल्वीर्गाल् नामुम् नम्बावैक्कु
च्चॆय्युम् किरिशैगल् केलीरो पार्कडलुल्
पै यत्तु यिन्र परमनडिपाडि
नॆय्युण्णोम् पालुण्णोम् नाट्काले नीराडि
मैयिट्टॆलुदोम् मलरिट्टु नामुडियोम्
Sऎय्यादन Sऎय्योम् तीक्कुरलै च्चॆन्रोदोम्
ऐय्यमुम् पिच्चैयुम् आन्दनैयुम् कैकाट्टि
उय्यु मारॆण्णि युगन्देलो रॆम्बावाय् ॥

3. पाशुरम्
ओङ्गि युलगलन्द उत्तमन् पेर्पाडि
नाङ्गल् नम्बावैक्कु च्चाट्रि नीराडिनाल्
तीङ्गन्रि नाडॆल्लाम् तिङ्गल् मुम्मारि पॆय् दु
ओङ्गु पॆरुम् Sऎन्नॆल् ऊडु कयलुगल
पूङ्गुवलै पोदिल् पॊरिवण्डु कण्पडुप्प
तेङ्गादे पुक्किरुन्दु शीर् त्तमुलै पट्रि
वाङ्गक्कुडम् निरैक्कुम् वल्लल् पॆरुम्बशुक्कल्
नीङ्गादSऎल्वम् निरैन्देलो रॆम्बावाय् ॥

4. पाशुरम्
आलिमलैक्कण्णा ! ऒन्रु नीकै करवेल्
आलियुल् पुक्कु मुगुन्दु कॊडार्तेरि
ऊलिमुदल्व नुरुवम्पोल् मॆयिकरुत्तु
पालियन्दोलुडै पर्पनाबन् कैयिल्
आलिपोल् मिन्नि, वलम्बुरि पोल् निन्रदिरिन्दु
तालादे शार् ज्ञ्गमुदैत्त शरमलैपोल्
वालवुलगिनिल् पॆय् दिडाय् नाङ्गलुम्
मार्गलि नीराड मगिलिन्देलो रॆम्बावाय् ॥

5. पाशुरम्
मायनै मन्नु, वडमदुरै मैन्दनै
त्तूय पॆरुनीर् यमुनै त्तुरैवनै
आयर् कुलत्तिनिल् तोन्रुम् मणि विलक्कै
त्तायैक्कुडल् विलक्कम् Sऎय्द दामोदरनै
तूयोमाय् वन्दुनाम् तूमलर् तूवित्तॊलुदु
वायिनाल् पाडि, मनत्तिनल् शिन्दिक्क
पोयपिल्लैयुम् प्पुगुदरुवा निन्रनवुम्
तीयिनिल् तूशागुं Sऎप्पेलो रॆम्बावाय् ॥

6. पाशुरम्
पुल्लुम् शिलुम्बिनकाण् पुल्लरय्यन् कोयिलिल्
वॆल्लै विलिशङ्गिन् पेररवम् केट्टि लैयो
पिल्ला यॆलुन्दि राय् पेय् मुलै नञ्जुण्डु
कल्लच्चगडं कलक्कलिय क्कालोच्चि
वॆल्लत्तरविल् तुयिल मर् न्द वित्तिनै
उल्लत्तु क्कॊण्डु मुनिवर्गलुम् योगिगलुम्
मॆल्ल वॆलुन्दु आरियन्र पेररवम्
उल्लम् पुगुन्दु कुलिर् न्देलो रॆम्बावाय् ॥

7. पाशुरम्
कीशु कीSऎन्रॆज्ञ्गुमानै चात्तकलन्दु !
पेशिन पेच्चरवम् केट्टिलैयो ! पेय् प्पॆण्णे !
काशुम् पिरप्पुम् कलगलप्पक्कै पेर्तु
वाश नरुज्ञ्गुल लायिच्चियर् मत्तिनाल्
ओशै पडुत्त तयिर रवम् केट्टिलैयो
नायकप्पॆण्णिल्लाय् ! नारायणन् मूर्ति
केशावनै प्पाडवुम् नीकेट्टे किडत्तियो
तेश मुडैयाय् ! तिर वेलो रॆम्बावाय् ॥

8. पाशुरम्
कील् वानम् वॆल्लॆन्रु ऎरुमै शिरुवीडु
मेय् वान् परन्दनकाण् मिक्कुल्ल पिल्लैगलुम्
पोवान् पोगिन्रारै पोगामल् कात्तुन्नै
कूवुवान् वन्दु निन्रोम् कोदुकलमुडैय
पावाय् ! ऎलुन्दिराय् पाडिप्परैकॊण्डु
मावाय् ! पिलन्दानै मल्लरै माट्टिय
देवादिदेवनै च्चॆन्रुनाम् शेवित्ताल्
आवावॆन्रा राय् न्दरुलेलो रॆम्बावाय् ॥

9. पाशुरम्
तूमणि माडत्तुच्चुट्रुम् विलक्कॆरिय
धूपम् कमल त्तुयिलणै मेल् कण् वलरुम्
मामान् मगले ! मणिक्कदवम् ताल् तिरवाय्
मामीर्! अवलै यॆलुप्पीरो उन् मगल् दान्
ऊमैयो ? अन्रिच्चॆविडो ? अनन्दलो
ए मप्पॆरुन्दुयिल् मन्दिरप्पट्टालो ?
मामायन् माधवन् वैकुन्दन् ऎन्रॆन्रु
नामम् पलवुम् नविन्रेलो रॆम्बावाय् ॥

10. पाशुरम्
नोट्रुच्चुवर्कम् पुहिगिन्रवम्मनाय्
माट्रमुम् तारारो वाशल् तिरवादार्
नाट्रत्तुलाय् मुडि नारायणन् नम्माल्
पोट्रप्परैत्तरुम् पुण्णियनाल्,पण्णॊरुनाल्,
कूट्रत्तिन् वाय् विलन्द कुम्बकरुणनुम्
तोट्रु मुनक्के पॆरुन्दुयिल् तान् तन्दानो ?
आट्रवनन्दलुडै या यरुङ्गलमे
तेट्रमाय् वन्दु तिरवेलो रॆम्बावाय् ॥

11. पाशुरम्
कट्रुक्क ऱ वैक्कणङ्गल् पलक ऱन्दु
शट्रार् ति ऱललियच्चॆन्रु Sऎरुच्चॆय्युम्
कुट्रमॊन्रिल्लाद कोवलर्तम् पॊर्कॊडिये
पुट्ररवल् गुल् पुनमयिले पोदराय्
शुट्रत्तुतोलिमा रॆल्लारुम् वन्दुनिन्
मुट्रम् पुहुन्दु मुगिल्वण्णन् पेर्पाड
शिट्रादे पेशादे Sऎल्वप्पॆण्णाट्टि ! नी
ऎट्रुक्कु रङ्गम् पॊरुलेलो रॆम्बावाय् ॥

12. पाशुरम्
कनैत्तिलं कट्रॆरुमै कन्रुक्किरङ्गि
निनैत्तुमुलै वलिये निन्रुपाल् शोर,
ननैत्तिलम् शेराक्कुम् नर् चॆल्वन् तङ्गाय्
पनित्तॆलै वील निन् वाशल् कडैपट्रि
शिनत्तिनाल् तॆन्निलज्ञ्गैक्कोमानैचॆट्र
मनत्तुक्किनियानै प्पाडवुम् नीवाय् तिऱवाय्
इनित्त नॆलुन्दिराय् ईदॆन्न पेरुऱक्कम्
अनैत्तिल्लत्तारु मऱिन्देलो रॆम्बावाय् ॥

13. पाशुरम्
पुल्लिन् वाय् कीण्डानै पॊल्लावरक्कनै
क्किल्लि क्कलैन्दानै क्कीर्तिमै पाडिप्पोय्
प्पिल्लैगलॆल्लारुम् पावैक्कलम् बुक्कार्
वॆल्लि यॆलुन्दु वियाल मुऱज्ञ्गित्तु
प्पुल्लुम् शिलुम्बिनकाण् , पोदरिक्कण्णिनाय्
कुल्लक्कुलिरक्कुडैन्दु नीराडादे
पल्लिक्कि डत्तियोपावाय् ! नी नन्नालाल्
कल्लम् तविर् न्दु कलन्देलो रॆम्बावाय् ॥

14. पाशुरम्
उज्ञ्गल् पुलैक्कडै तोट्टत्तु वावियुल्
Sऎज्ञ्गलुनीर् वाय् नॆगिलि न्दाम्बल् वाय् कूम्बिनकाण्
Sऎज्ञ्गल्पॊडिक्कूरै वॆण् पल् तवत्तवर्
तज्ञ्गल् तिरुक्कोयिल् शज्ञ्गिडुवान् पोगिन्रार्
ऎज्ञ्गलै मुन्न मॆलुप्पुवान् वाय् पेशुम्
नज्ञ्गा यॆलुन्दिराय् नाणादाय् नावुडै याय्
शज्ञ्गॊडु शक्कर मेन्दुम् तडक्कैयन्
पज्ञ्गयक्कण्णानै प्पाडेलो रॆम्बावाय् ॥

15. पाशुरम्
ऎल्ले यिलङ्गिलिये ! यिन्नमुरङ्गुडियो?
शिल्लॆन्रलै येन्मिन्? नज्ञ्गैमीर्, पोदरुगिन्रेन्
वल्लै उन् कट्टुरैगल् पण्डेयुन् वायऱिदुम्
वल्लीर्गल् नीज्ञ्गले, नानेदा नायुडुग
ऒल्लैनी पोदाय्, उनक्कॆन्न वेऋडैयै ?
ऎल्लारुम् फोन्दारो? फोन्दार्, फोन्दॆण्णिक्कॊल्
वल्लानै कॊन्रानै मात्तारै मात्तलिक्क
वल्लानै मायनै प्पाडेलो रॆम्बावाय् ॥

16. पाशुरम्
नायगनाय् निन्र नन्दगोपनुडैय
कोयिल् काप्पाने ! कॊडित्तोन्रुम् तोरण
वाशल् काप्पाने ! मणिक्कदवम् ताल् तिरवाय्
आयर् शिरुमियरोमुक्कु अरै परै
मायन् मणिवण्णन् नॆन्नॆलेवाय् नेर् न्दान्
तोयोमाय् वन्दोम् तुयिलॆलप्पाडुवान्
वायाल् मुन्नमुन्नम् मात्तादे अम्मा! नी
नेश निलैक्कदवम् नीक्केलो रॆम्बावाय् ॥

17. पाशुरम्
अम्बरमे, तण्णीरे शोऱे अऱम् Sऎय्युम्
ऎम्बॆरुमान् ! नन्दगोपाला! ऎलुन्दिराय्,
कॊम्बनार्कॆल्लाम् कॊलुन्दे ! कुलविलक्के
ऎम्बॆरुमाट्टि! यशोदाय्! अऱिवुराय्!
अम्बर मूडऋतोज्ञ्गि युलगलन्द
उम्बर् कोमाने ! उऱज्ञ्गादॆलुन्दिराय्
Sऎम् पॊर्कल लडिच्चॆल्वा ! बलदेवा !
उम्बियुम् नीयु मुऱज्ञ्गेलो रॆम्बावाय् ॥

18. पाशुरम्
उन्दु मदकलित्त! नोडाद तोल्वलियन्
नन्द गोपालन् मरुमगले ! नप्पिन्नाय् !
कन्दम् कमलुम् कुलली ! कडै तिरवाय्
वन्दॆज्ञ्गम् कोलि अलैत्तनकाण् मादवि
प्पन्दल् मेल् पल् काल् कुयिलि नज्ञ्गल् कूविनगाण्
पन्दार् विरलि ! उन् मैत्तुनन् पेर्पाड
चॆन्दामरैक्कैयाल् शीरार् वलै यॊलिप्प
वन्दु तिरुवाय् मगिलिन्देलॊ रॆम्बावाय् ॥

19. पाशुरम्
कुत्तु विलक्कॆरिय क्कोट्टुक्काल् कट्टिल् मेल्
मॆत्तॆन्र पञ्चशयनत्तिन् मेलेरि
कॊत्तलर् पूज्ञ्गलल् नप्पिन्नै कॊङ्गैमेल्
वैत्तुक्किडन्द मलर् मार्पा ! वाय् तिरवाय्
मॆत्तडज्ञ्कण्णिनाय् नी युन्मणालनै
ऎत्तनैपोदुम् तुयिलॆल ऒट्टाय् काण्
यॆत्तनै येलुम् पिरिवाट्र गिल्लायाल्
तत्तुव मन्रुत्तगवेलो रॆम्बावाय् ॥

20. पाशुरम्
मुप्पत्तु मूवर् अमरर्कु मुन् Sऎन्रु
कप्पम् तविर्कुम् कलिये तुयिलॆलाय्
Sऎप्पमुडैयाय् तिऱलुडैयाय् ! Sऎट्रार्कु
वॆप्पम् कॊडुक्कुम् विमला तुयिलॆलाय्
Sऎप्पन्न मॆन्मुलैच्चॆव्वाय् च्चिरु मरुङ्गुल्
नप्पिन्नै नङ्गाय् ! तिरुवे ! तुयिलॆलाय्
उक्कमुम् तट्टॊलियुम् तन्दुन् मणालनै
इप्पोदे यॆम्मै नीराट्टेले रॆम्बावाय् ॥

21. पाशुरम्
एट्रकलङ्ग लॆदिरिपॊङ्गि मीदलिप्प
माट्रादे पाल् Sऒरियुम् वल्लल् पॆरुम् पशुक्कल्
आट्र प्पडैत्तान् मगने ! यरिवुराय्
ऊट्रमुडै याय् ! पॆरियाय् ! उलगिनिल्
तोट्रमाय् निन्र शुडरे ! तुयिलॆलाय्
माट्रारुनक्कु वलितुलैन्दु उन् वा शर्कण्
आट्रादु वन्दु उन्नडि पणियु माप्पोले
पोट्रियाम् वन्दोम् पुगल् न्दु एलोरॆम्बावाय् ॥

22. पाशुरम्
अङ्गण् माज्ञालत्तरशर् अभिमान
बज्ञ्गमाय् नन्दु निन् पल्लिक्कट्टिल् कीले
शज्ञ्गमिरुपार् पोल् वन्दुतलै प्पॆय् दोम्
किङ्गिणिवाय् च्चॆयद तामरप्पूप्पोले
Sऎञ्ज्ञ्गण् शिरिच्चिरिदे येम्मेल् विलियावो
तिङ्गलु मादित्तियनु मॆलुन्दार्पोल्
अज्ञ्गण्णिरण्डुं कॊण्डु ऎज्ञ्गल् मेल् नोक्कुदियेल्
ऎज्ञ्गल् मेल् चाब मिलन्देलो रॆम्बावाय् ॥

23. पाशुरम्
मारिमलै मुलञ्जिल् मन्निक्किडन्दुऱङ्गम्
शीरिय शिङ्गरिवित्तुत्ती विलित्तु
वेरिमयिर् पॊङ्ग वॆप्पाडुम् पेर् न्दुदरि
मूरि निमिर् न्दु मुलङ्गिप्पुरप्पट्टु
पोदरुमापोले, नी पूवैप्पूवण्णा ! उन्
कोयिल् निन्रिङ्गने फोन्दरुलि कोप्पुडैय
शीरिय शिङ्गापनत्तिरुन्दु याम् वन्द
कारियमाराय् न्दरुलेलो रॆम्बावाय् ॥

24. पाशुरम्
अन्रिव्वुलग मलन्दाय्! आडिपोट्रि
च्चॆन्रङ्गुत्तॆन्निलङ्गैSऎत्ताय्! तिऱल् पोट्रि
पॊन्रच्चॆगड मुदैत्ताय् ! पुगल् पोट्रि
कन्रु कुणिला वॆऱिन्दाय् ! कलल् पोट्रि
कुन्रुकुडैया वॆडुत्ताय् ! गुणम् पोट्रि
वॆन्रु पगैक्कॆडुक्कुम् निन् कैयिल् वेल् पोट्रि
एन्रॆन्रुन् शेवगमे येत्तिप्पऱै कॊल्वान्
इन्रियाम् वन्दोम् इरङ्गेलो रॆम्बावाय् ॥

25. पाशुरम्
ऒरुत्ति मगनाय् पिऱन्दु ओरिरविल्
ऒरुत्ति मगनाय् ऒलित्तु वलर,
तरक्किला नागित्तान् तीङ्गुनिनैन्द
करुत्तैप्पिल्लैकञ्जन् वयिट्रिल्
नॆरुप्पॆन्न निन्र नॆडुमाले ! युन्नै
अरुत्तित्तु वन्दोम् , पऱै तरुतियागिल्
तिरुर्रक्क Sऎल्वमुम् शेवगमुम् याम्पाडि
वरुत्तमुम् तीर् न्दु मगिलिन्दु एलो रॆम्बावाय् ॥

26. पाशुरम्
माले ! मणिवण्णा ! मार्गलि नीराडुवान्
मेलैयार् Sऎय् वनगल् वेण्डुवन केट्टियेल्
ञालत्तै यॆल्लाम् नडुङ्ग मुरल्वन
पालन्न वण्णत्तु उन् पाञ्जशन्नियमे
पोल्वन शङ्गङ्गल्, पोय् प्पाडुडै यनवे
शाल प्पॆरुम् पऱैये, पल्लाण्डिशैप्पारे
कोलविलक्के, कॊडिये, विदामे
आलिनिलैयाय् ! अरुलेलो रॆम्बावाय् ॥

27. पाशुरम्
कूडारै वॆल्लुम् शीर् गोविन्दा ! उन्दन्नै
प्पाडिप्पऱै कॊण्डुयाम् पॆऋSऎम्मानम्
नाडुपुगलुम् परिशिनाल् नन्राग
च्चूडगमे तोल् वलैये,तोडे Sऎप्पूवे,
पाडगमे,यॆन्रनैय पल् कलनुम् यामणिवोम्,
आडै युडुप्पोम्, अदन् पिन्ने पाल् शोऋ
मूड नॆय् पॆय् दु मुलङ्गैवलिवार
कूडि यिरुन्दु कुलिर् न्देलोरॆम्बावाय् ॥

28. पाशुरम्
क ऱवैगल् पिन् Sऎन्रु क्कानम् शेर् न्दुण्बोम्,
अऱिवॊन्रु मिल्लाद वाय् क्कुलत्तु उन्दन्नै
प्पिऱवि पॆ ऋन्दनै पुण्णियम् नामुडैयोम्
कु ऱैवॊन्रु मिल्लाद गोविन्दा !उन्दन्नोडु
उऱवेल् नमक्कि ङ्गॊलिक्क वॊलियादु
अऱियाद पिल्लैगलोम्, अन्बिनाल् उन्दन्नै
चिऋपेरलैत्तनवुम् शीऱि यरुलादे
इऱैवा नी ताराय् पऱैयेलो रॆम्बावाय् ॥

29.पाशुरं
शित्तम् शिऋकाले वन्दुन्नै च्चेवित्तु, उन्
प्पॊत्तामरै यडिये प्पोत्तुम् पोरुल् केलाय्
पॆत्तम्मेय् त्तुण्णं कलत्तिल् पिऱन्दनी
कुत्तेव लॆङ्गलै क्कॊल्लमल् पोगादु
इत्तै पऱै कॊल्वा नन्रुकाण् गोविन्दा !
ऎत्तैक्कुमेलेलु पिऱविक्कुम्, उन्दन्नो
डुत्तोमे यावोमुनक्के नामाल् Sऎय् वोम्
मुत्तिन ङ्कामङ्गल् मात्तेलो रॆम्बावाय् ॥

30. पाशुरम्
वङ्ग क्कडल् कडैन्द मादवनै केशवनै
तिङ्गल् तिरुमुगत्तु च्चेयिलै यार् Sऎन्निरैञ्जि
अङ्गप्परै कॊण्डुवात्तै, अणिपुदुवै
पैङ्गमल त्तण्डैरियल् पट्टर् पिरान् कोदै Sऒन्न
शङ्गत्तमिल् मालै मुप्पदुम् तप्पामे
इङ्गप्परिशुरै प्पारीररण्डु माल्वरैत्तोल्
Sऎ ङ्गण् तिरुमुगत्तु च्चॆल्वत्तिरुमालाल्
ऎङ्गम् तिरुवरुल् पॆत्तिन्बुरुव रॆम्बावाय् ॥

श्री आण्डाल् तिरुवडिगले शरणं ॥

स्वस्ति ॥

TIRUPPAVAI
This document is in romanized sanskrit-english according to IAST standard. 

1. pāśuram
mārgaḻi ttijñgal madi nirainda nannāḻāl
nīrāḍa ppōduvīr, pōduminō nērilaiyīr
śīr malgum āy ppāḍi śelvachchiru mīr kāḻ
kūrvēl koḍundoḻilan nandagōpan kumaran
ērār nda kaṇṇi yaśōdai yiḻaṃśiṅgam
kārmēnichchajñgaṇ kadirmadiyaṃ bōl mugattān
nārāyaṇanē namakkē paraitaruvān
pārōr pugaḻappaḍindēlō rembāvāy ॥

2. pāśuram
vaiyattu vāḻvīrgāḻ nāmum nambāvaikku
chcheyyum kiriśaigaḻ kēḻīrō pārkaḍaluḻ
pai yattu yinra paramanaḍipāḍi
neyyuṇṇōm pāluṇṇōm nāṭkālē nīrāḍi
maiyiṭṭeḻudōm malariṭṭu nāmuḍiyōm
śeyyādana śeyyōm tīkkuraḻai chchenrōdōm
aiyyamum pichchaiyum āndanaiyum kaikāṭṭi
uyyu māreṇṇi yugandēlō rembāvāy ॥

3. pāśuram
ōṅgi yulagaḻanda uttaman pērpāḍi
nāṅgaḻ nambāvaikku chchāṭri nīrāḍināl
tīṅganri nāḍellām tiṅgaḻ mummāri pey du
ōṅgu perum śennel ūḍu kayalugaḻa
pūṅguvaḻai pōdil porivaṇḍu kaṇpaḍuppa
tēṅgādē pukkirundu śīr ttamulai paṭri
vāṅgakkuḍam niraikkum vaḻḻal perumbaśukkaḻ
nīṅgādaśelvam niraindēlō rembāvāy ॥

4. pāśuram
āḻimaḻaikkaṇṇā ! onru nīkai karavēl
āḻiyuḻ pukku mugundu koḍārtēri
ūḻimudalva nuruvampōl meyikaruttu
pāḻiyandōḻuḍai parpanāban kaiyil
āḻipōḻ minni, valamburi pōl ninradirindu
tāḻādē śār jñgamudaitta śaramaḻaipōl
vāḻavulaginil pey diḍāy nāṅgaḻum
mārgaḻi nīrāḍa magiḻindēlō rembāvāy ॥

5. pāśuram
māyanai mannu, vaḍamadurai maindanai
ttūya perunīr yamunai tturaivanai
āyar kulattinil tōnrum maṇi viḻakkai
ttāyaikkuḍal viḻakkam śeyda dāmōdaranai
tūyōmāy vandunām tūmalar tūvittoḻudu
vāyināl pāḍi, manattinal śindikka
pōyapiḻḻaiyum ppugudaruvā ninranavum
tīyinil tūśāguṃ śeppēlō rembāvāy ॥

6. pāśuram
puḻḻum śilumbinakāṇ puḻḻarayyan kōyilil
veḻḻai viḻiśaṅgin pēraravam kēṭṭi laiyō
piḻḻā yeḻundi rāy pēy mulai nañjuṇḍu
kaḻḻachchagaḍaṃ kalakkaḻiya kkālōchchi
veḻḻattaravil tuyila mar nda vittinai
uḻḻattu kkoṇḍu munivargaḻum yōgigaḻum
meḻḻa veḻundu āriyanra pēraravam
uḻḻam pugundu kuḻir ndēlō rembāvāy ॥

7. pāśuram
kīśu kīśenrejñgumānai chāttakalandu !
pēśina pēchcharavam kēṭṭilaiyō ! pēy ppeṇṇē !
kāśum pirappum kalagalappakkai pērtu
vāśa narujñguḻa lāyichchiyar mattināl
ōśai paḍutta tayira ravam kēṭṭilaiyō
nāyakappeṇṇiḻḻāy ! nārāyaṇan mūrti
kēśāvanai ppāḍavum nīkēṭṭē kiḍattiyō
tēśa muḍaiyāy ! tira vēlō rembāvāy ॥

8. pāśuram
kīḻ vānam veḻḻenru erumai śiruvīḍu
mēy vān parandanakāṇ mikkuḻḻa piḻḻaigaḻum
pōvān pōginrārai pōgāmal kāttunnai
kūvuvān vandu ninrōm kōdukalamuḍaiya
pāvāy ! eḻundirāy pāḍipparaikoṇḍu
māvāy ! piḻandānai mallarai māṭṭiya
dēvādidēvanai chchenrunām śēvittāl
āvāvenrā rāy ndaruḻēlō rembāvāy ॥

9. pāśuram
tūmaṇi māḍattuchchuṭrum viḻakkeriya
dhūpam kamaḻa ttuyilaṇai mēl kaṇ vaḻarum
māmān magaḻē ! maṇikkadavam tāḻ tiravāy
māmīr! avaḻai yeḻuppīrō un magaḻ dān
ūmaiyō ? anrichcheviḍō ? anandalō
ē mapperunduyil mandirappaṭṭāḻō ?
māmāyan mādhavan vaikundan enrenru
nāmam palavum navinrēlō rembāvāy ॥

10. pāśuram
nōṭruchchuvarkam puhiginravammanāy
māṭramum tārārō vāśal tiravādār
nāṭrattuḻāy muḍi nārāyaṇan nammāl
pōṭrapparaittarum puṇṇiyanāl,paṇṇorunāḻ,
kūṭrattin vāy viḻanda kumbakaruṇanum
tōṭru munakkē perunduyil tān tandānō ?
āṭravanandaluḍai yā yaruṅgalamē
tēṭramāy vandu tiravēlō rembāvāy ॥

11. pāśuram
kaṭrukka Ra vaikkaṇaṅgaḻ palaka Randu
śaṭrār ti Ralaḻiyachchenru śeruchcheyyum
kuṭramonrillāda kōvalartam porkoḍiyē
puṭraraval gul punamayilē pōdarāy
śuṭrattutōḻimā rellārum vandunin
muṭram puhundu mugilvaṇṇan pērpāḍa
śiṭrādē pēśādē śelvappeṇṇāṭṭi ! nī
eṭrukku raṅgam poruḻēlō rembāvāy ॥

12. pāśuram
kanaittiḻaṃ kaṭrerumai kanrukkiraṅgi
ninaittumulai vaḻiyē ninrupāl śōra,
nanaittilam śērākkum nar chelvan taṅgāy
panittelai vīḻa nin vāśal kaḍaipaṭri
śinattināl tennilajñgaikkōmānaicheṭra
manattukkiniyānai ppāḍavum nīvāy tiRavāy
initta neḻundirāy īdenna pēruRakkam
anaittillattāru maRindēlō rembāvāy ॥

13. pāśuram
puḻḻin vāy kīṇḍānai pollāvarakkanai
kkiḻḻi kkaḻaindānai kkīrtimai pāḍippōy
ppiḻḻaigaḻellārum pāvaikkaḻam bukkār
veḻḻi yeḻundu viyāḻa muRajñgittu
ppuḻḻum śilumbinakāṇ , pōdarikkaṇṇināy
kuḻḻakkuḻirakkuḍaindu nīrāḍādē
paḻḻikki ḍattiyōpāvāy ! nī nannāḻāl
kaḻḻam tavir ndu kalandēlō rembāvāy ॥

14. pāśuram
ujñgal puḻaikkaḍai tōṭṭattu vāviyul
śejñgaḻunīr vāy negili ndāmbal vāy kūmbinakāṇ
śejñgalpoḍikkūrai veṇ pal tavattavar
tajñgal tirukkōyil śajñgiḍuvān pōginrār
ejñgalai munna meḻuppuvān vāy pēśum
najñgā yelundirāy nāṇādāy nāvuḍai yāy
śajñgoḍu śakkara mēndum taḍakkaiyan
pajñgayakkaṇṇānai ppāḍēlō rembāvāy ॥

15. pāśuram
ellē yilaṅgiḻiyē ! yinnamuraṅguḍiyō?
śillenraḻai yēnmin? najñgaimīr, pōdaruginrēn
vallai un kaṭṭuraigaḻ paṇḍēyun vāyaRidum
vallīrgaḻ nījñgaḻē, nānēdā nāyuḍuga
ollainī pōdāy, unakkenna vēṛḍaiyai ?
ellārum phōndārō? phōndār, phōndeṇṇikkoḻ
vallānai konrānai māttārai māttaḻikka
vallānai māyanai ppāḍēlō rembāvāy ॥

16. pāśuram
nāyaganāy ninra nandagōpanuḍaiya
kōyil kāppānē ! koḍittōnrum tōraṇa
vāśal kāppānē ! maṇikkadavam tāḻ tiravāy
āyar śirumiyarōmukku arai parai
māyan maṇivaṇṇan nennelēvāy nēr ndān
tōyōmāy vandōm tuyileḻappāḍuvān
vāyāl munnamunnam māttādē ammā! nī
nēśa nilaikkadavam nīkkēlō rembāvāy ॥

17. pāśuram
ambaramē, taṇṇīrē śōRē aRam śeyyum
emberumān ! nandagōpālā! eḻundirāy,
kombanārkellām koḻundē ! kulaviḻakkē
emberumāṭṭi! yaśōdāy! aRivurāy!
ambara mūḍaṛtōjñgi yulagalanda
umbar kōmānē ! uRajñgādeḻundirāy
śem porkaḻa laḍichchelvā ! baladēvā !
umbiyum nīyu muRajñgēlō rembāvāy ॥

18. pāśuram
undu madakaḻitta! nōḍāda tōḻvaliyan
nanda gōpālan marumagaḻē ! nappinnāy !
kandam kamaḻum kuḻalī ! kaḍai tiravāy
vandejñgam kōḻi aḻaittanakāṇ mādavi
ppandal mēl pal kāl kuyili najñgal kūvinagāṇ
pandār virali ! un maittunan pērpāḍa
chendāmaraikkaiyāl śīrār vaḻai yoḻippa
vandu tiruvāy magiḻindēlo rembāvāy ॥

19. pāśuram
kuttu viḻakkeriya kkōṭṭukkāl kaṭṭil mēl
mettenra pañchaśayanattin mēlēri
kottalar pūjñgaḻal nappinnai koṅgaimēl
vaittukkiḍanda malar mārpā ! vāy tiravāy
mettaḍajñkaṇṇināy nī yunmaṇālanai
ettanaipōdum tuyileḻa oṭṭāy kāṇ
yettanai yēlum pirivāṭra gillāyāl
tattuva manruttagavēlō rembāvāy ॥

20. pāśuram
muppattu mūvar amararku mun śenru
kappam tavirkum kaliyē tuyileḻāy
śeppamuḍaiyāy tiRaluḍaiyāy ! śeṭrārku
veppam koḍukkum vimalā tuyileḻāy
śeppanna menmulaichchevvāy chchiru maruṅgul
nappinnai naṅgāy ! tiruvē ! tuyilelāy
ukkamum taṭṭoḻiyum tandun maṇāḻanai
ippōdē yemmai nīrāṭṭēlē rembāvāy ॥

21. pāśuram
ēṭrakalaṅga ḻediripoṅgi mīdaḻippa
māṭrādē pāl śoriyum vaḻlal perum paśukkal
āṭra ppaḍaittān maganē ! yarivurāy
ūṭramuḍai yāy ! periyāy ! ulaginil
tōṭramāy ninra śuḍarē ! tuyileḻāy
māṭrārunakku valitulaindu un vā śarkaṇ
āṭrādu vandu unnaḍi paṇiyu māppōlē
pōṭriyām vandōm pugaḻ ndu ēlōrembāvāy ॥

22. pāśuram
aṅgaṇ mājñālattaraśar abhimāna
bajñgamāy nandu nin paḻḻikkaṭṭil kīḻē
śajñgamirupār pōl vandutalai ppey dōm
kiṅgiṇivāy chcheyada tāmarappūppōlē
śeñjñgaṇ śirichchiridē yēmmēl viḻiyāvō
tiṅgaḻu mādittiyanu meḻundārpōl
ajñgaṇṇiraṇḍuṃ koṇḍu ejñgaḻ mēl nōkkudiyēl
ejñgaḻ mēl chāba miḻandēlō rembāvāy ॥

23. pāśuram
mārimalai muḻañjil mannikkiḍanduRaṅgam
śīriya śiṅgarivittuttī viḻittu
vērimayir poṅga veppāḍum pēr ndudari
mūri nimir ndu muḻaṅgippurappaṭṭu
pōdarumāpōlē, nī pūvaippūvaṇṇā ! un
kōyil ninriṅganē phōndaruḻi kōppuḍaiya
śīriya śiṅgāpanattirundu yām vanda
kāriyamārāy ndaruḻēlō rembāvāy ॥

24. pāśuram
anrivvulaga maḻandāy! āḍipōṭri
chchenraṅguttennilaṅgaiśettāy! tiRal pōṭri
ponrachchegaḍa mudaittāy ! pugaḻ pōṭri
kanru kuṇilā veRindāy ! kaḻal pōṭri
kunrukuḍaiyā veḍuttāy ! guṇam pōṭri
venru pagaikkeḍukkum nin kaiyil vēl pōṭri
ēnrenrun śēvagamē yēttippaRai koḻvān
inriyām vandōm iraṅgēlō rembāvāy ॥

25. pāśuram
orutti maganāy piRandu ōriravil
orutti maganāy oḻittu vaḻara,
tarakkilā nāgittān tīṅguninainda
karuttaippiḻḻaikañjan vayiṭril
neruppenna ninra neḍumālē ! yunnai
aruttittu vandōm , paRai tarutiyāgil
tirurrakka śelvamum śēvagamum yāmpāḍi
varuttamum tīr ndu magiḻindu ēlō rembāvāy ॥

26. pāśuram
mālē ! maṇivaṇṇā ! mārgaḻi nīrāḍuvān
mēlaiyār śey vanagaḻ vēṇḍuvana kēṭṭiyēl
ñālattai yellām naḍuṅga muralvana
pālanna vaṇṇattu un pāñjaśanniyamē
pōlvana śaṅgaṅgaḻ, pōy ppāḍuḍai yanavē
śāla pperum paRaiyē, pallāṇḍiśaippārē
kōlaviḻakkē, koḍiyē, vidāmē
ālinilaiyāy ! aruḻēlō rembāvāy ॥

27. pāśuram
kūḍārai vellum śīr gōvindā ! undannai
ppāḍippaRai koṇḍuyām peṛśemmānam
nāḍupugaḻum pariśināl nanrāga
chchūḍagamē tōḻ vaḻaiyē,tōḍē śeppūvē,
pāḍagamē,yenranaiya pal kalanum yāmaṇivōm,
āḍai yuḍuppōm, adan pinnē pāl śōṛ
mūḍa ney pey du muḻaṅgaivaḻivāra
kūḍi yirundu kuḻir ndēlōrembāvāy ॥

28. pāśuram
ka Ravaigaḻ pin śenru kkānam śēr nduṇbōm,
aRivonru millāda vāy kkulattu undannai
ppiRavi pe ṛndanai puṇṇiyam nāmuḍaiyōm
ku Raivonru millāda gōvindā !undannōḍu
uRavēl namakki ṅgoḻikka voḻiyādu
aRiyāda piḻḻaigaḻōm, anbināl undannai
chiṛpēraḻaittanavum śīRi yaruḻādē
iRaivā nī tārāy paRaiyēlō rembāvāy ॥

29.pāśuraṃ
śittam śiṛkālē vandunnai chchēvittu, un
ppottāmarai yaḍiyē ppōttum pōruḻ kēḻāy
pettammēy ttuṇṇaṃ kalattil piRandanī
kuttēva leṅgaḻai kkoḻḻamal pōgādu
ittai paRai koḻvā nanrukāṇ gōvindā !
ettaikkumēḻēḻu piRavikkum, undannō
ḍuttōmē yāvōmunakkē nāmāḻ śey vōm
muttina ṅkāmaṅgaḻ māttēlō rembāvāy ॥

30. pāśuram
vaṅga kkaḍal kaḍainda mādavanai kēśavanai
tiṅgaḻ tirumugattu chchēyiḻai yār śenniraiñji
aṅgapparai koṇḍuvāttai, aṇipuduvai
paiṅgamala ttaṇḍairiyal paṭṭar pirān kōdai śonna
śaṅgattamiḻ mālai muppadum tappāmē
iṅgappariśurai ppārīraraṇḍu mālvaraittōḻ
śe ṅgaṇ tirumugattu chchelvattirumālāl
eṅgam tiruvaruḻ pettinburuva rembāvāy ॥

śrī āṇḍāḻ tiruvaḍigalē śaraṇaṃ ॥

svasti ॥

திருப்பாவை

1. பாஶுரம்
மார்க3ல்தி3 த்திஜ்ஞ்க3ல் மதி3 நிரைன்த3 நன்னால்தா3ல்
நீராட3 ப்போது3வீர், போது3மினோ நேரிலையீர்
ஶீர் மல்கு3ம் ஆய் ப்பாடி3 Sஎல்வச்சிரு மீர் கால்த்3
கூர்வேல் கொடு3ன்தொ3ல்தி3லன் நன்த3கோ3பன் குமரன்
ஏரார் ந்த3 கண்ணி யஶோதை3 யில்த3ம்ஶிங்க3ம்
கார்மேனிச்சஜ்ஞ்க3ண் கதி3ர்மதி3யம் போ3ல் முக3த்தான்
நாராயணனே நமக்கே பரைதருவான்
பாரோர் புக3ல்த3ப்படி3ன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

2. பாஶுரம்
வையத்து வால்த்3வீர்கா3ல்த்3 நாமும் நம்பா3வைக்கு
ச்செய்யும் கிரிஶைக3ல்த்3 கேல்தீ3ரோ பார்கட3லுல்த்3
பை யத்து யின்ர பரமனடி3பாடி3
நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி3
மையிட்டெல்து3தோ3ம் மலரிட்டு நாமுடி3யோம்
Sஎய்யாத3ன Sஎய்யோம் தீக்குரல்தை3 ச்சென்ரோதோ3ம்
ஐய்யமும் பிச்சையும் ஆன்த3னையும் கைகாட்டி
உய்யு மாரெண்ணி யுக3ன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

3. பாஶுரம்
ஓங்கி3 யுலக3ல்த3ன்த3 உத்தமன் பேர்பாடி3
நாங்க3ல்த்3 நம்பா3வைக்கு ச்சாட்ரி நீராடி3னால்
தீங்க3ன்ரி நாடெ3ல்லாம் திங்க3ல்த்3 மும்மாரி பெய் து3
ஓங்கு3 பெரும் Sஎன்னெல் ஊடு3 கயலுக3ல்த3
பூங்கு3வல்தை3 போதி3ல் பொரிவண்டு3 கண்படு3ப்ப
தேங்கா3தே3 புக்கிருன்து3 ஶீர் த்தமுலை பட்ரி
வாங்க3க்குட3ம் நிரைக்கும் வல்த்3ல்த3ல் பெரும்ப3ஶுக்கல்த்3
நீங்கா3தS3எல்வம் நிரைன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

4. பாஶுரம்
ஆல்தி3மல்தை3க்கண்ணா ! ஒன்ரு நீகை கரவேல்
ஆல்தி3யுல்த்3 புக்கு முகு3ன்து3 கொடா3ர்தேரி
ஊல்தி3முத3ல்வ நுருவம்போல் மெயிகருத்து
பால்தி3யன்தோ3ல்து3டை3 பர்பனாப3ன் கையில்
ஆல்தி3போல்த்3 மின்னி, வலம்பு3ரி போல் நின்ரதி3ரின்து3
தால்தா3தே3 ஶார் ஜ்ஞ்க3முதை3த்த ஶரமல்தை3போல்
வால்த3வுலகி3னில் பெய் தி3டா3ய் நாங்க3ல்து3ம்
மார்க3ல்தி3 நீராட3 மகி3ல்தி3ன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

5. பாஶுரம்
மாயனை மன்னு, வட3மது3ரை மைன்த3னை
த்தூய பெருனீர் யமுனை த்துரைவனை
ஆயர் குலத்தினில் தோன்ரும் மணி வில்த3க்கை
த்தாயைக்குட3ல் வில்த3க்கம் Sஎய்த3 தா3மோத3ரனை
தூயோமாய் வன்து3னாம் தூமலர் தூவித்தொல்து3து3
வாயினால் பாடி3, மனத்தினல் ஶின்தி3க்க
போயபில்த்3ல்தை3யும் ப்புகு3த3ருவா நின்ரனவும்
தீயினில் தூஶாகு3ம் Sஎப்பேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

6. பாஶுரம்
புல்த்3ல்து3ம் ஶிலும்பி3னகாண் புல்த்3ல்த3ரய்யன் கோயிலில்
வெல்த்3ல்தை3 வில்தி3ஶங்கி3ன் பேரரவம் கேட்டி லையோ
பில்த்3ல்தா3 யெல்து3ன்தி3 ராய் பேய் முலை நஞ்ஜுண்டு3
கல்த்3ல்த3ச்சக3ட3ம் கலக்கல்தி3ய க்காலோச்சி
வெல்த்3ல்த3த்தரவில் துயில மர் ந்த3 வித்தினை
உல்த்3ல்த3த்து க்கொண்டு3 முனிவர்க3ல்து3ம் யோகி3க3ல்து3ம்
மெல்த்3ல்த3 வெல்து3ன்து3 ஆரியன்ர பேரரவம்
உல்த்3ல்த3ம் புகு3ன்து3 குல்தி3ர் ந்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

7. பாஶுரம்
கீஶு கீSஎன்ரெஜ்ஞ்கு3மானை சாத்தகலன்து3 !
பேஶின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ ! பேய் ப்பெண்ணே !
காஶும் பிரப்பும் கலக3லப்பக்கை பேர்து
வாஶ நருஜ்ஞ்கு3ல்த3 லாயிச்சியர் மத்தினால்
ஓஶை படு3த்த தயிர ரவம் கேட்டிலையோ
நாயகப்பெண்ணில்த்3ல்தா3ய் ! நாராயணன் மூர்தி
கேஶாவனை ப்பாட3வும் நீகேட்டே கிட3த்தியோ
தேஶ முடை3யாய் ! திர வேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

8. பாஶுரம்
கீல்த்3 வானம் வெல்த்3ல்தெ3ன்ரு எருமை ஶிருவீடு3
மேய் வான் பரன்த3னகாண் மிக்குல்த்3ல்த3 பில்த்3ல்தை3க3ல்து3ம்
போவான் போகி3ன்ராரை போகா3மல் காத்துன்னை
கூவுவான் வன்து3 நின்ரோம் கோது3கலமுடை3ய
பாவாய் ! எல்து3ன்தி3ராய் பாடி3ப்பரைகொண்டு3
மாவாய் ! பில்த3ன்தா3னை மல்லரை மாட்டிய
தே3வாதி3தே3வனை ச்சென்ருனாம் ஶேவித்தால்
ஆவாவென்ரா ராய் ந்த3ருல்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

9. பாஶுரம்
தூமணி மாட3த்துச்சுட்ரும் வில்த3க்கெரிய
தூ4பம் கமல்த3 த்துயிலணை மேல் கண் வல்த3ரும்
மாமான் மக3ல்தே3 ! மணிக்கத3வம் தால்த்3 திரவாய்
மாமீர்! அவல்தை3 யெல்து3ப்பீரோ உன் மக3ல்த்3 தா3ன்
ஊமையோ ? அன்ரிச்செவிடோ3 ? அனந்த3லோ
ஏ மப்பெருன்து3யில் மன்தி3ரப்பட்டால்தோ3 ?
மாமாயன் மாத4வன் வைகுன்த3ன் என்ரென்ரு
நாமம் பலவும் நவின்ரேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

1௦. பாஶுரம்
நோட்ருச்சுவர்கம் புஹிகி3ன்ரவம்மனாய்
மாட்ரமும் தாராரோ வாஶல் திரவாதா3ர்
நாட்ரத்துல்தா3ய் முடி3 நாராயணன் நம்மால்
போட்ரப்பரைத்தரும் புண்ணியனால்,பண்ணொருனால்த்3,
கூட்ரத்தின் வாய் வில்த3ன்த3 கும்ப3கருணனும்
தோட்ரு முனக்கே பெருன்து3யில் தான் தன்தா3னோ ?
ஆட்ரவனந்த3லுடை3 யா யருங்க3லமே
தேட்ரமாய் வன்து3 திரவேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

11. பாஶுரம்
கட்ருக்க ற வைக்கணங்க3ல்த்3 பலக றன்து3
ஶட்ரார் தி றலல்தி3யச்சென்ரு Sஎருச்செய்யும்
குட்ரமொன்ரில்லாத3 கோவலர்தம் பொர்கொடி3யே
புட்ரரவல் கு3ல் புனமயிலே போத3ராய்
ஶுட்ரத்துதோல்தி3மா ரெல்லாரும் வன்து3னின்
முட்ரம் புஹுன்து3 முகி3ல்வண்ணன் பேர்பாட3
ஶிட்ராதே3 பேஶாதே3 Sஎல்வப்பெண்ணாட்டி ! நீ
எட்ருக்கு ரங்க3ம் பொருல்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

12. பாஶுரம்
கனைத்தில்த3ம் கட்ரெருமை கன்ருக்கிரங்கி3
நினைத்துமுலை வல்தி3யே நின்ருபால் ஶோர,
நனைத்திலம் ஶேராக்கும் நர் செல்வன் தங்கா3ய்
பனித்தெலை வீல்த3 நின் வாஶல் கடை3பட்ரி
ஶினத்தினால் தென்னிலஜ்ஞ்கை3க்கோமானைசெட்ர
மனத்துக்கினியானை ப்பாட3வும் நீவாய் திறவாய்
இனித்த நெல்து3ன்தி3ராய் ஈதெ3ன்ன பேருறக்கம்
அனைத்தில்லத்தாரு மறின்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

13. பாஶுரம்
புல்த்3ல்தி3ன் வாய் கீண்டா3னை பொல்லாவரக்கனை
க்கில்த்3ல்தி3 க்கல்தை3ன்தா3னை க்கீர்திமை பாடி3ப்போய்
ப்பில்த்3ல்தை3க3ல்தெ3ல்லாரும் பாவைக்கல்த3ம் பு3க்கார்
வெல்த்3ல்தி3 யெல்து3ன்து3 வியால்த3 முறஜ்ஞ்கி3த்து
ப்புல்த்3ல்து3ம் ஶிலும்பி3னகாண் , போத3ரிக்கண்ணினாய்
குல்த்3ல்த3க்குல்தி3ரக்குடை3ன்து3 நீராடா3தே3
பல்த்3ல்தி3க்கி ட3த்தியோபாவாய் ! நீ நன்னால்தா3ல்
கல்த்3ல்த3ம் தவிர் ந்து3 கலன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

14. பாஶுரம்
உஜ்ஞ்க3ல் புல்தை3க்கடை3 தோட்டத்து வாவியுல்
Sஎஜ்ஞ்க3ல்து3னீர் வாய் நெகி3லி ந்தா3ம்ப3ல் வாய் கூம்பி3னகாண்
Sஎஜ்ஞ்க3ல்பொடி3க்கூரை வெண் பல் தவத்தவர்
தஜ்ஞ்க3ல் திருக்கோயில் ஶஜ்ஞ்கி3டு3வான் போகி3ன்ரார்
எஜ்ஞ்க3லை முன்ன மெல்து3ப்புவான் வாய் பேஶும்
நஜ்ஞ்கா3 யெலுன்தி3ராய் நாணாதா3ய் நாவுடை3 யாய்
ஶஜ்ஞ்கொ3டு3 ஶக்கர மேன்து3ம் தட3க்கையன்
பஜ்ஞ்க3யக்கண்ணானை ப்பாடே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

15. பாஶுரம்
எல்லே யிலங்கி3ல்தி3யே ! யின்னமுரங்கு3டி3யோ?
ஶில்லென்ரல்தை3 யேன்மின்? நஜ்ஞ்கை3மீர், போத3ருகி3ன்ரேன்
வல்லை உன் கட்டுரைக3ல்த்3 பண்டே3யுன் வாயறிது3ம்
வல்லீர்க3ல்த்3 நீஜ்ஞ்க3ல்தே3, நானேதா3 நாயுடு3க3
ஒல்லைனீ போதா3ய், உனக்கென்ன வேருடை3யை ?
எல்லாரும் போ2ன்தா3ரோ? போ2ன்தா3ர், போ2ன்தெ3ண்ணிக்கொல்த்3
வல்லானை கொன்ரானை மாத்தாரை மாத்தல்தி3க்க
வல்லானை மாயனை ப்பாடே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

16. பாஶுரம்
நாயக3னாய் நின்ர நன்த3கோ3பனுடை3ய
கோயில் காப்பானே ! கொடி3த்தோன்ரும் தோரண
வாஶல் காப்பானே ! மணிக்கத3வம் தால்த்3 திரவாய்
ஆயர் ஶிருமியரோமுக்கு அரை பரை
மாயன் மணிவண்ணன் நென்னெலேவாய் நேர் ந்தா3ன்
தோயோமாய் வன்தோ3ம் துயிலெல்த3ப்பாடு3வான்
வாயால் முன்னமுன்னம் மாத்தாதே3 அம்மா! நீ
நேஶ நிலைக்கத3வம் நீக்கேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

17. பாஶுரம்
அம்ப3ரமே, தண்ணீரே ஶோறே அறம் Sஎய்யும்
எம்பெ3ருமான் ! நன்த3கோ3பாலா! எல்து3ன்தி3ராய்,
கொம்ப3னார்கெல்லாம் கொல்து3ன்தே3 ! குலவில்த3க்கே
எம்பெ3ருமாட்டி! யஶோதா3ய்! அறிவுராய்!
அம்ப3ர மூட3ருதோஜ்ஞ்கி3 யுலக3லன்த3
உம்ப3ர் கோமானே ! உறஜ்ஞ்கா3தெ3ல்து3ன்தி3ராய்
Sஎம் பொர்கல்த3 லடி3ச்செல்வா ! ப3லதே3வா !
உம்பி3யும் நீயு முறஜ்ஞ்கே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

18. பாஶுரம்
உன்து3 மத3கல்தி3த்த! நோடா3த3 தோல்த்3வலியன்
நன்த3 கோ3பாலன் மருமக3ல்தே3 ! நப்பின்னாய் !
கன்த3ம் கமல்து3ம் குல்த3லீ ! கடை3 திரவாய்
வன்தெ3ஜ்ஞ்க3ம் கோல்தி3 அல்தை3த்தனகாண் மாத3வி
ப்பன்த3ல் மேல் பல் கால் குயிலி நஜ்ஞ்க3ல் கூவினகா3ண்
பன்தா3ர் விரலி ! உன் மைத்துனந் பேர்பாட3
சென்தா3மரைக்கையால் ஶீரார் வல்தை3 யொல்தி3ப்ப
வன்து3 திருவாய் மகி3ல்தி3ன்தே3லொ ரெம்பா3வாய் ॥

19. பாஶுரம்
குத்து வில்த3க்கெரிய க்கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல்
மெத்தென்ர பஞ்சஶயனத்தின் மேலேரி
கொத்தலர் பூஜ்ஞ்க3ல்த3ல் நப்பின்னை கொங்கை3மேல்
வைத்துக்கிட3ன்த3 மலர் மார்பா ! வாய் திரவாய்
மெத்தடஜ3்ஞ்கண்ணினாய் நீ யுன்மணாலனை
எத்தனைபோது3ம் துயிலெல்த3 ஒட்டாய் காண்
யெத்தனை யேலும் பிரிவாட்ர கி3ல்லாயால்
தத்துவ மன்ருத்தக3வேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

2௦. பாஶுரம்
முப்பத்து மூவர் அமரர்கு முன் Sஎன்ரு
கப்பம் தவிர்கும் கலியே துயிலெல்தா3ய்
Sஎப்பமுடை3யாய் திறலுடை3யாய் ! Sஎட்ரார்கு
வெப்பம் கொடு3க்கும் விமலா துயிலெல்தா3ய்
Sஎப்பன்ன மென்முலைச்செவ்வாய் ச்சிரு மருங்கு3ல்
நப்பின்னை நங்கா3ய் ! திருவே ! துயிலெலாய்
உக்கமும் தட்டொல்தி3யும் தன்து3ன் மணால்த3னை
இப்போதே3 யெம்மை நீராட்டேலே ரெம்பா3வாய் ॥

21. பாஶுரம்
ஏட்ரகலங்க3 ல்தெ3தி3ரிபொங்கி3 மீத3ல்தி3ப்ப
மாட்ராதே3 பால் Sஒரியும் வல்த்3லல் பெரும் பஶுக்கல்
ஆட்ர ப்படை3த்தான் மக3னே ! யரிவுராய்
ஊட்ரமுடை3 யாய் ! பெரியாய் ! உலகி3னில்
தோட்ரமாய் நின்ர ஶுட3ரே ! துயிலெல்தா3ய்
மாட்ராருனக்கு வலிதுலைன்து3 உன் வா ஶர்கண்
ஆட்ராது3 வன்து3 உன்னடி3 பணியு மாப்போலே
போட்ரியாம் வன்தோ3ம் புக3ல்த்3 ந்து3 ஏலோரெம்பா3வாய் ॥

22. பாஶுரம்
அங்க3ண் மாஜ்ஞாலத்தரஶர் அபி4மான
பஜ3்ஞ்க3மாய் நன்து3 நின் பல்த்3ல்தி3க்கட்டில் கீல்தே3
ஶஜ்ஞ்க3மிருபார் போல் வன்து3தலை ப்பெய் தோ3ம்
கிங்கி3ணிவாய் ச்செயத3 தாமரப்பூப்போலே
Sஎஞ்ஜ்ஞ்க3ண் ஶிரிச்சிரிதே3 யேம்மேல் வில்தி3யாவோ
திங்க3ல்து3 மாதி3த்தியனு மெல்து3ன்தா3ர்போல்
அஜ்ஞ்க3ண்ணிரண்டு3ம் கொண்டு3 எஜ்ஞ்க3ல்த்3 மேல் நோக்குதி3யேல்
எஜ்ஞ்க3ல்த்3 மேல் சாப3 மில்த3ன்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

23. பாஶுரம்
மாரிமலை முல்த3ஞ்ஜில் மன்னிக்கிட3ன்து3றங்க3ம்
ஶீரிய ஶிங்க3ரிவித்துத்தீ வில்தி3த்து
வேரிமயிர் பொங்க3 வெப்பாடு3ம் பேர் ந்து3த3ரி
மூரி நிமிர் ந்து3 முல்த3ங்கி3ப்புரப்பட்டு
போத3ருமாபோலே, நீ பூவைப்பூவண்ணா ! உன்
கோயில் நின்ரிங்க3னே போ2ன்த3ருல்தி3 கோப்புடை3ய
ஶீரிய ஶிங்கா3பனத்திருன்து3 யாம் வன்த3
காரியமாராய் ந்த3ருல்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

24. பாஶுரம்
அன்ரிவ்வுலக3 மல்த3ன்தா3ய்! ஆடி3போட்ரி
ச்சென்ரங்கு3த்தென்னிலங்கை3Sஎத்தாய்! திறல் போட்ரி
பொன்ரச்செக3ட3 முதை3த்தாய் ! புக3ல்த்3 போட்ரி
கன்ரு குணிலா வெறின்தா3ய் ! கல்த3ல் போட்ரி
குன்ருகுடை3யா வெடு3த்தாய் ! கு3ணம் போட்ரி
வென்ரு பகை3க்கெடு3க்கும் நின் கையில் வேல் போட்ரி
ஏன்ரென்ருன் ஶேவக3மே யேத்திப்பறை கொல்த்3வான்
இன்ரியாம் வன்தோ3ம் இரங்கே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

25. பாஶுரம்
ஒருத்தி மக3னாய் பிறன்து3 ஓரிரவில்
ஒருத்தி மக3னாய் ஒல்தி3த்து வல்த3ர,
தரக்கிலா நாகி3த்தான் தீங்கு3னினைன்த3
கருத்தைப்பில்த்3ல்தை3கஞ்ஜன் வயிட்ரில்
நெருப்பென்ன நின்ர நெடு3மாலே ! யுன்னை
அருத்தித்து வன்தோ3ம் , பறை தருதியாகி3ல்
திருர்ரக்க Sஎல்வமும் ஶேவக3மும் யாம்பாடி3
வருத்தமும் தீர் ந்து3 மகி3ல்தி3ன்து3 ஏலோ ரெம்பா3வாய் ॥

26. பாஶுரம்
மாலே ! மணிவண்ணா ! மார்க3ல்தி3 நீராடு3வான்
மேலையார் Sஎய் வனக3ல்த்3 வேண்டு3வன கேட்டியேல்
ஞாலத்தை யெல்லாம் நடு3ங்க3 முரல்வன
பாலன்ன வண்ணத்து உன் பாஞ்ஜஶன்னியமே
போல்வன ஶங்க3ங்க3ல்த்3, போய் ப்பாடு3டை3 யனவே
ஶால ப்பெரும் பறையே, பல்லாண்டி3ஶைப்பாரே
கோலவில்த3க்கே, கொடி3யே, விதா3மே
ஆலினிலையாய் ! அருல்தே3லோ ரெம்பா3வாய் ॥

27. பாஶுரம்
கூடா3ரை வெல்லும் ஶீர் கோ3வின்தா3 ! உன்த3ன்னை
ப்பாடி3ப்பறை கொண்டு3யாம் பெருSஎம்மானம்
நாடு3புக3ல்து3ம் பரிஶினால் நன்ராக3
ச்சூட3க3மே தோல்த்3 வல்தை3யே,தோடே3 Sஎப்பூவே,
பாட3க3மே,யென்ரனைய பல் கலனும் யாமணிவோம்,
ஆடை3 யுடு3ப்போம், அத3ன் பின்னே பால் ஶோரு
மூட3 நெய் பெய் து3 முல்த3ங்கை3வல்தி3வார
கூடி3 யிருன்து3 குல்தி3ர் ந்தே3லோரெம்பா3வாய் ॥

28. பாஶுரம்
க றவைக3ல்த்3 பின் Sஎன்ரு க்கானம் ஶேர் ந்து3ண்போ3ம்,
அறிவொன்ரு மில்லாத3 வாய் க்குலத்து உன்த3ன்னை
ப்பிறவி பெ ருன்த3னை புண்ணியம் நாமுடை3யோம்
கு றைவொன்ரு மில்லாத3 கோ3வின்தா3 !உன்த3ன்னோடு3
உறவேல் நமக்கி ங்கொ3ல்தி3க்க வொல்தி3யாது3
அறியாத3 பில்த்3ல்தை3க3ல்தோ3ம், அன்பி3னால் உன்த3ன்னை
சிருபேரல்தை3த்தனவும் ஶீறி யருல்தா3தே3
இறைவா நீ தாராய் பறையேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

29.பாஶுரம்
ஶித்தம் ஶிருகாலே வன்து3ன்னை ச்சேவித்து, உன்
ப்பொத்தாமரை யடி3யே ப்போத்தும் போருல்த்3 கேல்தா3ய்
பெத்தம்மேய் த்துண்ணம் கலத்தில் பிறன்த3னீ
குத்தேவ லெங்க3ல்தை3 க்கொல்த்3ல்த3மல் போகா3து3
இத்தை பறை கொல்த்3வா நன்ருகாண் கோ3வின்தா3 !
எத்தைக்குமேல்தே3ல்து3 பிறவிக்கும், உன்த3ன்னோ
டு3த்தோமே யாவோமுனக்கே நாமால்த்3 Sஎய் வோம்
முத்தின ங்காமங்க3ல்த்3 மாத்தேலோ ரெம்பா3வாய் ॥

3௦. பாஶுரம்
வங்க3 க்கட3ல் கடை3ன்த3 மாத3வனை கேஶவனை
திங்க3ல்த்3 திருமுக3த்து ச்சேயில்தை3 யார் Sஎன்னிரைஞ்ஜி
அங்க3ப்பரை கொண்டு3வாத்தை, அணிபுது3வை
பைங்க3மல த்தண்டை3ரியல் பட்டர் பிரான் கோதை3 Sஒன்ன
ஶங்க3த்தமில்த்3 மாலை முப்பது3ம் தப்பாமே
இங்க3ப்பரிஶுரை ப்பாரீரரண்டு3 மால்வரைத்தோல்த்3
Sஎ ங்க3ண் திருமுக3த்து ச்செல்வத்திருமாலால்
எங்க3ம் திருவருல்த்3 பெத்தின்பு3ருவ ரெம்பா3வாய் ॥

ஶ்ரீ ஆண்டா3ல்த்3 திருவடி3க3லே ஶரணம் ॥

ஸ்வஸ்தி ॥
 
ತಿರುಪ್ಪಾವೈ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

1. ಪಾಶುರಂ
ಮಾರ್ಗಳಿ ತ್ತಿಜ್ಞ್ಗಲ್ ಮದಿ ನಿರೈಂದ ನನ್ನಾಳಾಲ್
ನೀರಾಡ ಪ್ಪೋದುವೀರ್, ಪೋದುಮಿನೋ ನೇರಿಲೈಯೀರ್
ಶೀರ್ ಮಲ್ಗುಂ ಆಯ್ ಪ್ಪಾಡಿ Sಎಲ್ವಚ್ಚಿರು ಮೀರ್ ಕಾಳ್
ಕೂರ್ವೇಲ್ ಕೊಡುಂದೊಳಿಲನ್ ನಂದಗೋಪನ್ ಕುಮರನ್
ಏರಾರ್ ಂದ ಕಣ್ಣಿ ಯಶೋದೈ ಯಿಳಂಶಿಂಗಂ
ಕಾರ್ಮೇನಿಚ್ಚಜ್ಞ್ಗಣ್ ಕದಿರ್ಮದಿಯಂ ಬೋಲ್ ಮುಗತ್ತಾನ್
ನಾರಾಯಣನೇ ನಮಕ್ಕೇ ಪರೈತರುವಾನ್
ಪಾರೋರ್ ಪುಗಳಪ್ಪಡಿಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

2. ಪಾಶುರಂ
ವೈಯತ್ತು ವಾಳ್ವೀರ್ಗಾಳ್ ನಾಮುಂ ನಂಬಾವೈಕ್ಕು
ಚ್ಚೆಯ್ಯುಂ ಕಿರಿಶೈಗಳ್ ಕೇಳೀರೋ ಪಾರ್ಕಡಲುಳ್
ಪೈ ಯತ್ತು ಯಿನ್ರ ಪರಮನಡಿಪಾಡಿ
ನೆಯ್ಯುಣ್ಣೋಂ ಪಾಲುಣ್ಣೋಂ ನಾಟ್ಕಾಲೇ ನೀರಾಡಿ
ಮೈಯಿಟ್ಟೆಳುದೋಂ ಮಲರಿಟ್ಟು ನಾಮುಡಿಯೋಂ
Sಎಯ್ಯಾದನ Sಎಯ್ಯೋಂ ತೀಕ್ಕುರಳೈ ಚ್ಚೆನ್ರೋದೋಂ
ಐಯ್ಯಮುಂ ಪಿಚ್ಚೈಯುಂ ಆಂದನೈಯುಂ ಕೈಕಾಟ್ಟಿ
ಉಯ್ಯು ಮಾರೆಣ್ಣಿ ಯುಗಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

3. ಪಾಶುರಂ
ಓಂಗಿ ಯುಲಗಳಂದ ಉತ್ತಮನ್ ಪೇರ್ಪಾಡಿ
ನಾಂಗಳ್ ನಂಬಾವೈಕ್ಕು ಚ್ಚಾಟ್ರಿ ನೀರಾಡಿನಾಲ್
ತೀಂಗನ್ರಿ ನಾಡೆಲ್ಲಾಂ ತಿಂಗಳ್ ಮುಮ್ಮಾರಿ ಪೆಯ್ ದು
ಓಂಗು ಪೆರುಂ Sಎನ್ನೆಲ್ ಊಡು ಕಯಲುಗಳ
ಪೂಂಗುವಳೈ ಪೋದಿಲ್ ಪೊರಿವಂಡು ಕಣ್ಪಡುಪ್ಪ
ತೇಂಗಾದೇ ಪುಕ್ಕಿರುಂದು ಶೀರ್ ತ್ತಮುಲೈ ಪಟ್ರಿ
ವಾಂಗಕ್ಕುಡಂ ನಿರೈಕ್ಕುಂ ವಳ್ಳಲ್ ಪೆರುಂಬಶುಕ್ಕಳ್
ನೀಂಗಾದSಎಲ್ವಂ ನಿರೈಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

4. ಪಾಶುರಂ
ಆಳಿಮಳೈಕ್ಕಣ್ಣಾ ! ಒನ್ರು ನೀಕೈ ಕರವೇಲ್
ಆಳಿಯುಳ್ ಪುಕ್ಕು ಮುಗುಂದು ಕೊಡಾರ್ತೇರಿ
ಊಳಿಮುದಲ್ವ ನುರುವಂಪೋಲ್ ಮೆಯಿಕರುತ್ತು
ಪಾಳಿಯಂದೋಳುಡೈ ಪರ್ಪನಾಬನ್ ಕೈಯಿಲ್
ಆಳಿಪೋಳ್ ಮಿನ್ನಿ, ವಲಂಬುರಿ ಪೋಲ್ ನಿನ್ರದಿರಿಂದು
ತಾಳಾದೇ ಶಾರ್ ಜ್ಞ್ಗಮುದೈತ್ತ ಶರಮಳೈಪೋಲ್
ವಾಳವುಲಗಿನಿಲ್ ಪೆಯ್ ದಿಡಾಯ್ ನಾಂಗಳುಂ
ಮಾರ್ಗಳಿ ನೀರಾಡ ಮಗಿಳಿಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

5. ಪಾಶುರಂ
ಮಾಯನೈ ಮನ್ನು, ವಡಮದುರೈ ಮೈಂದನೈ
ತ್ತೂಯ ಪೆರುನೀರ್ ಯಮುನೈ ತ್ತುರೈವನೈ
ಆಯರ್ ಕುಲತ್ತಿನಿಲ್ ತೋನ್ರುಂ ಮಣಿ ವಿಳಕ್ಕೈ
ತ್ತಾಯೈಕ್ಕುಡಲ್ ವಿಳಕ್ಕಂ Sಎಯ್ದ ದಾಮೋದರನೈ
ತೂಯೋಮಾಯ್ ವಂದುನಾಂ ತೂಮಲರ್ ತೂವಿತ್ತೊಳುದು
ವಾಯಿನಾಲ್ ಪಾಡಿ, ಮನತ್ತಿನಲ್ ಶಿಂದಿಕ್ಕ
ಪೋಯಪಿಳ್ಳೈಯುಂ ಪ್ಪುಗುದರುವಾ ನಿನ್ರನವುಂ
ತೀಯಿನಿಲ್ ತೂಶಾಗುಂ Sಎಪ್ಪೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

6. ಪಾಶುರಂ
ಪುಳ್ಳುಂ ಶಿಲುಂಬಿನಕಾಣ್ ಪುಳ್ಳರಯ್ಯನ್ ಕೋಯಿಲಿಲ್
ವೆಳ್ಳೈ ವಿಳಿಶಂಗಿನ್ ಪೇರರವಂ ಕೇಟ್ಟಿ ಲೈಯೋ
ಪಿಳ್ಳಾ ಯೆಳುಂದಿ ರಾಯ್ ಪೇಯ್ ಮುಲೈ ನಂಜುಂಡು
ಕಳ್ಳಚ್ಚಗಡಂ ಕಲಕ್ಕಳಿಯ ಕ್ಕಾಲೋಚ್ಚಿ
ವೆಳ್ಳತ್ತರವಿಲ್ ತುಯಿಲ ಮರ್ ಂದ ವಿತ್ತಿನೈ
ಉಳ್ಳತ್ತು ಕ್ಕೊಂಡು ಮುನಿವರ್ಗಳುಂ ಯೋಗಿಗಳುಂ
ಮೆಳ್ಳ ವೆಳುಂದು ಆರಿಯನ್ರ ಪೇರರವಂ
ಉಳ್ಳಂ ಪುಗುಂದು ಕುಳಿರ್ ಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

7. ಪಾಶುರಂ
ಕೀಶು ಕೀSಎನ್ರೆಜ್ಞ್ಗುಮಾನೈ ಚಾತ್ತಕಲಂದು !
ಪೇಶಿನ ಪೇಚ್ಚರವಂ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ ! ಪೇಯ್ ಪ್ಪೆಣ್ಣೇ !
ಕಾಶುಂ ಪಿರಪ್ಪುಂ ಕಲಗಲಪ್ಪಕ್ಕೈ ಪೇರ್ತು
ವಾಶ ನರುಜ್ಞ್ಗುಳ ಲಾಯಿಚ್ಚಿಯರ್ ಮತ್ತಿನಾಲ್
ಓಶೈ ಪಡುತ್ತ ತಯಿರ ರವಂ ಕೇಟ್ಟಿಲೈಯೋ
ನಾಯಕಪ್ಪೆಣ್ಣಿಳ್ಳಾಯ್ ! ನಾರಾಯಣನ್ ಮೂರ್ತಿ
ಕೇಶಾವನೈ ಪ್ಪಾಡವುಂ ನೀಕೇಟ್ಟೇ ಕಿಡತ್ತಿಯೋ
ತೇಶ ಮುಡೈಯಾಯ್ ! ತಿರ ವೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

8. ಪಾಶುರಂ
ಕೀಳ್ ವಾನಂ ವೆಳ್ಳೆನ್ರು ಎರುಮೈ ಶಿರುವೀಡು
ಮೇಯ್ ವಾನ್ ಪರಂದನಕಾಣ್ ಮಿಕ್ಕುಳ್ಳ ಪಿಳ್ಳೈಗಳುಂ
ಪೋವಾನ್ ಪೋಗಿನ್ರಾರೈ ಪೋಗಾಮಲ್ ಕಾತ್ತುನ್ನೈ
ಕೂವುವಾನ್ ವಂದು ನಿನ್ರೋಂ ಕೋದುಕಲಮುಡೈಯ
ಪಾವಾಯ್ ! ಎಳುಂದಿರಾಯ್ ಪಾಡಿಪ್ಪರೈಕೊಂಡು
ಮಾವಾಯ್ ! ಪಿಳಂದಾನೈ ಮಲ್ಲರೈ ಮಾಟ್ಟಿಯ
ದೇವಾದಿದೇವನೈ ಚ್ಚೆನ್ರುನಾಂ ಶೇವಿತ್ತಾಲ್
ಆವಾವೆನ್ರಾ ರಾಯ್ ಂದರುಳೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

9. ಪಾಶುರಂ
ತೂಮಣಿ ಮಾಡತ್ತುಚ್ಚುಟ್ರುಂ ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ
ಧೂಪಂ ಕಮಳ ತ್ತುಯಿಲಣೈ ಮೇಲ್ ಕಣ್ ವಳರುಂ
ಮಾಮಾನ್ ಮಗಳೇ ! ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ ತಿರವಾಯ್
ಮಾಮೀರ್! ಅವಳೈ ಯೆಳುಪ್ಪೀರೋ ಉನ್ ಮಗಳ್ ದಾನ್
ಊಮೈಯೋ ? ಅನ್ರಿಚ್ಚೆವಿಡೋ ? ಅನಂದಲೋ
ಏ ಮಪ್ಪೆರುಂದುಯಿಲ್ ಮಂದಿರಪ್ಪಟ್ಟಾಳೋ ?
ಮಾಮಾಯನ್ ಮಾಧವನ್ ವೈಕುಂದನ್ ಎನ್ರೆನ್ರು
ನಾಮಂ ಪಲವುಂ ನವಿನ್ರೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

10. ಪಾಶುರಂ
ನೋಟ್ರುಚ್ಚುವರ್ಕಂ ಪುಹಿಗಿನ್ರವಮ್ಮನಾಯ್
ಮಾಟ್ರಮುಂ ತಾರಾರೋ ವಾಶಲ್ ತಿರವಾದಾರ್
ನಾಟ್ರತ್ತುಳಾಯ್ ಮುಡಿ ನಾರಾಯಣನ್ ನಮ್ಮಾಲ್
ಪೋಟ್ರಪ್ಪರೈತ್ತರುಂ ಪುಣ್ಣಿಯನಾಲ್,ಪಣ್ಣೊರುನಾಳ್,
ಕೂಟ್ರತ್ತಿನ್ ವಾಯ್ ವಿಳಂದ ಕುಂಬಕರುಣನುಂ
ತೋಟ್ರು ಮುನಕ್ಕೇ ಪೆರುಂದುಯಿಲ್ ತಾನ್ ತಂದಾನೋ ?
ಆಟ್ರವನಂದಲುಡೈ ಯಾ ಯರುಂಗಲಮೇ
ತೇಟ್ರಮಾಯ್ ವಂದು ತಿರವೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

11. ಪಾಶುರಂ
ಕಟ್ರುಕ್ಕ ಱ ವೈಕ್ಕಣಂಗಳ್ ಪಲಕ ಱಂದು
ಶಟ್ರಾರ್ ತಿ ಱಲಳಿಯಚ್ಚೆನ್ರು Sಎರುಚ್ಚೆಯ್ಯುಂ
ಕುಟ್ರಮೊನ್ರಿಲ್ಲಾದ ಕೋವಲರ್ತಂ ಪೊರ್ಕೊಡಿಯೇ
ಪುಟ್ರರವಲ್ ಗುಲ್ ಪುನಮಯಿಲೇ ಪೋದರಾಯ್
ಶುಟ್ರತ್ತುತೋಳಿಮಾ ರೆಲ್ಲಾರುಂ ವಂದುನಿನ್
ಮುಟ್ರಂ ಪುಹುಂದು ಮುಗಿಲ್ವಣ್ಣನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ
ಶಿಟ್ರಾದೇ ಪೇಶಾದೇ Sಎಲ್ವಪ್ಪೆಣ್ಣಾಟ್ಟಿ ! ನೀ
ಎಟ್ರುಕ್ಕು ರಂಗಂ ಪೊರುಳೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

12. ಪಾಶುರಂ
ಕನೈತ್ತಿಳಂ ಕಟ್ರೆರುಮೈ ಕನ್ರುಕ್ಕಿರಂಗಿ
ನಿನೈತ್ತುಮುಲೈ ವಳಿಯೇ ನಿನ್ರುಪಾಲ್ ಶೋರ,
ನನೈತ್ತಿಲಂ ಶೇರಾಕ್ಕುಂ ನರ್ ಚೆಲ್ವನ್ ತಂಗಾಯ್
ಪನಿತ್ತೆಲೈ ವೀಳ ನಿನ್ ವಾಶಲ್ ಕಡೈಪಟ್ರಿ
ಶಿನತ್ತಿನಾಲ್ ತೆನ್ನಿಲಜ್ಞ್ಗೈಕ್ಕೋಮಾನೈಚೆಟ್ರ
ಮನತ್ತುಕ್ಕಿನಿಯಾನೈ ಪ್ಪಾಡವುಂ ನೀವಾಯ್ ತಿಱವಾಯ್
ಇನಿತ್ತ ನೆಳುಂದಿರಾಯ್ ಈದೆನ್ನ ಪೇರುಱಕ್ಕಂ
ಅನೈತ್ತಿಲ್ಲತ್ತಾರು ಮಱಿಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

13. ಪಾಶುರಂ
ಪುಳ್ಳಿನ್ ವಾಯ್ ಕೀಂಡಾನೈ ಪೊಲ್ಲಾವರಕ್ಕನೈ
ಕ್ಕಿಳ್ಳಿ ಕ್ಕಳೈಂದಾನೈ ಕ್ಕೀರ್ತಿಮೈ ಪಾಡಿಪ್ಪೋಯ್
ಪ್ಪಿಳ್ಳೈಗಳೆಲ್ಲಾರುಂ ಪಾವೈಕ್ಕಳಂ ಬುಕ್ಕಾರ್
ವೆಳ್ಳಿ ಯೆಳುಂದು ವಿಯಾಳ ಮುಱಜ್ಞ್ಗಿತ್ತು
ಪ್ಪುಳ್ಳುಂ ಶಿಲುಂಬಿನಕಾಣ್ , ಪೋದರಿಕ್ಕಣ್ಣಿನಾಯ್
ಕುಳ್ಳಕ್ಕುಳಿರಕ್ಕುಡೈಂದು ನೀರಾಡಾದೇ
ಪಳ್ಳಿಕ್ಕಿ ಡತ್ತಿಯೋಪಾವಾಯ್ ! ನೀ ನನ್ನಾಳಾಲ್
ಕಳ್ಳಂ ತವಿರ್ ಂದು ಕಲಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

14. ಪಾಶುರಂ
ಉಜ್ಞ್ಗಲ್ ಪುಳೈಕ್ಕಡೈ ತೋಟ್ಟತ್ತು ವಾವಿಯುಲ್
Sಎಜ್ಞ್ಗಳುನೀರ್ ವಾಯ್ ನೆಗಿಲಿ ಂದಾಂಬಲ್ ವಾಯ್ ಕೂಂಬಿನಕಾಣ್
Sಎಜ್ಞ್ಗಲ್ಪೊಡಿಕ್ಕೂರೈ ವೆಣ್ ಪಲ್ ತವತ್ತವರ್
ತಜ್ಞ್ಗಲ್ ತಿರುಕ್ಕೋಯಿಲ್ ಶಜ್ಞ್ಗಿಡುವಾನ್ ಪೋಗಿನ್ರಾರ್
ಎಜ್ಞ್ಗಲೈ ಮುನ್ನ ಮೆಳುಪ್ಪುವಾನ್ ವಾಯ್ ಪೇಶುಂ
ನಜ್ಞ್ಗಾ ಯೆಲುಂದಿರಾಯ್ ನಾಣಾದಾಯ್ ನಾವುಡೈ ಯಾಯ್
ಶಜ್ಞ್ಗೊಡು ಶಕ್ಕರ ಮೇಂದುಂ ತಡಕ್ಕೈಯನ್
ಪಜ್ಞ್ಗಯಕ್ಕಣ್ಣಾನೈ ಪ್ಪಾಡೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

15. ಪಾಶುರಂ
ಎಲ್ಲೇ ಯಿಲಂಗಿಳಿಯೇ ! ಯಿನ್ನಮುರಂಗುಡಿಯೋ?
ಶಿಲ್ಲೆನ್ರಳೈ ಯೇನ್ಮಿನ್? ನಜ್ಞ್ಗೈಮೀರ್, ಪೋದರುಗಿನ್ರೇನ್
ವಲ್ಲೈ ಉನ್ ಕಟ್ಟುರೈಗಳ್ ಪಂಡೇಯುನ್ ವಾಯಱಿದುಂ
ವಲ್ಲೀರ್ಗಳ್ ನೀಜ್ಞ್ಗಳೇ, ನಾನೇದಾ ನಾಯುಡುಗ
ಒಲ್ಲೈನೀ ಪೋದಾಯ್, ಉನಕ್ಕೆನ್ನ ವೇಋಡೈಯೈ ?
ಎಲ್ಲಾರುಂ ಫೋಂದಾರೋ? ಫೋಂದಾರ್, ಫೋಂದೆಣ್ಣಿಕ್ಕೊಳ್
ವಲ್ಲಾನೈ ಕೊನ್ರಾನೈ ಮಾತ್ತಾರೈ ಮಾತ್ತಳಿಕ್ಕ
ವಲ್ಲಾನೈ ಮಾಯನೈ ಪ್ಪಾಡೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

16. ಪಾಶುರಂ
ನಾಯಗನಾಯ್ ನಿನ್ರ ನಂದಗೋಪನುಡೈಯ
ಕೋಯಿಲ್ ಕಾಪ್ಪಾನೇ ! ಕೊಡಿತ್ತೋನ್ರುಂ ತೋರಣ
ವಾಶಲ್ ಕಾಪ್ಪಾನೇ ! ಮಣಿಕ್ಕದವಂ ತಾಳ್ ತಿರವಾಯ್
ಆಯರ್ ಶಿರುಮಿಯರೋಮುಕ್ಕು ಅರೈ ಪರೈ
ಮಾಯನ್ ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ನೆನ್ನೆಲೇವಾಯ್ ನೇರ್ ಂದಾನ್
ತೋಯೋಮಾಯ್ ವಂದೋಂ ತುಯಿಲೆಳಪ್ಪಾಡುವಾನ್
ವಾಯಾಲ್ ಮುನ್ನಮುನ್ನಂ ಮಾತ್ತಾದೇ ಅಮ್ಮಾ! ನೀ
ನೇಶ ನಿಲೈಕ್ಕದವಂ ನೀಕ್ಕೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

17. ಪಾಶುರಂ
ಅಂಬರಮೇ, ತಣ್ಣೀರೇ ಶೋಱೇ ಅಱಂ Sಎಯ್ಯುಂ
ಎಂಬೆರುಮಾನ್ ! ನಂದಗೋಪಾಲಾ! ಎಳುಂದಿರಾಯ್,
ಕೊಂಬನಾರ್ಕೆಲ್ಲಾಂ ಕೊಳುಂದೇ ! ಕುಲವಿಳಕ್ಕೇ
ಎಂಬೆರುಮಾಟ್ಟಿ! ಯಶೋದಾಯ್! ಅಱಿವುರಾಯ್!
ಅಂಬರ ಮೂಡಋತೋಜ್ಞ್ಗಿ ಯುಲಗಲಂದ
ಉಂಬರ್ ಕೋಮಾನೇ ! ಉಱಜ್ಞ್ಗಾದೆಳುಂದಿರಾಯ್
Sಎಂ ಪೊರ್ಕಳ ಲಡಿಚ್ಚೆಲ್ವಾ ! ಬಲದೇವಾ !
ಉಂಬಿಯುಂ ನೀಯು ಮುಱಜ್ಞ್ಗೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

18. ಪಾಶುರಂ
ಉಂದು ಮದಕಳಿತ್ತ! ನೋಡಾದ ತೋಳ್ವಲಿಯನ್
ನಂದ ಗೋಪಾಲನ್ ಮರುಮಗಳೇ ! ನಪ್ಪಿನ್ನಾಯ್ !
ಕಂದಂ ಕಮಳುಂ ಕುಳಲೀ ! ಕಡೈ ತಿರವಾಯ್
ವಂದೆಜ್ಞ್ಗಂ ಕೋಳಿ ಅಳೈತ್ತನಕಾಣ್ ಮಾದವಿ
ಪ್ಪಂದಲ್ ಮೇಲ್ ಪಲ್ ಕಾಲ್ ಕುಯಿಲಿ ನಜ್ಞ್ಗಲ್ ಕೂವಿನಗಾಣ್
ಪಂದಾರ್ ವಿರಲಿ ! ಉನ್ ಮೈತ್ತುನನ್ ಪೇರ್ಪಾಡ
ಚೆಂದಾಮರೈಕ್ಕೈಯಾಲ್ ಶೀರಾರ್ ವಳೈ ಯೊಳಿಪ್ಪ
ವಂದು ತಿರುವಾಯ್ ಮಗಿಳಿಂದೇಲೊ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

19. ಪಾಶುರಂ
ಕುತ್ತು ವಿಳಕ್ಕೆರಿಯ ಕ್ಕೋಟ್ಟುಕ್ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ ಮೇಲ್
ಮೆತ್ತೆನ್ರ ಪಂಚಶಯನತ್ತಿನ್ ಮೇಲೇರಿ
ಕೊತ್ತಲರ್ ಪೂಜ್ಞ್ಗಳಲ್ ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ಕೊಂಗೈಮೇಲ್
ವೈತ್ತುಕ್ಕಿಡಂದ ಮಲರ್ ಮಾರ್ಪಾ ! ವಾಯ್ ತಿರವಾಯ್
ಮೆತ್ತಡಜ್ಞ್ಕಣ್ಣಿನಾಯ್ ನೀ ಯುನ್ಮಣಾಲನೈ
ಎತ್ತನೈಪೋದುಂ ತುಯಿಲೆಳ ಒಟ್ಟಾಯ್ ಕಾಣ್
ಯೆತ್ತನೈ ಯೇಲುಂ ಪಿರಿವಾಟ್ರ ಗಿಲ್ಲಾಯಾಲ್
ತತ್ತುವ ಮನ್ರುತ್ತಗವೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

20. ಪಾಶುರಂ
ಮುಪ್ಪತ್ತು ಮೂವರ್ ಅಮರರ್ಕು ಮುನ್ Sಎನ್ರು
ಕಪ್ಪಂ ತವಿರ್ಕುಂ ಕಲಿಯೇ ತುಯಿಲೆಳಾಯ್
Sಎಪ್ಪಮುಡೈಯಾಯ್ ತಿಱಲುಡೈಯಾಯ್ ! Sಎಟ್ರಾರ್ಕು
ವೆಪ್ಪಂ ಕೊಡುಕ್ಕುಂ ವಿಮಲಾ ತುಯಿಲೆಳಾಯ್
Sಎಪ್ಪನ್ನ ಮೆನ್ಮುಲೈಚ್ಚೆವ್ವಾಯ್ ಚ್ಚಿರು ಮರುಂಗುಲ್
ನಪ್ಪಿನ್ನೈ ನಂಗಾಯ್ ! ತಿರುವೇ ! ತುಯಿಲೆಲಾಯ್
ಉಕ್ಕಮುಂ ತಟ್ಟೊಳಿಯುಂ ತಂದುನ್ ಮಣಾಳನೈ
ಇಪ್ಪೋದೇ ಯೆಮ್ಮೈ ನೀರಾಟ್ಟೇಲೇ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

21. ಪಾಶುರಂ
ಏಟ್ರಕಲಂಗ ಳೆದಿರಿಪೊಂಗಿ ಮೀದಳಿಪ್ಪ
ಮಾಟ್ರಾದೇ ಪಾಲ್ Sಒರಿಯುಂ ವಳ್ಲಲ್ ಪೆರುಂ ಪಶುಕ್ಕಲ್
ಆಟ್ರ ಪ್ಪಡೈತ್ತಾನ್ ಮಗನೇ ! ಯರಿವುರಾಯ್
ಊಟ್ರಮುಡೈ ಯಾಯ್ ! ಪೆರಿಯಾಯ್ ! ಉಲಗಿನಿಲ್
ತೋಟ್ರಮಾಯ್ ನಿನ್ರ ಶುಡರೇ ! ತುಯಿಲೆಳಾಯ್
ಮಾಟ್ರಾರುನಕ್ಕು ವಲಿತುಲೈಂದು ಉನ್ ವಾ ಶರ್ಕಣ್
ಆಟ್ರಾದು ವಂದು ಉನ್ನಡಿ ಪಣಿಯು ಮಾಪ್ಪೋಲೇ
ಪೋಟ್ರಿಯಾಂ ವಂದೋಂ ಪುಗಳ್ ಂದು ಏಲೋರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

22. ಪಾಶುರಂ
ಅಂಗಣ್ ಮಾಜ್ಞಾಲತ್ತರಶರ್ ಅಭಿಮಾನ
ಬಜ್ಞ್ಗಮಾಯ್ ನಂದು ನಿನ್ ಪಳ್ಳಿಕ್ಕಟ್ಟಿಲ್ ಕೀಳೇ
ಶಜ್ಞ್ಗಮಿರುಪಾರ್ ಪೋಲ್ ವಂದುತಲೈ ಪ್ಪೆಯ್ ದೋಂ
ಕಿಂಗಿಣಿವಾಯ್ ಚ್ಚೆಯದ ತಾಮರಪ್ಪೂಪ್ಪೋಲೇ
Sಎಂಜ್ಞ್ಗಣ್ ಶಿರಿಚ್ಚಿರಿದೇ ಯೇಮ್ಮೇಲ್ ವಿಳಿಯಾವೋ
ತಿಂಗಳು ಮಾದಿತ್ತಿಯನು ಮೆಳುಂದಾರ್ಪೋಲ್
ಅಜ್ಞ್ಗಣ್ಣಿರಂಡುಂ ಕೊಂಡು ಎಜ್ಞ್ಗಳ್ ಮೇಲ್ ನೋಕ್ಕುದಿಯೇಲ್
ಎಜ್ಞ್ಗಳ್ ಮೇಲ್ ಚಾಬ ಮಿಳಂದೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

23. ಪಾಶುರಂ
ಮಾರಿಮಲೈ ಮುಳಂಜಿಲ್ ಮನ್ನಿಕ್ಕಿಡಂದುಱಂಗಂ
ಶೀರಿಯ ಶಿಂಗರಿವಿತ್ತುತ್ತೀ ವಿಳಿತ್ತು
ವೇರಿಮಯಿರ್ ಪೊಂಗ ವೆಪ್ಪಾಡುಂ ಪೇರ್ ಂದುದರಿ
ಮೂರಿ ನಿಮಿರ್ ಂದು ಮುಳಂಗಿಪ್ಪುರಪ್ಪಟ್ಟು
ಪೋದರುಮಾಪೋಲೇ, ನೀ ಪೂವೈಪ್ಪೂವಣ್ಣಾ ! ಉನ್
ಕೋಯಿಲ್ ನಿನ್ರಿಂಗನೇ ಫೋಂದರುಳಿ ಕೋಪ್ಪುಡೈಯ
ಶೀರಿಯ ಶಿಂಗಾಪನತ್ತಿರುಂದು ಯಾಂ ವಂದ
ಕಾರಿಯಮಾರಾಯ್ ಂದರುಳೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

24. ಪಾಶುರಂ
ಅನ್ರಿವ್ವುಲಗ ಮಳಂದಾಯ್! ಆಡಿಪೋಟ್ರಿ
ಚ್ಚೆನ್ರಂಗುತ್ತೆನ್ನಿಲಂಗೈSಎತ್ತಾಯ್! ತಿಱಲ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಪೊನ್ರಚ್ಚೆಗಡ ಮುದೈತ್ತಾಯ್ ! ಪುಗಳ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಕನ್ರು ಕುಣಿಲಾ ವೆಱಿಂದಾಯ್ ! ಕಳಲ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಕುನ್ರುಕುಡೈಯಾ ವೆಡುತ್ತಾಯ್ ! ಗುಣಂ ಪೋಟ್ರಿ
ವೆನ್ರು ಪಗೈಕ್ಕೆಡುಕ್ಕುಂ ನಿನ್ ಕೈಯಿಲ್ ವೇಲ್ ಪೋಟ್ರಿ
ಏನ್ರೆನ್ರುನ್ ಶೇವಗಮೇ ಯೇತ್ತಿಪ್ಪಱೈ ಕೊಳ್ವಾನ್
ಇನ್ರಿಯಾಂ ವಂದೋಂ ಇರಂಗೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

25. ಪಾಶುರಂ
ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್ ಪಿಱಂದು ಓರಿರವಿಲ್
ಒರುತ್ತಿ ಮಗನಾಯ್ ಒಳಿತ್ತು ವಳರ,
ತರಕ್ಕಿಲಾ ನಾಗಿತ್ತಾನ್ ತೀಂಗುನಿನೈಂದ
ಕರುತ್ತೈಪ್ಪಿಳ್ಳೈಕಂಜನ್ ವಯಿಟ್ರಿಲ್
ನೆರುಪ್ಪೆನ್ನ ನಿನ್ರ ನೆಡುಮಾಲೇ ! ಯುನ್ನೈ
ಅರುತ್ತಿತ್ತು ವಂದೋಂ , ಪಱೈ ತರುತಿಯಾಗಿಲ್
ತಿರುರ್ರಕ್ಕ Sಎಲ್ವಮುಂ ಶೇವಗಮುಂ ಯಾಂಪಾಡಿ
ವರುತ್ತಮುಂ ತೀರ್ ಂದು ಮಗಿಳಿಂದು ಏಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

26. ಪಾಶುರಂ
ಮಾಲೇ ! ಮಣಿವಣ್ಣಾ ! ಮಾರ್ಗಳಿ ನೀರಾಡುವಾನ್
ಮೇಲೈಯಾರ್ Sಎಯ್ ವನಗಳ್ ವೇಂಡುವನ ಕೇಟ್ಟಿಯೇಲ್
ಞಾಲತ್ತೈ ಯೆಲ್ಲಾಂ ನಡುಂಗ ಮುರಲ್ವನ
ಪಾಲನ್ನ ವಣ್ಣತ್ತು ಉನ್ ಪಾಂಜಶನ್ನಿಯಮೇ
ಪೋಲ್ವನ ಶಂಗಂಗಳ್, ಪೋಯ್ ಪ್ಪಾಡುಡೈ ಯನವೇ
ಶಾಲ ಪ್ಪೆರುಂ ಪಱೈಯೇ, ಪಲ್ಲಾಂಡಿಶೈಪ್ಪಾರೇ
ಕೋಲವಿಳಕ್ಕೇ, ಕೊಡಿಯೇ, ವಿದಾಮೇ
ಆಲಿನಿಲೈಯಾಯ್ ! ಅರುಳೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

27. ಪಾಶುರಂ
ಕೂಡಾರೈ ವೆಲ್ಲುಂ ಶೀರ್ ಗೋವಿಂದಾ ! ಉಂದನ್ನೈ
ಪ್ಪಾಡಿಪ್ಪಱೈ ಕೊಂಡುಯಾಂ ಪೆಋSಎಮ್ಮಾನಂ
ನಾಡುಪುಗಳುಂ ಪರಿಶಿನಾಲ್ ನನ್ರಾಗ
ಚ್ಚೂಡಗಮೇ ತೋಳ್ ವಳೈಯೇ,ತೋಡೇ Sಎಪ್ಪೂವೇ,
ಪಾಡಗಮೇ,ಯೆನ್ರನೈಯ ಪಲ್ ಕಲನುಂ ಯಾಮಣಿವೋಂ,
ಆಡೈ ಯುಡುಪ್ಪೋಂ, ಅದನ್ ಪಿನ್ನೇ ಪಾಲ್ ಶೋಋ
ಮೂಡ ನೆಯ್ ಪೆಯ್ ದು ಮುಳಂಗೈವಳಿವಾರ
ಕೂಡಿ ಯಿರುಂದು ಕುಳಿರ್ ಂದೇಲೋರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

28. ಪಾಶುರಂ
ಕ ಱವೈಗಳ್ ಪಿನ್ Sಎನ್ರು ಕ್ಕಾನಂ ಶೇರ್ ಂದುಣ್ಬೋಂ,
ಅಱಿವೊನ್ರು ಮಿಲ್ಲಾದ ವಾಯ್ ಕ್ಕುಲತ್ತು ಉಂದನ್ನೈ
ಪ್ಪಿಱವಿ ಪೆ ಋಂದನೈ ಪುಣ್ಣಿಯಂ ನಾಮುಡೈಯೋಂ
ಕು ಱೈವೊನ್ರು ಮಿಲ್ಲಾದ ಗೋವಿಂದಾ !ಉಂದನ್ನೋಡು
ಉಱವೇಲ್ ನಮಕ್ಕಿ ಂಗೊಳಿಕ್ಕ ವೊಳಿಯಾದು
ಅಱಿಯಾದ ಪಿಳ್ಳೈಗಳೋಂ, ಅನ್ಬಿನಾಲ್ ಉಂದನ್ನೈ
ಚಿಋಪೇರಳೈತ್ತನವುಂ ಶೀಱಿ ಯರುಳಾದೇ
ಇಱೈವಾ ನೀ ತಾರಾಯ್ ಪಱೈಯೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

29.ಪಾಶುರಂ
ಶಿತ್ತಂ ಶಿಋಕಾಲೇ ವಂದುನ್ನೈ ಚ್ಚೇವಿತ್ತು, ಉನ್
ಪ್ಪೊತ್ತಾಮರೈ ಯಡಿಯೇ ಪ್ಪೋತ್ತುಂ ಪೋರುಳ್ ಕೇಳಾಯ್
ಪೆತ್ತಮ್ಮೇಯ್ ತ್ತುಣ್ಣಂ ಕಲತ್ತಿಲ್ ಪಿಱಂದನೀ
ಕುತ್ತೇವ ಲೆಂಗಳೈ ಕ್ಕೊಳ್ಳಮಲ್ ಪೋಗಾದು
ಇತ್ತೈ ಪಱೈ ಕೊಳ್ವಾ ನನ್ರುಕಾಣ್ ಗೋವಿಂದಾ !
ಎತ್ತೈಕ್ಕುಮೇಳೇಳು ಪಿಱವಿಕ್ಕುಂ, ಉಂದನ್ನೋ
ಡುತ್ತೋಮೇ ಯಾವೋಮುನಕ್ಕೇ ನಾಮಾಳ್ Sಎಯ್ ವೋಂ
ಮುತ್ತಿನ ಂಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತ್ತೇಲೋ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

30. ಪಾಶುರಂ
ವಂಗ ಕ್ಕಡಲ್ ಕಡೈಂದ ಮಾದವನೈ ಕೇಶವನೈ
ತಿಂಗಳ್ ತಿರುಮುಗತ್ತು ಚ್ಚೇಯಿಳೈ ಯಾರ್ Sಎನ್ನಿರೈಂಜಿ
ಅಂಗಪ್ಪರೈ ಕೊಂಡುವಾತ್ತೈ, ಅಣಿಪುದುವೈ
ಪೈಂಗಮಲ ತ್ತಂಡೈರಿಯಲ್ ಪಟ್ಟರ್ ಪಿರಾನ್ ಕೋದೈ Sಒನ್ನ
ಶಂಗತ್ತಮಿಳ್ ಮಾಲೈ ಮುಪ್ಪದುಂ ತಪ್ಪಾಮೇ
ಇಂಗಪ್ಪರಿಶುರೈ ಪ್ಪಾರೀರರಂಡು ಮಾಲ್ವರೈತ್ತೋಳ್
Sಎ ಂಗಣ್ ತಿರುಮುಗತ್ತು ಚ್ಚೆಲ್ವತ್ತಿರುಮಾಲಾಲ್
ಎಂಗಂ ತಿರುವರುಳ್ ಪೆತ್ತಿನ್ಬುರುವ ರೆಂಬಾವಾಯ್ ॥

ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ತಿರುವಡಿಗಲೇ ಶರಣಂ ॥

ಸ್ವಸ್ತಿ ॥

തിരുപ്പാവൈ

1. പാശുരമ്
മാര്ഗളി ത്തിജ്ഞ്ഗല് മദി നിരൈംദ നന്നാളാല്
നീരാഡ പ്പോദുവീര്, പോദുമിനോ നേരിലൈയീര്
ശീര് മല്ഗുമ് ആയ് പ്പാഡി Sഎല്വച്ചിരു മീര് കാള്
കൂര്വേല് കൊഡുംദൊളിലന് നംദഗോപന് കുമരന്
ഏരാര് ംദ കണ്ണി യശോദൈ യിളംശിംഗമ്
കാര്മേനിച്ചജ്ഞ്ഗണ് കദിര്മദിയം ബോല് മുഗത്താന്
നാരായണനേ നമക്കേ പരൈതരുവാന്
പാരോര് പുഗളപ്പഡിംദേലോ രെംബാവായ് ॥

2. പാശുരമ്
വൈയത്തു വാള്വീര്ഗാള് നാമുമ് നംബാവൈക്കു
ച്ചെയ്യുമ് കിരിശൈഗള് കേളീരോ പാര്കഡലുള്
പൈ യത്തു യിന്ര പരമനഡിപാഡി
നെയ്യുണ്ണോമ് പാലുണ്ണോമ് നാട്കാലേ നീരാഡി
മൈയിട്ടെളുദോമ് മലരിട്ടു നാമുഡിയോമ്
Sഎയ്യാദന Sഎയ്യോമ് തീക്കുരളൈ ച്ചെന്രോദോമ്
ഐയ്യമുമ് പിച്ചൈയുമ് ആംദനൈയുമ് കൈകാട്ടി
ഉയ്യു മാരെണ്ണി യുഗംദേലോ രെംബാവായ് ॥

3. പാശുരമ്
ഓംഗി യുലഗളംദ ഉത്തമന് പേര്പാഡി
നാംഗള് നംബാവൈക്കു ച്ചാട്രി നീരാഡിനാല്
തീംഗന്രി നാഡെല്ലാമ് തിംഗള് മുമ്മാരി പെയ് ദു
ഓംഗു പെരുമ് Sഎന്നെല് ഊഡു കയലുഗള
പൂംഗുവളൈ പോദില് പൊരിവംഡു കണ്പഡുപ്പ
തേംഗാദേ പുക്കിരുംദു ശീര് ത്തമുലൈ പട്രി
വാംഗക്കുഡമ് നിരൈക്കുമ് വള്ളല് പെരുംബശുക്കള്
നീംഗാദSഎല്വമ് നിരൈംദേലോ രെംബാവായ് ॥

4. പാശുരമ്
ആളിമളൈക്കണ്ണാ ! ഒന്രു നീകൈ കരവേല്
ആളിയുള് പുക്കു മുഗുംദു കൊഡാര്തേരി
ഊളിമുദല്വ നുരുവംപോല് മെയികരുത്തു
പാളിയംദോളുഡൈ പര്പനാബന് കൈയില്
ആളിപോള് മിന്നി, വലംബുരി പോല് നിന്രദിരിംദു
താളാദേ ശാര് ജ്ഞ്ഗമുദൈത്ത ശരമളൈപോല്
വാളവുലഗിനില് പെയ് ദിഡായ് നാംഗളുമ്
മാര്ഗളി നീരാഡ മഗിളിംദേലോ രെംബാവായ് ॥

5. പാശുരമ്
മായനൈ മന്നു, വഡമദുരൈ മൈംദനൈ
ത്തൂയ പെരുനീര് യമുനൈ ത്തുരൈവനൈ
ആയര് കുലത്തിനില് തോന്രുമ് മണി വിളക്കൈ
ത്തായൈക്കുഡല് വിളക്കമ് Sഎയ്ദ ദാമോദരനൈ
തൂയോമായ് വംദുനാമ് തൂമലര് തൂവിത്തൊളുദു
വായിനാല് പാഡി, മനത്തിനല് ശിംദിക്ക
പോയപിള്ളൈയുമ് പ്പുഗുദരുവാ നിന്രനവുമ്
തീയിനില് തൂശാഗും Sഎപ്പേലോ രെംബാവായ് ॥

6. പാശുരമ്
പുള്ളുമ് ശിലുംബിനകാണ് പുള്ളരയ്യന് കോയിലില്
വെള്ളൈ വിളിശംഗിന് പേരരവമ് കേട്ടി ലൈയോ
പിള്ളാ യെളുംദി രായ് പേയ് മുലൈ നംജുംഡു
കള്ളച്ചഗഡം കലക്കളിയ ക്കാലോച്ചി
വെള്ളത്തരവില് തുയില മര് ംദ വിത്തിനൈ
ഉള്ളത്തു ക്കൊംഡു മുനിവര്ഗളുമ് യോഗിഗളുമ്
മെള്ള വെളുംദു ആരിയന്ര പേരരവമ്
ഉള്ളമ് പുഗുംദു കുളിര് ംദേലോ രെംബാവായ് ॥

7. പാശുരമ്
കീശു കീSഎന്രെജ്ഞ്ഗുമാനൈ ചാത്തകലംദു !
പേശിന പേച്ചരവമ് കേട്ടിലൈയോ ! പേയ് പ്പെണ്ണേ !
കാശുമ് പിരപ്പുമ് കലഗലപ്പക്കൈ പേര്തു
വാശ നരുജ്ഞ്ഗുള ലായിച്ചിയര് മത്തിനാല്
ഓശൈ പഡുത്ത തയിര രവമ് കേട്ടിലൈയോ
നായകപ്പെണ്ണിള്ളായ് ! നാരായണന് മൂര്തി
കേശാവനൈ പ്പാഡവുമ് നീകേട്ടേ കിഡത്തിയോ
തേശ മുഡൈയായ് ! തിര വേലോ രെംബാവായ് ॥

8. പാശുരമ്
കീള് വാനമ് വെള്ളെന്രു എരുമൈ ശിരുവീഡു
മേയ് വാന് പരംദനകാണ് മിക്കുള്ള പിള്ളൈഗളുമ്
പോവാന് പോഗിന്രാരൈ പോഗാമല് കാത്തുന്നൈ
കൂവുവാന് വംദു നിന്രോമ് കോദുകലമുഡൈയ
പാവായ് ! എളുംദിരായ് പാഡിപ്പരൈകൊംഡു
മാവായ് ! പിളംദാനൈ മല്ലരൈ മാട്ടിയ
ദേവാദിദേവനൈ ച്ചെന്രുനാമ് ശേവിത്താല്
ആവാവെന്രാ രായ് ംദരുളേലോ രെംബാവായ് ॥

9. പാശുരമ്
തൂമണി മാഡത്തുച്ചുട്രുമ് വിളക്കെരിയ
ധൂപമ് കമള ത്തുയിലണൈ മേല് കണ് വളരുമ്
മാമാന് മഗളേ ! മണിക്കദവമ് താള് തിരവായ്
മാമീര്! അവളൈ യെളുപ്പീരോ ഉന് മഗള് ദാന്
ഊമൈയോ ? അന്രിച്ചെവിഡോ ? അനംദലോ
ഏ മപ്പെരുംദുയില് മംദിരപ്പട്ടാളോ ?
മാമായന് മാധവന് വൈകുംദന് എന്രെന്രു
നാമമ് പലവുമ് നവിന്രേലോ രെംബാവായ് ॥

10. പാശുരമ്
നോട്രുച്ചുവര്കമ് പുഹിഗിന്രവമ്മനായ്
മാട്രമുമ് താരാരോ വാശല് തിരവാദാര്
നാട്രത്തുളായ് മുഡി നാരായണന് നമ്മാല്
പോട്രപ്പരൈത്തരുമ് പുണ്ണിയനാല്,പണ്ണൊരുനാള്,
കൂട്രത്തിന് വായ് വിളംദ കുംബകരുണനുമ്
തോട്രു മുനക്കേ പെരുംദുയില് താന് തംദാനോ ?
ആട്രവനംദലുഡൈ യാ യരുംഗലമേ
തേട്രമായ് വംദു തിരവേലോ രെംബാവായ് ॥

11. പാശുരമ്
കട്രുക്ക റ വൈക്കണംഗള് പലക റംദു
ശട്രാര് തി റലളിയച്ചെന്രു Sഎരുച്ചെയ്യുമ്
കുട്രമൊന്രില്ലാദ കോവലര്തമ് പൊര്കൊഡിയേ
പുട്രരവല് ഗുല് പുനമയിലേ പോദരായ്
ശുട്രത്തുതോളിമാ രെല്ലാരുമ് വംദുനിന്
മുട്രമ് പുഹുംദു മുഗില്വണ്ണന് പേര്പാഡ
ശിട്രാദേ പേശാദേ Sഎല്വപ്പെണ്ണാട്ടി ! നീ
എട്രുക്കു രംഗമ് പൊരുളേലോ രെംബാവായ് ॥

12. പാശുരമ്
കനൈത്തിളം കട്രെരുമൈ കന്രുക്കിരംഗി
നിനൈത്തുമുലൈ വളിയേ നിന്രുപാല് ശോര,
നനൈത്തിലമ് ശേരാക്കുമ് നര് ചെല്വന് തംഗായ്
പനിത്തെലൈ വീള നിന് വാശല് കഡൈപട്രി
ശിനത്തിനാല് തെന്നിലജ്ഞ്ഗൈക്കോമാനൈചെട്ര
മനത്തുക്കിനിയാനൈ പ്പാഡവുമ് നീവായ് തിറവായ്
ഇനിത്ത നെളുംദിരായ് ഈദെന്ന പേരുറക്കമ്
അനൈത്തില്ലത്താരു മറിംദേലോ രെംബാവായ് ॥

13. പാശുരമ്
പുള്ളിന് വായ് കീംഡാനൈ പൊല്ലാവരക്കനൈ
ക്കിള്ളി ക്കളൈംദാനൈ ക്കീര്തിമൈ പാഡിപ്പോയ്
പ്പിള്ളൈഗളെല്ലാരുമ് പാവൈക്കളമ് ബുക്കാര്
വെള്ളി യെളുംദു വിയാള മുറജ്ഞ്ഗിത്തു
പ്പുള്ളുമ് ശിലുംബിനകാണ് , പോദരിക്കണ്ണിനായ്
കുള്ളക്കുളിരക്കുഡൈംദു നീരാഡാദേ
പള്ളിക്കി ഡത്തിയോപാവായ് ! നീ നന്നാളാല്
കള്ളമ് തവിര് ംദു കലംദേലോ രെംബാവായ് ॥

14. പാശുരമ്
ഉജ്ഞ്ഗല് പുളൈക്കഡൈ തോട്ടത്തു വാവിയുല്
Sഎജ്ഞ്ഗളുനീര് വായ് നെഗിലി ംദാംബല് വായ് കൂംബിനകാണ്
Sഎജ്ഞ്ഗല്പൊഡിക്കൂരൈ വെണ് പല് തവത്തവര്
തജ്ഞ്ഗല് തിരുക്കോയില് ശജ്ഞ്ഗിഡുവാന് പോഗിന്രാര്
എജ്ഞ്ഗലൈ മുന്ന മെളുപ്പുവാന് വായ് പേശുമ്
നജ്ഞ്ഗാ യെലുംദിരായ് നാണാദായ് നാവുഡൈ യായ്
ശജ്ഞ്ഗൊഡു ശക്കര മേംദുമ് തഡക്കൈയന്
പജ്ഞ്ഗയക്കണ്ണാനൈ പ്പാഡേലോ രെംബാവായ് ॥

15. പാശുരമ്
എല്ലേ യിലംഗിളിയേ ! യിന്നമുരംഗുഡിയോ?
ശില്ലെന്രളൈ യേന്മിന്? നജ്ഞ്ഗൈമീര്, പോദരുഗിന്രേന്
വല്ലൈ ഉന് കട്ടുരൈഗള് പംഡേയുന് വായറിദുമ്
വല്ലീര്ഗള് നീജ്ഞ്ഗളേ, നാനേദാ നായുഡുഗ
ഒല്ലൈനീ പോദായ്, ഉനക്കെന്ന വേഋഡൈയൈ ?
എല്ലാരുമ് ഫോംദാരോ? ഫോംദാര്, ഫോംദെണ്ണിക്കൊള്
വല്ലാനൈ കൊന്രാനൈ മാത്താരൈ മാത്തളിക്ക
വല്ലാനൈ മായനൈ പ്പാഡേലോ രെംബാവായ് ॥

16. പാശുരമ്
നായഗനായ് നിന്ര നംദഗോപനുഡൈയ
കോയില് കാപ്പാനേ ! കൊഡിത്തോന്രുമ് തോരണ
വാശല് കാപ്പാനേ ! മണിക്കദവമ് താള് തിരവായ്
ആയര് ശിരുമിയരോമുക്കു അരൈ പരൈ
മായന് മണിവണ്ണന് നെന്നെലേവായ് നേര് ംദാന്
തോയോമായ് വംദോമ് തുയിലെളപ്പാഡുവാന്
വായാല് മുന്നമുന്നമ് മാത്താദേ അമ്മാ! നീ
നേശ നിലൈക്കദവമ് നീക്കേലോ രെംബാവായ് ॥

17. പാശുരമ്
അംബരമേ, തണ്ണീരേ ശോറേ അറമ് Sഎയ്യുമ്
എംബെരുമാന് ! നംദഗോപാലാ! എളുംദിരായ്,
കൊംബനാര്കെല്ലാമ് കൊളുംദേ ! കുലവിളക്കേ
എംബെരുമാട്ടി! യശോദായ്! അറിവുരായ്!
അംബര മൂഡഋതോജ്ഞ്ഗി യുലഗലംദ
ഉംബര് കോമാനേ ! ഉറജ്ഞ്ഗാദെളുംദിരായ്
Sഎമ് പൊര്കള ലഡിച്ചെല്വാ ! ബലദേവാ !
ഉംബിയുമ് നീയു മുറജ്ഞ്ഗേലോ രെംബാവായ് ॥

18. പാശുരമ്
ഉംദു മദകളിത്ത! നോഡാദ തോള്വലിയന്
നംദ ഗോപാലന് മരുമഗളേ ! നപ്പിന്നായ് !
കംദമ് കമളുമ് കുളലീ ! കഡൈ തിരവായ്
വംദെജ്ഞ്ഗമ് കോളി അളൈത്തനകാണ് മാദവി
പ്പംദല് മേല് പല് കാല് കുയിലി നജ്ഞ്ഗല് കൂവിനഗാണ്
പംദാര് വിരലി ! ഉന് മൈത്തുനന് പേര്പാഡ
ചെംദാമരൈക്കൈയാല് ശീരാര് വളൈ യൊളിപ്പ
വംദു തിരുവായ് മഗിളിംദേലൊ രെംബാവായ് ॥

19. പാശുരമ്
കുത്തു വിളക്കെരിയ ക്കോട്ടുക്കാല് കട്ടില് മേല്
മെത്തെന്ര പംചശയനത്തിന് മേലേരി
കൊത്തലര് പൂജ്ഞ്ഗളല് നപ്പിന്നൈ കൊംഗൈമേല്
വൈത്തുക്കിഡംദ മലര് മാര്പാ ! വായ് തിരവായ്
മെത്തഡജ്ഞ്കണ്ണിനായ് നീ യുന്മണാലനൈ
എത്തനൈപോദുമ് തുയിലെള ഒട്ടായ് കാണ്
യെത്തനൈ യേലുമ് പിരിവാട്ര ഗില്ലായാല്
തത്തുവ മന്രുത്തഗവേലോ രെംബാവായ് ॥

20. പാശുരമ്
മുപ്പത്തു മൂവര് അമരര്കു മുന് Sഎന്രു
കപ്പമ് തവിര്കുമ് കലിയേ തുയിലെളായ്
Sഎപ്പമുഡൈയായ് തിറലുഡൈയായ് ! Sഎട്രാര്കു
വെപ്പമ് കൊഡുക്കുമ് വിമലാ തുയിലെളായ്
Sഎപ്പന്ന മെന്മുലൈച്ചെവ്വായ് ച്ചിരു മരുംഗുല്
നപ്പിന്നൈ നംഗായ് ! തിരുവേ ! തുയിലെലായ്
ഉക്കമുമ് തട്ടൊളിയുമ് തംദുന് മണാളനൈ
ഇപ്പോദേ യെമ്മൈ നീരാട്ടേലേ രെംബാവായ് ॥

21. പാശുരമ്
ഏട്രകലംഗ ളെദിരിപൊംഗി മീദളിപ്പ
മാട്രാദേ പാല് Sഒരിയുമ് വള്ലല് പെരുമ് പശുക്കല്
ആട്ര പ്പഡൈത്താന് മഗനേ ! യരിവുരായ്
ഊട്രമുഡൈ യായ് ! പെരിയായ് ! ഉലഗിനില്
തോട്രമായ് നിന്ര ശുഡരേ ! തുയിലെളായ്
മാട്രാരുനക്കു വലിതുലൈംദു ഉന് വാ ശര്കണ്
ആട്രാദു വംദു ഉന്നഡി പണിയു മാപ്പോലേ
പോട്രിയാമ് വംദോമ് പുഗള് ംദു ഏലോരെംബാവായ് ॥

22. പാശുരമ്
അംഗണ് മാജ്ഞാലത്തരശര് അഭിമാന
ബജ്ഞ്ഗമായ് നംദു നിന് പള്ളിക്കട്ടില് കീളേ
ശജ്ഞ്ഗമിരുപാര് പോല് വംദുതലൈ പ്പെയ് ദോമ്
കിംഗിണിവായ് ച്ചെയദ താമരപ്പൂപ്പോലേ
Sഎംജ്ഞ്ഗണ് ശിരിച്ചിരിദേ യേമ്മേല് വിളിയാവോ
തിംഗളു മാദിത്തിയനു മെളുംദാര്പോല്
അജ്ഞ്ഗണ്ണിരംഡും കൊംഡു എജ്ഞ്ഗള് മേല് നോക്കുദിയേല്
എജ്ഞ്ഗള് മേല് ചാബ മിളംദേലോ രെംബാവായ് ॥

23. പാശുരമ്
മാരിമലൈ മുളംജില് മന്നിക്കിഡംദുറംഗമ്
ശീരിയ ശിംഗരിവിത്തുത്തീ വിളിത്തു
വേരിമയിര് പൊംഗ വെപ്പാഡുമ് പേര് ംദുദരി
മൂരി നിമിര് ംദു മുളംഗിപ്പുരപ്പട്ടു
പോദരുമാപോലേ, നീ പൂവൈപ്പൂവണ്ണാ ! ഉന്
കോയില് നിന്രിംഗനേ ഫോംദരുളി കോപ്പുഡൈയ
ശീരിയ ശിംഗാപനത്തിരുംദു യാമ് വംദ
കാരിയമാരായ് ംദരുളേലോ രെംബാവായ് ॥

24. പാശുരമ്
അന്രിവ്വുലഗ മളംദായ്! ആഡിപോട്രി
ച്ചെന്രംഗുത്തെന്നിലംഗൈSഎത്തായ്! തിറല് പോട്രി
പൊന്രച്ചെഗഡ മുദൈത്തായ് ! പുഗള് പോട്രി
കന്രു കുണിലാ വെറിംദായ് ! കളല് പോട്രി
കുന്രുകുഡൈയാ വെഡുത്തായ് ! ഗുണമ് പോട്രി
വെന്രു പഗൈക്കെഡുക്കുമ് നിന് കൈയില് വേല് പോട്രി
ഏന്രെന്രുന് ശേവഗമേ യേത്തിപ്പറൈ കൊള്വാന്
ഇന്രിയാമ് വംദോമ് ഇരംഗേലോ രെംബാവായ് ॥

25. പാശുരമ്
ഒരുത്തി മഗനായ് പിറംദു ഓരിരവില്
ഒരുത്തി മഗനായ് ഒളിത്തു വളര,
തരക്കിലാ നാഗിത്താന് തീംഗുനിനൈംദ
കരുത്തൈപ്പിള്ളൈകംജന് വയിട്രില്
നെരുപ്പെന്ന നിന്ര നെഡുമാലേ ! യുന്നൈ
അരുത്തിത്തു വംദോമ് , പറൈ തരുതിയാഗില്
തിരുര്രക്ക Sഎല്വമുമ് ശേവഗമുമ് യാംപാഡി
വരുത്തമുമ് തീര് ംദു മഗിളിംദു ഏലോ രെംബാവായ് ॥

26. പാശുരമ്
മാലേ ! മണിവണ്ണാ ! മാര്ഗളി നീരാഡുവാന്
മേലൈയാര് Sഎയ് വനഗള് വേംഡുവന കേട്ടിയേല്
ഞാലത്തൈ യെല്ലാമ് നഡുംഗ മുരല്വന
പാലന്ന വണ്ണത്തു ഉന് പാംജശന്നിയമേ
പോല്വന ശംഗംഗള്, പോയ് പ്പാഡുഡൈ യനവേ
ശാല പ്പെരുമ് പറൈയേ, പല്ലാംഡിശൈപ്പാരേ
കോലവിളക്കേ, കൊഡിയേ, വിദാമേ
ആലിനിലൈയായ് ! അരുളേലോ രെംബാവായ് ॥

27. പാശുരമ്
കൂഡാരൈ വെല്ലുമ് ശീര് ഗോവിംദാ ! ഉംദന്നൈ
പ്പാഡിപ്പറൈ കൊംഡുയാമ് പെഋSഎമ്മാനമ്
നാഡുപുഗളുമ് പരിശിനാല് നന്രാഗ
ച്ചൂഡഗമേ തോള് വളൈയേ,തോഡേ Sഎപ്പൂവേ,
പാഡഗമേ,യെന്രനൈയ പല് കലനുമ് യാമണിവോമ്,
ആഡൈ യുഡുപ്പോമ്, അദന് പിന്നേ പാല് ശോഋ
മൂഡ നെയ് പെയ് ദു മുളംഗൈവളിവാര
കൂഡി യിരുംദു കുളിര് ംദേലോരെംബാവായ് ॥

28. പാശുരമ്
ക റവൈഗള് പിന് Sഎന്രു ക്കാനമ് ശേര് ംദുണ്ബോമ്,
അറിവൊന്രു മില്ലാദ വായ് ക്കുലത്തു ഉംദന്നൈ
പ്പിറവി പെ ഋംദനൈ പുണ്ണിയമ് നാമുഡൈയോമ്
കു റൈവൊന്രു മില്ലാദ ഗോവിംദാ !ഉംദന്നോഡു
ഉറവേല് നമക്കി ംഗൊളിക്ക വൊളിയാദു
അറിയാദ പിള്ളൈഗളോമ്, അന്ബിനാല് ഉംദന്നൈ
ചിഋപേരളൈത്തനവുമ് ശീറി യരുളാദേ
ഇറൈവാ നീ താരായ് പറൈയേലോ രെംബാവായ് ॥

29.പാശുരം
ശിത്തമ് ശിഋകാലേ വംദുന്നൈ ച്ചേവിത്തു, ഉന്
പ്പൊത്താമരൈ യഡിയേ പ്പോത്തുമ് പോരുള് കേളായ്
പെത്തമ്മേയ് ത്തുണ്ണം കലത്തില് പിറംദനീ
കുത്തേവ ലെംഗളൈ ക്കൊള്ളമല് പോഗാദു
ഇത്തൈ പറൈ കൊള്വാ നന്രുകാണ് ഗോവിംദാ !
എത്തൈക്കുമേളേളു പിറവിക്കുമ്, ഉംദന്നോ
ഡുത്തോമേ യാവോമുനക്കേ നാമാള് Sഎയ് വോമ്
മുത്തിന ംകാമംഗള് മാത്തേലോ രെംബാവായ് ॥

30. പാശുരമ്
വംഗ ക്കഡല് കഡൈംദ മാദവനൈ കേശവനൈ
തിംഗള് തിരുമുഗത്തു ച്ചേയിളൈ യാര് Sഎന്നിരൈംജി
അംഗപ്പരൈ കൊംഡുവാത്തൈ, അണിപുദുവൈ
പൈംഗമല ത്തംഡൈരിയല് പട്ടര് പിരാന് കോദൈ Sഒന്ന
ശംഗത്തമിള് മാലൈ മുപ്പദുമ് തപ്പാമേ
ഇംഗപ്പരിശുരൈ പ്പാരീരരംഡു മാല്വരൈത്തോള്
Sഎ ംഗണ് തിരുമുഗത്തു ച്ചെല്വത്തിരുമാലാല്
എംഗമ് തിരുവരുള് പെത്തിന്ബുരുവ രെംബാവായ് ॥

ശ്രീ ആംഡാള് തിരുവഡിഗലേ ശരണം ॥

സ്വസ്തി ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top