నిత్య సంధ్యా వందనం | नित्य सन्ध्या वन्दनम् | NITYA SANDHYA VANDANAM

నిత్య సంధ్యా వందనం | नित्य सन्ध्या वन्दनम् | NITYA SANDHYA VANDANAM

: నిత్య సంధ్యా వందనం :


శరీర శుద్ధి
అపవిత్రః పవిత్రో వా సర్వావస్థాం᳚ గతోఽపివా ।
యః స్మరేత్ పుండరీకాక్షం స బాహ్యాభ్యంతర శ్శుచిః ॥
పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్ష ! పుండరీకాక్షాయ నమః ।

ఆచమనః
ఓం ఆచమ్య
ఓం కేశవాయ స్వాహా
ఓం నారాయణాయ స్వాహా
ఓం మాధవాయ స్వాహా (ఇతి త్రిరాచమ్య)
ఓం గోవిందాయ నమః (పాణీ మార్జయిత్వా)
ఓం విష్ణవే నమః
ఓం మధుసూదనాయ నమః (ఓష్ఠౌ మార్జయిత్వా)
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం వామనాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః (వామహస్తె జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం పద్మనాభాయ నమః (పాదయోః జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం దామోదరాయ నమః (శిరసి జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం సంకర్షణాయ నమః (అంగుళిభిశ్చిబుకం జలం ప్రోక్ష్య)
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః (నాసికాం స్పృష్ట్వా)
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం అధోక్షజాయ నమః
ఓం నారసింహాయ నమః (నేత్రే శ్రోత్రే చ స్పృష్ట్వా)
ఓం అచ్యుతాయ నమః (నాభిం స్పృష్ట్వా)
ఓం జనార్ధనాయ నమః (హృదయం స్పృష్ట్వా)
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః (హస్తం శిరసి నిక్షిప్య)
ఓం హరయే నమః
ఓం శ్రీకృష్ణాయ నమః (అంసౌ స్పృష్ట్వా)
ఓం శ్రీకృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః

(ఏతాన్యుచ్చార్య ఉప్యక్త ప్రకారం కృతే అంగాని శుద్ధాని భవేయుః)

భూతోచ్చాటన
ఉత్తిష్ఠంతు । భూత పిశాచాః । యే తే భూమిభారకాః । యే తేషామవిరోధేన । బ్రహ్మకర్మ సమారభే । ఓం భూర్భువస్సువః ।
దైవీ గాయత్రీ చందః ప్రాణాయామే వినియోగః

(ప్రాణాయామం కృత్వా కుంభకే ఇమం గాయత్రీ మంత్రముచ్ఛరేత్)

ప్రాణాయామః
ఓం భూః । ఓం భువః । ఓగ్ం సువః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః । ఓగ్ం స॒త్యం ।
ఓం తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి ।
ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥
ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూ-ర్భువ॒-స్సువ॒రోం ॥ (తై. అర. 10-27)

సంకల్పః
మమోపాత్త, దురిత క్షయద్వారా, శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య, శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం, శుభే, శోభనే, అభ్యుదయ ముహూర్తే, శ్రీ మహావిష్ణో రాజ్ఞయా, ప్రవర్త మానస్య, అద్య బ్రహ్మణః, ద్వితీయ పరార్థే, శ్వేతవరాహ కల్పే, వైవశ్వత మన్వంతరే, కలియుగే, ప్రథమ పాదే, (భారత దేశః - జంబూ ద్వీపే, భరత వర్షే, భరత ఖండే, మేరోః దక్షిణ/ఉత్తర దిగ్భాగే; అమేరికా - క్రౌంచ ద్వీపే, రమణక వర్షే, ఐంద్రిక ఖండే, సప్త సముద్రాంతరే, కపిలారణ్యే), శోభన గృహే, సమస్త దేవతా బ్రాహ్మణ, హరిహర గురుచరణ సన్నిథౌ, అస్మిన్, వర్తమాన, వ్యావహారిక, చాంద్రమాన, ... సంవత్సరే, ... అయనే, ... ఋతే, ... మాసే, ... పక్షే, ... తిథౌ, ... వాసరే, ... శుభ నక్షత్ర, శుభ యోగ, శుభ కరణ, ఏవంగుణ, విశేషణ, విశిష్ఠాయాం, శుభ తిథౌ, శ్రీమాన్, ... గోత్రః, ... నామధేయః, ... గోత్రస్య, ... నామధేయోహంః ప్రాతః/మధ్యాహ్నిక/సాయం సంధ్యాం ఉపాసిష్యే ॥

మార్జనః
ఓం ఆపో॒హిష్ఠా మ॑యో॒భువః॑ । తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన । మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే । యో వః॑ శి॒వత॑మో॒ రసః॑ । తస్య॑ భాజయతే॒ హ నః॒ । ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒తరః॑ । తస్మా॒ అరం॑గ మామ వః । యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ । ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః । (తై. అర. 4-42)

(ఇతి శిరసి మార్జయేత్)

(హస్తేన జలం గృహీత్వా)

ప్రాతః కాల మంత్రాచమనః
సూర్య శ్చ, మామన్యు శ్చ, మన్యుపతయ శ్చ, మన్యు॑కృతే॒భ్యః । పాపేభ్యో॑ రక్షం॒తాం । యద్రాత్ర్యా పాప॑ మకా॒ర్షం । మనసా వాచా॑ హ॒స్తాభ్యాం । పద్భ్యా ముదరే॑ణ శిం॒చా । రాత్రి॒ స్తద॑వలుం॒పతు । యత్కించ॑ దురి॒తం మయి॑ । ఇదమహం మా మమృ॑త యో॒ నౌ । సూర్యే జ్యోతిషి జుహో॑మి స్వా॒హా᳚ ॥ (తై. అర. 10. 24)

మధ్యాహ్న కాల మంత్రాచమనః
ఆపః॑ పునంతు పృథి॒వీం పృ॑థి॒వీ పూ॒తా పు॑నాతు॒ మాం । పు॒నంతు॒ బ్రహ్మ॑ణ॒స్పతి॒ ర్బ్రహ్మా॑ పూ॒తా పు॑నాతు॒ మాం । యదుచ్ఛి॑ష్ట॒ మభో᳚జ్యం॒ యద్వా॑ దు॒శ్చరి॑తం॒ మమ॑ । సర్వం॑ పునంతు॒ మా మాపో॑ఽస॒తాంచ॑ ప్రతి॒గ్రహ॒గ్గ్॒ స్వాహా᳚ ॥ (తై. అర. పరిశిష్టః 10. 30)

సాయంకాల మంత్రాచమనః
అగ్ని శ్చ మా మన్యు శ్చ మన్యుపతయ శ్చ మన్యు॑కృతేభ్యః । పాపేభ్యో॑ రక్షం॒తాం । యదహ్నా పాప॑ మకా॒ర్షం । మనసా వాచా॑ హస్తా॒భ్యాం । పద్భ్యా ముదరే॑ణ శిం॒చా । అహ స్తద॑వలుం॒పతు । య త్కించ॑ దురి॒తం మయి॑ । ఇద మహం మా మమృ॑త యో॒నౌ । సత్యే జ్యోతిషి జుహోమి స్వా॒హా ॥ (తై. అర. 10. 24)

(ఇతి మంత్రేణ జలం పిబేత్)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

ద్వితీయ మార్జనః
ద॒ధి॒ క్రావణ్ణో॑ అకారిషం । జి॒ష్ణో రశ్వ॑స్య వా॒జి॑నః ।
సు॒రభినో॒ ముఖా॑కర॒త్ప్రణ॒ ఆయూగ్ం॑షి తారిషత్ ॥

(సూర్యపక్షే లోకయాత్రా నిర్వాహక ఇత్యర్థః)

ఓం ఆపో॒ హిష్ఠా మ॑యో॒భువః॑ । తా న॑ ఊ॒ర్జే ద॑ధాతన । మ॒హేరణా॑య॒ చక్ష॑సే । యో వః॑ శి॒వత॑మో॒ రసః॑ । తస్య॑ భాజయతే॒ హ నః॒ । ఉ॒శ॒తీరి॑వ మా॒తరః॑ । తస్మా॒ అర॑ంగ మామ వః । యస్య॒ క్షయా॑య॒ జిన్వ॑థ । ఆపో॑ జ॒నయ॑థా చ నః ॥ (తై. అర. 4. 42)

పునః మార్జనః
హిర॑ణ్యవర్ణా॒ శ్శుచ॑యః పావ॒కాః యా సు॑జా॒తః క॒శ్యపో॒ యా స్వింద్రః॑ । అ॒గ్నిం యా గర్భ॑న్-దధి॒రే విరూ॑పా॒ స్తాన॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు । యా సా॒గ్ం॒ రాజా॒ వరు॑ణో॒ యాతి॒ మధ్యే॑ సత్యానృ॒తే అ॑వ॒పశ్యం॒ జనా॑నాం । మ॒ధు॒ శ్చుత॒శ్శుచ॑యో॒ యాః పా॑వ॒కా స్తాన॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు । యాసాం᳚ దే॒వా ది॒వి కృ॒ణ్వంతి॑ భ॒క్షం యా అం॒తరి॑క్షే బహు॒థా భవం॑తి । యాః పృ॑థి॒వీం పయ॑సోం॒దంతి॑ శ్శు॒క్రాస్తాన॒ ఆప॒శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వంతు । యాః శి॒వేన॑ మా॒ చక్షు॑షా పశ్యతాపశ్శి॒వయా॑ త॒ను వోప॑స్పృశత॒ త్వచ॑ మ్మే । సర్వాగ్ం॑ అ॒గ్నీగ్ం ర॑ప్సు॒షదో॑ హు॒వే వో॒ మయి॒ వర్చో॒ బల॒ మోజో॒ నిధ॑త్త ॥ (తై. సం. 5. 6. 1)
(మార్జనం కుర్యాత్)

అఘమర్షణ మంత్రః పాపవిమోచనం

(హస్తేన జలమాదాయ నిశ్శ్వస్య వామతో నిక్షితపేత్)
ద్రు॒ప॒దా ది॑వ ముంచతు । ద్రు॒ప॒దా ది॒వే న్ము॑ముచా॒నః ।
స్వి॒న్న స్స్నా॒త్వీ మలా॑ దివః । పూ॒తం పవిత్రే॑ణే॒ వాజ్యం᳚ ఆప॑ శ్శుందంతు॒ మైన॑సః ॥ (తై. బ్రా. 266)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)
ప్రాణాయామమ్య

లఘుసంకల్పః
పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం ప్రాతస్సంధ్యాంగ యథా కాలోచిత అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే ॥

ప్రాతః కాలార్ఘ్య మంత్రం
ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ 3 ॥

మధ్యాహ్నార్ఘ్య మంత్రం
ఓం హ॒గ్ం॒ సశ్శు॑చి॒ష ద్వసు॑రంతరిక్ష॒స ద్దోతా॑ వేది॒షదతి॑థి ర్దురోణ॒సత్ । నృ॒ష ద్వ॑ర॒స దృ॑త॒స ద్వ్యో॑మ॒ సద॒బ్జా గో॒జా ఋ॑త॒జా అ॑ద్రి॒జా ఋ॒తం-బృ॒హత్ ॥ (తై. అర. 10. 4)

సాయం కాలార్ఘ్య మంత్రం
ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓం భూః । ఓం భువః । ఓగ్ం సువః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః । ఓగ్ం స॒త్యం । ఓం తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూ-ర్భువ॒-స్సువ॒రోం ॥

(ఇత్యంజలిత్రయం విసృజేత్)

కాలాతిక్రమణ ప్రాయశ్చిత్తం
ఆచమ్య...
పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం కాలాతిక్రమ దోషపరిహారార్థం చతుర్థా అర్ఘ్యప్రదానం కరిష్యే ॥

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓం భూః । ఓం భువః । ఓగ్ం సువః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః । ఓగ్ం స॒త్యం । ఓం తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూ-ర్భువ॒-స్సువ॒రోం ॥
(ఇతి జలం విసృజేత్)

సజల ప్రదక్షిణం
ఓం ఉ॒ద్యంత॑మస్తం॒ యంత॑ మాది॒త్య మ॑భిథ్యా॒య న్కు॒ర్వన్-బ్రా᳚హ్మ॒ణో వి॒ద్వాన్ త్స॒కలం॑-భ॒ద్రమ॑శ్నుతే॒ అసావా॑ది॒త్యో బ్ర॒హ్మేతి॒ ॥ బ్రహ్మై॒వ సన్-బ్రహ్మా॒ప్యేతి॒ య ఏ॒వం వేద ॥ అసావాదిత్యో బ్రహ్మ ॥ (తై. అర. 2. 2)

(ఏవం అర్ఘ్యత్రయం దద్యాత్ కాలాతిక్రమణే పూర్వవత్)
(పశ్చాత్ హస్తేన జలమాదాయ ప్రదక్షిణం కుర్యాత్)
(ద్విరాచమ్య ప్రాణాయామ త్రయం కృత్వా)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

సంధ్యాంగ తర్పణం
ప్రాతఃకాల తర్పణం
సంధ్యాం తర్పయామి, గాయత్రీం తర్పయామి, బ్రాహ్మీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ॥

మధ్యాహ్న తర్పణం
సంధ్యాం తర్పయామి, సావిత్రీం తర్పయామి, రౌద్రీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ॥

సాయంకాల తర్పణం
సంధ్యాం తర్పయామి, సరస్వతీం తర్పయామి, వైష్ణవీం తర్పయామి, నిమృజీం తర్పయామి ॥

(పునరాచమనం కుర్యాత్)

గాయత్రీ అవాహన
ఓమిత్యేకాక్ష॑రం బ్ర॒హ్మ । అగ్నిర్దేవతా బ్రహ్మ॑ ఇత్యా॒ర్షం । గాయత్రం ఛందం పరమాత్మం॑ సరూ॒పం । సాయుజ్యం వి॑నియో॒గం॒ ॥ (తై. అర. 10. 33)

ఆయా॑తు॒ వర॑దా దే॒వీ॒ అ॒క్షరం॑ బ్రహ్మ॒సంమి॒తం । గా॒య॒త్రీం᳚ ఛంద॑సాం మా॒తేదం బ్ర॑హ్మ జు॒షస్వ॑ మే । యదహ్నా᳚త్-కురు॑తే పా॒పం॒ తదహ్నా᳚త్-ప్రతి॒ముచ్య॑తే । యద్రాత్రియా᳚త్-కురు॑తే పా॒పం॒ తద్రాత్రియా᳚త్-ప్రతి॒ముచ్య॑తే । సర్వ॑ వ॒ర్ణే మ॑హాదే॒వి॒ సం॒ధ్యావి॑ద్యే స॒రస్వ॑తి ॥

ఓజో॑ఽసి॒ సహో॑ఽసి॒ బల॑మసి॒ భ్రాజో॑ఽసి దే॒వానాం॒ ధామ॒నామా॑సి॒ విశ్వ॑మసి వి॒శ్వాయు॒-స్సర్వ॑మసి స॒ర్వాయు-రభిభూరోం । గాయత్రీ-మావా॑హయా॒మి॒ సావిత్రీ-మావా॑హయా॒మి॒ సరస్వతీ-మావా॑హయా॒మి॒ ఛందర్షీ-నావా॑హయా॒మి॒ శ్రియ-మావాహ॑యా॒మి॒ గాయత్రియా గాయత్రీ చ్ఛందో విశ్వామిత్రఋషి స్సవితా దేవతాఽగ్నిర్-ముఖం బ్రహ్మా శిరో విష్ణుర్-హృదయగ్ం రుద్ర-శ్శిఖా పృథివీ యోనిః ప్రాణాపాన వ్యానోదాన సమానా సప్రాణా శ్వేతవర్ణా సాంఖ్యాయన సగోత్రా గాయత్రీ చతుర్విగ్ం శత్యక్షరా త్రిపదా॑ షట్-కు॒క్షిః॒ పంచ-శీర్షోపనయనే వి॑నియో॒గః॒ । ఓం భూః । ఓం భువః । ఓగ్ం సువః । ఓం మహః । ఓం జనః । ఓం తపః । ఓగ్ం స॒త్యం । ఓం తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥ ఓమాపో॒ జ్యోతీ॒ రసో॒ఽమృతం॒ బ్రహ్మ॒ భూ-ర్భువ॒-స్సువ॒రోం ॥ (మహానారాయణ ఉపనిషత్)

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

జపసంకల్పః
పూర్వోక్త ఏవంగుణ విశేషణ విశిష్ఠాయాం శుభతిథౌ మమోపాత్త దురిత క్షయద్వారా శ్రీ పరమేశ్వర ముద్దిస్య శ్రీ పరమేశ్వర ప్రీత్యర్థం సంధ్యాంగ యథాశక్తి గాయత్రీ మహామంత్ర జపం కరిష్యే ॥

కరన్యాసః
ఓం తథ్స॑వి॒తుః బ్రహ్మాత్మనే అంగుష్టాభ్యాం నమః ।
వరే᳚ణ్యం॒ విష్ణవాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః ।
భర్గో॑ దే॒వస్య॑ రుద్రాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ధీమహి సత్యాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః ।
ధియో॒ యో నః॑ జ్ఞానాత్మనే కనిష్టికాభ్యాం నమః ।
ప్రచోదయా᳚త్ సర్వాత్మనే కరతల కరపృష్టాభ్యాం నమః ।

అంగన్యాసః
ఓం తథ్స॑వి॒తుః బ్రహ్మాత్మనే హృదయాయ నమః ।
వరే᳚ణ్యం॒ విష్ణవాత్మనే శిరసే స్వాహా ।
భర్గో॑ దే॒వస్య॑ రుద్రాత్మనే శిఖాయై వషట్ ।
ధీమహి సత్యాత్మనే కవచాయ హుం ।
ధియో॒ యో నః॑ జ్ఞానాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ప్రచోదయా᳚త్ సర్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ ।
ఓం భూర్భువ॒స్సువ॒రోమితి దిగ్భంధః ।

ధ్యానం
ముక్తావిద్రుమ హేమనీల ధవళచ్చాయైర్-ముఖై స్త్రీక్షణైః ।
యుక్తామిందుని బద్ధ రత్న మకుటాం తత్వార్థ వర్ణాత్మికాం ।
గాయత్రీం వరదాభయాంకుశ కశాశ్శుభ్రంకపాలంగదాం ।
శంఖంచక్ర మధారవింద యుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ॥

చతుర్వింశతి ముద్రా ప్రదర్శనం
సుముఖం సంపుటించైవ వితతం విస్తృతం తథా ।
ద్విముఖం త్రిముఖంచైవ చతుః పంచ ముఖం తథా ।
షణ్ముఖోఽథో ముఖం చైవ వ్యాపకాంజలికం తథా ।
శకటం యమపాశం చ గ్రథితం సమ్ముఖోన్ముఖం ।
ప్రలంబం ముష్టికం చైవ మత్స్యః కూర్మో వరాహకం ।
సింహాక్రాంతం మహాక్రాంతం ముద్గరం పల్లవం తథా ।

చతుర్వింశతి ముద్రా వై గాయత్ర్యాం సుప్రతిష్ఠితాః ।
ఇతిముద్రా న జానాతి గాయత్రీ నిష్ఫలా భవేత్ ॥

యో దేవ స్సవితాఽస్మాకం ధియో ధర్మాదిగోచరాః ।
ప్రేరయేత్తస్య యద్భర్గస్త ద్వరేణ్య ముపాస్మహే ॥

గాయత్రీ మంత్రం
ఓం భూర్భువ॒స్సువః॑ ॥ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి ।
ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥

అష్టముద్రా ప్రదర్శనం
సురభిర్-జ్ఞాన చక్రే చ యోనిః కూర్మోఽథ పంకజం ।
లింగం నిర్యాణ ముద్రా చేత్యష్ట ముద్రాః ప్రకీర్తితాః ॥
ఓం తత్సద్-బ్రహ్మార్పణమస్తు ।

ఆచమ్య (ఓం కేశవాయ స్వాహా, ... శ్రీ కృష్ణ పరబ్రహ్మణే నమో నమః)

ద్విః పరిముజ్య ।
సకృదుప స్పృశ్య ।
యత్సవ్యం పాణిం ।
పాదం ।
ప్రోక్షతి శిరః ।
చక్షుషీ ।
నాసికే ।
శ్రోత్రే ।
హృదయమాలభ్య ।

ప్రాతఃకాల సూర్యోపస్థానం
ఓం మి॒త్రస్య॑ చ॒ర్షణీ॒ ధృత॒ శ్రవో॑ దే॒వస్య॑ సాన॒ సిం । స॒త్యం చి॒త్రశ్ర॑ వస్తమం । మి॒త్రో జనాన్॑ యాతయతి ప్రజా॒నన్-మి॒త్రో దా॑ధార పృథి॒వీ ము॒తద్యాం । మి॒త్రః కృ॒ష్టీ రని॑మిషా॒ఽభి చ॑ష్టే స॒త్యాయ॑ హ॒వ్యం ఘృ॒తవ॑ద్విధేమ । ప్రసమి॑త్త్ర॒ మర్త్యో॑ అస్తు॒ ప్రయ॑స్వా॒ న్యస్త॑ ఆదిత్య॒ శిక్ష॑తి వ్ర॒తేన॑ । న హ॑న్యతే॒ న జీ॑యతే॒ త్వోతో॒నైన॒ మగ్ంహో॑ అశ్నో॒ త్యంతి॑తో॒ న దూ॒రాత్ ॥ (తై. సం. 3.4.11)

మధ్యాహ్న సూర్యోపస్థానం
ఓం ఆ స॒త్యేన॒ రజ॑సా॒ వర్త॑మానో నివే॒శ॑య న్న॒మృతం॒ మర్త్య॑ంచ । హి॒రణ్యయే॑న సవి॒తా రథే॒నాఽదే॒వో యా॑తి॒ భువ॑నా ని॒పశ్యన్॑ ॥

ఉద్వ॒య ంతమ॑స॒ స్పరి॒ పశ్య॑ంతో॒ జ్యోతి॒ రుత్త॑రం । దే॒వన్-దే॑వ॒త్రా సూర్య॒ మగ॑న్మ జ్యోతి॑ రుత్త॒మం ॥

ఉదు॒త్యం జా॒తవే॑దసం దే॒వం వ॑హంతి కే॒తవః॑ । దృ॒శే విశ్వా॑ య॒ సూర్యం᳚ ॥ చి॒త్రం దే॒వానా॒ ముద॑గా॒ దనీ॑కం॒ చక్షు॑ర్-మి॒త్రస్య॒ వరు॑ణ స్యా॒గ్నేః । అప్రా॒ ద్యావా॑ పృథి॒వీ అంత॒రి॑క్ష॒గ్ం సూర్య॑ ఆ॒త్మా జగ॑త స్త॒స్థుష॑శ్చ ॥

తచ్చక్షు॑ర్-దే॒వహి॑తం పు॒రస్తా᳚చ్చు॒క్ర ము॒చ్చర॑త్ । పశ్యే॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం జీవే॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం నందా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం మోదా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం భవా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తగ్ం శృ॒ణవా॑మ శ॒రద॑శ్శ॒తం పబ్ర॑వామ శ॒రద॑శ్శ॒తమజీ॑తాస్యామ శ॒రద॑శ్శ॒తం జోక్చ॒ సూర్యం॑ దృ॒షే ॥ య ఉద॑గాన్మహ॒తోఽర్ణవా᳚ ద్వి॒భ్రాజ॑మాన స్సరి॒రస్య॒ మధ్యా॒థ్సమా॑ వృష॒భో లో॑హితా॒క్షసూర్యో॑ విప॒శ్చిన్మన॑సా పునాతు ॥

సాయంకాల సూర్యోపస్థానం
ఓం ఇ॒మమ్మే॑ వరుణ శృధీ॒ హవ॑ మ॒ద్యా చ॑ మృడయ । త్వా మ॑వ॒స్యు రాచ॑కే ॥ తత్వా॑ యామి॒ బ్రహ్మ॑ణా॒ వంద॑మాన॒ స్త దాశా᳚స్తే॒ యజ॑మానో హ॒విర్భిః॑ । అహే॑డమానో వరుణే॒హ బో॒ధ్యురు॑శ॒గ్ం॒ సమా॑న॒ ఆయుః॒ ప్రమో॑షీః ॥

యచ్చిద్ధితే విశోయథా ప్రదేవ వరుణవ్రతం । మినీమసిద్య విద్యవి । యత్కించేదం వరుణదైవ్యే జనేఽభిద్రోహ మ్మనుష్యాశ్చరామసి । అచిత్తే యత్తవ ధర్మాయుయోపి మమాన స్తస్మా దేనసో దేవరీరిషః । కితవాసో యద్రిరిపుర్నదీవి యద్వాఘా సత్యముతయన్న విద్మ । సర్వాతావిష్య శిధిరేవదేవా థాతేస్యామ వరుణ ప్రియాసః ॥ (తై. సం. 1.1.1)

దిగ్దేవతా నమస్కారః
(ఏతైర్నమస్కారం కుర్యాత్)
ఓం నమః॒ ప్రాచ్యై॑ ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమః దక్షిణాయై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమః ప్రతీ᳚చ్యై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమః ఉదీ᳚చ్యై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమః ఊ॒ర్ధ్వాయై॑ ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమోఽధ॑రాయై ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।
ఓం నమోఽవాంత॒రాయై॑ ది॒శే యాశ్చ॑ దే॒వతా॑ ఏ॒తస్యాం॒ ప్రతి॑వసంత్యే॒ తాభ్య॑శ్చ॒ నమః॑ ।

ముని నమస్కారః
నమో గంగా యమునయోర్-మధ్యే యే॑ వస॒ంతి॒ తే మే ప్రసన్నాత్మాన శ్చిరంజీవితం వ॑ర్ధయ॒ంతి॒ నమో గంగా యమునయోర్-ముని॑భ్యశ్చ॒ నమో నమో గంగా యమునయోర్-ముని॑భ్యశ్చ॒ న॑మః ॥

సంధ్యాదేవతా నమస్కారః
సంధ్యా॑యై॒ నమః॑ । సావి॑త్ర్యై॒ నమః॑ । గాయ॑త్ర్యై॒ నమః॑ । సర॑స్వత్యై॒ నమః॑ । సర్వా॑భ్యో దే॒వతా॑భ్యో॒ నమః॑ । దే॒వేభ్యో॒ నమః॑ । ఋషి॑భ్యో॒ నమః॑ । ముని॑భ్యో॒ నమః॑ । గురు॑భ్యో॒ నమః॑ । పితృ॑భ్యో॒ నమః॑ । కామోఽకార్షీ᳚ ర్నమో॒ నమః । మన్యు రకార్షీ᳚ ర్నమో॒ నమః । పృథివ్యాపస్తే॒జో వాయు॑రాకా॒శాత్ నమః ॥ (తై. అర. 2.18.52)

ఓం నమో భగవతే వాసు॑దేవా॒య । యా॒గ్ం సదా॑ సర్వభూతా॒ని॒ చ॒రాణి॑ స్థావ॒రాణి॑ చ । సా॒యం॒ ప్రా॒త ర్న॑మస్య॒ంతి॒ సా॒ మా॒ సంధ్యా॑ఽభిరక్షతు ॥

శివాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే ।
శివస్య హృదయం విష్ణుర్విష్ణోశ్చ హృదయం శివః ॥
యథా శివమయో విష్ణురేవం విష్ణుమయః శివః ।
యథాఽంతరం న పశ్యామి తథా మే స్వస్తిరాయుషి ॥
నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ ।
జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవిందాయ నమో నమః ॥

గాయత్రీ ఉద్వాసన (ప్రస్థానం)
ఉ॒త్తమే॑ శిఖ॑రే జా॒తే॒ భూ॒మ్యాం ప॑ర్వత॒మూర్థ॑ని । బ్రా॒హ్మణే᳚భ్యోఽభ్య॑ను జ్ఞా॒తా॒ గ॒చ్చదే॑వి య॒థాసు॑ఖం । స్తుతో మయా వరదా వే॑దమా॒తా॒ ప్రచోదయంతీ పవనే᳚ ద్విజా॒తా । ఆయుః పృథివ్యాం ద్రవిణం బ్ర॑హ్మవ॒ర్చ॒సం॒ మహ్యం దత్వా ప్రజాతుం బ్ర॑హ్మలో॒కం ॥ (మహానారాయణ ఉపనిషత్)

భగవన్నమస్కారః
నమోఽస్త్వనంతాయ సహస్రమూర్తయే సహస్ర పాదాక్షి శిరోరు బాహవే ।
సహస్ర నామ్నే పురుషాయ శాశ్వతే సహస్రకోటీ యుగ ధారిణే నమః ॥

భూమ్యాకాశాభి వందనం
ఇ॒దం ద్యా॑వా పృథి॒వీ స॒త్యమ॑స్తు॒ । పిత॒ర్-మాతర్యది॒ హోప॑ బృ॒వేవాం᳚ ।
భూ॒తం దే॒వానా॑ మవమే అవో॑భిః । విద్యా మే॒షం వృ॒జినం॑ జీ॒రదా॑నుం ॥

ఆకాశాత్-పతితం తోయం యథా గచ్ఛతి సాగరం ।
సర్వదేవ నమస్కారః కేశవం ప్రతిగచ్ఛతి ॥
శ్రీ కేశవం ప్రతిగచ్ఛత్యోన్నమ ఇతి ।

సర్వవేదేషు యత్పుణ్యం । సర్వతీర్థేషు యత్ఫలం ।
తత్ఫలం పురుష ఆప్నోతి స్తుత్వాదేవం జనార్ధనం ॥
స్తుత్వాదేవం జనార్ధన ఓం నమ ఇతి ॥
వాసనాద్-వాసుదేవస్య వాసితం తే జయత్రయం ।
సర్వభూత నివాసోఽసి శ్రీవాసుదేవ నమోఽస్తుతే ॥
శ్రీ వాసుదేవ నమోఽస్తుతే ఓం నమ ఇతి ।

అభివాదః (ప్రవర)
చతుస్సాగర పర్యంతం గో బ్రాహ్మణేభ్యః శుభం భవతు । ... ప్రవరాన్విత ... గోత్రః ... సూత్రః ... శాఖాధ్యాయీ ... అహం భో అభివాదయే ॥

ఈశ్వరార్పణం
కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా । బుద్ధ్యాఽఽత్మనా వా ప్రకృతే స్స్వభావాత్ ।
కరోమి యద్యత్-సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి ॥
హరిః ఓం తత్సత్ । తత్సర్వం శ్రీ పరమేశ్వరార్పణమస్తు ।
 

नित्य सन्ध्या वन्दनम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

शरीर शुद्धि
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां᳚ गतोऽपिवा ।
यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर श्शुचिः ॥
पुण्डरीकाक्ष ! पुण्डरीकाक्ष ! पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

आचमनः
ॐ आचम्य
ॐ केशवाय स्वाहा
ॐ नारायणाय स्वाहा
ॐ माधवाय स्वाहा (इति त्रिराचम्य)
ॐ गोविन्दाय नमः (पाणी मार्जयित्वा)
ॐ विष्णवे नमः
ॐ मधुसूदनाय नमः (ओष्ठौ मार्जयित्वा)
ॐ त्रिविक्रमाय नमः
ॐ वामनाय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ श्रीधराय नमः
ॐ हृषीकेशाय नमः (वामहस्तॆ जलं प्रोक्ष्य)
ॐ पद्मनाभाय नमः (पादयोः जलं प्रोक्ष्य)
ॐ दामोदराय नमः (शिरसि जलं प्रोक्ष्य)
ॐ सङ्कर्षणाय नमः (अङ्गुलिभिश्चिबुकं जलं प्रोक्ष्य)
ॐ वासुदेवाय नमः
ॐ प्रद्युम्नाय नमः (नासिकां स्पृष्ट्वा)
ॐ अनिरुद्धाय नमः
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः
ॐ अधोक्षजाय नमः
ॐ नारसिंहाय नमः (नेत्रे श्रोत्रे च स्पृष्ट्वा)
ॐ अच्युताय नमः (नाभिं स्पृष्ट्वा)
ॐ जनार्धनाय नमः (हृदयं स्पृष्ट्वा)
ॐ उपेन्द्राय नमः (हस्तं शिरसि निक्षिप्य)
ॐ हरये नमः
ॐ श्रीकृष्णाय नमः (अंसौ स्पृष्ट्वा)
ॐ श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः

(एतान्युच्चार्य उप्यक्त प्रकारं कृते अङ्गानि शुद्धानि भवेयुः)

भूतोच्चाटन
उत्तिष्ठन्तु । भूत पिशाचाः । ये ते भूमिभारकाः । ये तेषामविरोधेन । ब्रह्मकर्म समारभे । ॐ भूर्भुवस्सुवः ।
दैवी गायत्री चन्दः प्राणायामे विनियोगः

(प्राणायामं कृत्वा कुम्भके इमं गायत्री मन्त्रमुच्छरेत्)

प्राणायामः
ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् ।
ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥
ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (तै. अर. 10-27)

सङ्कल्पः
ममोपात्त, दुरित क्षयद्वारा, श्री परमेश्वर मुद्दिस्य, श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं, शुभे, शोभने, अभ्युदय मुहूर्ते, श्री महाविष्णो राज्ञया, प्रवर्त मानस्य, अद्य ब्रह्मणः, द्वितीय परार्थे, श्वेतवराह कल्पे, वैवश्वत मन्वन्तरे, कलियुगे, प्रथम पादे, (भारत देशः - जम्बू द्वीपे, भरत वर्षे, भरत खण्डे, मेरोः दक्षिण/उत्तर दिग्भागे; अमेरिका - क्रौञ्च द्वीपे, रमणक वर्षे, ऐन्द्रिक खण्डे, सप्त समुद्रान्तरे, कपिलारण्ये), शोभन गृहे, समस्त देवता ब्राह्मण, हरिहर गुरुचरण सन्निथौ, अस्मिन्, वर्तमान, व्यावहारिक, चान्द्रमान, ... संवत्सरे, ... अयने, ... ऋते, ... मासे, ... पक्षे, ... तिथौ, ... वासरे, ... शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण, एवङ्गुण, विशेषण, विशिष्ठायां, शुभ तिथौ, श्रीमान्, ... गोत्रः, ... नामधेयः, ... गोत्रस्य, ... नामधेयोहंः प्रातः/मध्याह्निक/सायं सन्ध्याम् उपासिष्ये ॥

मार्जनः
ॐ आपो॒हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अरं॑ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः । (तै. अर. 4-42)

(इति शिरसि मार्जयेत्)

(हस्तेन जलं गृहीत्वा)

प्रातः काल मन्त्राचमनः
सूर्य श्च, मामन्यु श्च, मन्युपतय श्च, मन्यु॑कृते॒भ्यः । पापेभ्यो॑ रक्षं॒ताम् । यद्रात्र्या पाप॑ मका॒र्षं । मनसा वाचा॑ ह॒स्ताभ्यां । पद्भ्या मुदरे॑ण शिं॒चा । रात्रि॒ स्तद॑वलुं॒पतु । यत्किञ्च॑ दुरि॒तं मयि॑ । इदमहं मा ममृ॑त यो॒ नौ । सूर्ये ज्योतिषि जुहो॑मि स्वा॒हा᳚ ॥ (तै. अर. 10. 24)

मध्याह्न काल मन्त्राचमनः
आपः॑ पुनन्तु पृथि॒वीं पृ॑थि॒वी पू॒ता पु॑नातु॒ मां । पु॒नन्तु॒ ब्रह्म॑ण॒स्पति॒ र्ब्रह्मा॑ पू॒ता पु॑नातु॒ मां । यदुच्छि॑ष्ट॒ मभो᳚ज्यं॒ यद्वा॑ दु॒श्चरि॑तं॒ मम॑ । सर्वं॑ पुनन्तु॒ मा मापो॑ऽस॒ताञ्च॑ प्रति॒ग्रह॒ग्ग्॒ स्वाहा᳚ ॥ (तै. अर. परिशिष्टः 10. 30)

सायङ्काल मन्त्राचमनः
अग्नि श्च मा मन्यु श्च मन्युपतय श्च मन्यु॑कृतेभ्यः । पापेभ्यो॑ रक्षं॒तां । यदह्ना पाप॑ मका॒र्षं । मनसा वाचा॑ हस्ता॒भ्यां । पद्भ्या मुदरे॑ण शिं॒चा । अह स्तद॑वलुं॒पतु । य त्किञ्च॑ दुरि॒तं मयि॑ । इद महं मा ममृ॑त यो॒नौ । सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वा॒हा ॥ (तै. अर. 10. 24)

(इति मन्त्रेण जलं पिबेत्)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

द्वितीय मार्जनः
द॒धि॒ क्रावण्णो॑ अकारिषं । जि॒ष्णो रश्व॑स्य वा॒जि॑नः ।
सु॒रभिनो॒ मुखा॑कर॒त्प्रण॒ आयूग्ं॑षि तारिषत् ॥

(सूर्यपक्षे लोकयात्रा निर्वाहक इत्यर्थः)

ॐ आपो॒ हिष्ठा म॑यो॒भुवः॑ । ता न॑ ऊ॒र्जे द॑धातन । म॒हेरणा॑य॒ चक्ष॑से । यो वः॑ शि॒वत॑मो॒ रसः॑ । तस्य॑ भाजयते॒ ह नः॒ । उ॒श॒तीरि॑व मा॒तरः॑ । तस्मा॒ अर॑ङ्ग माम वः । यस्य॒ क्षया॑य॒ जिन्व॑थ । आपो॑ ज॒नय॑था च नः ॥ (तै. अर. 4. 42)

पुनः मार्जनः
हिर॑ण्यवर्णा॒ श्शुच॑यः पाव॒काः या सु॑जा॒तः क॒श्यपो॒ या स्विन्द्रः॑ । अ॒ग्निं या गर्भ॑न्-दधि॒रे विरू॑पा॒ स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु । या सा॒ग्ं॒ राजा॒ वरु॑णो॒ याति॒ मध्ये॑ सत्यानृ॒ते अ॑व॒पश्यं॒ जना॑नां । म॒धु॒ श्चुत॒श्शुच॑यो॒ याः पा॑व॒का स्तान॒ आप॒श्शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु । यासां᳚ दे॒वा दि॒वि कृ॒ण्वन्ति॑ भ॒क्षं या अं॒तरि॑क्षे बहु॒था भवं॑ति । याः पृ॑थि॒वीं पय॑सों॒दन्ति॑ श्शु॒क्रास्तान॒ आप॒शग्ग् स्यो॒ना भ॑वन्तु । याः शि॒वेन॑ मा॒ चक्षु॑षा पश्यतापश्शि॒वया॑ त॒नु वोप॑स्पृशत॒ त्वच॑ म्मे । सर्वाग्ं॑ अ॒ग्नीग्ं र॑प्सु॒षदो॑ हु॒वे वो॒ मयि॒ वर्चो॒ बल॒ मोजो॒ निध॑त्त ॥ (तै. सं. 5. 6. 1)
(मार्जनं कुर्यात्)

अघमर्षण मन्त्रः पापविमोचनं

(हस्तेन जलमादाय निश्श्वस्य वामतो निक्षितपेत्)
द्रु॒प॒दा दि॑व मुञ्चतु । द्रु॒प॒दा दि॒वे न्मु॑मुचा॒नः ।
स्वि॒न्न स्स्ना॒त्वी मला॑ दिवः । पू॒तं पवित्रे॑णे॒ वाज्यं᳚ आप॑ श्शुन्दन्तु॒ मैन॑सः ॥ (तै. ब्रा. 266)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)
प्राणायामम्य

लघुसङ्कल्पः
पूर्वोक्त एवङ्गुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातस्सन्ध्याङ्ग यथा कालोचित अर्घ्यप्रदानं करिष्ये ॥

प्रातः कालार्घ्य मन्त्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ 3 ॥

मध्याह्नार्घ्य मन्त्रं
ॐ ह॒ग्ं॒ सश्शु॑चि॒ष द्वसु॑रन्तरिक्ष॒स द्दोता॑ वेदि॒षदति॑थि र्दुरोण॒सत् । नृ॒ष द्व॑र॒स दृ॑त॒स द्व्यो॑म॒ सद॒ब्जा गो॒जा ऋ॑त॒जा अ॑द्रि॒जा ऋ॒तम्-बृ॒हत् ॥ (तै. अर. 10. 4)

सायं कालार्घ्य मन्त्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥

(इत्यञ्जलित्रयं विसृजेत्)

कालातिक्रमण प्रायश्चित्तं
आचम्य...
पूर्वोक्त एवङ्गुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं कालातिक्रम दोषपरिहारार्थं चतुर्था अर्घ्यप्रदानं करिष्ये ॥

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥
(इति जलं विसृजेत्)

सजल प्रदक्षिणं
ॐ उ॒द्यन्त॑मस्तं॒ यन्त॑ मादि॒त्य म॑भिथ्या॒य न्कु॒र्वन्-ब्रा᳚ह्म॒णो वि॒द्वान् त्स॒कल॑म्-भ॒द्रम॑श्नुते॒ असावा॑दि॒त्यो ब्र॒ह्मेति॒ ॥ ब्रह्मै॒व सन्-ब्रह्मा॒प्येति॒ य ए॒वं वेद ॥ असावादित्यो ब्रह्म ॥ (तै. अर. 2. 2)

(एवं अर्घ्यत्रयं दद्यात् कालातिक्रमणे पूर्ववत्)
(पश्चात् हस्तेन जलमादाय प्रदक्षिणं कुर्यात्)
(द्विराचम्य प्राणायाम त्रयं कृत्वा)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

सन्ध्याङ्ग तर्पणं
प्रातःकाल तर्पणं
सन्ध्यां तर्पयामि, गायत्रीं तर्पयामि, ब्राह्मीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

मध्याह्न तर्पणं
सन्ध्यां तर्पयामि, सावित्रीं तर्पयामि, रौद्रीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

सायङ्काल तर्पणं
सन्ध्यां तर्पयामि, सरस्वतीं तर्पयामि, वैष्णवीं तर्पयामि, निमृजीं तर्पयामि ॥

(पुनराचमनं कुर्यात्)

गायत्री अवाहन
ओमित्येकाक्ष॑रं ब्र॒ह्म । अग्निर्देवता ब्रह्म॑ इत्या॒र्षम् । गायत्रं छन्दं परमात्मं॑ सरू॒पम् । सायुज्यं वि॑नियो॒ग॒म् ॥ (तै. अर. 10. 33)

आया॑तु॒ वर॑दा दे॒वी॒ अ॒क्षरं॑ ब्रह्म॒संमि॒तम् । गा॒य॒त्रीं᳚ छन्द॑सां मा॒तेदं ब्र॑ह्म जु॒षस्व॑ मे । यदह्ना᳚त्-कुरु॑ते पा॒पं॒ तदह्ना᳚त्-प्रति॒मुच्य॑ते । यद्रात्रिया᳚त्-कुरु॑ते पा॒पं॒ तद्रात्रिया᳚त्-प्रति॒मुच्य॑ते । सर्व॑ व॒र्णे म॑हादे॒वि॒ सं॒ध्यावि॑द्ये स॒रस्व॑ति ॥

ओजो॑ऽसि॒ सहो॑ऽसि॒ बल॑मसि॒ भ्राजो॑ऽसि दे॒वानां॒ धाम॒नामा॑सि॒ विश्व॑मसि वि॒श्वायु॒-स्सर्व॑मसि स॒र्वायु-रभिभूरों । गायत्री-मावा॑हया॒मि॒ सावित्री-मावा॑हया॒मि॒ सरस्वती-मावा॑हया॒मि॒ छन्दर्षी-नावा॑हया॒मि॒ श्रिय-मावाह॑या॒मि॒ गायत्रिया गायत्री च्छन्दो विश्वामित्रऋषि स्सविता देवताऽग्निर्-मुखं ब्रह्मा शिरो विष्णुर्-हृदयग्ं रुद्र-श्शिखा पृथिवी योनिः प्राणापान व्यानोदान समाना सप्राणा श्वेतवर्णा साङ्ख्यायन सगोत्रा गायत्री चतुर्विग्ं शत्यक्षरा त्रिपदा॑ षट्-कु॒क्षिः॒ पञ्च-शीर्षोपनयने वि॑नियो॒गः॒ । ॐ भूः । ॐ भुवः । ओग्ं सुवः । ॐ महः । ॐ जनः । ॐ तपः । ओग्ं स॒त्यम् । ॐ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥ ओमापो॒ ज्योती॒ रसो॒ऽमृतं॒ ब्रह्म॒ भू-र्भुव॒-स्सुव॒रोम् ॥ (महानारायण उपनिषत्)

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

जपसङ्कल्पः
पूर्वोक्त एवङ्गुण विशेषण विशिष्ठायां शुभतिथौ ममोपात्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्दिस्य श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं सन्ध्याङ्ग यथाशक्ति गायत्री महामन्त्र जपं करिष्ये ॥

करन्यासः
ॐ तथ्स॑वि॒तुः ब्रह्मात्मने अङ्गुष्टाभ्यां नमः ।
वरे᳚ण्यं॒ विष्णवात्मने तर्जनीभ्यां नमः ।
भर्गो॑ दे॒वस्य॑ रुद्रात्मने मध्यमाभ्यां नमः ।
धीमहि सत्यात्मने अनामिकाभ्यां नमः ।
धियो॒ यो नः॑ ज्ञानात्मने कनिष्टिकाभ्यां नमः ।
प्रचोदया᳚त् सर्वात्मने करतल करपृष्टाभ्यां नमः ।

अङ्गन्यासः
ॐ तथ्स॑वि॒तुः ब्रह्मात्मने हृदयाय नमः ।
वरे᳚ण्यं॒ विष्णवात्मने शिरसे स्वाहा ।
भर्गो॑ दे॒वस्य॑ रुद्रात्मने शिखायै वषट् ।
धीमहि सत्यात्मने कवचाय हुं ।
धियो॒ यो नः॑ ज्ञानात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् ।
प्रचोदया᳚त् सर्वात्मने अस्त्रायफट् ।
ॐ भूर्भुव॒स्सुव॒रोमिति दिग्भन्धः ।

ध्यानम्
मुक्ताविद्रुम हेमनील धवलच्चायैर्-मुखै स्त्रीक्षणैः ।
युक्तामिन्दुनि बद्ध रत्न मकुटां तत्वार्थ वर्णात्मिकां ।
गायत्रीं वरदाभयाङ्कुश कशाश्शुभ्रङ्कपालङ्गदां ।
शङ्खञ्चक्र मधारविन्द युगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥

चतुर्विंशति मुद्रा प्रदर्शनं
सुमुखं सम्पुटिञ्चैव विततं विस्तृतं तथा ।
द्विमुखं त्रिमुखञ्चैव चतुः पञ्च मुखं तथा ।
षण्मुखोऽथो मुखं चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा ।
शकटं यमपाशं च ग्रथितं सम्मुखोन्मुखं ।
प्रलम्बं मुष्टिकं चैव मत्स्यः कूर्मो वराहकं ।
सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्गरं पल्लवं तथा ।

चतुर्विंशति मुद्रा वै गायत्र्यां सुप्रतिष्ठिताः ।
इतिमुद्रा न जानाति गायत्री निष्फला भवेत् ॥

यो देव स्सविताऽस्माकं धियो धर्मादिगोचराः ।
प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्त द्वरेण्य मुपास्महे ॥

गायत्री मन्त्रं
ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॑ ॥ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।
धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥

अष्टमुद्रा प्रदर्शनं
सुरभिर्-ज्ञान चक्रे च योनिः कूर्मोऽथ पङ्कजं ।
लिङ्गं निर्याण मुद्रा चेत्यष्ट मुद्राः प्रकीर्तिताः ॥
ॐ तत्सद्-ब्रह्मार्पणमस्तु ।

आचम्य (ॐ केशवाय स्वाहा, ... श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः)

द्विः परिमुज्य ।
सकृदुप स्पृश्य ।
यत्सव्यं पाणिं ।
पादं ।
प्रोक्षति शिरः ।
चक्षुषी ।
नासिके ।
श्रोत्रे ।
हृदयमालभ्य ।

प्रातःकाल सूर्योपस्थानं
ॐ मि॒त्रस्य॑ च॒र्षणी॒ धृत॒ श्रवो॑ दे॒वस्य॑ सान॒ सिं । स॒त्यं चि॒त्रश्र॑ वस्तमं । मि॒त्रो जनान्॑ यातयति प्रजा॒नन्-मि॒त्रो दा॑धार पृथि॒वी मु॒तद्यां । मि॒त्रः कृ॒ष्टी रनि॑मिषा॒ऽभि च॑ष्टे स॒त्याय॑ ह॒व्यं घृ॒तव॑द्विधेम । प्रसमि॑त्त्र॒ मर्त्यो॑ अस्तु॒ प्रय॑स्वा॒ न्यस्त॑ आदित्य॒ शिक्ष॑ति व्र॒तेन॑ । न ह॑न्यते॒ न जी॑यते॒ त्वोतो॒नैन॒ मग्ंहो॑ अश्नो॒ त्यन्ति॑तो॒ न दू॒रात् ॥ (तै. सं. 3.4.11)

मध्याह्न सूर्योपस्थानं
ॐ आ स॒त्येन॒ रज॑सा॒ वर्त॑मानो निवे॒श॑य न्न॒मृतं॒ मर्त्य॑ञ्च । हि॒रण्यये॑न सवि॒ता रथे॒नाऽदे॒वो या॑ति॒ भुव॑ना नि॒पश्यन्॑ ॥

उद्व॒य न्तम॑स॒ स्परि॒ पश्य॑न्तो॒ ज्योति॒ रुत्त॑रं । दे॒वन्-दे॑व॒त्रा सूर्य॒ मग॑न्म ज्योति॑ रुत्त॒मं ॥

उदु॒त्यं जा॒तवे॑दसं दे॒वं व॑हन्ति के॒तवः॑ । दृ॒शे विश्वा॑ य॒ सूर्य᳚म् ॥ चि॒त्रं दे॒वाना॒ मुद॑गा॒ दनी॑कं॒ चक्षु॑र्-मि॒त्रस्य॒ वरु॑ण स्या॒ग्नेः । अप्रा॒ द्यावा॑ पृथि॒वी अन्त॒रि॑क्ष॒ग्ं सूर्य॑ आ॒त्मा जग॑त स्त॒स्थुष॑श्च ॥

तच्चक्षु॑र्-दे॒वहि॑तं पु॒रस्ता᳚च्चु॒क्र मु॒च्चर॑त् । पश्ये॑म श॒रद॑श्श॒तं जीवे॑म श॒रद॑श्श॒तं नन्दा॑म श॒रद॑श्श॒तं मोदा॑म श॒रद॑श्श॒तं भवा॑म श॒रद॑श्श॒तग्ं शृ॒णवा॑म श॒रद॑श्श॒तं पब्र॑वाम श॒रद॑श्श॒तमजी॑तास्याम श॒रद॑श्श॒तं जोक्च॒ सूर्यं॑ दृ॒षे ॥ य उद॑गान्मह॒तोऽर्णवा᳚ द्वि॒भ्राज॑मान स्सरि॒रस्य॒ मध्या॒थ्समा॑ वृष॒भो लो॑हिता॒क्षसूर्यो॑ विप॒श्चिन्मन॑सा पुनातु ॥

सायङ्काल सूर्योपस्थानं
ॐ इ॒मम्मे॑ वरुण शृधी॒ हव॑ म॒द्या च॑ मृडय । त्वा म॑व॒स्यु राच॑के ॥ तत्वा॑ यामि॒ ब्रह्म॑णा॒ वन्द॑मान॒ स्त दाशा᳚स्ते॒ यज॑मानो ह॒विर्भिः॑ । अहे॑डमानो वरुणे॒ह बो॒ध्युरु॑श॒ग्ं॒ समा॑न॒ आयुः॒ प्रमो॑षीः ॥

यच्चिद्धिते विशोयथा प्रदेव वरुणव्रतं । मिनीमसिद्य विद्यवि । यत्किञ्चेदं वरुणदैव्ये जनेऽभिद्रोह म्मनुष्याश्चरामसि । अचित्ते यत्तव धर्मायुयोपि ममान स्तस्मा देनसो देवरीरिषः । कितवासो यद्रिरिपुर्नदीवि यद्वाघा सत्यमुतयन्न विद्म । सर्वाताविष्य शिधिरेवदेवा थातेस्याम वरुण प्रियासः ॥ (तै. सं. 1.1.1)

दिग्देवता नमस्कारः
(एतैर्नमस्कारं कुर्यात्)
ॐ नमः॒ प्राच्यै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमः दक्षिणायै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमः प्रती᳚च्यै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमः उदी᳚च्यै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमः ऊ॒र्ध्वायै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमोऽध॑रायै दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।
ॐ नमोऽवान्त॒रायै॑ दि॒शे याश्च॑ दे॒वता॑ ए॒तस्यां॒ प्रति॑वसन्त्ये॒ ताभ्य॑श्च॒ नमः॑ ।

मुनि नमस्कारः
नमो गङ्गा यमुनयोर्-मध्ये ये॑ वस॒न्ति॒ ते मे प्रसन्नात्मान श्चिरञ्जीवितं व॑र्धय॒न्ति॒ नमो गङ्गा यमुनयोर्-मुनि॑भ्यश्च॒ नमो नमो गङ्गा यमुनयोर्-मुनि॑भ्यश्च॒ न॑मः ॥

सन्ध्यादेवता नमस्कारः
सन्ध्या॑यै॒ नमः॑ । सावि॑त्र्यै॒ नमः॑ । गाय॑त्र्यै॒ नमः॑ । सर॑स्वत्यै॒ नमः॑ । सर्वा॑भ्यो दे॒वता॑भ्यो॒ नमः॑ । दे॒वेभ्यो॒ नमः॑ । ऋषि॑भ्यो॒ नमः॑ । मुनि॑भ्यो॒ नमः॑ । गुरु॑भ्यो॒ नमः॑ । पितृ॑भ्यो॒ नमः॑ । कामोऽकार्षी᳚ र्नमो॒ नमः । मन्यु रकार्षी᳚ र्नमो॒ नमः । पृथिव्यापस्ते॒जो वायु॑राका॒शात् नमः ॥ (तै. अर. 2.18.52)

ॐ नमो भगवते वासु॑देवा॒य । या॒ग्ं सदा॑ सर्वभूता॒नि॒ च॒राणि॑ स्थाव॒राणि॑ च । सा॒यं॒ प्रा॒त र्न॑मस्य॒न्ति॒ सा॒ मा॒ सन्ध्या॑ऽभिरक्षतु ॥

शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे ।
शिवस्य हृदयं विष्णुर्विष्णोश्च हृदयं शिवः ॥
यथा शिवमयो विष्णुरेवं विष्णुमयः शिवः ।
यथाऽन्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषि ॥
नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च ।
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥

गायत्री उद्वासन (प्रस्थानं)
उ॒त्तमे॑ शिख॑रे जा॒ते॒ भू॒म्यां प॑र्वत॒मूर्थ॑नि । ब्रा॒ह्मणे᳚भ्योऽभ्य॑नु ज्ञा॒ता॒ ग॒च्चदे॑वि य॒थासु॑खम् । स्तुतो मया वरदा वे॑दमा॒ता॒ प्रचोदयन्ती पवने᳚ द्विजा॒ता । आयुः पृथिव्यां द्रविणं ब्र॑ह्मव॒र्च॒सं॒ मह्यं दत्वा प्रजातुं ब्र॑ह्मलो॒कम् ॥ (महानारायण उपनिषत्)

भगवन्नमस्कारः
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्र पादाक्षि शिरोरु बाहवे ।
सहस्र नाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटी युग धारिणे नमः ॥

भूम्याकाशाभि वन्दनं
इ॒दं द्या॑वा पृथि॒वी स॒त्यम॑स्तु॒ । पित॒र्-मातर्यदि॒ होप॑ बृ॒वेवां᳚ ।
भू॒तं दे॒वाना॑ मवमे अवो॑भिः । विद्या मे॒षं वृ॒जिनं॑ जी॒रदा॑नुम् ॥

आकाशात्-पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं ।
सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति ॥
श्री केशवं प्रतिगच्छत्योन्नम इति ।

सर्ववेदेषु यत्पुण्यं । सर्वतीर्थेषु यत्फलं ।
तत्फलं पुरुष आप्नोति स्तुत्वादेवं जनार्धनम् ॥
स्तुत्वादेवं जनार्धन ॐ नम इति ॥
वासनाद्-वासुदेवस्य वासितं ते जयत्रयं ।
सर्वभूत निवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॥
श्री वासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नम इति ।

अभिवादः (प्रवर)
चतुस्सागर पर्यन्तं गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु । ... प्रवरान्वित ... गोत्रः ... सूत्रः ... शाखाध्यायी ... अहं भो अभिवादये ॥

ईश्वरार्पणं
कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा । बुद्ध्याऽऽत्मना वा प्रकृते स्स्वभावात् ।
करोमि यद्यत्-सकलं परस्मै श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि ॥
हरिः ॐ तत्सत् । तत्सर्वं श्री परमेश्वरार्पणमस्तु ।
 

NITYA SANDHYA VANDANAM

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

śarīra śuddhi
apavitraḥ pavitrō vā sarvāvasthā̎m gatōpivā ।
yaḥ smarēt puṇḍarīkākṣaṃ sa bāhyābhyantara śśuchiḥ ॥
puṇḍarīkākṣa ! puṇḍarīkākṣa ! puṇḍarīkākṣāya namaḥ ।

āchamanaḥ
ōṃ āchamya
ōṃ kēśavāya svāhā
ōṃ nārāyaṇāya svāhā
ōṃ mādhavāya svāhā (iti trirāchamya)
ōṃ gōvindāya namaḥ (pāṇī mārjayitvā)
ōṃ viṣṇavē namaḥ
ōṃ madhusūdanāya namaḥ (ōṣṭhau mārjayitvā)
ōṃ trivikramāya namaḥ
ōṃ vāmanāya namaḥ (śirasi jalaṃ prōkṣya)
ōṃ śrīdharāya namaḥ
ōṃ hṛṣīkēśāya namaḥ (vāmahaste jalaṃ prōkṣya)
ōṃ padmanābhāya namaḥ (pādayōḥ jalaṃ prōkṣya)
ōṃ dāmōdarāya namaḥ (śirasi jalaṃ prōkṣya)
ōṃ saṅkarṣaṇāya namaḥ (aṅguḻibhiśchibukaṃ jalaṃ prōkṣya)
ōṃ vāsudēvāya namaḥ
ōṃ pradyumnāya namaḥ (nāsikāṃ spṛṣṭvā)
ōṃ aniruddhāya namaḥ
ōṃ puruṣōttamāya namaḥ
ōṃ adhōkṣajāya namaḥ
ōṃ nārasiṃhāya namaḥ (nētrē śrōtrē cha spṛṣṭvā)
ōṃ achyutāya namaḥ (nābhiṃ spṛṣṭvā)
ōṃ janārdhanāya namaḥ (hṛdayaṃ spṛṣṭvā)
ōṃ upēndrāya namaḥ (hastaṃ śirasi nikṣipya)
ōṃ harayē namaḥ
ōṃ śrīkṛṣṇāya namaḥ (aṃsau spṛṣṭvā)
ōṃ śrīkṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ

(ētānyuchchārya upyakta prakāraṃ kṛtē aṅgāni śuddhāni bhavēyuḥ)

bhūtōchchāṭana
uttiṣṭhantu । bhūta piśāchāḥ । yē tē bhūmibhārakāḥ । yē tēṣāmavirōdhēna । brahmakarma samārabhē । ōṃ bhūrbhuvassuvaḥ ।
daivī gāyatrī chandaḥ prāṇāyāmē viniyōgaḥ

(prāṇāyāmaṃ kṛtvā kumbhakē imaṃ gāyatrī mantramuchCharēt)

prāṇāyāmaḥ
ōṃ bhūḥ । ōṃ bhuvaḥ । ōgṃ suvaḥ । ōṃ mahaḥ । ōṃ janaḥ । ōṃ tapaḥ । ōgṃ sa̠tyam ।
ōṃ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥
ōmāpō̠ jyōtī̠ rasō̠mṛta̠ṃ brahma̠ bhū-rbhuva̠-ssuva̠rōm ॥ (tai. ara. 10-27)

saṅkalpaḥ
mamōpātta, durita kṣayadvārā, śrī paramēśvara muddisya, śrī paramēśvara prītyarthaṃ, śubhē, śōbhanē, abhyudaya muhūrtē, śrī mahāviṣṇō rājñayā, pravarta mānasya, adya brahmaṇaḥ, dvitīya parārthē, śvētavarāha kalpē, vaivaśvata manvantarē, kaliyugē, prathama pādē, (bhārata dēśaḥ - jambū dvīpē, bharata varṣē, bharata khaṇḍē, mērōḥ dakṣiṇa/uttara digbhāgē; amērikā - krauñcha dvīpē, ramaṇaka varṣē, aindrika khaṇḍē, sapta samudrāntarē, kapilāraṇyē), śōbhana gṛhē, samasta dēvatā brāhmaṇa, harihara gurucharaṇa sannithau, asmin, vartamāna, vyāvahārika, chāndramāna, ... saṃvatsarē, ... ayanē, ... ṛtē, ... māsē, ... pakṣē, ... tithau, ... vāsarē, ... śubha nakṣatra, śubha yōga, śubha karaṇa, ēvaṅguṇa, viśēṣaṇa, viśiṣṭhāyāṃ, śubha tithau, śrīmān, ... gōtraḥ, ... nāmadhēyaḥ, ... gōtrasya, ... nāmadhēyōhaṃḥ prātaḥ/madhyāhnika/sāyaṃ sandhyām upāsiṣyē ॥

mārjanaḥ
ōṃ āpō̠hiṣṭhā ma̍yō̠bhuva̍ḥ । tā na̍ ū̠rjē da̍dhātana । ma̠hēraṇā̍ya̠ chakṣa̍sē । yō va̍ḥ śi̠vata̍mō̠ rasa̍ḥ । tasya̍ bhājayatē̠ ha na̠ḥ । u̠śa̠tīri̍va mā̠tara̍ḥ । tasmā̠ ara̍ṅga māma vaḥ । yasya̠ kṣayā̍ya̠ jinva̍tha । āpō̍ ja̠naya̍thā cha naḥ । (tai. ara. 4-42)

(iti śirasi mārjayēt)

(hastēna jalaṃ gṛhītvā)

prātaḥ kāla mantrāchamanaḥ
sūrya ścha, māmanyu ścha, manyupataya ścha, manyu̍kṛtē̠bhyaḥ । pāpēbhyō̍ rakṣa̠ntām । yadrātryā pāpa̍ makā̠rṣaṃ । manasā vāchā̍ ha̠stābhyāṃ । padbhyā mudarē̍ṇa śi̠ñchā । rātri̠ stada̍valu̠mpatu । yatkiñcha̍ duri̠taṃ mayi̍ । idamahaṃ mā mamṛ̍ta yō̠ nau । sūryē jyōtiṣi juhō̍mi svā̠hā̎ ॥ (tai. ara. 10. 24)

madhyāhna kāla mantrāchamanaḥ
āpa̍ḥ punantu pṛthi̠vīṃ pṛ̍thi̠vī pū̠tā pu̍nātu̠ māṃ । pu̠nantu̠ brahma̍ṇa̠spati̠ rbrahmā̍ pū̠tā pu̍nātu̠ māṃ । yaduchChi̍ṣṭa̠ mabhō̎jya̠ṃ yadvā̍ du̠śchari̍ta̠ṃ mama̍ । sarva̍ṃ punantu̠ mā māpō̍sa̠tāñcha̍ prati̠graha̠gg̠ svāhā̎ ॥ (tai. ara. pariśiṣṭaḥ 10. 30)

sāyaṅkāla mantrāchamanaḥ
agni ścha mā manyu ścha manyupataya ścha manyu̍kṛtēbhyaḥ । pāpēbhyō̍ rakṣa̠ntāṃ । yadahnā pāpa̍ makā̠rṣaṃ । manasā vāchā̍ hastā̠bhyāṃ । padbhyā mudarē̍ṇa śi̠ñchā । aha stada̍valu̠mpatu । ya tkiñcha̍ duri̠taṃ mayi̍ । ida mahaṃ mā mamṛ̍ta yō̠nau । satyē jyōtiṣi juhōmi svā̠hā ॥ (tai. ara. 10. 24)

(iti mantrēṇa jalaṃ pibēt)

āchamya (ōṃ kēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)

dvitīya mārjanaḥ
da̠dhi̠ krāvaṇṇō̍ akāriṣaṃ । ji̠ṣṇō raśva̍sya vā̠ji̍naḥ ।
su̠rabhinō̠ mukhā̍kara̠tpraṇa̠ āyūg̍ṃṣi tāriṣat ॥

(sūryapakṣē lōkayātrā nirvāhaka ityarthaḥ)

ōṃ āpō̠ hiṣṭhā ma̍yō̠bhuva̍ḥ । tā na̍ ū̠rjē da̍dhātana । ma̠hēraṇā̍ya̠ chakṣa̍sē । yō va̍ḥ śi̠vata̍mō̠ rasa̍ḥ । tasya̍ bhājayatē̠ ha na̠ḥ । u̠śa̠tīri̍va mā̠tara̍ḥ । tasmā̠ ara̍ṅga māma vaḥ । yasya̠ kṣayā̍ya̠ jinva̍tha । āpō̍ ja̠naya̍thā cha naḥ ॥ (tai. ara. 4. 42)

punaḥ mārjanaḥ
hira̍ṇyavarṇā̠ śśucha̍yaḥ pāva̠kāḥ yā su̍jā̠taḥ ka̠śyapō̠ yā svindra̍ḥ । a̠gniṃ yā garbha̍n-dadhi̠rē virū̍pā̠ stāna̠ āpa̠śśagg syō̠nā bha̍vantu । yā sā̠g̠ṃ rājā̠ varu̍ṇō̠ yāti̠ madhyē̍ satyānṛ̠tē a̍va̠paśya̠ṃ janā̍nāṃ । ma̠dhu̠ śchuta̠śśucha̍yō̠ yāḥ pā̍va̠kā stāna̠ āpa̠śśagg syō̠nā bha̍vantu । yāsā̎m dē̠vā di̠vi kṛ̠ṇvanti̍ bha̠kṣaṃ yā a̠ntari̍kṣē bahu̠thā bhava̍nti । yāḥ pṛ̍thi̠vīṃ paya̍sō̠ndanti̍ śśu̠krāstāna̠ āpa̠śagg syō̠nā bha̍vantu । yāḥ śi̠vēna̍ mā̠ chakṣu̍ṣā paśyatāpaśśi̠vayā̍ ta̠nu vōpa̍spṛśata̠ tvacha̍ mmē । sarvāg̍ṃ a̠gnīgṃ ra̍psu̠ṣadō̍ hu̠vē vō̠ mayi̠ varchō̠ bala̠ mōjō̠ nidha̍tta ॥ (tai. saṃ. 5. 6. 1)
(mārjanaṃ kuryāt)

aghamarṣaṇa mantraḥ pāpavimōchanaṃ

(hastēna jalamādāya niśśvasya vāmatō nikṣitapēt)
dru̠pa̠dā di̍va muñchatu । dru̠pa̠dā di̠vē nmu̍muchā̠naḥ ।
svi̠nna ssnā̠tvī malā̍ divaḥ । pū̠taṃ pavitrē̍ṇē̠ vājya̎m āpa̍ śśundantu̠ maina̍saḥ ॥ (tai. brā. 266)

āchamya (ōṃ kēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)
prāṇāyāmamya

laghusaṅkalpaḥ
pūrvōkta ēvaṅguṇa viśēṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau mamōpātta durita kṣayadvārā śrī paramēśvara muddisya śrī paramēśvara prītyarthaṃ prātassandhyāṅga yathā kālōchita arghyapradānaṃ kariṣyē ॥

prātaḥ kālārghya mantraṃ
ōṃ bhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇya̠ṃ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ 3 ॥

madhyāhnārghya mantraṃ
ōṃ ha̠g̠ṃ saśśu̍chi̠ṣa dvasu̍rantarikṣa̠sa ddōtā̍ vēdi̠ṣadati̍thi rdurōṇa̠sat । nṛ̠ṣa dva̍ra̠sa dṛ̍ta̠sa dvyō̍ma̠ sada̠bjā gō̠jā ṛ̍ta̠jā a̍dri̠jā ṛ̠tam-bṛ̠hat ॥ (tai. ara. 10. 4)

sāyaṃ kālārghya mantraṃ
ōṃ bhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇya̠ṃ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ōṃ bhūḥ । ōṃ bhuvaḥ । ōgṃ suvaḥ । ōṃ mahaḥ । ōṃ janaḥ । ōṃ tapaḥ । ōgṃ sa̠tyam । ōṃ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ōmāpō̠ jyōtī̠ rasō̠mṛta̠ṃ brahma̠ bhū-rbhuva̠-ssuva̠rōm ॥

(ityañjalitrayaṃ visṛjēt)

kālātikramaṇa prāyaśchittaṃ
āchamya...
pūrvōkta ēvaṅguṇa viśēṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau mamōpātta durita kṣayadvārā śrī paramēśvara muddisya śrī paramēśvara prītyarthaṃ kālātikrama dōṣaparihārārthaṃ chaturthā arghyapradānaṃ kariṣyē ॥

ōṃ bhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇya̠ṃ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ōṃ bhūḥ । ōṃ bhuvaḥ । ōgṃ suvaḥ । ōṃ mahaḥ । ōṃ janaḥ । ōṃ tapaḥ । ōgṃ sa̠tyam । ōṃ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ōmāpō̠ jyōtī̠ rasō̠mṛta̠ṃ brahma̠ bhū-rbhuva̠-ssuva̠rōm ॥
(iti jalaṃ visṛjēt)

sajala pradakṣiṇaṃ
ōṃ u̠dyanta̍masta̠ṃ yanta̍ mādi̠tya ma̍bhithyā̠ya nku̠rvan-brā̎hma̠ṇō vi̠dvān tsa̠kala̍m-bha̠drama̍śnutē̠ asāvā̍di̠tyō bra̠hmēti̠ ॥ brahmai̠va san-brahmā̠pyēti̠ ya ē̠vaṃ vēda ॥ asāvādityō brahma ॥ (tai. ara. 2. 2)

(ēvaṃ arghyatrayaṃ dadyāt kālātikramaṇē pūrvavat)
(paśchāt hastēna jalamādāya pradakṣiṇaṃ kuryāt)
(dvirāchamya prāṇāyāma trayaṃ kṛtvā)

āchamya (ōṃ kēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)

sandhyāṅga tarpaṇaṃ
prātaḥkāla tarpaṇaṃ
sandhyāṃ tarpayāmi, gāyatrīṃ tarpayāmi, brāhmīṃ tarpayāmi, nimṛjīṃ tarpayāmi ॥

madhyāhna tarpaṇaṃ
sandhyāṃ tarpayāmi, sāvitrīṃ tarpayāmi, raudrīṃ tarpayāmi, nimṛjīṃ tarpayāmi ॥

sāyaṅkāla tarpaṇaṃ
sandhyāṃ tarpayāmi, sarasvatīṃ tarpayāmi, vaiṣṇavīṃ tarpayāmi, nimṛjīṃ tarpayāmi ॥

(punarāchamanaṃ kuryāt)

gāyatrī avāhana
ōmityēkākṣa̍raṃ bra̠hma । agnirdēvatā brahma̍ ityā̠rṣam । gāyatraṃ Chandaṃ paramātma̍ṃ sarū̠pam । sāyujyaṃ vi̍niyō̠ga̠m ॥ (tai. ara. 10. 33)

āyā̍tu̠ vara̍dā dē̠vī̠ a̠kṣara̍ṃ brahma̠saṃmi̠tam । gā̠ya̠trī̎m Chanda̍sāṃ mā̠tēdaṃ bra̍hma ju̠ṣasva̍ mē । yadahnā̎t-kuru̍tē pā̠pa̠ṃ tadahnā̎t-prati̠muchya̍tē । yadrātriyā̎t-kuru̍tē pā̠pa̠ṃ tadrātriyā̎t-prati̠muchya̍tē । sarva̍ va̠rṇē ma̍hādē̠vi̠ sa̠ndhyāvi̍dyē sa̠rasva̍ti ॥

ōjō̍si̠ sahō̍si̠ bala̍masi̠ bhrājō̍si dē̠vānā̠ṃ dhāma̠nāmā̍si̠ viśva̍masi vi̠śvāyu̠-ssarva̍masi sa̠rvāyu-rabhibhūrōṃ । gāyatrī-māvā̍hayā̠mi̠ sāvitrī-māvā̍hayā̠mi̠ sarasvatī-māvā̍hayā̠mi̠ Chandarṣī-nāvā̍hayā̠mi̠ śriya-māvāha̍yā̠mi̠ gāyatriyā gāyatrī chChandō viśvāmitraṛṣi ssavitā dēvatāgnir-mukhaṃ brahmā śirō viṣṇur-hṛdayagṃ rudra-śśikhā pṛthivī yōniḥ prāṇāpāna vyānōdāna samānā saprāṇā śvētavarṇā sāṅkhyāyana sagōtrā gāyatrī chaturvigṃ śatyakṣarā tripadā̍ ṣaṭ-ku̠kṣi̠ḥ pañcha-śīrṣōpanayanē vi̍niyō̠ga̠ḥ । ōṃ bhūḥ । ōṃ bhuvaḥ । ōgṃ suvaḥ । ōṃ mahaḥ । ōṃ janaḥ । ōṃ tapaḥ । ōgṃ sa̠tyam । ōṃ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥ ōmāpō̠ jyōtī̠ rasō̠mṛta̠ṃ brahma̠ bhū-rbhuva̠-ssuva̠rōm ॥ (mahānārāyaṇa upaniṣat)

āchamya (ōṃ kēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)

japasaṅkalpaḥ
pūrvōkta ēvaṅguṇa viśēṣaṇa viśiṣṭhāyāṃ śubhatithau mamōpātta durita kṣayadvārā śrī paramēśvara muddisya śrī paramēśvara prītyarthaṃ sandhyāṅga yathāśakti gāyatrī mahāmantra japaṃ kariṣyē ॥

karanyāsaḥ
ōṃ tathsa̍vi̠tuḥ brahmātmanē aṅguṣṭābhyāṃ namaḥ ।
varē̎ṇyaṃ̠ viṣṇavātmanē tarjanībhyāṃ namaḥ ।
bhargō̍ dē̠vasya̍ rudrātmanē madhyamābhyāṃ namaḥ ।
dhīmahi satyātmanē anāmikābhyāṃ namaḥ ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ jñānātmanē kaniṣṭikābhyāṃ namaḥ ।
prachōdayā̎t sarvātmanē karatala karapṛṣṭābhyāṃ namaḥ ।

aṅganyāsaḥ
ōṃ tathsa̍vi̠tuḥ brahmātmanē hṛdayāya namaḥ ।
varē̎ṇyaṃ̠ viṣṇavātmanē śirasē svāhā ।
bhargō̍ dē̠vasya̍ rudrātmanē śikhāyai vaṣaṭ ।
dhīmahi satyātmanē kavachāya huṃ ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ jñānātmanē nētratrayāya vauṣaṭ ।
prachōdayā̎t sarvātmanē astrāyaphaṭ ।
ōṃ bhūrbhuva̠ssuva̠rōmiti digbhandhaḥ ।

dhyānam
muktāvidruma hēmanīla dhavaḻachchāyair-mukhai strīkṣaṇaiḥ ।
yuktāminduni baddha ratna makuṭāṃ tatvārtha varṇātmikāṃ ।
gāyatrīṃ varadābhayāṅkuśa kaśāśśubhraṅkapālaṅgadāṃ ।
śaṅkhañchakra madhāravinda yugaḻaṃ hastairvahantīṃ bhajē ॥

chaturviṃśati mudrā pradarśanaṃ
sumukhaṃ sampuṭiñchaiva vitataṃ vistṛtaṃ tathā ।
dvimukhaṃ trimukhañchaiva chatuḥ pañcha mukhaṃ tathā ।
ṣaṇmukhōthō mukhaṃ chaiva vyāpakāñjalikaṃ tathā ।
śakaṭaṃ yamapāśaṃ cha grathitaṃ sammukhōnmukhaṃ ।
pralambaṃ muṣṭikaṃ chaiva matsyaḥ kūrmō varāhakaṃ ।
siṃhākrāntaṃ mahākrāntaṃ mudgaraṃ pallavaṃ tathā ।

chaturviṃśati mudrā vai gāyatryāṃ supratiṣṭhitāḥ ।
itimudrā na jānāti gāyatrī niṣphalā bhavēt ॥

yō dēva ssavitāsmākaṃ dhiyō dharmādigōcharāḥ ।
prērayēttasya yadbhargasta dvarēṇya mupāsmahē ॥

gāyatrī mantraṃ
ōṃ bhūrbhuva̠ssuva̍ḥ ॥ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi ।
dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥

aṣṭamudrā pradarśanaṃ
surabhir-jñāna chakrē cha yōniḥ kūrmōtha paṅkajaṃ ।
liṅgaṃ niryāṇa mudrā chētyaṣṭa mudrāḥ prakīrtitāḥ ॥
ōṃ tatsad-brahmārpaṇamastu ।

āchamya (ōṃ kēśavāya svāhā, ... śrī kṛṣṇa parabrahmaṇē namō namaḥ)

dviḥ parimujya ।
sakṛdupa spṛśya ।
yatsavyaṃ pāṇiṃ ।
pādaṃ ।
prōkṣati śiraḥ ।
chakṣuṣī ।
nāsikē ।
śrōtrē ।
hṛdayamālabhya ।

prātaḥkāla sūryōpasthānaṃ
ōṃ mi̠trasya̍ cha̠rṣaṇī̠ dhṛta̠ śravō̍ dē̠vasya̍ sāna̠ siṃ । sa̠tyaṃ chi̠traśra̍ vastamaṃ । mi̠trō janān̍ yātayati prajā̠nan-mi̠trō dā̍dhāra pṛthi̠vī mu̠tadyāṃ । mi̠traḥ kṛ̠ṣṭī rani̍miṣā̠bhi cha̍ṣṭē sa̠tyāya̍ ha̠vyaṃ ghṛ̠tava̍dvidhēma । prasami̍ttra̠ martyō̍ astu̠ praya̍svā̠ nyasta̍ āditya̠ śikṣa̍ti vra̠tēna̍ । na ha̍nyatē̠ na jī̍yatē̠ tvōtō̠naina̠ magṃhō̍ aśnō̠ tyanti̍tō̠ na dū̠rāt ॥ (tai. saṃ. 3.4.11)

madhyāhna sūryōpasthānaṃ
ōṃ ā sa̠tyēna̠ raja̍sā̠ varta̍mānō nivē̠śa̍ya nna̠mṛta̠ṃ martya̍ñcha । hi̠raṇyayē̍na savi̠tā rathē̠nādē̠vō yā̍ti̠ bhuva̍nā ni̠paśyan̍ ॥

udva̠ya ntama̍sa̠ spari̠ paśya̍ntō̠ jyōti̠ rutta̍raṃ । dē̠van-dē̍va̠trā sūrya̠ maga̍nma jyōti̍ rutta̠maṃ ॥

udu̠tyaṃ jā̠tavē̍dasaṃ dē̠vaṃ va̍hanti kē̠tava̍ḥ । dṛ̠śē viśvā̍ ya̠ sūrya̎m ॥ chi̠traṃ dē̠vānā̠ muda̍gā̠ danī̍ka̠ṃ chakṣu̍r-mi̠trasya̠ varu̍ṇa syā̠gnēḥ । aprā̠ dyāvā̍ pṛthi̠vī anta̠ri̍kṣa̠gṃ sūrya̍ ā̠tmā jaga̍ta sta̠sthuṣa̍ścha ॥

tachchakṣu̍r-dē̠vahi̍taṃ pu̠rastā̎chchu̠kra mu̠chchara̍t । paśyē̍ma śa̠rada̍śśa̠taṃ jīvē̍ma śa̠rada̍śśa̠taṃ nandā̍ma śa̠rada̍śśa̠taṃ mōdā̍ma śa̠rada̍śśa̠taṃ bhavā̍ma śa̠rada̍śśa̠tagṃ śṛ̠ṇavā̍ma śa̠rada̍śśa̠taṃ pabra̍vāma śa̠rada̍śśa̠tamajī̍tāsyāma śa̠rada̍śśa̠taṃ jōkcha̠ sūrya̍ṃ dṛ̠ṣē ॥ ya uda̍gānmaha̠tōrṇavā̎ dvi̠bhrāja̍māna ssari̠rasya̠ madhyā̠thsamā̍ vṛṣa̠bhō lō̍hitā̠kṣasūryō̍ vipa̠śchinmana̍sā punātu ॥

sāyaṅkāla sūryōpasthānaṃ
ōṃ i̠mammē̍ varuṇa śṛdhī̠ hava̍ ma̠dyā cha̍ mṛḍaya । tvā ma̍va̠syu rācha̍kē ॥ tatvā̍ yāmi̠ brahma̍ṇā̠ vanda̍māna̠ sta dāśā̎stē̠ yaja̍mānō ha̠virbhi̍ḥ । ahē̍ḍamānō varuṇē̠ha bō̠dhyuru̍śa̠g̠ṃ samā̍na̠ āyu̠ḥ pramō̍ṣīḥ ॥

yachchiddhitē viśōyathā pradēva varuṇavrataṃ । minīmasidya vidyavi । yatkiñchēdaṃ varuṇadaivyē janēbhidrōha mmanuṣyāścharāmasi । achittē yattava dharmāyuyōpi mamāna stasmā dēnasō dēvarīriṣaḥ । kitavāsō yadriripurnadīvi yadvāghā satyamutayanna vidma । sarvātāviṣya śidhirēvadēvā thātēsyāma varuṇa priyāsaḥ ॥ (tai. saṃ. 1.1.1)

digdēvatā namaskāraḥ
(ētairnamaskāraṃ kuryāt)
ōṃ nama̠ḥ prāchyai̍ di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠ṃ prati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ōṃ namaḥ dakṣiṇāyai di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠ṃ prati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ōṃ namaḥ pratī̎chyai di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠ṃ prati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ōṃ namaḥ udī̎chyai di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠ṃ prati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ōṃ namaḥ ū̠rdhvāyai̍ di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠ṃ prati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ōṃ namōdha̍rāyai di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠ṃ prati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।
ōṃ namōvānta̠rāyai̍ di̠śē yāścha̍ dē̠vatā̍ ē̠tasyā̠ṃ prati̍vasantyē̠ tābhya̍ścha̠ nama̍ḥ ।

muni namaskāraḥ
namō gaṅgā yamunayōr-madhyē yē̍ vasa̠nti̠ tē mē prasannātmāna śchirañjīvitaṃ va̍rdhaya̠nti̠ namō gaṅgā yamunayōr-muni̍bhyaścha̠ namō namō gaṅgā yamunayōr-muni̍bhyaścha̠ na̍maḥ ॥

sandhyādēvatā namaskāraḥ
sandhyā̍yai̠ nama̍ḥ । sāvi̍tryai̠ nama̍ḥ । gāya̍tryai̠ nama̍ḥ । sara̍svatyai̠ nama̍ḥ । sarvā̍bhyō dē̠vatā̍bhyō̠ nama̍ḥ । dē̠vēbhyō̠ nama̍ḥ । ṛṣi̍bhyō̠ nama̍ḥ । muni̍bhyō̠ nama̍ḥ । guru̍bhyō̠ nama̍ḥ । pitṛ̍bhyō̠ nama̍ḥ । kāmōkārṣī̎ rnamō̠ namaḥ । manyu rakārṣī̎ rnamō̠ namaḥ । pṛthivyāpastē̠jō vāyu̍rākā̠śāt namaḥ ॥ (tai. ara. 2.18.52)

ōṃ namō bhagavatē vāsu̍dēvā̠ya । yā̠gṃ sadā̍ sarvabhūtā̠ni̠ cha̠rāṇi̍ sthāva̠rāṇi̍ cha । sā̠ya̠ṃ prā̠ta rna̍masya̠nti̠ sā̠ mā̠ sandhyā̍bhirakṣatu ॥

śivāya viṣṇurūpāya śivarūpāya viṣṇavē ।
śivasya hṛdayaṃ viṣṇurviṣṇōścha hṛdayaṃ śivaḥ ॥
yathā śivamayō viṣṇurēvaṃ viṣṇumayaḥ śivaḥ ।
yathāntaraṃ na paśyāmi tathā mē svastirāyuṣi ॥
namō brahmaṇya dēvāya gō brāhmaṇa hitāya cha ।
jagaddhitāya kṛṣṇāya gōvindāya namō namaḥ ॥

gāyatrī udvāsana (prasthānaṃ)
u̠ttamē̍ śikha̍rē jā̠tē̠ bhū̠myāṃ pa̍rvata̠mūrtha̍ni । brā̠hmaṇē̎bhyōbhya̍nu jñā̠tā̠ ga̠chchadē̍vi ya̠thāsu̍kham । stutō mayā varadā vē̍damā̠tā̠ prachōdayantī pavanē̎ dvijā̠tā । āyuḥ pṛthivyāṃ draviṇaṃ bra̍hmava̠rcha̠sa̠ṃ mahyaṃ datvā prajātuṃ bra̍hmalō̠kam ॥ (mahānārāyaṇa upaniṣat)

bhagavannamaskāraḥ
namōstvanantāya sahasramūrtayē sahasra pādākṣi śirōru bāhavē ।
sahasra nāmnē puruṣāya śāśvatē sahasrakōṭī yuga dhāriṇē namaḥ ॥

bhūmyākāśābhi vandanaṃ
i̠daṃ dyā̍vā pṛthi̠vī sa̠tyama̍stu̠ । pita̠r-mātaryadi̠ hōpa̍ bṛ̠vēvā̎m ।
bhū̠taṃ dē̠vānā̍ mavamē avō̍bhiḥ । vidyā mē̠ṣaṃ vṛ̠jina̍ṃ jī̠radā̍num ॥

ākāśāt-patitaṃ tōyaṃ yathā gachChati sāgaraṃ ।
sarvadēva namaskāraḥ kēśavaṃ pratigachChati ॥
śrī kēśavaṃ pratigachChatyōnnama iti ।

sarvavēdēṣu yatpuṇyaṃ । sarvatīrthēṣu yatphalaṃ ।
tatphalaṃ puruṣa āpnōti stutvādēvaṃ janārdhanam ॥
stutvādēvaṃ janārdhana ōṃ nama iti ॥
vāsanād-vāsudēvasya vāsitaṃ tē jayatrayaṃ ।
sarvabhūta nivāsōsi śrīvāsudēva namōstutē ॥
śrī vāsudēva namōstutē ōṃ nama iti ।

abhivādaḥ (pravara)
chatussāgara paryantaṃ gō brāhmaṇēbhyaḥ śubhaṃ bhavatu । ... pravarānvita ... gōtraḥ ... sūtraḥ ... śākhādhyāyī ... ahaṃ bhō abhivādayē ॥

īśvarārpaṇaṃ
kāyēna vāchā manasēndriyairvā । buddhyātmanā vā prakṛtē ssvabhāvāt ।
karōmi yadyat-sakalaṃ parasmai śrīmannārāyaṇāyēti samarpayāmi ॥
hariḥ ōṃ tatsat । tatsarvaṃ śrī paramēśvarārpaṇamastu ।

நித்ய ஸன்த்4யா வன்த3னம்


ஶரீர ஶுத்3தி4
அபவித்ர: பவித்ரோ வா ஸர்வாவஸ்தா2ம்᳚ க3தோபிவா ।
ய: ஸ்மரேத் புண்ட3ரீகாக்ஷம் ஸ பா3ஹ்யாப்4யன்தர ஶ்ஶுசி: ॥
புண்ட3ரீகாக்ஷ ! புண்ட3ரீகாக்ஷ ! புண்ட3ரீகாக்ஷாய நம: ।

ஆசமன:
ஓம் ஆசம்ய
ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா
ஓம் நாராயணாய ஸ்வாஹா
ஓம் மாத4வாய ஸ்வாஹா (இதி த்ரிராசம்ய)
ஓம் கோ3வின்தா3ய நம: (பாணீ மார்ஜயித்வா)
ஓம் விஷ்ணவே நம:
ஓம் மது4ஸூத3னாய நம: (ஓஷ்டௌ2 மார்ஜயித்வா)
ஓம் த்ரிவிக்ரமாய நம:
ஓம் வாமனாய நம: (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஶ்ரீத4ராய நம:
ஓம் ஹ்ருஷீகேஶாய நம: (வாமஹஸ்தெ ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் பத்3மனாபா4ய நம: (பாத3யோ: ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் தா3மோத3ராய நம: (ஶிரஸி ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் ஸங்கர்ஷணாய நம: (அங்கு3ல்தி3பி4ஶ்சிபு3கம் ஜலம் ப்ரோக்ஷ்ய)
ஓம் வாஸுதே3வாய நம:
ஓம் ப்ரத்3யும்னாய நம: (னாஸிகாம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் அனிருத்3தா4ய நம:
ஓம் புருஷோத்தமாய நம:
ஓம் அதோ4க்ஷஜாய நம:
ஓம் நாரஸிம்ஹாய நம: (னேத்ரே ஶ்ரோத்ரே ச ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் அச்யுதாய நம: (னாபி4ம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் ஜனார்த4னாய நம: (ஹ்ருத3யம் ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் உபேன்த்3ராய நம: (ஹஸ்தம் ஶிரஸி நிக்ஷிப்ய)
ஓம் ஹரயே நம:
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ணாய நம: (அம்ஸௌ ஸ்ப்ருஷ்ட்வா)
ஓம் ஶ்ரீக்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:

(ஏதான்யுச்சார்ய உப்யக்த ப்ரகாரம் க்ருதே அங்கா3னி ஶுத்3தா4னி ப4வேயு:)

பூ4தோச்சாடன
உத்திஷ்ட2ன்து । பூ4த பிஶாசா: । யே தே பூ4மிபா4ரகா: । யே தேஷாமவிரோதே4ன । ப்3ரஹ்மகர்ம ஸமாரபே4 । ஓம் பூ4ர்பு4வஸ்ஸுவ: ।
தை3வீ கா3யத்ரீ சன்த:3 ப்ராணாயாமே வினியோக:3

(ப்ராணாயாமம் க்ருத்வா கும்ப4கே இமம் கா3யத்ரீ மன்த்ரமுச்ச2ரேத்)

ப்ராணாயாம:
ஓம் பூ4: । ஓம் பு4வ: । ஓக்3ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்3ம் ஸ॒த்யம் ।
ஓம் தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥
ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4-ர்பு4வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (தை. அர. 1௦-27)

ஸங்கல்ப:
மமோபாத்த, து3ரித க்ஷயத்3வாரா, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்3தி3ஸ்ய, ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த2ம், ஶுபே4, ஶோப4னே, அப்4யுத3ய முஹூர்தே, ஶ்ரீ மஹாவிஷ்ணோ ராஜ்ஞயா, ப்ரவர்த மானஸ்ய, அத்3ய ப்3ரஹ்மண:, த்3விதீய பரார்தே2, ஶ்வேதவராஹ கல்பே, வைவஶ்வத மன்வன்தரே, கலியுகே3, ப்ரத2ம பாதே3, (பா4ரத தே3ஶ: - ஜம்பூ3 த்3வீபே, ப4ரத வர்ஷே, ப4ரத க2ண்டே3, மேரோ: த3க்ஷிண/உத்தர தி3க்3பா4கே3; அமேரிகா - க்ரௌஞ்ச த்3வீபே, ரமணக வர்ஷே, ஐன்த்3ரிக க2ண்டே3, ஸப்த ஸமுத்3ரான்தரே, கபிலாரண்யே), ஶோப4ன க்3ருஹே, ஸமஸ்த தே3வதா ப்3ராஹ்மண, ஹரிஹர கு3ருசரண ஸன்னிதௌ2, அஸ்மின், வர்தமான, வ்யாவஹாரிக, சான்த்3ரமான, ... ஸம்வத்ஸரே, ... அயனே, ... ருதே, ... மாஸே, ... பக்ஷே, ... திதௌ2, ... வாஸரே, ... ஶுப4 நக்ஷத்ர, ஶுப4 யோக,3 ஶுப4 கரண, ஏவங்கு3ண, விஶேஷண, விஶிஷ்டா2யாம், ஶுப4 திதௌ2, ஶ்ரீமான், ... கோ3த்ர:, ... நாமதே4ய:, ... கோ3த்ரஸ்ய, ... நாமதே4யோஹம: ப்ராத:/மத்4யாஹ்னிக/ஸாயம் ஸன்த்4யாம் உபாஸிஷ்யே ॥

மார்ஜன:
ஓம் ஆபோ॒ஹிஷ்டா2 ம॑யோ॒பு4வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑3தா4தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா4ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க3 மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த2 । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா2 ச ந: । (தை. அர. 4-42)

(இதி ஶிரஸி மார்ஜயேத்)

(ஹஸ்தேன ஜலம் க்3ருஹீத்வா)

ப்ராத: கால மன்த்ராசமன:
ஸூர்ய ஶ்ச, மாமன்யு ஶ்ச, மன்யுபதய ஶ்ச, மன்யு॑க்ருதே॒ப்4ய: । பாபேப்4யோ॑ ரக்ஷ॒ன்தாம் । யத்3ராத்ர்யா பாப॑ மகா॒ர்ஷம் । மனஸா வாசா॑ ஹ॒ஸ்தாப்4யாம் । பத்3ப்4யா முத3ரே॑ண ஶி॒ஞ்சா । ராத்ரி॒ ஸ்தத॑3வலு॒ம்பது । யத்கிஞ்ச॑ து3ரி॒தம் மயி॑ । இத3மஹம் மா மம்ரு॑த யோ॒ நௌ । ஸூர்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோ॑மி ஸ்வா॒ஹா᳚ ॥ (தை. அர. 1௦. 24)

மத்4யாஹ்ன கால மன்த்ராசமன:
ஆப:॑ புனந்து ப்ருதி॒2வீம் ப்ரு॑தி॒2வீ பூ॒தா பு॑னாது॒ மாம் । பு॒னந்து॒ ப்3ரஹ்ம॑ண॒ஸ்பதி॒ ர்ப்3ரஹ்மா॑ பூ॒தா பு॑னாது॒ மாம் । யது3ச்சி॑2ஷ்ட॒ மபோ᳚4ஜ்யம்॒ யத்3வா॑ து॒3ஶ்சரி॑தம்॒ மம॑ । ஸர்வம்॑ புனந்து॒ மா மாபோ॑ஸ॒தாஞ்ச॑ ப்ரதி॒க்3ரஹ॒க்3க்॒3 ஸ்வாஹா᳚ ॥ (தை. அர. பரிஶிஷ்ட: 1௦. 3௦)

ஸாயங்கால மன்த்ராசமன:
அக்3னி ஶ்ச மா மன்யு ஶ்ச மன்யுபதய ஶ்ச மன்யு॑க்ருதேப்4ய: । பாபேப்4யோ॑ ரக்ஷ॒ன்தாம் । யத3ஹ்னா பாப॑ மகா॒ர்ஷம் । மனஸா வாசா॑ ஹஸ்தா॒ப்4யாம் । பத்3ப்4யா முத3ரே॑ண ஶி॒ஞ்சா । அஹ ஸ்தத॑3வலு॒ம்பது । ய த்கிஞ்ச॑ து3ரி॒தம் மயி॑ । இத3 மஹம் மா மம்ரு॑த யோ॒னௌ । ஸத்யே ஜ்யோதிஷி ஜுஹோமி ஸ்வா॒ஹா ॥ (தை. அர. 1௦. 24)

(இதி மன்த்ரேண ஜலம் பிபே3த்)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)

த்3விதீய மார்ஜன:
த॒3தி॒4 க்ராவண்ணோ॑ அகாரிஷம் । ஜி॒ஷ்ணோ ரஶ்வ॑ஸ்ய வா॒ஜி॑ன: ।
ஸு॒ரபி4னோ॒ முகா॑2கர॒த்ப்ரண॒ ஆயூக்3ம்॑ஷி தாரிஷத் ॥

(ஸூர்யபக்ஷே லோகயாத்ரா நிர்வாஹக இத்யர்த:2)

ஓம் ஆபோ॒ ஹிஷ்டா2 ம॑யோ॒பு4வ:॑ । தா ந॑ ஊ॒ர்ஜே த॑3தா4தன । ம॒ஹேரணா॑ய॒ சக்ஷ॑ஸே । யோ வ:॑ ஶி॒வத॑மோ॒ ரஸ:॑ । தஸ்ய॑ பா4ஜயதே॒ ஹ ந:॒ । உ॒ஶ॒தீரி॑வ மா॒தர:॑ । தஸ்மா॒ அர॑ங்க3 மாம வ: । யஸ்ய॒ க்ஷயா॑ய॒ ஜின்வ॑த2 । ஆபோ॑ ஜ॒னய॑தா2 ச ந: ॥ (தை. அர. 4. 42)

புன: மார்ஜன:
ஹிர॑ண்யவர்ணா॒ ஶ்ஶுச॑ய: பாவ॒கா: யா ஸு॑ஜா॒த: க॒ஶ்யபோ॒ யா ஸ்வின்த்3ர:॑ । அ॒க்3னிம் யா க3ர்ப॑4ன்-த3தி॒4ரே விரூ॑பா॒ ஸ்தான॒ ஆப॒ஶ்ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து । யா ஸா॒க்3ம்॒ ராஜா॒ வரு॑ணோ॒ யாதி॒ மத்4யே॑ ஸத்யான்ரு॒தே அ॑வ॒பஶ்யம்॒ ஜனா॑னாம் । ம॒து॒4 ஶ்சுத॒ஶ்ஶுச॑யோ॒ யா: பா॑வ॒கா ஸ்தான॒ ஆப॒ஶ்ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து । யாஸாம்᳚ தே॒3வா தி॒3வி க்ரு॒ண்வன்தி॑ ப॒4க்ஷம் யா அ॒ன்தரி॑க்ஷே ப3ஹு॒தா2 ப4வ॑ன்தி । யா: ப்ரு॑தி॒2வீம் பய॑ஸோ॒ன்த3ன்தி॑ ஶ்ஶு॒க்ராஸ்தான॒ ஆப॒ஶக்3க்3 ஸ்யோ॒னா ப॑4வன்து । யா: ஶி॒வேன॑ மா॒ சக்ஷு॑ஷா பஶ்யதாபஶ்ஶி॒வயா॑ த॒னு வோப॑ஸ்ப்ருஶத॒ த்வச॑ ம்மே । ஸர்வாக்3ம்॑ அ॒க்3னீக்3ம் ர॑ப்ஸு॒ஷதோ॑3 ஹு॒வே வோ॒ மயி॒ வர்சோ॒ ப3ல॒ மோஜோ॒ நித॑4த்த ॥ (தை. ஸம். 5. 6. 1)
(மார்ஜனம் குர்யாத்)

அக4மர்ஷண மன்த்ர: பாபவிமோசனம்

(ஹஸ்தேன ஜலமாதா3ய நிஶ்ஶ்வஸ்ய வாமதோ நிக்ஷிதபேத்)
த்3ரு॒ப॒தா3 தி॑3வ முஞ்சது । த்3ரு॒ப॒தா3 தி॒3வே ந்மு॑முசா॒ன: ।
ஸ்வி॒ன்ன ஸ்ஸ்னா॒த்வீ மலா॑ தி3வ: । பூ॒தம் பவித்ரே॑ணே॒ வாஜ்யம்᳚ ஆப॑ ஶ்ஶுன்த3ன்து॒ மைன॑ஸ: ॥ (தை. ப்3ரா. 266)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)
ப்ராணாயாமம்ய

லகு4ஸங்கல்ப:
பூர்வோக்த ஏவங்கு3ண விஶேஷண விஶிஷ்டா2யாம் ஶுப4திதௌ2 மமோபாத்த து3ரித க்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்3தி3ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த2ம் ப்ராதஸ்ஸன்த்4யாங்க3 யதா2 காலோசித அர்க்4யப்ரதா3னம் கரிஷ்யே ॥

ப்ராத: காலார்க்4ய மன்த்ரம்
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ 3 ॥

மத்4யாஹ்னார்க்4ய மன்த்ரம்
ஓம் ஹ॒க்3ம்॒ ஸஶ்ஶு॑சி॒ஷ த்3வஸு॑ரன்தரிக்ஷ॒ஸ த்3தோ3தா॑ வேதி॒3ஷத3தி॑தி2 ர்து3ரோண॒ஸத் । ந்ரு॒ஷ த்3வ॑ர॒ஸ த்3ரு॑த॒ஸ த்3வ்யோ॑ம॒ ஸத॒3ப்3ஜா கோ॒3ஜா ரு॑த॒ஜா அ॑த்3ரி॒ஜா ரு॒தம்-ப்3ரு॒ஹத் ॥ (தை. அர. 1௦. 4)

ஸாயம் காலார்க்4ய மன்த்ரம்
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓம் பூ4: । ஓம் பு4வ: । ஓக்3ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்3ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4-ர்பு4வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥

(இத்யஞ்ஜலித்ரயம் விஸ்ருஜேத்)

காலாதிக்ரமண ப்ராயஶ்சித்தம்
ஆசம்ய...
பூர்வோக்த ஏவங்கு3ண விஶேஷண விஶிஷ்டா2யாம் ஶுப4திதௌ2 மமோபாத்த து3ரித க்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்3தி3ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த2ம் காலாதிக்ரம தோ3ஷபரிஹாரார்த2ம் சதுர்தா2 அர்க்4யப்ரதா3னம் கரிஷ்யே ॥

ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓம் பூ4: । ஓம் பு4வ: । ஓக்3ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்3ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4-ர்பு4வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥
(இதி ஜலம் விஸ்ருஜேத்)

ஸஜல ப்ரத3க்ஷிணம்
ஓம் உ॒த்3யன்த॑மஸ்தம்॒ யன்த॑ மாதி॒3த்ய ம॑பி4த்2யா॒ய ந்கு॒ர்வன்-ப்3ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்3வான் த்ஸ॒கல॑ம்-ப॒4த்3ரம॑ஶ்னுதே॒ அஸாவா॑தி॒3த்யோ ப்3ர॒ஹ்மேதி॒ ॥ ப்3ரஹ்மை॒வ ஸன்-ப்3ரஹ்மா॒ப்யேதி॒ ய ஏ॒வம் வேத3 ॥ அஸாவாதி3த்யோ ப்3ரஹ்ம ॥ (தை. அர. 2. 2)

(ஏவம் அர்க்4யத்ரயம் த3த்3யாத் காலாதிக்ரமணே பூர்வவத்)
(பஶ்சாத் ஹஸ்தேன ஜலமாதா3ய ப்ரத3க்ஷிணம் குர்யாத்)
(த்3விராசம்ய ப்ராணாயாம த்ரயம் க்ருத்வா)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஸன்த்4யாங்க3 தர்பணம்
ப்ராத:கால தர்பணம்
ஸன்த்4யாம் தர்பயாமி, கா3யத்ரீம் தர்பயாமி, ப்3ராஹ்மீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

மத்4யாஹ்ன தர்பணம்
ஸன்த்4யாம் தர்பயாமி, ஸாவித்ரீம் தர்பயாமி, ரௌத்3ரீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

ஸாயங்கால தர்பணம்
ஸன்த்4யாம் தர்பயாமி, ஸரஸ்வதீம் தர்பயாமி, வைஷ்ணவீம் தர்பயாமி, நிம்ருஜீம் தர்பயாமி ॥

(புனராசமனம் குர்யாத்)

கா3யத்ரீ அவாஹன
ஓமித்யேகாக்ஷ॑ரம் ப்3ர॒ஹ்ம । அக்3னிர்தே3வதா ப்3ரஹ்ம॑ இத்யா॒ர்ஷம் । கா3யத்ரம் ச2ன்த3ம் பரமாத்மம்॑ ஸரூ॒பம் । ஸாயுஜ்யம் வி॑னியோ॒க॒3ம் ॥ (தை. அர. 1௦. 33)

ஆயா॑து॒ வர॑தா3 தே॒3வீ॒ அ॒க்ஷரம்॑ ப்3ரஹ்ம॒ஸம்மி॒தம் । கா॒3ய॒த்ரீம்᳚ ச2ன்த॑3ஸாம் மா॒தேத3ம் ப்3ர॑ஹ்ம ஜு॒ஷஸ்வ॑ மே । யத3ஹ்னா᳚த்-குரு॑தே பா॒பம்॒ தத3ஹ்னா᳚த்-ப்ரதி॒முச்ய॑தே । யத்3ராத்ரியா᳚த்-குரு॑தே பா॒பம்॒ தத்3ராத்ரியா᳚த்-ப்ரதி॒முச்ய॑தே । ஸர்வ॑ வ॒ர்ணே ம॑ஹாதே॒3வி॒ ஸ॒ன்த்4யாவி॑த்3யே ஸ॒ரஸ்வ॑தி ॥

ஓஜோ॑ஸி॒ ஸஹோ॑ஸி॒ ப3ல॑மஸி॒ ப்4ராஜோ॑ஸி தே॒3வானாம்॒ தா4ம॒னாமா॑ஸி॒ விஶ்வ॑மஸி வி॒ஶ்வாயு॒-ஸ்ஸர்வ॑மஸி ஸ॒ர்வாயு-ரபி4பூ4ரோம் । கா3யத்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸாவித்ரீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ஸரஸ்வதீ-மாவா॑ஹயா॒மி॒ ச2ன்த3ர்ஷீ-னாவா॑ஹயா॒மி॒ ஶ்ரிய-மாவாஹ॑யா॒மி॒ கா3யத்ரியா கா3யத்ரீ ச்ச2ன்தோ3 விஶ்வாமித்ரருஷி ஸ்ஸவிதா தே3வதாக்3னிர்-முக2ம் ப்3ரஹ்மா ஶிரோ விஷ்ணுர்-ஹ்ருத3யக்3ம் ருத்3ர-ஶ்ஶிகா2 ப்ருதி2வீ யோனி: ப்ராணாபான வ்யானோதா3ன ஸமானா ஸப்ராணா ஶ்வேதவர்ணா ஸாங்க்3யாயன ஸகோ3த்ரா கா3யத்ரீ சதுர்விக்3ம் ஶத்யக்ஷரா த்ரிபதா॑3 ஷட்-கு॒க்ஷி:॒ பஞ்ச-ஶீர்ஷோபனயனே வி॑னியோ॒க:॒3 । ஓம் பூ4: । ஓம் பு4வ: । ஓக்3ம் ஸுவ: । ஓம் மஹ: । ஓம் ஜன: । ஓம் தப: । ஓக்3ம் ஸ॒த்யம் । ஓம் தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥ ஓமாபோ॒ ஜ்யோதீ॒ ரஸோ॒ம்ருதம்॒ ப்3ரஹ்ம॒ பூ4-ர்பு4வ॒-ஸ்ஸுவ॒ரோம் ॥ (மஹானாராயண உபனிஷத்)

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)

ஜபஸங்கல்ப:
பூர்வோக்த ஏவங்கு3ண விஶேஷண விஶிஷ்டா2யாம் ஶுப4திதௌ2 மமோபாத்த து3ரித க்ஷயத்3வாரா ஶ்ரீ பரமேஶ்வர முத்3தி3ஸ்ய ஶ்ரீ பரமேஶ்வர ப்ரீத்யர்த2ம் ஸன்த்4யாங்க3 யதா2ஶக்தி கா3யத்ரீ மஹாமன்த்ர ஜபம் கரிஷ்யே ॥

கரன்யாஸ:
ஓம் தத்2ஸ॑வி॒து: ப்3ரஹ்மாத்மனே அங்கு3ஷ்டாப்4யாம் நம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மனே தர்ஜனீப்4யாம் நம: ।
ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ ருத்3ராத்மனே மத்4யமாப்4யாம் நம: ।
தீ4மஹி ஸத்யாத்மனே அனாமிகாப்4யாம் நம: ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞானாத்மனே கனிஷ்டிகாப்4யாம் நம: ।
ப்ரசோத3யா᳚த் ஸர்வாத்மனே கரதல கரப்ருஷ்டாப்4யாம் நம: ।

அங்க3ன்யாஸ:
ஓம் தத்2ஸ॑வி॒து: ப்3ரஹ்மாத்மனே ஹ்ருத3யாய நம: ।
வரே᳚ண்யம்॒ விஷ்ணவாத்மனே ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ ருத்3ராத்மனே ஶிகா2யை வஷட் ।
தீ4மஹி ஸத்யாத்மனே கவசாய ஹும் ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ஜ்ஞானாத்மனே நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ப்ரசோத3யா᳚த் ஸர்வாத்மனே அஸ்த்ராயப2ட் ।
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ॒ரோமிதி தி3க்3ப4ன்த:4 ।

த்4யானம்
முக்தாவித்3ரும ஹேமனீல த4வல்த3ச்சாயைர்-முகை2 ஸ்த்ரீக்ஷணை: ।
யுக்தாமின்து3னி ப3த்3த4 ரத்ன மகுடாம் தத்வார்த2 வர்ணாத்மிகாம் ।
கா3யத்ரீம் வரதா3ப4யாங்குஶ கஶாஶ்ஶுப்4ரங்கபாலங்க3தா3ம் ।
ஶங்க2ஞ்சக்ர மதா4ரவின்த3 யுக3ல்த3ம் ஹஸ்தைர்வஹன்தீம் பஜ4ே ॥

சதுர்விம்ஶதி முத்3ரா ப்ரத3ர்ஶனம்
ஸுமுக2ம் ஸம்புடிஞ்சைவ விததம் விஸ்த்ருதம் ததா2 ।
த்3விமுக2ம் த்ரிமுக2ஞ்சைவ சது: பஞ்ச முக2ம் ததா2 ।
ஷண்முகோ2தோ2 முக2ம் சைவ வ்யாபகாஞ்ஜலிகம் ததா2 ।
ஶகடம் யமபாஶம் ச க்3ரதி2தம் ஸம்முகோ2ன்முக2ம் ।
ப்ரலம்ப3ம் முஷ்டிகம் சைவ மத்ஸ்ய: கூர்மோ வராஹகம் ।
ஸிம்ஹாக்ரான்தம் மஹாக்ரான்தம் முத்3க3ரம் பல்லவம் ததா2 ।

சதுர்விம்ஶதி முத்3ரா வை கா3யத்ர்யாம் ஸுப்ரதிஷ்டி2தா: ।
இதிமுத்3ரா ந ஜானாதி கா3யத்ரீ நிஷ்ப2லா ப4வேத் ॥

யோ தே3வ ஸ்ஸவிதாஸ்மாகம் தி4யோ த4ர்மாதி3கோ3சரா: ।
ப்ரேரயேத்தஸ்ய யத்3ப4ர்க3ஸ்த த்3வரேண்ய முபாஸ்மஹே ॥

கா3யத்ரீ மன்த்ரம்
ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॑ ॥ தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி ।
தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥

அஷ்டமுத்3ரா ப்ரத3ர்ஶனம்
ஸுரபி4ர்-ஜ்ஞான சக்ரே ச யோனி: கூர்மோத2 பங்கஜம் ।
லிங்க3ம் நிர்யாண முத்3ரா சேத்யஷ்ட முத்3ரா: ப்ரகீர்திதா: ॥
ஓம் தத்ஸத்3-ப்3ரஹ்மார்பணமஸ்து ।

ஆசம்ய (ஓம் கேஶவாய ஸ்வாஹா, ... ஶ்ரீ க்ருஷ்ண பரப்3ரஹ்மணே நமோ நம:)

த்3வி: பரிமுஜ்ய ।
ஸக்ருது3ப ஸ்ப்ருஶ்ய ।
யத்ஸவ்யம் பாணிம் ।
பாத3ம் ।
ப்ரோக்ஷதி ஶிர: ।
சக்ஷுஷீ ।
நாஸிகே ।
ஶ்ரோத்ரே ।
ஹ்ருத3யமாலப்4ய ।

ப்ராத:கால ஸூர்யோபஸ்தா2னம்
ஓம் மி॒த்ரஸ்ய॑ ச॒ர்ஷணீ॒ த்4ருத॒ ஶ்ரவோ॑ தே॒3வஸ்ய॑ ஸான॒ ஸிம் । ஸ॒த்யம் சி॒த்ரஶ்ர॑ வஸ்தமம் । மி॒த்ரோ ஜனான்॑ யாதயதி ப்ரஜா॒னந்-மி॒த்ரோ தா॑3தா4ர ப்ருதி॒2வீ மு॒தத்3யாம் । மி॒த்ர: க்ரு॒ஷ்டீ ரனி॑மிஷா॒பி4 ச॑ஷ்டே ஸ॒த்யாய॑ ஹ॒வ்யம் க்4ரு॒தவ॑த்3விதே4ம । ப்ரஸமி॑த்த்ர॒ மர்த்யோ॑ அஸ்து॒ ப்ரய॑ஸ்வா॒ ந்யஸ்த॑ ஆதி3த்ய॒ ஶிக்ஷ॑தி வ்ர॒தேன॑ । ந ஹ॑ன்யதே॒ ந ஜீ॑யதே॒ த்வோதோ॒னைன॒ மக்3ம்ஹோ॑ அஶ்னோ॒ த்யன்தி॑தோ॒ ந தூ॒3ராத் ॥ (தை. ஸம். 3.4.11)

மத்4யாஹ்ன ஸூர்யோபஸ்தா2னம்
ஓம் ஆ ஸ॒த்யேன॒ ரஜ॑ஸா॒ வர்த॑மானோ நிவே॒ஶ॑ய ந்ன॒ம்ருதம்॒ மர்த்ய॑ஞ்ச । ஹி॒ரண்யயே॑ன ஸவி॒தா ரதே॒2னாதே॒3வோ யா॑தி॒ பு4வ॑னா நி॒பஶ்யன்॑ ॥

உத்3வ॒ய ந்தம॑ஸ॒ ஸ்பரி॒ பஶ்ய॑ன்தோ॒ ஜ்யோதி॒ ருத்த॑ரம் । தே॒3வன்-தே॑3வ॒த்ரா ஸூர்ய॒ மக॑3ன்ம ஜ்யோதி॑ ருத்த॒மம் ॥

உது॒3த்யம் ஜா॒தவே॑த3ஸம் தே॒3வம் வ॑ஹன்தி கே॒தவ:॑ । த்3ரு॒ஶே விஶ்வா॑ ய॒ ஸூர்ய᳚ம் ॥ சி॒த்ரம் தே॒3வானா॒ முத॑3கா॒3 த3னீ॑கம்॒ சக்ஷு॑ர்-மி॒த்ரஸ்ய॒ வரு॑ண ஸ்யா॒க்3னே: । அப்ரா॒ த்3யாவா॑ ப்ருதி॒2வீ அன்த॒ரி॑க்ஷ॒க்3ம் ஸூர்ய॑ ஆ॒த்மா ஜக॑3த ஸ்த॒ஸ்து2ஷ॑ஶ்ச ॥

தச்சக்ஷு॑ர்-தே॒3வஹி॑தம் பு॒ரஸ்தா᳚ச்சு॒க்ர மு॒ச்சர॑த் । பஶ்யே॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ஜீவே॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் நன்தா॑3ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் மோதா॑3ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ப4வா॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தக்3ம் ஶ்ரு॒ணவா॑ம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் பப்3ர॑வாம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தமஜீ॑தாஸ்யாம ஶ॒ரத॑3ஶ்ஶ॒தம் ஜோக்ச॒ ஸூர்யம்॑ த்3ரு॒ஷே ॥ ய உத॑3கா3ன்மஹ॒தோர்ணவா᳚ த்3வி॒ப்4ராஜ॑மான ஸ்ஸரி॒ரஸ்ய॒ மத்4யா॒த்2ஸமா॑ வ்ருஷ॒போ4 லோ॑ஹிதா॒க்ஷஸூர்யோ॑ விப॒ஶ்சின்மன॑ஸா புனாது ॥

ஸாயங்கால ஸூர்யோபஸ்தா2னம்
ஓம் இ॒மம்மே॑ வருண ஶ்ருதீ॒4 ஹவ॑ ம॒த்3யா ச॑ ம்ருட3ய । த்வா ம॑வ॒ஸ்யு ராச॑கே ॥ தத்வா॑ யாமி॒ ப்3ரஹ்ம॑ணா॒ வன்த॑3மான॒ ஸ்த தா3ஶா᳚ஸ்தே॒ யஜ॑மானோ ஹ॒விர்பி॑4: । அஹே॑ட3மானோ வருணே॒ஹ போ॒3த்4யுரு॑ஶ॒க்3ம்॒ ஸமா॑ன॒ ஆயு:॒ ப்ரமோ॑ஷீ: ॥

யச்சித்3தி4தே விஶோயதா2 ப்ரதே3வ வருணவ்ரதம் । மினீமஸித்3ய வித்3யவி । யத்கிஞ்சேத3ம் வருணதை3வ்யே ஜனேபி4த்3ரோஹ ம்மனுஷ்யாஶ்சராமஸி । அசித்தே யத்தவ த4ர்மாயுயோபி மமான ஸ்தஸ்மா தே3னஸோ தே3வரீரிஷ: । கிதவாஸோ யத்3ரிரிபுர்னதீ3வி யத்3வாகா4 ஸத்யமுதயன்ன வித்3ம । ஸர்வாதாவிஷ்ய ஶிதி4ரேவதே3வா தா2தேஸ்யாம வருண ப்ரியாஸ: ॥ (தை. ஸம். 1.1.1)

தி3க்3தே3வதா நமஸ்கார:
(ஏதைர்னமஸ்காரம் குர்யாத்)
ஓம் நம:॒ ப்ராச்யை॑ தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம: த3க்ஷிணாயை தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம: ப்ரதீ᳚ச்யை தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம: உதீ᳚3ச்யை தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நம: ஊ॒ர்த்4வாயை॑ தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோத॑4ராயை தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।
ஓம் நமோவான்த॒ராயை॑ தி॒3ஶே யாஶ்ச॑ தே॒3வதா॑ ஏ॒தஸ்யாம்॒ ப்ரதி॑வஸன்த்யே॒ தாப்4ய॑ஶ்ச॒ நம:॑ ।

முனி நமஸ்கார:
நமோ க3ங்கா3 யமுனயோர்-மத்4யே யே॑ வஸ॒ன்தி॒ தே மே ப்ரஸன்னாத்மான ஶ்சிரஞ்ஜீவிதம் வ॑ர்த4ய॒ன்தி॒ நமோ க3ங்கா3 யமுனயோர்-முனி॑ப்4யஶ்ச॒ நமோ நமோ க3ங்கா3 யமுனயோர்-முனி॑ப்4யஶ்ச॒ ந॑ம: ॥

ஸன்த்4யாதே3வதா நமஸ்கார:
ஸன்த்4யா॑யை॒ நம:॑ । ஸாவி॑த்ர்யை॒ நம:॑ । கா3ய॑த்ர்யை॒ நம:॑ । ஸர॑ஸ்வத்யை॒ நம:॑ । ஸர்வா॑ப்4யோ தே॒3வதா॑ப்4யோ॒ நம:॑ । தே॒3வேப்4யோ॒ நம:॑ । ருஷி॑ப்4யோ॒ நம:॑ । முனி॑ப்4யோ॒ நம:॑ । கு3ரு॑ப்4யோ॒ நம:॑ । பித்ரு॑ப்4யோ॒ நம:॑ । காமோகார்ஷீ᳚ ர்னமோ॒ நம: । மன்யு ரகார்ஷீ᳚ ர்னமோ॒ நம: । ப்ருதி2வ்யாபஸ்தே॒ஜோ வாயு॑ராகா॒ஶாத் நம: ॥ (தை. அர. 2.18.52)

ஓம் நமோ ப4க3வதே வாஸு॑தே3வா॒ய । யா॒க்3ம் ஸதா॑3 ஸர்வபூ4தா॒னி॒ ச॒ராணி॑ ஸ்தா2வ॒ராணி॑ ச । ஸா॒யம்॒ ப்ரா॒த ர்ன॑மஸ்ய॒ன்தி॒ ஸா॒ மா॒ ஸன்த்4யா॑பி4ரக்ஷது ॥

ஶிவாய விஷ்ணுரூபாய ஶிவரூபாய விஷ்ணவே ।
ஶிவஸ்ய ஹ்ருத3யம் விஷ்ணுர்விஷ்ணோஶ்ச ஹ்ருத3யம் ஶிவ: ॥
யதா2 ஶிவமயோ விஷ்ணுரேவம் விஷ்ணுமய: ஶிவ: ।
யதா2ன்தரம் ந பஶ்யாமி ததா2 மே ஸ்வஸ்திராயுஷி ॥
நமோ ப்3ரஹ்மண்ய தே3வாய கோ3 ப்3ராஹ்மண ஹிதாய ச ।
ஜக3த்3தி4தாய க்ருஷ்ணாய கோ3வின்தா3ய நமோ நம: ॥

கா3யத்ரீ உத்3வாஸன (ப்ரஸ்தா2னம்)
உ॒த்தமே॑ ஶிக॑2ரே ஜா॒தே॒ பூ॒4ம்யாம் ப॑ர்வத॒மூர்த॑2னி । ப்3ரா॒ஹ்மணே᳚ப்4யோப்4ய॑னு ஜ்ஞா॒தா॒ க॒3ச்சதே॑3வி ய॒தா2ஸு॑க2ம் । ஸ்துதோ மயா வரதா3 வே॑த3மா॒தா॒ ப்ரசோத3யன்தீ பவனே᳚ த்3விஜா॒தா । ஆயு: ப்ருதி2வ்யாம் த்3ரவிணம் ப்3ர॑ஹ்மவ॒ர்ச॒ஸம்॒ மஹ்யம் த3த்வா ப்ரஜாதும் ப்3ர॑ஹ்மலோ॒கம் ॥ (மஹானாராயண உபனிஷத்)

ப4க3வன்னமஸ்கார:
நமோஸ்த்வனந்தாய ஸஹஸ்ரமூர்தயே ஸஹஸ்ர பாதா3க்ஷி ஶிரோரு பா3ஹவே ।
ஸஹஸ்ர நாம்னே புருஷாய ஶாஶ்வதே ஸஹஸ்ரகோடீ யுக3 தா4ரிணே நம: ॥

பூ4ம்யாகாஶாபி4 வன்த3னம்
இ॒த3ம் த்3யா॑வா ப்ருதி॒2வீ ஸ॒த்யம॑ஸ்து॒ । பித॒ர்-மாதர்யதி॒3 ஹோப॑ ப்3ரு॒வேவாம்᳚ ।
பூ॒4தம் தே॒3வானா॑ மவமே அவோ॑பி4: । வித்3யா மே॒ஷம் வ்ரு॒ஜினம்॑ ஜீ॒ரதா॑3னும் ॥

ஆகாஶாத்-பதிதம் தோயம் யதா2 க3ச்ச2தி ஸாக3ரம் ।
ஸர்வதே3வ நமஸ்கார: கேஶவம் ப்ரதிக3ச்ச2தி ॥
ஶ்ரீ கேஶவம் ப்ரதிக3ச்ச2த்யோன்னம இதி ।

ஸர்வவேதே3ஷு யத்புண்யம் । ஸர்வதீர்தே2ஷு யத்ப2லம் ।
தத்ப2லம் புருஷ ஆப்னோதி ஸ்துத்வாதே3வம் ஜனார்த4னம் ॥
ஸ்துத்வாதே3வம் ஜனார்த4ன ஓம் நம இதி ॥
வாஸனாத்3-வாஸுதே3வஸ்ய வாஸிதம் தே ஜயத்ரயம் ।
ஸர்வபூ4த நிவாஸோஸி ஶ்ரீவாஸுதே3வ நமோஸ்துதே ॥
ஶ்ரீ வாஸுதே3வ நமோஸ்துதே ஓம் நம இதி ।

அபி4வாத:3 (ப்ரவர)
சதுஸ்ஸாக3ர பர்யன்தம் கோ3 ப்3ராஹ்மணேப்4ய: ஶுப4ம் ப4வது । ... ப்ரவரான்வித ... கோ3த்ர: ... ஸூத்ர: ... ஶாகா2த்4யாயீ ... அஹம் போ4 அபி4வாத3யே ॥

ஈஶ்வரார்பணம்
காயேன வாசா மனஸேன்த்3ரியைர்வா । பு3த்3த்4யாத்மனா வா ப்ரக்ருதே ஸ்ஸ்வபா4வாத் ।
கரோமி யத்3யத்-ஸகலம் பரஸ்மை ஶ்ரீமன்னாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥
ஹரி: ஓம் தத்ஸத் । தத்ஸர்வம் ஶ்ரீ பரமேஶ்வரார்பணமஸ்து ।
 

ನಿತ್ಯ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಶರೀರ ಶುದ್ಧಿ
ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋ ವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ᳚ ಗತೋಽಪಿವಾ ।
ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಂ ಸ ಬಾಹ್ಯಾಭ್ಯಂತರ ಶ್ಶುಚಿಃ ॥
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ! ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ ।

ಆಚಮನಃ
ಓಂ ಆಚಮ್ಯ
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ (ಇತಿ ತ್ರಿರಾಚಮ್ಯ)
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ (ಪಾಣೀ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)
ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಸೂದನಾಯ ನಮಃ (ಓಷ್ಠೌ ಮಾರ್ಜಯಿತ್ವಾ)
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ (ವಾಮಹಸ್ತೆ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ (ಪಾದಯೋಃ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ (ಶಿರಸಿ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ (ಅಂಗುಳಿಭಿಶ್ಚಿಬುಕಂ ಜಲಂ ಪ್ರೋಕ್ಷ್ಯ)
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ (ನಾಸಿಕಾಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರಸಿಂಹಾಯ ನಮಃ (ನೇತ್ರೇ ಶ್ರೋತ್ರೇ ಚ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ (ನಾಭಿಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಜನಾರ್ಧನಾಯ ನಮಃ (ಹೃದಯಂ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ (ಹಸ್ತಂ ಶಿರಸಿ ನಿಕ್ಷಿಪ್ಯ)
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ (ಅಂಸೌ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ)
ಓಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ

(ಏತಾನ್ಯುಚ್ಚಾರ್ಯ ಉಪ್ಯಕ್ತ ಪ್ರಕಾರಂ ಕೃತೇ ಅಂಗಾನಿ ಶುದ್ಧಾನಿ ಭವೇಯುಃ)

ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನ
ಉತ್ತಿಷ್ಠಂತು । ಭೂತ ಪಿಶಾಚಾಃ । ಯೇ ತೇ ಭೂಮಿಭಾರಕಾಃ । ಯೇ ತೇಷಾಮವಿರೋಧೇನ । ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ಮ ಸಮಾರಭೇ । ಓಂ ಭೂರ್ಭುವಸ್ಸುವಃ ।
ದೈವೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಚಂದಃ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮೇ ವಿನಿಯೋಗಃ

(ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಂ ಕೃತ್ವಾ ಕುಂಭಕೇ ಇಮಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಮುಚ್ಛರೇತ್)

ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಃ
ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ।
ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥
ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10-27)

ಸಂಕಲ್ಪಃ
ಮಮೋಪಾತ್ತ, ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ, ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ, ಶುಭೇ, ಶೋಭನೇ, ಅಭ್ಯುದಯ ಮುಹೂರ್ತೇ, ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣೋ ರಾಜ್ಞಯಾ, ಪ್ರವರ್ತ ಮಾನಸ್ಯ, ಅದ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ, ದ್ವಿತೀಯ ಪರಾರ್ಥೇ, ಶ್ವೇತವರಾಹ ಕಲ್ಪೇ, ವೈವಶ್ವತ ಮನ್ವಂತರೇ, ಕಲಿಯುಗೇ, ಪ್ರಥಮ ಪಾದೇ, (ಭಾರತ ದೇಶಃ - ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪೇ, ಭರತ ವರ್ಷೇ, ಭರತ ಖಂಡೇ, ಮೇರೋಃ ದಕ್ಷಿಣ/ಉತ್ತರ ದಿಗ್ಭಾಗೇ; ಅಮೇರಿಕಾ - ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪೇ, ರಮಣಕ ವರ್ಷೇ, ಐಂದ್ರಿಕ ಖಂಡೇ, ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಾಂತರೇ, ಕಪಿಲಾರಣ್ಯೇ), ಶೋಭನ ಗೃಹೇ, ಸಮಸ್ತ ದೇವತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಹರಿಹರ ಗುರುಚರಣ ಸನ್ನಿಥೌ, ಅಸ್ಮಿನ್, ವರ್ತಮಾನ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ಚಾಂದ್ರಮಾನ, ... ಸಂವತ್ಸರೇ, ... ಅಯನೇ, ... ಋತೇ, ... ಮಾಸೇ, ... ಪಕ್ಷೇ, ... ತಿಥೌ, ... ವಾಸರೇ, ... ಶುಭ ನಕ್ಷತ್ರ, ಶುಭ ಯೋಗ, ಶುಭ ಕರಣ, ಏವಂಗುಣ, ವಿಶೇಷಣ, ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ, ಶುಭ ತಿಥೌ, ಶ್ರೀಮಾನ್, ... ಗೋತ್ರಃ, ... ನಾಮಧೇಯಃ, ... ಗೋತ್ರಸ್ಯ, ... ನಾಮಧೇಯೋಹಂಃ ಪ್ರಾತಃ/ಮಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ/ಸಾಯಂ ಸಂಧ್ಯಾಂ ಉಪಾಸಿಷ್ಯೇ ॥

ಮಾರ್ಜನಃ
ಓಂ ಆಪೋ॒ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॑ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸಃ॑ । ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರಂ॑ಗ ಮಾಮ ವಃ । ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ । (ತೈ. ಅರ. 4-42)

(ಇತಿ ಶಿರಸಿ ಮಾರ್ಜಯೇತ್)

(ಹಸ್ತೇನ ಜಲಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ)

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಸೂರ್ಯ ಶ್ಚ, ಮಾಮನ್ಯು ಶ್ಚ, ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ, ಮನ್ಯು॑ಕೃತೇ॒ಭ್ಯಃ । ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷಂ॒ತಾಂ । ಯದ್ರಾತ್ರ್ಯಾ ಪಾಪ॑ ಮಕಾ॒ರ್ಷಂ । ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹ॒ಸ್ತಾಭ್ಯಾಂ । ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ॑ಣ ಶಿಂ॒ಚಾ । ರಾತ್ರಿ॒ ಸ್ತದ॑ವಲುಂ॒ಪತು । ಯತ್ಕಿಂಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ । ಇದಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ॑ತ ಯೋ॒ ನೌ । ಸೂರ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋ॑ಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ᳚ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 24)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಆಪಃ॑ ಪುನಂತು ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀ ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು॒ ಮಾಂ । ಪು॒ನಂತು॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣ॒ಸ್ಪತಿ॒ ರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ॑ ಪೂ॒ತಾ ಪು॑ನಾತು॒ ಮಾಂ । ಯದುಚ್ಛಿ॑ಷ್ಟ॒ ಮಭೋ᳚ಜ್ಯಂ॒ ಯದ್ವಾ॑ ದು॒ಶ್ಚರಿ॑ತಂ॒ ಮಮ॑ । ಸರ್ವಂ॑ ಪುನಂತು॒ ಮಾ ಮಾಪೋ॑ಽಸ॒ತಾಂಚ॑ ಪ್ರತಿ॒ಗ್ರಹ॒ಗ್ಗ್॒ ಸ್ವಾಹಾ᳚ ॥ (ತೈ. ಅರ. ಪರಿಶಿಷ್ಟಃ 10. 30)

ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಂತ್ರಾಚಮನಃ
ಅಗ್ನಿ ಶ್ಚ ಮಾ ಮನ್ಯು ಶ್ಚ ಮನ್ಯುಪತಯ ಶ್ಚ ಮನ್ಯು॑ಕೃತೇಭ್ಯಃ । ಪಾಪೇಭ್ಯೋ॑ ರಕ್ಷಂ॒ತಾಂ । ಯದಹ್ನಾ ಪಾಪ॑ ಮಕಾ॒ರ್ಷಂ । ಮನಸಾ ವಾಚಾ॑ ಹಸ್ತಾ॒ಭ್ಯಾಂ । ಪದ್ಭ್ಯಾ ಮುದರೇ॑ಣ ಶಿಂ॒ಚಾ । ಅಹ ಸ್ತದ॑ವಲುಂ॒ಪತು । ಯ ತ್ಕಿಂಚ॑ ದುರಿ॒ತಂ ಮಯಿ॑ । ಇದ ಮಹಂ ಮಾ ಮಮೃ॑ತ ಯೋ॒ನೌ । ಸತ್ಯೇ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಜುಹೋಮಿ ಸ್ವಾ॒ಹಾ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 24)

(ಇತಿ ಮಂತ್ರೇಣ ಜಲಂ ಪಿಬೇತ್)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿತೀಯ ಮಾರ್ಜನಃ
ದ॒ಧಿ॒ ಕ್ರಾವಣ್ಣೋ॑ ಅಕಾರಿಷಂ । ಜಿ॒ಷ್ಣೋ ರಶ್ವ॑ಸ್ಯ ವಾ॒ಜಿ॑ನಃ ।
ಸು॒ರಭಿನೋ॒ ಮುಖಾ॑ಕರ॒ತ್ಪ್ರಣ॒ ಆಯೂಗ್ಂ॑ಷಿ ತಾರಿಷತ್ ॥

(ಸೂರ್ಯಪಕ್ಷೇ ಲೋಕಯಾತ್ರಾ ನಿರ್ವಾಹಕ ಇತ್ಯರ್ಥಃ)

ಓಂ ಆಪೋ॒ ಹಿಷ್ಠಾ ಮ॑ಯೋ॒ಭುವಃ॑ । ತಾ ನ॑ ಊ॒ರ್ಜೇ ದ॑ಧಾತನ । ಮ॒ಹೇರಣಾ॑ಯ॒ ಚಕ್ಷ॑ಸೇ । ಯೋ ವಃ॑ ಶಿ॒ವತ॑ಮೋ॒ ರಸಃ॑ । ತಸ್ಯ॑ ಭಾಜಯತೇ॒ ಹ ನಃ॒ । ಉ॒ಶ॒ತೀರಿ॑ವ ಮಾ॒ತರಃ॑ । ತಸ್ಮಾ॒ ಅರ॑ಂಗ ಮಾಮ ವಃ । ಯಸ್ಯ॒ ಕ್ಷಯಾ॑ಯ॒ ಜಿನ್ವ॑ಥ । ಆಪೋ॑ ಜ॒ನಯ॑ಥಾ ಚ ನಃ ॥ (ತೈ. ಅರ. 4. 42)

ಪುನಃ ಮಾರ್ಜನಃ
ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾ॒ ಶ್ಶುಚ॑ಯಃ ಪಾವ॒ಕಾಃ ಯಾ ಸು॑ಜಾ॒ತಃ ಕ॒ಶ್ಯಪೋ॒ ಯಾ ಸ್ವಿಂದ್ರಃ॑ । ಅ॒ಗ್ನಿಂ ಯಾ ಗರ್ಭ॑ನ್-ದಧಿ॒ರೇ ವಿರೂ॑ಪಾ॒ ಸ್ತಾನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾ ಸಾ॒ಗ್ಂ॒ ರಾಜಾ॒ ವರು॑ಣೋ॒ ಯಾತಿ॒ ಮಧ್ಯೇ॑ ಸತ್ಯಾನೃ॒ತೇ ಅ॑ವ॒ಪಶ್ಯಂ॒ ಜನಾ॑ನಾಂ । ಮ॒ಧು॒ ಶ್ಚುತ॒ಶ್ಶುಚ॑ಯೋ॒ ಯಾಃ ಪಾ॑ವ॒ಕಾ ಸ್ತಾನ॒ ಆಪ॒ಶ್ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾಸಾಂ᳚ ದೇ॒ವಾ ದಿ॒ವಿ ಕೃ॒ಣ್ವಂತಿ॑ ಭ॒ಕ್ಷಂ ಯಾ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ ಬಹು॒ಥಾ ಭವಂ॑ತಿ । ಯಾಃ ಪೃ॑ಥಿ॒ವೀಂ ಪಯ॑ಸೋಂ॒ದಂತಿ॑ ಶ್ಶು॒ಕ್ರಾಸ್ತಾನ॒ ಆಪ॒ಶಗ್ಗ್ ಸ್ಯೋ॒ನಾ ಭ॑ವಂತು । ಯಾಃ ಶಿ॒ವೇನ॑ ಮಾ॒ ಚಕ್ಷು॑ಷಾ ಪಶ್ಯತಾಪಶ್ಶಿ॒ವಯಾ॑ ತ॒ನು ವೋಪ॑ಸ್ಪೃಶತ॒ ತ್ವಚ॑ ಮ್ಮೇ । ಸರ್ವಾಗ್ಂ॑ ಅ॒ಗ್ನೀಗ್ಂ ರ॑ಪ್ಸು॒ಷದೋ॑ ಹು॒ವೇ ವೋ॒ ಮಯಿ॒ ವರ್ಚೋ॒ ಬಲ॒ ಮೋಜೋ॒ ನಿಧ॑ತ್ತ ॥ (ತೈ. ಸಂ. 5. 6. 1)
(ಮಾರ್ಜನಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

ಅಘಮರ್ಷಣ ಮಂತ್ರಃ ಪಾಪವಿಮೋಚನಂ

(ಹಸ್ತೇನ ಜಲಮಾದಾಯ ನಿಶ್ಶ್ವಸ್ಯ ವಾಮತೋ ನಿಕ್ಷಿತಪೇತ್)
ದ್ರು॒ಪ॒ದಾ ದಿ॑ವ ಮುಂಚತು । ದ್ರು॒ಪ॒ದಾ ದಿ॒ವೇ ನ್ಮು॑ಮುಚಾ॒ನಃ ।
ಸ್ವಿ॒ನ್ನ ಸ್ಸ್ನಾ॒ತ್ವೀ ಮಲಾ॑ ದಿವಃ । ಪೂ॒ತಂ ಪವಿತ್ರೇ॑ಣೇ॒ ವಾಜ್ಯಂ᳚ ಆಪ॑ ಶ್ಶುಂದಂತು॒ ಮೈನ॑ಸಃ ॥ (ತೈ. ಬ್ರಾ. 266)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)
ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಮ್ಯ

ಲಘುಸಂಕಲ್ಪಃ
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಪ್ರಾತಸ್ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾ ಕಾಲೋಚಿತ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ 3 ॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಹ॒ಗ್ಂ॒ ಸಶ್ಶು॑ಚಿ॒ಷ ದ್ವಸು॑ರಂತರಿಕ್ಷ॒ಸ ದ್ದೋತಾ॑ ವೇದಿ॒ಷದತಿ॑ಥಿ ರ್ದುರೋಣ॒ಸತ್ । ನೃ॒ಷ ದ್ವ॑ರ॒ಸ ದೃ॑ತ॒ಸ ದ್ವ್ಯೋ॑ಮ॒ ಸದ॒ಬ್ಜಾ ಗೋ॒ಜಾ ಋ॑ತ॒ಜಾ ಅ॑ದ್ರಿ॒ಜಾ ಋ॒ತಂ-ಬೃ॒ಹತ್ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 4)

ಸಾಯಂ ಕಾಲಾರ್ಘ್ಯ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ । ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥

(ಇತ್ಯಂಜಲಿತ್ರಯಂ ವಿಸೃಜೇತ್)

ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ
ಆಚಮ್ಯ...
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮ ದೋಷಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಚತುರ್ಥಾ ಅರ್ಘ್ಯಪ್ರದಾನಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ । ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥
(ಇತಿ ಜಲಂ ವಿಸೃಜೇತ್)

ಸಜಲ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ
ಓಂ ಉ॒ದ್ಯಂತ॑ಮಸ್ತಂ॒ ಯಂತ॑ ಮಾದಿ॒ತ್ಯ ಮ॑ಭಿಥ್ಯಾ॒ಯ ನ್ಕು॒ರ್ವನ್-ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣೋ ವಿ॒ದ್ವಾನ್ ತ್ಸ॒ಕಲಂ॑-ಭ॒ದ್ರಮ॑ಶ್ನುತೇ॒ ಅಸಾವಾ॑ದಿ॒ತ್ಯೋ ಬ್ರ॒ಹ್ಮೇತಿ॒ ॥ ಬ್ರಹ್ಮೈ॒ವ ಸನ್-ಬ್ರಹ್ಮಾ॒ಪ್ಯೇತಿ॒ ಯ ಏ॒ವಂ ವೇದ ॥ ಅಸಾವಾದಿತ್ಯೋ ಬ್ರಹ್ಮ ॥ (ತೈ. ಅರ. 2. 2)

(ಏವಂ ಅರ್ಘ್ಯತ್ರಯಂ ದದ್ಯಾತ್ ಕಾಲಾತಿಕ್ರಮಣೇ ಪೂರ್ವವತ್)
(ಪಶ್ಚಾತ್ ಹಸ್ತೇನ ಜಲಮಾದಾಯ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಕುರ್ಯಾತ್)
(ದ್ವಿರಾಚಮ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ತ್ರಯಂ ಕೃತ್ವಾ)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ತರ್ಪಣಂ
ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಗಾಯತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಬ್ರಾಹ್ಮೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸಾವಿತ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ರೌದ್ರೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ॥

ಸಾಯಂಕಾಲ ತರ್ಪಣಂ
ಸಂಧ್ಯಾಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ಸರಸ್ವತೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ವೈಷ್ಣವೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ, ನಿಮೃಜೀಂ ತರ್ಪಯಾಮಿ ॥

(ಪುನರಾಚಮನಂ ಕುರ್ಯಾತ್)

ಗಾಯತ್ರೀ ಅವಾಹನ
ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ । ಅಗ್ನಿರ್ದೇವತಾ ಬ್ರಹ್ಮ॑ ಇತ್ಯಾ॒ರ್ಷಂ । ಗಾಯತ್ರಂ ಛಂದಂ ಪರಮಾತ್ಮಂ॑ ಸರೂ॒ಪಂ । ಸಾಯುಜ್ಯಂ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಂ॒ ॥ (ತೈ. ಅರ. 10. 33)

ಆಯಾ॑ತು॒ ವರ॑ದಾ ದೇ॒ವೀ॒ ಅ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಬ್ರಹ್ಮ॒ಸಂಮಿ॒ತಂ । ಗಾ॒ಯ॒ತ್ರೀಂ᳚ ಛಂದ॑ಸಾಂ ಮಾ॒ತೇದಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮ ಜು॒ಷಸ್ವ॑ ಮೇ । ಯದಹ್ನಾ᳚ತ್-ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದಹ್ನಾ᳚ತ್-ಪ್ರತಿ॒ಮುಚ್ಯ॑ತೇ । ಯದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್-ಕುರು॑ತೇ ಪಾ॒ಪಂ॒ ತದ್ರಾತ್ರಿಯಾ᳚ತ್-ಪ್ರತಿ॒ಮುಚ್ಯ॑ತೇ । ಸರ್ವ॑ ವ॒ರ್ಣೇ ಮ॑ಹಾದೇ॒ವಿ॒ ಸಂ॒ಧ್ಯಾವಿ॑ದ್ಯೇ ಸ॒ರಸ್ವ॑ತಿ ॥

ಓಜೋ॑ಽಸಿ॒ ಸಹೋ॑ಽಸಿ॒ ಬಲ॑ಮಸಿ॒ ಭ್ರಾಜೋ॑ಽಸಿ ದೇ॒ವಾನಾಂ॒ ಧಾಮ॒ನಾಮಾ॑ಸಿ॒ ವಿಶ್ವ॑ಮಸಿ ವಿ॒ಶ್ವಾಯು॒-ಸ್ಸರ್ವ॑ಮಸಿ ಸ॒ರ್ವಾಯು-ರಭಿಭೂರೋಂ । ಗಾಯತ್ರೀ-ಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಸಾವಿತ್ರೀ-ಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಸರಸ್ವತೀ-ಮಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಛಂದರ್ಷೀ-ನಾವಾ॑ಹಯಾ॒ಮಿ॒ ಶ್ರಿಯ-ಮಾವಾಹ॑ಯಾ॒ಮಿ॒ ಗಾಯತ್ರಿಯಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚ್ಛಂದೋ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರಋಷಿ ಸ್ಸವಿತಾ ದೇವತಾಽಗ್ನಿರ್-ಮುಖಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಶಿರೋ ವಿಷ್ಣುರ್-ಹೃದಯಗ್ಂ ರುದ್ರ-ಶ್ಶಿಖಾ ಪೃಥಿವೀ ಯೋನಿಃ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾ ಸಪ್ರಾಣಾ ಶ್ವೇತವರ್ಣಾ ಸಾಂಖ್ಯಾಯನ ಸಗೋತ್ರಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಚತುರ್ವಿಗ್ಂ ಶತ್ಯಕ್ಷರಾ ತ್ರಿಪದಾ॑ ಷಟ್-ಕು॒ಕ್ಷಿಃ॒ ಪಂಚ-ಶೀರ್ಷೋಪನಯನೇ ವಿ॑ನಿಯೋ॒ಗಃ॒ । ಓಂ ಭೂಃ । ಓಂ ಭುವಃ । ಓಗ್ಂ ಸುವಃ । ಓಂ ಮಹಃ । ಓಂ ಜನಃ । ಓಂ ತಪಃ । ಓಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ । ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥ ಓಮಾಪೋ॒ ಜ್ಯೋತೀ॒ ರಸೋ॒ಽಮೃತಂ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಭೂ-ರ್ಭುವ॒-ಸ್ಸುವ॒ರೋಂ ॥ (ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್)

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ಜಪಸಂಕಲ್ಪಃ
ಪೂರ್ವೋಕ್ತ ಏವಂಗುಣ ವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಠಾಯಾಂ ಶುಭತಿಥೌ ಮಮೋಪಾತ್ತ ದುರಿತ ಕ್ಷಯದ್ವಾರಾ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಮುದ್ದಿಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಸಂಧ್ಯಾಂಗ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಜಪಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ॥

ಕರನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಅಂಗುಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ತರ್ಜನೀಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಮಧ್ಯಮಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಅನಾಮಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ಕನಿಷ್ಟಿಕಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।
ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಕರತಲ ಕರಪೃಷ್ಟಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ।

ಅಂಗನ್ಯಾಸಃ
ಓಂ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುಃ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮನೇ ಹೃದಯಾಯ ನಮಃ ।
ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವಿಷ್ಣವಾತ್ಮನೇ ಶಿರಸೇ ಸ್ವಾಹಾ ।
ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ರುದ್ರಾತ್ಮನೇ ಶಿಖಾಯೈ ವಷಟ್ ।
ಧೀಮಹಿ ಸತ್ಯಾತ್ಮನೇ ಕವಚಾಯ ಹುಂ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮನೇ ನೇತ್ರತ್ರಯಾಯ ವೌಷಟ್ ।
ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ಸರ್ವಾತ್ಮನೇ ಅಸ್ತ್ರಾಯಫಟ್ ।
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವ॒ರೋಮಿತಿ ದಿಗ್ಭಂಧಃ ।

ಧ್ಯಾನಂ
ಮುಕ್ತಾವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಳಚ್ಚಾಯೈರ್-ಮುಖೈ ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ ।
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದುನಿ ಬದ್ಧ ರತ್ನ ಮಕುಟಾಂ ತತ್ವಾರ್ಥ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂಕುಶ ಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಂಕಪಾಲಂಗದಾಂ ।
ಶಂಖಂಚಕ್ರ ಮಧಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ॥

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಂ
ಸುಮುಖಂ ಸಂಪುಟಿಂಚೈವ ವಿತತಂ ವಿಸ್ತೃತಂ ತಥಾ ।
ದ್ವಿಮುಖಂ ತ್ರಿಮುಖಂಚೈವ ಚತುಃ ಪಂಚ ಮುಖಂ ತಥಾ ।
ಷಣ್ಮುಖೋಽಥೋ ಮುಖಂ ಚೈವ ವ್ಯಾಪಕಾಂಜಲಿಕಂ ತಥಾ ।
ಶಕಟಂ ಯಮಪಾಶಂ ಚ ಗ್ರಥಿತಂ ಸಮ್ಮುಖೋನ್ಮುಖಂ ।
ಪ್ರಲಂಬಂ ಮುಷ್ಟಿಕಂ ಚೈವ ಮತ್ಸ್ಯಃ ಕೂರ್ಮೋ ವರಾಹಕಂ ।
ಸಿಂಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಂ ಮುದ್ಗರಂ ಪಲ್ಲವಂ ತಥಾ ।

ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಮುದ್ರಾ ವೈ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಂ ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಾಃ ।
ಇತಿಮುದ್ರಾ ನ ಜಾನಾತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ನಿಷ್ಫಲಾ ಭವೇತ್ ॥

ಯೋ ದೇವ ಸ್ಸವಿತಾಽಸ್ಮಾಕಂ ಧಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರಾಃ ।
ಪ್ರೇರಯೇತ್ತಸ್ಯ ಯದ್ಭರ್ಗಸ್ತ ದ್ವರೇಣ್ಯ ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂತ್ರಂ
ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॑ ॥ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಅಷ್ಟಮುದ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶನಂ
ಸುರಭಿರ್-ಜ್ಞಾನ ಚಕ್ರೇ ಚ ಯೋನಿಃ ಕೂರ್ಮೋಽಥ ಪಂಕಜಂ ।
ಲಿಂಗಂ ನಿರ್ಯಾಣ ಮುದ್ರಾ ಚೇತ್ಯಷ್ಟ ಮುದ್ರಾಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಾಃ ॥
ಓಂ ತತ್ಸದ್-ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

ಆಚಮ್ಯ (ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ, ... ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮೋ ನಮಃ)

ದ್ವಿಃ ಪರಿಮುಜ್ಯ ।
ಸಕೃದುಪ ಸ್ಪೃಶ್ಯ ।
ಯತ್ಸವ್ಯಂ ಪಾಣಿಂ ।
ಪಾದಂ ।
ಪ್ರೋಕ್ಷತಿ ಶಿರಃ ।
ಚಕ್ಷುಷೀ ।
ನಾಸಿಕೇ ।
ಶ್ರೋತ್ರೇ ।
ಹೃದಯಮಾಲಭ್ಯ ।

ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॑ ಚ॒ರ್ಷಣೀ॒ ಧೃತ॒ ಶ್ರವೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಸಾನ॒ ಸಿಂ । ಸ॒ತ್ಯಂ ಚಿ॒ತ್ರಶ್ರ॑ ವಸ್ತಮಂ । ಮಿ॒ತ್ರೋ ಜನಾನ್॑ ಯಾತಯತಿ ಪ್ರಜಾ॒ನನ್-ಮಿ॒ತ್ರೋ ದಾ॑ಧಾರ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಮು॒ತದ್ಯಾಂ । ಮಿ॒ತ್ರಃ ಕೃ॒ಷ್ಟೀ ರನಿ॑ಮಿಷಾ॒ಽಭಿ ಚ॑ಷ್ಟೇ ಸ॒ತ್ಯಾಯ॑ ಹ॒ವ್ಯಂ ಘೃ॒ತವ॑ದ್ವಿಧೇಮ । ಪ್ರಸಮಿ॑ತ್ತ್ರ॒ ಮರ್ತ್ಯೋ॑ ಅಸ್ತು॒ ಪ್ರಯ॑ಸ್ವಾ॒ ನ್ಯಸ್ತ॑ ಆದಿತ್ಯ॒ ಶಿಕ್ಷ॑ತಿ ವ್ರ॒ತೇನ॑ । ನ ಹ॑ನ್ಯತೇ॒ ನ ಜೀ॑ಯತೇ॒ ತ್ವೋತೋ॒ನೈನ॒ ಮಗ್ಂಹೋ॑ ಅಶ್ನೋ॒ ತ್ಯಂತಿ॑ತೋ॒ ನ ದೂ॒ರಾತ್ ॥ (ತೈ. ಸಂ. 3.4.11)

ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಆ ಸ॒ತ್ಯೇನ॒ ರಜ॑ಸಾ॒ ವರ್ತ॑ಮಾನೋ ನಿವೇ॒ಶ॑ಯ ನ್ನ॒ಮೃತಂ॒ ಮರ್ತ್ಯ॑ಂಚ । ಹಿ॒ರಣ್ಯಯೇ॑ನ ಸವಿ॒ತಾ ರಥೇ॒ನಾಽದೇ॒ವೋ ಯಾ॑ತಿ॒ ಭುವ॑ನಾ ನಿ॒ಪಶ್ಯನ್॑ ॥

ಉದ್ವ॒ಯ ಂತಮ॑ಸ॒ ಸ್ಪರಿ॒ ಪಶ್ಯ॑ಂತೋ॒ ಜ್ಯೋತಿ॒ ರುತ್ತ॑ರಂ । ದೇ॒ವನ್-ದೇ॑ವ॒ತ್ರಾ ಸೂರ್ಯ॒ ಮಗ॑ನ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ॑ ರುತ್ತ॒ಮಂ ॥

ಉದು॒ತ್ಯಂ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸಂ ದೇ॒ವಂ ವ॑ಹಂತಿ ಕೇ॒ತವಃ॑ । ದೃ॒ಶೇ ವಿಶ್ವಾ॑ ಯ॒ ಸೂರ್ಯಂ᳚ ॥ ಚಿ॒ತ್ರಂ ದೇ॒ವಾನಾ॒ ಮುದ॑ಗಾ॒ ದನೀ॑ಕಂ॒ ಚಕ್ಷು॑ರ್-ಮಿ॒ತ್ರಸ್ಯ॒ ವರು॑ಣ ಸ್ಯಾ॒ಗ್ನೇಃ । ಅಪ್ರಾ॒ ದ್ಯಾವಾ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಅಂತ॒ರಿ॑ಕ್ಷ॒ಗ್ಂ ಸೂರ್ಯ॑ ಆ॒ತ್ಮಾ ಜಗ॑ತ ಸ್ತ॒ಸ್ಥುಷ॑ಶ್ಚ ॥

ತಚ್ಚಕ್ಷು॑ರ್-ದೇ॒ವಹಿ॑ತಂ ಪು॒ರಸ್ತಾ᳚ಚ್ಚು॒ಕ್ರ ಮು॒ಚ್ಚರ॑ತ್ । ಪಶ್ಯೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೀವೇ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ನಂದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಮೋದಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಭವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಗ್ಂ ಶೃ॒ಣವಾ॑ಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಪಬ್ರ॑ವಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಮಜೀ॑ತಾಸ್ಯಾಮ ಶ॒ರದ॑ಶ್ಶ॒ತಂ ಜೋಕ್ಚ॒ ಸೂರ್ಯಂ॑ ದೃ॒ಷೇ ॥ ಯ ಉದ॑ಗಾನ್ಮಹ॒ತೋಽರ್ಣವಾ᳚ ದ್ವಿ॒ಭ್ರಾಜ॑ಮಾನ ಸ್ಸರಿ॒ರಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯಾ॒ಥ್ಸಮಾ॑ ವೃಷ॒ಭೋ ಲೋ॑ಹಿತಾ॒ಕ್ಷಸೂರ್ಯೋ॑ ವಿಪ॒ಶ್ಚಿನ್ಮನ॑ಸಾ ಪುನಾತು ॥

ಸಾಯಂಕಾಲ ಸೂರ್ಯೋಪಸ್ಥಾನಂ
ಓಂ ಇ॒ಮಮ್ಮೇ॑ ವರುಣ ಶೃಧೀ॒ ಹವ॑ ಮ॒ದ್ಯಾ ಚ॑ ಮೃಡಯ । ತ್ವಾ ಮ॑ವ॒ಸ್ಯು ರಾಚ॑ಕೇ ॥ ತತ್ವಾ॑ ಯಾಮಿ॒ ಬ್ರಹ್ಮ॑ಣಾ॒ ವಂದ॑ಮಾನ॒ ಸ್ತ ದಾಶಾ᳚ಸ್ತೇ॒ ಯಜ॑ಮಾನೋ ಹ॒ವಿರ್ಭಿಃ॑ । ಅಹೇ॑ಡಮಾನೋ ವರುಣೇ॒ಹ ಬೋ॒ಧ್ಯುರು॑ಶ॒ಗ್ಂ॒ ಸಮಾ॑ನ॒ ಆಯುಃ॒ ಪ್ರಮೋ॑ಷೀಃ ॥

ಯಚ್ಚಿದ್ಧಿತೇ ವಿಶೋಯಥಾ ಪ್ರದೇವ ವರುಣವ್ರತಂ । ಮಿನೀಮಸಿದ್ಯ ವಿದ್ಯವಿ । ಯತ್ಕಿಂಚೇದಂ ವರುಣದೈವ್ಯೇ ಜನೇಽಭಿದ್ರೋಹ ಮ್ಮನುಷ್ಯಾಶ್ಚರಾಮಸಿ । ಅಚಿತ್ತೇ ಯತ್ತವ ಧರ್ಮಾಯುಯೋಪಿ ಮಮಾನ ಸ್ತಸ್ಮಾ ದೇನಸೋ ದೇವರೀರಿಷಃ । ಕಿತವಾಸೋ ಯದ್ರಿರಿಪುರ್ನದೀವಿ ಯದ್ವಾಘಾ ಸತ್ಯಮುತಯನ್ನ ವಿದ್ಮ । ಸರ್ವಾತಾವಿಷ್ಯ ಶಿಧಿರೇವದೇವಾ ಥಾತೇಸ್ಯಾಮ ವರುಣ ಪ್ರಿಯಾಸಃ ॥ (ತೈ. ಸಂ. 1.1.1)

ದಿಗ್ದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ
(ಏತೈರ್ನಮಸ್ಕಾರಂ ಕುರ್ಯಾತ್)
ಓಂ ನಮಃ॒ ಪ್ರಾಚ್ಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮಃ ದಕ್ಷಿಣಾಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮಃ ಪ್ರತೀ᳚ಚ್ಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮಃ ಉದೀ᳚ಚ್ಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮಃ ಊ॒ರ್ಧ್ವಾಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮೋಽಧ॑ರಾಯೈ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।
ಓಂ ನಮೋಽವಾಂತ॒ರಾಯೈ॑ ದಿ॒ಶೇ ಯಾಶ್ಚ॑ ದೇ॒ವತಾ॑ ಏ॒ತಸ್ಯಾಂ॒ ಪ್ರತಿ॑ವಸಂತ್ಯೇ॒ ತಾಭ್ಯ॑ಶ್ಚ॒ ನಮಃ॑ ।

ಮುನಿ ನಮಸ್ಕಾರಃ
ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮಧ್ಯೇ ಯೇ॑ ವಸ॒ಂತಿ॒ ತೇ ಮೇ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮಾನ ಶ್ಚಿರಂಜೀವಿತಂ ವ॑ರ್ಧಯ॒ಂತಿ॒ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮುನಿ॑ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನಮೋ ನಮೋ ಗಂಗಾ ಯಮುನಯೋರ್-ಮುನಿ॑ಭ್ಯಶ್ಚ॒ ನ॑ಮಃ ॥

ಸಂಧ್ಯಾದೇವತಾ ನಮಸ್ಕಾರಃ
ಸಂಧ್ಯಾ॑ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಸಾವಿ॑ತ್ರ್ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಗಾಯ॑ತ್ರ್ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಸರ॑ಸ್ವತ್ಯೈ॒ ನಮಃ॑ । ಸರ್ವಾ॑ಭ್ಯೋ ದೇ॒ವತಾ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಋಷಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಮುನಿ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಗುರು॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಪಿತೃ॑ಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । ಕಾಮೋಽಕಾರ್ಷೀ᳚ ರ್ನಮೋ॒ ನಮಃ । ಮನ್ಯು ರಕಾರ್ಷೀ᳚ ರ್ನಮೋ॒ ನಮಃ । ಪೃಥಿವ್ಯಾಪಸ್ತೇ॒ಜೋ ವಾಯು॑ರಾಕಾ॒ಶಾತ್ ನಮಃ ॥ (ತೈ. ಅರ. 2.18.52)

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸು॑ದೇವಾ॒ಯ । ಯಾ॒ಗ್ಂ ಸದಾ॑ ಸರ್ವಭೂತಾ॒ನಿ॒ ಚ॒ರಾಣಿ॑ ಸ್ಥಾವ॒ರಾಣಿ॑ ಚ । ಸಾ॒ಯಂ॒ ಪ್ರಾ॒ತ ರ್ನ॑ಮಸ್ಯ॒ಂತಿ॒ ಸಾ॒ ಮಾ॒ ಸಂಧ್ಯಾ॑ಽಭಿರಕ್ಷತು ॥

ಶಿವಾಯ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾಯ ಶಿವರೂಪಾಯ ವಿಷ್ಣವೇ ।
ಶಿವಸ್ಯ ಹೃದಯಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚ ಹೃದಯಂ ಶಿವಃ ॥
ಯಥಾ ಶಿವಮಯೋ ವಿಷ್ಣುರೇವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಃ ಶಿವಃ ।
ಯಥಾಽಂತರಂ ನ ಪಶ್ಯಾಮಿ ತಥಾ ಮೇ ಸ್ವಸ್ತಿರಾಯುಷಿ ॥
ನಮೋ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಯ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತಾಯ ಚ ।
ಜಗದ್ಧಿತಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಉದ್ವಾಸನ (ಪ್ರಸ್ಥಾನಂ)
ಉ॒ತ್ತಮೇ॑ ಶಿಖ॑ರೇ ಜಾ॒ತೇ॒ ಭೂ॒ಮ್ಯಾಂ ಪ॑ರ್ವತ॒ಮೂರ್ಥ॑ನಿ । ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಣೇ᳚ಭ್ಯೋಽಭ್ಯ॑ನು ಜ್ಞಾ॒ತಾ॒ ಗ॒ಚ್ಚದೇ॑ವಿ ಯ॒ಥಾಸು॑ಖಂ । ಸ್ತುತೋ ಮಯಾ ವರದಾ ವೇ॑ದಮಾ॒ತಾ॒ ಪ್ರಚೋದಯಂತೀ ಪವನೇ᳚ ದ್ವಿಜಾ॒ತಾ । ಆಯುಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ದ್ರವಿಣಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮವ॒ರ್ಚ॒ಸಂ॒ ಮಹ್ಯಂ ದತ್ವಾ ಪ್ರಜಾತುಂ ಬ್ರ॑ಹ್ಮಲೋ॒ಕಂ ॥ (ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್)

ಭಗವನ್ನಮಸ್ಕಾರಃ
ನಮೋಽಸ್ತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರ ಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರು ಬಾಹವೇ ।
ಸಹಸ್ರ ನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ ಸಹಸ್ರಕೋಟೀ ಯುಗ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ ॥

ಭೂಮ್ಯಾಕಾಶಾಭಿ ವಂದನಂ
ಇ॒ದಂ ದ್ಯಾ॑ವಾ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಸ್ತು॒ । ಪಿತ॒ರ್-ಮಾತರ್ಯದಿ॒ ಹೋಪ॑ ಬೃ॒ವೇವಾಂ᳚ ।
ಭೂ॒ತಂ ದೇ॒ವಾನಾ॑ ಮವಮೇ ಅವೋ॑ಭಿಃ । ವಿದ್ಯಾ ಮೇ॒ಷಂ ವೃ॒ಜಿನಂ॑ ಜೀ॒ರದಾ॑ನುಂ ॥

ಆಕಾಶಾತ್-ಪತಿತಂ ತೋಯಂ ಯಥಾ ಗಚ್ಛತಿ ಸಾಗರಂ ।
ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರಃ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತಿ ॥
ಶ್ರೀ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿಗಚ್ಛತ್ಯೋನ್ನಮ ಇತಿ ।

ಸರ್ವವೇದೇಷು ಯತ್ಪುಣ್ಯಂ । ಸರ್ವತೀರ್ಥೇಷು ಯತ್ಫಲಂ ।
ತತ್ಫಲಂ ಪುರುಷ ಆಪ್ನೋತಿ ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನಂ ॥
ಸ್ತುತ್ವಾದೇವಂ ಜನಾರ್ಧನ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ॥
ವಾಸನಾದ್-ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಯತ್ರಯಂ ।
ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಽಸಿ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ॥
ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಽಸ್ತುತೇ ಓಂ ನಮ ಇತಿ ।

ಅಭಿವಾದಃ (ಪ್ರವರ)
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು । ... ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ... ಗೋತ್ರಃ ... ಸೂತ್ರಃ ... ಶಾಖಾಧ್ಯಾಯೀ ... ಅಹಂ ಭೋ ಅಭಿವಾದಯೇ ॥

ಈಶ್ವರಾರ್ಪಣಂ
ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ । ಬುದ್ಧ್ಯಾಽಽತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ಸ್ವಭಾವಾತ್ ।
ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್-ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ॥
ಹರಿಃ ಓಂ ತತ್ಸತ್ । ತತ್ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

നിത്യ സംധ്യാ വംദനമ്


ശരീര ശുദ്ധി
അപവിത്രഃ പവിത്രോ വാ സര്വാവസ്ഥാം᳚ ഗതോഽപിവാ ।
യഃ സ്മരേത് പുംഡരീകാക്ഷം സ ബാഹ്യാഭ്യംതര ശ്ശുചിഃ ॥
പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷ ! പുംഡരീകാക്ഷായ നമഃ ।

ആചമനഃ
ഓം ആചമ്യ
ഓം കേശവായ സ്വാഹാ
ഓം നാരായണായ സ്വാഹാ
ഓം മാധവായ സ്വാഹാ (ഇതി ത്രിരാചമ്യ)
ഓം ഗോവിംദായ നമഃ (പാണീ മാര്ജയിത്വാ)
ഓം വിഷ്ണവേ നമഃ
ഓം മധുസൂദനായ നമഃ (ഓഷ്ഠൌ മാര്ജയിത്വാ)
ഓം ത്രിവിക്രമായ നമഃ
ഓം വാമനായ നമഃ (ശിരസി ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം ശ്രീധരായ നമഃ
ഓം ഹൃഷീകേശായ നമഃ (വാമഹസ്തെ ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം പദ്മനാഭായ നമഃ (പാദയോഃ ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം ദാമോദരായ നമഃ (ശിരസി ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം സംകര്ഷണായ നമഃ (അംഗുളിഭിശ്ചിബുകം ജലം പ്രോക്ഷ്യ)
ഓം വാസുദേവായ നമഃ
ഓം പ്രദ്യുമ്നായ നമഃ (നാസികാം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം അനിരുദ്ധായ നമഃ
ഓം പുരുഷോത്തമായ നമഃ
ഓം അധോക്ഷജായ നമഃ
ഓം നാരസിംഹായ നമഃ (നേത്രേ ശ്രോത്രേ ച സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം അച്യുതായ നമഃ (നാഭിം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ജനാര്ധനായ നമഃ (ഹൃദയം സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ഉപേംദ്രായ നമഃ (ഹസ്തം ശിരസി നിക്ഷിപ്യ)
ഓം ഹരയേ നമഃ
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണായ നമഃ (അംസൌ സ്പൃഷ്ട്വാ)
ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ

(ഏതാന്യുച്ചാര്യ ഉപ്യക്ത പ്രകാരം കൃതേ അംഗാനി ശുദ്ധാനി ഭവേയുഃ)

ഭൂതോച്ചാടന
ഉത്തിഷ്ഠംതു । ഭൂത പിശാചാഃ । യേ തേ ഭൂമിഭാരകാഃ । യേ തേഷാമവിരോധേന । ബ്രഹ്മകര്മ സമാരഭേ । ഓം ഭൂര്ഭുവസ്സുവഃ ।
ദൈവീ ഗായത്രീ ചംദഃ പ്രാണായാമേ വിനിയോഗഃ

(പ്രാണായാമം കൃത്വാ കുംഭകേ ഇമം ഗായത്രീ മംത്രമുച്ഛരേത്)

പ്രാണായാമഃ
ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് ।
ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥
ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥ (തൈ. അര. 10-27)

സംകല്പഃ
മമോപാത്ത, ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ, ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ, ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം, ശുഭേ, ശോഭനേ, അഭ്യുദയ മുഹൂര്തേ, ശ്രീ മഹാവിഷ്ണോ രാജ്ഞയാ, പ്രവര്ത മാനസ്യ, അദ്യ ബ്രഹ്മണഃ, ദ്വിതീയ പരാര്ഥേ, ശ്വേതവരാഹ കല്പേ, വൈവശ്വത മന്വംതരേ, കലിയുഗേ, പ്രഥമ പാദേ, (ഭാരത ദേശഃ - ജംബൂ ദ്വീപേ, ഭരത വര്ഷേ, ഭരത ഖംഡേ, മേരോഃ ദക്ഷിണ/ഉത്തര ദിഗ്ഭാഗേ; അമേരികാ - ക്രൌംച ദ്വീപേ, രമണക വര്ഷേ, ഐംദ്രിക ഖംഡേ, സപ്ത സമുദ്രാംതരേ, കപിലാരണ്യേ), ശോഭന ഗൃഹേ, സമസ്ത ദേവതാ ബ്രാഹ്മണ, ഹരിഹര ഗുരുചരണ സന്നിഥൌ, അസ്മിന്, വര്തമാന, വ്യാവഹാരിക, ചാംദ്രമാന, ... സംവത്സരേ, ... അയനേ, ... ഋതേ, ... മാസേ, ... പക്ഷേ, ... തിഥൌ, ... വാസരേ, ... ശുഭ നക്ഷത്ര, ശുഭ യോഗ, ശുഭ കരണ, ഏവംഗുണ, വിശേഷണ, വിശിഷ്ഠായാം, ശുഭ തിഥൌ, ശ്രീമാന്, ... ഗോത്രഃ, ... നാമധേയഃ, ... ഗോത്രസ്യ, ... നാമധേയോഹംഃ പ്രാതഃ/മധ്യാഹ്നിക/സായം സംധ്യാമ് ഉപാസിഷ്യേ ॥

മാര്ജനഃ
ഓം ആപോ॒ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॑ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസഃ॑ । തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ശ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അരം॑ഗ മാമ വഃ । യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജിന്വ॑ഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ । (തൈ. അര. 4-42)

(ഇതി ശിരസി മാര്ജയേത്)

(ഹസ്തേന ജലം ഗൃഹീത്വാ)

പ്രാതഃ കാല മംത്രാചമനഃ
സൂര്യ ശ്ച, മാമന്യു ശ്ച, മന്യുപതയ ശ്ച, മന്യു॑കൃതേ॒ഭ്യഃ । പാപേഭ്യോ॑ രക്ഷം॒താമ് । യദ്രാത്ര്യാ പാപ॑ മകാ॒ര്ഷം । മനസാ വാചാ॑ ഹ॒സ്താഭ്യാം । പദ്ഭ്യാ മുദരേ॑ണ ശിം॒ചാ । രാത്രി॒ സ്തദ॑വലും॒പതു । യത്കിംച॑ ദുരി॒തം മയി॑ । ഇദമഹം മാ മമൃ॑ത യോ॒ നൌ । സൂര്യേ ജ്യോതിഷി ജുഹോ॑മി സ്വാ॒ഹാ᳚ ॥ (തൈ. അര. 10. 24)

മധ്യാഹ്ന കാല മംത്രാചമനഃ
ആപഃ॑ പുനംതു പൃഥി॒വീം പൃ॑ഥി॒വീ പൂ॒താ പു॑നാതു॒ മാം । പു॒നംതു॒ ബ്രഹ്മ॑ണ॒സ്പതി॒ ര്ബ്രഹ്മാ॑ പൂ॒താ പു॑നാതു॒ മാം । യദുച്ഛി॑ഷ്ട॒ മഭോ᳚ജ്യം॒ യദ്വാ॑ ദു॒ശ്ചരി॑തം॒ മമ॑ । സര്വം॑ പുനംതു॒ മാ മാപോ॑ഽസ॒താംച॑ പ്രതി॒ഗ്രഹ॒ഗ്ഗ്॒ സ്വാഹാ᳚ ॥ (തൈ. അര. പരിശിഷ്ടഃ 10. 30)

സായംകാല മംത്രാചമനഃ
അഗ്നി ശ്ച മാ മന്യു ശ്ച മന്യുപതയ ശ്ച മന്യു॑കൃതേഭ്യഃ । പാപേഭ്യോ॑ രക്ഷം॒താം । യദഹ്നാ പാപ॑ മകാ॒ര്ഷം । മനസാ വാചാ॑ ഹസ്താ॒ഭ്യാം । പദ്ഭ്യാ മുദരേ॑ണ ശിം॒ചാ । അഹ സ്തദ॑വലും॒പതു । യ ത്കിംച॑ ദുരി॒തം മയി॑ । ഇദ മഹം മാ മമൃ॑ത യോ॒നൌ । സത്യേ ജ്യോതിഷി ജുഹോമി സ്വാ॒ഹാ ॥ (തൈ. അര. 10. 24)

(ഇതി മംത്രേണ ജലം പിബേത്)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ദ്വിതീയ മാര്ജനഃ
ദ॒ധി॒ ക്രാവണ്ണോ॑ അകാരിഷം । ജി॒ഷ്ണോ രശ്വ॑സ്യ വാ॒ജി॑നഃ ।
സു॒രഭിനോ॒ മുഖാ॑കര॒ത്പ്രണ॒ ആയൂഗ്മ്॑ഷി താരിഷത് ॥

(സൂര്യപക്ഷേ ലോകയാത്രാ നിര്വാഹക ഇത്യര്ഥഃ)

ഓം ആപോ॒ ഹിഷ്ഠാ മ॑യോ॒ഭുവഃ॑ । താ ന॑ ഊ॒ര്ജേ ദ॑ധാതന । മ॒ഹേരണാ॑യ॒ ചക്ഷ॑സേ । യോ വഃ॑ ശി॒വത॑മോ॒ രസഃ॑ । തസ്യ॑ ഭാജയതേ॒ ഹ നഃ॒ । ഉ॒ശ॒തീരി॑വ മാ॒തരഃ॑ । തസ്മാ॒ അര॑ംഗ മാമ വഃ । യസ്യ॒ ക്ഷയാ॑യ॒ ജിന്വ॑ഥ । ആപോ॑ ജ॒നയ॑ഥാ ച നഃ ॥ (തൈ. അര. 4. 42)

പുനഃ മാര്ജനഃ
ഹിര॑ണ്യവര്ണാ॒ ശ്ശുച॑യഃ പാവ॒കാഃ യാ സു॑ജാ॒തഃ ക॒ശ്യപോ॒ യാ സ്വിംദ്രഃ॑ । അ॒ഗ്നിം യാ ഗര്ഭ॑ന്-ദധി॒രേ വിരൂ॑പാ॒ സ്താന॒ ആപ॒ശ്ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാ സാ॒ഗ്മ്॒ രാജാ॒ വരു॑ണോ॒ യാതി॒ മധ്യേ॑ സത്യാനൃ॒തേ അ॑വ॒പശ്യം॒ ജനാ॑നാം । മ॒ധു॒ ശ്ചുത॒ശ്ശുച॑യോ॒ യാഃ പാ॑വ॒കാ സ്താന॒ ആപ॒ശ്ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാസാം᳚ ദേ॒വാ ദി॒വി കൃ॒ണ്വംതി॑ ഭ॒ക്ഷം യാ അം॒തരി॑ക്ഷേ ബഹു॒ഥാ ഭവം॑തി । യാഃ പൃ॑ഥി॒വീം പയ॑സോം॒ദംതി॑ ശ്ശു॒ക്രാസ്താന॒ ആപ॒ശഗ്ഗ് സ്യോ॒നാ ഭ॑വംതു । യാഃ ശി॒വേന॑ മാ॒ ചക്ഷു॑ഷാ പശ്യതാപശ്ശി॒വയാ॑ ത॒നു വോപ॑സ്പൃശത॒ ത്വച॑ മ്മേ । സര്വാഗ്മ്॑ അ॒ഗ്നീഗ്മ് ര॑പ്സു॒ഷദോ॑ ഹു॒വേ വോ॒ മയി॒ വര്ചോ॒ ബല॒ മോജോ॒ നിധ॑ത്ത ॥ (തൈ. സം. 5. 6. 1)
(മാര്ജനം കുര്യാത്)

അഘമര്ഷണ മംത്രഃ പാപവിമോചനം

(ഹസ്തേന ജലമാദായ നിശ്ശ്വസ്യ വാമതോ നിക്ഷിതപേത്)
ദ്രു॒പ॒ദാ ദി॑വ മുംചതു । ദ്രു॒പ॒ദാ ദി॒വേ ന്മു॑മുചാ॒നഃ ।
സ്വി॒ന്ന സ്സ്നാ॒ത്വീ മലാ॑ ദിവഃ । പൂ॒തം പവിത്രേ॑ണേ॒ വാജ്യം᳚ ആപ॑ ശ്ശുംദംതു॒ മൈന॑സഃ ॥ (തൈ. ബ്രാ. 266)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)
പ്രാണായാമമ്യ

ലഘുസംകല്പഃ
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം പ്രാതസ്സംധ്യാംഗ യഥാ കാലോചിത അര്ഘ്യപ്രദാനം കരിഷ്യേ ॥

പ്രാതഃ കാലാര്ഘ്യ മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ 3 ॥

മധ്യാഹ്നാര്ഘ്യ മംത്രം
ഓം ഹ॒ഗ്മ്॒ സശ്ശു॑ചി॒ഷ ദ്വസു॑രംതരിക്ഷ॒സ ദ്ദോതാ॑ വേദി॒ഷദതി॑ഥി ര്ദുരോണ॒സത് । നൃ॒ഷ ദ്വ॑ര॒സ ദൃ॑ത॒സ ദ്വ്യോ॑മ॒ സദ॒ബ്ജാ ഗോ॒ജാ ഋ॑ത॒ജാ അ॑ദ്രി॒ജാ ഋ॒തമ്-ബൃ॒ഹത് ॥ (തൈ. അര. 10. 4)

സായം കാലാര്ഘ്യ മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് । ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥

(ഇത്യംജലിത്രയം വിസൃജേത്)

കാലാതിക്രമണ പ്രായശ്ചിത്തം
ആചമ്യ...
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം കാലാതിക്രമ ദോഷപരിഹാരാര്ഥം ചതുര്ഥാ അര്ഘ്യപ്രദാനം കരിഷ്യേ ॥

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് । ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥
(ഇതി ജലം വിസൃജേത്)

സജല പ്രദക്ഷിണം
ഓം ഉ॒ദ്യംത॑മസ്തം॒ യംത॑ മാദി॒ത്യ മ॑ഭിഥ്യാ॒യ ന്കു॒ര്വന്-ബ്രാ᳚ഹ്മ॒ണോ വി॒ദ്വാന് ത്സ॒കല॑മ്-ഭ॒ദ്രമ॑ശ്നുതേ॒ അസാവാ॑ദി॒ത്യോ ബ്ര॒ഹ്മേതി॒ ॥ ബ്രഹ്മൈ॒വ സന്-ബ്രഹ്മാ॒പ്യേതി॒ യ ഏ॒വം വേദ ॥ അസാവാദിത്യോ ബ്രഹ്മ ॥ (തൈ. അര. 2. 2)

(ഏവം അര്ഘ്യത്രയം ദദ്യാത് കാലാതിക്രമണേ പൂര്വവത്)
(പശ്ചാത് ഹസ്തേന ജലമാദായ പ്രദക്ഷിണം കുര്യാത്)
(ദ്വിരാചമ്യ പ്രാണായാമ ത്രയം കൃത്വാ)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

സംധ്യാംഗ തര്പണം
പ്രാതഃകാല തര്പണം
സംധ്യാം തര്പയാമി, ഗായത്രീം തര്പയാമി, ബ്രാഹ്മീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ॥

മധ്യാഹ്ന തര്പണം
സംധ്യാം തര്പയാമി, സാവിത്രീം തര്പയാമി, രൌദ്രീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ॥

സായംകാല തര്പണം
സംധ്യാം തര്പയാമി, സരസ്വതീം തര്പയാമി, വൈഷ്ണവീം തര്പയാമി, നിമൃജീം തര്പയാമി ॥

(പുനരാചമനം കുര്യാത്)

ഗായത്രീ അവാഹന
ഓമിത്യേകാക്ഷ॑രം ബ്ര॒ഹ്മ । അഗ്നിര്ദേവതാ ബ്രഹ്മ॑ ഇത്യാ॒ര്ഷമ് । ഗായത്രം ഛംദം പരമാത്മം॑ സരൂ॒പമ് । സായുജ്യം വി॑നിയോ॒ഗ॒മ് ॥ (തൈ. അര. 10. 33)

ആയാ॑തു॒ വര॑ദാ ദേ॒വീ॒ അ॒ക്ഷരം॑ ബ്രഹ്മ॒സംമി॒തമ് । ഗാ॒യ॒ത്രീം᳚ ഛംദ॑സാം മാ॒തേദം ബ്ര॑ഹ്മ ജു॒ഷസ്വ॑ മേ । യദഹ്നാ᳚ത്-കുരു॑തേ പാ॒പം॒ തദഹ്നാ᳚ത്-പ്രതി॒മുച്യ॑തേ । യദ്രാത്രിയാ᳚ത്-കുരു॑തേ പാ॒പം॒ തദ്രാത്രിയാ᳚ത്-പ്രതി॒മുച്യ॑തേ । സര്വ॑ വ॒ര്ണേ മ॑ഹാദേ॒വി॒ സം॒ധ്യാവി॑ദ്യേ സ॒രസ്വ॑തി ॥

ഓജോ॑ഽസി॒ സഹോ॑ഽസി॒ ബല॑മസി॒ ഭ്രാജോ॑ഽസി ദേ॒വാനാം॒ ധാമ॒നാമാ॑സി॒ വിശ്വ॑മസി വി॒ശ്വായു॒-സ്സര്വ॑മസി സ॒ര്വായു-രഭിഭൂരോം । ഗായത്രീ-മാവാ॑ഹയാ॒മി॒ സാവിത്രീ-മാവാ॑ഹയാ॒മി॒ സരസ്വതീ-മാവാ॑ഹയാ॒മി॒ ഛംദര്ഷീ-നാവാ॑ഹയാ॒മി॒ ശ്രിയ-മാവാഹ॑യാ॒മി॒ ഗായത്രിയാ ഗായത്രീ ച്ഛംദോ വിശ്വാമിത്രഋഷി സ്സവിതാ ദേവതാഽഗ്നിര്-മുഖം ബ്രഹ്മാ ശിരോ വിഷ്ണുര്-ഹൃദയഗ്മ് രുദ്ര-ശ്ശിഖാ പൃഥിവീ യോനിഃ പ്രാണാപാന വ്യാനോദാന സമാനാ സപ്രാണാ ശ്വേതവര്ണാ സാംഖ്യായന സഗോത്രാ ഗായത്രീ ചതുര്വിഗ്മ് ശത്യക്ഷരാ ത്രിപദാ॑ ഷട്-കു॒ക്ഷിഃ॒ പംച-ശീര്ഷോപനയനേ വി॑നിയോ॒ഗഃ॒ । ഓം ഭൂഃ । ഓം ഭുവഃ । ഓഗ്മ് സുവഃ । ഓം മഹഃ । ഓം ജനഃ । ഓം തപഃ । ഓഗ്മ് സ॒ത്യമ് । ഓം തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥ ഓമാപോ॒ ജ്യോതീ॒ രസോ॒ഽമൃതം॒ ബ്രഹ്മ॒ ഭൂ-ര്ഭുവ॒-സ്സുവ॒രോമ് ॥ (മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്)

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ജപസംകല്പഃ
പൂര്വോക്ത ഏവംഗുണ വിശേഷണ വിശിഷ്ഠായാം ശുഭതിഥൌ മമോപാത്ത ദുരിത ക്ഷയദ്വാരാ ശ്രീ പരമേശ്വര മുദ്ദിസ്യ ശ്രീ പരമേശ്വര പ്രീത്യര്ഥം സംധ്യാംഗ യഥാശക്തി ഗായത്രീ മഹാമംത്ര ജപം കരിഷ്യേ ॥

കരന്യാസഃ
ഓം തഥ്സ॑വി॒തുഃ ബ്രഹ്മാത്മനേ അംഗുഷ്ടാഭ്യാം നമഃ ।
വരേ᳚ണ്യം॒ വിഷ്ണവാത്മനേ തര്ജനീഭ്യാം നമഃ ।
ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ രുദ്രാത്മനേ മധ്യമാഭ്യാം നമഃ ।
ധീമഹി സത്യാത്മനേ അനാമികാഭ്യാം നമഃ ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ ജ്ഞാനാത്മനേ കനിഷ്ടികാഭ്യാം നമഃ ।
പ്രചോദയാ᳚ത് സര്വാത്മനേ കരതല കരപൃഷ്ടാഭ്യാം നമഃ ।

അംഗന്യാസഃ
ഓം തഥ്സ॑വി॒തുഃ ബ്രഹ്മാത്മനേ ഹൃദയായ നമഃ ।
വരേ᳚ണ്യം॒ വിഷ്ണവാത്മനേ ശിരസേ സ്വാഹാ ।
ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ രുദ്രാത്മനേ ശിഖായൈ വഷട് ।
ധീമഹി സത്യാത്മനേ കവചായ ഹും ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ ജ്ഞാനാത്മനേ നേത്രത്രയായ വൌഷട് ।
പ്രചോദയാ᳚ത് സര്വാത്മനേ അസ്ത്രായഫട് ।
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവ॒രോമിതി ദിഗ്ഭംധഃ ।

ധ്യാനമ്
മുക്താവിദ്രുമ ഹേമനീല ധവളച്ചായൈര്-മുഖൈ സ്ത്രീക്ഷണൈഃ ।
യുക്താമിംദുനി ബദ്ധ രത്ന മകുടാം തത്വാര്ഥ വര്ണാത്മികാം ।
ഗായത്രീം വരദാഭയാംകുശ കശാശ്ശുഭ്രംകപാലംഗദാം ।
ശംഖംചക്ര മധാരവിംദ യുഗളം ഹസ്തൈര്വഹംതീം ഭജേ ॥

ചതുര്വിംശതി മുദ്രാ പ്രദര്ശനം
സുമുഖം സംപുടിംചൈവ വിതതം വിസ്തൃതം തഥാ ।
ദ്വിമുഖം ത്രിമുഖംചൈവ ചതുഃ പംച മുഖം തഥാ ।
ഷണ്മുഖോഽഥോ മുഖം ചൈവ വ്യാപകാംജലികം തഥാ ।
ശകടം യമപാശം ച ഗ്രഥിതം സമ്മുഖോന്മുഖം ।
പ്രലംബം മുഷ്ടികം ചൈവ മത്സ്യഃ കൂര്മോ വരാഹകം ।
സിംഹാക്രാംതം മഹാക്രാംതം മുദ്ഗരം പല്ലവം തഥാ ।

ചതുര്വിംശതി മുദ്രാ വൈ ഗായത്ര്യാം സുപ്രതിഷ്ഠിതാഃ ।
ഇതിമുദ്രാ ന ജാനാതി ഗായത്രീ നിഷ്ഫലാ ഭവേത് ॥

യോ ദേവ സ്സവിതാഽസ്മാകം ധിയോ ധര്മാദിഗോചരാഃ ।
പ്രേരയേത്തസ്യ യദ്ഭര്ഗസ്ത ദ്വരേണ്യ മുപാസ്മഹേ ॥

ഗായത്രീ മംത്രം
ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॑ ॥ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।
ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥

അഷ്ടമുദ്രാ പ്രദര്ശനം
സുരഭിര്-ജ്ഞാന ചക്രേ ച യോനിഃ കൂര്മോഽഥ പംകജം ।
ലിംഗം നിര്യാണ മുദ്രാ ചേത്യഷ്ട മുദ്രാഃ പ്രകീര്തിതാഃ ॥
ഓം തത്സദ്-ബ്രഹ്മാര്പണമസ്തു ।

ആചമ്യ (ഓം കേശവായ സ്വാഹാ, ... ശ്രീ കൃഷ്ണ പരബ്രഹ്മണേ നമോ നമഃ)

ദ്വിഃ പരിമുജ്യ ।
സകൃദുപ സ്പൃശ്യ ।
യത്സവ്യം പാണിം ।
പാദം ।
പ്രോക്ഷതി ശിരഃ ।
ചക്ഷുഷീ ।
നാസികേ ।
ശ്രോത്രേ ।
ഹൃദയമാലഭ്യ ।

പ്രാതഃകാല സൂര്യോപസ്ഥാനം
ഓം മി॒ത്രസ്യ॑ ച॒ര്ഷണീ॒ ധൃത॒ ശ്രവോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ സാന॒ സിം । സ॒ത്യം ചി॒ത്രശ്ര॑ വസ്തമം । മി॒ത്രോ ജനാന്॑ യാതയതി പ്രജാ॒നന്-മി॒ത്രോ ദാ॑ധാര പൃഥി॒വീ മു॒തദ്യാം । മി॒ത്രഃ കൃ॒ഷ്ടീ രനി॑മിഷാ॒ഽഭി ച॑ഷ്ടേ സ॒ത്യായ॑ ഹ॒വ്യം ഘൃ॒തവ॑ദ്വിധേമ । പ്രസമി॑ത്ത്ര॒ മര്ത്യോ॑ അസ്തു॒ പ്രയ॑സ്വാ॒ ന്യസ്ത॑ ആദിത്യ॒ ശിക്ഷ॑തി വ്ര॒തേന॑ । ന ഹ॑ന്യതേ॒ ന ജീ॑യതേ॒ ത്വോതോ॒നൈന॒ മഗ്മ്ഹോ॑ അശ്നോ॒ ത്യംതി॑തോ॒ ന ദൂ॒രാത് ॥ (തൈ. സം. 3.4.11)

മധ്യാഹ്ന സൂര്യോപസ്ഥാനം
ഓം ആ സ॒ത്യേന॒ രജ॑സാ॒ വര്ത॑മാനോ നിവേ॒ശ॑യ ന്ന॒മൃതം॒ മര്ത്യ॑ംച । ഹി॒രണ്യയേ॑ന സവി॒താ രഥേ॒നാഽദേ॒വോ യാ॑തി॒ ഭുവ॑നാ നി॒പശ്യന്॑ ॥

ഉദ്വ॒യ ംതമ॑സ॒ സ്പരി॒ പശ്യ॑ംതോ॒ ജ്യോതി॒ രുത്ത॑രം । ദേ॒വന്-ദേ॑വ॒ത്രാ സൂര്യ॒ മഗ॑ന്മ ജ്യോതി॑ രുത്ത॒മം ॥

ഉദു॒ത്യം ജാ॒തവേ॑ദസം ദേ॒വം വ॑ഹംതി കേ॒തവഃ॑ । ദൃ॒ശേ വിശ്വാ॑ യ॒ സൂര്യ᳚മ് ॥ ചി॒ത്രം ദേ॒വാനാ॒ മുദ॑ഗാ॒ ദനീ॑കം॒ ചക്ഷു॑ര്-മി॒ത്രസ്യ॒ വരു॑ണ സ്യാ॒ഗ്നേഃ । അപ്രാ॒ ദ്യാവാ॑ പൃഥി॒വീ അംത॒രി॑ക്ഷ॒ഗ്മ് സൂര്യ॑ ആ॒ത്മാ ജഗ॑ത സ്ത॒സ്ഥുഷ॑ശ്ച ॥

തച്ചക്ഷു॑ര്-ദേ॒വഹി॑തം പു॒രസ്താ᳚ച്ചു॒ക്ര മു॒ച്ചര॑ത് । പശ്യേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജീവേ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം നംദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം മോദാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ഭവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തഗ്മ് ശൃ॒ണവാ॑മ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം പബ്ര॑വാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തമജീ॑താസ്യാമ ശ॒രദ॑ശ്ശ॒തം ജോക്ച॒ സൂര്യം॑ ദൃ॒ഷേ ॥ യ ഉദ॑ഗാന്മഹ॒തോഽര്ണവാ᳚ ദ്വി॒ഭ്രാജ॑മാന സ്സരി॒രസ്യ॒ മധ്യാ॒ഥ്സമാ॑ വൃഷ॒ഭോ ലോ॑ഹിതാ॒ക്ഷസൂര്യോ॑ വിപ॒ശ്ചിന്മന॑സാ പുനാതു ॥

സായംകാല സൂര്യോപസ്ഥാനം
ഓം ഇ॒മമ്മേ॑ വരുണ ശൃധീ॒ ഹവ॑ മ॒ദ്യാ ച॑ മൃഡയ । ത്വാ മ॑വ॒സ്യു രാച॑കേ ॥ തത്വാ॑ യാമി॒ ബ്രഹ്മ॑ണാ॒ വംദ॑മാന॒ സ്ത ദാശാ᳚സ്തേ॒ യജ॑മാനോ ഹ॒വിര്ഭിഃ॑ । അഹേ॑ഡമാനോ വരുണേ॒ഹ ബോ॒ധ്യുരു॑ശ॒ഗ്മ്॒ സമാ॑ന॒ ആയുഃ॒ പ്രമോ॑ഷീഃ ॥

യച്ചിദ്ധിതേ വിശോയഥാ പ്രദേവ വരുണവ്രതം । മിനീമസിദ്യ വിദ്യവി । യത്കിംചേദം വരുണദൈവ്യേ ജനേഽഭിദ്രോഹ മ്മനുഷ്യാശ്ചരാമസി । അചിത്തേ യത്തവ ധര്മായുയോപി മമാന സ്തസ്മാ ദേനസോ ദേവരീരിഷഃ । കിതവാസോ യദ്രിരിപുര്നദീവി യദ്വാഘാ സത്യമുതയന്ന വിദ്മ । സര്വാതാവിഷ്യ ശിധിരേവദേവാ ഥാതേസ്യാമ വരുണ പ്രിയാസഃ ॥ (തൈ. സം. 1.1.1)

ദിഗ്ദേവതാ നമസ്കാരഃ
(ഏതൈര്നമസ്കാരം കുര്യാത്)
ഓം നമഃ॒ പ്രാച്യൈ॑ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമഃ ദക്ഷിണായൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമഃ പ്രതീ᳚ച്യൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമഃ ഉദീ᳚ച്യൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമഃ ഊ॒ര്ധ്വായൈ॑ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമോഽധ॑രായൈ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।
ഓം നമോഽവാംത॒രായൈ॑ ദി॒ശേ യാശ്ച॑ ദേ॒വതാ॑ ഏ॒തസ്യാം॒ പ്രതി॑വസംത്യേ॒ താഭ്യ॑ശ്ച॒ നമഃ॑ ।

മുനി നമസ്കാരഃ
നമോ ഗംഗാ യമുനയോര്-മധ്യേ യേ॑ വസ॒ംതി॒ തേ മേ പ്രസന്നാത്മാന ശ്ചിരംജീവിതം വ॑ര്ധയ॒ംതി॒ നമോ ഗംഗാ യമുനയോര്-മുനി॑ഭ്യശ്ച॒ നമോ നമോ ഗംഗാ യമുനയോര്-മുനി॑ഭ്യശ്ച॒ ന॑മഃ ॥

സംധ്യാദേവതാ നമസ്കാരഃ
സംധ്യാ॑യൈ॒ നമഃ॑ । സാവി॑ത്ര്യൈ॒ നമഃ॑ । ഗായ॑ത്ര്യൈ॒ നമഃ॑ । സര॑സ്വത്യൈ॒ നമഃ॑ । സര്വാ॑ഭ്യോ ദേ॒വതാ॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । ദേ॒വേഭ്യോ॒ നമഃ॑ । ഋഷി॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । മുനി॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । ഗുരു॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । പിതൃ॑ഭ്യോ॒ നമഃ॑ । കാമോഽകാര്ഷീ᳚ ര്നമോ॒ നമഃ । മന്യു രകാര്ഷീ᳚ ര്നമോ॒ നമഃ । പൃഥിവ്യാപസ്തേ॒ജോ വായു॑രാകാ॒ശാത് നമഃ ॥ (തൈ. അര. 2.18.52)

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസു॑ദേവാ॒യ । യാ॒ഗ്മ് സദാ॑ സര്വഭൂതാ॒നി॒ ച॒രാണി॑ സ്ഥാവ॒രാണി॑ ച । സാ॒യം॒ പ്രാ॒ത ര്ന॑മസ്യ॒ംതി॒ സാ॒ മാ॒ സംധ്യാ॑ഽഭിരക്ഷതു ॥

ശിവായ വിഷ്ണുരൂപായ ശിവരൂപായ വിഷ്ണവേ ।
ശിവസ്യ ഹൃദയം വിഷ്ണുര്വിഷ്ണോശ്ച ഹൃദയം ശിവഃ ॥
യഥാ ശിവമയോ വിഷ്ണുരേവം വിഷ്ണുമയഃ ശിവഃ ।
യഥാഽംതരം ന പശ്യാമി തഥാ മേ സ്വസ്തിരായുഷി ॥
നമോ ബ്രഹ്മണ്യ ദേവായ ഗോ ബ്രാഹ്മണ ഹിതായ ച ।
ജഗദ്ധിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിംദായ നമോ നമഃ ॥

ഗായത്രീ ഉദ്വാസന (പ്രസ്ഥാനം)
ഉ॒ത്തമേ॑ ശിഖ॑രേ ജാ॒തേ॒ ഭൂ॒മ്യാം പ॑ര്വത॒മൂര്ഥ॑നി । ബ്രാ॒ഹ്മണേ᳚ഭ്യോഽഭ്യ॑നു ജ്ഞാ॒താ॒ ഗ॒ച്ചദേ॑വി യ॒ഥാസു॑ഖമ് । സ്തുതോ മയാ വരദാ വേ॑ദമാ॒താ॒ പ്രചോദയംതീ പവനേ᳚ ദ്വിജാ॒താ । ആയുഃ പൃഥിവ്യാം ദ്രവിണം ബ്ര॑ഹ്മവ॒ര്ച॒സം॒ മഹ്യം ദത്വാ പ്രജാതും ബ്ര॑ഹ്മലോ॒കമ് ॥ (മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്)

ഭഗവന്നമസ്കാരഃ
നമോഽസ്ത്വനംതായ സഹസ്രമൂര്തയേ സഹസ്ര പാദാക്ഷി ശിരോരു ബാഹവേ ।
സഹസ്ര നാമ്നേ പുരുഷായ ശാശ്വതേ സഹസ്രകോടീ യുഗ ധാരിണേ നമഃ ॥

ഭൂമ്യാകാശാഭി വംദനം
ഇ॒ദം ദ്യാ॑വാ പൃഥി॒വീ സ॒ത്യമ॑സ്തു॒ । പിത॒ര്-മാതര്യദി॒ ഹോപ॑ ബൃ॒വേവാം᳚ ।
ഭൂ॒തം ദേ॒വാനാ॑ മവമേ അവോ॑ഭിഃ । വിദ്യാ മേ॒ഷം വൃ॒ജിനം॑ ജീ॒രദാ॑നുമ് ॥

ആകാശാത്-പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം ।
സര്വദേവ നമസ്കാരഃ കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി ॥
ശ്രീ കേശവം പ്രതിഗച്ഛത്യോന്നമ ഇതി ।

സര്വവേദേഷു യത്പുണ്യം । സര്വതീര്ഥേഷു യത്ഫലം ।
തത്ഫലം പുരുഷ ആപ്നോതി സ്തുത്വാദേവം ജനാര്ധനമ് ॥
സ്തുത്വാദേവം ജനാര്ധന ഓം നമ ഇതി ॥
വാസനാദ്-വാസുദേവസ്യ വാസിതം തേ ജയത്രയം ।
സര്വഭൂത നിവാസോഽസി ശ്രീവാസുദേവ നമോഽസ്തുതേ ॥
ശ്രീ വാസുദേവ നമോഽസ്തുതേ ഓം നമ ഇതി ।

അഭിവാദഃ (പ്രവര)
ചതുസ്സാഗര പര്യംതം ഗോ ബ്രാഹ്മണേഭ്യഃ ശുഭം ഭവതു । ... പ്രവരാന്വിത ... ഗോത്രഃ ... സൂത്രഃ ... ശാഖാധ്യായീ ... അഹം ഭോ അഭിവാദയേ ॥

ഈശ്വരാര്പണം
കായേന വാചാ മനസേംദ്രിയൈര്വാ । ബുദ്ധ്യാഽഽത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്സ്വഭാവാത് ।
കരോമി യദ്യത്-സകലം പരസ്മൈ ശ്രീമന്നാരായണായേതി സമര്പയാമി ॥
ഹരിഃ ഓം തത്സത് । തത്സര്വം ശ്രീ പരമേശ്വരാര്പണമസ്തു ।

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top