శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం | श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम् | VENKATESWARA STOTRAM | ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం | श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम् | VENKATESWARA STOTRAM | ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ | ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്


: శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రం :

కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో
నియతారుణి తాతుల నీలతనో ।
కమలాయత లోచన లోకపతే
విజయీభవ వేంకట శైలపతే ॥

సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే
ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే ।
శరణాగత వత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే ॥

అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రను వేలకృతై రపరాధశతైః ।
భరితం త్వరితం వృష శైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ॥

అధి వేంకట శైల ముదారమతే-
ర్జనతాభి మతాధిక దానరతాత్ ।
పరదేవతయా గదితానిగమైః
కమలాదయితాన్న పరంకలయే ॥

కల వేణుర వావశ గోపవధూ
శత కోటి వృతాత్స్మర కోటి సమాత్ ।
ప్రతి పల్లవికాభి మతాత్-సుఖదాత్
వసుదేవ సుతాన్న పరంకలయే ॥

అభిరామ గుణాకర దాశరధే
జగదేక ధనుర్థర ధీరమతే ।
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయా జలధే ॥

అవనీ తనయా కమనీయ కరం
రజనీకర చారు ముఖాంబురుహం ।
రజనీచర రాజత మోమి హిరం
మహనీయ మహం రఘురామమయే ॥

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయమ మోఘశరం ।
అపహాయ రఘూద్వయ మన్యమహం
న కథంచన కంచన జాతుభజే ॥

వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి ।
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేంకటెశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ॥

అహం దూరదస్తే పదాం భోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయా గత్య సేవాం కరోమి ।
సకృత్సేవయా నిత్య సేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ పయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ ॥

అజ్ఞానినా మయా దోషా న శేషాన్విహితాన్ హరే ।
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైల శిఖామణే ॥

श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi -Devanagari with the right anusvaras marked.

कमलाकुच चूचुक कुङ्कमतो
नियतारुणि तातुल नीलतनो ।
कमलायत लोचन लोकपते
विजयीभव वेङ्कट शैलपते ॥

सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुखे
प्रमुखा खिलदैवत मौलिमणे ।
शरणागत वत्सल सारनिधे
परिपालय मां वृष शैलपते ॥

अतिवेलतया तव दुर्विषहै
रनु वेलकृतै रपराधशतैः ।
भरितं त्वरितं वृष शैलपते
परया कृपया परिपाहि हरे ॥

अधि वेङ्कट शैल मुदारमते-
र्जनताभि मताधिक दानरतात् ।
परदेवतया गदितानिगमैः
कमलादयितान्न परङ्कलये ॥

कल वेणुर वावश गोपवधू
शत कोटि वृतात्स्मर कोटि समात् ।
प्रति पल्लविकाभि मतात्-सुखदात्
वसुदेव सुतान्न परङ्कलये ॥

अभिराम गुणाकर दाशरधे
जगदेक धनुर्थर धीरमते ।
रघुनायक राम रमेश विभो
वरदो भव देव दया जलधे ॥

अवनी तनया कमनीय करं
रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् ।
रजनीचर राजत मोमि हिरं
महनीय महं रघुराममये ॥

सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं
स्वनुजं च सुकायम मोघशरम् ।
अपहाय रघूद्वय मन्यमहं
न कथञ्चन कञ्चन जातुभजे ॥

विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि ।
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद
प्रियं वेङ्कटॆश प्रयच्छ प्रयच्छ ॥

अहं दूरदस्ते पदां भोजयुग्म
प्रणामेच्छया गत्य सेवां करोमि ।
सकृत्सेवया नित्य सेवाफलं त्वं
प्रयच्छ पयच्छ प्रभो वेङ्कटेश ॥

अज्ञानिना मया दोषा न शेषान्विहितान् हरे ।
क्षमस्व त्वं क्षमस्व त्वं शेषशैल शिखामणे ॥
 
VENKATESWARA STOTRAM
This document is in romanized sanskrit-english according to IAST standard.

kamalākucha chūchuka kuṅkamatō
niyatāruṇi tātula nīlatanō ।
kamalāyata lōchana lōkapatē
vijayībhava vēṅkaṭa śailapatē ॥

sachaturmukha ṣaṇmukha pañchamukhē
pramukhā khiladaivata mauḻimaṇē ।
śaraṇāgata vatsala sāranidhē
paripālaya māṃ vṛṣa śailapatē ॥

ativēlatayā tava durviṣahai
ranu vēlakṛtai raparādhaśataiḥ ।
bharitaṃ tvaritaṃ vṛṣa śailapatē
parayā kṛpayā paripāhi harē ॥

adhi vēṅkaṭa śaila mudāramatē-
rjanatābhi matādhika dānaratāt ।
paradēvatayā gaditānigamaiḥ
kamalādayitānna paraṅkalayē ॥

kala vēṇura vāvaśa gōpavadhū
śata kōṭi vṛtātsmara kōṭi samāt ।
prati pallavikābhi matāt-sukhadāt
vasudēva sutānna paraṅkalayē ॥

abhirāma guṇākara dāśaradhē
jagadēka dhanurthara dhīramatē ।
raghunāyaka rāma ramēśa vibhō
varadō bhava dēva dayā jaladhē ॥

avanī tanayā kamanīya karaṃ
rajanīkara chāru mukhāmburuham ।
rajanīchara rājata mōmi hiraṃ
mahanīya mahaṃ raghurāmamayē ॥

sumukhaṃ suhṛdaṃ sulabhaṃ sukhadaṃ
svanujaṃ cha sukāyama mōghaśaram ।
apahāya raghūdvaya manyamahaṃ
na kathañchana kañchana jātubhajē ॥

vinā vēṅkaṭēśaṃ na nāthō na nāthaḥ
sadā vēṅkaṭēśaṃ smarāmi smarāmi ।
harē vēṅkaṭēśa prasīda prasīda
priyaṃ vēṅkaṭeśa prayachCha prayachCha ॥

ahaṃ dūradastē padāṃ bhōjayugma
praṇāmēchChayā gatya sēvāṃ karōmi ।
sakṛtsēvayā nitya sēvāphalaṃ tvaṃ
prayachCha payachCha prabhō vēṅkaṭēśa ॥

ajñāninā mayā dōṣā na śēṣānvihitān harē ।
kṣamasva tvaṃ kṣamasva tvaṃ śēṣaśaila śikhāmaṇē ॥

ரீ வேங்கடேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்

கமலாகுச சூசுக குங்கமதோ
நியதாருணி தாதுல நீலதனோ ।
கமலாயத லோசன லோகபதே
விஜயீப4வ வேங்கட ஶைலபதே ॥

ஸசதுர்முக2 ஷண்முக2 பஞ்சமுகே2
ப்ரமுகா2 கி2லதை3வத மௌல்தி3மணே ।
ஶரணாக3த வத்ஸல ஸாரனிதே4
பரிபாலய மாம் வ்ருஷ ஶைலபதே ॥

அதிவேலதயா தவ து3ர்விஷஹை
ரனு வேலக்ருதை ரபராத4ஶதை: ।
ப4ரிதம் த்வரிதம் வ்ருஷ ஶைலபதே
பரயா க்ருபயா பரிபாஹி ஹரே ॥

அதி4 வேங்கட ஶைல முதா3ரமதே-
ர்ஜனதாபி4 மதாதி4க தா3னரதாத் ।
பரதே3வதயா க3தி3தானிக3மை:
கமலாத3யிதான்ன பரங்கலயே ॥

கல வேணுர வாவஶ கோ3பவதூ4
ஶத கோடி வ்ருதாத்ஸ்மர கோடி ஸமாத் ।
ப்ரதி பல்லவிகாபி4 மதாத்-ஸுக2தா3த்
வஸுதே3வ ஸுதான்ன பரங்கலயே ॥

அபி4ராம கு3ணாகர தா3ஶரதே4
ஜக3தே3க த4னுர்த2ர தீ4ரமதே ।
ரகு4னாயக ராம ரமேஶ விபோ4
வரதோ3 ப4வ தே3வ த3யா ஜலதே4 ॥

அவனீ தனயா கமனீய கரம்
ரஜனீகர சாரு முகா2ம்பு3ருஹம் ।
ரஜனீசர ராஜத மோமி ஹிரம்
மஹனீய மஹம் ரகு4ராமமயே ॥

ஸுமுக2ம் ஸுஹ்ருத3ம் ஸுலப4ம் ஸுக2த3ம்
ஸ்வனுஜம் ச ஸுகாயம மோக4ஶரம் ।
அபஹாய ரகூ4த்3வய மன்யமஹம்
ந கத2ஞ்சன கஞ்சன ஜாதுபஜ4ே ॥

வினா வேங்கடேஶம் ந நாதோ2 ந நாத:2
ஸதா3 வேங்கடேஶம் ஸ்மராமி ஸ்மராமி ।
ஹரே வேங்கடேஶ ப்ரஸீத3 ப்ரஸீத3
ப்ரியம் வேங்கடெஶ ப்ரயச்ச2 ப்ரயச்ச2 ॥

அஹம் தூ3ரத3ஸ்தே பதா3ம் போ4ஜயுக்3ம
ப்ரணாமேச்ச2யா க3த்ய ஸேவாம் கரோமி ।
ஸக்ருத்ஸேவயா நித்ய ஸேவாப2லம் த்வம்
ப்ரயச்ச2 பயச்ச2 ப்ரபோ4 வேங்கடேஶ ॥

அஜ்ஞானினா மயா தோ3ஷா ந ஶேஷான்விஹிதான் ஹரே ।
க்ஷமஸ்வ த்வம் க்ஷமஸ்வ த்வம் ஶேஷஶைல ஶிகா2மணே ॥

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ಕಮಲಾಕುಚ ಚೂಚುಕ ಕುಂಕಮತೋ
ನಿಯತಾರುಣಿ ತಾತುಲ ನೀಲತನೋ ।
ಕಮಲಾಯತ ಲೋಚನ ಲೋಕಪತೇ
ವಿಜಯೀಭವ ವೇಂಕಟ ಶೈಲಪತೇ ॥

ಸಚತುರ್ಮುಖ ಷಣ್ಮುಖ ಪಂಚಮುಖೇ
ಪ್ರಮುಖಾ ಖಿಲದೈವತ ಮೌಳಿಮಣೇ ।
ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ಸಾರನಿಧೇ
ಪರಿಪಾಲಯ ಮಾಂ ವೃಷ ಶೈಲಪತೇ ॥

ಅತಿವೇಲತಯಾ ತವ ದುರ್ವಿಷಹೈ
ರನು ವೇಲಕೃತೈ ರಪರಾಧಶತೈಃ ।
ಭರಿತಂ ತ್ವರಿತಂ ವೃಷ ಶೈಲಪತೇ
ಪರಯಾ ಕೃಪಯಾ ಪರಿಪಾಹಿ ಹರೇ ॥

ಅಧಿ ವೇಂಕಟ ಶೈಲ ಮುದಾರಮತೇ-
ರ್ಜನತಾಭಿ ಮತಾಧಿಕ ದಾನರತಾತ್ ।
ಪರದೇವತಯಾ ಗದಿತಾನಿಗಮೈಃ
ಕಮಲಾದಯಿತಾನ್ನ ಪರಂಕಲಯೇ ॥

ಕಲ ವೇಣುರ ವಾವಶ ಗೋಪವಧೂ
ಶತ ಕೋಟಿ ವೃತಾತ್ಸ್ಮರ ಕೋಟಿ ಸಮಾತ್ ।
ಪ್ರತಿ ಪಲ್ಲವಿಕಾಭಿ ಮತಾತ್-ಸುಖದಾತ್
ವಸುದೇವ ಸುತಾನ್ನ ಪರಂಕಲಯೇ ॥

ಅಭಿರಾಮ ಗುಣಾಕರ ದಾಶರಧೇ
ಜಗದೇಕ ಧನುರ್ಥರ ಧೀರಮತೇ ।
ರಘುನಾಯಕ ರಾಮ ರಮೇಶ ವಿಭೋ
ವರದೋ ಭವ ದೇವ ದಯಾ ಜಲಧೇ ॥

ಅವನೀ ತನಯಾ ಕಮನೀಯ ಕರಂ
ರಜನೀಕರ ಚಾರು ಮುಖಾಂಬುರುಹಂ ।
ರಜನೀಚರ ರಾಜತ ಮೋಮಿ ಹಿರಂ
ಮಹನೀಯ ಮಹಂ ರಘುರಾಮಮಯೇ ॥

ಸುಮುಖಂ ಸುಹೃದಂ ಸುಲಭಂ ಸುಖದಂ
ಸ್ವನುಜಂ ಚ ಸುಕಾಯಮ ಮೋಘಶರಂ ।
ಅಪಹಾಯ ರಘೂದ್ವಯ ಮನ್ಯಮಹಂ
ನ ಕಥಂಚನ ಕಂಚನ ಜಾತುಭಜೇ ॥

ವಿನಾ ವೇಂಕಟೇಶಂ ನ ನಾಥೋ ನ ನಾಥಃ
ಸದಾ ವೇಂಕಟೇಶಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಸ್ಮರಾಮಿ ।
ಹರೇ ವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಸೀದ
ಪ್ರಿಯಂ ವೇಂಕಟೆಶ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪ್ರಯಚ್ಛ ॥

ಅಹಂ ದೂರದಸ್ತೇ ಪದಾಂ ಭೋಜಯುಗ್ಮ
ಪ್ರಣಾಮೇಚ್ಛಯಾ ಗತ್ಯ ಸೇವಾಂ ಕರೋಮಿ ।
ಸಕೃತ್ಸೇವಯಾ ನಿತ್ಯ ಸೇವಾಫಲಂ ತ್ವಂ
ಪ್ರಯಚ್ಛ ಪಯಚ್ಛ ಪ್ರಭೋ ವೇಂಕಟೇಶ ॥

ಅಜ್ಞಾನಿನಾ ಮಯಾ ದೋಷಾ ನ ಶೇಷಾನ್ವಿಹಿತಾನ್ ಹರೇ ।
ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ತ್ವಂ ಶೇಷಶೈಲ ಶಿಖಾಮಣೇ ॥

ശ്രീ വേംകടേശ്വര സ്തോത്രമ്

കമലാകുച ചൂചുക കുംകമതോ
നിയതാരുണി താതുല നീലതനോ ।
കമലായത ലോചന ലോകപതേ
വിജയീഭവ വേംകട ശൈലപതേ ॥

സചതുര്മുഖ ഷണ്മുഖ പംചമുഖേ
പ്രമുഖാ ഖിലദൈവത മൌളിമണേ ।
ശരണാഗത വത്സല സാരനിധേ
പരിപാലയ മാം വൃഷ ശൈലപതേ ॥

അതിവേലതയാ തവ ദുര്വിഷഹൈ
രനു വേലകൃതൈ രപരാധശതൈഃ ।
ഭരിതം ത്വരിതം വൃഷ ശൈലപതേ
പരയാ കൃപയാ പരിപാഹി ഹരേ ॥

അധി വേംകട ശൈല മുദാരമതേ-
ര്ജനതാഭി മതാധിക ദാനരതാത് ।
പരദേവതയാ ഗദിതാനിഗമൈഃ
കമലാദയിതാന്ന പരംകലയേ ॥

കല വേണുര വാവശ ഗോപവധൂ
ശത കോടി വൃതാത്സ്മര കോടി സമാത് ।
പ്രതി പല്ലവികാഭി മതാത്-സുഖദാത്
വസുദേവ സുതാന്ന പരംകലയേ ॥

അഭിരാമ ഗുണാകര ദാശരധേ
ജഗദേക ധനുര്ഥര ധീരമതേ ।
രഘുനായക രാമ രമേശ വിഭോ
വരദോ ഭവ ദേവ ദയാ ജലധേ ॥

അവനീ തനയാ കമനീയ കരം
രജനീകര ചാരു മുഖാംബുരുഹമ് ।
രജനീചര രാജത മോമി ഹിരം
മഹനീയ മഹം രഘുരാമമയേ ॥

സുമുഖം സുഹൃദം സുലഭം സുഖദം
സ്വനുജം ച സുകായമ മോഘശരമ് ।
അപഹായ രഘൂദ്വയ മന്യമഹം
ന കഥംചന കംചന ജാതുഭജേ ॥

വിനാ വേംകടേശം ന നാഥോ ന നാഥഃ
സദാ വേംകടേശം സ്മരാമി സ്മരാമി ।
ഹരേ വേംകടേശ പ്രസീദ പ്രസീദ
പ്രിയം വേംകടെശ പ്രയച്ഛ പ്രയച്ഛ ॥

അഹം ദൂരദസ്തേ പദാം ഭോജയുഗ്മ
പ്രണാമേച്ഛയാ ഗത്യ സേവാം കരോമി ।
സകൃത്സേവയാ നിത്യ സേവാഫലം ത്വം
പ്രയച്ഛ പയച്ഛ പ്രഭോ വേംകടേശ ॥

അജ്ഞാനിനാ മയാ ദോഷാ ന ശേഷാന്വിഹിതാന് ഹരേ ।
ക്ഷമസ്വ ത്വം ക്ഷമസ്വ ത്വം ശേഷശൈല ശിഖാമണേ ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top