శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి | श्री वेङ्कटेश्वर प्रपत्ति | VENKATESWARA PRAPATTI | ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ப்ரபத்தி | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿ | ശ്രീ വേംകടേശ്വര പ്രപത്തി

శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి | श्री वेङ्कटेश्वर प्रपत्ति | VENKATESWARA PRAPATTI | ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ப்ரபத்தி | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿ | ശ്രീ വേംകടേശ്വര പ്രപത്തി

: శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి :

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతే ర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షఃస్థల నిత్యవాసరసికాం తత్-క్షాంతి సంవర్ధినీం ।
పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం ॥

శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక
సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ ।
స్వామిన్ సుశీల సుల భాశ్రిత పారిజాత
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 2 ॥

ఆనూపురార్చిత సుజాత సుగంధి పుష్ప
సౌరభ్య సౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ ।
సౌమ్యౌ సదానుభనేఽపి నవానుభావ్యౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 3 ॥

సద్యోవికాసి సముదిత్త్వర సాంద్రరాగ
సౌరభ్యనిర్భర సరోరుహ సామ్యవార్తాం ।
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 4 ॥

రేఖామయ ధ్వజ సుధాకలశాతపత్ర
వజ్రాంకుశాంబురుహ కల్పక శంఖచక్రైః ।
భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్త్వ చిహ్నైః
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 5 ॥

తామ్రోదరద్యుతి పరాజిత పద్మరాగౌ
బాహ్యైర్-మహోభి రభిభూత మహేంద్రనీలౌ ।
ఉద్య న్నఖాంశుభి రుదస్త శశాంక భాసౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 6 ॥

స ప్రేమభీతి కమలాకర పల్లవాభ్యాం
సంవాహనేఽపి సపది క్లమ మాధధానౌ ।
కాంతా నవాఙ్మానస గోచర సౌకుమార్యౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 7 ॥

లక్ష్మీ మహీ తదనురూప నిజానుభావ
నీకాది దివ్య మహిషీ కరపల్లవానాం ।
ఆరుణ్య సంక్రమణతః కిల సాంద్రరాగౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 8 ॥

నిత్యానమద్విధి శివాది కిరీటకోటి
ప్రత్యుప్త దీప్త నవరత్నమహః ప్రరోహైః ।
నీరాజనావిధి ముదార ముపాదధానౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 9 ॥

"విష్ణోః పదే పరమ" ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ
యౌ "మధ్వ ఉత్స" ఇతి భోగ్య తయాఽప్యుపాత్తౌ ।
భూయస్తథేతి తవ పాణితల ప్రదిష్టౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 10 ॥

పార్థాయ తత్-సదృశ సారధినా త్వయైవ
యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి ।
భూయోఽపి మహ్య మిహ తౌ కరదర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 11 ॥

మన్మూర్థ్ని కాళియఫనే వికటాటవీషు
శ్రీవేంకటాద్రి శిఖరే శిరసి శ్రుతీనాం ।
చిత్తేఽప్యనన్య మనసాం సమమాహితౌ తే
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 12 ॥

అమ్లాన హృష్య దవనీతల కీర్ణపుష్పౌ
శ్రీవేంకటాద్రి శిఖరాభరణాయ-మానౌ ।
ఆనందితాఖిల మనో నయనౌ తవై తౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 13 ॥

ప్రాయః ప్రపన్న జనతా ప్రథమావగాహ్యౌ
మాతుః స్తనావివ శిశో రమృతాయమాణౌ ।
ప్రాప్తౌ పరస్పర తులా మతులాంతరౌ తే
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 14 ॥

సత్త్వోత్తరైః సతత సేవ్యపదాంబుజేన
సంసార తారక దయార్ద్ర దృగంచలేన ।
సౌమ్యోపయంతృ మునినా మమ దర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ॥ 15 ॥

శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయ భావే
ప్రాప్యేత్వయి స్వయముపేయ తయా స్ఫురంత్యా ।
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్య గుణాయ తుభ్యం
స్యాం కింకరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యం ॥ 16 ॥

ఇతి శ్రీవేంకటేశ ప్రపత్తిః
 
श्री वेङ्कटेश्वर प्रपत्ति
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते र्विष्णोः परां प्रेयसीं
तद्वक्षःस्थल नित्यवासरसिकां तत्-क्षान्ति संवर्धिनीम् ।
पद्मालङ्कृत पाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं
वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ॥

श्रीमन् कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक
सर्वज्ञ शक्त नतवत्सल सर्वशेषिन् ।
स्वामिन् सुशील सुल भाश्रित पारिजात
श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 2 ॥

आनूपुरार्चित सुजात सुगन्धि पुष्प
सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ ।
सौम्यौ सदानुभनेऽपि नवानुभाव्यौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 3 ॥

सद्योविकासि समुदित्त्वर सान्द्रराग
सौरभ्यनिर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् ।
सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 4 ॥

रेखामय ध्वज सुधाकलशातपत्र
वज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पक शङ्खचक्रैः ।
भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्व चिह्नैः
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 5 ॥

ताम्रोदरद्युति पराजित पद्मरागौ
बाह्यैर्-महोभि रभिभूत महेन्द्रनीलौ ।
उद्य न्नखांशुभि रुदस्त शशाङ्क भासौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 6 ॥

स प्रेमभीति कमलाकर पल्लवाभ्यां
संवाहनेऽपि सपदि क्लम माधधानौ ।
कान्ता नवाङ्मानस गोचर सौकुमार्यौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 7 ॥

लक्ष्मी मही तदनुरूप निजानुभाव
नीकादि दिव्य महिषी करपल्लवानाम् ।
आरुण्य सङ्क्रमणतः किल सान्द्ररागौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 8 ॥

नित्यानमद्विधि शिवादि किरीटकोटि
प्रत्युप्त दीप्त नवरत्नमहः प्ररोहैः ।
नीराजनाविधि मुदार मुपादधानौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 9 ॥

"विष्णोः पदे परम" इत्युदित प्रशंसौ
यौ "मध्व उत्स" इति भोग्य तयाऽप्युपात्तौ ।
भूयस्तथेति तव पाणितल प्रदिष्टौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 10 ॥

पार्थाय तत्-सदृश सारधिना त्वयैव
यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति ।
भूयोऽपि मह्य मिह तौ करदर्शितौ ते
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 11 ॥

मन्मूर्थ्नि कालियफने विकटाटवीषु
श्रीवेङ्कटाद्रि शिखरे शिरसि श्रुतीनाम् ।
चित्तेऽप्यनन्य मनसां सममाहितौ ते
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 12 ॥

अम्लान हृष्य दवनीतल कीर्णपुष्पौ
श्रीवेङ्कटाद्रि शिखराभरणाय-मानौ ।
आनन्दिताखिल मनो नयनौ तवै तौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 13 ॥

प्रायः प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ
मातुः स्तनाविव शिशो रमृतायमाणौ ।
प्राप्तौ परस्पर तुला मतुलान्तरौ ते
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 14 ॥

सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्यपदाम्बुजेन
संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन ।
सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 15 ॥

श्रीश श्रिया घटिकया त्वदुपाय भावे
प्राप्येत्वयि स्वयमुपेय तया स्फुरन्त्या ।
नित्याश्रिताय निरवद्य गुणाय तुभ्यं
स्यां किङ्करो वृषगिरीश न जातु मह्यम् ॥ 16 ॥

इति श्रीवेङ्कटेश प्रपत्तिः
 
VENKATESWARA PRAPATTI
This document is in romanized sanskrit-english according to IAST standard.

īśānāṃ jagatōsya vēṅkaṭapatē rviṣṇōḥ parāṃ prēyasīṃ
tadvakṣaḥsthala nityavāsarasikāṃ tat-kṣānti saṃvardhinīm ।
padmālaṅkṛta pāṇipallavayugāṃ padmāsanasthāṃ śriyaṃ
vātsalyādi guṇōjjvalāṃ bhagavatīṃ vandē jaganmātaram ॥

śrīman kṛpājalanidhē kṛtasarvalōka
sarvajña śakta natavatsala sarvaśēṣin ।
svāmin suśīla sula bhāśrita pārijāta
śrīvēṅkaṭēśacharaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 2 ॥

ānūpurārchita sujāta sugandhi puṣpa
saurabhya saurabhakarau samasannivēśau ।
saumyau sadānubhanēpi navānubhāvyau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 3 ॥

sadyōvikāsi samudittvara sāndrarāga
saurabhyanirbhara sarōruha sāmyavārtām ।
samyakṣu sāhasapadēṣu vilēkhayantau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 4 ॥

rēkhāmaya dhvaja sudhākalaśātapatra
vajrāṅkuśāmburuha kalpaka śaṅkhachakraiḥ ।
bhavyairalaṅkṛtatalau paratattva chihnaiḥ
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 5 ॥

tāmrōdaradyuti parājita padmarāgau
bāhyair-mahōbhi rabhibhūta mahēndranīlau ।
udya nnakhāṃśubhi rudasta śaśāṅka bhāsau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 6 ॥

sa prēmabhīti kamalākara pallavābhyāṃ
saṃvāhanēpi sapadi klama mādhadhānau ।
kāntā navāṅmānasa gōchara saukumāryau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 7 ॥

lakṣmī mahī tadanurūpa nijānubhāva
nīkādi divya mahiṣī karapallavānām ।
āruṇya saṅkramaṇataḥ kila sāndrarāgau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 8 ॥

nityānamadvidhi śivādi kirīṭakōṭi
pratyupta dīpta navaratnamahaḥ prarōhaiḥ ।
nīrājanāvidhi mudāra mupādadhānau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 9 ॥

"viṣṇōḥ padē parama" ityudita praśaṃsau
yau "madhva utsa" iti bhōgya tayāpyupāttau ।
bhūyastathēti tava pāṇitala pradiṣṭau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 10 ॥

pārthāya tat-sadṛśa sāradhinā tvayaiva
yau darśitau svacharaṇau śaraṇaṃ vrajēti ।
bhūyōpi mahya miha tau karadarśitau tē
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 11 ॥

manmūrthni kāḻiyaphanē vikaṭāṭavīṣu
śrīvēṅkaṭādri śikharē śirasi śrutīnām ।
chittēpyananya manasāṃ samamāhitau tē
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 12 ॥

amlāna hṛṣya davanītala kīrṇapuṣpau
śrīvēṅkaṭādri śikharābharaṇāya-mānau ।
ānanditākhila manō nayanau tavai tau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 13 ॥

prāyaḥ prapanna janatā prathamāvagāhyau
mātuḥ stanāviva śiśō ramṛtāyamāṇau ।
prāptau paraspara tulā matulāntarau tē
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 14 ॥

sattvōttaraiḥ satata sēvyapadāmbujēna
saṃsāra tāraka dayārdra dṛgañchalēna ।
saumyōpayantṛ muninā mama darśitau tē
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ॥ 15 ॥

śrīśa śriyā ghaṭikayā tvadupāya bhāvē
prāpyētvayi svayamupēya tayā sphurantyā ।
nityāśritāya niravadya guṇāya tubhyaṃ
syāṃ kiṅkarō vṛṣagirīśa na jātu mahyam ॥ 16 ॥

iti śrīvēṅkaṭēśa prapattiḥ

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ்வர ப்ரபத்தி

ஈஶானாம் ஜக3தோஸ்ய வேங்கடபதே ர்விஷ்ணோ: பராம் ப்ரேயஸீம்
தத்3வக்ஷ:ஸ்த2ல நித்யவாஸரஸிகாம் தத்-க்ஷான்தி ஸம்வர்தி4னீம் ।
பத்3மாலங்க்ருத பாணிபல்லவயுகா3ம் பத்3மாஸனஸ்தா2ம் ஶ்ரியம்
வாத்ஸல்யாதி3 கு3ணோஜ்ஜ்வலாம் ப4க3வதீம் வன்தே3 ஜக3ன்மாதரம் ॥

ஶ்ரீமன் க்ருபாஜலனிதே4 க்ருதஸர்வலோக
ஸர்வஜ்ஞ ஶக்த நதவத்ஸல ஸர்வஶேஷின் ।
ஸ்வாமின் ஸுஶீல ஸுல பா4ஶ்ரித பாரிஜாத
ஶ்ரீவேங்கடேஶசரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 2 ॥

ஆனூபுரார்சித ஸுஜாத ஸுக3ன்தி4 புஷ்ப
ஸௌரப்4ய ஸௌரப4கரௌ ஸமஸன்னிவேஶௌ ।
ஸௌம்யௌ ஸதா3னுப4னேபி நவானுபா4வ்யௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 3 ॥

ஸத்3யோவிகாஸி ஸமுதி3த்த்வர ஸான்த்3ரராக3
ஸௌரப்4யனிர்ப4ர ஸரோருஹ ஸாம்யவார்தாம் ।
ஸம்யக்ஷு ஸாஹஸபதே3ஷு விலேக2யன்தௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 4 ॥

ரேகா2மய த்4வஜ ஸுதா4கலஶாதபத்ர
வஜ்ராங்குஶாம்பு3ருஹ கல்பக ஶங்க3சக்ரை: ।
ப4வ்யைரலங்க்ருததலௌ பரதத்த்வ சிஹ்னை:
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 5 ॥

தாம்ரோத3ரத்3யுதி பராஜித பத்3மராகௌ3
பா3ஹ்யைர்-மஹோபி4 ரபி4பூ4த மஹேன்த்3ரனீலௌ ।
உத்3ய ந்னகா2ம்ஶுபி4 ருத3ஸ்த ஶஶாங்க பா4ஸௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 6 ॥

ஸ ப்ரேமபீ4தி கமலாகர பல்லவாப்4யாம்
ஸம்வாஹனேபி ஸபதி3 க்லம மாத4தா4னௌ ।
கான்தா நவாங்மானஸ கோ3சர ஸௌகுமார்யௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 7 ॥

லக்ஷ்மீ மஹீ தத3னுரூப நிஜானுபா4வ
நீகாதி3 தி3வ்ய மஹிஷீ கரபல்லவானாம் ।
ஆருண்ய ஸங்க்ரமணத: கில ஸான்த்3ரராகௌ3
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 8 ॥

நித்யானமத்3விதி4 ஶிவாதி3 கிரீடகோடி
ப்ரத்யுப்த தீ3ப்த நவரத்னமஹ: ப்ரரோஹை: ।
நீராஜனாவிதி4 முதா3ர முபாத3தா4னௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 9 ॥

"விஷ்ணோ: பதே3 பரம" இத்யுதி3த ப்ரஶம்ஸௌ
யௌ "மத்4வ உத்ஸ" இதி போ4க்3ய தயாப்யுபாத்தௌ ।
பூ4யஸ்ததே2தி தவ பாணிதல ப்ரதி3ஷ்டௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 1௦ ॥

பார்தா2ய தத்-ஸத்3ருஶ ஸாரதி4னா த்வயைவ
யௌ த3ர்ஶிதௌ ஸ்வசரணௌ ஶரணம் வ்ரஜேதி ।
பூ4யோபி மஹ்ய மிஹ தௌ கரத3ர்ஶிதௌ தே
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 11 ॥

மன்மூர்த்2னி கால்தி3யப2னே விகடாடவீஷு
ஶ்ரீவேங்கடாத்3ரி ஶிக2ரே ஶிரஸி ஶ்ருதீனாம் ।
சித்தேப்யனந்ய மனஸாம் ஸமமாஹிதௌ தே
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 12 ॥

அம்லான ஹ்ருஷ்ய த3வனீதல கீர்ணபுஷ்பௌ
ஶ்ரீவேங்கடாத்3ரி ஶிக2ராப4ரணாய-மானௌ ।
ஆனந்தி3தாகி2ல மனோ நயனௌ தவை தௌ
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 13 ॥

ப்ராய: ப்ரபன்ன ஜனதா ப்ரத2மாவகா3ஹ்யௌ
மாது: ஸ்தனாவிவ ஶிஶோ ரம்ருதாயமாணௌ ।
ப்ராப்தௌ பரஸ்பர துலா மதுலான்தரௌ தே
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 14 ॥

ஸத்த்வோத்தரை: ஸதத ஸேவ்யபதா3ம்பு3ஜேன
ஸம்ஸார தாரக த3யார்த்3ர த்3ருக3ஞ்சலேன ।
ஸௌம்யோபயன்த்ரு முனினா மம த3ர்ஶிதௌ தே
ஶ்ரீவேங்கடேஶ சரணௌ ஶரணம் ப்ரபத்3யே ॥ 15 ॥

ஶ்ரீஶ ஶ்ரியா க4டிகயா த்வது3பாய பா4வே
ப்ராப்யேத்வயி ஸ்வயமுபேய தயா ஸ்பு2ரன்த்யா ।
நித்யாஶ்ரிதாய நிரவத்3ய கு3ணாய துப்4யம்
ஸ்யாம் கிங்கரோ வ்ருஷகி3ரீஶ ந ஜாது மஹ்யம் ॥ 16 ॥

இதி ஶ்ரீவேங்கடேஶ ப்ரபத்தி:

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ್ವರ ಪ್ರಪತ್ತಿ

ಈಶಾನಾಂ ಜಗತೋಽಸ್ಯ ವೇಂಕಟಪತೇ ರ್ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಾಂ ಪ್ರೇಯಸೀಂ
ತದ್ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲ ನಿತ್ಯವಾಸರಸಿಕಾಂ ತತ್-ಕ್ಷಾಂತಿ ಸಂವರ್ಧಿನೀಂ ।
ಪದ್ಮಾಲಂಕೃತ ಪಾಣಿಪಲ್ಲವಯುಗಾಂ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾಂ ಶ್ರಿಯಂ
ವಾತ್ಸಲ್ಯಾದಿ ಗುಣೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ ಭಗವತೀಂ ವಂದೇ ಜಗನ್ಮಾತರಂ ॥

ಶ್ರೀಮನ್ ಕೃಪಾಜಲನಿಧೇ ಕೃತಸರ್ವಲೋಕ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಕ್ತ ನತವತ್ಸಲ ಸರ್ವಶೇಷಿನ್ ।
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸುಶೀಲ ಸುಲ ಭಾಶ್ರಿತ ಪಾರಿಜಾತ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 2 ॥

ಆನೂಪುರಾರ್ಚಿತ ಸುಜಾತ ಸುಗಂಧಿ ಪುಷ್ಪ
ಸೌರಭ್ಯ ಸೌರಭಕರೌ ಸಮಸನ್ನಿವೇಶೌ ।
ಸೌಮ್ಯೌ ಸದಾನುಭನೇಽಪಿ ನವಾನುಭಾವ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 3 ॥

ಸದ್ಯೋವಿಕಾಸಿ ಸಮುದಿತ್ತ್ವರ ಸಾಂದ್ರರಾಗ
ಸೌರಭ್ಯನಿರ್ಭರ ಸರೋರುಹ ಸಾಮ್ಯವಾರ್ತಾಂ ।
ಸಮ್ಯಕ್ಷು ಸಾಹಸಪದೇಷು ವಿಲೇಖಯಂತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 4 ॥

ರೇಖಾಮಯ ಧ್ವಜ ಸುಧಾಕಲಶಾತಪತ್ರ
ವಜ್ರಾಂಕುಶಾಂಬುರುಹ ಕಲ್ಪಕ ಶಂಖಚಕ್ರೈಃ ।
ಭವ್ಯೈರಲಂಕೃತತಲೌ ಪರತತ್ತ್ವ ಚಿಹ್ನೈಃ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 5 ॥

ತಾಮ್ರೋದರದ್ಯುತಿ ಪರಾಜಿತ ಪದ್ಮರಾಗೌ
ಬಾಹ್ಯೈರ್-ಮಹೋಭಿ ರಭಿಭೂತ ಮಹೇಂದ್ರನೀಲೌ ।
ಉದ್ಯ ನ್ನಖಾಂಶುಭಿ ರುದಸ್ತ ಶಶಾಂಕ ಭಾಸೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 6 ॥

ಸ ಪ್ರೇಮಭೀತಿ ಕಮಲಾಕರ ಪಲ್ಲವಾಭ್ಯಾಂ
ಸಂವಾಹನೇಽಪಿ ಸಪದಿ ಕ್ಲಮ ಮಾಧಧಾನೌ ।
ಕಾಂತಾ ನವಾಙ್ಮಾನಸ ಗೋಚರ ಸೌಕುಮಾರ್ಯೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 7 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹೀ ತದನುರೂಪ ನಿಜಾನುಭಾವ
ನೀಕಾದಿ ದಿವ್ಯ ಮಹಿಷೀ ಕರಪಲ್ಲವಾನಾಂ ।
ಆರುಣ್ಯ ಸಂಕ್ರಮಣತಃ ಕಿಲ ಸಾಂದ್ರರಾಗೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 8 ॥

ನಿತ್ಯಾನಮದ್ವಿಧಿ ಶಿವಾದಿ ಕಿರೀಟಕೋಟಿ
ಪ್ರತ್ಯುಪ್ತ ದೀಪ್ತ ನವರತ್ನಮಹಃ ಪ್ರರೋಹೈಃ ।
ನೀರಾಜನಾವಿಧಿ ಮುದಾರ ಮುಪಾದಧಾನೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 9 ॥

"ವಿಷ್ಣೋಃ ಪದೇ ಪರಮ" ಇತ್ಯುದಿತ ಪ್ರಶಂಸೌ
ಯೌ "ಮಧ್ವ ಉತ್ಸ" ಇತಿ ಭೋಗ್ಯ ತಯಾಽಪ್ಯುಪಾತ್ತೌ ।
ಭೂಯಸ್ತಥೇತಿ ತವ ಪಾಣಿತಲ ಪ್ರದಿಷ್ಟೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 10 ॥

ಪಾರ್ಥಾಯ ತತ್-ಸದೃಶ ಸಾರಧಿನಾ ತ್ವಯೈವ
ಯೌ ದರ್ಶಿತೌ ಸ್ವಚರಣೌ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇತಿ ।
ಭೂಯೋಽಪಿ ಮಹ್ಯ ಮಿಹ ತೌ ಕರದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 11 ॥

ಮನ್ಮೂರ್ಥ್ನಿ ಕಾಳಿಯಫನೇ ವಿಕಟಾಟವೀಷು
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರೇ ಶಿರಸಿ ಶ್ರುತೀನಾಂ ।
ಚಿತ್ತೇಽಪ್ಯನನ್ಯ ಮನಸಾಂ ಸಮಮಾಹಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 12 ॥

ಅಮ್ಲಾನ ಹೃಷ್ಯ ದವನೀತಲ ಕೀರ್ಣಪುಷ್ಪೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶಿಖರಾಭರಣಾಯ-ಮಾನೌ ।
ಆನಂದಿತಾಖಿಲ ಮನೋ ನಯನೌ ತವೈ ತೌ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 13 ॥

ಪ್ರಾಯಃ ಪ್ರಪನ್ನ ಜನತಾ ಪ್ರಥಮಾವಗಾಹ್ಯೌ
ಮಾತುಃ ಸ್ತನಾವಿವ ಶಿಶೋ ರಮೃತಾಯಮಾಣೌ ।
ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಪರಸ್ಪರ ತುಲಾ ಮತುಲಾಂತರೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 14 ॥

ಸತ್ತ್ವೋತ್ತರೈಃ ಸತತ ಸೇವ್ಯಪದಾಂಬುಜೇನ
ಸಂಸಾರ ತಾರಕ ದಯಾರ್ದ್ರ ದೃಗಂಚಲೇನ ।
ಸೌಮ್ಯೋಪಯಂತೃ ಮುನಿನಾ ಮಮ ದರ್ಶಿತೌ ತೇ
ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಚರಣೌ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 15 ॥

ಶ್ರೀಶ ಶ್ರಿಯಾ ಘಟಿಕಯಾ ತ್ವದುಪಾಯ ಭಾವೇ
ಪ್ರಾಪ್ಯೇತ್ವಯಿ ಸ್ವಯಮುಪೇಯ ತಯಾ ಸ್ಫುರಂತ್ಯಾ ।
ನಿತ್ಯಾಶ್ರಿತಾಯ ನಿರವದ್ಯ ಗುಣಾಯ ತುಭ್ಯಂ
ಸ್ಯಾಂ ಕಿಂಕರೋ ವೃಷಗಿರೀಶ ನ ಜಾತು ಮಹ್ಯಂ ॥ 16 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವೇಂಕಟೇಶ ಪ್ರಪತ್ತಿಃ

ശ്രീ വേംകടേശ്വര പ്രപത്തി

ഈശാനാം ജഗതോഽസ്യ വേംകടപതേ ര്വിഷ്ണോഃ പരാം പ്രേയസീം
തദ്വക്ഷഃസ്ഥല നിത്യവാസരസികാം തത്-ക്ഷാംതി സംവര്ധിനീമ് ।
പദ്മാലംകൃത പാണിപല്ലവയുഗാം പദ്മാസനസ്ഥാം ശ്രിയം
വാത്സല്യാദി ഗുണോജ്ജ്വലാം ഭഗവതീം വംദേ ജഗന്മാതരമ് ॥

ശ്രീമന് കൃപാജലനിധേ കൃതസര്വലോക
സര്വജ്ഞ ശക്ത നതവത്സല സര്വശേഷിന് ।
സ്വാമിന് സുശീല സുല ഭാശ്രിത പാരിജാത
ശ്രീവേംകടേശചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 2 ॥

ആനൂപുരാര്ചിത സുജാത സുഗംധി പുഷ്പ
സൌരഭ്യ സൌരഭകരൌ സമസന്നിവേശൌ ।
സൌമ്യൌ സദാനുഭനേഽപി നവാനുഭാവ്യൌ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 3 ॥

സദ്യോവികാസി സമുദിത്ത്വര സാംദ്രരാഗ
സൌരഭ്യനിര്ഭര സരോരുഹ സാമ്യവാര്താമ് ।
സമ്യക്ഷു സാഹസപദേഷു വിലേഖയംതൌ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 4 ॥

രേഖാമയ ധ്വജ സുധാകലശാതപത്ര
വജ്രാംകുശാംബുരുഹ കല്പക ശംഖചക്രൈഃ ।
ഭവ്യൈരലംകൃതതലൌ പരതത്ത്വ ചിഹ്നൈഃ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 5 ॥

താമ്രോദരദ്യുതി പരാജിത പദ്മരാഗൌ
ബാഹ്യൈര്-മഹോഭി രഭിഭൂത മഹേംദ്രനീലൌ ।
ഉദ്യ ന്നഖാംശുഭി രുദസ്ത ശശാംക ഭാസൌ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 6 ॥

സ പ്രേമഭീതി കമലാകര പല്ലവാഭ്യാം
സംവാഹനേഽപി സപദി ക്ലമ മാധധാനൌ ।
കാംതാ നവാങ്മാനസ ഗോചര സൌകുമാര്യൌ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 7 ॥

ലക്ഷ്മീ മഹീ തദനുരൂപ നിജാനുഭാവ
നീകാദി ദിവ്യ മഹിഷീ കരപല്ലവാനാമ് ।
ആരുണ്യ സംക്രമണതഃ കില സാംദ്രരാഗൌ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 8 ॥

നിത്യാനമദ്വിധി ശിവാദി കിരീടകോടി
പ്രത്യുപ്ത ദീപ്ത നവരത്നമഹഃ പ്രരോഹൈഃ ।
നീരാജനാവിധി മുദാര മുപാദധാനൌ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 9 ॥

"വിഷ്ണോഃ പദേ പരമ" ഇത്യുദിത പ്രശംസൌ
യൌ "മധ്വ ഉത്സ" ഇതി ഭോഗ്യ തയാഽപ്യുപാത്തൌ ।
ഭൂയസ്തഥേതി തവ പാണിതല പ്രദിഷ്ടൌ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 10 ॥

പാര്ഥായ തത്-സദൃശ സാരധിനാ ത്വയൈവ
യൌ ദര്ശിതൌ സ്വചരണൌ ശരണം വ്രജേതി ।
ഭൂയോഽപി മഹ്യ മിഹ തൌ കരദര്ശിതൌ തേ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 11 ॥

മന്മൂര്ഥ്നി കാളിയഫനേ വികടാടവീഷു
ശ്രീവേംകടാദ്രി ശിഖരേ ശിരസി ശ്രുതീനാമ് ।
ചിത്തേഽപ്യനന്യ മനസാം സമമാഹിതൌ തേ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 12 ॥

അമ്ലാന ഹൃഷ്യ ദവനീതല കീര്ണപുഷ്പൌ
ശ്രീവേംകടാദ്രി ശിഖരാഭരണായ-മാനൌ ।
ആനംദിതാഖില മനോ നയനൌ തവൈ തൌ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 13 ॥

പ്രായഃ പ്രപന്ന ജനതാ പ്രഥമാവഗാഹ്യൌ
മാതുഃ സ്തനാവിവ ശിശോ രമൃതായമാണൌ ।
പ്രാപ്തൌ പരസ്പര തുലാ മതുലാംതരൌ തേ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 14 ॥

സത്ത്വോത്തരൈഃ സതത സേവ്യപദാംബുജേന
സംസാര താരക ദയാര്ദ്ര ദൃഗംചലേന ।
സൌമ്യോപയംതൃ മുനിനാ മമ ദര്ശിതൌ തേ
ശ്രീവേംകടേശ ചരണൌ ശരണം പ്രപദ്യേ ॥ 15 ॥

ശ്രീശ ശ്രിയാ ഘടികയാ ത്വദുപായ ഭാവേ
പ്രാപ്യേത്വയി സ്വയമുപേയ തയാ സ്ഫുരംത്യാ ।
നിത്യാശ്രിതായ നിരവദ്യ ഗുണായ തുഭ്യം
സ്യാം കിംകരോ വൃഷഗിരീശ ന ജാതു മഹ്യമ് ॥ 16 ॥

ഇതി ശ്രീവേംകടേശ പ്രപത്തിഃ

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top