శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనం | श्री वेङ्कटेश मङ्गलाशासनम् | SRI VENKATESHA MANGALASASANAM | ஶ்ரீ வேங்கடேஶ மங்க3ல்தா3ஶாஸனம் | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ | ശ്രീ വേംകടേശ മംഗളാശാസനമ്

శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనం | श्री वेङ्कटेश मङ्गलाशासनम् | SRI VENKATESHA MANGALASASANAM | ஶ்ரீ வேங்கடேஶ மங்க3ல்தா3ஶாஸனம் | ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ | ശ്രീ വേംകടേശ മംഗളാശാസനമ്

వినండి - శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనం :- Listen to Audio Rendition
: శ్రీ వేంకటేశ మంగళాశాసనం :

శ్రియః కాంతాయ కల్యాణనిధయే నిధయేఽర్థినాం ।
శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 1 ॥

లక్ష్మీ సవిభ్రమాలోక సుభ్రూ విభ్రమ చక్షుషే ।
చక్షుషే సర్వలోకానాం వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 2 ॥

శ్రీవేంకటాద్రి శృంగాగ్ర మంగళాభరణాంఘ్రయే ।
మంగళానాం నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 3 ॥

సర్వావయవ సౌందర్య సంపదా సర్వచేతసాం ।
సదా సమ్మోహనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 4 ॥

నిత్యాయ నిరవద్యాయ సత్యానంద చిదాత్మనే ।
సర్వాంతరాత్మనే శీమద్-వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 5 ॥

స్వత స్సర్వవిదే సర్వ శక్తయే సర్వశేషిణే ।
సులభాయ సుశీలాయ వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 6 ॥

పరస్మై బ్రహ్మణే పూర్ణకామాయ పరమాత్మనే ।
ప్రయుంజే పరతత్త్వాయ వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 7 ॥

ఆకాలతత్త్వ మశ్రాంత మాత్మనా మనుపశ్యతాం ।
అతృప్త్యమృత రూపాయ వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 8 ॥

ప్రాయః స్వచరణౌ పుంసాం శరణ్యత్వేన పాణినా ।
కృపయాఽఽదిశతే శ్రీమద్-వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 9 ॥

దయాఽమృత తరంగిణ్యా స్తరంగైరివ శీతలైః ।
అపాంగై స్సించతే విశ్వం వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 10 ॥

స్రగ్-భూషాంబర హేతీనాం సుషమాఽఽవహమూర్తయే ।
సర్వార్తి శమనాయాస్తు వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 11 ॥

శ్రీవైకుంఠ విరక్తాయ స్వామి పుష్కరిణీతటే ।
రమయా రమమాణాయ వేంకటేశాయ మంగళం ॥ 12 ॥

శ్రీమత్-సుందరజా మాతృముని మానసవాసినే ।
సర్వలోక నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం ॥ 13 ॥

మంగళా శాసనపరైర్-మదాచార్య పురోగమైః ।
సర్వైశ్చ పూర్వైరాచార్యైః సత్కృతాయాస్తు మంగళం ॥ 14 ॥

శ్రీ పద్మావతీ సమేత శ్రీ శ్రీనివాస పరబ్రహ్మణే నమః
 
श्री वेङ्कटेश मङ्गलाशासनम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनाम् ।
श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥

लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रम चक्षुषे ।
चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 2 ॥

श्रीवेङ्कटाद्रि शृङ्गाग्र मङ्गलाभरणाङ्घ्रये ।
मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 3 ॥

सर्वावयव सौन्दर्य सम्पदा सर्वचेतसाम् ।
सदा सम्मोहनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 4 ॥

नित्याय निरवद्याय सत्यानन्द चिदात्मने ।
सर्वान्तरात्मने शीमद्-वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 5 ॥

स्वत स्सर्वविदे सर्व शक्तये सर्वशेषिणे ।
सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 6 ॥

परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने ।
प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 7 ॥

आकालतत्त्व मश्रान्त मात्मना मनुपश्यताम् ।
अतृप्त्यमृत रूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 8 ॥

प्रायः स्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना ।
कृपयाऽऽदिशते श्रीमद्-वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 9 ॥

दयाऽमृत तरङ्गिण्या स्तरङ्गैरिव शीतलैः ।
अपाङ्गै स्सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 10 ॥

स्रग्-भूषाम्बर हेतीनां सुषमाऽऽवहमूर्तये ।
सर्वार्ति शमनायास्तु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 11 ॥

श्रीवैकुण्ठ विरक्ताय स्वामि पुष्करिणीतटे ।
रमया रममाणाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् ॥ 12 ॥

श्रीमत्-सुन्दरजा मातृमुनि मानसवासिने ।
सर्वलोक निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 13 ॥

मङ्गला शासनपरैर्-मदाचार्य पुरोगमैः ।
सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॥ 14 ॥

श्री पद्मावती समेत श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे नमः

SRI VENKATESHA MANGALASASANAM
This document is in romanized sanskrit - english according to IAST 

śriyaḥ kāntāya kalyāṇanidhayē nidhayērthinām ।
śrīvēṅkaṭa nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḻam ॥ 1 ॥

lakṣmī savibhramālōka subhrū vibhrama chakṣuṣē ।
chakṣuṣē sarvalōkānāṃ vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 2 ॥

śrīvēṅkaṭādri śṛṅgāgra maṅgaḻābharaṇāṅghrayē ।
maṅgaḻānāṃ nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḻam ॥ 3 ॥

sarvāvayava saundarya sampadā sarvachētasām ।
sadā sammōhanāyāstu vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 4 ॥

nityāya niravadyāya satyānanda chidātmanē ।
sarvāntarātmanē śīmad-vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 5 ॥

svata ssarvavidē sarva śaktayē sarvaśēṣiṇē ।
sulabhāya suśīlāya vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 6 ॥

parasmai brahmaṇē pūrṇakāmāya paramātmanē ।
prayuñjē paratattvāya vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 7 ॥

ākālatattva maśrānta mātmanā manupaśyatām ।
atṛptyamṛta rūpāya vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 8 ॥

prāyaḥ svacharaṇau puṃsāṃ śaraṇyatvēna pāṇinā ।
kṛpayādiśatē śrīmad-vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 9 ॥

dayāmṛta taraṅgiṇyā staraṅgairiva śītalaiḥ ।
apāṅgai ssiñchatē viśvaṃ vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 10 ॥

srag-bhūṣāmbara hētīnāṃ suṣamāvahamūrtayē ।
sarvārti śamanāyāstu vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 11 ॥

śrīvaikuṇṭha viraktāya svāmi puṣkariṇītaṭē ।
ramayā ramamāṇāya vēṅkaṭēśāya maṅgaḻam ॥ 12 ॥

śrīmat-sundarajā mātṛmuni mānasavāsinē ।
sarvalōka nivāsāya śrīnivāsāya maṅgaḻam ॥ 13 ॥

maṅgaḻā śāsanaparair-madāchārya purōgamaiḥ ।
sarvaiścha pūrvairāchāryaiḥ satkṛtāyāstu maṅgaḻam ॥ 14 ॥

śrī padmāvatī samēta śrī śrīnivāsa parabrahmaṇē namaḥ

ஶ்ரீ வேங்கடேஶ மங்க3ல்தா3ஶாஸனம்

ஶ்ரிய: கான்தாய கல்யாணனித4யே நித4யேர்தி2னாம் ।
ஶ்ரீவேங்கட நிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1 ॥

லக்ஷ்மீ ஸவிப்4ரமாலோக ஸுப்4ரூ விப்4ரம சக்ஷுஷே ।
சக்ஷுஷே ஸர்வலோகானாம் வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 2 ॥

ஶ்ரீவேங்கடாத்3ரி ஶ்ருங்கா3க்3ர மங்க3ல்தா3ப4ரணாங்க்4ரயே ।
மங்க3ல்தா3னாம் நிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 3 ॥

ஸர்வாவயவ ஸௌன்த3ர்ய ஸம்பதா3 ஸர்வசேதஸாம் ।
ஸதா3 ஸம்மோஹனாயாஸ்து வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 4 ॥

நித்யாய நிரவத்3யாய ஸத்யானந்த3 சிதா3த்மனே ।
ஸர்வான்தராத்மனே ஶீமத்3-வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 5 ॥

ஸ்வத ஸ்ஸர்வவிதே3 ஸர்வ ஶக்தயே ஸர்வஶேஷிணே ।
ஸுலபா4ய ஸுஶீலாய வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 6 ॥

பரஸ்மை ப்3ரஹ்மணே பூர்ணகாமாய பரமாத்மனே ।
ப்ரயுஞ்ஜே பரதத்த்வாய வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 7 ॥

ஆகாலதத்த்வ மஶ்ரான்த மாத்மனா மனுபஶ்யதாம் ।
அத்ருப்த்யம்ருத ரூபாய வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 8 ॥

ப்ராய: ஸ்வசரணௌ பும்ஸாம் ஶரண்யத்வேன பாணினா ।
க்ருபயாதி3ஶதே ஶ்ரீமத்3-வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 9 ॥

த3யாம்ருத தரங்கி3ண்யா ஸ்தரங்கை3ரிவ ஶீதலை: ।
அபாங்கை3 ஸ்ஸிஞ்சதே விஶ்வம் வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 1௦ ॥

ஸ்ரக்3-பூ4ஷாம்ப3ர ஹேதீனாம் ஸுஷமாவஹமூர்தயே ।
ஸர்வார்தி ஶமனாயாஸ்து வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 11 ॥

ஶ்ரீவைகுண்ட2 விரக்தாய ஸ்வாமி புஷ்கரிணீதடே ।
ரமயா ரமமாணாய வேங்கடேஶாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 12 ॥

ஶ்ரீமத்-ஸுன்த3ரஜா மாத்ருமுனி மானஸவாஸினே ।
ஸர்வலோக நிவாஸாய ஶ்ரீனிவாஸாய மங்க3ல்த3ம் ॥ 13 ॥

மங்க3ல்தா3 ஶாஸனபரைர்-மதா3சார்ய புரோக3மை: ।
ஸர்வைஶ்ச பூர்வைராசார்யை: ஸத்க்ருதாயாஸ்து மங்க3ல்த3ம் ॥ 14 ॥

ஶ்ரீ பத்3மாவதீ ஸமேத ஶ்ரீ ஶ்ரீனிவாஸ பரப்3ரஹ்மணே நம:

ಶ್ರೀ ವೇಂಕಟೇಶ ಮಂಗಳಾಶಾಸನಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಶ್ರಿಯಃ ಕಾಂತಾಯ ಕಲ್ಯಾಣನಿಧಯೇ ನಿಧಯೇಽರ್ಥಿನಾಂ ।
ಶ್ರೀವೇಂಕಟ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 1 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸವಿಭ್ರಮಾಲೋಕ ಸುಭ್ರೂ ವಿಭ್ರಮ ಚಕ್ಷುಷೇ ।
ಚಕ್ಷುಷೇ ಸರ್ವಲೋಕಾನಾಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 2 ॥

ಶ್ರೀವೇಂಕಟಾದ್ರಿ ಶೃಂಗಾಗ್ರ ಮಂಗಳಾಭರಣಾಂಘ್ರಯೇ ।
ಮಂಗಳಾನಾಂ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 3 ॥

ಸರ್ವಾವಯವ ಸೌಂದರ್ಯ ಸಂಪದಾ ಸರ್ವಚೇತಸಾಂ ।
ಸದಾ ಸಮ್ಮೋಹನಾಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 4 ॥

ನಿತ್ಯಾಯ ನಿರವದ್ಯಾಯ ಸತ್ಯಾನಂದ ಚಿದಾತ್ಮನೇ ।
ಸರ್ವಾಂತರಾತ್ಮನೇ ಶೀಮದ್-ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 5 ॥

ಸ್ವತ ಸ್ಸರ್ವವಿದೇ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಯೇ ಸರ್ವಶೇಷಿಣೇ ।
ಸುಲಭಾಯ ಸುಶೀಲಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 6 ॥

ಪರಸ್ಮೈ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಪೂರ್ಣಕಾಮಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ।
ಪ್ರಯುಂಜೇ ಪರತತ್ತ್ವಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 7 ॥

ಆಕಾಲತತ್ತ್ವ ಮಶ್ರಾಂತ ಮಾತ್ಮನಾ ಮನುಪಶ್ಯತಾಂ ।
ಅತೃಪ್ತ್ಯಮೃತ ರೂಪಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 8 ॥

ಪ್ರಾಯಃ ಸ್ವಚರಣೌ ಪುಂಸಾಂ ಶರಣ್ಯತ್ವೇನ ಪಾಣಿನಾ ।
ಕೃಪಯಾಽಽದಿಶತೇ ಶ್ರೀಮದ್-ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 9 ॥

ದಯಾಽಮೃತ ತರಂಗಿಣ್ಯಾ ಸ್ತರಂಗೈರಿವ ಶೀತಲೈಃ ।
ಅಪಾಂಗೈ ಸ್ಸಿಂಚತೇ ವಿಶ್ವಂ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 10 ॥

ಸ್ರಗ್-ಭೂಷಾಂಬರ ಹೇತೀನಾಂ ಸುಷಮಾಽಽವಹಮೂರ್ತಯೇ ।
ಸರ್ವಾರ್ತಿ ಶಮನಾಯಾಸ್ತು ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 11 ॥

ಶ್ರೀವೈಕುಂಠ ವಿರಕ್ತಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣೀತಟೇ ।
ರಮಯಾ ರಮಮಾಣಾಯ ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 12 ॥

ಶ್ರೀಮತ್-ಸುಂದರಜಾ ಮಾತೃಮುನಿ ಮಾನಸವಾಸಿನೇ ।
ಸರ್ವಲೋಕ ನಿವಾಸಾಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ಮಂಗಳಂ ॥ 13 ॥

ಮಂಗಳಾ ಶಾಸನಪರೈರ್-ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪುರೋಗಮೈಃ ।
ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಪೂರ್ವೈರಾಚಾರ್ಯೈಃ ಸತ್ಕೃತಾಯಾಸ್ತು ಮಂಗಳಂ ॥ 14 ॥

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮಾವತೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ

ശ്രീ വേംകടേശ മംഗളാശാസനമ്

ശ്രിയഃ കാംതായ കല്യാണനിധയേ നിധയേഽര്ഥിനാമ് ।
ശ്രീവേംകട നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 1 ॥

ലക്ഷ്മീ സവിഭ്രമാലോക സുഭ്രൂ വിഭ്രമ ചക്ഷുഷേ ।
ചക്ഷുഷേ സര്വലോകാനാം വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 2 ॥

ശ്രീവേംകടാദ്രി ശൃംഗാഗ്ര മംഗളാഭരണാംഘ്രയേ ।
മംഗളാനാം നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 3 ॥

സര്വാവയവ സൌംദര്യ സംപദാ സര്വചേതസാമ് ।
സദാ സമ്മോഹനായാസ്തു വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 4 ॥

നിത്യായ നിരവദ്യായ സത്യാനംദ ചിദാത്മനേ ।
സര്വാംതരാത്മനേ ശീമദ്-വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 5 ॥

സ്വത സ്സര്വവിദേ സര്വ ശക്തയേ സര്വശേഷിണേ ।
സുലഭായ സുശീലായ വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 6 ॥

പരസ്മൈ ബ്രഹ്മണേ പൂര്ണകാമായ പരമാത്മനേ ।
പ്രയുംജേ പരതത്ത്വായ വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 7 ॥

ആകാലതത്ത്വ മശ്രാംത മാത്മനാ മനുപശ്യതാമ് ।
അതൃപ്ത്യമൃത രൂപായ വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 8 ॥

പ്രായഃ സ്വചരണൌ പുംസാം ശരണ്യത്വേന പാണിനാ ।
കൃപയാഽഽദിശതേ ശ്രീമദ്-വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 9 ॥

ദയാഽമൃത തരംഗിണ്യാ സ്തരംഗൈരിവ ശീതലൈഃ ।
അപാംഗൈ സ്സിംചതേ വിശ്വം വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 10 ॥

സ്രഗ്-ഭൂഷാംബര ഹേതീനാം സുഷമാഽഽവഹമൂര്തയേ ।
സര്വാര്തി ശമനായാസ്തു വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 11 ॥

ശ്രീവൈകുംഠ വിരക്തായ സ്വാമി പുഷ്കരിണീതടേ ।
രമയാ രമമാണായ വേംകടേശായ മംഗളമ് ॥ 12 ॥

ശ്രീമത്-സുംദരജാ മാതൃമുനി മാനസവാസിനേ ।
സര്വലോക നിവാസായ ശ്രീനിവാസായ മംഗളമ് ॥ 13 ॥

മംഗളാ ശാസനപരൈര്-മദാചാര്യ പുരോഗമൈഃ ।
സര്വൈശ്ച പൂര്വൈരാചാര്യൈഃ സത്കൃതായാസ്തു മംഗളമ് ॥ 14 ॥

ശ്രീ പദ്മാവതീ സമേത ശ്രീ ശ്രീനിവാസ പരബ്രഹ്മണേ നമഃ


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top