ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈశోపనిషద్) | ईशावास्योपनिषद् (ईशोपनिषद्) | EESAVASYOPANISHAD (ISHOPANISHAD)

ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈశోపనిషద్) | ईशावास्योपनिषद् (ईशोपनिषद्) | EESAVASYOPANISHAD (ISHOPANISHAD)

ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈశోపనిషద్)

ఓం పూర్ణ॒మదః॒ పూర్ణ॒మిదం॒ పూర్ణా॒త్పూర్ణ॒ముద॒చ్యతే ।
పూర్ణ॒స్య పూర్ణ॒మాదా॒య పూర్ణ॒మేవావశి॒ష్యతే ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం ఈ॒శా వా॒స్య॑మి॒దగ్ం సర్వం॒ యత్కించ॒ జగ॑త్వాం॒ జగ॑త్ ।
తేన॑ త్య॒క్తేన॑ భుంజీథా॒ మా గృ॑ధః॒ కస్య॑స్వి॒ద్ధనం᳚ ॥ 1 ॥

కు॒ర్వన్నే॒వేహ కర్మా᳚ణి జిజీవి॒షేచ్చ॒తగ్ం సమాః᳚ ।
ఏ॒వం త్వయి॒ నాన్యథే॒తో᳚ఽస్తి॒ న కర్మ॑ లిప్యతే॑ నరే᳚ ॥ 2 ॥

అ॒సు॒ర్యా॒ నామ॒ తే లో॒కా అం॒ధేన॒ తమ॒సాఽఽవృ॑తాః ।
తాగ్ంస్తే ప్రేత్యా॒భిగ॑చ్ఛంతి॒ యే కే చా᳚త్మ॒హనో॒ జనాః᳚ ॥ 3 ॥

అనే᳚జ॒దేకం॒ మన॑సో॒ జవీ᳚యో॒ నైన॑ద్దే॒వా ఆ᳚ప్నువ॒న్పూర్వ॒మర్ష॑త్ ।
తద్ధావ॑తో॒ఽన్యానత్యే᳚తి॒ తిష్ఠ॒త్తస్మిన్᳚న॒పో మా᳚త॒రిశ్వా᳚ దధాతి ॥ 4 ॥

తదే᳚జతి॒ తన్నేజ॑తి॒ తద్దూ॒రే తద్వం॑తి॒కే ।
తదం॒తర॑స్య॒ సర్వ॑స్య॒ తదు॒ సర్వ॑స్యాస్య బాహ్య॒తః ॥ 5 ॥

యస్తు సర్వా᳚ణి భూ॒తాన్యా॒త్మన్యే॒వాను॒పశ్య॑తి ।
స॒ర్వ॒భూ॒తేషు॑ చా॒త్మానం॒ తతో॒ న విహు॑గుప్సతే ॥ 6 ॥

యస్మి॒న్సర్వా᳚ణి భూ॒తాన్యా॒త్మైవాభూ᳚ద్విజాన॒తః ।
తత్ర॒ కో మోహః॒ కః శోకః॑ ఏక॒త్వమ॑ను॒పశ్య॑తః ॥ 7 ॥

స పర్య॑గాచ్చు॒క్రమ॑కా॒యమ॑ప్రణ॒మ॑స్నావి॒రగ్ం శు॒ద్ధమపా᳚పవిద్ధమ్ ।
క॒విర్మ॑నీ॒షీ ప॑రి॒భూః స్వ॑యం॒భూ-ర్యా᳚థాతథ్య॒తోఽర్థా॒న్
వ్య॑దధాచ్ఛాశ్వ॒తీభ్యః॒ సమా᳚భ్యః ॥ 8 ॥

అం॒ధం తమః॒ ప్రవి॑శంతి॒ యేఽవి॑ద్యాము॒పాస॑తే ।
తతో॒ భూయ॑ ఇవ॒ తే తమో॒ య ఉ॑ వి॒ద్యాయా᳚గ్ం ర॒తాః ॥ 9 ॥

అ॒న్యదే॒వాయురి॒ద్యయా॒ఽన్యదా᳚హు॒రవి॑ద్యయా ।
ఇతి॑ శుశుమ॒ ధీరా᳚ణాం॒ యే న॒స్తద్వి॑చచక్షి॒రే ॥ 10 ॥

వి॒ద్యాం చావి॑ద్యాం చ॒ యస్తద్వేదో॒భయ॑గ్ం స॒హ ।
అవి॑ద్యయా మృ॒త్యుం తీ॒ర్త్వా వి॒ద్యయాఽమృత॑మశ్నుతే ॥ 11 ॥

అం॒ధం తమః॒ ప్రవి॑శంతి॒ యేఽసం᳚భూతిము॒పాస॑తే ।
తతో॒ భూయ॑ ఇవ॒ తే తమో॒ య ఉ॒ సంభూ᳚త్యాగ్ం ర॒తాః ॥ 12 ॥

అ॒న్యదే॒వాహుః సం᳚భ॒వాద॒న్యదా᳚హు॒రసం᳚భవాత్ ।
ఇతి॑ శుశ్రుమ॒ ధీరా᳚ణాం॒ యే న॒స్తద్వి॑చచక్షి॒రే ॥ 13 ॥

సంభూ᳚తిం చ విణా॒శం చ॒ యస్తద్వేదో॒భయ॑గ్ం స॒హ ।
వి॒నా॒శేన॑ మృ॒త్యుం తీ॒ర్త్వా సంభూ᳚త్యా॒ఽమృత॑మశ్నుతే ॥ 14 ॥

హి॒ర॒ణ్మయే᳚న॒ పాత్రే᳚ణ స॒త్యస్యాపి॑హితం॒ ముఖం᳚ ।
తత్వం పూ᳚ష॒న్నపావృ॑ణు స॒త్యధ᳚ర్మాయ దృ॒ష్టయే᳚ ॥ 15 ॥

పూష॑న్నేకర్షే యమ సూర్య॒ ప్రాజా᳚పత్య॒ వ్యూ᳚హ ర॒శ్మీన్
సమూ᳚హ॒ తేజో॒ యత్తే᳚ రూ॒పం కల్యా᳚ణతమం॒ తత్తే᳚ పశ్యామి ।
యో॒ఽసావ॒సౌ పురు॑షః॒ సో॒ఽహమ॑స్మి ॥ 16 ॥

వా॒యురని॑లమ॒మృత॒మథేదం భస్మా᳚ంత॒గ్ం॒ శరీ॑రమ్ ।
ఓం 3 క్రతో॒ స్మర॑ కృ॒తగ్ం స్మ॑ర॒ క్రతో॒ స్మర॑ కృ॒తగ్ం స్మ॑ర ॥ 17 ॥

అగ్నే॒ నయ॑ సు॒పథా᳚ రా॒యే అ॒స్మాన్ విశ్వా॑ని దేవ వ॒యనా॑ని వి॒ద్వాన్ ।
యు॒యో॒ధ్య॒స్మజ్జు॑హురా॒ణమేనో॒ భూయి॑ష్టాం తే॒ నమ॑ఉక్తిం విధేమ ॥ 18 ॥

ఓం పూర్ణ॒మదః॒ పూర్ణ॒మిదం॒ పూర్ణా॒త్పూర్ణ॒ముద॒చ్యతే ।
పూర్ణ॒స్య పూర్ణ॒మాదా॒య పూర్ణ॒మేవావశి॒ష్యతే ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥
 

ईशावास्योपनिषद् (ईशोपनिषद्)

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

ॐ पूर्ण॒मदः॒ पूर्ण॒मिदं॒ पूर्णा॒त्पूर्ण॒मुद॒च्यते ।
पूर्ण॒स्य पूर्ण॒मादा॒य पूर्ण॒मेवावशि॒ष्यते ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ ई॒शा वा॒स्य॑मि॒दग्ं सर्वं॒ यत्किञ्च॒ जग॑त्वां॒ जग॑त् ।
तेन॑ त्य॒क्तेन॑ भुञ्जीथा॒ मा गृ॑धः॒ कस्य॑स्वि॒द्धनम्᳚ ॥ 1 ॥

कु॒र्वन्ने॒वेह कर्मा᳚णि जिजीवि॒षेच्च॒तग्ं समाः᳚ ।
ए॒वं त्वयि॒ नान्यथे॒तो᳚ऽस्ति॒ न कर्म॑ लिप्यते॑ नरे᳚ ॥ 2 ॥

अ॒सु॒र्या॒ नाम॒ ते लो॒का अ॒न्धेन॒ तम॒साऽऽवृ॑ताः ।
ताग्ंस्ते प्रेत्या॒भिग॑च्छन्ति॒ ये के चा᳚त्म॒हनो॒ जनाः᳚ ॥ 3 ॥

अने᳚ज॒देकं॒ मन॑सो॒ जवी᳚यो॒ नैन॑द्दे॒वा आ᳚प्नुव॒न्पूर्व॒मर्ष॑त् ।
तद्धाव॑तो॒ऽन्यानत्ये᳚ति॒ तिष्ठ॒त्तस्मिन्᳚न॒पो मा᳚त॒रिश्वा᳚ दधाति ॥ 4 ॥

तदे᳚जति॒ तन्नेज॑ति॒ तद्दू॒रे तद्व॑न्ति॒के ।
तद॒न्तर॑स्य॒ सर्व॑स्य॒ तदु॒ सर्व॑स्यास्य बाह्य॒तः ॥ 5 ॥

यस्तु सर्वा᳚णि भू॒तान्या॒त्मन्ये॒वानु॒पश्य॑ति ।
स॒र्व॒भू॒तेषु॑ चा॒त्मानं॒ ततो॒ न विहु॑गुप्सते ॥ 6 ॥

यस्मि॒न्सर्वा᳚णि भू॒तान्या॒त्मैवाभू᳚द्विजान॒तः ।
तत्र॒ को मोहः॒ कः शोकः॑ एक॒त्वम॑नु॒पश्य॑तः ॥ 7 ॥

स पर्य॑गाच्चु॒क्रम॑का॒यम॑प्रण॒म॑स्नावि॒रग्ं शु॒द्धमपा᳚पविद्धम् ।
क॒विर्म॑नी॒षी प॑रि॒भूः स्व॑य॒म्भू-र्या᳚थातथ्य॒तोऽर्था॒न्
व्य॑दधाच्छाश्व॒तीभ्यः॒ समा᳚भ्यः ॥ 8 ॥

अ॒न्धं तमः॒ प्रवि॑शन्ति॒ येऽवि॑द्यामु॒पास॑ते ।
ततो॒ भूय॑ इव॒ ते तमो॒ य उ॑ वि॒द्याया᳚ग्ं र॒ताः ॥ 9 ॥

अ॒न्यदे॒वायुरि॒द्यया॒ऽन्यदा᳚हु॒रवि॑द्यया ।
इति॑ शुशुम॒ धीरा᳚णां॒ ये न॒स्तद्वि॑चचक्षि॒रे ॥ 10 ॥

वि॒द्यां चावि॑द्यां च॒ यस्तद्वेदो॒भय॑ग्ं स॒ह ।
अवि॑द्यया मृ॒त्युं ती॒र्त्वा वि॒द्ययाऽमृत॑मश्नुते ॥ 11 ॥

अ॒न्धं तमः॒ प्रवि॑शन्ति॒ येऽसम्᳚भूतिमु॒पास॑ते ।
ततो॒ भूय॑ इव॒ ते तमो॒ य उ॒ सम्भू᳚त्याग्ं र॒ताः ॥ 12 ॥

अ॒न्यदे॒वाहुः सम्᳚भ॒वाद॒न्यदा᳚हु॒रसम्᳚भवात् ।
इति॑ शुश्रुम॒ धीरा᳚णां॒ ये न॒स्तद्वि॑चचक्षि॒रे ॥ 13 ॥

सम्भू᳚तिं च विणा॒शं च॒ यस्तद्वेदो॒भय॑ग्ं स॒ह ।
वि॒ना॒शेन॑ मृ॒त्युं ती॒र्त्वा सम्भू᳚त्या॒ऽमृत॑मश्नुते ॥ 14 ॥

हि॒र॒ण्मये᳚न॒ पात्रे᳚ण स॒त्यस्यापि॑हितं॒ मुखम्᳚ ।
तत्वं पू᳚ष॒न्नपावृ॑णु स॒त्यध᳚र्माय दृ॒ष्टये᳚ ॥ 15 ॥

पूष॑न्नेकर्षे यम सूर्य॒ प्राजा᳚पत्य॒ व्यू᳚ह र॒श्मीन्
समू᳚ह॒ तेजो॒ यत्ते᳚ रू॒पं कल्या᳚णतमं॒ तत्ते᳚ पश्यामि ।
यो॒ऽसाव॒सौ पुरु॑षः॒ सो॒ऽहम॑स्मि ॥ 16 ॥

वा॒युरनि॑लम॒मृत॒मथेदं भस्मा᳚न्त॒ग्ं॒ शरी॑रम् ।
ॐ 3 क्रतो॒ स्मर॑ कृ॒तग्ं स्म॑र॒ क्रतो॒ स्मर॑ कृ॒तग्ं स्म॑र ॥ 17 ॥

अग्ने॒ नय॑ सु॒पथा᳚ रा॒ये अ॒स्मान् विश्वा॑नि देव व॒यना॑नि वि॒द्वान् ।
यु॒यो॒ध्य॒स्मज्जु॑हुरा॒णमेनो॒ भूयि॑ष्टां ते॒ नम॑उक्तिं विधेम ॥ 18 ॥

ॐ पूर्ण॒मदः॒ पूर्ण॒मिदं॒ पूर्णा॒त्पूर्ण॒मुद॒च्यते ।
पूर्ण॒स्य पूर्ण॒मादा॒य पूर्ण॒मेवावशि॒ष्यते ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥
 

EESAVASYOPANISHAD (ISHOPANISHAD)

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard

ōṃ pūrṇa̠mada̠ḥ pūrṇa̠mida̠ṃ pūrṇā̠tpūrṇa̠muda̠chyatē ।
pūrṇa̠sya pūrṇa̠mādā̠ya pūrṇa̠mēvāvaśi̠ṣyatē ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

ōṃ ī̠śā vā̠sya̍mi̠dagṃ sarva̠ṃ yatkiñcha̠ jaga̍tvā̠ṃ jaga̍t ।
tēna̍ tya̠ktēna̍ bhuñjīthā̠ mā gṛ̍dhaḥ̠ kasya̍svi̠ddhanam̎ ॥ 1 ॥

ku̠rvannē̠vēha karmā̎ṇi jijīvi̠ṣēchcha̠tagṃ samā̎ḥ ।
ē̠vaṃ tvayi̠ nānyathē̠tō̎sti̠ na karma̍ lipyatē̍ narē̎ ॥ 2 ॥

a̠su̠ryā̠ nāma̠ tē lō̠kā a̠ndhēna̠ tama̠sāvṛ̍tāḥ ।
tāgṃstē prētyā̠bhiga̍chChanti̠ yē kē chā̎tma̠hanō̠ janā̎ḥ ॥ 3 ॥

anē̎ja̠dēka̠ṃ mana̍sō̠ javī̎yō̠ naina̍ddē̠vā ā̎pnuva̠npūrva̠marṣa̍t ।
taddhāva̍tō̠nyānatyē̎ti̠ tiṣṭha̠ttasmin̎na̠pō mā̎ta̠riśvā̎ dadhāti ॥ 4 ॥

tadē̎jati̠ tannēja̍ti̠ taddū̠rē tadva̍nti̠kē ।
tada̠ntara̍sya̠ sarva̍sya̠ tadu̠ sarva̍syāsya bāhya̠taḥ ॥ 5 ॥

yastu sarvā̎ṇi bhū̠tānyā̠tmanyē̠vānu̠paśya̍ti ।
sa̠rva̠bhū̠tēṣu̍ chā̠tmāna̠ṃ tatō̠ na vihu̍gupsatē ॥ 6 ॥

yasmi̠nsarvā̎ṇi bhū̠tānyā̠tmaivābhū̎dvijāna̠taḥ ।
tatra̠ kō mōha̠ḥ kaḥ śōka̍ḥ ēka̠tvama̍nu̠paśya̍taḥ ॥ 7 ॥

sa parya̍gāchchu̠krama̍kā̠yama̍praṇa̠ma̍snāvi̠ragṃ śu̠ddhamapā̎paviddham ।
ka̠virma̍nī̠ṣī pa̍ri̠bhūḥ sva̍ya̠mbhū-ryā̎thātathya̠tōrthā̠n
vya̍dadhāchChāśva̠tībhya̠ḥ samā̎bhyaḥ ॥ 8 ॥

a̠ndhaṃ tama̠ḥ pravi̍śanti̠ yēvi̍dyāmu̠pāsa̍tē ।
tatō̠ bhūya̍ iva̠ tē tamō̠ ya u̍ vi̠dyāyā̎gṃ ra̠tāḥ ॥ 9 ॥

a̠nyadē̠vāyuri̠dyayā̠nyadā̎hu̠ravi̍dyayā ।
iti̍ śuśuma̠ dhīrā̎ṇā̠ṃ yē na̠stadvi̍chachakṣi̠rē ॥ 10 ॥

vi̠dyāṃ chāvi̍dyāṃ cha̠ yastadvēdō̠bhaya̍gṃ sa̠ha ।
avi̍dyayā mṛ̠tyuṃ tī̠rtvā vi̠dyayāmṛta̍maśnutē ॥ 11 ॥

a̠ndhaṃ tama̠ḥ pravi̍śanti̠ yēsam̎bhūtimu̠pāsa̍tē ।
tatō̠ bhūya̍ iva̠ tē tamō̠ ya u̠ sambhū̎tyāgṃ ra̠tāḥ ॥ 12 ॥

a̠nyadē̠vāhuḥ sam̎bha̠vāda̠nyadā̎hu̠rasam̎bhavāt ।
iti̍ śuśruma̠ dhīrā̎ṇā̠ṃ yē na̠stadvi̍chachakṣi̠rē ॥ 13 ॥

sambhū̎tiṃ cha viṇā̠śaṃ cha̠ yastadvēdō̠bhaya̍gṃ sa̠ha ।
vi̠nā̠śēna̍ mṛ̠tyuṃ tī̠rtvā sambhū̎tyā̠mṛta̍maśnutē ॥ 14 ॥

hi̠ra̠ṇmayē̎na̠ pātrē̎ṇa sa̠tyasyāpi̍hita̠ṃ mukham̎ ।
tatvaṃ pū̎ṣa̠nnapāvṛ̍ṇu sa̠tyadha̎rmāya dṛ̠ṣṭayē̎ ॥ 15 ॥

pūṣa̍nnēkarṣē yama sūrya̠ prājā̎patya̠ vyū̎ha ra̠śmīn
samū̎ha̠ tējō̠ yattē̎ rū̠paṃ kalyā̎ṇatama̠ṃ tattē̎ paśyāmi ।
yō̠sāva̠sau puru̍ṣa̠ḥ sō̠hama̍smi ॥ 16 ॥

vā̠yurani̍lama̠mṛta̠mathēdaṃ bhasmā̎nta̠g̠ṃ śarī̍ram ।
ōṃ 3 kratō̠ smara̍ kṛ̠tagṃ sma̍ra̠ kratō̠ smara̍ kṛ̠tagṃ sma̍ra ॥ 17 ॥

agnē̠ naya̍ su̠pathā̎ rā̠yē a̠smān viśvā̍ni dēva va̠yanā̍ni vi̠dvān ।
yu̠yō̠dhya̠smajju̍hurā̠ṇamēnō̠ bhūyi̍ṣṭāṃ tē̠ nama̍uktiṃ vidhēma ॥ 18 ॥

ōṃ pūrṇa̠mada̠ḥ pūrṇa̠mida̠ṃ pūrṇā̠tpūrṇa̠muda̠chyatē ।
pūrṇa̠sya pūrṇa̠mādā̠ya pūrṇa̠mēvāvaśi̠ṣyatē ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

ஈஶாவாஸ்யோபனிஷத்3 (ஈSஒபனிஷத்3)

ஓம் பூர்ண॒மத:॒3 பூர்ண॒மித3ம்॒ பூர்ணா॒த்பூர்ண॒முத॒3ச்யதே ।
பூர்ண॒ஸ்ய பூர்ண॒மாதா॒3ய பூர்ண॒மேவாவஶி॒ஷ்யதே ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் ஈ॒ஶா வா॒ஸ்ய॑மி॒த3க்3ம் ஸர்வம்॒ யத்கிஞ்ச॒ ஜக॑3த்வாம்॒ ஜக॑3த் ।
தேன॑ த்ய॒க்தேன॑ பு4ஞ்ஜீதா॒2 மா க்3ரு॑த:॒4 கஸ்ய॑ஸ்வி॒த்3த4னம்᳚ ॥ 1 ॥

கு॒ர்வன்னே॒வேஹ கர்மா᳚ணி ஜிஜீவி॒ஷேச்ச॒தக்3ம் ஸமா:᳚ ।
ஏ॒வம் த்வயி॒ நான்யதே॒2தோ᳚ஸ்தி॒ ந கர்ம॑ லிப்யதே॑ நரே᳚ ॥ 2 ॥

அ॒ஸு॒ர்யா॒ நாம॒ தே லோ॒கா அ॒ன்தே4ன॒ தம॒ஸாவ்ரு॑தா: ।
தாக்3ம்ஸ்தே ப்ரேத்யா॒பி4க॑3ச்ச2ன்தி॒ யே கே சா᳚த்ம॒ஹனோ॒ ஜனா:᳚ ॥ 3 ॥

அனே᳚ஜ॒தே3கம்॒ மன॑ஸோ॒ ஜவீ᳚யோ॒ நைன॑த்3தே॒3வா ஆ᳚ப்னுவ॒ன்பூர்வ॒மர்ஷ॑த் ।
தத்3தா4வ॑தோ॒ன்யானத்யே᳚தி॒ திஷ்ட॒2த்தஸ்மின்᳚ன॒போ மா᳚த॒ரிஶ்வா᳚ த3தா4தி ॥ 4 ॥

ததே᳚3ஜதி॒ தன்னேஜ॑தி॒ தத்3தூ॒3ரே தத்3வ॑ன்தி॒கே ।
தத॒3ன்தர॑ஸ்ய॒ ஸர்வ॑ஸ்ய॒ தது॒3 ஸர்வ॑ஸ்யாஸ்ய பா3ஹ்ய॒த: ॥ 5 ॥

யஸ்து ஸர்வா᳚ணி பூ॒4தான்யா॒த்மன்யே॒வானு॒பஶ்ய॑தி ।
ஸ॒ர்வ॒பூ॒4தேஷு॑ சா॒த்மானம்॒ ததோ॒ ந விஹு॑கு3ப்ஸதே ॥ 6 ॥

யஸ்மி॒ன்ஸர்வா᳚ணி பூ॒4தான்யா॒த்மைவாபூ᳚4த்3விஜான॒த: ।
தத்ர॒ கோ மோஹ:॒ க: ஶோக:॑ ஏக॒த்வம॑னு॒பஶ்ய॑த: ॥ 7 ॥

ஸ பர்ய॑கா3ச்சு॒க்ரம॑கா॒யம॑ப்ரண॒ம॑ஸ்னாவி॒ரக்3ம் ஶு॒த்3த4மபா᳚பவித்3த4ம் ।
க॒விர்ம॑னீ॒ஷீ ப॑ரி॒பூ4: ஸ்வ॑ய॒ம்பூ4-ர்யா᳚தா2தத்2ய॒தோர்தா॒2ன்
வ்ய॑த3தா4ச்சா2ஶ்வ॒தீப்4ய:॒ ஸமா᳚ப்4ய: ॥ 8 ॥

அ॒ன்த4ம் தம:॒ ப்ரவி॑ஶன்தி॒ யேவி॑த்3யாமு॒பாஸ॑தே ।
ததோ॒ பூ4ய॑ இவ॒ தே தமோ॒ ய உ॑ வி॒த்3யாயா᳚க்3ம் ர॒தா: ॥ 9 ॥

அ॒ன்யதே॒3வாயுரி॒த்3யயா॒ன்யதா᳚3ஹு॒ரவி॑த்3யயா ।
இதி॑ ஶுஶும॒ தீ4ரா᳚ணாம்॒ யே ந॒ஸ்தத்3வி॑சசக்ஷி॒ரே ॥ 1௦ ॥

வி॒த்3யாம் சாவி॑த்3யாம் ச॒ யஸ்தத்3வேதோ॒3ப4ய॑க்3ம் ஸ॒ஹ ।
அவி॑த்3யயா ம்ரு॒த்யும் தீ॒ர்த்வா வி॒த்3யயாம்ருத॑மஶ்னுதே ॥ 11 ॥

அ॒ன்த4ம் தம:॒ ப்ரவி॑ஶன்தி॒ யேஸம்᳚பூ4திமு॒பாஸ॑தே ।
ததோ॒ பூ4ய॑ இவ॒ தே தமோ॒ ய உ॒ ஸம்பூ᳚4த்யாக்3ம் ர॒தா: ॥ 12 ॥

அ॒ன்யதே॒3வாஹு: ஸம்᳚ப॒4வாத॒3ன்யதா᳚3ஹு॒ரஸம்᳚ப4வாத் ।
இதி॑ ஶுஶ்ரும॒ தீ4ரா᳚ணாம்॒ யே ந॒ஸ்தத்3வி॑சசக்ஷி॒ரே ॥ 13 ॥

ஸம்பூ᳚4திம் ச விணா॒ஶம் ச॒ யஸ்தத்3வேதோ॒3ப4ய॑க்3ம் ஸ॒ஹ ।
வி॒னா॒ஶேன॑ ம்ரு॒த்யும் தீ॒ர்த்வா ஸம்பூ᳚4த்யா॒ம்ருத॑மஶ்னுதே ॥ 14 ॥

ஹி॒ர॒ண்மயே᳚ன॒ பாத்ரே᳚ண ஸ॒த்யஸ்யாபி॑ஹிதம்॒ முக2ம்᳚ ।
தத்வம் பூ᳚ஷ॒ன்னபாவ்ரு॑ணு ஸ॒த்யத$4$$ர்மாய த்3ரு॒ஷ்டயே᳚ ॥ 15 ॥

பூஷ॑ன்னேகர்ஷே யம ஸூர்ய॒ ப்ராஜா᳚பத்ய॒ வ்யூ᳚ஹ ர॒ஶ்மீன்
ஸமூ᳚ஹ॒ தேஜோ॒ யத்தே᳚ ரூ॒பம் கல்யா᳚ணதமம்॒ தத்தே᳚ பஶ்யாமி ।
யோ॒ஸாவ॒ஸௌ புரு॑ஷ:॒ ஸோ॒ஹம॑ஸ்மி ॥ 16 ॥

வா॒யுரனி॑லம॒ம்ருத॒மதே2த3ம் ப4ஸ்மா᳚ன்த॒க்3ம்॒ ஶரீ॑ரம் ।
ஓம் 3 க்ரதோ॒ ஸ்மர॑ க்ரு॒தக்3ம் ஸ்ம॑ர॒ க்ரதோ॒ ஸ்மர॑ க்ரு॒தக்3ம் ஸ்ம॑ர ॥ 17 ॥

அக்3னே॒ நய॑ ஸு॒பதா᳚2 ரா॒யே அ॒ஸ்மான் விஶ்வா॑னி தே3வ வ॒யனா॑னி வி॒த்3வான் ।
யு॒யோ॒த்4ய॒ஸ்மஜ்ஜு॑ஹுரா॒ணமேனோ॒ பூ4யி॑ஷ்டாம் தே॒ நம॑உக்திம் விதே4ம ॥ 18 ॥

ஓம் பூர்ண॒மத:॒3 பூர்ண॒மித3ம்॒ பூர்ணா॒த்பூர்ண॒முத॒3ச்யதே ।
பூர்ண॒ஸ்ய பூர்ண॒மாதா॒3ய பூர்ண॒மேவாவஶி॒ஷ்யதே ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥
 

ಈಶಾವಾಸ್ಯೋಪನಿಷದ್ (ಈSಒಪನಿಷದ್)

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಓಂ ಪೂರ್ಣ॒ಮದಃ॒ ಪೂರ್ಣ॒ಮಿದಂ॒ ಪೂರ್ಣಾ॒ತ್ಪೂರ್ಣ॒ಮುದ॒ಚ್ಯತೇ ।
ಪೂರ್ಣ॒ಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮಾದಾ॒ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮೇವಾವಶಿ॒ಷ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ಈ॒ಶಾ ವಾ॒ಸ್ಯ॑ಮಿ॒ದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ॒ ಯತ್ಕಿಂಚ॒ ಜಗ॑ತ್ವಾಂ॒ ಜಗ॑ತ್ ।
ತೇನ॑ ತ್ಯ॒ಕ್ತೇನ॑ ಭುಂಜೀಥಾ॒ ಮಾ ಗೃ॑ಧಃ॒ ಕಸ್ಯ॑ಸ್ವಿ॒ದ್ಧನಂ᳚ ॥ 1 ॥

ಕು॒ರ್ವನ್ನೇ॒ವೇಹ ಕರ್ಮಾ᳚ಣಿ ಜಿಜೀವಿ॒ಷೇಚ್ಚ॒ತಗ್ಂ ಸಮಾಃ᳚ ।
ಏ॒ವಂ ತ್ವಯಿ॒ ನಾನ್ಯಥೇ॒ತೋ᳚ಽಸ್ತಿ॒ ನ ಕರ್ಮ॑ ಲಿಪ್ಯತೇ॑ ನರೇ᳚ ॥ 2 ॥

ಅ॒ಸು॒ರ್ಯಾ॒ ನಾಮ॒ ತೇ ಲೋ॒ಕಾ ಅಂ॒ಧೇನ॒ ತಮ॒ಸಾಽಽವೃ॑ತಾಃ ।
ತಾಗ್ಂಸ್ತೇ ಪ್ರೇತ್ಯಾ॒ಭಿಗ॑ಚ್ಛಂತಿ॒ ಯೇ ಕೇ ಚಾ᳚ತ್ಮ॒ಹನೋ॒ ಜನಾಃ᳚ ॥ 3 ॥

ಅನೇ᳚ಜ॒ದೇಕಂ॒ ಮನ॑ಸೋ॒ ಜವೀ᳚ಯೋ॒ ನೈನ॑ದ್ದೇ॒ವಾ ಆ᳚ಪ್ನುವ॒ನ್ಪೂರ್ವ॒ಮರ್ಷ॑ತ್ ।
ತದ್ಧಾವ॑ತೋ॒ಽನ್ಯಾನತ್ಯೇ᳚ತಿ॒ ತಿಷ್ಠ॒ತ್ತಸ್ಮಿನ್᳚ನ॒ಪೋ ಮಾ᳚ತ॒ರಿಶ್ವಾ᳚ ದಧಾತಿ ॥ 4 ॥

ತದೇ᳚ಜತಿ॒ ತನ್ನೇಜ॑ತಿ॒ ತದ್ದೂ॒ರೇ ತದ್ವಂ॑ತಿ॒ಕೇ ।
ತದಂ॒ತರ॑ಸ್ಯ॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ಯ॒ ತದು॒ ಸರ್ವ॑ಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯ॒ತಃ ॥ 5 ॥

ಯಸ್ತು ಸರ್ವಾ᳚ಣಿ ಭೂ॒ತಾನ್ಯಾ॒ತ್ಮನ್ಯೇ॒ವಾನು॒ಪಶ್ಯ॑ತಿ ।
ಸ॒ರ್ವ॒ಭೂ॒ತೇಷು॑ ಚಾ॒ತ್ಮಾನಂ॒ ತತೋ॒ ನ ವಿಹು॑ಗುಪ್ಸತೇ ॥ 6 ॥

ಯಸ್ಮಿ॒ನ್ಸರ್ವಾ᳚ಣಿ ಭೂ॒ತಾನ್ಯಾ॒ತ್ಮೈವಾಭೂ᳚ದ್ವಿಜಾನ॒ತಃ ।
ತತ್ರ॒ ಕೋ ಮೋಹಃ॒ ಕಃ ಶೋಕಃ॑ ಏಕ॒ತ್ವಮ॑ನು॒ಪಶ್ಯ॑ತಃ ॥ 7 ॥

ಸ ಪರ್ಯ॑ಗಾಚ್ಚು॒ಕ್ರಮ॑ಕಾ॒ಯಮ॑ಪ್ರಣ॒ಮ॑ಸ್ನಾವಿ॒ರಗ್ಂ ಶು॒ದ್ಧಮಪಾ᳚ಪವಿದ್ಧಂ ।
ಕ॒ವಿರ್ಮ॑ನೀ॒ಷೀ ಪ॑ರಿ॒ಭೂಃ ಸ್ವ॑ಯಂ॒ಭೂ-ರ್ಯಾ᳚ಥಾತಥ್ಯ॒ತೋಽರ್ಥಾ॒ನ್
ವ್ಯ॑ದಧಾಚ್ಛಾಶ್ವ॒ತೀಭ್ಯಃ॒ ಸಮಾ᳚ಭ್ಯಃ ॥ 8 ॥

ಅಂ॒ಧಂ ತಮಃ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶಂತಿ॒ ಯೇಽವಿ॑ದ್ಯಾಮು॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ತತೋ॒ ಭೂಯ॑ ಇವ॒ ತೇ ತಮೋ॒ ಯ ಉ॑ ವಿ॒ದ್ಯಾಯಾ᳚ಗ್ಂ ರ॒ತಾಃ ॥ 9 ॥

ಅ॒ನ್ಯದೇ॒ವಾಯುರಿ॒ದ್ಯಯಾ॒ಽನ್ಯದಾ᳚ಹು॒ರವಿ॑ದ್ಯಯಾ ।
ಇತಿ॑ ಶುಶುಮ॒ ಧೀರಾ᳚ಣಾಂ॒ ಯೇ ನ॒ಸ್ತದ್ವಿ॑ಚಚಕ್ಷಿ॒ರೇ ॥ 10 ॥

ವಿ॒ದ್ಯಾಂ ಚಾವಿ॑ದ್ಯಾಂ ಚ॒ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋ॒ಭಯ॑ಗ್ಂ ಸ॒ಹ ।
ಅವಿ॑ದ್ಯಯಾ ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ತೀ॒ರ್ತ್ವಾ ವಿ॒ದ್ಯಯಾಽಮೃತ॑ಮಶ್ನುತೇ ॥ 11 ॥

ಅಂ॒ಧಂ ತಮಃ॒ ಪ್ರವಿ॑ಶಂತಿ॒ ಯೇಽಸಂ᳚ಭೂತಿಮು॒ಪಾಸ॑ತೇ ।
ತತೋ॒ ಭೂಯ॑ ಇವ॒ ತೇ ತಮೋ॒ ಯ ಉ॒ ಸಂಭೂ᳚ತ್ಯಾಗ್ಂ ರ॒ತಾಃ ॥ 12 ॥

ಅ॒ನ್ಯದೇ॒ವಾಹುಃ ಸಂ᳚ಭ॒ವಾದ॒ನ್ಯದಾ᳚ಹು॒ರಸಂ᳚ಭವಾತ್ ।
ಇತಿ॑ ಶುಶ್ರುಮ॒ ಧೀರಾ᳚ಣಾಂ॒ ಯೇ ನ॒ಸ್ತದ್ವಿ॑ಚಚಕ್ಷಿ॒ರೇ ॥ 13 ॥

ಸಂಭೂ᳚ತಿಂ ಚ ವಿಣಾ॒ಶಂ ಚ॒ ಯಸ್ತದ್ವೇದೋ॒ಭಯ॑ಗ್ಂ ಸ॒ಹ ।
ವಿ॒ನಾ॒ಶೇನ॑ ಮೃ॒ತ್ಯುಂ ತೀ॒ರ್ತ್ವಾ ಸಂಭೂ᳚ತ್ಯಾ॒ಽಮೃತ॑ಮಶ್ನುತೇ ॥ 14 ॥

ಹಿ॒ರ॒ಣ್ಮಯೇ᳚ನ॒ ಪಾತ್ರೇ᳚ಣ ಸ॒ತ್ಯಸ್ಯಾಪಿ॑ಹಿತಂ॒ ಮುಖಂ᳚ ।
ತತ್ವಂ ಪೂ᳚ಷ॒ನ್ನಪಾವೃ॑ಣು ಸ॒ತ್ಯಧ᳚ರ್ಮಾಯ ದೃ॒ಷ್ಟಯೇ᳚ ॥ 15 ॥

ಪೂಷ॑ನ್ನೇಕರ್ಷೇ ಯಮ ಸೂರ್ಯ॒ ಪ್ರಾಜಾ᳚ಪತ್ಯ॒ ವ್ಯೂ᳚ಹ ರ॒ಶ್ಮೀನ್
ಸಮೂ᳚ಹ॒ ತೇಜೋ॒ ಯತ್ತೇ᳚ ರೂ॒ಪಂ ಕಲ್ಯಾ᳚ಣತಮಂ॒ ತತ್ತೇ᳚ ಪಶ್ಯಾಮಿ ।
ಯೋ॒ಽಸಾವ॒ಸೌ ಪುರು॑ಷಃ॒ ಸೋ॒ಽಹಮ॑ಸ್ಮಿ ॥ 16 ॥

ವಾ॒ಯುರನಿ॑ಲಮ॒ಮೃತ॒ಮಥೇದಂ ಭಸ್ಮಾ᳚ಂತ॒ಗ್ಂ॒ ಶರೀ॑ರಂ ।
ಓಂ 3 ಕ್ರತೋ॒ ಸ್ಮರ॑ ಕೃ॒ತಗ್ಂ ಸ್ಮ॑ರ॒ ಕ್ರತೋ॒ ಸ್ಮರ॑ ಕೃ॒ತಗ್ಂ ಸ್ಮ॑ರ ॥ 17 ॥

ಅಗ್ನೇ॒ ನಯ॑ ಸು॒ಪಥಾ᳚ ರಾ॒ಯೇ ಅ॒ಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ದೇವ ವ॒ಯನಾ॑ನಿ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ।
ಯು॒ಯೋ॒ಧ್ಯ॒ಸ್ಮಜ್ಜು॑ಹುರಾ॒ಣಮೇನೋ॒ ಭೂಯಿ॑ಷ್ಟಾಂ ತೇ॒ ನಮ॑ಉಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ ॥ 18 ॥

ಓಂ ಪೂರ್ಣ॒ಮದಃ॒ ಪೂರ್ಣ॒ಮಿದಂ॒ ಪೂರ್ಣಾ॒ತ್ಪೂರ್ಣ॒ಮುದ॒ಚ್ಯತೇ ।
ಪೂರ್ಣ॒ಸ್ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮಾದಾ॒ಯ ಪೂರ್ಣ॒ಮೇವಾವಶಿ॒ಷ್ಯತೇ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ഈശാവാസ്യോപനിഷദ് (ഈSഒപനിഷദ്)

ഓം പൂര്ണ॒മദഃ॒ പൂര്ണ॒മിദം॒ പൂര്ണാ॒ത്പൂര്ണ॒മുദ॒ച്യതേ ।
പൂര്ണ॒സ്യ പൂര്ണ॒മാദാ॒യ പൂര്ണ॒മേവാവശി॒ഷ്യതേ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം ഈ॒ശാ വാ॒സ്യ॑മി॒ദഗ്മ് സര്വം॒ യത്കിംച॒ ജഗ॑ത്വാം॒ ജഗ॑ത് ।
തേന॑ ത്യ॒ക്തേന॑ ഭുംജീഥാ॒ മാ ഗൃ॑ധഃ॒ കസ്യ॑സ്വി॒ദ്ധനമ്᳚ ॥ 1 ॥

കു॒ര്വന്നേ॒വേഹ കര്മാ᳚ണി ജിജീവി॒ഷേച്ച॒തഗ്മ് സമാഃ᳚ ।
ഏ॒വം ത്വയി॒ നാന്യഥേ॒തോ᳚ഽസ്തി॒ ന കര്മ॑ ലിപ്യതേ॑ നരേ᳚ ॥ 2 ॥

അ॒സു॒ര്യാ॒ നാമ॒ തേ ലോ॒കാ അം॒ധേന॒ തമ॒സാഽഽവൃ॑താഃ ।
താഗ്മ്സ്തേ പ്രേത്യാ॒ഭിഗ॑ച്ഛംതി॒ യേ കേ ചാ᳚ത്മ॒ഹനോ॒ ജനാഃ᳚ ॥ 3 ॥

അനേ᳚ജ॒ദേകം॒ മന॑സോ॒ ജവീ᳚യോ॒ നൈന॑ദ്ദേ॒വാ ആ᳚പ്നുവ॒ന്പൂര്വ॒മര്ഷ॑ത് ।
തദ്ധാവ॑തോ॒ഽന്യാനത്യേ᳚തി॒ തിഷ്ഠ॒ത്തസ്മിന്᳚ന॒പോ മാ᳚ത॒രിശ്വാ᳚ ദധാതി ॥ 4 ॥

തദേ᳚ജതി॒ തന്നേജ॑തി॒ തദ്ദൂ॒രേ തദ്വം॑തി॒കേ ।
തദം॒തര॑സ്യ॒ സര്വ॑സ്യ॒ തദു॒ സര്വ॑സ്യാസ്യ ബാഹ്യ॒തഃ ॥ 5 ॥

യസ്തു സര്വാ᳚ണി ഭൂ॒താന്യാ॒ത്മന്യേ॒വാനു॒പശ്യ॑തി ।
സ॒ര്വ॒ഭൂ॒തേഷു॑ ചാ॒ത്മാനം॒ തതോ॒ ന വിഹു॑ഗുപ്സതേ ॥ 6 ॥

യസ്മി॒ന്സര്വാ᳚ണി ഭൂ॒താന്യാ॒ത്മൈവാഭൂ᳚ദ്വിജാന॒തഃ ।
തത്ര॒ കോ മോഹഃ॒ കഃ ശോകഃ॑ ഏക॒ത്വമ॑നു॒പശ്യ॑തഃ ॥ 7 ॥

സ പര്യ॑ഗാച്ചു॒ക്രമ॑കാ॒യമ॑പ്രണ॒മ॑സ്നാവി॒രഗ്മ് ശു॒ദ്ധമപാ᳚പവിദ്ധമ് ।
ക॒വിര്മ॑നീ॒ഷീ പ॑രി॒ഭൂഃ സ്വ॑യം॒ഭൂ-ര്യാ᳚ഥാതഥ്യ॒തോഽര്ഥാ॒ന്
വ്യ॑ദധാച്ഛാശ്വ॒തീഭ്യഃ॒ സമാ᳚ഭ്യഃ ॥ 8 ॥

അം॒ധം തമഃ॒ പ്രവി॑ശംതി॒ യേഽവി॑ദ്യാമു॒പാസ॑തേ ।
തതോ॒ ഭൂയ॑ ഇവ॒ തേ തമോ॒ യ ഉ॑ വി॒ദ്യായാ᳚ഗ്മ് ര॒താഃ ॥ 9 ॥

അ॒ന്യദേ॒വായുരി॒ദ്യയാ॒ഽന്യദാ᳚ഹു॒രവി॑ദ്യയാ ।
ഇതി॑ ശുശുമ॒ ധീരാ᳚ണാം॒ യേ ന॒സ്തദ്വി॑ചചക്ഷി॒രേ ॥ 10 ॥

വി॒ദ്യാം ചാവി॑ദ്യാം ച॒ യസ്തദ്വേദോ॒ഭയ॑ഗ്മ് സ॒ഹ ।
അവി॑ദ്യയാ മൃ॒ത്യും തീ॒ര്ത്വാ വി॒ദ്യയാഽമൃത॑മശ്നുതേ ॥ 11 ॥

അം॒ധം തമഃ॒ പ്രവി॑ശംതി॒ യേഽസമ്᳚ഭൂതിമു॒പാസ॑തേ ।
തതോ॒ ഭൂയ॑ ഇവ॒ തേ തമോ॒ യ ഉ॒ സംഭൂ᳚ത്യാഗ്മ് ര॒താഃ ॥ 12 ॥

അ॒ന്യദേ॒വാഹുഃ സമ്᳚ഭ॒വാദ॒ന്യദാ᳚ഹു॒രസമ്᳚ഭവാത് ।
ഇതി॑ ശുശ്രുമ॒ ധീരാ᳚ണാം॒ യേ ന॒സ്തദ്വി॑ചചക്ഷി॒രേ ॥ 13 ॥

സംഭൂ᳚തിം ച വിണാ॒ശം ച॒ യസ്തദ്വേദോ॒ഭയ॑ഗ്മ് സ॒ഹ ।
വി॒നാ॒ശേന॑ മൃ॒ത്യും തീ॒ര്ത്വാ സംഭൂ᳚ത്യാ॒ഽമൃത॑മശ്നുതേ ॥ 14 ॥

ഹി॒ര॒ണ്മയേ᳚ന॒ പാത്രേ᳚ണ സ॒ത്യസ്യാപി॑ഹിതം॒ മുഖമ്᳚ ।
തത്വം പൂ᳚ഷ॒ന്നപാവൃ॑ണു സ॒ത്യധ᳚ര്മായ ദൃ॒ഷ്ടയേ᳚ ॥ 15 ॥

പൂഷ॑ന്നേകര്ഷേ യമ സൂര്യ॒ പ്രാജാ᳚പത്യ॒ വ്യൂ᳚ഹ ര॒ശ്മീന്
സമൂ᳚ഹ॒ തേജോ॒ യത്തേ᳚ രൂ॒പം കല്യാ᳚ണതമം॒ തത്തേ᳚ പശ്യാമി ।
യോ॒ഽസാവ॒സൌ പുരു॑ഷഃ॒ സോ॒ഽഹമ॑സ്മി ॥ 16 ॥

വാ॒യുരനി॑ലമ॒മൃത॒മഥേദം ഭസ്മാ᳚ംത॒ഗ്മ്॒ ശരീ॑രമ് ।
ഓം 3 ക്രതോ॒ സ്മര॑ കൃ॒തഗ്മ് സ്മ॑ര॒ ക്രതോ॒ സ്മര॑ കൃ॒തഗ്മ് സ്മ॑ര ॥ 17 ॥

അഗ്നേ॒ നയ॑ സു॒പഥാ᳚ രാ॒യേ അ॒സ്മാന് വിശ്വാ॑നി ദേവ വ॒യനാ॑നി വി॒ദ്വാന് ।
യു॒യോ॒ധ്യ॒സ്മജ്ജു॑ഹുരാ॒ണമേനോ॒ ഭൂയി॑ഷ്ടാം തേ॒ നമ॑ഉക്തിം വിധേമ ॥ 18 ॥

ഓം പൂര്ണ॒മദഃ॒ പൂര്ണ॒മിദം॒ പൂര്ണാ॒ത്പൂര്ണ॒മുദ॒ച്യതേ ।
പൂര്ണ॒സ്യ പൂര്ണ॒മാദാ॒യ പൂര്ണ॒മേവാവശി॒ഷ്യതേ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top