గాయత్రీ కవచం | गायत्री कवचम् | Gayatri Kavacham

గాయత్రీ కవచం | गायत्री कवचम् | Gayatri Kavacham

గాయత్రీ కవచం

నారద ఉవాచ
స్వామిన్ సర్వజగన్నాధ సంశయోఽస్తి మమ ప్రభో
చతుషష్టి కళాభిజ్ఞ పాతకా ద్యోగవిద్వర

ముచ్యతే కేన పుణ్యేన బ్రహ్మరూపః కథం భవేత్
దేహశ్చ దేవతారూపో మంత్ర రూపో విశేషతః

కర్మత చ్ఛ్రోతు మిచ్ఛామి న్యాసం చ విధిపూర్వకం
ఋషి శ్ఛందోఽధి దైవంచ ధ్యానం చ విధివ త్ప్రభో

నారాయణ ఉవాచ
అస్య్తేకం పరమం గుహ్యం గాయత్రీ కవచం తథా
పఠనా ద్ధారణా న్మర్త్య స్సర్వపాపైః ప్రముచ్యతే

సర్వాంకామానవాప్నోతి దేవీ రూపశ్చ జాయతే
గాయత్త్రీ కవచస్యాస్య బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాః

ఋషయో ఋగ్యజుస్సామాథర్వ చ్ఛందాంసి నారద
బ్రహ్మరూపా దేవతోక్తా గాయత్రీ పరమా కళా

తద్బీజం భర్గ ఇత్యేషా శక్తి రుక్తా మనీషిభిః
కీలకంచ ధియః ప్రోక్తం మోక్షార్ధే వినియోజనం

చతుర్భిర్హృదయం ప్రోక్తం త్రిభి ర్వర్ణై శ్శిర స్స్మృతం
చతుర్భిస్స్యాచ్ఛిఖా పశ్చాత్త్రిభిస్తు కవచం స్స్ముతం

చతుర్భి ర్నేత్ర ముద్ధిష్టం చతుర్భిస్స్యాత్తదస్ర్తకం
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకాభీష్టదాయకం

ముక్తా విద్రుమ హేమనీల ధవళ చ్ఛాయైర్ముఖై స్త్రీక్షణైః
యుక్తామిందు నిబద్ధ రత్న మకుటాం తత్వార్ధ వర్ణాత్మికాం ।
గాయత్త్రీం వరదాభయాం కుశకశాశ్శుభ్రం కపాలం గదాం
శంఖం చక్ర మథారవింద యుగళం హస్తైర్వహంతీం భజే ॥

గాయత్త్రీ పూర్వతః పాతు సావిత్రీ పాతు దక్షిణే
బ్రహ్మ సంధ్యాతు మే పశ్చాదుత్తరాయాం సరస్వతీ

పార్వతీ మే దిశం రాక్షే త్పావకీం జలశాయినీ
యాతూధానీం దిశం రక్షే ద్యాతుధానభయంకరీ

పావమానీం దిశం రక్షేత్పవమాన విలాసినీ
దిశం రౌద్రీంచ మే పాతు రుద్రాణీ రుద్ర రూపిణీ

ఊర్ధ్వం బ్రహ్మాణీ మే రక్షే దధస్తా ద్వైష్ణవీ తథా
ఏవం దశ దిశో రక్షే త్సర్వాంగం భువనేశ్వరీ

తత్పదం పాతు మే పాదౌ జంఘే మే సవితుఃపదం
వరేణ్యం కటి దేశేతు నాభిం భర్గ స్తథైవచ

దేవస్య మే తద్ధృదయం ధీమహీతి చ గల్లయోః
ధియః పదం చ మే నేత్రే యః పదం మే లలాటకం

నః పదం పాతు మే మూర్ధ్ని శిఖాయాం మే ప్రచోదయాత్
తత్పదం పాతు మూర్ధానం సకారః పాతు ఫాలకం

చక్షుషీతు వికారార్ణో తుకారస్తు కపోలయోః
నాసాపుటం వకారార్ణో రకారస్తు ముఖే తథా

ణికార ఊర్ధ్వ మోష్ఠంతు యకారస్త్వధరోష్ఠకం
ఆస్యమధ్యే భకారార్ణో గోకార శ్చుబుకే తథా

దేకారః కంఠ దేశేతు వకార స్స్కంధ దేశకం
స్యకారో దక్షిణం హస్తం ధీకారో వామ హస్తకం

మకారో హృదయం రక్షేద్ధికార ఉదరే తథా
ధికారో నాభి దేశేతు యోకారస్తు కటిం తథా

గుహ్యం రక్షతు యోకార ఊరూ ద్వౌ నః పదాక్షరం
ప్రకారో జానునీ రక్షే చ్ఛోకారో జంఘ దేశకం

దకారం గుల్ఫ దేశేతు యాకారః పదయుగ్మకం
తకార వ్యంజనం చైవ సర్వాంగే మే సదావతు

ఇదంతు కవచం దివ్యం బాధా శత వినాశనం
చతుష్షష్టి కళా విద్యాదాయకం మోక్షకారకం

ముచ్యతే సర్వ పాపేభ్యః పరం బ్రహ్మాధిగచ్ఛతి
పఠనా చ్ఛ్రవణా ద్వాపి గో సహస్ర ఫలం లభేత్

శ్రీ దేవీభాగవతాంతర్గత గాయత్త్రీ కవచం సంపూర్ణం

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

गायत्री कवचम्

नारद उवाच
स्वामिन् सर्वजगन्नाध संशयोऽस्ति मम प्रभो
चतुषष्टि कलाभिज्ञ पातका द्योगविद्वर

मुच्यते केन पुण्येन ब्रह्मरूपः कथं भवेत्
देहश्च देवतारूपो मन्त्र रूपो विशेषतः

कर्मत च्छ्रोतु मिच्छामि न्यासं च विधिपूर्वकम्
ऋषि श्छन्दोऽधि दैवञ्च ध्यानं च विधिव त्प्रभो

नारायण उवाच
अस्य्तेकं परमं गुह्यं गायत्री कवचं तथा
पठना द्धारणा न्मर्त्य स्सर्वपापैः प्रमुच्यते

सर्वाङ्कामानवाप्नोति देवी रूपश्च जायते
गायत्त्री कवचस्यास्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः

ऋषयो ऋग्यजुस्सामाथर्व च्छन्दांसि नारद
ब्रह्मरूपा देवतोक्ता गायत्री परमा कला

तद्बीजं भर्ग इत्येषा शक्ति रुक्ता मनीषिभिः
कीलकञ्च धियः प्रोक्तं मोक्षार्धे विनियोजनम्

चतुर्भिर्हृदयं प्रोक्तं त्रिभि र्वर्णै श्शिर स्स्मृतम्
चतुर्भिस्स्याच्छिखा पश्चात्त्रिभिस्तु कवचं स्स्मुतम्

चतुर्भि र्नेत्र मुद्धिष्टं चतुर्भिस्स्यात्तदस्र्तकम्
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकाभीष्टदायकम्

मुक्ता विद्रुम हेमनील धवल च्छायैर्मुखै स्त्रीक्षणैः
युक्तामिन्दु निबद्ध रत्न मकुटां तत्वार्ध वर्णात्मिकाम् ।
गायत्त्रीं वरदाभयां कुशकशाश्शुभ्रं कपालं गदां
शङ्खं चक्र मथारविन्द युगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ॥

गायत्त्री पूर्वतः पातु सावित्री पातु दक्षिणे
ब्रह्म सन्ध्यातु मे पश्चादुत्तरायां सरस्वती

पार्वती मे दिशं राक्षे त्पावकीं जलशायिनी
यातूधानीं दिशं रक्षे द्यातुधानभयङ्करी

पावमानीं दिशं रक्षेत्पवमान विलासिनी
दिशं रौद्रीञ्च मे पातु रुद्राणी रुद्र रूपिणी

ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षे दधस्ता द्वैष्णवी तथा
एवं दश दिशो रक्षे त्सर्वाङ्गं भुवनेश्वरी

तत्पदं पातु मे पादौ जङ्घे मे सवितुःपदम्
वरेण्यं कटि देशेतु नाभिं भर्ग स्तथैवच

देवस्य मे तद्धृदयं धीमहीति च गल्लयोः
धियः पदं च मे नेत्रे यः पदं मे ललाटकम्

नः पदं पातु मे मूर्ध्नि शिखायां मे प्रचोदयात्
तत्पदं पातु मूर्धानं सकारः पातु फालकम्

चक्षुषीतु विकारार्णो तुकारस्तु कपोलयोः
नासापुटं वकारार्णो रकारस्तु मुखे तथा

णिकार ऊर्ध्व मोष्ठन्तु यकारस्त्वधरोष्ठकम्
आस्यमध्ये भकारार्णो गोकार श्चुबुके तथा

देकारः कण्ठ देशेतु वकार स्स्कन्ध देशकम्
स्यकारो दक्षिणं हस्तं धीकारो वाम हस्तकम्

मकारो हृदयं रक्षेद्धिकार उदरे तथा
धिकारो नाभि देशेतु योकारस्तु कटिं तथा

गुह्यं रक्षतु योकार ऊरू द्वौ नः पदाक्षरम्
प्रकारो जानुनी रक्षे च्छोकारो जङ्घ देशकम्

दकारं गुल्फ देशेतु याकारः पदयुग्मकम्
तकार व्यञ्जनं चैव सर्वाङ्गे मे सदावतु

इदन्तु कवचं दिव्यं बाधा शत विनाशनम्
चतुष्षष्टि कला विद्यादायकं मोक्षकारकम्

मुच्यते सर्व पापेभ्यः परं ब्रह्माधिगच्छति
पठना च्छ्रवणा द्वापि गो सहस्र फलं लभेत्

श्री देवीभागवतान्तर्गत गायत्त्री कवचम् सम्पूर्णं

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. 

GAYATRI KAVACHAM

nārada uvācha
svāmin sarvajagannādha saṃśayōsti mama prabhō
chatuṣaṣṭi kaḻābhijña pātakā dyōgavidvara

muchyatē kēna puṇyēna brahmarūpaḥ kathaṃ bhavēt
dēhaścha dēvatārūpō mantra rūpō viśēṣataḥ

karmata chChrōtu michChāmi nyāsaṃ cha vidhipūrvakam
ṛṣi śChandōdhi daivañcha dhyānaṃ cha vidhiva tprabhō

nārāyaṇa uvācha
asytēkaṃ paramaṃ guhyaṃ gāyatrī kavachaṃ tathā
paṭhanā ddhāraṇā nmartya ssarvapāpaiḥ pramuchyatē

sarvāṅkāmānavāpnōti dēvī rūpaścha jāyatē
gāyattrī kavachasyāsya brahmaviṣṇumahēśvarāḥ

ṛṣayō ṛgyajussāmātharva chChandāṃsi nārada
brahmarūpā dēvatōktā gāyatrī paramā kaḻā

tadbījaṃ bharga ityēṣā śakti ruktā manīṣibhiḥ
kīlakañcha dhiyaḥ prōktaṃ mōkṣārdhē viniyōjanam

chaturbhirhṛdayaṃ prōktaṃ tribhi rvarṇai śśira ssmṛtam
chaturbhissyāchChikhā paśchāttribhistu kavachaṃ ssmutam

chaturbhi rnētra muddhiṣṭaṃ chaturbhissyāttadasrtakam
atha dhyānaṃ pravakṣyāmi sādhakābhīṣṭadāyakam

muktā vidruma hēmanīla dhavaḻa chChāyairmukhai strīkṣaṇaiḥ
yuktāmindu nibaddha ratna makuṭāṃ tatvārdha varṇātmikām ।
gāyattrīṃ varadābhayāṃ kuśakaśāśśubhraṃ kapālaṃ gadāṃ
śaṅkhaṃ chakra mathāravinda yugaḻaṃ hastairvahantīṃ bhajē ॥

gāyattrī pūrvataḥ pātu sāvitrī pātu dakṣiṇē
brahma sandhyātu mē paśchāduttarāyāṃ sarasvatī

pārvatī mē diśaṃ rākṣē tpāvakīṃ jalaśāyinī
yātūdhānīṃ diśaṃ rakṣē dyātudhānabhayaṅkarī

pāvamānīṃ diśaṃ rakṣētpavamāna vilāsinī
diśaṃ raudrīñcha mē pātu rudrāṇī rudra rūpiṇī

ūrdhvaṃ brahmāṇī mē rakṣē dadhastā dvaiṣṇavī tathā
ēvaṃ daśa diśō rakṣē tsarvāṅgaṃ bhuvanēśvarī

tatpadaṃ pātu mē pādau jaṅghē mē savituḥpadam
varēṇyaṃ kaṭi dēśētu nābhiṃ bharga stathaivacha

dēvasya mē taddhṛdayaṃ dhīmahīti cha gallayōḥ
dhiyaḥ padaṃ cha mē nētrē yaḥ padaṃ mē lalāṭakam

naḥ padaṃ pātu mē mūrdhni śikhāyāṃ mē prachōdayāt
tatpadaṃ pātu mūrdhānaṃ sakāraḥ pātu phālakam

chakṣuṣītu vikārārṇō tukārastu kapōlayōḥ
nāsāpuṭaṃ vakārārṇō rakārastu mukhē tathā

ṇikāra ūrdhva mōṣṭhantu yakārastvadharōṣṭhakam
āsyamadhyē bhakārārṇō gōkāra śchubukē tathā

dēkāraḥ kaṇṭha dēśētu vakāra sskandha dēśakam
syakārō dakṣiṇaṃ hastaṃ dhīkārō vāma hastakam

makārō hṛdayaṃ rakṣēddhikāra udarē tathā
dhikārō nābhi dēśētu yōkārastu kaṭiṃ tathā

guhyaṃ rakṣatu yōkāra ūrū dvau naḥ padākṣaram
prakārō jānunī rakṣē chChōkārō jaṅgha dēśakam

dakāraṃ gulpha dēśētu yākāraḥ padayugmakam
takāra vyañjanaṃ chaiva sarvāṅgē mē sadāvatu

idantu kavachaṃ divyaṃ bādhā śata vināśanam
chatuṣṣaṣṭi kaḻā vidyādāyakaṃ mōkṣakārakam

muchyatē sarva pāpēbhyaḥ paraṃ brahmādhigachChati
paṭhanā chChravaṇā dvāpi gō sahasra phalaṃ labhēt

śrī dēvībhāgavatāntargata gāyattrī kavacham sampūrṇaṃ

கா3யத்ரீ கவசம்

நாரத3 உவாச
ஸ்வாமின் ஸர்வஜக3ன்னாத4 ஸம்ஶயோஸ்தி மம ப்ரபோ4
சதுஷஷ்டி கல்தா3பி4ஜ்ஞ பாதகா த்3யோக3வித்3வர

முச்யதே கேன புண்யேன ப்3ரஹ்மரூப: கத2ம் ப4வேத்
தே3ஹஶ்ச தே3வதாரூபோ மன்த்ர ரூபோ விஶேஷத:

கர்மத ச்ச்2ரோது மிச்சா2மி ந்யாஸம் ச விதி4பூர்வகம்
ருஷி ஶ்ச2ன்தோ3தி4 தை3வஞ்ச த்4யானம் ச விதி4வ த்ப்ரபோ4

நாராயண உவாச
அஸ்ய்தேகம் பரமம் கு3ஹ்யம் கா3யத்ரீ கவசம் ததா2
பட2னா த்3தா4ரணா ந்மர்த்ய ஸ்ஸர்வபாபை: ப்ரமுச்யதே

ஸர்வாங்காமானவாப்னோதி தே3வீ ரூபஶ்ச ஜாயதே
கா3யத்த்ரீ கவசஸ்யாஸ்ய ப்3ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா:

ருஷயோ ருக்3யஜுஸ்ஸாமாத2ர்வ ச்ச2ன்தா3ம்ஸி நாரத3
ப்3ரஹ்மரூபா தே3வதோக்தா கா3யத்ரீ பரமா கல்தா3

தத்3பீ3ஜம் ப4ர்க3 இத்யேஷா ஶக்தி ருக்தா மனீஷிபி4:
கீலகஞ்ச தி4ய: ப்ரோக்தம் மோக்ஷார்தே4 வினியோஜனம்

சதுர்பி4ர்ஹ்ருத3யம் ப்ரோக்தம் த்ரிபி4 ர்வர்ணை ஶ்ஶிர ஸ்ஸ்ம்ருதம்
சதுர்பி4ஸ்ஸ்யாச்சி2கா2 பஶ்சாத்த்ரிபி4ஸ்து கவசம் ஸ்ஸ்முதம்

சதுர்பி4 ர்னேத்ர முத்3தி4ஷ்டம் சதுர்பி4ஸ்ஸ்யாத்தத3ஸ்ர்தகம்
அத2 த்4யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாத4காபீ4ஷ்டதா3யகம்

முக்தா வித்3ரும ஹேமனீல த4வல்த3 ச்சா2யைர்முகை2 ஸ்த்ரீக்ஷணை:
யுக்தாமின்து3 நிப3த்3த4 ரத்ன மகுடாம் தத்வார்த4 வர்ணாத்மிகாம் ।
கா3யத்த்ரீம் வரதா3ப4யாம் குஶகஶாஶ்ஶுப்4ரம் கபாலம் க3தா3ம்
ஶங்க3ம் சக்ர மதா2ரவின்த3 யுக3ல்த3ம் ஹஸ்தைர்வஹன்தீம் பஜ4ே ॥

கா3யத்த்ரீ பூர்வத: பாது ஸாவித்ரீ பாது த3க்ஷிணே
ப்3ரஹ்ம ஸன்த்4யாது மே பஶ்சாது3த்தராயாம் ஸரஸ்வதீ

பார்வதீ மே தி3ஶம் ராக்ஷே த்பாவகீம் ஜலஶாயினீ
யாதூதா4னீம் தி3ஶம் ரக்ஷே த்3யாதுதா4னப4யங்கரீ

பாவமானீம் தி3ஶம் ரக்ஷேத்பவமான விலாஸினீ
தி3ஶம் ரௌத்3ரீஞ்ச மே பாது ருத்3ராணீ ருத்3ர ரூபிணீ

ஊர்த்4வம் ப்3ரஹ்மாணீ மே ரக்ஷே த3த4ஸ்தா த்3வைஷ்ணவீ ததா2
ஏவம் த3ஶ தி3ஶோ ரக்ஷே த்ஸர்வாங்க3ம் பு4வனேஶ்வரீ

தத்பத3ம் பாது மே பாதௌ3 ஜங்கே4 மே ஸவிது:பத3ம்
வரேண்யம் கடி தே3ஶேது நாபி4ம் ப4ர்க3 ஸ்ததை2வச

தே3வஸ்ய மே தத்3த்4ருத3யம் தீ4மஹீதி ச க3ல்லயோ:
தி4ய: பத3ம் ச மே நேத்ரே ய: பத3ம் மே லலாடகம்

ந: பத3ம் பாது மே மூர்த்4னி ஶிகா2யாம் மே ப்ரசோத3யாத்
தத்பத3ம் பாது மூர்தா4னம் ஸகார: பாது பா2லகம்

சக்ஷுஷீது விகாரார்ணோ துகாரஸ்து கபோலயோ:
நாஸாபுடம் வகாரார்ணோ ரகாரஸ்து முகே2 ததா2

ணிகார ஊர்த்4வ மோஷ்ட2ன்து யகாரஸ்த்வத4ரோஷ்ட2கம்
ஆஸ்யமத்4யே ப4காரார்ணோ கோ3கார ஶ்சுபு3கே ததா2

தே3கார: கண்ட2 தே3ஶேது வகார ஸ்ஸ்கன்த4 தே3ஶகம்
ஸ்யகாரோ த3க்ஷிணம் ஹஸ்தம் தீ4காரோ வாம ஹஸ்தகம்

மகாரோ ஹ்ருத3யம் ரக்ஷேத்3தி4கார உத3ரே ததா2
தி4காரோ நாபி4 தே3ஶேது யோகாரஸ்து கடிம் ததா2

கு3ஹ்யம் ரக்ஷது யோகார ஊரூ த்3வௌ ந: பதா3க்ஷரம்
ப்ரகாரோ ஜானுனீ ரக்ஷே ச்சோ2காரோ ஜங்க4 தே3ஶகம்

த3காரம் கு3ல்ப2 தே3ஶேது யாகார: பத3யுக்3மகம்
தகார வ்யஞ்ஜனம் சைவ ஸர்வாங்கே3 மே ஸதா3வது

இத3ன்து கவசம் தி3வ்யம் பா3தா4 ஶத வினாஶனம்
சதுஷ்ஷஷ்டி கல்தா3 வித்3யாதா3யகம் மோக்ஷகாரகம்

முச்யதே ஸர்வ பாபேப்4ய: பரம் ப்3ரஹ்மாதி4க3ச்ச2தி
பட2னா ச்ச்2ரவணா த்3வாபி கோ3 ஸஹஸ்ர ப2லம் லபே4த்

ஶ்ரீ தே3வீபா4க3வதான்தர்க3த கா3யத்த்ரீ கவசம் ஸம்பூர்ணம்

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ
ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸರ್ವಜಗನ್ನಾಧ ಸಂಶಯೋಽಸ್ತಿ ಮಮ ಪ್ರಭೋ
ಚತುಷಷ್ಟಿ ಕಳಾಭಿಜ್ಞ ಪಾತಕಾ ದ್ಯೋಗವಿದ್ವರ

ಮುಚ್ಯತೇ ಕೇನ ಪುಣ್ಯೇನ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಃ ಕಥಂ ಭವೇತ್
ದೇಹಶ್ಚ ದೇವತಾರೂಪೋ ಮಂತ್ರ ರೂಪೋ ವಿಶೇಷತಃ

ಕರ್ಮತ ಚ್ಛ್ರೋತು ಮಿಚ್ಛಾಮಿ ನ್ಯಾಸಂ ಚ ವಿಧಿಪೂರ್ವಕಂ
ಋಷಿ ಶ್ಛಂದೋಽಧಿ ದೈವಂಚ ಧ್ಯಾನಂ ಚ ವಿಧಿವ ತ್ಪ್ರಭೋ

ನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ
ಅಸ್ಯ್ತೇಕಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರೀ ಕವಚಂ ತಥಾ
ಪಠನಾ ದ್ಧಾರಣಾ ನ್ಮರ್ತ್ಯ ಸ್ಸರ್ವಪಾಪೈಃ ಪ್ರಮುಚ್ಯತೇ

ಸರ್ವಾಂಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ದೇವೀ ರೂಪಶ್ಚ ಜಾಯತೇ
ಗಾಯತ್ತ್ರೀ ಕವಚಸ್ಯಾಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಮಹೇಶ್ವರಾಃ

ಋಷಯೋ ಋಗ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವ ಚ್ಛಂದಾಂಸಿ ನಾರದ
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾ ದೇವತೋಕ್ತಾ ಗಾಯತ್ರೀ ಪರಮಾ ಕಳಾ

ತದ್ಬೀಜಂ ಭರ್ಗ ಇತ್ಯೇಷಾ ಶಕ್ತಿ ರುಕ್ತಾ ಮನೀಷಿಭಿಃ
ಕೀಲಕಂಚ ಧಿಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಧೇ ವಿನಿಯೋಜನಂ

ಚತುರ್ಭಿರ್ಹೃದಯಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ತ್ರಿಭಿ ರ್ವರ್ಣೈ ಶ್ಶಿರ ಸ್ಸ್ಮೃತಂ
ಚತುರ್ಭಿಸ್ಸ್ಯಾಚ್ಛಿಖಾ ಪಶ್ಚಾತ್ತ್ರಿಭಿಸ್ತು ಕವಚಂ ಸ್ಸ್ಮುತಂ

ಚತುರ್ಭಿ ರ್ನೇತ್ರ ಮುದ್ಧಿಷ್ಟಂ ಚತುರ್ಭಿಸ್ಸ್ಯಾತ್ತದಸ್ರ್ತಕಂ
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಾಭೀಷ್ಟದಾಯಕಂ

ಮುಕ್ತಾ ವಿದ್ರುಮ ಹೇಮನೀಲ ಧವಳ ಚ್ಛಾಯೈರ್ಮುಖೈ ಸ್ತ್ರೀಕ್ಷಣೈಃ
ಯುಕ್ತಾಮಿಂದು ನಿಬದ್ಧ ರತ್ನ ಮಕುಟಾಂ ತತ್ವಾರ್ಧ ವರ್ಣಾತ್ಮಿಕಾಂ ।
ಗಾಯತ್ತ್ರೀಂ ವರದಾಭಯಾಂ ಕುಶಕಶಾಶ್ಶುಭ್ರಂ ಕಪಾಲಂ ಗದಾಂ
ಶಂಖಂ ಚಕ್ರ ಮಥಾರವಿಂದ ಯುಗಳಂ ಹಸ್ತೈರ್ವಹಂತೀಂ ಭಜೇ ॥

ಗಾಯತ್ತ್ರೀ ಪೂರ್ವತಃ ಪಾತು ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣೇ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಧ್ಯಾತು ಮೇ ಪಶ್ಚಾದುತ್ತರಾಯಾಂ ಸರಸ್ವತೀ

ಪಾರ್ವತೀ ಮೇ ದಿಶಂ ರಾಕ್ಷೇ ತ್ಪಾವಕೀಂ ಜಲಶಾಯಿನೀ
ಯಾತೂಧಾನೀಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇ ದ್ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರೀ

ಪಾವಮಾನೀಂ ದಿಶಂ ರಕ್ಷೇತ್ಪವಮಾನ ವಿಲಾಸಿನೀ
ದಿಶಂ ರೌದ್ರೀಂಚ ಮೇ ಪಾತು ರುದ್ರಾಣೀ ರುದ್ರ ರೂಪಿಣೀ

ಊರ್ಧ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಮೇ ರಕ್ಷೇ ದಧಸ್ತಾ ದ್ವೈಷ್ಣವೀ ತಥಾ
ಏವಂ ದಶ ದಿಶೋ ರಕ್ಷೇ ತ್ಸರ್ವಾಂಗಂ ಭುವನೇಶ್ವರೀ

ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೇ ಪಾದೌ ಜಂಘೇ ಮೇ ಸವಿತುಃಪದಂ
ವರೇಣ್ಯಂ ಕಟಿ ದೇಶೇತು ನಾಭಿಂ ಭರ್ಗ ಸ್ತಥೈವಚ

ದೇವಸ್ಯ ಮೇ ತದ್ಧೃದಯಂ ಧೀಮಹೀತಿ ಚ ಗಲ್ಲಯೋಃ
ಧಿಯಃ ಪದಂ ಚ ಮೇ ನೇತ್ರೇ ಯಃ ಪದಂ ಮೇ ಲಲಾಟಕಂ

ನಃ ಪದಂ ಪಾತು ಮೇ ಮೂರ್ಧ್ನಿ ಶಿಖಾಯಾಂ ಮೇ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್
ತತ್ಪದಂ ಪಾತು ಮೂರ್ಧಾನಂ ಸಕಾರಃ ಪಾತು ಫಾಲಕಂ

ಚಕ್ಷುಷೀತು ವಿಕಾರಾರ್ಣೋ ತುಕಾರಸ್ತು ಕಪೋಲಯೋಃ
ನಾಸಾಪುಟಂ ವಕಾರಾರ್ಣೋ ರಕಾರಸ್ತು ಮುಖೇ ತಥಾ

ಣಿಕಾರ ಊರ್ಧ್ವ ಮೋಷ್ಠಂತು ಯಕಾರಸ್ತ್ವಧರೋಷ್ಠಕಂ
ಆಸ್ಯಮಧ್ಯೇ ಭಕಾರಾರ್ಣೋ ಗೋಕಾರ ಶ್ಚುಬುಕೇ ತಥಾ

ದೇಕಾರಃ ಕಂಠ ದೇಶೇತು ವಕಾರ ಸ್ಸ್ಕಂಧ ದೇಶಕಂ
ಸ್ಯಕಾರೋ ದಕ್ಷಿಣಂ ಹಸ್ತಂ ಧೀಕಾರೋ ವಾಮ ಹಸ್ತಕಂ

ಮಕಾರೋ ಹೃದಯಂ ರಕ್ಷೇದ್ಧಿಕಾರ ಉದರೇ ತಥಾ
ಧಿಕಾರೋ ನಾಭಿ ದೇಶೇತು ಯೋಕಾರಸ್ತು ಕಟಿಂ ತಥಾ

ಗುಹ್ಯಂ ರಕ್ಷತು ಯೋಕಾರ ಊರೂ ದ್ವೌ ನಃ ಪದಾಕ್ಷರಂ
ಪ್ರಕಾರೋ ಜಾನುನೀ ರಕ್ಷೇ ಚ್ಛೋಕಾರೋ ಜಂಘ ದೇಶಕಂ

ದಕಾರಂ ಗುಲ್ಫ ದೇಶೇತು ಯಾಕಾರಃ ಪದಯುಗ್ಮಕಂ
ತಕಾರ ವ್ಯಂಜನಂ ಚೈವ ಸರ್ವಾಂಗೇ ಮೇ ಸದಾವತು

ಇದಂತು ಕವಚಂ ದಿವ್ಯಂ ಬಾಧಾ ಶತ ವಿನಾಶನಂ
ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿ ಕಳಾ ವಿದ್ಯಾದಾಯಕಂ ಮೋಕ್ಷಕಾರಕಂ

ಮುಚ್ಯತೇ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯಃ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಧಿಗಚ್ಛತಿ
ಪಠನಾ ಚ್ಛ್ರವಣಾ ದ್ವಾಪಿ ಗೋ ಸಹಸ್ರ ಫಲಂ ಲಭೇತ್

ಶ್ರೀ ದೇವೀಭಾಗವತಾಂತರ್ಗತ ಗಾಯತ್ತ್ರೀ ಕವಚಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ

ഗായത്രീ കവചമ്

നാരദ ഉവാച
സ്വാമിന് സര്വജഗന്നാധ സംശയോഽസ്തി മമ പ്രഭോ
ചതുഷഷ്ടി കലാഭിജ്ഞ പാതകാ ദ്യോഗവിദ്വര

മുച്യതേ കേന പുണ്യേന ബ്രഹ്മരൂപഃ കഥം ഭവേത്
ദേഹശ്ച ദേവതാരൂപോ മംത്ര രൂപോ വിശേഷതഃ

കര്മത ച്ഛ്രോതു മിച്ഛാമി ന്യാസം ച വിധിപൂര്വകമ്
ഋഷി ശ്ഛംദോഽധി ദൈവംച ധ്യാനം ച വിധിവ ത്പ്രഭോ

നാരായണ ഉവാച
അസ്യ്തേകം പരമം ഗുഹ്യം ഗായത്രീ കവചം തഥാ
പഠനാ ദ്ധാരണാ ന്മര്ത്യ സ്സര്വപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ

സര്വാംകാമാനവാപ്നോതി ദേവീ രൂപശ്ച ജായതേ
ഗായത്ത്രീ കവചസ്യാസ്യ ബ്രഹ്മവിഷ്ണുമഹേശ്വരാഃ

ഋഷയോ ഋഗ്യജുസ്സാമാഥര്വ ച്ഛംദാംസി നാരദ
ബ്രഹ്മരൂപാ ദേവതോക്താ ഗായത്രീ പരമാ കലാ

തദ്ബീജം ഭര്ഗ ഇത്യേഷാ ശക്തി രുക്താ മനീഷിഭിഃ
കീലകംച ധിയഃ പ്രോക്തം മോക്ഷാര്ധേ വിനിയോജനമ്

ചതുര്ഭിര്ഹൃദയം പ്രോക്തം ത്രിഭി ര്വര്ണൈ ശ്ശിര സ്സ്മൃതമ്
ചതുര്ഭിസ്സ്യാച്ഛിഖാ പശ്ചാത്ത്രിഭിസ്തു കവചം സ്സ്മുതമ്

ചതുര്ഭി ര്നേത്ര മുദ്ധിഷ്ടം ചതുര്ഭിസ്സ്യാത്തദസ്ര്തകമ്
അഥ ധ്യാനം പ്രവക്ഷ്യാമി സാധകാഭീഷ്ടദായകമ്

മുക്താ വിദ്രുമ ഹേമനീല ധവല ച്ഛായൈര്മുഖൈ സ്ത്രീക്ഷണൈഃ
യുക്താമിംദു നിബദ്ധ രത്ന മകുടാം തത്വാര്ധ വര്ണാത്മികാമ് ।
ഗായത്ത്രീം വരദാഭയാം കുശകശാശ്ശുഭ്രം കപാലം ഗദാം
ശംഖം ചക്ര മഥാരവിംദ യുഗലം ഹസ്തൈര്വഹംതീം ഭജേ ॥

ഗായത്ത്രീ പൂര്വതഃ പാതു സാവിത്രീ പാതു ദക്ഷിണേ
ബ്രഹ്മ സംധ്യാതു മേ പശ്ചാദുത്തരായാം സരസ്വതീ

പാര്വതീ മേ ദിശം രാക്ഷേ ത്പാവകീം ജലശായിനീ
യാതൂധാനീം ദിശം രക്ഷേ ദ്യാതുധാനഭയംകരീ

പാവമാനീം ദിശം രക്ഷേത്പവമാന വിലാസിനീ
ദിശം രൌദ്രീംച മേ പാതു രുദ്രാണീ രുദ്ര രൂപിണീ

ഊര്ധ്വം ബ്രഹ്മാണീ മേ രക്ഷേ ദധസ്താ ദ്വൈഷ്ണവീ തഥാ
ഏവം ദശ ദിശോ രക്ഷേ ത്സര്വാംഗം ഭുവനേശ്വരീ

തത്പദം പാതു മേ പാദൌ ജംഘേ മേ സവിതുഃപദമ്
വരേണ്യം കടി ദേശേതു നാഭിം ഭര്ഗ സ്തഥൈവച

ദേവസ്യ മേ തദ്ധൃദയം ധീമഹീതി ച ഗല്ലയോഃ
ധിയഃ പദം ച മേ നേത്രേ യഃ പദം മേ ലലാടകമ്

നഃ പദം പാതു മേ മൂര്ധ്നി ശിഖായാം മേ പ്രചോദയാത്
തത്പദം പാതു മൂര്ധാനം സകാരഃ പാതു ഫാലകമ്

ചക്ഷുഷീതു വികാരാര്ണോ തുകാരസ്തു കപോലയോഃ
നാസാപുടം വകാരാര്ണോ രകാരസ്തു മുഖേ തഥാ

ണികാര ഊര്ധ്വ മോഷ്ഠംതു യകാരസ്ത്വധരോഷ്ഠകമ്
ആസ്യമധ്യേ ഭകാരാര്ണോ ഗോകാര ശ്ചുബുകേ തഥാ

ദേകാരഃ കംഠ ദേശേതു വകാര സ്സ്കംധ ദേശകമ്
സ്യകാരോ ദക്ഷിണം ഹസ്തം ധീകാരോ വാമ ഹസ്തകമ്

മകാരോ ഹൃദയം രക്ഷേദ്ധികാര ഉദരേ തഥാ
ധികാരോ നാഭി ദേശേതു യോകാരസ്തു കടിം തഥാ

ഗുഹ്യം രക്ഷതു യോകാര ഊരൂ ദ്വൌ നഃ പദാക്ഷരമ്
പ്രകാരോ ജാനുനീ രക്ഷേ ച്ഛോകാരോ ജംഘ ദേശകമ്

ദകാരം ഗുല്ഫ ദേശേതു യാകാരഃ പദയുഗ്മകമ്
തകാര വ്യംജനം ചൈവ സര്വാംഗേ മേ സദാവതു

ഇദംതു കവചം ദിവ്യം ബാധാ ശത വിനാശനമ്
ചതുഷ്ഷഷ്ടി കലാ വിദ്യാദായകം മോക്ഷകാരകമ്

മുച്യതേ സര്വ പാപേഭ്യഃ പരം ബ്രഹ്മാധിഗച്ഛതി
പഠനാ ച്ഛ്രവണാ ദ്വാപി ഗോ സഹസ്ര ഫലം ലഭേത്

ശ്രീ ദേവീഭാഗവതാംതര്ഗത ഗായത്ത്രീ കവചം സംപൂര്ണം

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

ఉపాకర్మ

|| గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గాయత్రి అష్టోత్తర శత నామావళి |  గాయత్రీ కవచం | శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ స్తోత్రం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః | గాయత్ర్యష్టోత్తరశత నామస్తోత్రం ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top