శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ స్తోత్రం | श्री गायत्रि सहस्र नाम स्तोत्रम् | Sri Gayatri Sahasra Nama Stotram

శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ స్తోత్రం | श्री गायत्रि सहस्र नाम स्तोत्रम् | SRI GAYATRI SAHASRA NAMA STOTRAM

శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ స్తోత్రం

నారద ఉవాచ –
భగవన్సర్వధర్మజ్ఞ సర్వశాస్త్రవిశారద ।
శ్రుతిస్మృతిపురాణానాం రహస్యం త్వన్ముఖాచ్ఛ్రుతం ॥ 1 ॥

సర్వపాపహరం దేవ యేన విద్యా ప్రవర్తతే ।
కేన వా బ్రహ్మవిజ్ఞానం కిం ను వా మోక్షసాధనం ॥ 2 ॥

బ్రాహ్మణానాం గతిః కేన కేన వా మృత్యు నాశనం ।
ఐహికాముష్మికఫలం కేన వా పద్మలోచన ॥ 3 ॥

వక్తుమర్హస్యశేషేణ సర్వే నిఖిలమాదితః ।
శ్రీనారాయణ ఉవాచ –
సాధు సాధు మహాప్రాజ్ఞ సమ్యక్ పృష్టం త్వయాఽనఘ ॥ 4 ॥

శృణు వక్ష్యామి యత్నేన గాయత్ర్యష్టసహస్రకం ।
నామ్నాం శుభానాం దివ్యానాం సర్వపాపవినాశనం ॥ 5 ॥

సృష్ట్యాదౌ యద్భగవతా పూర్వే ప్రోక్తం బ్రవీమి తే ।
అష్టోత్తరసహస్రస్య ఋషిర్బ్రహ్మా ప్రకీర్తితః ॥ 6 ॥

ఛందోఽనుష్టుప్తథా దేవీ గాయత్రీం దేవతా స్మృతా ।
హలోబీజాని తస్యైవ స్వరాః శక్తయ ఈరితాః ॥ 7 ॥

అంగన్యాసకరన్యాసావుచ్యేతే మాతృకాక్షరైః ।
అథ ధ్యానం ప్రవక్ష్యామి సాధకానాం హితాయ వై ॥ 8 ॥

ధ్యానం
రక్తశ్వేతహిరణ్యనీలధవలైర్యుక్తాం త్రినీత్రోజ్జ్వలాం
రక్తాం రక్తనవస్రజం మణిగణైర్యుక్తాం కుమారీమిమాం ।
గాయత్రీం కమలాసనాం కరతలవ్యానద్ధకుండాంబుజాం
పద్మాక్షీం చ వరస్రజం చ దధతీం హంసాధిరూఢాం భజే ॥ 9 ॥

అచింత్యలక్షణావ్యక్తాప్యర్థమాతృమహేశ్వరీ ।
అమృతార్ణవమధ్యస్థాప్యజితా చాపరాజితా ॥ 10 ॥

అణిమాదిగుణాధారాప్యర్కమండలసంస్థితా ।
అజరాజాపరాధర్మా అక్షసూత్రధరాధరా ॥ 11 ॥

అకారాదిక్షకారాంతాప్యరిషడ్వర్గభేదినీ ।
అంజనాద్రిప్రతీకాశాప్యంజనాద్రినివాసినీ ॥ 12 ॥

అదితిశ్చాజపావిద్యాప్యరవిందనిభేక్షణా ।
అంతర్బహిఃస్థితావిద్యాధ్వంసినీ చాంతరాత్మికా ॥ 13 ॥

అజా చాజముఖావాసాప్యరవిందనిభాననా ।
అర్ధమాత్రార్థదానజ్ఞాప్యరిమండలమర్దినీ ॥ 14 ॥

అసురఘ్నీ హ్యమావాస్యాప్యలక్ష్మీఘ్న్యంత్యజార్చితా ।
ఆదిలక్ష్మీశ్చాదిశక్తిరాకృతిశ్చాయతాననా ॥ 15 ॥

ఆదిత్యపదవీచారాప్యాదిత్యపరిసేవితా ।
ఆచార్యావర్తనాచారాప్యాదిమూర్తినివాసినీ ॥ 16 ॥

ఆగ్నేయీ చామరీ చాద్యా చారాధ్యా చాసనస్థితా ।
ఆధారనిలయాధారా చాకాశాంతనివాసినీ ॥ 17 ॥

ఆద్యాక్షరసమాయుక్తా చాంతరాకాశరూపిణీ ।
ఆదిత్యమండలగతా చాంతరధ్వాంతనాశినీ ॥ 18 ॥

ఇందిరా చేష్టదా చేష్టా చేందీవరనిభేక్షణా ।
ఇరావతీ చేంద్రపదా చేంద్రాణీ చేందురూపిణీ ॥ 19 ॥

ఇక్షుకోదండసంయుక్తా చేషుసంధానకారిణీ ।
ఇంద్రనీలసమాకారా చేడాపింగలరూపిణీ ॥ 20 ॥

ఇంద్రాక్షీచేశ్వరీ దేవీ చేహాత్రయవివర్జితా ।
ఉమా చోషా హ్యుడునిభా ఉర్వారుకఫలాననా ॥ 21 ॥

ఉడుప్రభా చోడుమతీ హ్యుడుపా హ్యుడుమధ్యగా ।
ఊర్ధ్వా చాప్యూర్ధ్వకేశీ చాప్యూర్ధ్వాధోగతిభేదినీ ॥ 22 ॥

ఊర్ధ్వబాహుప్రియా చోర్మిమాలావాగ్గ్రంథదాయినీ ।
ఋతం చర్షిరృతుమతీ ఋషిదేవనమస్కృతా ॥ 23 ॥

ఋగ్వేదా ఋణహర్త్రీ చ ఋషిమండలచారిణీ ।
ఋద్ధిదా ఋజుమార్గస్థా ఋజుధర్మా ఋజుప్రదా ॥ 24 ॥

ఋగ్వేదనిలయా ఋజ్వీ లుప్తధర్మప్రవర్తినీ ।
లూతారివరసంభూతా లూతాదివిషహారిణీ ॥ 25 ॥

ఏకాక్షరా చైకమాత్రా చైకా చైకైకనిష్ఠితా ।
ఐంద్రీ హ్యైరావతారూఢా చైహికాముష్మికప్రదా ॥ 26 ॥

ఓంకారా హ్యోషధీ చోతా చోతప్రోతనివాసినీ ।
ఔర్వా హ్యౌషధసంపన్నా ఔపాసనఫలప్రదా ॥ 27 ॥

అండమధ్యస్థితా దేవీ చాఃకారమనురూపిణీ ।
కాత్యాయనీ కాలరాత్రిః కామాక్షీ కామసుందరీ ॥ 28 ॥

కమలా కామినీ కాంతా కామదా కాలకంఠినీ ।
కరికుంభస్తనభరా కరవీరసువాసినీ ॥ 29 ॥

కల్యాణీ కుండలవతీ కురుక్షేత్రనివాసినీ ।
కురువిందదలాకారా కుండలీ కుముదాలయా ॥ 30 ॥

కాలజిహ్వా కరాలాస్యా కాలికా కాలరూపిణీ ।
కమనీయగుణా కాంతిః కలాధారా కుముద్వతీ ॥ 31 ॥

కౌశికీ కమలాకారా కామచారప్రభంజినీ ।
కౌమారీ కరుణాపాంగీ కకువంతా కరిప్రియా ॥ 32 ॥

కేసరీ కేశవనుతా కదంబకుసుమప్రియా ।
కాలిందీ కాలికా కాంచీ కలశోద్భవసంస్తుతా ॥ 33 ॥

కామమాతా క్రతుమతీ కామరూపా కృపావతీ ।
కుమారీ కుండనిలయా కిరాతీ కీరవాహనా ॥ 34 ॥

కైకేయీ కోకిలాలాపా కేతకీ కుసుమప్రియా ।
కమండలుధరా కాలీ కర్మనిర్మూలకారిణీ ॥ 35 ॥

కలహంసగతిః కక్షా కృతకౌతుకమంగలా ।
కస్తూరీతిలకా కంప్రా కరీంద్రగమనా కుహూః ॥ 36 ॥

కర్పూరలేపనా కృష్ణా కపిలా కుహరాశ్రయా ।
కూటస్థా కుధరా కమ్రా కుక్షిస్థాఖిలవిష్టపా ॥ 37 ॥

ఖడ్గఖేటధరా ఖర్వా ఖేచరీ ఖగవాహనా ।
ఖట్వాంగధారిణీ ఖ్యాతా ఖగరాజోపరిస్థితా ॥ 38 ॥

ఖలఘ్నీ ఖండితజరా ఖండాఖ్యానప్రదాయినీ ।
ఖండేందుతిలకా గంగా గణేశగుహపూజితా ॥ 39 ॥

గాయత్రీ గోమతీ గీతా గాంధారీ గానలోలుపా ।
గౌతమీ గామినీ గాధా గంధర్వాప్సరసేవితా ॥ 40 ॥

గోవిందచరణాక్రాంతా గుణత్రయవిభావితా ।
గంధర్వీ గహ్వరీ గోత్రా గిరీశా గహనా గమీ ॥ 41 ॥

గుహావాసా గుణవతీ గురుపాపప్రణాశినీ ।
గుర్వీ గుణవతీ గుహ్యా గోప్తవ్యా గుణదాయినీ ॥ 42 ॥

గిరిజా గుహ్యమాతంగీ గరుడధ్వజవల్లభా ।
గర్వాపహారిణీ గోదా గోకులస్థా గదాధరా ॥ 43 ॥

గోకర్ణనిలయాసక్తా గుహ్యమండలవర్తినీ ।
ఘర్మదా ఘనదా ఘంటా ఘోరదానవమర్దినీ ॥ 44 ॥

ఘృణిమంత్రమయీ ఘోషా ఘనసంపాతదాయినీ ।
ఘంటారవప్రియా ఘ్రాణా ఘృణిసంతుష్టకారిణీ ॥ 45 ॥

ఘనారిమండలా ఘూర్ణా ఘృతాచీ ఘనవేగినీ ।
జ్ఞానధాతుమయీ చర్చా చర్చితా చారుహాసినీ ॥ 46 ॥

చటులా చండికా చిత్రా చిత్రమాల్యవిభూషితా ।
చతుర్భుజా చారుదంతా చాతురీ చరితప్రదా ॥ 47 ॥

చూలికా చిత్రవస్త్రాంతా చంద్రమఃకర్ణకుండలా ।
చంద్రహాసా చారుదాత్రీ చకోరీ చంద్రహాసినీ ॥ 48 ॥

చంద్రికా చంద్రధాత్రీ చ చౌరీ చౌరా చ చండికా ।
చంచద్వాగ్వాదినీ చంద్రచూడా చోరవినాశినీ ॥ 49 ॥

చారుచందనలిప్తాంగీ చంచచ్చామరవీజితా ।
చారుమధ్యా చారుగతిశ్చందిలా చంద్రరూపిణీ ॥ 50 ॥

చారుహోమప్రియా చార్వాచరితా చక్రబాహుకా ।
చంద్రమండలమధ్యస్థా చంద్రమండలదర్పణా ॥ 51 ॥

చక్రవాకస్తనీ చేష్టా చిత్రా చారువిలాసినీ ।
చిత్స్వరూపా చంద్రవతీ చంద్రమాశ్చందనప్రియా ॥ 52 ॥

చోదయిత్రీ చిరప్రజ్ఞా చాతకా చారుహేతుకీ ।
ఛత్రయాతా ఛత్రధరా ఛాయా ఛందఃపరిచ్ఛదా ॥ 53 ॥

ఛాయాదేవీ ఛిద్రనఖా ఛన్నేంద్రియవిసర్పిణీ ।
ఛందోఽనుష్టుప్ప్రతిష్ఠాంతా ఛిద్రోపద్రవభేదినీ ॥ 54 ॥

ఛేదా ఛత్రేశ్వరీ ఛిన్నా ఛురికా ఛేదనప్రియా ।
జననీ జన్మరహితా జాతవేదా జగన్మయీ ॥ 55 ॥

జాహ్నవీ జటిలా జేత్రీ జరామరణవర్జితా ।
జంబూద్వీపవతీ జ్వాలా జయంతీ జలశాలినీ ॥ 56 ॥

జితేంద్రియా జితక్రోధా జితామిత్రా జగత్ప్రియా ।
జాతరూపమయీ జిహ్వా జానకీ జగతీ జరా ॥ 57 ॥

జనిత్రీ జహ్నుతనయా జగత్త్రయహితైషిణీ ।
జ్వాలాముఖీ జపవతీ జ్వరఘ్నీ జితవిష్టపా ॥ 58 ॥

జితాక్రాంతమయీ జ్వాలా జాగ్రతీ జ్వరదేవతా ।
జ్వలంతీ జలదా జ్యేష్ఠా జ్యాఘోషాస్ఫోటదిఙ్ముఖీ ॥ 59 ॥

జంభినీ జృంభణా జృంభా జ్వలన్మాణిక్యకుండలా ।
ఝింఝికా ఝణనిర్ఘోషా ఝంఝామారుతవేగినీ ॥ 60 ॥

ఝల్లరీవాద్యకుశలా ఞరూపా ఞభుజా స్మృతా ।
టంకబాణసమాయుక్తా టంకినీ టంకభేదినీ ॥ 61 ॥

టంకీగణకృతాఘోషా టంకనీయమహోరసా ।
టంకారకారిణీ దేవీ ఠఠశబ్దనినాదినీ ॥ 62 ॥

డామరీ డాకినీ డింభా డుండుమారైకనిర్జితా ।
డామరీతంత్రమార్గస్థా డమడ్డమరునాదినీ ॥ 63 ॥

డిండీరవసహా డింభలసత్క్రీడాపరాయణా ।
ఢుంఢివిఘ్నేశజననీ ఢక్కాహస్తా ఢిలివ్రజా ॥ 64 ॥

నిత్యజ్ఞానా నిరుపమా నిర్గుణా నర్మదా నదీ ।
త్రిగుణా త్రిపదా తంత్రీ తులసీ తరుణా తరుః ॥ 65 ॥

త్రివిక్రమపదాక్రాంతా తురీయపదగామినీ ।
తరుణాదిత్యసంకాశా తామసీ తుహినా తురా ॥ 66 ॥

త్రికాలజ్ఞానసంపన్నా త్రివేణీ చ త్రిలోచనా ।
త్రిశక్తిస్త్రిపురా తుంగా తురంగవదనా తథా ॥ 67 ॥

తిమింగిలగిలా తీవ్రా త్రిస్రోతా తామసాదినీ ।
తంత్రమంత్రవిశేషజ్ఞా తనుమధ్యా త్రివిష్టపా ॥ 68 ॥

త్రిసంధ్యా త్రిస్తనీ తోషాసంస్థా తాలప్రతాపినీ ।
తాటంకినీ తుషారాభా తుహినాచలవాసినీ ॥ 69 ॥

తంతుజాలసమాయుక్తా తారహారావలిప్రియా ।
తిలహోమప్రియా తీర్థా తమాలకుసుమాకృతిః ॥ 70 ॥

తారకా త్రియుతా తన్వీ త్రిశంకుపరివారితా ।
తలోదరీ తిలాభూషా తాటంకప్రియవాదినీ ॥ 71 ॥

త్రిజటా తిత్తిరీ తృష్ణా త్రివిధా తరుణాకృతిః ।
తప్తకాంచనసంకాశా తప్తకాంచనభూషణా ॥ 72 ॥

త్రైయంబకా త్రివర్గా చ త్రికాలజ్ఞానదాయినీ ।
తర్పణా తృప్తిదా తృప్తా తామసీ తుంబురుస్తుతా ॥ 73 ॥

తార్క్ష్యస్థా త్రిగుణాకారా త్రిభంగీ తనువల్లరిః ।
థాత్కారీ థారవా థాంతా దోహినీ దీనవత్సలా ॥ 74 ॥

దానవాంతకరీ దుర్గా దుర్గాసురనిబర్హిణీ ।
దేవరీతిర్దివారాత్రిర్ద్రౌపదీ దుందుభిస్వనా ॥ 75 ॥

దేవయానీ దురావాసా దారిద్ర్యోద్భేదినీ దివా ।
దామోదరప్రియా దీప్తా దిగ్వాసా దిగ్విమోహినీ ॥ 76 ॥

దండకారణ్యనిలయా దండినీ దేవపూజితా ।
దేవవంద్యా దివిషదా ద్వేషిణీ దానవాకృతిః ॥ 77 ॥

దీనానాథస్తుతా దీక్షా దైవతాదిస్వరూపిణీ ।
ధాత్రీ ధనుర్ధరా ధేనుర్ధారిణీ ధర్మచారిణీ ॥ 78 ॥

ధురంధరా ధరాధారా ధనదా ధాన్యదోహినీ ।
ధర్మశీలా ధనాధ్యక్షా ధనుర్వేదవిశారదా ॥ 79 ॥

ధృతిర్ధన్యా ధృతపదా ధర్మరాజప్రియా ధ్రువా ।
ధూమావతీ ధూమకేశీ ధర్మశాస్త్రప్రకాశినీ ॥ 80 ॥

నందా నందప్రియా నిద్రా నృనుతా నందనాత్మికా ।
నర్మదా నలినీ నీలా నీలకంఠసమాశ్రయా ॥ 81 ॥

నారాయణప్రియా నిత్యా నిర్మలా నిర్గుణా నిధిః ।
నిరాధారా నిరుపమా నిత్యశుద్ధా నిరంజనా ॥ 82 ॥

నాదబిందుకలాతీతా నాదబిందుకలాత్మికా ।
నృసింహినీ నగధరా నృపనాగవిభూషితా ॥ 83 ॥

నరకక్లేశశమనీ నారాయణపదోద్భవా ।
నిరవద్యా నిరాకారా నారదప్రియకారిణీ ॥ 84 ॥

నానాజ్యోతిః సమాఖ్యాతా నిధిదా నిర్మలాత్మికా ।
నవసూత్రధరా నీతిర్నిరుపద్రవకారిణీ ॥ 85 ॥

నందజా నవరత్నాఢ్యా నైమిషారణ్యవాసినీ ।
నవనీతప్రియా నారీ నీలజీమూతనిస్వనా ॥ 86 ॥

నిమేషిణీ నదీరూపా నీలగ్రీవా నిశీశ్వరీ ।
నామావలిర్నిశుంభఘ్నీ నాగలోకనివాసినీ ॥ 87 ॥

నవజాంబూనదప్రఖ్యా నాగలోకాధిదేవతా ।
నూపురాక్రాంతచరణా నరచిత్తప్రమోదినీ ॥ 88 ॥

నిమగ్నారక్తనయనా నిర్ఘాతసమనిస్వనా ।
నందనోద్యాననిలయా నిర్వ్యూహోపరిచారిణీ ॥ 89 ॥

పార్వతీ పరమోదారా పరబ్రహ్మాత్మికా పరా ।
పంచకోశవినిర్ముక్తా పంచపాతకనాశినీ ॥ 90 ॥

పరచిత్తవిధానజ్ఞా పంచికా పంచరూపిణీ ।
పూర్ణిమా పరమా ప్రీతిః పరతేజః ప్రకాశినీ ॥ 91 ॥

పురాణీ పౌరుషీ పుణ్యా పుండరీకనిభేక్షణా ।
పాతాలతలనిర్మగ్నా ప్రీతా ప్రీతివివర్ధినీ ॥ 92 ॥

పావనీ పాదసహితా పేశలా పవనాశినీ ।
ప్రజాపతిః పరిశ్రాంతా పర్వతస్తనమండలా ॥ 93 ॥

పద్మప్రియా పద్మసంస్థా పద్మాక్షీ పద్మసంభవా ।
పద్మపత్రా పద్మపదా పద్మినీ ప్రియభాషిణీ ॥ 94 ॥

పశుపాశవినిర్ముక్తా పురంధ్రీ పురవాసినీ ।
పుష్కలా పురుషా పర్వా పారిజాతసుమప్రియా ॥ 95 ॥

పతివ్రతా పవిత్రాంగీ పుష్పహాసపరాయణా ।
ప్రజ్ఞావతీసుతా పౌత్రీ పుత్రపూజ్యా పయస్వినీ ॥ 96 ॥

పట్టిపాశధరా పంక్తిః పితృలోకప్రదాయినీ ।
పురాణీ పుణ్యశీలా చ ప్రణతార్తివినాశినీ ॥ 97 ॥

ప్రద్యుమ్నజననీ పుష్టా పితామహపరిగ్రహా ।
పుండరీకపురావాసా పుండరీకసమాననా ॥ 98 ॥

పృథుజంఘా పృథుభుజా పృథుపాదా పృథూదరీ ।
ప్రవాలశోభా పింగాక్షీ పీతవాసాః ప్రచాపలా ॥ 99 ॥

ప్రసవా పుష్టిదా పుణ్యా ప్రతిష్ఠా ప్రణవాగతిః ।
పంచవర్ణా పంచవాణీ పంచికా పంజరస్థితా ॥ 100 ॥

పరమాయా పరజ్యోతిః పరప్రీతిః పరాగతిః ।
పరాకాష్ఠా పరేశానీ పావనీ పావకద్యుతిః ॥ 101 ॥

పుణ్యభద్రా పరిచ్ఛేద్యా పుష్పహాసా పృథూదరీ ।
పీతాంగీ పీతవసనా పీతశయ్యా పిశాచినీ ॥ 102 ॥

పీతక్రియా పిశాచఘ్నీ పాటలాక్షీ పటుక్రియా ।
పంచభక్షప్రియాచారా పూతనాప్రాణఘాతినీ ॥ 103 ॥

పున్నాగవనమధ్యస్థా పుణ్యతీర్థనిషేవితా ।
పంచాంగీ చ పరాశక్తిః పరమాహ్లాదకారిణీ ॥ 104 ॥

పుష్పకాండస్థితా పూషా పోషితాఖిలవిష్టపా ।
ప్రాణప్రియా పంచశిఖా పన్నగోపరిశాయినీ ॥ 105 ॥

పంచమాత్రాత్మికా పృథ్వీ పథికా పృథుదోహినీ ।
పురాణన్యాయమీమాంసా పాటలీ పుష్పగంధినీ ॥ 106 ॥

పుణ్యప్రజా పారదాత్రీ పరమార్గైకగోచరా ।
ప్రవాలశోభా పూర్ణాశా ప్రణవా పల్లవోదరీ ॥ 107 ॥

ఫలినీ ఫలదా ఫల్గుః ఫూత్కారీ ఫలకాకృతిః ।
ఫణీంద్రభోగశయనా ఫణిమండలమండితా ॥ 108 ॥

బాలబాలా బహుమతా బాలాతపనిభాంశుకా ।
బలభద్రప్రియా వంద్యా బడవా బుద్ధిసంస్తుతా ॥ 109 ॥

బందీదేవీ బిలవతీ బడిశఘ్నీ బలిప్రియా ।
బాంధవీ బోధితా బుద్ధిర్బంధూకకుసుమప్రియా ॥ 110 ॥

బాలభానుప్రభాకారా బ్రాహ్మీ బ్రాహ్మణదేవతా ।
బృహస్పతిస్తుతా బృందా బృందావనవిహారిణీ ॥ 111 ॥

బాలాకినీ బిలాహారా బిలవాసా బహూదకా ।
బహునేత్రా బహుపదా బహుకర్ణావతంసికా ॥ 112 ॥

బహుబాహుయుతా బీజరూపిణీ బహురూపిణీ ।
బిందునాదకలాతీతా బిందునాదస్వరూపిణీ ॥ 113 ॥

బద్ధగోధాంగులిత్రాణా బదర్యాశ్రమవాసినీ ।
బృందారకా బృహత్స్కంధా బృహతీ బాణపాతినీ ॥ 114 ॥

బృందాధ్యక్షా బహునుతా వనితా బహువిక్రమా ।
బద్ధపద్మాసనాసీనా బిల్వపత్రతలస్థితా ॥ 115 ॥

బోధిద్రుమనిజావాసా బడిస్థా బిందుదర్పణా ।
బాలా బాణాసనవతీ బడబానలవేగినీ ॥ 116 ॥

బ్రహ్మాండబహిరంతఃస్థా బ్రహ్మకంకణసూత్రిణీ ।
భవానీ భీషణవతీ భావినీ భయహారిణీ ॥ 117 ॥

భద్రకాలీ భుజంగాక్షీ భారతీ భారతాశయా ।
భైరవీ భీషణాకారా భూతిదా భూతిమాలినీ ॥ 118 ॥

భామినీ భోగనిరతా భద్రదా భూరివిక్రమా ।
భూతవాసా భృగులతా భార్గవీ భూసురార్చితా ॥ 119 ॥

భాగీరథీ భోగవతీ భవనస్థా భిషగ్వరా ।
భామినీ భోగినీ భాషా భవానీ భూరిదక్షిణా ॥ 120 ॥

భర్గాత్మికా భీమవతీ భవబంధవిమోచినీ ।
భజనీయా భూతధాత్రీరంజితా భువనేశ్వరీ ॥ 121 ॥

భుజంగవలయా భీమా భేరుండా భాగధేయినీ ।
మాతా మాయా మధుమతీ మధుజిహ్వా మధుప్రియా ॥ 122 ॥

మహాదేవీ మహాభాగా మాలినీ మీనలోచనా ।
మాయాతీతా మధుమతీ మధుమాంసా మధుద్రవా ॥ 123 ॥

మానవీ మధుసంభూతా మిథిలాపురవాసినీ ।
మధుకైటభసంహర్త్రీ మేదినీ మేఘమాలినీ ॥ 124 ॥

మందోదరీ మహామాయా మైథిలీ మసృణప్రియా ।
మహాలక్ష్మీర్మహాకాలీ మహాకన్యా మహేశ్వరీ ॥ 125 ॥

మాహేంద్రీ మేరుతనయా మందారకుసుమార్చితా ।
మంజుమంజీరచరణా మోక్షదా మంజుభాషిణీ ॥ 126 ॥

మధురద్రావిణీ ముద్రా మలయా మలయాన్వితా ।
మేధా మరకతశ్యామా మాగధీ మేనకాత్మజా ॥ 127 ॥

మహామారీ మహావీరా మహాశ్యామా మనుస్తుతా ।
మాతృకా మిహిరాభాసా ముకుందపదవిక్రమా ॥ 128 ॥

మూలాధారస్థితా ముగ్ధా మణిపూరకవాసినీ ।
మృగాక్షీ మహిషారూఢా మహిషాసురమర్దినీ ॥ 129 ॥

యోగాసనా యోగగమ్యా యోగా యౌవనకాశ్రయా ।
యౌవనీ యుద్ధమధ్యస్థా యమునా యుగధారిణీ ॥ 130 ॥

యక్షిణీ యోగయుక్తా చ యక్షరాజప్రసూతినీ ।
యాత్రా యానవిధానజ్ఞా యదువంశసముద్భవా ॥ 131 ॥

యకారాదిహకారాంతా యాజుషీ యజ్ఞరూపిణీ ।
యామినీ యోగనిరతా యాతుధానభయంకరీ ॥ 132 ॥

రుక్మిణీ రమణీ రామా రేవతీ రేణుకా రతిః ।
రౌద్రీ రౌద్రప్రియాకారా రామమాతా రతిప్రియా ॥ 133 ॥

రోహిణీ రాజ్యదా రేవా రమా రాజీవలోచనా ।
రాకేశీ రూపసంపన్నా రత్నసింహాసనస్థితా ॥ 134 ॥

రక్తమాల్యాంబరధరా రక్తగంధానులేపనా ।
రాజహంససమారూఢా రంభా రక్తబలిప్రియా ॥ 135 ॥

రమణీయయుగాధారా రాజితాఖిలభూతలా ।
రురుచర్మపరీధానా రథినీ రత్నమాలికా ॥ 136 ॥

రోగేశీ రోగశమనీ రావిణీ రోమహర్షిణీ ।
రామచంద్రపదాక్రాంతా రావణచ్ఛేదకారిణీ ॥ 137 ॥

రత్నవస్త్రపరిచ్ఛన్నా రథస్థా రుక్మభూషణా ।
లజ్జాధిదేవతా లోలా లలితా లింగధారిణీ ॥ 138 ॥

లక్ష్మీర్లోలా లుప్తవిషా లోకినీ లోకవిశ్రుతా ।
లజ్జా లంబోదరీ దేవీ లలనా లోకధారిణీ ॥ 139 ॥

వరదా వందితా విద్యా వైష్ణవీ విమలాకృతిః ।
వారాహీ విరజా వర్షా వరలక్ష్మీర్విలాసినీ ॥ 140 ॥

వినతా వ్యోమమధ్యస్థా వారిజాసనసంస్థితా ।
వారుణీ వేణుసంభూతా వీతిహోత్రా విరూపిణీ ॥ 141 ॥

వాయుమండలమధ్యస్థా విష్ణురూపా విధిప్రియా ।
విష్ణుపత్నీ విష్ణుమతీ విశాలాక్షీ వసుంధరా ॥ 142 ॥

వామదేవప్రియా వేలా వజ్రిణీ వసుదోహినీ ।
వేదాక్షరపరీతాంగీ వాజపేయఫలప్రదా ॥ 143 ॥

వాసవీ వామజననీ వైకుంఠనిలయా వరా ।
వ్యాసప్రియా వర్మధరా వాల్మీకిపరిసేవితా ॥ 144 ॥

శాకంభరీ శివా శాంతా శారదా శరణాగతిః ।
శాతోదరీ శుభాచారా శుంభాసురవిమర్దినీ ॥ 145 ॥

శోభావతీ శివాకారా శంకరార్ధశరీరిణీ ।
శోణా శుభాశయా శుభ్రా శిరఃసంధానకారిణీ ॥ 146 ॥

శరావతీ శరానందా శరజ్జ్యోత్స్నా శుభాననా ।
శరభా శూలినీ శుద్ధా శబరీ శుకవాహనా ॥ 147 ॥

శ్రీమతీ శ్రీధరానందా శ్రవణానందదాయినీ ।
శర్వాణీ శర్వరీవంద్యా షడ్భాషా షడృతుప్రియా ॥ 148 ॥

షడాధారస్థితా దేవీ షణ్ముఖప్రియకారిణీ ।
షడంగరూపసుమతీ సురాసురనమస్కృతా ॥ 149 ॥

సరస్వతీ సదాధారా సర్వమంగలకారిణీ ।
సామగానప్రియా సూక్ష్మా సావిత్రీ సామసంభవా ॥ 150 ॥

సర్వావాసా సదానందా సుస్తనీ సాగరాంబరా ।
సర్వైశ్వర్యప్రియా సిద్ధిః సాధుబంధుపరాక్రమా ॥ 151 ॥

సప్తర్షిమండలగతా సోమమండలవాసినీ ।
సర్వజ్ఞా సాంద్రకరుణా సమానాధికవర్జితా ॥ 152 ॥

సర్వోత్తుంగా సంగహీనా సద్గుణా సకలేష్టదా ।
సరధా సూర్యతనయా సుకేశీ సోమసంహతిః ॥ 153 ॥

హిరణ్యవర్ణా హరిణీ హ్రీంకారీ హంసవాహినీ ।
క్షౌమవస్త్రపరీతాంగీ క్షీరాబ్ధితనయా క్షమా ॥ 154 ॥

గాయత్రీ చైవ సావిత్రీ పార్వతీ చ సరస్వతీ ।
వేదగర్భా వరారోహా శ్రీగాయత్రీ పరాంబికా ॥ 155 ॥

ఇతి సాహస్రకం నామ్నాం గాయత్ర్యాశ్చైవ నారద ।
పుణ్యదం సర్వపాపఘ్నం మహాసంపత్తిదాయకం ॥ 156 ॥

ఏవం నామాని గాయత్ర్యాస్తోషోత్పత్తికరాణి హి ।
అష్టమ్యాం చ విశేషేణ పఠితవ్యం ద్విజైః సహ ॥ 157 ॥

జపం కృత్వా హోమ పూజా ధ్యానం కృత్వా విశేషతః ।
యస్మై కస్మై న దాతవ్యం గాయత్ర్యాస్తు విశేషతః ॥ 158 ॥

సుభక్తాయ సుశిష్యాయ వక్తవ్యం భూసురాయ వై ।
భ్రష్టేభ్యః సాధకేభ్యశ్చ బాంధవేభ్యో న దర్శయేత్ ॥ 159 ॥

యద్గృహే లిఖితం శాస్త్రం భయం తస్య న కస్యచిత్ ।
చంచలాపిస్థిరా భూత్వా కమలా తత్ర తిష్ఠతి ॥ 160 ॥

ఇదం రహస్యం పరమం గుహ్యాద్గుహ్యతరం మహత్ ।
పుణ్యప్రదం మనుష్యాణాం దరిద్రాణాం నిధిప్రదం ॥ 161 ॥

మోక్షప్రదం ముముక్షూణాం కామినాం సర్వకామదం ।
రోగాద్వై ముచ్యతే రోగీ బద్ధో ముచ్యేత బంధనాత్ ॥ 162 ॥

బ్రహ్మహత్యా సురాపానం సువర్ణస్తేయినో నరాః ।
గురుతల్పగతో వాపి పాతకాన్ముచ్యతే సకృత్ ॥ 163 ॥

అసత్ప్రతిగ్రహాచ్చైవాఽభక్ష్యభక్షాద్విశేషతః ।
పాఖండానృతముఖ్యేభ్యః పఠనాదేవ ముచ్యతే ॥ 164 ॥

ఇదం రహస్యమమలం మయోక్తం పద్మజోద్భవ ।
బ్రహ్మసాయుజ్యదం నౄణాం సత్యం సత్యం న సంశయః ॥ 165 ॥

ఇతి శ్రీదేవీభాగవతే మహాపురాణే ద్వాదశస్కంధే గాయత్రీసహస్రనామ స్తోత్ర కథనం నామ షష్ఠోఽధ్యాయః ॥


This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

श्री गायत्रि सहस्र नाम स्तोत्रम्

नारद उवाच –
भगवन्सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्रविशारद ।
श्रुतिस्मृतिपुराणानां रहस्यं त्वन्मुखाच्छ्रुतम् ॥ 1 ॥

सर्वपापहरं देव येन विद्या प्रवर्तते ।
केन वा ब्रह्मविज्ञानं किं नु वा मोक्षसाधनम् ॥ 2 ॥

ब्राह्मणानां गतिः केन केन वा मृत्यु नाशनम् ।
ऐहिकामुष्मिकफलं केन वा पद्मलोचन ॥ 3 ॥

वक्तुमर्हस्यशेषेण सर्वे निखिलमादितः ।
श्रीनारायण उवाच –
साधु साधु महाप्राज्ञ सम्यक् पृष्टं त्वयाऽनघ ॥ 4 ॥

शृणु वक्ष्यामि यत्नेन गायत्र्यष्टसहस्रकम् ।
नाम्नां शुभानां दिव्यानां सर्वपापविनाशनम् ॥ 5 ॥

सृष्ट्यादौ यद्भगवता पूर्वे प्रोक्तं ब्रवीमि ते ।
अष्टोत्तरसहस्रस्य ऋषिर्ब्रह्मा प्रकीर्तितः ॥ 6 ॥

छन्दोऽनुष्टुप्तथा देवी गायत्रीं देवता स्मृता ।
हलोबीजानि तस्यैव स्वराः शक्तय ईरिताः ॥ 7 ॥

अङ्गन्यासकरन्यासावुच्येते मातृकाक्षरैः ।
अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकानां हिताय वै ॥ 8 ॥

ध्यानम्
रक्तश्वेतहिरण्यनीलधवलैर्युक्तां त्रिनीत्रोज्ज्वलां
रक्तां रक्तनवस्रजं मणिगणैर्युक्तां कुमारीमिमाम् ।
गायत्रीं कमलासनां करतलव्यानद्धकुण्डाम्बुजां
पद्माक्षीं च वरस्रजं च दधतीं हंसाधिरूढां भजे ॥ 9 ॥

अचिन्त्यलक्षणाव्यक्ताप्यर्थमातृमहेश्वरी ।
अमृतार्णवमध्यस्थाप्यजिता चापराजिता ॥ 10 ॥

अणिमादिगुणाधाराप्यर्कमण्डलसंस्थिता ।
अजराजापराधर्मा अक्षसूत्रधराधरा ॥ 11 ॥

अकारादिक्षकारान्ताप्यरिषड्वर्गभेदिनी ।
अञ्जनाद्रिप्रतीकाशाप्यञ्जनाद्रिनिवासिनी ॥ 12 ॥

अदितिश्चाजपाविद्याप्यरविन्दनिभेक्षणा ।
अन्तर्बहिःस्थिताविद्याध्वंसिनी चान्तरात्मिका ॥ 13 ॥

अजा चाजमुखावासाप्यरविन्दनिभानना ।
अर्धमात्रार्थदानज्ञाप्यरिमण्डलमर्दिनी ॥ 14 ॥

असुरघ्नी ह्यमावास्याप्यलक्ष्मीघ्न्यन्त्यजार्चिता ।
आदिलक्ष्मीश्चादिशक्तिराकृतिश्चायतानना ॥ 15 ॥

आदित्यपदवीचाराप्यादित्यपरिसेविता ।
आचार्यावर्तनाचाराप्यादिमूर्तिनिवासिनी ॥ 16 ॥

आग्नेयी चामरी चाद्या चाराध्या चासनस्थिता ।
आधारनिलयाधारा चाकाशान्तनिवासिनी ॥ 17 ॥

आद्याक्षरसमायुक्ता चान्तराकाशरूपिणी ।
आदित्यमण्डलगता चान्तरध्वान्तनाशिनी ॥ 18 ॥

इन्दिरा चेष्टदा चेष्टा चेन्दीवरनिभेक्षणा ।
इरावती चेन्द्रपदा चेन्द्राणी चेन्दुरूपिणी ॥ 19 ॥

इक्षुकोदण्डसंयुक्ता चेषुसन्धानकारिणी ।
इन्द्रनीलसमाकारा चेडापिङ्गलरूपिणी ॥ 20 ॥

इन्द्राक्षीचेश्वरी देवी चेहात्रयविवर्जिता ।
उमा चोषा ह्युडुनिभा उर्वारुकफलानना ॥ 21 ॥

उडुप्रभा चोडुमती ह्युडुपा ह्युडुमध्यगा ।
ऊर्ध्वा चाप्यूर्ध्वकेशी चाप्यूर्ध्वाधोगतिभेदिनी ॥ 22 ॥

ऊर्ध्वबाहुप्रिया चोर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिनी ।
ऋतं चर्षिरृतुमती ऋषिदेवनमस्कृता ॥ 23 ॥

ऋग्वेदा ऋणहर्त्री च ऋषिमण्डलचारिणी ।
ऋद्धिदा ऋजुमार्गस्था ऋजुधर्मा ऋजुप्रदा ॥ 24 ॥

ऋग्वेदनिलया ऋज्वी लुप्तधर्मप्रवर्तिनी ।
लूतारिवरसम्भूता लूतादिविषहारिणी ॥ 25 ॥

एकाक्षरा चैकमात्रा चैका चैकैकनिष्ठिता ।
ऐन्द्री ह्यैरावतारूढा चैहिकामुष्मिकप्रदा ॥ 26 ॥

ओङ्कारा ह्योषधी चोता चोतप्रोतनिवासिनी ।
और्वा ह्यौषधसम्पन्ना औपासनफलप्रदा ॥ 27 ॥

अण्डमध्यस्थिता देवी चाःकारमनुरूपिणी ।
कात्यायनी कालरात्रिः कामाक्षी कामसुन्दरी ॥ 28 ॥

कमला कामिनी कान्ता कामदा कालकण्ठिनी ।
करिकुम्भस्तनभरा करवीरसुवासिनी ॥ 29 ॥

कल्याणी कुण्डलवती कुरुक्षेत्रनिवासिनी ।
कुरुविन्ददलाकारा कुण्डली कुमुदालया ॥ 30 ॥

कालजिह्वा करालास्या कालिका कालरूपिणी ।
कमनीयगुणा कान्तिः कलाधारा कुमुद्वती ॥ 31 ॥

कौशिकी कमलाकारा कामचारप्रभञ्जिनी ।
कौमारी करुणापाङ्गी ककुवन्ता करिप्रिया ॥ 32 ॥

केसरी केशवनुता कदम्बकुसुमप्रिया ।
कालिन्दी कालिका काञ्ची कलशोद्भवसंस्तुता ॥ 33 ॥

काममाता क्रतुमती कामरूपा कृपावती ।
कुमारी कुण्डनिलया किराती कीरवाहना ॥ 34 ॥

कैकेयी कोकिलालापा केतकी कुसुमप्रिया ।
कमण्डलुधरा काली कर्मनिर्मूलकारिणी ॥ 35 ॥

कलहंसगतिः कक्षा कृतकौतुकमङ्गला ।
कस्तूरीतिलका कम्प्रा करीन्द्रगमना कुहूः ॥ 36 ॥

कर्पूरलेपना कृष्णा कपिला कुहराश्रया ।
कूटस्था कुधरा कम्रा कुक्षिस्थाखिलविष्टपा ॥ 37 ॥

खड्गखेटधरा खर्वा खेचरी खगवाहना ।
खट्वाङ्गधारिणी ख्याता खगराजोपरिस्थिता ॥ 38 ॥

खलघ्नी खण्डितजरा खण्डाख्यानप्रदायिनी ।
खण्डेन्दुतिलका गङ्गा गणेशगुहपूजिता ॥ 39 ॥

गायत्री गोमती गीता गान्धारी गानलोलुपा ।
गौतमी गामिनी गाधा गन्धर्वाप्सरसेविता ॥ 40 ॥

गोविन्दचरणाक्रान्ता गुणत्रयविभाविता ।
गन्धर्वी गह्वरी गोत्रा गिरीशा गहना गमी ॥ 41 ॥

गुहावासा गुणवती गुरुपापप्रणाशिनी ।
गुर्वी गुणवती गुह्या गोप्तव्या गुणदायिनी ॥ 42 ॥

गिरिजा गुह्यमातङ्गी गरुडध्वजवल्लभा ।
गर्वापहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा ॥ 43 ॥

गोकर्णनिलयासक्ता गुह्यमण्डलवर्तिनी ।
घर्मदा घनदा घण्टा घोरदानवमर्दिनी ॥ 44 ॥

घृणिमन्त्रमयी घोषा घनसम्पातदायिनी ।
घण्टारवप्रिया घ्राणा घृणिसन्तुष्टकारिणी ॥ 45 ॥

घनारिमण्डला घूर्णा घृताची घनवेगिनी ।
ज्ञानधातुमयी चर्चा चर्चिता चारुहासिनी ॥ 46 ॥

चटुला चण्डिका चित्रा चित्रमाल्यविभूषिता ।
चतुर्भुजा चारुदन्ता चातुरी चरितप्रदा ॥ 47 ॥

चूलिका चित्रवस्त्रान्ता चन्द्रमःकर्णकुण्डला ।
चन्द्रहासा चारुदात्री चकोरी चन्द्रहासिनी ॥ 48 ॥

चन्द्रिका चन्द्रधात्री च चौरी चौरा च चण्डिका ।
चञ्चद्वाग्वादिनी चन्द्रचूडा चोरविनाशिनी ॥ 49 ॥

चारुचन्दनलिप्ताङ्गी चञ्चच्चामरवीजिता ।
चारुमध्या चारुगतिश्चन्दिला चन्द्ररूपिणी ॥ 50 ॥

चारुहोमप्रिया चार्वाचरिता चक्रबाहुका ।
चन्द्रमण्डलमध्यस्था चन्द्रमण्डलदर्पणा ॥ 51 ॥

चक्रवाकस्तनी चेष्टा चित्रा चारुविलासिनी ।
चित्स्वरूपा चन्द्रवती चन्द्रमाश्चन्दनप्रिया ॥ 52 ॥

चोदयित्री चिरप्रज्ञा चातका चारुहेतुकी ।
छत्रयाता छत्रधरा छाया छन्दःपरिच्छदा ॥ 53 ॥

छायादेवी छिद्रनखा छन्नेन्द्रियविसर्पिणी ।
छन्दोऽनुष्टुप्प्रतिष्ठान्ता छिद्रोपद्रवभेदिनी ॥ 54 ॥

छेदा छत्रेश्वरी छिन्ना छुरिका छेदनप्रिया ।
जननी जन्मरहिता जातवेदा जगन्मयी ॥ 55 ॥

जाह्नवी जटिला जेत्री जरामरणवर्जिता ।
जम्बूद्वीपवती ज्वाला जयन्ती जलशालिनी ॥ 56 ॥

जितेन्द्रिया जितक्रोधा जितामित्रा जगत्प्रिया ।
जातरूपमयी जिह्वा जानकी जगती जरा ॥ 57 ॥

जनित्री जह्नुतनया जगत्त्रयहितैषिणी ।
ज्वालामुखी जपवती ज्वरघ्नी जितविष्टपा ॥ 58 ॥

जिताक्रान्तमयी ज्वाला जाग्रती ज्वरदेवता ।
ज्वलन्ती जलदा ज्येष्ठा ज्याघोषास्फोटदिङ्मुखी ॥ 59 ॥

जम्भिनी जृम्भणा जृम्भा ज्वलन्माणिक्यकुण्डला ।
झिञ्झिका झणनिर्घोषा झञ्झामारुतवेगिनी ॥ 60 ॥

झल्लरीवाद्यकुशला ञरूपा ञभुजा स्मृता ।
टङ्कबाणसमायुक्ता टङ्किनी टङ्कभेदिनी ॥ 61 ॥

टङ्कीगणकृताघोषा टङ्कनीयमहोरसा ।
टङ्कारकारिणी देवी ठठशब्दनिनादिनी ॥ 62 ॥

डामरी डाकिनी डिम्भा डुण्डुमारैकनिर्जिता ।
डामरीतन्त्रमार्गस्था डमड्डमरुनादिनी ॥ 63 ॥

डिण्डीरवसहा डिम्भलसत्क्रीडापरायणा ।
ढुण्ढिविघ्नेशजननी ढक्काहस्ता ढिलिव्रजा ॥ 64 ॥

नित्यज्ञाना निरुपमा निर्गुणा नर्मदा नदी ।
त्रिगुणा त्रिपदा तन्त्री तुलसी तरुणा तरुः ॥ 65 ॥

त्रिविक्रमपदाक्रान्ता तुरीयपदगामिनी ।
तरुणादित्यसङ्काशा तामसी तुहिना तुरा ॥ 66 ॥

त्रिकालज्ञानसम्पन्ना त्रिवेणी च त्रिलोचना ।
त्रिशक्तिस्त्रिपुरा तुङ्गा तुरङ्गवदना तथा ॥ 67 ॥

तिमिङ्गिलगिला तीव्रा त्रिस्रोता तामसादिनी ।
तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञा तनुमध्या त्रिविष्टपा ॥ 68 ॥

त्रिसन्ध्या त्रिस्तनी तोषासंस्था तालप्रतापिनी ।
ताटङ्किनी तुषाराभा तुहिनाचलवासिनी ॥ 69 ॥

तन्तुजालसमायुक्ता तारहारावलिप्रिया ।
तिलहोमप्रिया तीर्था तमालकुसुमाकृतिः ॥ 70 ॥

तारका त्रियुता तन्वी त्रिशङ्कुपरिवारिता ।
तलोदरी तिलाभूषा ताटङ्कप्रियवादिनी ॥ 71 ॥

त्रिजटा तित्तिरी तृष्णा त्रिविधा तरुणाकृतिः ।
तप्तकाञ्चनसङ्काशा तप्तकाञ्चनभूषणा ॥ 72 ॥

त्रैयम्बका त्रिवर्गा च त्रिकालज्ञानदायिनी ।
तर्पणा तृप्तिदा तृप्ता तामसी तुम्बुरुस्तुता ॥ 73 ॥

तार्क्ष्यस्था त्रिगुणाकारा त्रिभङ्गी तनुवल्लरिः ।
थात्कारी थारवा थान्ता दोहिनी दीनवत्सला ॥ 74 ॥

दानवान्तकरी दुर्गा दुर्गासुरनिबर्हिणी ।
देवरीतिर्दिवारात्रिर्द्रौपदी दुन्दुभिस्वना ॥ 75 ॥

देवयानी दुरावासा दारिद्र्योद्भेदिनी दिवा ।
दामोदरप्रिया दीप्ता दिग्वासा दिग्विमोहिनी ॥ 76 ॥

दण्डकारण्यनिलया दण्डिनी देवपूजिता ।
देववन्द्या दिविषदा द्वेषिणी दानवाकृतिः ॥ 77 ॥

दीनानाथस्तुता दीक्षा दैवतादिस्वरूपिणी ।
धात्री धनुर्धरा धेनुर्धारिणी धर्मचारिणी ॥ 78 ॥

धुरन्धरा धराधारा धनदा धान्यदोहिनी ।
धर्मशीला धनाध्यक्षा धनुर्वेदविशारदा ॥ 79 ॥

धृतिर्धन्या धृतपदा धर्मराजप्रिया ध्रुवा ।
धूमावती धूमकेशी धर्मशास्त्रप्रकाशिनी ॥ 80 ॥

नन्दा नन्दप्रिया निद्रा नृनुता नन्दनात्मिका ।
नर्मदा नलिनी नीला नीलकण्ठसमाश्रया ॥ 81 ॥

नारायणप्रिया नित्या निर्मला निर्गुणा निधिः ।
निराधारा निरुपमा नित्यशुद्धा निरञ्जना ॥ 82 ॥

नादबिन्दुकलातीता नादबिन्दुकलात्मिका ।
नृसिंहिनी नगधरा नृपनागविभूषिता ॥ 83 ॥

नरकक्लेशशमनी नारायणपदोद्भवा ।
निरवद्या निराकारा नारदप्रियकारिणी ॥ 84 ॥

नानाज्योतिः समाख्याता निधिदा निर्मलात्मिका ।
नवसूत्रधरा नीतिर्निरुपद्रवकारिणी ॥ 85 ॥

नन्दजा नवरत्नाढ्या नैमिषारण्यवासिनी ।
नवनीतप्रिया नारी नीलजीमूतनिस्वना ॥ 86 ॥

निमेषिणी नदीरूपा नीलग्रीवा निशीश्वरी ।
नामावलिर्निशुम्भघ्नी नागलोकनिवासिनी ॥ 87 ॥

नवजाम्बूनदप्रख्या नागलोकाधिदेवता ।
नूपुराक्रान्तचरणा नरचित्तप्रमोदिनी ॥ 88 ॥

निमग्नारक्तनयना निर्घातसमनिस्वना ।
नन्दनोद्याननिलया निर्व्यूहोपरिचारिणी ॥ 89 ॥

पार्वती परमोदारा परब्रह्मात्मिका परा ।
पञ्चकोशविनिर्मुक्ता पञ्चपातकनाशिनी ॥ 90 ॥

परचित्तविधानज्ञा पञ्चिका पञ्चरूपिणी ।
पूर्णिमा परमा प्रीतिः परतेजः प्रकाशिनी ॥ 91 ॥

पुराणी पौरुषी पुण्या पुण्डरीकनिभेक्षणा ।
पातालतलनिर्मग्ना प्रीता प्रीतिविवर्धिनी ॥ 92 ॥

पावनी पादसहिता पेशला पवनाशिनी ।
प्रजापतिः परिश्रान्ता पर्वतस्तनमण्डला ॥ 93 ॥

पद्मप्रिया पद्मसंस्था पद्माक्षी पद्मसम्भवा ।
पद्मपत्रा पद्मपदा पद्मिनी प्रियभाषिणी ॥ 94 ॥

पशुपाशविनिर्मुक्ता पुरन्ध्री पुरवासिनी ।
पुष्कला पुरुषा पर्वा पारिजातसुमप्रिया ॥ 95 ॥

पतिव्रता पवित्राङ्गी पुष्पहासपरायणा ।
प्रज्ञावतीसुता पौत्री पुत्रपूज्या पयस्विनी ॥ 96 ॥

पट्टिपाशधरा पङ्क्तिः पितृलोकप्रदायिनी ।
पुराणी पुण्यशीला च प्रणतार्तिविनाशिनी ॥ 97 ॥

प्रद्युम्नजननी पुष्टा पितामहपरिग्रहा ।
पुण्डरीकपुरावासा पुण्डरीकसमानना ॥ 98 ॥

पृथुजङ्घा पृथुभुजा पृथुपादा पृथूदरी ।
प्रवालशोभा पिङ्गाक्षी पीतवासाः प्रचापला ॥ 99 ॥

प्रसवा पुष्टिदा पुण्या प्रतिष्ठा प्रणवागतिः ।
पञ्चवर्णा पञ्चवाणी पञ्चिका पञ्जरस्थिता ॥ 100 ॥

परमाया परज्योतिः परप्रीतिः परागतिः ।
पराकाष्ठा परेशानी पावनी पावकद्युतिः ॥ 101 ॥

पुण्यभद्रा परिच्छेद्या पुष्पहासा पृथूदरी ।
पीताङ्गी पीतवसना पीतशय्या पिशाचिनी ॥ 102 ॥

पीतक्रिया पिशाचघ्नी पाटलाक्षी पटुक्रिया ।
पञ्चभक्षप्रियाचारा पूतनाप्राणघातिनी ॥ 103 ॥

पुन्नागवनमध्यस्था पुण्यतीर्थनिषेविता ।
पञ्चाङ्गी च पराशक्तिः परमाह्लादकारिणी ॥ 104 ॥

पुष्पकाण्डस्थिता पूषा पोषिताखिलविष्टपा ।
प्राणप्रिया पञ्चशिखा पन्नगोपरिशायिनी ॥ 105 ॥

पञ्चमात्रात्मिका पृथ्वी पथिका पृथुदोहिनी ।
पुराणन्यायमीमांसा पाटली पुष्पगन्धिनी ॥ 106 ॥

पुण्यप्रजा पारदात्री परमार्गैकगोचरा ।
प्रवालशोभा पूर्णाशा प्रणवा पल्लवोदरी ॥ 107 ॥

फलिनी फलदा फल्गुः फूत्कारी फलकाकृतिः ।
फणीन्द्रभोगशयना फणिमण्डलमण्डिता ॥ 108 ॥

बालबाला बहुमता बालातपनिभांशुका ।
बलभद्रप्रिया वन्द्या बडवा बुद्धिसंस्तुता ॥ 109 ॥

बन्दीदेवी बिलवती बडिशघ्नी बलिप्रिया ।
बान्धवी बोधिता बुद्धिर्बन्धूककुसुमप्रिया ॥ 110 ॥

बालभानुप्रभाकारा ब्राह्मी ब्राह्मणदेवता ।
बृहस्पतिस्तुता बृन्दा बृन्दावनविहारिणी ॥ 111 ॥

बालाकिनी बिलाहारा बिलवासा बहूदका ।
बहुनेत्रा बहुपदा बहुकर्णावतंसिका ॥ 112 ॥

बहुबाहुयुता बीजरूपिणी बहुरूपिणी ।
बिन्दुनादकलातीता बिन्दुनादस्वरूपिणी ॥ 113 ॥

बद्धगोधाङ्गुलित्राणा बदर्याश्रमवासिनी ।
बृन्दारका बृहत्स्कन्धा बृहती बाणपातिनी ॥ 114 ॥

बृन्दाध्यक्षा बहुनुता वनिता बहुविक्रमा ।
बद्धपद्मासनासीना बिल्वपत्रतलस्थिता ॥ 115 ॥

बोधिद्रुमनिजावासा बडिस्था बिन्दुदर्पणा ।
बाला बाणासनवती बडबानलवेगिनी ॥ 116 ॥

ब्रह्माण्डबहिरन्तःस्था ब्रह्मकङ्कणसूत्रिणी ।
भवानी भीषणवती भाविनी भयहारिणी ॥ 117 ॥

भद्रकाली भुजङ्गाक्षी भारती भारताशया ।
भैरवी भीषणाकारा भूतिदा भूतिमालिनी ॥ 118 ॥

भामिनी भोगनिरता भद्रदा भूरिविक्रमा ।
भूतवासा भृगुलता भार्गवी भूसुरार्चिता ॥ 119 ॥

भागीरथी भोगवती भवनस्था भिषग्वरा ।
भामिनी भोगिनी भाषा भवानी भूरिदक्षिणा ॥ 120 ॥

भर्गात्मिका भीमवती भवबन्धविमोचिनी ।
भजनीया भूतधात्रीरञ्जिता भुवनेश्वरी ॥ 121 ॥

भुजङ्गवलया भीमा भेरुण्डा भागधेयिनी ।
माता माया मधुमती मधुजिह्वा मधुप्रिया ॥ 122 ॥

महादेवी महाभागा मालिनी मीनलोचना ।
मायातीता मधुमती मधुमांसा मधुद्रवा ॥ 123 ॥

मानवी मधुसम्भूता मिथिलापुरवासिनी ।
मधुकैटभसंहर्त्री मेदिनी मेघमालिनी ॥ 124 ॥

मन्दोदरी महामाया मैथिली मसृणप्रिया ।
महालक्ष्मीर्महाकाली महाकन्या महेश्वरी ॥ 125 ॥

माहेन्द्री मेरुतनया मन्दारकुसुमार्चिता ।
मञ्जुमञ्जीरचरणा मोक्षदा मञ्जुभाषिणी ॥ 126 ॥

मधुरद्राविणी मुद्रा मलया मलयान्विता ।
मेधा मरकतश्यामा मागधी मेनकात्मजा ॥ 127 ॥

महामारी महावीरा महाश्यामा मनुस्तुता ।
मातृका मिहिराभासा मुकुन्दपदविक्रमा ॥ 128 ॥

मूलाधारस्थिता मुग्धा मणिपूरकवासिनी ।
मृगाक्षी महिषारूढा महिषासुरमर्दिनी ॥ 129 ॥

योगासना योगगम्या योगा यौवनकाश्रया ।
यौवनी युद्धमध्यस्था यमुना युगधारिणी ॥ 130 ॥

यक्षिणी योगयुक्ता च यक्षराजप्रसूतिनी ।
यात्रा यानविधानज्ञा यदुवंशसमुद्भवा ॥ 131 ॥

यकारादिहकारान्ता याजुषी यज्ञरूपिणी ।
यामिनी योगनिरता यातुधानभयङ्करी ॥ 132 ॥

रुक्मिणी रमणी रामा रेवती रेणुका रतिः ।
रौद्री रौद्रप्रियाकारा राममाता रतिप्रिया ॥ 133 ॥

रोहिणी राज्यदा रेवा रमा राजीवलोचना ।
राकेशी रूपसम्पन्ना रत्नसिंहासनस्थिता ॥ 134 ॥

रक्तमाल्याम्बरधरा रक्तगन्धानुलेपना ।
राजहंससमारूढा रम्भा रक्तबलिप्रिया ॥ 135 ॥

रमणीययुगाधारा राजिताखिलभूतला ।
रुरुचर्मपरीधाना रथिनी रत्नमालिका ॥ 136 ॥

रोगेशी रोगशमनी राविणी रोमहर्षिणी ।
रामचन्द्रपदाक्रान्ता रावणच्छेदकारिणी ॥ 137 ॥

रत्नवस्त्रपरिच्छन्ना रथस्था रुक्मभूषणा ।
लज्जाधिदेवता लोला ललिता लिङ्गधारिणी ॥ 138 ॥

लक्ष्मीर्लोला लुप्तविषा लोकिनी लोकविश्रुता ।
लज्जा लम्बोदरी देवी ललना लोकधारिणी ॥ 139 ॥

वरदा वन्दिता विद्या वैष्णवी विमलाकृतिः ।
वाराही विरजा वर्षा वरलक्ष्मीर्विलासिनी ॥ 140 ॥

विनता व्योममध्यस्था वारिजासनसंस्थिता ।
वारुणी वेणुसम्भूता वीतिहोत्रा विरूपिणी ॥ 141 ॥

वायुमण्डलमध्यस्था विष्णुरूपा विधिप्रिया ।
विष्णुपत्नी विष्णुमती विशालाक्षी वसुन्धरा ॥ 142 ॥

वामदेवप्रिया वेला वज्रिणी वसुदोहिनी ।
वेदाक्षरपरीताङ्गी वाजपेयफलप्रदा ॥ 143 ॥

वासवी वामजननी वैकुण्ठनिलया वरा ।
व्यासप्रिया वर्मधरा वाल्मीकिपरिसेविता ॥ 144 ॥

शाकम्भरी शिवा शान्ता शारदा शरणागतिः ।
शातोदरी शुभाचारा शुम्भासुरविमर्दिनी ॥ 145 ॥

शोभावती शिवाकारा शङ्करार्धशरीरिणी ।
शोणा शुभाशया शुभ्रा शिरःसन्धानकारिणी ॥ 146 ॥

शरावती शरानन्दा शरज्ज्योत्स्ना शुभानना ।
शरभा शूलिनी शुद्धा शबरी शुकवाहना ॥ 147 ॥

श्रीमती श्रीधरानन्दा श्रवणानन्ददायिनी ।
शर्वाणी शर्वरीवन्द्या षड्भाषा षडृतुप्रिया ॥ 148 ॥

षडाधारस्थिता देवी षण्मुखप्रियकारिणी ।
षडङ्गरूपसुमती सुरासुरनमस्कृता ॥ 149 ॥

सरस्वती सदाधारा सर्वमङ्गलकारिणी ।
सामगानप्रिया सूक्ष्मा सावित्री सामसम्भवा ॥ 150 ॥

सर्वावासा सदानन्दा सुस्तनी सागराम्बरा ।
सर्वैश्वर्यप्रिया सिद्धिः साधुबन्धुपराक्रमा ॥ 151 ॥

सप्तर्षिमण्डलगता सोममण्डलवासिनी ।
सर्वज्ञा सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता ॥ 152 ॥

सर्वोत्तुङ्गा सङ्गहीना सद्गुणा सकलेष्टदा ।
सरधा सूर्यतनया सुकेशी सोमसंहतिः ॥ 153 ॥

हिरण्यवर्णा हरिणी ह्रीङ्कारी हंसवाहिनी ।
क्षौमवस्त्रपरीताङ्गी क्षीराब्धितनया क्षमा ॥ 154 ॥

गायत्री चैव सावित्री पार्वती च सरस्वती ।
वेदगर्भा वरारोहा श्रीगायत्री पराम्बिका ॥ 155 ॥

इति साहस्रकं नाम्नां गायत्र्याश्चैव नारद ।
पुण्यदं सर्वपापघ्नं महासम्पत्तिदायकम् ॥ 156 ॥

एवं नामानि गायत्र्यास्तोषोत्पत्तिकराणि हि ।
अष्टम्यां च विशेषेण पठितव्यं द्विजैः सह ॥ 157 ॥

जपं कृत्वा होम पूजा ध्यानं कृत्वा विशेषतः ।
यस्मै कस्मै न दातव्यं गायत्र्यास्तु विशेषतः ॥ 158 ॥

सुभक्ताय सुशिष्याय वक्तव्यं भूसुराय वै ।
भ्रष्टेभ्यः साधकेभ्यश्च बान्धवेभ्यो न दर्शयेत् ॥ 159 ॥

यद्गृहे लिखितं शास्त्रं भयं तस्य न कस्यचित् ।
चञ्चलापिस्थिरा भूत्वा कमला तत्र तिष्ठति ॥ 160 ॥

इदं रहस्यं परमं गुह्याद्गुह्यतरं महत् ।
पुण्यप्रदं मनुष्याणां दरिद्राणां निधिप्रदम् ॥ 161 ॥

मोक्षप्रदं मुमुक्षूणां कामिनां सर्वकामदम् ।
रोगाद्वै मुच्यते रोगी बद्धो मुच्येत बन्धनात् ॥ 162 ॥

ब्रह्महत्या सुरापानं सुवर्णस्तेयिनो नराः ।
गुरुतल्पगतो वापि पातकान्मुच्यते सकृत् ॥ 163 ॥

असत्प्रतिग्रहाच्चैवाऽभक्ष्यभक्षाद्विशेषतः ।
पाखण्डानृतमुख्येभ्यः पठनादेव मुच्यते ॥ 164 ॥

इदं रहस्यममलं मयोक्तं पद्मजोद्भव ।
ब्रह्मसायुज्यदं नॄणां सत्यं सत्यं न संशयः ॥ 165 ॥

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे गायत्रीसहस्रनाम स्तोत्र कथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. 

SRI GAYATRI SAHASRA NAMA STOTRAM

nārada uvācha –
bhagavansarvadharmajña sarvaśāstraviśārada ।
śrutismṛtipurāṇānāṃ rahasyaṃ tvanmukhāchChrutam ॥ 1 ॥

sarvapāpaharaṃ dēva yēna vidyā pravartatē ।
kēna vā brahmavijñānaṃ kiṃ nu vā mōkṣasādhanam ॥ 2 ॥

brāhmaṇānāṃ gatiḥ kēna kēna vā mṛtyu nāśanam ।
aihikāmuṣmikaphalaṃ kēna vā padmalōchana ॥ 3 ॥

vaktumarhasyaśēṣēṇa sarvē nikhilamāditaḥ ।
śrīnārāyaṇa uvācha –
sādhu sādhu mahāprājña samyak pṛṣṭaṃ tvayānagha ॥ 4 ॥

śṛṇu vakṣyāmi yatnēna gāyatryaṣṭasahasrakam ।
nāmnāṃ śubhānāṃ divyānāṃ sarvapāpavināśanam ॥ 5 ॥

sṛṣṭyādau yadbhagavatā pūrvē prōktaṃ bravīmi tē ।
aṣṭōttarasahasrasya ṛṣirbrahmā prakīrtitaḥ ॥ 6 ॥

Chandōnuṣṭuptathā dēvī gāyatrīṃ dēvatā smṛtā ।
halōbījāni tasyaiva svarāḥ śaktaya īritāḥ ॥ 7 ॥

aṅganyāsakaranyāsāvuchyētē mātṛkākṣaraiḥ ।
atha dhyānaṃ pravakṣyāmi sādhakānāṃ hitāya vai ॥ 8 ॥

dhyānam
raktaśvētahiraṇyanīladhavalairyuktāṃ trinītrōjjvalāṃ
raktāṃ raktanavasrajaṃ maṇigaṇairyuktāṃ kumārīmimām ।
gāyatrīṃ kamalāsanāṃ karatalavyānaddhakuṇḍāmbujāṃ
padmākṣīṃ cha varasrajaṃ cha dadhatīṃ haṃsādhirūḍhāṃ bhajē ॥ 9 ॥

achintyalakṣaṇāvyaktāpyarthamātṛmahēśvarī ।
amṛtārṇavamadhyasthāpyajitā chāparājitā ॥ 10 ॥

aṇimādiguṇādhārāpyarkamaṇḍalasaṃsthitā ।
ajarājāparādharmā akṣasūtradharādharā ॥ 11 ॥

akārādikṣakārāntāpyariṣaḍvargabhēdinī ।
añjanādripratīkāśāpyañjanādrinivāsinī ॥ 12 ॥

aditiśchājapāvidyāpyaravindanibhēkṣaṇā ।
antarbahiḥsthitāvidyādhvaṃsinī chāntarātmikā ॥ 13 ॥

ajā chājamukhāvāsāpyaravindanibhānanā ।
ardhamātrārthadānajñāpyarimaṇḍalamardinī ॥ 14 ॥

asuraghnī hyamāvāsyāpyalakṣmīghnyantyajārchitā ।
ādilakṣmīśchādiśaktirākṛtiśchāyatānanā ॥ 15 ॥

ādityapadavīchārāpyādityaparisēvitā ।
āchāryāvartanāchārāpyādimūrtinivāsinī ॥ 16 ॥

āgnēyī chāmarī chādyā chārādhyā chāsanasthitā ।
ādhāranilayādhārā chākāśāntanivāsinī ॥ 17 ॥

ādyākṣarasamāyuktā chāntarākāśarūpiṇī ।
ādityamaṇḍalagatā chāntaradhvāntanāśinī ॥ 18 ॥

indirā chēṣṭadā chēṣṭā chēndīvaranibhēkṣaṇā ।
irāvatī chēndrapadā chēndrāṇī chēndurūpiṇī ॥ 19 ॥

ikṣukōdaṇḍasaṃyuktā chēṣusandhānakāriṇī ।
indranīlasamākārā chēḍāpiṅgalarūpiṇī ॥ 20 ॥

indrākṣīchēśvarī dēvī chēhātrayavivarjitā ।
umā chōṣā hyuḍunibhā urvārukaphalānanā ॥ 21 ॥

uḍuprabhā chōḍumatī hyuḍupā hyuḍumadhyagā ।
ūrdhvā chāpyūrdhvakēśī chāpyūrdhvādhōgatibhēdinī ॥ 22 ॥

ūrdhvabāhupriyā chōrmimālāvāggranthadāyinī ।
ṛtaṃ charṣirṛtumatī ṛṣidēvanamaskṛtā ॥ 23 ॥

ṛgvēdā ṛṇahartrī cha ṛṣimaṇḍalachāriṇī ।
ṛddhidā ṛjumārgasthā ṛjudharmā ṛjupradā ॥ 24 ॥

ṛgvēdanilayā ṛjvī luptadharmapravartinī ।
lūtārivarasambhūtā lūtādiviṣahāriṇī ॥ 25 ॥

ēkākṣarā chaikamātrā chaikā chaikaikaniṣṭhitā ।
aindrī hyairāvatārūḍhā chaihikāmuṣmikapradā ॥ 26 ॥

ōṅkārā hyōṣadhī chōtā chōtaprōtanivāsinī ।
aurvā hyauṣadhasampannā aupāsanaphalapradā ॥ 27 ॥

aṇḍamadhyasthitā dēvī chāḥkāramanurūpiṇī ।
kātyāyanī kālarātriḥ kāmākṣī kāmasundarī ॥ 28 ॥

kamalā kāminī kāntā kāmadā kālakaṇṭhinī ।
karikumbhastanabharā karavīrasuvāsinī ॥ 29 ॥

kalyāṇī kuṇḍalavatī kurukṣētranivāsinī ।
kuruvindadalākārā kuṇḍalī kumudālayā ॥ 30 ॥

kālajihvā karālāsyā kālikā kālarūpiṇī ।
kamanīyaguṇā kāntiḥ kalādhārā kumudvatī ॥ 31 ॥

kauśikī kamalākārā kāmachāraprabhañjinī ।
kaumārī karuṇāpāṅgī kakuvantā karipriyā ॥ 32 ॥

kēsarī kēśavanutā kadambakusumapriyā ।
kālindī kālikā kāñchī kalaśōdbhavasaṃstutā ॥ 33 ॥

kāmamātā kratumatī kāmarūpā kṛpāvatī ।
kumārī kuṇḍanilayā kirātī kīravāhanā ॥ 34 ॥

kaikēyī kōkilālāpā kētakī kusumapriyā ।
kamaṇḍaludharā kālī karmanirmūlakāriṇī ॥ 35 ॥

kalahaṃsagatiḥ kakṣā kṛtakautukamaṅgalā ।
kastūrītilakā kamprā karīndragamanā kuhūḥ ॥ 36 ॥

karpūralēpanā kṛṣṇā kapilā kuharāśrayā ।
kūṭasthā kudharā kamrā kukṣisthākhilaviṣṭapā ॥ 37 ॥

khaḍgakhēṭadharā kharvā khēcharī khagavāhanā ।
khaṭvāṅgadhāriṇī khyātā khagarājōparisthitā ॥ 38 ॥

khalaghnī khaṇḍitajarā khaṇḍākhyānapradāyinī ।
khaṇḍēndutilakā gaṅgā gaṇēśaguhapūjitā ॥ 39 ॥

gāyatrī gōmatī gītā gāndhārī gānalōlupā ।
gautamī gāminī gādhā gandharvāpsarasēvitā ॥ 40 ॥

gōvindacharaṇākrāntā guṇatrayavibhāvitā ।
gandharvī gahvarī gōtrā girīśā gahanā gamī ॥ 41 ॥

guhāvāsā guṇavatī gurupāpapraṇāśinī ।
gurvī guṇavatī guhyā gōptavyā guṇadāyinī ॥ 42 ॥

girijā guhyamātaṅgī garuḍadhvajavallabhā ।
garvāpahāriṇī gōdā gōkulasthā gadādharā ॥ 43 ॥

gōkarṇanilayāsaktā guhyamaṇḍalavartinī ।
gharmadā ghanadā ghaṇṭā ghōradānavamardinī ॥ 44 ॥

ghṛṇimantramayī ghōṣā ghanasampātadāyinī ।
ghaṇṭāravapriyā ghrāṇā ghṛṇisantuṣṭakāriṇī ॥ 45 ॥

ghanārimaṇḍalā ghūrṇā ghṛtāchī ghanavēginī ।
jñānadhātumayī charchā charchitā chāruhāsinī ॥ 46 ॥

chaṭulā chaṇḍikā chitrā chitramālyavibhūṣitā ।
chaturbhujā chārudantā chāturī charitapradā ॥ 47 ॥

chūlikā chitravastrāntā chandramaḥkarṇakuṇḍalā ।
chandrahāsā chārudātrī chakōrī chandrahāsinī ॥ 48 ॥

chandrikā chandradhātrī cha chaurī chaurā cha chaṇḍikā ।
chañchadvāgvādinī chandrachūḍā chōravināśinī ॥ 49 ॥

chāruchandanaliptāṅgī chañchachchāmaravījitā ।
chārumadhyā chārugatiśchandilā chandrarūpiṇī ॥ 50 ॥

chāruhōmapriyā chārvācharitā chakrabāhukā ।
chandramaṇḍalamadhyasthā chandramaṇḍaladarpaṇā ॥ 51 ॥

chakravākastanī chēṣṭā chitrā chāruvilāsinī ।
chitsvarūpā chandravatī chandramāśchandanapriyā ॥ 52 ॥

chōdayitrī chiraprajñā chātakā chāruhētukī ।
Chatrayātā Chatradharā Chāyā ChandaḥparichChadā ॥ 53 ॥

Chāyādēvī Chidranakhā Channēndriyavisarpiṇī ।
Chandōnuṣṭuppratiṣṭhāntā Chidrōpadravabhēdinī ॥ 54 ॥

Chēdā Chatrēśvarī Chinnā Churikā Chēdanapriyā ।
jananī janmarahitā jātavēdā jaganmayī ॥ 55 ॥

jāhnavī jaṭilā jētrī jarāmaraṇavarjitā ।
jambūdvīpavatī jvālā jayantī jalaśālinī ॥ 56 ॥

jitēndriyā jitakrōdhā jitāmitrā jagatpriyā ।
jātarūpamayī jihvā jānakī jagatī jarā ॥ 57 ॥

janitrī jahnutanayā jagattrayahitaiṣiṇī ।
jvālāmukhī japavatī jvaraghnī jitaviṣṭapā ॥ 58 ॥

jitākrāntamayī jvālā jāgratī jvaradēvatā ।
jvalantī jaladā jyēṣṭhā jyāghōṣāsphōṭadiṅmukhī ॥ 59 ॥

jambhinī jṛmbhaṇā jṛmbhā jvalanmāṇikyakuṇḍalā ।
jhiñjhikā jhaṇanirghōṣā jhañjhāmārutavēginī ॥ 60 ॥

jhallarīvādyakuśalā ñarūpā ñabhujā smṛtā ।
ṭaṅkabāṇasamāyuktā ṭaṅkinī ṭaṅkabhēdinī ॥ 61 ॥

ṭaṅkīgaṇakṛtāghōṣā ṭaṅkanīyamahōrasā ।
ṭaṅkārakāriṇī dēvī ṭhaṭhaśabdaninādinī ॥ 62 ॥

ḍāmarī ḍākinī ḍimbhā ḍuṇḍumāraikanirjitā ।
ḍāmarītantramārgasthā ḍamaḍḍamarunādinī ॥ 63 ॥

ḍiṇḍīravasahā ḍimbhalasatkrīḍāparāyaṇā ।
ḍhuṇḍhivighnēśajananī ḍhakkāhastā ḍhilivrajā ॥ 64 ॥

nityajñānā nirupamā nirguṇā narmadā nadī ।
triguṇā tripadā tantrī tulasī taruṇā taruḥ ॥ 65 ॥

trivikramapadākrāntā turīyapadagāminī ।
taruṇādityasaṅkāśā tāmasī tuhinā turā ॥ 66 ॥

trikālajñānasampannā trivēṇī cha trilōchanā ।
triśaktistripurā tuṅgā turaṅgavadanā tathā ॥ 67 ॥

timiṅgilagilā tīvrā trisrōtā tāmasādinī ।
tantramantraviśēṣajñā tanumadhyā triviṣṭapā ॥ 68 ॥

trisandhyā tristanī tōṣāsaṃsthā tālapratāpinī ।
tāṭaṅkinī tuṣārābhā tuhināchalavāsinī ॥ 69 ॥

tantujālasamāyuktā tārahārāvalipriyā ।
tilahōmapriyā tīrthā tamālakusumākṛtiḥ ॥ 70 ॥

tārakā triyutā tanvī triśaṅkuparivāritā ।
talōdarī tilābhūṣā tāṭaṅkapriyavādinī ॥ 71 ॥

trijaṭā tittirī tṛṣṇā trividhā taruṇākṛtiḥ ।
taptakāñchanasaṅkāśā taptakāñchanabhūṣaṇā ॥ 72 ॥

traiyambakā trivargā cha trikālajñānadāyinī ।
tarpaṇā tṛptidā tṛptā tāmasī tumburustutā ॥ 73 ॥

tārkṣyasthā triguṇākārā tribhaṅgī tanuvallariḥ ।
thātkārī thāravā thāntā dōhinī dīnavatsalā ॥ 74 ॥

dānavāntakarī durgā durgāsuranibarhiṇī ।
dēvarītirdivārātrirdraupadī dundubhisvanā ॥ 75 ॥

dēvayānī durāvāsā dāridryōdbhēdinī divā ।
dāmōdarapriyā dīptā digvāsā digvimōhinī ॥ 76 ॥

daṇḍakāraṇyanilayā daṇḍinī dēvapūjitā ।
dēvavandyā diviṣadā dvēṣiṇī dānavākṛtiḥ ॥ 77 ॥

dīnānāthastutā dīkṣā daivatādisvarūpiṇī ।
dhātrī dhanurdharā dhēnurdhāriṇī dharmachāriṇī ॥ 78 ॥

dhurandharā dharādhārā dhanadā dhānyadōhinī ।
dharmaśīlā dhanādhyakṣā dhanurvēdaviśāradā ॥ 79 ॥

dhṛtirdhanyā dhṛtapadā dharmarājapriyā dhruvā ।
dhūmāvatī dhūmakēśī dharmaśāstraprakāśinī ॥ 80 ॥

nandā nandapriyā nidrā nṛnutā nandanātmikā ।
narmadā nalinī nīlā nīlakaṇṭhasamāśrayā ॥ 81 ॥

nārāyaṇapriyā nityā nirmalā nirguṇā nidhiḥ ।
nirādhārā nirupamā nityaśuddhā nirañjanā ॥ 82 ॥

nādabindukalātītā nādabindukalātmikā ।
nṛsiṃhinī nagadharā nṛpanāgavibhūṣitā ॥ 83 ॥

narakaklēśaśamanī nārāyaṇapadōdbhavā ।
niravadyā nirākārā nāradapriyakāriṇī ॥ 84 ॥

nānājyōtiḥ samākhyātā nidhidā nirmalātmikā ।
navasūtradharā nītirnirupadravakāriṇī ॥ 85 ॥

nandajā navaratnāḍhyā naimiṣāraṇyavāsinī ।
navanītapriyā nārī nīlajīmūtanisvanā ॥ 86 ॥

nimēṣiṇī nadīrūpā nīlagrīvā niśīśvarī ।
nāmāvalirniśumbhaghnī nāgalōkanivāsinī ॥ 87 ॥

navajāmbūnadaprakhyā nāgalōkādhidēvatā ।
nūpurākrāntacharaṇā narachittapramōdinī ॥ 88 ॥

nimagnāraktanayanā nirghātasamanisvanā ।
nandanōdyānanilayā nirvyūhōparichāriṇī ॥ 89 ॥

pārvatī paramōdārā parabrahmātmikā parā ।
pañchakōśavinirmuktā pañchapātakanāśinī ॥ 90 ॥

parachittavidhānajñā pañchikā pañcharūpiṇī ।
pūrṇimā paramā prītiḥ paratējaḥ prakāśinī ॥ 91 ॥

purāṇī pauruṣī puṇyā puṇḍarīkanibhēkṣaṇā ।
pātālatalanirmagnā prītā prītivivardhinī ॥ 92 ॥

pāvanī pādasahitā pēśalā pavanāśinī ।
prajāpatiḥ pariśrāntā parvatastanamaṇḍalā ॥ 93 ॥

padmapriyā padmasaṃsthā padmākṣī padmasambhavā ।
padmapatrā padmapadā padminī priyabhāṣiṇī ॥ 94 ॥

paśupāśavinirmuktā purandhrī puravāsinī ।
puṣkalā puruṣā parvā pārijātasumapriyā ॥ 95 ॥

pativratā pavitrāṅgī puṣpahāsaparāyaṇā ।
prajñāvatīsutā pautrī putrapūjyā payasvinī ॥ 96 ॥

paṭṭipāśadharā paṅktiḥ pitṛlōkapradāyinī ।
purāṇī puṇyaśīlā cha praṇatārtivināśinī ॥ 97 ॥

pradyumnajananī puṣṭā pitāmahaparigrahā ।
puṇḍarīkapurāvāsā puṇḍarīkasamānanā ॥ 98 ॥

pṛthujaṅghā pṛthubhujā pṛthupādā pṛthūdarī ।
pravālaśōbhā piṅgākṣī pītavāsāḥ prachāpalā ॥ 99 ॥

prasavā puṣṭidā puṇyā pratiṣṭhā praṇavāgatiḥ ।
pañchavarṇā pañchavāṇī pañchikā pañjarasthitā ॥ 100 ॥

paramāyā parajyōtiḥ paraprītiḥ parāgatiḥ ।
parākāṣṭhā parēśānī pāvanī pāvakadyutiḥ ॥ 101 ॥

puṇyabhadrā parichChēdyā puṣpahāsā pṛthūdarī ।
pītāṅgī pītavasanā pītaśayyā piśāchinī ॥ 102 ॥

pītakriyā piśāchaghnī pāṭalākṣī paṭukriyā ।
pañchabhakṣapriyāchārā pūtanāprāṇaghātinī ॥ 103 ॥

punnāgavanamadhyasthā puṇyatīrthaniṣēvitā ।
pañchāṅgī cha parāśaktiḥ paramāhlādakāriṇī ॥ 104 ॥

puṣpakāṇḍasthitā pūṣā pōṣitākhilaviṣṭapā ।
prāṇapriyā pañchaśikhā pannagōpariśāyinī ॥ 105 ॥

pañchamātrātmikā pṛthvī pathikā pṛthudōhinī ।
purāṇanyāyamīmāṃsā pāṭalī puṣpagandhinī ॥ 106 ॥

puṇyaprajā pāradātrī paramārgaikagōcharā ।
pravālaśōbhā pūrṇāśā praṇavā pallavōdarī ॥ 107 ॥

phalinī phaladā phalguḥ phūtkārī phalakākṛtiḥ ।
phaṇīndrabhōgaśayanā phaṇimaṇḍalamaṇḍitā ॥ 108 ॥

bālabālā bahumatā bālātapanibhāṃśukā ।
balabhadrapriyā vandyā baḍavā buddhisaṃstutā ॥ 109 ॥

bandīdēvī bilavatī baḍiśaghnī balipriyā ।
bāndhavī bōdhitā buddhirbandhūkakusumapriyā ॥ 110 ॥

bālabhānuprabhākārā brāhmī brāhmaṇadēvatā ।
bṛhaspatistutā bṛndā bṛndāvanavihāriṇī ॥ 111 ॥

bālākinī bilāhārā bilavāsā bahūdakā ।
bahunētrā bahupadā bahukarṇāvataṃsikā ॥ 112 ॥

bahubāhuyutā bījarūpiṇī bahurūpiṇī ।
bindunādakalātītā bindunādasvarūpiṇī ॥ 113 ॥

baddhagōdhāṅgulitrāṇā badaryāśramavāsinī ।
bṛndārakā bṛhatskandhā bṛhatī bāṇapātinī ॥ 114 ॥

bṛndādhyakṣā bahunutā vanitā bahuvikramā ।
baddhapadmāsanāsīnā bilvapatratalasthitā ॥ 115 ॥

bōdhidrumanijāvāsā baḍisthā bindudarpaṇā ।
bālā bāṇāsanavatī baḍabānalavēginī ॥ 116 ॥

brahmāṇḍabahirantaḥsthā brahmakaṅkaṇasūtriṇī ।
bhavānī bhīṣaṇavatī bhāvinī bhayahāriṇī ॥ 117 ॥

bhadrakālī bhujaṅgākṣī bhāratī bhāratāśayā ।
bhairavī bhīṣaṇākārā bhūtidā bhūtimālinī ॥ 118 ॥

bhāminī bhōganiratā bhadradā bhūrivikramā ।
bhūtavāsā bhṛgulatā bhārgavī bhūsurārchitā ॥ 119 ॥

bhāgīrathī bhōgavatī bhavanasthā bhiṣagvarā ।
bhāminī bhōginī bhāṣā bhavānī bhūridakṣiṇā ॥ 120 ॥

bhargātmikā bhīmavatī bhavabandhavimōchinī ।
bhajanīyā bhūtadhātrīrañjitā bhuvanēśvarī ॥ 121 ॥

bhujaṅgavalayā bhīmā bhēruṇḍā bhāgadhēyinī ।
mātā māyā madhumatī madhujihvā madhupriyā ॥ 122 ॥

mahādēvī mahābhāgā mālinī mīnalōchanā ।
māyātītā madhumatī madhumāṃsā madhudravā ॥ 123 ॥

mānavī madhusambhūtā mithilāpuravāsinī ।
madhukaiṭabhasaṃhartrī mēdinī mēghamālinī ॥ 124 ॥

mandōdarī mahāmāyā maithilī masṛṇapriyā ।
mahālakṣmīrmahākālī mahākanyā mahēśvarī ॥ 125 ॥

māhēndrī mērutanayā mandārakusumārchitā ।
mañjumañjīracharaṇā mōkṣadā mañjubhāṣiṇī ॥ 126 ॥

madhuradrāviṇī mudrā malayā malayānvitā ।
mēdhā marakataśyāmā māgadhī mēnakātmajā ॥ 127 ॥

mahāmārī mahāvīrā mahāśyāmā manustutā ।
mātṛkā mihirābhāsā mukundapadavikramā ॥ 128 ॥

mūlādhārasthitā mugdhā maṇipūrakavāsinī ।
mṛgākṣī mahiṣārūḍhā mahiṣāsuramardinī ॥ 129 ॥

yōgāsanā yōgagamyā yōgā yauvanakāśrayā ।
yauvanī yuddhamadhyasthā yamunā yugadhāriṇī ॥ 130 ॥

yakṣiṇī yōgayuktā cha yakṣarājaprasūtinī ।
yātrā yānavidhānajñā yaduvaṃśasamudbhavā ॥ 131 ॥

yakārādihakārāntā yājuṣī yajñarūpiṇī ।
yāminī yōganiratā yātudhānabhayaṅkarī ॥ 132 ॥

rukmiṇī ramaṇī rāmā rēvatī rēṇukā ratiḥ ।
raudrī raudrapriyākārā rāmamātā ratipriyā ॥ 133 ॥

rōhiṇī rājyadā rēvā ramā rājīvalōchanā ।
rākēśī rūpasampannā ratnasiṃhāsanasthitā ॥ 134 ॥

raktamālyāmbaradharā raktagandhānulēpanā ।
rājahaṃsasamārūḍhā rambhā raktabalipriyā ॥ 135 ॥

ramaṇīyayugādhārā rājitākhilabhūtalā ।
rurucharmaparīdhānā rathinī ratnamālikā ॥ 136 ॥

rōgēśī rōgaśamanī rāviṇī rōmaharṣiṇī ।
rāmachandrapadākrāntā rāvaṇachChēdakāriṇī ॥ 137 ॥

ratnavastraparichChannā rathasthā rukmabhūṣaṇā ।
lajjādhidēvatā lōlā lalitā liṅgadhāriṇī ॥ 138 ॥

lakṣmīrlōlā luptaviṣā lōkinī lōkaviśrutā ।
lajjā lambōdarī dēvī lalanā lōkadhāriṇī ॥ 139 ॥

varadā vanditā vidyā vaiṣṇavī vimalākṛtiḥ ।
vārāhī virajā varṣā varalakṣmīrvilāsinī ॥ 140 ॥

vinatā vyōmamadhyasthā vārijāsanasaṃsthitā ।
vāruṇī vēṇusambhūtā vītihōtrā virūpiṇī ॥ 141 ॥

vāyumaṇḍalamadhyasthā viṣṇurūpā vidhipriyā ।
viṣṇupatnī viṣṇumatī viśālākṣī vasundharā ॥ 142 ॥

vāmadēvapriyā vēlā vajriṇī vasudōhinī ।
vēdākṣaraparītāṅgī vājapēyaphalapradā ॥ 143 ॥

vāsavī vāmajananī vaikuṇṭhanilayā varā ।
vyāsapriyā varmadharā vālmīkiparisēvitā ॥ 144 ॥

śākambharī śivā śāntā śāradā śaraṇāgatiḥ ।
śātōdarī śubhāchārā śumbhāsuravimardinī ॥ 145 ॥

śōbhāvatī śivākārā śaṅkarārdhaśarīriṇī ।
śōṇā śubhāśayā śubhrā śiraḥsandhānakāriṇī ॥ 146 ॥

śarāvatī śarānandā śarajjyōtsnā śubhānanā ।
śarabhā śūlinī śuddhā śabarī śukavāhanā ॥ 147 ॥

śrīmatī śrīdharānandā śravaṇānandadāyinī ।
śarvāṇī śarvarīvandyā ṣaḍbhāṣā ṣaḍṛtupriyā ॥ 148 ॥

ṣaḍādhārasthitā dēvī ṣaṇmukhapriyakāriṇī ।
ṣaḍaṅgarūpasumatī surāsuranamaskṛtā ॥ 149 ॥

sarasvatī sadādhārā sarvamaṅgalakāriṇī ।
sāmagānapriyā sūkṣmā sāvitrī sāmasambhavā ॥ 150 ॥

sarvāvāsā sadānandā sustanī sāgarāmbarā ।
sarvaiśvaryapriyā siddhiḥ sādhubandhuparākramā ॥ 151 ॥

saptarṣimaṇḍalagatā sōmamaṇḍalavāsinī ।
sarvajñā sāndrakaruṇā samānādhikavarjitā ॥ 152 ॥

sarvōttuṅgā saṅgahīnā sadguṇā sakalēṣṭadā ।
saradhā sūryatanayā sukēśī sōmasaṃhatiḥ ॥ 153 ॥

hiraṇyavarṇā hariṇī hrīṅkārī haṃsavāhinī ।
kṣaumavastraparītāṅgī kṣīrābdhitanayā kṣamā ॥ 154 ॥

gāyatrī chaiva sāvitrī pārvatī cha sarasvatī ।
vēdagarbhā varārōhā śrīgāyatrī parāmbikā ॥ 155 ॥

iti sāhasrakaṃ nāmnāṃ gāyatryāśchaiva nārada ।
puṇyadaṃ sarvapāpaghnaṃ mahāsampattidāyakam ॥ 156 ॥

ēvaṃ nāmāni gāyatryāstōṣōtpattikarāṇi hi ।
aṣṭamyāṃ cha viśēṣēṇa paṭhitavyaṃ dvijaiḥ saha ॥ 157 ॥

japaṃ kṛtvā hōma pūjā dhyānaṃ kṛtvā viśēṣataḥ ।
yasmai kasmai na dātavyaṃ gāyatryāstu viśēṣataḥ ॥ 158 ॥

subhaktāya suśiṣyāya vaktavyaṃ bhūsurāya vai ।
bhraṣṭēbhyaḥ sādhakēbhyaścha bāndhavēbhyō na darśayēt ॥ 159 ॥

yadgṛhē likhitaṃ śāstraṃ bhayaṃ tasya na kasyachit ।
chañchalāpisthirā bhūtvā kamalā tatra tiṣṭhati ॥ 160 ॥

idaṃ rahasyaṃ paramaṃ guhyādguhyataraṃ mahat ।
puṇyapradaṃ manuṣyāṇāṃ daridrāṇāṃ nidhipradam ॥ 161 ॥

mōkṣapradaṃ mumukṣūṇāṃ kāmināṃ sarvakāmadam ।
rōgādvai muchyatē rōgī baddhō muchyēta bandhanāt ॥ 162 ॥

brahmahatyā surāpānaṃ suvarṇastēyinō narāḥ ।
gurutalpagatō vāpi pātakānmuchyatē sakṛt ॥ 163 ॥

asatpratigrahāchchaivābhakṣyabhakṣādviśēṣataḥ ।
pākhaṇḍānṛtamukhyēbhyaḥ paṭhanādēva muchyatē ॥ 164 ॥

idaṃ rahasyamamalaṃ mayōktaṃ padmajōdbhava ।
brahmasāyujyadaṃ nṝṇāṃ satyaṃ satyaṃ na saṃśayaḥ ॥ 165 ॥

iti śrīdēvībhāgavatē mahāpurāṇē dvādaśaskandhē gāyatrīsahasranāma stōtra kathanaṃ nāma ṣaṣṭhōdhyāyaḥ ॥

ஶ்ரீ கா3யத்ரி ஸஹஸ்ர நாம ஸ்தோத்ரம்

நாரத3 உவாச –
ப4க3வன்ஸர்வத4ர்மஜ்ஞ ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத3 ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிபுராணானாம் ரஹஸ்யம் த்வன்முகா2ச்ச்2ருதம் ॥ 1 ॥

ஸர்வபாபஹரம் தே3வ யேன வித்3யா ப்ரவர்ததே ।
கேன வா ப்3ரஹ்மவிஜ்ஞானம் கிம் நு வா மோக்ஷஸாத4னம் ॥ 2 ॥

ப்3ராஹ்மணானாம் க3தி: கேன கேன வா ம்ருத்யு நாஶனம் ।
ஐஹிகாமுஷ்மிகப2லம் கேன வா பத்3மலோசன ॥ 3 ॥

வக்துமர்ஹஸ்யஶேஷேண ஸர்வே நிகி2லமாதி3த: ।
ஶ்ரீனாராயண உவாச –
ஸாது4 ஸாது4 மஹாப்ராஜ்ஞ ஸம்யக் ப்ருஷ்டம் த்வயானக4 ॥ 4 ॥

ஶ்ருணு வக்ஷ்யாமி யத்னேன கா3யத்ர்யஷ்டஸஹஸ்ரகம் ।
நாம்னாம் ஶுபா4னாம் தி3வ்யானாம் ஸர்வபாபவினாஶனம் ॥ 5 ॥

ஸ்ருஷ்ட்யாதௌ3 யத்3ப4க3வதா பூர்வே ப்ரோக்தம் ப்3ரவீமி தே ।
அஷ்டோத்தரஸஹஸ்ரஸ்ய ருஷிர்ப்3ரஹ்மா ப்ரகீர்தித: ॥ 6 ॥

ச2ன்தோ3னுஷ்டுப்ததா2 தே3வீ கா3யத்ரீம் தே3வதா ஸ்ம்ருதா ।
ஹலோபீ3ஜானி தஸ்யைவ ஸ்வரா: ஶக்தய ஈரிதா: ॥ 7 ॥

அங்க3ன்யாஸகரன்யாஸாவுச்யேதே மாத்ருகாக்ஷரை: ।
அத2 த்4யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸாத4கானாம் ஹிதாய வை ॥ 8 ॥

த்4யானம்
ரக்தஶ்வேதஹிரண்யனீலத4வலைர்யுக்தாம் த்ரினீத்ரோஜ்ஜ்வலாம்
ரக்தாம் ரக்தனவஸ்ரஜம் மணிக3ணைர்யுக்தாம் குமாரீமிமாம் ।
கா3யத்ரீம் கமலாஸனாம் கரதலவ்யானத்3த4குண்டா3ம்பு3ஜாம்
பத்3மாக்ஷீம் ச வரஸ்ரஜம் ச த3த4தீம் ஹம்ஸாதி4ரூடா4ம் பஜ4ே ॥ 9 ॥

அசின்த்யலக்ஷணாவ்யக்தாப்யர்த2மாத்ருமஹேஶ்வரீ ।
அம்ருதார்ணவமத்4யஸ்தா2ப்யஜிதா சாபராஜிதா ॥ 1௦ ॥

அணிமாதி3கு3ணாதா4ராப்யர்கமண்ட3லஸம்ஸ்தி2தா ।
அஜராஜாபராத4ர்மா அக்ஷஸூத்ரத4ராத4ரா ॥ 11 ॥

அகாராதி3க்ஷகாரான்தாப்யரிஷட்3வர்க3பே4தி3னீ ।
அஞ்ஜனாத்3ரிப்ரதீகாஶாப்யஞ்ஜனாத்3ரினிவாஸினீ ॥ 12 ॥

அதி3திஶ்சாஜபாவித்3யாப்யரவின்த3னிபே4க்ஷணா ।
அன்தர்ப3ஹி:ஸ்தி2தாவித்3யாத்4வம்ஸினீ சான்தராத்மிகா ॥ 13 ॥

அஜா சாஜமுகா2வாஸாப்யரவின்த3னிபா4னநா ।
அர்த4மாத்ரார்த2தா3னஜ்ஞாப்யரிமண்ட3லமர்தி3னீ ॥ 14 ॥

அஸுரக்4னீ ஹ்யமாவாஸ்யாப்யலக்ஷ்மீக்4ன்யன்த்யஜார்சிதா ।
ஆதி3லக்ஷ்மீஶ்சாதி3ஶக்திராக்ருதிஶ்சாயதானநா ॥ 15 ॥

ஆதி3த்யபத3வீசாராப்யாதி3த்யபரிஸேவிதா ।
ஆசார்யாவர்தனாசாராப்யாதி3மூர்தினிவாஸினீ ॥ 16 ॥

ஆக்3னேயீ சாமரீ சாத்3யா சாராத்4யா சாஸனஸ்தி2தா ।
ஆதா4ரனிலயாதா4ரா சாகாஶான்தனிவாஸினீ ॥ 17 ॥

ஆத்3யாக்ஷரஸமாயுக்தா சான்தராகாஶரூபிணீ ।
ஆதி3த்யமண்ட3லக3தா சான்தரத்4வான்தனாஶினீ ॥ 18 ॥

இன்தி3ரா சேஷ்டதா3 சேஷ்டா சேன்தீ3வரனிபே4க்ஷணா ।
இராவதீ சேன்த்3ரபதா3 சேன்த்3ராணீ சேன்து3ரூபிணீ ॥ 19 ॥

இக்ஷுகோத3ண்ட3ஸம்யுக்தா சேஷுஸன்தா4னகாரிணீ ।
இன்த்3ரனீலஸமாகாரா சேடா3பிங்க3லரூபிணீ ॥ 2௦ ॥

இன்த்3ராக்ஷீசேஶ்வரீ தே3வீ சேஹாத்ரயவிவர்ஜிதா ।
உமா சோஷா ஹ்யுடு3னிபா4 உர்வாருகப2லானநா ॥ 21 ॥

உடு3ப்ரபா4 சோடு3மதீ ஹ்யுடு3பா ஹ்யுடு3மத்4யகா3 ।
ஊர்த்4வா சாப்யூர்த்4வகேஶீ சாப்யூர்த்4வாதோ4க3திபே4தி3னீ ॥ 22 ॥

ஊர்த்4வபா3ஹுப்ரியா சோர்மிமாலாவாக்3க்3ரன்த2தா3யினீ ।
ருதம் சர்ஷிர்ருதுமதீ ருஷிதே3வனமஸ்க்ருதா ॥ 23 ॥

ருக்3வேதா3 ருணஹர்த்ரீ ச ருஷிமண்ட3லசாரிணீ ।
ருத்3தி4தா3 ருஜுமார்க3ஸ்தா2 ருஜுத4ர்மா ருஜுப்ரதா3 ॥ 24 ॥

ருக்3வேத3னிலயா ருஜ்வீ லுப்தத4ர்மப்ரவர்தினீ ।
லூதாரிவரஸம்பூ4தா லூதாதி3விஷஹாரிணீ ॥ 25 ॥

ஏகாக்ஷரா சைகமாத்ரா சைகா சைகைகனிஷ்டி2தா ।
ஐன்த்3ரீ ஹ்யைராவதாரூடா4 சைஹிகாமுஷ்மிகப்ரதா3 ॥ 26 ॥

ஓங்காரா ஹ்யோஷதீ4 சோதா சோதப்ரோதனிவாஸினீ ।
ஔர்வா ஹ்யௌஷத4ஸம்பன்னா ஔபாஸனப2லப்ரதா3 ॥ 27 ॥

அண்ட3மத்4யஸ்தி2தா தே3வீ சா:காரமனுரூபிணீ ।
காத்யாயனீ காலராத்ரி: காமாக்ஷீ காமஸுன்த3ரீ ॥ 28 ॥

கமலா காமினீ கான்தா காமதா3 காலகண்டி2னீ ।
கரிகும்ப4ஸ்தனப4ரா கரவீரஸுவாஸினீ ॥ 29 ॥

கல்யாணீ குண்ட3லவதீ குருக்ஷேத்ரனிவாஸினீ ।
குருவின்த3த3லாகாரா குண்ட3லீ குமுதா3லயா ॥ 3௦ ॥

காலஜிஹ்வா கராலாஸ்யா காலிகா காலரூபிணீ ।
கமனீயகு3ணா கான்தி: கலாதா4ரா குமுத்3வதீ ॥ 31 ॥

கௌஶிகீ கமலாகாரா காமசாரப்ரப4ஞ்ஜினீ ।
கௌமாரீ கருணாபாங்கீ3 ககுவன்தா கரிப்ரியா ॥ 32 ॥

கேஸரீ கேஶவனுதா கத3ம்ப3குஸுமப்ரியா ।
காலின்தீ3 காலிகா காஞ்சீ கலஶோத்3ப4வஸம்ஸ்துதா ॥ 33 ॥

காமமாதா க்ரதுமதீ காமரூபா க்ருபாவதீ ।
குமாரீ குண்ட3னிலயா கிராதீ கீரவாஹனா ॥ 34 ॥

கைகேயீ கோகிலாலாபா கேதகீ குஸுமப்ரியா ।
கமண்ட3லுத4ரா காலீ கர்மனிர்மூலகாரிணீ ॥ 35 ॥

கலஹம்ஸக3தி: கக்ஷா க்ருதகௌதுகமங்க3லா ।
கஸ்தூரீதிலகா கம்ப்ரா கரீன்த்3ரக3மனா குஹூ: ॥ 36 ॥

கர்பூரலேபனா க்ருஷ்ணா கபிலா குஹராஶ்ரயா ।
கூடஸ்தா2 குத4ரா கம்ரா குக்ஷிஸ்தா2கி2லவிஷ்டபா ॥ 37 ॥

க2ட்3க3கே2டத4ரா க2ர்வா கே2சரீ க2க3வாஹனா ।
க2ட்வாங்க3தா4ரிணீ க்2யாதா க2க3ராஜோபரிஸ்தி2தா ॥ 38 ॥

க2லக்4னீ க2ண்டி3தஜரா க2ண்டா3க்2யானப்ரதா3யினீ ।
க2ண்டே3ன்து3திலகா க3ங்கா3 க3ணேஶகு3ஹபூஜிதா ॥ 39 ॥

கா3யத்ரீ கோ3மதீ கீ3தா கா3ன்தா4ரீ கா3னலோலுபா ।
கௌ3தமீ கா3மினீ கா3தா4 க3ன்த4ர்வாப்ஸரஸேவிதா ॥ 4௦ ॥

கோ3வின்த3சரணாக்ரான்தா கு3ணத்ரயவிபா4விதா ।
க3ன்த4ர்வீ க3ஹ்வரீ கோ3த்ரா கி3ரீஶா க3ஹனா க3மீ ॥ 41 ॥

கு3ஹாவாஸா கு3ணவதீ கு3ருபாபப்ரணாஶினீ ।
கு3ர்வீ கு3ணவதீ கு3ஹ்யா கோ3ப்தவ்யா கு3ணதா3யினீ ॥ 42 ॥

கி3ரிஜா கு3ஹ்யமாதங்கீ3 க3ருட3த்4வஜவல்லபா4 ।
க3ர்வாபஹாரிணீ கோ3தா3 கோ3குலஸ்தா2 க3தா3த4ரா ॥ 43 ॥

கோ3கர்ணனிலயாஸக்தா கு3ஹ்யமண்ட3லவர்தினீ ।
க4ர்மதா3 க4னதா3 க4ண்டா கோ4ரதா3னவமர்தி3னீ ॥ 44 ॥

க்4ருணிமன்த்ரமயீ கோ4ஷா க4னஸம்பாததா3யினீ ।
க4ண்டாரவப்ரியா க்4ராணா க்4ருணிஸன்துஷ்டகாரிணீ ॥ 45 ॥

க4னாரிமண்ட3லா கூ4ர்ணா க்4ருதாசீ க4னவேகி3னீ ।
ஜ்ஞானதா4துமயீ சர்சா சர்சிதா சாருஹாஸினீ ॥ 46 ॥

சடுலா சண்டி3கா சித்ரா சித்ரமால்யவிபூ4ஷிதா ।
சதுர்பு4ஜா சாருத3ன்தா சாதுரீ சரிதப்ரதா3 ॥ 47 ॥

சூலிகா சித்ரவஸ்த்ரான்தா சன்த்3ரம:கர்ணகுண்ட3லா ।
சன்த்3ரஹாஸா சாருதா3த்ரீ சகோரீ சன்த்3ரஹாஸினீ ॥ 48 ॥

சன்த்3ரிகா சன்த்3ரதா4த்ரீ ச சௌரீ சௌரா ச சண்டி3கா ।
சஞ்சத்3வாக்3வாதி3னீ சன்த்3ரசூடா3 சோரவினாஶினீ ॥ 49 ॥

சாருசன்த3னலிப்தாங்கீ3 சஞ்சச்சாமரவீஜிதா ।
சாருமத்4யா சாருக3திஶ்சன்தி3லா சன்த்3ரரூபிணீ ॥ 5௦ ॥

சாருஹோமப்ரியா சார்வாசரிதா சக்ரபா3ஹுகா ।
சன்த்3ரமண்ட3லமத்4யஸ்தா2 சன்த்3ரமண்ட3லத3ர்பணா ॥ 51 ॥

சக்ரவாகஸ்தனீ சேஷ்டா சித்ரா சாருவிலாஸினீ ।
சித்ஸ்வரூபா சன்த்3ரவதீ சன்த்3ரமாஶ்சன்த3னப்ரியா ॥ 52 ॥

சோத3யித்ரீ சிரப்ரஜ்ஞா சாதகா சாருஹேதுகீ ।
ச2த்ரயாதா ச2த்ரத4ரா சா2யா ச2ன்த:3பரிச்ச2தா3 ॥ 53 ॥

சா2யாதே3வீ சி2த்3ரனகா2 ச2ன்னேன்த்3ரியவிஸர்பிணீ ।
ச2ன்தோ3னுஷ்டுப்ப்ரதிஷ்டா2ன்தா சி2த்3ரோபத்3ரவபே4தி3னீ ॥ 54 ॥

சே2தா3 ச2த்ரேஶ்வரீ சி2ன்னா சு2ரிகா சே2த3னப்ரியா ।
ஜனநீ ஜன்மரஹிதா ஜாதவேதா3 ஜக3ன்மயீ ॥ 55 ॥

ஜாஹ்னவீ ஜடிலா ஜேத்ரீ ஜராமரணவர்ஜிதா ।
ஜம்பூ3த்3வீபவதீ ஜ்வாலா ஜயன்தீ ஜலஶாலினீ ॥ 56 ॥

ஜிதேன்த்3ரியா ஜிதக்ரோதா4 ஜிதாமித்ரா ஜக3த்ப்ரியா ।
ஜாதரூபமயீ ஜிஹ்வா ஜானகீ ஜக3தீ ஜரா ॥ 57 ॥

ஜனித்ரீ ஜஹ்னுதனயா ஜக3த்த்ரயஹிதைஷிணீ ।
ஜ்வாலாமுகீ2 ஜபவதீ ஜ்வரக்4னீ ஜிதவிஷ்டபா ॥ 58 ॥

ஜிதாக்ரான்தமயீ ஜ்வாலா ஜாக்3ரதீ ஜ்வரதே3வதா ।
ஜ்வலன்தீ ஜலதா3 ஜ்யேஷ்டா2 ஜ்யாகோ4ஷாஸ்போ2டதி3ங்முகீ2 ॥ 59 ॥

ஜம்பி4னீ ஜ்ரும்ப4ணா ஜ்ரும்பா4 ஜ்வலன்மாணிக்யகுண்ட3லா ।
ஜி2ஞ்ஜி2கா ஜ2ணனிர்கோ4ஷா ஜ2ஞ்ஜா2மாருதவேகி3னீ ॥ 6௦ ॥

ஜ2ல்லரீவாத்3யகுஶலா ஞரூபா ஞபு4ஜா ஸ்ம்ருதா ।
டங்கபா3ணஸமாயுக்தா டங்கினீ டங்கபே4தி3னீ ॥ 61 ॥

டங்கீக3ணக்ருதாகோ4ஷா டங்கனீயமஹோரஸா ।
டங்காரகாரிணீ தே3வீ ட2ட2ஶப்3த3னினாதி3னீ ॥ 62 ॥

டா3மரீ டா3கினீ டி3ம்பா4 டு3ண்டு3மாரைகனிர்ஜிதா ।
டா3மரீதன்த்ரமார்க3ஸ்தா2 ட3மட்3ட3மருனாதி3னீ ॥ 63 ॥

டி3ண்டீ3ரவஸஹா டி3ம்ப4லஸத்க்ரீடா3பராயணா ।
டு4ண்டி4விக்4னேஶஜனநீ ட4க்காஹஸ்தா டி4லிவ்ரஜா ॥ 64 ॥

நித்யஜ்ஞானா நிருபமா நிர்கு3ணா நர்மதா3 நதீ3 ।
த்ரிகு3ணா த்ரிபதா3 தன்த்ரீ துலஸீ தருணா தரு: ॥ 65 ॥

த்ரிவிக்ரமபதா3க்ரான்தா துரீயபத3கா3மினீ ।
தருணாதி3த்யஸங்காஶா தாமஸீ துஹினா துரா ॥ 66 ॥

த்ரிகாலஜ்ஞானஸம்பன்னா த்ரிவேணீ ச த்ரிலோசனா ।
த்ரிஶக்திஸ்த்ரிபுரா துங்கா3 துரங்க3வத3னா ததா2 ॥ 67 ॥

திமிங்கி3லகி3லா தீவ்ரா த்ரிஸ்ரோதா தாமஸாதி3னீ ।
தன்த்ரமன்த்ரவிஶேஷஜ்ஞா தனுமத்4யா த்ரிவிஷ்டபா ॥ 68 ॥

த்ரிஸன்த்4யா த்ரிஸ்தனீ தோஷாஸம்ஸ்தா2 தாலப்ரதாபினீ ।
தாடங்கினீ துஷாராபா4 துஹினாசலவாஸினீ ॥ 69 ॥

தன்துஜாலஸமாயுக்தா தாரஹாராவலிப்ரியா ।
திலஹோமப்ரியா தீர்தா2 தமாலகுஸுமாக்ருதி: ॥ 7௦ ॥

தாரகா த்ரியுதா தன்வீ த்ரிஶங்குபரிவாரிதா ।
தலோத3ரீ திலாபூ4ஷா தாடங்கப்ரியவாதி3னீ ॥ 71 ॥

த்ரிஜடா தித்திரீ த்ருஷ்ணா த்ரிவிதா4 தருணாக்ருதி: ।
தப்தகாஞ்சனஸங்காஶா தப்தகாஞ்சனபூ4ஷணா ॥ 72 ॥

த்ரையம்ப3கா த்ரிவர்கா3 ச த்ரிகாலஜ்ஞானதா3யினீ ।
தர்பணா த்ருப்திதா3 த்ருப்தா தாமஸீ தும்பு3ருஸ்துதா ॥ 73 ॥

தார்க்ஷ்யஸ்தா2 த்ரிகு3ணாகாரா த்ரிப4ங்கீ3 தனுவல்லரி: ।
தா2த்காரீ தா2ரவா தா2ன்தா தோ3ஹினீ தீ3னவத்ஸலா ॥ 74 ॥

தா3னவான்தகரீ து3ர்கா3 து3ர்கா3ஸுரனிப3ர்ஹிணீ ।
தே3வரீதிர்தி3வாராத்ரிர்த்3ரௌபதீ3 து3ன்து3பி4ஸ்வனா ॥ 75 ॥

தே3வயானீ து3ராவாஸா தா3ரித்3ர்யோத்3பே4தி3னீ தி3வா ।
தா3மோத3ரப்ரியா தீ3ப்தா தி3க்3வாஸா தி3க்3விமோஹினீ ॥ 76 ॥

த3ண்ட3காரண்யனிலயா த3ண்டி3னீ தே3வபூஜிதா ।
தே3வவன்த்3யா தி3விஷதா3 த்3வேஷிணீ தா3னவாக்ருதி: ॥ 77 ॥

தீ3னானாத2ஸ்துதா தீ3க்ஷா தை3வதாதி3ஸ்வரூபிணீ ।
தா4த்ரீ த4னுர்த4ரா தே4னுர்தா4ரிணீ த4ர்மசாரிணீ ॥ 78 ॥

து4ரன்த4ரா த4ராதா4ரா த4னதா3 தா4ன்யதோ3ஹினீ ।
த4ர்மஶீலா த4னாத்4யக்ஷா த4னுர்வேத3விஶாரதா3 ॥ 79 ॥

த்4ருதிர்த4ன்யா த்4ருதபதா3 த4ர்மராஜப்ரியா த்4ருவா ।
தூ4மாவதீ தூ4மகேஶீ த4ர்மஶாஸ்த்ரப்ரகாஶினீ ॥ 8௦ ॥

நன்தா3 நன்த3ப்ரியா நித்3ரா ந்ருனுதா நன்த3னாத்மிகா ।
நர்மதா3 நலினீ நீலா நீலகண்ட2ஸமாஶ்ரயா ॥ 81 ॥

நாராயணப்ரியா நித்யா நிர்மலா நிர்கு3ணா நிதி4: ।
நிராதா4ரா நிருபமா நித்யஶுத்3தா4 நிரஞ்ஜனா ॥ 82 ॥

நாத3பி3ன்து3கலாதீதா நாத3பி3ன்து3கலாத்மிகா ।
ந்ருஸிம்ஹினீ நக3த4ரா ந்ருபனாக3விபூ4ஷிதா ॥ 83 ॥

நரகக்லேஶஶமனீ நாராயணபதோ3த்3ப4வா ।
நிரவத்3யா நிராகாரா நாரத3ப்ரியகாரிணீ ॥ 84 ॥

நானாஜ்யோதி: ஸமாக்2யாதா நிதி4தா3 நிர்மலாத்மிகா ।
நவஸூத்ரத4ரா நீதிர்னிருபத்3ரவகாரிணீ ॥ 85 ॥

நன்தஜ3ா நவரத்னாட்4யா நைமிஷாரண்யவாஸினீ ।
நவனீதப்ரியா நாரீ நீலஜீமூதனிஸ்வனா ॥ 86 ॥

நிமேஷிணீ நதீ3ரூபா நீலக்3ரீவா நிஶீஶ்வரீ ।
நாமாவலிர்னிஶும்ப4க்4னீ நாக3லோகனிவாஸினீ ॥ 87 ॥

நவஜாம்பூ3னத3ப்ரக்2யா நாக3லோகாதி4தே3வதா ।
நூபுராக்ரான்தசரணா நரசித்தப்ரமோதி3னீ ॥ 88 ॥

நிமக்3னாரக்தனயனா நிர்கா4தஸமனிஸ்வனா ।
நன்த3னோத்3யானநிலயா நிர்வ்யூஹோபரிசாரிணீ ॥ 89 ॥

பார்வதீ பரமோதா3ரா பரப்3ரஹ்மாத்மிகா பரா ।
பஞ்சகோஶவினிர்முக்தா பஞ்சபாதகனாஶினீ ॥ 9௦ ॥

பரசித்தவிதா4னஜ்ஞா பஞ்சிகா பஞ்சரூபிணீ ।
பூர்ணிமா பரமா ப்ரீதி: பரதேஜ: ப்ரகாஶினீ ॥ 91 ॥

புராணீ பௌருஷீ புண்யா புண்ட3ரீகனிபே4க்ஷணா ।
பாதாலதலனிர்மக்3னா ப்ரீதா ப்ரீதிவிவர்தி4னீ ॥ 92 ॥

பாவனீ பாத3ஸஹிதா பேஶலா பவனாஶினீ ।
ப்ரஜாபதி: பரிஶ்ரான்தா பர்வதஸ்தனமண்ட3லா ॥ 93 ॥

பத்3மப்ரியா பத்3மஸம்ஸ்தா2 பத்3மாக்ஷீ பத்3மஸம்ப4வா ।
பத்3மபத்ரா பத்3மபதா3 பத்3மினீ ப்ரியபா4ஷிணீ ॥ 94 ॥

பஶுபாஶவினிர்முக்தா புரன்த்4ரீ புரவாஸினீ ।
புஷ்கலா புருஷா பர்வா பாரிஜாதஸுமப்ரியா ॥ 95 ॥

பதிவ்ரதா பவித்ராங்கீ3 புஷ்பஹாஸபராயணா ।
ப்ரஜ்ஞாவதீஸுதா பௌத்ரீ புத்ரபூஜ்யா பயஸ்வினீ ॥ 96 ॥

பட்டிபாஶத4ரா பங்க்தி: பித்ருலோகப்ரதா3யினீ ।
புராணீ புண்யஶீலா ச ப்ரணதார்திவினாஶினீ ॥ 97 ॥

ப்ரத்3யும்னஜனநீ புஷ்டா பிதாமஹபரிக்3ரஹா ।
புண்ட3ரீகபுராவாஸா புண்ட3ரீகஸமானநா ॥ 98 ॥

ப்ருது2ஜங்கா4 ப்ருது2பு4ஜா ப்ருது2பாதா3 ப்ருதூ2த3ரீ ।
ப்ரவாலஶோபா4 பிங்கா3க்ஷீ பீதவாஸா: ப்ரசாபலா ॥ 99 ॥

ப்ரஸவா புஷ்டிதா3 புண்யா ப்ரதிஷ்டா2 ப்ரணவாக3தி: ।
பஞ்சவர்ணா பஞ்சவாணீ பஞ்சிகா பஞ்ஜரஸ்தி2தா ॥ 1௦௦ ॥

பரமாயா பரஜ்யோதி: பரப்ரீதி: பராக3தி: ।
பராகாஷ்டா2 பரேஶானீ பாவனீ பாவகத்3யுதி: ॥ 1௦1 ॥

புண்யப4த்3ரா பரிச்சே2த்3யா புஷ்பஹாஸா ப்ருதூ2த3ரீ ।
பீதாங்கீ3 பீதவஸனா பீதஶய்யா பிஶாசினீ ॥ 1௦2 ॥

பீதக்ரியா பிஶாசக்4னீ பாடலாக்ஷீ படுக்ரியா ।
பஞ்சப4க்ஷப்ரியாசாரா பூதனாப்ராணகா4தினீ ॥ 1௦3 ॥

புன்னாக3வனமத்4யஸ்தா2 புண்யதீர்த2னிஷேவிதா ।
பஞ்சாங்கீ3 ச பராஶக்தி: பரமாஹ்லாத3காரிணீ ॥ 1௦4 ॥

புஷ்பகாண்ட3ஸ்தி2தா பூஷா போஷிதாகி2லவிஷ்டபா ।
ப்ராணப்ரியா பஞ்சஶிகா2 பன்னகோ3பரிஶாயினீ ॥ 1௦5 ॥

பஞ்சமாத்ராத்மிகா ப்ருத்2வீ பதி2கா ப்ருது2தோ3ஹினீ ।
புராணன்யாயமீமாம்ஸா பாடலீ புஷ்பக3ன்தி4னீ ॥ 1௦6 ॥

புண்யப்ரஜா பாரதா3த்ரீ பரமார்கை3ககோ3சரா ।
ப்ரவாலஶோபா4 பூர்ணாஶா ப்ரணவா பல்லவோத3ரீ ॥ 1௦7 ॥

ப2லினீ ப2லதா3 ப2ல்கு3: பூ2த்காரீ ப2லகாக்ருதி: ।
ப2ணீன்த்3ரபோ4க3ஶயனா ப2ணிமண்ட3லமண்டி3தா ॥ 1௦8 ॥

பா3லபா3லா ப3ஹுமதா பா3லாதபனிபா4ம்ஶுகா ।
ப3லப4த்3ரப்ரியா வன்த்3யா ப3ட3வா பு3த்3தி4ஸம்ஸ்துதா ॥ 1௦9 ॥

ப3ன்தீ3தே3வீ பி3லவதீ ப3டி3ஶக்4னீ ப3லிப்ரியா ।
பா3ன்த4வீ போ3தி4தா பு3த்3தி4ர்ப3ன்தூ4ககுஸுமப்ரியா ॥ 11௦ ॥

பா3லபா4னுப்ரபா4காரா ப்3ராஹ்மீ ப்3ராஹ்மணதே3வதா ।
ப்3ருஹஸ்பதிஸ்துதா ப்3ருன்தா3 ப்3ருன்தா3வனவிஹாரிணீ ॥ 111 ॥

பா3லாகினீ பி3லாஹாரா பி3லவாஸா ப3ஹூத3கா ।
ப3ஹுனேத்ரா ப3ஹுபதா3 ப3ஹுகர்ணாவதம்ஸிகா ॥ 112 ॥

ப3ஹுபா3ஹுயுதா பீ3ஜரூபிணீ ப3ஹுரூபிணீ ।
பி3ன்து3னாத3கலாதீதா பி3ன்து3னாத3ஸ்வரூபிணீ ॥ 113 ॥

ப3த்3த4கோ3தா4ங்கு3லித்ராணா ப3த3ர்யாஶ்ரமவாஸினீ ।
ப்3ருன்தா3ரகா ப்3ருஹத்ஸ்கன்தா4 ப்3ருஹதீ பா3ணபாதினீ ॥ 114 ॥

ப்3ருன்தா3த்4யக்ஷா ப3ஹுனுதா வனிதா ப3ஹுவிக்ரமா ।
ப3த்3த4பத்3மாஸனாஸீனா பி3ல்வபத்ரதலஸ்தி2தா ॥ 115 ॥

போ3தி4த்3ருமனிஜாவாஸா ப3டி3ஸ்தா2 பி3ன்து3த3ர்பணா ।
பா3லா பா3ணாஸனவதீ ப3ட3பா3னலவேகி3னீ ॥ 116 ॥

ப்3ரஹ்மாண்ட3ப3ஹிரன்த:ஸ்தா2 ப்3ரஹ்மகங்கணஸூத்ரிணீ ।
ப4வானீ பீ4ஷணவதீ பா4வினீ ப4யஹாரிணீ ॥ 117 ॥

ப4த்3ரகாலீ பு4ஜங்கா3க்ஷீ பா4ரதீ பா4ரதாஶயா ।
பை4ரவீ பீ4ஷணாகாரா பூ4திதா3 பூ4திமாலினீ ॥ 118 ॥

பா4மினீ போ4க3னிரதா ப4த்3ரதா3 பூ4ரிவிக்ரமா ।
பூ4தவாஸா ப்4ருகு3லதா பா4ர்க3வீ பூ4ஸுரார்சிதா ॥ 119 ॥

பா4கீ3ரதீ2 போ4க3வதீ ப4வனஸ்தா2 பி4ஷக்3வரா ।
பா4மினீ போ4கி3னீ பா4ஷா ப4வானீ பூ4ரித3க்ஷிணா ॥ 12௦ ॥

ப4ர்கா3த்மிகா பீ4மவதீ ப4வப3ன்த4விமோசினீ ।
பஜ4னீயா பூ4ததா4த்ரீரஞ்ஜிதா பு4வனேஶ்வரீ ॥ 121 ॥

பு4ஜங்க3வலயா பீ4மா பே4ருண்டா3 பா4க3தே4யினீ ।
மாதா மாயா மது4மதீ மது4ஜிஹ்வா மது4ப்ரியா ॥ 122 ॥

மஹாதே3வீ மஹாபா4கா3 மாலினீ மீனலோசனா ।
மாயாதீதா மது4மதீ மது4மாம்ஸா மது4த்3ரவா ॥ 123 ॥

மானவீ மது4ஸம்பூ4தா மிதி2லாபுரவாஸினீ ।
மது4கைடப4ஸம்ஹர்த்ரீ மேதி3னீ மேக4மாலினீ ॥ 124 ॥

மன்தோ3த3ரீ மஹாமாயா மைதி2லீ மஸ்ருணப்ரியா ।
மஹாலக்ஷ்மீர்மஹாகாலீ மஹாகன்யா மஹேஶ்வரீ ॥ 125 ॥

மாஹேன்த்3ரீ மேருதனயா மன்தா3ரகுஸுமார்சிதா ।
மஞ்ஜுமஞ்ஜீரசரணா மோக்ஷதா3 மஞ்ஜுபா4ஷிணீ ॥ 126 ॥

மது4ரத்3ராவிணீ முத்3ரா மலயா மலயான்விதா ।
மேதா4 மரகதஶ்யாமா மாக3தீ4 மேனகாத்மஜா ॥ 127 ॥

மஹாமாரீ மஹாவீரா மஹாஶ்யாமா மனுஸ்துதா ।
மாத்ருகா மிஹிராபா4ஸா முகுன்த3பத3விக்ரமா ॥ 128 ॥

மூலாதா4ரஸ்தி2தா முக்3தா4 மணிபூரகவாஸினீ ।
ம்ருகா3க்ஷீ மஹிஷாரூடா4 மஹிஷாஸுரமர்தி3னீ ॥ 129 ॥

யோகா3ஸனா யோக3க3ம்யா யோகா3 யௌவனகாஶ்ரயா ।
யௌவனீ யுத்3த4மத்4யஸ்தா2 யமுனா யுக3தா4ரிணீ ॥ 13௦ ॥

யக்ஷிணீ யோக3யுக்தா ச யக்ஷராஜப்ரஸூதினீ ।
யாத்ரா யானவிதா4னஜ்ஞா யது3வம்ஶஸமுத்3ப4வா ॥ 131 ॥

யகாராதி3ஹகாரான்தா யாஜுஷீ யஜ்ஞரூபிணீ ।
யாமினீ யோக3னிரதா யாதுதா4னப4யங்கரீ ॥ 132 ॥

ருக்மிணீ ரமணீ ராமா ரேவதீ ரேணுகா ரதி: ।
ரௌத்3ரீ ரௌத்3ரப்ரியாகாரா ராமமாதா ரதிப்ரியா ॥ 133 ॥

ரோஹிணீ ராஜ்யதா3 ரேவா ரமா ராஜீவலோசனா ।
ராகேஶீ ரூபஸம்பன்னா ரத்னஸிம்ஹாஸனஸ்தி2தா ॥ 134 ॥

ரக்தமால்யாம்ப3ரத4ரா ரக்தக3ன்தா4னுலேபனா ।
ராஜஹம்ஸஸமாரூடா4 ரம்பா4 ரக்தப3லிப்ரியா ॥ 135 ॥

ரமணீயயுகா3தா4ரா ராஜிதாகி2லபூ4தலா ।
ருருசர்மபரீதா4னா ரதி2னீ ரத்னமாலிகா ॥ 136 ॥

ரோகே3ஶீ ரோக3ஶமனீ ராவிணீ ரோமஹர்ஷிணீ ।
ராமசன்த்3ரபதா3க்ரான்தா ராவணச்சே2த3காரிணீ ॥ 137 ॥

ரத்னவஸ்த்ரபரிச்ச2ன்னா ரத2ஸ்தா2 ருக்மபூ4ஷணா ।
லஜ்ஜாதி4தே3வதா லோலா லலிதா லிங்க3தா4ரிணீ ॥ 138 ॥

லக்ஷ்மீர்லோலா லுப்தவிஷா லோகினீ லோகவிஶ்ருதா ।
லஜ்ஜா லம்போ3த3ரீ தே3வீ லலனா லோகதா4ரிணீ ॥ 139 ॥

வரதா3 வன்தி3தா வித்3யா வைஷ்ணவீ விமலாக்ருதி: ।
வாராஹீ விரஜா வர்ஷா வரலக்ஷ்மீர்விலாஸினீ ॥ 14௦ ॥

வினதா வ்யோமமத்4யஸ்தா2 வாரிஜாஸனஸம்ஸ்தி2தா ।
வாருணீ வேணுஸம்பூ4தா வீதிஹோத்ரா விரூபிணீ ॥ 141 ॥

வாயுமண்ட3லமத்4யஸ்தா2 விஷ்ணுரூபா விதி4ப்ரியா ।
விஷ்ணுபத்னீ விஷ்ணுமதீ விஶாலாக்ஷீ வஸுன்த4ரா ॥ 142 ॥

வாமதே3வப்ரியா வேலா வஜ்ரிணீ வஸுதோ3ஹினீ ।
வேதா3க்ஷரபரீதாங்கீ3 வாஜபேயப2லப்ரதா3 ॥ 143 ॥

வாஸவீ வாமஜனநீ வைகுண்ட2னிலயா வரா ।
வ்யாஸப்ரியா வர்மத4ரா வால்மீகிபரிஸேவிதா ॥ 144 ॥

ஶாகம்ப4ரீ ஶிவா ஶான்தா ஶாரதா3 ஶரணாக3தி: ।
ஶாதோத3ரீ ஶுபா4சாரா ஶும்பா4ஸுரவிமர்தி3னீ ॥ 145 ॥

ஶோபா4வதீ ஶிவாகாரா ஶங்கரார்த4ஶரீரிணீ ।
ஶோணா ஶுபா4ஶயா ஶுப்4ரா ஶிர:ஸன்தா4னகாரிணீ ॥ 146 ॥

ஶராவதீ ஶரானந்தா3 ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்னா ஶுபா4னநா ।
ஶரபா4 ஶூலினீ ஶுத்3தா4 ஶப3ரீ ஶுகவாஹனா ॥ 147 ॥

ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீத4ரானந்தா3 ஶ்ரவணானந்த3தா3யினீ ।
ஶர்வாணீ ஶர்வரீவன்த்3யா ஷட்3பா4ஷா ஷட்3ருதுப்ரியா ॥ 148 ॥

ஷடா3தா4ரஸ்தி2தா தே3வீ ஷண்முக2ப்ரியகாரிணீ ।
ஷட3ங்க3ரூபஸுமதீ ஸுராஸுரனமஸ்க்ருதா ॥ 149 ॥

ஸரஸ்வதீ ஸதா3தா4ரா ஸர்வமங்க3லகாரிணீ ।
ஸாமகா3னப்ரியா ஸூக்ஷ்மா ஸாவித்ரீ ஸாமஸம்ப4வா ॥ 15௦ ॥

ஸர்வாவாஸா ஸதா3னந்தா3 ஸுஸ்தனீ ஸாக3ராம்ப3ரா ।
ஸர்வைஶ்வர்யப்ரியா ஸித்3தி4: ஸாது4ப3ன்து4பராக்ரமா ॥ 151 ॥

ஸப்தர்ஷிமண்ட3லக3தா ஸோமமண்ட3லவாஸினீ ।
ஸர்வஜ்ஞா ஸான்த்3ரகருணா ஸமானாதி4கவர்ஜிதா ॥ 152 ॥

ஸர்வோத்துங்கா3 ஸங்க3ஹீனா ஸத்3கு3ணா ஸகலேஷ்டதா3 ।
ஸரதா4 ஸூர்யதனயா ஸுகேஶீ ஸோமஸம்ஹதி: ॥ 153 ॥

ஹிரண்யவர்ணா ஹரிணீ ஹ்ரீங்காரீ ஹம்ஸவாஹினீ ।
க்ஷௌமவஸ்த்ரபரீதாங்கீ3 க்ஷீராப்3தி4தனயா க்ஷமா ॥ 154 ॥

கா3யத்ரீ சைவ ஸாவித்ரீ பார்வதீ ச ஸரஸ்வதீ ।
வேத3க3ர்பா4 வராரோஹா ஶ்ரீகா3யத்ரீ பராம்பி3கா ॥ 155 ॥

இதி ஸாஹஸ்ரகம் நாம்னாம் கா3யத்ர்யாஶ்சைவ நாரத3 ।
புண்யத3ம் ஸர்வபாபக்4னம் மஹாஸம்பத்திதா3யகம் ॥ 156 ॥

ஏவம் நாமானி கா3யத்ர்யாஸ்தோஷோத்பத்திகராணி ஹி ।
அஷ்டம்யாம் ச விஶேஷேண படி2தவ்யம் த்3விஜை: ஸஹ ॥ 157 ॥

ஜபம் க்ருத்வா ஹோம பூஜா த்4யானம் க்ருத்வா விஶேஷத: ।
யஸ்மை கஸ்மை ந தா3தவ்யம் கா3யத்ர்யாஸ்து விஶேஷத: ॥ 158 ॥

ஸுப4க்தாய ஸுஶிஷ்யாய வக்தவ்யம் பூ4ஸுராய வை ।
ப்4ரஷ்டேப்4ய: ஸாத4கேப்4யஶ்ச பா3ன்த4வேப்4யோ ந த3ர்ஶயேத் ॥ 159 ॥

யத்3க்3ருஹே லிகி2தம் ஶாஸ்த்ரம் ப4யம் தஸ்ய ந கஸ்யசித் ।
சஞ்சலாபிஸ்தி2ரா பூ4த்வா கமலா தத்ர திஷ்ட2தி ॥ 16௦ ॥

இத3ம் ரஹஸ்யம் பரமம் கு3ஹ்யாத்3கு3ஹ்யதரம் மஹத் ।
புண்யப்ரத3ம் மனுஷ்யாணாம் த3ரித்3ராணாம் நிதி4ப்ரத3ம் ॥ 161 ॥

மோக்ஷப்ரத3ம் முமுக்ஷூணாம் காமினாம் ஸர்வகாமத3ம் ।
ரோகா3த்3வை முச்யதே ரோகீ3 ப3த்3தோ4 முச்யேத ப3ன்த4னாத் ॥ 162 ॥

ப்3ரஹ்மஹத்யா ஸுராபானம் ஸுவர்ணஸ்தேயினோ நரா: ।
கு3ருதல்பக3தோ வாபி பாதகான்முச்யதே ஸக்ருத் ॥ 163 ॥

அஸத்ப்ரதிக்3ரஹாச்சைவாப4க்ஷ்யப4க்ஷாத்3விஶேஷத: ।
பாக2ண்டா3ன்ருதமுக்2யேப்4ய: பட2னாதே3வ முச்யதே ॥ 164 ॥

இத3ம் ரஹஸ்யமமலம் மயோக்தம் பத்3மஜோத்3ப4வ ।
ப்3ரஹ்மஸாயுஜ்யத3ம் ந்ரூணாம் ஸத்யம் ஸத்யம் ந ஸம்ஶய: ॥ 165 ॥

இதி ஶ்ரீதே3வீபா4க3வதே மஹாபுராணே த்3வாத3ஶஸ்கன்தே4 கா3யத்ரீஸஹஸ்ரனாம ஸ்தோத்ர கத2னம் நாம ஷஷ்டோ2த்4யாய: ॥

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ

ನಾರದ ಉವಾಚ –
ಭಗವನ್ಸರ್ವಧರ್ಮಜ್ಞ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಿಶಾರದ ।
ಶ್ರುತಿಸ್ಮೃತಿಪುರಾಣಾನಾಂ ರಹಸ್ಯಂ ತ್ವನ್ಮುಖಾಚ್ಛ್ರುತಂ ॥ 1 ॥

ಸರ್ವಪಾಪಹರಂ ದೇವ ಯೇನ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೇ ।
ಕೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿಜ್ಞಾನಂ ಕಿಂ ನು ವಾ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನಂ ॥ 2 ॥

ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನಾಂ ಗತಿಃ ಕೇನ ಕೇನ ವಾ ಮೃತ್ಯು ನಾಶನಂ ।
ಐಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಫಲಂ ಕೇನ ವಾ ಪದ್ಮಲೋಚನ ॥ 3 ॥

ವಕ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯಶೇಷೇಣ ಸರ್ವೇ ನಿಖಿಲಮಾದಿತಃ ।
ಶ್ರೀನಾರಾಯಣ ಉವಾಚ –
ಸಾಧು ಸಾಧು ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞ ಸಮ್ಯಕ್ ಪೃಷ್ಟಂ ತ್ವಯಾಽನಘ ॥ 4 ॥

ಶೃಣು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಯತ್ನೇನ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟಸಹಸ್ರಕಂ ।
ನಾಮ್ನಾಂ ಶುಭಾನಾಂ ದಿವ್ಯಾನಾಂ ಸರ್ವಪಾಪವಿನಾಶನಂ ॥ 5 ॥

ಸೃಷ್ಟ್ಯಾದೌ ಯದ್ಭಗವತಾ ಪೂರ್ವೇ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ।
ಅಷ್ಟೋತ್ತರಸಹಸ್ರಸ್ಯ ಋಷಿರ್ಬ್ರಹ್ಮಾ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 6 ॥

ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ತಥಾ ದೇವೀ ಗಾಯತ್ರೀಂ ದೇವತಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಹಲೋಬೀಜಾನಿ ತಸ್ಯೈವ ಸ್ವರಾಃ ಶಕ್ತಯ ಈರಿತಾಃ ॥ 7 ॥

ಅಂಗನ್ಯಾಸಕರನ್ಯಾಸಾವುಚ್ಯೇತೇ ಮಾತೃಕಾಕ್ಷರೈಃ ।
ಅಥ ಧ್ಯಾನಂ ಪ್ರವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಾಧಕಾನಾಂ ಹಿತಾಯ ವೈ ॥ 8 ॥

ಧ್ಯಾನಂ
ರಕ್ತಶ್ವೇತಹಿರಣ್ಯನೀಲಧವಲೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ತ್ರಿನೀತ್ರೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ರಕ್ತಾಂ ರಕ್ತನವಸ್ರಜಂ ಮಣಿಗಣೈರ್ಯುಕ್ತಾಂ ಕುಮಾರೀಮಿಮಾಂ ।
ಗಾಯತ್ರೀಂ ಕಮಲಾಸನಾಂ ಕರತಲವ್ಯಾನದ್ಧಕುಂಡಾಂಬುಜಾಂ
ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀಂ ಚ ವರಸ್ರಜಂ ಚ ದಧತೀಂ ಹಂಸಾಧಿರೂಢಾಂ ಭಜೇ ॥ 9 ॥

ಅಚಿಂತ್ಯಲಕ್ಷಣಾವ್ಯಕ್ತಾಪ್ಯರ್ಥಮಾತೃಮಹೇಶ್ವರೀ ।
ಅಮೃತಾರ್ಣವಮಧ್ಯಸ್ಥಾಪ್ಯಜಿತಾ ಚಾಪರಾಜಿತಾ ॥ 10 ॥

ಅಣಿಮಾದಿಗುಣಾಧಾರಾಪ್ಯರ್ಕಮಂಡಲಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ಅಜರಾಜಾಪರಾಧರ್ಮಾ ಅಕ್ಷಸೂತ್ರಧರಾಧರಾ ॥ 11 ॥

ಅಕಾರಾದಿಕ್ಷಕಾರಾಂತಾಪ್ಯರಿಷಡ್ವರ್ಗಭೇದಿನೀ ।
ಅಂಜನಾದ್ರಿಪ್ರತೀಕಾಶಾಪ್ಯಂಜನಾದ್ರಿನಿವಾಸಿನೀ ॥ 12 ॥

ಅದಿತಿಶ್ಚಾಜಪಾವಿದ್ಯಾಪ್ಯರವಿಂದನಿಭೇಕ್ಷಣಾ ।
ಅಂತರ್ಬಹಿಃಸ್ಥಿತಾವಿದ್ಯಾಧ್ವಂಸಿನೀ ಚಾಂತರಾತ್ಮಿಕಾ ॥ 13 ॥

ಅಜಾ ಚಾಜಮುಖಾವಾಸಾಪ್ಯರವಿಂದನಿಭಾನನಾ ।
ಅರ್ಧಮಾತ್ರಾರ್ಥದಾನಜ್ಞಾಪ್ಯರಿಮಂಡಲಮರ್ದಿನೀ ॥ 14 ॥

ಅಸುರಘ್ನೀ ಹ್ಯಮಾವಾಸ್ಯಾಪ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಘ್ನ್ಯಂತ್ಯಜಾರ್ಚಿತಾ ।
ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚಾದಿಶಕ್ತಿರಾಕೃತಿಶ್ಚಾಯತಾನನಾ ॥ 15 ॥

ಆದಿತ್ಯಪದವೀಚಾರಾಪ್ಯಾದಿತ್ಯಪರಿಸೇವಿತಾ ।
ಆಚಾರ್ಯಾವರ್ತನಾಚಾರಾಪ್ಯಾದಿಮೂರ್ತಿನಿವಾಸಿನೀ ॥ 16 ॥

ಆಗ್ನೇಯೀ ಚಾಮರೀ ಚಾದ್ಯಾ ಚಾರಾಧ್ಯಾ ಚಾಸನಸ್ಥಿತಾ ।
ಆಧಾರನಿಲಯಾಧಾರಾ ಚಾಕಾಶಾಂತನಿವಾಸಿನೀ ॥ 17 ॥

ಆದ್ಯಾಕ್ಷರಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಚಾಂತರಾಕಾಶರೂಪಿಣೀ ।
ಆದಿತ್ಯಮಂಡಲಗತಾ ಚಾಂತರಧ್ವಾಂತನಾಶಿನೀ ॥ 18 ॥

ಇಂದಿರಾ ಚೇಷ್ಟದಾ ಚೇಷ್ಟಾ ಚೇಂದೀವರನಿಭೇಕ್ಷಣಾ ।
ಇರಾವತೀ ಚೇಂದ್ರಪದಾ ಚೇಂದ್ರಾಣೀ ಚೇಂದುರೂಪಿಣೀ ॥ 19 ॥

ಇಕ್ಷುಕೋದಂಡಸಂಯುಕ್ತಾ ಚೇಷುಸಂಧಾನಕಾರಿಣೀ ।
ಇಂದ್ರನೀಲಸಮಾಕಾರಾ ಚೇಡಾಪಿಂಗಲರೂಪಿಣೀ ॥ 20 ॥

ಇಂದ್ರಾಕ್ಷೀಚೇಶ್ವರೀ ದೇವೀ ಚೇಹಾತ್ರಯವಿವರ್ಜಿತಾ ।
ಉಮಾ ಚೋಷಾ ಹ್ಯುಡುನಿಭಾ ಉರ್ವಾರುಕಫಲಾನನಾ ॥ 21 ॥

ಉಡುಪ್ರಭಾ ಚೋಡುಮತೀ ಹ್ಯುಡುಪಾ ಹ್ಯುಡುಮಧ್ಯಗಾ ।
ಊರ್ಧ್ವಾ ಚಾಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಕೇಶೀ ಚಾಪ್ಯೂರ್ಧ್ವಾಧೋಗತಿಭೇದಿನೀ ॥ 22 ॥

ಊರ್ಧ್ವಬಾಹುಪ್ರಿಯಾ ಚೋರ್ಮಿಮಾಲಾವಾಗ್ಗ್ರಂಥದಾಯಿನೀ ।
ಋತಂ ಚರ್ಷಿರೃತುಮತೀ ಋಷಿದೇವನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 23 ॥

ಋಗ್ವೇದಾ ಋಣಹರ್ತ್ರೀ ಚ ಋಷಿಮಂಡಲಚಾರಿಣೀ ।
ಋದ್ಧಿದಾ ಋಜುಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಋಜುಧರ್ಮಾ ಋಜುಪ್ರದಾ ॥ 24 ॥

ಋಗ್ವೇದನಿಲಯಾ ಋಜ್ವೀ ಲುಪ್ತಧರ್ಮಪ್ರವರ್ತಿನೀ ।
ಲೂತಾರಿವರಸಂಭೂತಾ ಲೂತಾದಿವಿಷಹಾರಿಣೀ ॥ 25 ॥

ಏಕಾಕ್ಷರಾ ಚೈಕಮಾತ್ರಾ ಚೈಕಾ ಚೈಕೈಕನಿಷ್ಠಿತಾ ।
ಐಂದ್ರೀ ಹ್ಯೈರಾವತಾರೂಢಾ ಚೈಹಿಕಾಮುಷ್ಮಿಕಪ್ರದಾ ॥ 26 ॥

ಓಂಕಾರಾ ಹ್ಯೋಷಧೀ ಚೋತಾ ಚೋತಪ್ರೋತನಿವಾಸಿನೀ ।
ಔರ್ವಾ ಹ್ಯೌಷಧಸಂಪನ್ನಾ ಔಪಾಸನಫಲಪ್ರದಾ ॥ 27 ॥

ಅಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಚಾಃಕಾರಮನುರೂಪಿಣೀ ।
ಕಾತ್ಯಾಯನೀ ಕಾಲರಾತ್ರಿಃ ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ಕಾಮಸುಂದರೀ ॥ 28 ॥

ಕಮಲಾ ಕಾಮಿನೀ ಕಾಂತಾ ಕಾಮದಾ ಕಾಲಕಂಠಿನೀ ।
ಕರಿಕುಂಭಸ್ತನಭರಾ ಕರವೀರಸುವಾಸಿನೀ ॥ 29 ॥

ಕಲ್ಯಾಣೀ ಕುಂಡಲವತೀ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರನಿವಾಸಿನೀ ।
ಕುರುವಿಂದದಲಾಕಾರಾ ಕುಂಡಲೀ ಕುಮುದಾಲಯಾ ॥ 30 ॥

ಕಾಲಜಿಹ್ವಾ ಕರಾಲಾಸ್ಯಾ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಲರೂಪಿಣೀ ।
ಕಮನೀಯಗುಣಾ ಕಾಂತಿಃ ಕಲಾಧಾರಾ ಕುಮುದ್ವತೀ ॥ 31 ॥

ಕೌಶಿಕೀ ಕಮಲಾಕಾರಾ ಕಾಮಚಾರಪ್ರಭಂಜಿನೀ ।
ಕೌಮಾರೀ ಕರುಣಾಪಾಂಗೀ ಕಕುವಂತಾ ಕರಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 32 ॥

ಕೇಸರೀ ಕೇಶವನುತಾ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಾಲಿಂದೀ ಕಾಲಿಕಾ ಕಾಂಚೀ ಕಲಶೋದ್ಭವಸಂಸ್ತುತಾ ॥ 33 ॥

ಕಾಮಮಾತಾ ಕ್ರತುಮತೀ ಕಾಮರೂಪಾ ಕೃಪಾವತೀ ।
ಕುಮಾರೀ ಕುಂಡನಿಲಯಾ ಕಿರಾತೀ ಕೀರವಾಹನಾ ॥ 34 ॥

ಕೈಕೇಯೀ ಕೋಕಿಲಾಲಾಪಾ ಕೇತಕೀ ಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ।
ಕಮಂಡಲುಧರಾ ಕಾಲೀ ಕರ್ಮನಿರ್ಮೂಲಕಾರಿಣೀ ॥ 35 ॥

ಕಲಹಂಸಗತಿಃ ಕಕ್ಷಾ ಕೃತಕೌತುಕಮಂಗಲಾ ।
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾ ಕಂಪ್ರಾ ಕರೀಂದ್ರಗಮನಾ ಕುಹೂಃ ॥ 36 ॥

ಕರ್ಪೂರಲೇಪನಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಕಪಿಲಾ ಕುಹರಾಶ್ರಯಾ ।
ಕೂಟಸ್ಥಾ ಕುಧರಾ ಕಮ್ರಾ ಕುಕ್ಷಿಸ್ಥಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾ ॥ 37 ॥

ಖಡ್ಗಖೇಟಧರಾ ಖರ್ವಾ ಖೇಚರೀ ಖಗವಾಹನಾ ।
ಖಟ್ವಾಂಗಧಾರಿಣೀ ಖ್ಯಾತಾ ಖಗರಾಜೋಪರಿಸ್ಥಿತಾ ॥ 38 ॥

ಖಲಘ್ನೀ ಖಂಡಿತಜರಾ ಖಂಡಾಖ್ಯಾನಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಖಂಡೇಂದುತಿಲಕಾ ಗಂಗಾ ಗಣೇಶಗುಹಪೂಜಿತಾ ॥ 39 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಗೋಮತೀ ಗೀತಾ ಗಾಂಧಾರೀ ಗಾನಲೋಲುಪಾ ।
ಗೌತಮೀ ಗಾಮಿನೀ ಗಾಧಾ ಗಂಧರ್ವಾಪ್ಸರಸೇವಿತಾ ॥ 40 ॥

ಗೋವಿಂದಚರಣಾಕ್ರಾಂತಾ ಗುಣತ್ರಯವಿಭಾವಿತಾ ।
ಗಂಧರ್ವೀ ಗಹ್ವರೀ ಗೋತ್ರಾ ಗಿರೀಶಾ ಗಹನಾ ಗಮೀ ॥ 41 ॥

ಗುಹಾವಾಸಾ ಗುಣವತೀ ಗುರುಪಾಪಪ್ರಣಾಶಿನೀ ।
ಗುರ್ವೀ ಗುಣವತೀ ಗುಹ್ಯಾ ಗೋಪ್ತವ್ಯಾ ಗುಣದಾಯಿನೀ ॥ 42 ॥

ಗಿರಿಜಾ ಗುಹ್ಯಮಾತಂಗೀ ಗರುಡಧ್ವಜವಲ್ಲಭಾ ।
ಗರ್ವಾಪಹಾರಿಣೀ ಗೋದಾ ಗೋಕುಲಸ್ಥಾ ಗದಾಧರಾ ॥ 43 ॥

ಗೋಕರ್ಣನಿಲಯಾಸಕ್ತಾ ಗುಹ್ಯಮಂಡಲವರ್ತಿನೀ ।
ಘರ್ಮದಾ ಘನದಾ ಘಂಟಾ ಘೋರದಾನವಮರ್ದಿನೀ ॥ 44 ॥

ಘೃಣಿಮಂತ್ರಮಯೀ ಘೋಷಾ ಘನಸಂಪಾತದಾಯಿನೀ ।
ಘಂಟಾರವಪ್ರಿಯಾ ಘ್ರಾಣಾ ಘೃಣಿಸಂತುಷ್ಟಕಾರಿಣೀ ॥ 45 ॥

ಘನಾರಿಮಂಡಲಾ ಘೂರ್ಣಾ ಘೃತಾಚೀ ಘನವೇಗಿನೀ ।
ಜ್ಞಾನಧಾತುಮಯೀ ಚರ್ಚಾ ಚರ್ಚಿತಾ ಚಾರುಹಾಸಿನೀ ॥ 46 ॥

ಚಟುಲಾ ಚಂಡಿಕಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಿತ್ರಮಾಲ್ಯವಿಭೂಷಿತಾ ।
ಚತುರ್ಭುಜಾ ಚಾರುದಂತಾ ಚಾತುರೀ ಚರಿತಪ್ರದಾ ॥ 47 ॥

ಚೂಲಿಕಾ ಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಾಂತಾ ಚಂದ್ರಮಃಕರ್ಣಕುಂಡಲಾ ।
ಚಂದ್ರಹಾಸಾ ಚಾರುದಾತ್ರೀ ಚಕೋರೀ ಚಂದ್ರಹಾಸಿನೀ ॥ 48 ॥

ಚಂದ್ರಿಕಾ ಚಂದ್ರಧಾತ್ರೀ ಚ ಚೌರೀ ಚೌರಾ ಚ ಚಂಡಿಕಾ ।
ಚಂಚದ್ವಾಗ್ವಾದಿನೀ ಚಂದ್ರಚೂಡಾ ಚೋರವಿನಾಶಿನೀ ॥ 49 ॥

ಚಾರುಚಂದನಲಿಪ್ತಾಂಗೀ ಚಂಚಚ್ಚಾಮರವೀಜಿತಾ ।
ಚಾರುಮಧ್ಯಾ ಚಾರುಗತಿಶ್ಚಂದಿಲಾ ಚಂದ್ರರೂಪಿಣೀ ॥ 50 ॥

ಚಾರುಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ಚಾರ್ವಾಚರಿತಾ ಚಕ್ರಬಾಹುಕಾ ।
ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲದರ್ಪಣಾ ॥ 51 ॥

ಚಕ್ರವಾಕಸ್ತನೀ ಚೇಷ್ಟಾ ಚಿತ್ರಾ ಚಾರುವಿಲಾಸಿನೀ ।
ಚಿತ್ಸ್ವರೂಪಾ ಚಂದ್ರವತೀ ಚಂದ್ರಮಾಶ್ಚಂದನಪ್ರಿಯಾ ॥ 52 ॥

ಚೋದಯಿತ್ರೀ ಚಿರಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಾತಕಾ ಚಾರುಹೇತುಕೀ ।
ಛತ್ರಯಾತಾ ಛತ್ರಧರಾ ಛಾಯಾ ಛಂದಃಪರಿಚ್ಛದಾ ॥ 53 ॥

ಛಾಯಾದೇವೀ ಛಿದ್ರನಖಾ ಛನ್ನೇಂದ್ರಿಯವಿಸರ್ಪಿಣೀ ।
ಛಂದೋಽನುಷ್ಟುಪ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಂತಾ ಛಿದ್ರೋಪದ್ರವಭೇದಿನೀ ॥ 54 ॥

ಛೇದಾ ಛತ್ರೇಶ್ವರೀ ಛಿನ್ನಾ ಛುರಿಕಾ ಛೇದನಪ್ರಿಯಾ ।
ಜನನೀ ಜನ್ಮರಹಿತಾ ಜಾತವೇದಾ ಜಗನ್ಮಯೀ ॥ 55 ॥

ಜಾಹ್ನವೀ ಜಟಿಲಾ ಜೇತ್ರೀ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾ ।
ಜಂಬೂದ್ವೀಪವತೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜಯಂತೀ ಜಲಶಾಲಿನೀ ॥ 56 ॥

ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾ ಜಿತಕ್ರೋಧಾ ಜಿತಾಮಿತ್ರಾ ಜಗತ್ಪ್ರಿಯಾ ।
ಜಾತರೂಪಮಯೀ ಜಿಹ್ವಾ ಜಾನಕೀ ಜಗತೀ ಜರಾ ॥ 57 ॥

ಜನಿತ್ರೀ ಜಹ್ನುತನಯಾ ಜಗತ್ತ್ರಯಹಿತೈಷಿಣೀ ।
ಜ್ವಾಲಾಮುಖೀ ಜಪವತೀ ಜ್ವರಘ್ನೀ ಜಿತವಿಷ್ಟಪಾ ॥ 58 ॥

ಜಿತಾಕ್ರಾಂತಮಯೀ ಜ್ವಾಲಾ ಜಾಗ್ರತೀ ಜ್ವರದೇವತಾ ।
ಜ್ವಲಂತೀ ಜಲದಾ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ ಜ್ಯಾಘೋಷಾಸ್ಫೋಟದಿಙ್ಮುಖೀ ॥ 59 ॥

ಜಂಭಿನೀ ಜೃಂಭಣಾ ಜೃಂಭಾ ಜ್ವಲನ್ಮಾಣಿಕ್ಯಕುಂಡಲಾ ।
ಝಿಂಝಿಕಾ ಝಣನಿರ್ಘೋಷಾ ಝಂಝಾಮಾರುತವೇಗಿನೀ ॥ 60 ॥

ಝಲ್ಲರೀವಾದ್ಯಕುಶಲಾ ಞರೂಪಾ ಞಭುಜಾ ಸ್ಮೃತಾ ।
ಟಂಕಬಾಣಸಮಾಯುಕ್ತಾ ಟಂಕಿನೀ ಟಂಕಭೇದಿನೀ ॥ 61 ॥

ಟಂಕೀಗಣಕೃತಾಘೋಷಾ ಟಂಕನೀಯಮಹೋರಸಾ ।
ಟಂಕಾರಕಾರಿಣೀ ದೇವೀ ಠಠಶಬ್ದನಿನಾದಿನೀ ॥ 62 ॥

ಡಾಮರೀ ಡಾಕಿನೀ ಡಿಂಭಾ ಡುಂಡುಮಾರೈಕನಿರ್ಜಿತಾ ।
ಡಾಮರೀತಂತ್ರಮಾರ್ಗಸ್ಥಾ ಡಮಡ್ಡಮರುನಾದಿನೀ ॥ 63 ॥

ಡಿಂಡೀರವಸಹಾ ಡಿಂಭಲಸತ್ಕ್ರೀಡಾಪರಾಯಣಾ ।
ಢುಂಢಿವಿಘ್ನೇಶಜನನೀ ಢಕ್ಕಾಹಸ್ತಾ ಢಿಲಿವ್ರಜಾ ॥ 64 ॥

ನಿತ್ಯಜ್ಞಾನಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನರ್ಮದಾ ನದೀ ।
ತ್ರಿಗುಣಾ ತ್ರಿಪದಾ ತಂತ್ರೀ ತುಲಸೀ ತರುಣಾ ತರುಃ ॥ 65 ॥

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಪದಾಕ್ರಾಂತಾ ತುರೀಯಪದಗಾಮಿನೀ ।
ತರುಣಾದಿತ್ಯಸಂಕಾಶಾ ತಾಮಸೀ ತುಹಿನಾ ತುರಾ ॥ 66 ॥

ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನಸಂಪನ್ನಾ ತ್ರಿವೇಣೀ ಚ ತ್ರಿಲೋಚನಾ ।
ತ್ರಿಶಕ್ತಿಸ್ತ್ರಿಪುರಾ ತುಂಗಾ ತುರಂಗವದನಾ ತಥಾ ॥ 67 ॥

ತಿಮಿಂಗಿಲಗಿಲಾ ತೀವ್ರಾ ತ್ರಿಸ್ರೋತಾ ತಾಮಸಾದಿನೀ ।
ತಂತ್ರಮಂತ್ರವಿಶೇಷಜ್ಞಾ ತನುಮಧ್ಯಾ ತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾ ॥ 68 ॥

ತ್ರಿಸಂಧ್ಯಾ ತ್ರಿಸ್ತನೀ ತೋಷಾಸಂಸ್ಥಾ ತಾಲಪ್ರತಾಪಿನೀ ।
ತಾಟಂಕಿನೀ ತುಷಾರಾಭಾ ತುಹಿನಾಚಲವಾಸಿನೀ ॥ 69 ॥

ತಂತುಜಾಲಸಮಾಯುಕ್ತಾ ತಾರಹಾರಾವಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ತಿಲಹೋಮಪ್ರಿಯಾ ತೀರ್ಥಾ ತಮಾಲಕುಸುಮಾಕೃತಿಃ ॥ 70 ॥

ತಾರಕಾ ತ್ರಿಯುತಾ ತನ್ವೀ ತ್ರಿಶಂಕುಪರಿವಾರಿತಾ ।
ತಲೋದರೀ ತಿಲಾಭೂಷಾ ತಾಟಂಕಪ್ರಿಯವಾದಿನೀ ॥ 71 ॥

ತ್ರಿಜಟಾ ತಿತ್ತಿರೀ ತೃಷ್ಣಾ ತ್ರಿವಿಧಾ ತರುಣಾಕೃತಿಃ ।
ತಪ್ತಕಾಂಚನಸಂಕಾಶಾ ತಪ್ತಕಾಂಚನಭೂಷಣಾ ॥ 72 ॥

ತ್ರೈಯಂಬಕಾ ತ್ರಿವರ್ಗಾ ಚ ತ್ರಿಕಾಲಜ್ಞಾನದಾಯಿನೀ ।
ತರ್ಪಣಾ ತೃಪ್ತಿದಾ ತೃಪ್ತಾ ತಾಮಸೀ ತುಂಬುರುಸ್ತುತಾ ॥ 73 ॥

ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯಸ್ಥಾ ತ್ರಿಗುಣಾಕಾರಾ ತ್ರಿಭಂಗೀ ತನುವಲ್ಲರಿಃ ।
ಥಾತ್ಕಾರೀ ಥಾರವಾ ಥಾಂತಾ ದೋಹಿನೀ ದೀನವತ್ಸಲಾ ॥ 74 ॥

ದಾನವಾಂತಕರೀ ದುರ್ಗಾ ದುರ್ಗಾಸುರನಿಬರ್ಹಿಣೀ ।
ದೇವರೀತಿರ್ದಿವಾರಾತ್ರಿರ್ದ್ರೌಪದೀ ದುಂದುಭಿಸ್ವನಾ ॥ 75 ॥

ದೇವಯಾನೀ ದುರಾವಾಸಾ ದಾರಿದ್ರ್ಯೋದ್ಭೇದಿನೀ ದಿವಾ ।
ದಾಮೋದರಪ್ರಿಯಾ ದೀಪ್ತಾ ದಿಗ್ವಾಸಾ ದಿಗ್ವಿಮೋಹಿನೀ ॥ 76 ॥

ದಂಡಕಾರಣ್ಯನಿಲಯಾ ದಂಡಿನೀ ದೇವಪೂಜಿತಾ ।
ದೇವವಂದ್ಯಾ ದಿವಿಷದಾ ದ್ವೇಷಿಣೀ ದಾನವಾಕೃತಿಃ ॥ 77 ॥

ದೀನಾನಾಥಸ್ತುತಾ ದೀಕ್ಷಾ ದೈವತಾದಿಸ್ವರೂಪಿಣೀ ।
ಧಾತ್ರೀ ಧನುರ್ಧರಾ ಧೇನುರ್ಧಾರಿಣೀ ಧರ್ಮಚಾರಿಣೀ ॥ 78 ॥

ಧುರಂಧರಾ ಧರಾಧಾರಾ ಧನದಾ ಧಾನ್ಯದೋಹಿನೀ ।
ಧರ್ಮಶೀಲಾ ಧನಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಧನುರ್ವೇದವಿಶಾರದಾ ॥ 79 ॥

ಧೃತಿರ್ಧನ್ಯಾ ಧೃತಪದಾ ಧರ್ಮರಾಜಪ್ರಿಯಾ ಧ್ರುವಾ ।
ಧೂಮಾವತೀ ಧೂಮಕೇಶೀ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 80 ॥

ನಂದಾ ನಂದಪ್ರಿಯಾ ನಿದ್ರಾ ನೃನುತಾ ನಂದನಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನರ್ಮದಾ ನಲಿನೀ ನೀಲಾ ನೀಲಕಂಠಸಮಾಶ್ರಯಾ ॥ 81 ॥

ನಾರಾಯಣಪ್ರಿಯಾ ನಿತ್ಯಾ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿರ್ಗುಣಾ ನಿಧಿಃ ।
ನಿರಾಧಾರಾ ನಿರುಪಮಾ ನಿತ್ಯಶುದ್ಧಾ ನಿರಂಜನಾ ॥ 82 ॥

ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತೀತಾ ನಾದಬಿಂದುಕಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನೃಸಿಂಹಿನೀ ನಗಧರಾ ನೃಪನಾಗವಿಭೂಷಿತಾ ॥ 83 ॥

ನರಕಕ್ಲೇಶಶಮನೀ ನಾರಾಯಣಪದೋದ್ಭವಾ ।
ನಿರವದ್ಯಾ ನಿರಾಕಾರಾ ನಾರದಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ॥ 84 ॥

ನಾನಾಜ್ಯೋತಿಃ ಸಮಾಖ್ಯಾತಾ ನಿಧಿದಾ ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮಿಕಾ ।
ನವಸೂತ್ರಧರಾ ನೀತಿರ್ನಿರುಪದ್ರವಕಾರಿಣೀ ॥ 85 ॥

ನಂದಜಾ ನವರತ್ನಾಢ್ಯಾ ನೈಮಿಷಾರಣ್ಯವಾಸಿನೀ ।
ನವನೀತಪ್ರಿಯಾ ನಾರೀ ನೀಲಜೀಮೂತನಿಸ್ವನಾ ॥ 86 ॥

ನಿಮೇಷಿಣೀ ನದೀರೂಪಾ ನೀಲಗ್ರೀವಾ ನಿಶೀಶ್ವರೀ ।
ನಾಮಾವಲಿರ್ನಿಶುಂಭಘ್ನೀ ನಾಗಲೋಕನಿವಾಸಿನೀ ॥ 87 ॥

ನವಜಾಂಬೂನದಪ್ರಖ್ಯಾ ನಾಗಲೋಕಾಧಿದೇವತಾ ।
ನೂಪುರಾಕ್ರಾಂತಚರಣಾ ನರಚಿತ್ತಪ್ರಮೋದಿನೀ ॥ 88 ॥

ನಿಮಗ್ನಾರಕ್ತನಯನಾ ನಿರ್ಘಾತಸಮನಿಸ್ವನಾ ।
ನಂದನೋದ್ಯಾನನಿಲಯಾ ನಿರ್ವ್ಯೂಹೋಪರಿಚಾರಿಣೀ ॥ 89 ॥

ಪಾರ್ವತೀ ಪರಮೋದಾರಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮಿಕಾ ಪರಾ ।
ಪಂಚಕೋಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಪಂಚಪಾತಕನಾಶಿನೀ ॥ 90 ॥

ಪರಚಿತ್ತವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಪಂಚಿಕಾ ಪಂಚರೂಪಿಣೀ ।
ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಪರಮಾ ಪ್ರೀತಿಃ ಪರತೇಜಃ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ॥ 91 ॥

ಪುರಾಣೀ ಪೌರುಷೀ ಪುಣ್ಯಾ ಪುಂಡರೀಕನಿಭೇಕ್ಷಣಾ ।
ಪಾತಾಲತಲನಿರ್ಮಗ್ನಾ ಪ್ರೀತಾ ಪ್ರೀತಿವಿವರ್ಧಿನೀ ॥ 92 ॥

ಪಾವನೀ ಪಾದಸಹಿತಾ ಪೇಶಲಾ ಪವನಾಶಿನೀ ।
ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಪರಿಶ್ರಾಂತಾ ಪರ್ವತಸ್ತನಮಂಡಲಾ ॥ 93 ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯಾ ಪದ್ಮಸಂಸ್ಥಾ ಪದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪದ್ಮಸಂಭವಾ ।
ಪದ್ಮಪತ್ರಾ ಪದ್ಮಪದಾ ಪದ್ಮಿನೀ ಪ್ರಿಯಭಾಷಿಣೀ ॥ 94 ॥

ಪಶುಪಾಶವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಾ ಪುರಂಧ್ರೀ ಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಪುಷ್ಕಲಾ ಪುರುಷಾ ಪರ್ವಾ ಪಾರಿಜಾತಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 95 ॥

ಪತಿವ್ರತಾ ಪವಿತ್ರಾಂಗೀ ಪುಷ್ಪಹಾಸಪರಾಯಣಾ ।
ಪ್ರಜ್ಞಾವತೀಸುತಾ ಪೌತ್ರೀ ಪುತ್ರಪೂಜ್ಯಾ ಪಯಸ್ವಿನೀ ॥ 96 ॥

ಪಟ್ಟಿಪಾಶಧರಾ ಪಂಕ್ತಿಃ ಪಿತೃಲೋಕಪ್ರದಾಯಿನೀ ।
ಪುರಾಣೀ ಪುಣ್ಯಶೀಲಾ ಚ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿವಿನಾಶಿನೀ ॥ 97 ॥

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಜನನೀ ಪುಷ್ಟಾ ಪಿತಾಮಹಪರಿಗ್ರಹಾ ।
ಪುಂಡರೀಕಪುರಾವಾಸಾ ಪುಂಡರೀಕಸಮಾನನಾ ॥ 98 ॥

ಪೃಥುಜಂಘಾ ಪೃಥುಭುಜಾ ಪೃಥುಪಾದಾ ಪೃಥೂದರೀ ।
ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾ ಪಿಂಗಾಕ್ಷೀ ಪೀತವಾಸಾಃ ಪ್ರಚಾಪಲಾ ॥ 99 ॥

ಪ್ರಸವಾ ಪುಷ್ಟಿದಾ ಪುಣ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಣವಾಗತಿಃ ।
ಪಂಚವರ್ಣಾ ಪಂಚವಾಣೀ ಪಂಚಿಕಾ ಪಂಜರಸ್ಥಿತಾ ॥ 100 ॥

ಪರಮಾಯಾ ಪರಜ್ಯೋತಿಃ ಪರಪ್ರೀತಿಃ ಪರಾಗತಿಃ ।
ಪರಾಕಾಷ್ಠಾ ಪರೇಶಾನೀ ಪಾವನೀ ಪಾವಕದ್ಯುತಿಃ ॥ 101 ॥

ಪುಣ್ಯಭದ್ರಾ ಪರಿಚ್ಛೇದ್ಯಾ ಪುಷ್ಪಹಾಸಾ ಪೃಥೂದರೀ ।
ಪೀತಾಂಗೀ ಪೀತವಸನಾ ಪೀತಶಯ್ಯಾ ಪಿಶಾಚಿನೀ ॥ 102 ॥

ಪೀತಕ್ರಿಯಾ ಪಿಶಾಚಘ್ನೀ ಪಾಟಲಾಕ್ಷೀ ಪಟುಕ್ರಿಯಾ ।
ಪಂಚಭಕ್ಷಪ್ರಿಯಾಚಾರಾ ಪೂತನಾಪ್ರಾಣಘಾತಿನೀ ॥ 103 ॥

ಪುನ್ನಾಗವನಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಪುಣ್ಯತೀರ್ಥನಿಷೇವಿತಾ ।
ಪಂಚಾಂಗೀ ಚ ಪರಾಶಕ್ತಿಃ ಪರಮಾಹ್ಲಾದಕಾರಿಣೀ ॥ 104 ॥

ಪುಷ್ಪಕಾಂಡಸ್ಥಿತಾ ಪೂಷಾ ಪೋಷಿತಾಖಿಲವಿಷ್ಟಪಾ ।
ಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯಾ ಪಂಚಶಿಖಾ ಪನ್ನಗೋಪರಿಶಾಯಿನೀ ॥ 105 ॥

ಪಂಚಮಾತ್ರಾತ್ಮಿಕಾ ಪೃಥ್ವೀ ಪಥಿಕಾ ಪೃಥುದೋಹಿನೀ ।
ಪುರಾಣನ್ಯಾಯಮೀಮಾಂಸಾ ಪಾಟಲೀ ಪುಷ್ಪಗಂಧಿನೀ ॥ 106 ॥

ಪುಣ್ಯಪ್ರಜಾ ಪಾರದಾತ್ರೀ ಪರಮಾರ್ಗೈಕಗೋಚರಾ ।
ಪ್ರವಾಲಶೋಭಾ ಪೂರ್ಣಾಶಾ ಪ್ರಣವಾ ಪಲ್ಲವೋದರೀ ॥ 107 ॥

ಫಲಿನೀ ಫಲದಾ ಫಲ್ಗುಃ ಫೂತ್ಕಾರೀ ಫಲಕಾಕೃತಿಃ ।
ಫಣೀಂದ್ರಭೋಗಶಯನಾ ಫಣಿಮಂಡಲಮಂಡಿತಾ ॥ 108 ॥

ಬಾಲಬಾಲಾ ಬಹುಮತಾ ಬಾಲಾತಪನಿಭಾಂಶುಕಾ ।
ಬಲಭದ್ರಪ್ರಿಯಾ ವಂದ್ಯಾ ಬಡವಾ ಬುದ್ಧಿಸಂಸ್ತುತಾ ॥ 109 ॥

ಬಂದೀದೇವೀ ಬಿಲವತೀ ಬಡಿಶಘ್ನೀ ಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ।
ಬಾಂಧವೀ ಬೋಧಿತಾ ಬುದ್ಧಿರ್ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಪ್ರಿಯಾ ॥ 110 ॥

ಬಾಲಭಾನುಪ್ರಭಾಕಾರಾ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದೇವತಾ ।
ಬೃಹಸ್ಪತಿಸ್ತುತಾ ಬೃಂದಾ ಬೃಂದಾವನವಿಹಾರಿಣೀ ॥ 111 ॥

ಬಾಲಾಕಿನೀ ಬಿಲಾಹಾರಾ ಬಿಲವಾಸಾ ಬಹೂದಕಾ ।
ಬಹುನೇತ್ರಾ ಬಹುಪದಾ ಬಹುಕರ್ಣಾವತಂಸಿಕಾ ॥ 112 ॥

ಬಹುಬಾಹುಯುತಾ ಬೀಜರೂಪಿಣೀ ಬಹುರೂಪಿಣೀ ।
ಬಿಂದುನಾದಕಲಾತೀತಾ ಬಿಂದುನಾದಸ್ವರೂಪಿಣೀ ॥ 113 ॥

ಬದ್ಧಗೋಧಾಂಗುಲಿತ್ರಾಣಾ ಬದರ್ಯಾಶ್ರಮವಾಸಿನೀ ।
ಬೃಂದಾರಕಾ ಬೃಹತ್ಸ್ಕಂಧಾ ಬೃಹತೀ ಬಾಣಪಾತಿನೀ ॥ 114 ॥

ಬೃಂದಾಧ್ಯಕ್ಷಾ ಬಹುನುತಾ ವನಿತಾ ಬಹುವಿಕ್ರಮಾ ।
ಬದ್ಧಪದ್ಮಾಸನಾಸೀನಾ ಬಿಲ್ವಪತ್ರತಲಸ್ಥಿತಾ ॥ 115 ॥

ಬೋಧಿದ್ರುಮನಿಜಾವಾಸಾ ಬಡಿಸ್ಥಾ ಬಿಂದುದರ್ಪಣಾ ।
ಬಾಲಾ ಬಾಣಾಸನವತೀ ಬಡಬಾನಲವೇಗಿನೀ ॥ 116 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಬಹಿರಂತಃಸ್ಥಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಂಕಣಸೂತ್ರಿಣೀ ।
ಭವಾನೀ ಭೀಷಣವತೀ ಭಾವಿನೀ ಭಯಹಾರಿಣೀ ॥ 117 ॥

ಭದ್ರಕಾಲೀ ಭುಜಂಗಾಕ್ಷೀ ಭಾರತೀ ಭಾರತಾಶಯಾ ।
ಭೈರವೀ ಭೀಷಣಾಕಾರಾ ಭೂತಿದಾ ಭೂತಿಮಾಲಿನೀ ॥ 118 ॥

ಭಾಮಿನೀ ಭೋಗನಿರತಾ ಭದ್ರದಾ ಭೂರಿವಿಕ್ರಮಾ ।
ಭೂತವಾಸಾ ಭೃಗುಲತಾ ಭಾರ್ಗವೀ ಭೂಸುರಾರ್ಚಿತಾ ॥ 119 ॥

ಭಾಗೀರಥೀ ಭೋಗವತೀ ಭವನಸ್ಥಾ ಭಿಷಗ್ವರಾ ।
ಭಾಮಿನೀ ಭೋಗಿನೀ ಭಾಷಾ ಭವಾನೀ ಭೂರಿದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 120 ॥

ಭರ್ಗಾತ್ಮಿಕಾ ಭೀಮವತೀ ಭವಬಂಧವಿಮೋಚಿನೀ ।
ಭಜನೀಯಾ ಭೂತಧಾತ್ರೀರಂಜಿತಾ ಭುವನೇಶ್ವರೀ ॥ 121 ॥

ಭುಜಂಗವಲಯಾ ಭೀಮಾ ಭೇರುಂಡಾ ಭಾಗಧೇಯಿನೀ ।
ಮಾತಾ ಮಾಯಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಜಿಹ್ವಾ ಮಧುಪ್ರಿಯಾ ॥ 122 ॥

ಮಹಾದೇವೀ ಮಹಾಭಾಗಾ ಮಾಲಿನೀ ಮೀನಲೋಚನಾ ।
ಮಾಯಾತೀತಾ ಮಧುಮತೀ ಮಧುಮಾಂಸಾ ಮಧುದ್ರವಾ ॥ 123 ॥

ಮಾನವೀ ಮಧುಸಂಭೂತಾ ಮಿಥಿಲಾಪುರವಾಸಿನೀ ।
ಮಧುಕೈಟಭಸಂಹರ್ತ್ರೀ ಮೇದಿನೀ ಮೇಘಮಾಲಿನೀ ॥ 124 ॥

ಮಂದೋದರೀ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೈಥಿಲೀ ಮಸೃಣಪ್ರಿಯಾ ।
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮಹಾಕಾಲೀ ಮಹಾಕನ್ಯಾ ಮಹೇಶ್ವರೀ ॥ 125 ॥

ಮಾಹೇಂದ್ರೀ ಮೇರುತನಯಾ ಮಂದಾರಕುಸುಮಾರ್ಚಿತಾ ।
ಮಂಜುಮಂಜೀರಚರಣಾ ಮೋಕ್ಷದಾ ಮಂಜುಭಾಷಿಣೀ ॥ 126 ॥

ಮಧುರದ್ರಾವಿಣೀ ಮುದ್ರಾ ಮಲಯಾ ಮಲಯಾನ್ವಿತಾ ।
ಮೇಧಾ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾ ಮಾಗಧೀ ಮೇನಕಾತ್ಮಜಾ ॥ 127 ॥

ಮಹಾಮಾರೀ ಮಹಾವೀರಾ ಮಹಾಶ್ಯಾಮಾ ಮನುಸ್ತುತಾ ।
ಮಾತೃಕಾ ಮಿಹಿರಾಭಾಸಾ ಮುಕುಂದಪದವಿಕ್ರಮಾ ॥ 128 ॥

ಮೂಲಾಧಾರಸ್ಥಿತಾ ಮುಗ್ಧಾ ಮಣಿಪೂರಕವಾಸಿನೀ ।
ಮೃಗಾಕ್ಷೀ ಮಹಿಷಾರೂಢಾ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನೀ ॥ 129 ॥

ಯೋಗಾಸನಾ ಯೋಗಗಮ್ಯಾ ಯೋಗಾ ಯೌವನಕಾಶ್ರಯಾ ।
ಯೌವನೀ ಯುದ್ಧಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ಯಮುನಾ ಯುಗಧಾರಿಣೀ ॥ 130 ॥

ಯಕ್ಷಿಣೀ ಯೋಗಯುಕ್ತಾ ಚ ಯಕ್ಷರಾಜಪ್ರಸೂತಿನೀ ।
ಯಾತ್ರಾ ಯಾನವಿಧಾನಜ್ಞಾ ಯದುವಂಶಸಮುದ್ಭವಾ ॥ 131 ॥

ಯಕಾರಾದಿಹಕಾರಾಂತಾ ಯಾಜುಷೀ ಯಜ್ಞರೂಪಿಣೀ ।
ಯಾಮಿನೀ ಯೋಗನಿರತಾ ಯಾತುಧಾನಭಯಂಕರೀ ॥ 132 ॥

ರುಕ್ಮಿಣೀ ರಮಣೀ ರಾಮಾ ರೇವತೀ ರೇಣುಕಾ ರತಿಃ ।
ರೌದ್ರೀ ರೌದ್ರಪ್ರಿಯಾಕಾರಾ ರಾಮಮಾತಾ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 133 ॥

ರೋಹಿಣೀ ರಾಜ್ಯದಾ ರೇವಾ ರಮಾ ರಾಜೀವಲೋಚನಾ ।
ರಾಕೇಶೀ ರೂಪಸಂಪನ್ನಾ ರತ್ನಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಿತಾ ॥ 134 ॥

ರಕ್ತಮಾಲ್ಯಾಂಬರಧರಾ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾ ।
ರಾಜಹಂಸಸಮಾರೂಢಾ ರಂಭಾ ರಕ್ತಬಲಿಪ್ರಿಯಾ ॥ 135 ॥

ರಮಣೀಯಯುಗಾಧಾರಾ ರಾಜಿತಾಖಿಲಭೂತಲಾ ।
ರುರುಚರ್ಮಪರೀಧಾನಾ ರಥಿನೀ ರತ್ನಮಾಲಿಕಾ ॥ 136 ॥

ರೋಗೇಶೀ ರೋಗಶಮನೀ ರಾವಿಣೀ ರೋಮಹರ್ಷಿಣೀ ।
ರಾಮಚಂದ್ರಪದಾಕ್ರಾಂತಾ ರಾವಣಚ್ಛೇದಕಾರಿಣೀ ॥ 137 ॥

ರತ್ನವಸ್ತ್ರಪರಿಚ್ಛನ್ನಾ ರಥಸ್ಥಾ ರುಕ್ಮಭೂಷಣಾ ।
ಲಜ್ಜಾಧಿದೇವತಾ ಲೋಲಾ ಲಲಿತಾ ಲಿಂಗಧಾರಿಣೀ ॥ 138 ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಲೋಲಾ ಲುಪ್ತವಿಷಾ ಲೋಕಿನೀ ಲೋಕವಿಶ್ರುತಾ ।
ಲಜ್ಜಾ ಲಂಬೋದರೀ ದೇವೀ ಲಲನಾ ಲೋಕಧಾರಿಣೀ ॥ 139 ॥

ವರದಾ ವಂದಿತಾ ವಿದ್ಯಾ ವೈಷ್ಣವೀ ವಿಮಲಾಕೃತಿಃ ।
ವಾರಾಹೀ ವಿರಜಾ ವರ್ಷಾ ವರಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ವಿಲಾಸಿನೀ ॥ 140 ॥

ವಿನತಾ ವ್ಯೋಮಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಾರಿಜಾಸನಸಂಸ್ಥಿತಾ ।
ವಾರುಣೀ ವೇಣುಸಂಭೂತಾ ವೀತಿಹೋತ್ರಾ ವಿರೂಪಿಣೀ ॥ 141 ॥

ವಾಯುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥಾ ವಿಷ್ಣುರೂಪಾ ವಿಧಿಪ್ರಿಯಾ ।
ವಿಷ್ಣುಪತ್ನೀ ವಿಷ್ಣುಮತೀ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷೀ ವಸುಂಧರಾ ॥ 142 ॥

ವಾಮದೇವಪ್ರಿಯಾ ವೇಲಾ ವಜ್ರಿಣೀ ವಸುದೋಹಿನೀ ।
ವೇದಾಕ್ಷರಪರೀತಾಂಗೀ ವಾಜಪೇಯಫಲಪ್ರದಾ ॥ 143 ॥

ವಾಸವೀ ವಾಮಜನನೀ ವೈಕುಂಠನಿಲಯಾ ವರಾ ।
ವ್ಯಾಸಪ್ರಿಯಾ ವರ್ಮಧರಾ ವಾಲ್ಮೀಕಿಪರಿಸೇವಿತಾ ॥ 144 ॥

ಶಾಕಂಭರೀ ಶಿವಾ ಶಾಂತಾ ಶಾರದಾ ಶರಣಾಗತಿಃ ।
ಶಾತೋದರೀ ಶುಭಾಚಾರಾ ಶುಂಭಾಸುರವಿಮರ್ದಿನೀ ॥ 145 ॥

ಶೋಭಾವತೀ ಶಿವಾಕಾರಾ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣೀ ।
ಶೋಣಾ ಶುಭಾಶಯಾ ಶುಭ್ರಾ ಶಿರಃಸಂಧಾನಕಾರಿಣೀ ॥ 146 ॥

ಶರಾವತೀ ಶರಾನಂದಾ ಶರಜ್ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾ ಶುಭಾನನಾ ।
ಶರಭಾ ಶೂಲಿನೀ ಶುದ್ಧಾ ಶಬರೀ ಶುಕವಾಹನಾ ॥ 147 ॥

ಶ್ರೀಮತೀ ಶ್ರೀಧರಾನಂದಾ ಶ್ರವಣಾನಂದದಾಯಿನೀ ।
ಶರ್ವಾಣೀ ಶರ್ವರೀವಂದ್ಯಾ ಷಡ್ಭಾಷಾ ಷಡೃತುಪ್ರಿಯಾ ॥ 148 ॥

ಷಡಾಧಾರಸ್ಥಿತಾ ದೇವೀ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯಕಾರಿಣೀ ।
ಷಡಂಗರೂಪಸುಮತೀ ಸುರಾಸುರನಮಸ್ಕೃತಾ ॥ 149 ॥

ಸರಸ್ವತೀ ಸದಾಧಾರಾ ಸರ್ವಮಂಗಲಕಾರಿಣೀ ।
ಸಾಮಗಾನಪ್ರಿಯಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾ ಸಾವಿತ್ರೀ ಸಾಮಸಂಭವಾ ॥ 150 ॥

ಸರ್ವಾವಾಸಾ ಸದಾನಂದಾ ಸುಸ್ತನೀ ಸಾಗರಾಂಬರಾ ।
ಸರ್ವೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರಿಯಾ ಸಿದ್ಧಿಃ ಸಾಧುಬಂಧುಪರಾಕ್ರಮಾ ॥ 151 ॥

ಸಪ್ತರ್ಷಿಮಂಡಲಗತಾ ಸೋಮಮಂಡಲವಾಸಿನೀ ।
ಸರ್ವಜ್ಞಾ ಸಾಂದ್ರಕರುಣಾ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತಾ ॥ 152 ॥

ಸರ್ವೋತ್ತುಂಗಾ ಸಂಗಹೀನಾ ಸದ್ಗುಣಾ ಸಕಲೇಷ್ಟದಾ ।
ಸರಧಾ ಸೂರ್ಯತನಯಾ ಸುಕೇಶೀ ಸೋಮಸಂಹತಿಃ ॥ 153 ॥

ಹಿರಣ್ಯವರ್ಣಾ ಹರಿಣೀ ಹ್ರೀಂಕಾರೀ ಹಂಸವಾಹಿನೀ ।
ಕ್ಷೌಮವಸ್ತ್ರಪರೀತಾಂಗೀ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿತನಯಾ ಕ್ಷಮಾ ॥ 154 ॥

ಗಾಯತ್ರೀ ಚೈವ ಸಾವಿತ್ರೀ ಪಾರ್ವತೀ ಚ ಸರಸ್ವತೀ ।
ವೇದಗರ್ಭಾ ವರಾರೋಹಾ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರೀ ಪರಾಂಬಿಕಾ ॥ 155 ॥

ಇತಿ ಸಾಹಸ್ರಕಂ ನಾಮ್ನಾಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಶ್ಚೈವ ನಾರದ ।
ಪುಣ್ಯದಂ ಸರ್ವಪಾಪಘ್ನಂ ಮಹಾಸಂಪತ್ತಿದಾಯಕಂ ॥ 156 ॥

ಏವಂ ನಾಮಾನಿ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಸ್ತೋಷೋತ್ಪತ್ತಿಕರಾಣಿ ಹಿ ।
ಅಷ್ಟಮ್ಯಾಂ ಚ ವಿಶೇಷೇಣ ಪಠಿತವ್ಯಂ ದ್ವಿಜೈಃ ಸಹ ॥ 157 ॥

ಜಪಂ ಕೃತ್ವಾ ಹೋಮ ಪೂಜಾ ಧ್ಯಾನಂ ಕೃತ್ವಾ ವಿಶೇಷತಃ ।
ಯಸ್ಮೈ ಕಸ್ಮೈ ನ ದಾತವ್ಯಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯಾಸ್ತು ವಿಶೇಷತಃ ॥ 158 ॥

ಸುಭಕ್ತಾಯ ಸುಶಿಷ್ಯಾಯ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಭೂಸುರಾಯ ವೈ ।
ಭ್ರಷ್ಟೇಭ್ಯಃ ಸಾಧಕೇಭ್ಯಶ್ಚ ಬಾಂಧವೇಭ್ಯೋ ನ ದರ್ಶಯೇತ್ ॥ 159 ॥

ಯದ್ಗೃಹೇ ಲಿಖಿತಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಭಯಂ ತಸ್ಯ ನ ಕಸ್ಯಚಿತ್ ।
ಚಂಚಲಾಪಿಸ್ಥಿರಾ ಭೂತ್ವಾ ಕಮಲಾ ತತ್ರ ತಿಷ್ಠತಿ ॥ 160 ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಂ ಪರಮಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಮಹತ್ ।
ಪುಣ್ಯಪ್ರದಂ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ದರಿದ್ರಾಣಾಂ ನಿಧಿಪ್ರದಂ ॥ 161 ॥

ಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ ಮುಮುಕ್ಷೂಣಾಂ ಕಾಮಿನಾಂ ಸರ್ವಕಾಮದಂ ।
ರೋಗಾದ್ವೈ ಮುಚ್ಯತೇ ರೋಗೀ ಬದ್ಧೋ ಮುಚ್ಯೇತ ಬಂಧನಾತ್ ॥ 162 ॥

ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಸುರಾಪಾನಂ ಸುವರ್ಣಸ್ತೇಯಿನೋ ನರಾಃ ।
ಗುರುತಲ್ಪಗತೋ ವಾಪಿ ಪಾತಕಾನ್ಮುಚ್ಯತೇ ಸಕೃತ್ ॥ 163 ॥

ಅಸತ್ಪ್ರತಿಗ್ರಹಾಚ್ಚೈವಾಽಭಕ್ಷ್ಯಭಕ್ಷಾದ್ವಿಶೇಷತಃ ।
ಪಾಖಂಡಾನೃತಮುಖ್ಯೇಭ್ಯಃ ಪಠನಾದೇವ ಮುಚ್ಯತೇ ॥ 164 ॥

ಇದಂ ರಹಸ್ಯಮಮಲಂ ಮಯೋಕ್ತಂ ಪದ್ಮಜೋದ್ಭವ ।
ಬ್ರಹ್ಮಸಾಯುಜ್ಯದಂ ನೄಣಾಂ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ ॥ 165 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀದೇವೀಭಾಗವತೇ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ ಗಾಯತ್ರೀಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಕಥನಂ ನಾಮ ಷಷ್ಠೋಽಧ್ಯಾಯಃ ॥

ശ്രീ ഗായത്രി സഹസ്ര നാമ സ്തോത്രമ്

നാരദ ഉവാച –
ഭഗവന്സര്വധര്മജ്ഞ സര്വശാസ്ത്രവിശാരദ ।
ശ്രുതിസ്മൃതിപുരാണാനാം രഹസ്യം ത്വന്മുഖാച്ഛ്രുതമ് ॥ 1 ॥

സര്വപാപഹരം ദേവ യേന വിദ്യാ പ്രവര്തതേ ।
കേന വാ ബ്രഹ്മവിജ്ഞാനം കിം നു വാ മോക്ഷസാധനമ് ॥ 2 ॥

ബ്രാഹ്മണാനാം ഗതിഃ കേന കേന വാ മൃത്യു നാശനമ് ।
ഐഹികാമുഷ്മികഫലം കേന വാ പദ്മലോചന ॥ 3 ॥

വക്തുമര്ഹസ്യശേഷേണ സര്വേ നിഖിലമാദിതഃ ।
ശ്രീനാരായണ ഉവാച –
സാധു സാധു മഹാപ്രാജ്ഞ സമ്യക് പൃഷ്ടം ത്വയാഽനഘ ॥ 4 ॥

ശൃണു വക്ഷ്യാമി യത്നേന ഗായത്ര്യഷ്ടസഹസ്രകമ് ।
നാമ്നാം ശുഭാനാം ദിവ്യാനാം സര്വപാപവിനാശനമ് ॥ 5 ॥

സൃഷ്ട്യാദൌ യദ്ഭഗവതാ പൂര്വേ പ്രോക്തം ബ്രവീമി തേ ।
അഷ്ടോത്തരസഹസ്രസ്യ ഋഷിര്ബ്രഹ്മാ പ്രകീര്തിതഃ ॥ 6 ॥

ഛംദോഽനുഷ്ടുപ്തഥാ ദേവീ ഗായത്രീം ദേവതാ സ്മൃതാ ।
ഹലോബീജാനി തസ്യൈവ സ്വരാഃ ശക്തയ ഈരിതാഃ ॥ 7 ॥

അംഗന്യാസകരന്യാസാവുച്യേതേ മാതൃകാക്ഷരൈഃ ।
അഥ ധ്യാനം പ്രവക്ഷ്യാമി സാധകാനാം ഹിതായ വൈ ॥ 8 ॥

ധ്യാനമ്
രക്തശ്വേതഹിരണ്യനീലധവലൈര്യുക്താം ത്രിനീത്രോജ്ജ്വലാം
രക്താം രക്തനവസ്രജം മണിഗണൈര്യുക്താം കുമാരീമിമാമ് ।
ഗായത്രീം കമലാസനാം കരതലവ്യാനദ്ധകുംഡാംബുജാം
പദ്മാക്ഷീം ച വരസ്രജം ച ദധതീം ഹംസാധിരൂഢാം ഭജേ ॥ 9 ॥

അചിംത്യലക്ഷണാവ്യക്താപ്യര്ഥമാതൃമഹേശ്വരീ ।
അമൃതാര്ണവമധ്യസ്ഥാപ്യജിതാ ചാപരാജിതാ ॥ 10 ॥

അണിമാദിഗുണാധാരാപ്യര്കമംഡലസംസ്ഥിതാ ।
അജരാജാപരാധര്മാ അക്ഷസൂത്രധരാധരാ ॥ 11 ॥

അകാരാദിക്ഷകാരാംതാപ്യരിഷഡ്വര്ഗഭേദിനീ ।
അംജനാദ്രിപ്രതീകാശാപ്യംജനാദ്രിനിവാസിനീ ॥ 12 ॥

അദിതിശ്ചാജപാവിദ്യാപ്യരവിംദനിഭേക്ഷണാ ।
അംതര്ബഹിഃസ്ഥിതാവിദ്യാധ്വംസിനീ ചാംതരാത്മികാ ॥ 13 ॥

അജാ ചാജമുഖാവാസാപ്യരവിംദനിഭാനനാ ।
അര്ധമാത്രാര്ഥദാനജ്ഞാപ്യരിമംഡലമര്ദിനീ ॥ 14 ॥

അസുരഘ്നീ ഹ്യമാവാസ്യാപ്യലക്ഷ്മീഘ്ന്യംത്യജാര്ചിതാ ।
ആദിലക്ഷ്മീശ്ചാദിശക്തിരാകൃതിശ്ചായതാനനാ ॥ 15 ॥

ആദിത്യപദവീചാരാപ്യാദിത്യപരിസേവിതാ ।
ആചാര്യാവര്തനാചാരാപ്യാദിമൂര്തിനിവാസിനീ ॥ 16 ॥

ആഗ്നേയീ ചാമരീ ചാദ്യാ ചാരാധ്യാ ചാസനസ്ഥിതാ ।
ആധാരനിലയാധാരാ ചാകാശാംതനിവാസിനീ ॥ 17 ॥

ആദ്യാക്ഷരസമായുക്താ ചാംതരാകാശരൂപിണീ ।
ആദിത്യമംഡലഗതാ ചാംതരധ്വാംതനാശിനീ ॥ 18 ॥

ഇംദിരാ ചേഷ്ടദാ ചേഷ്ടാ ചേംദീവരനിഭേക്ഷണാ ।
ഇരാവതീ ചേംദ്രപദാ ചേംദ്രാണീ ചേംദുരൂപിണീ ॥ 19 ॥

ഇക്ഷുകോദംഡസംയുക്താ ചേഷുസംധാനകാരിണീ ।
ഇംദ്രനീലസമാകാരാ ചേഡാപിംഗലരൂപിണീ ॥ 20 ॥

ഇംദ്രാക്ഷീചേശ്വരീ ദേവീ ചേഹാത്രയവിവര്ജിതാ ।
ഉമാ ചോഷാ ഹ്യുഡുനിഭാ ഉര്വാരുകഫലാനനാ ॥ 21 ॥

ഉഡുപ്രഭാ ചോഡുമതീ ഹ്യുഡുപാ ഹ്യുഡുമധ്യഗാ ।
ഊര്ധ്വാ ചാപ്യൂര്ധ്വകേശീ ചാപ്യൂര്ധ്വാധോഗതിഭേദിനീ ॥ 22 ॥

ഊര്ധ്വബാഹുപ്രിയാ ചോര്മിമാലാവാഗ്ഗ്രംഥദായിനീ ।
ഋതം ചര്ഷിരൃതുമതീ ഋഷിദേവനമസ്കൃതാ ॥ 23 ॥

ഋഗ്വേദാ ഋണഹര്ത്രീ ച ഋഷിമംഡലചാരിണീ ।
ഋദ്ധിദാ ഋജുമാര്ഗസ്ഥാ ഋജുധര്മാ ഋജുപ്രദാ ॥ 24 ॥

ഋഗ്വേദനിലയാ ഋജ്വീ ലുപ്തധര്മപ്രവര്തിനീ ।
ലൂതാരിവരസംഭൂതാ ലൂതാദിവിഷഹാരിണീ ॥ 25 ॥

ഏകാക്ഷരാ ചൈകമാത്രാ ചൈകാ ചൈകൈകനിഷ്ഠിതാ ।
ഐംദ്രീ ഹ്യൈരാവതാരൂഢാ ചൈഹികാമുഷ്മികപ്രദാ ॥ 26 ॥

ഓംകാരാ ഹ്യോഷധീ ചോതാ ചോതപ്രോതനിവാസിനീ ।
ഔര്വാ ഹ്യൌഷധസംപന്നാ ഔപാസനഫലപ്രദാ ॥ 27 ॥

അംഡമധ്യസ്ഥിതാ ദേവീ ചാഃകാരമനുരൂപിണീ ।
കാത്യായനീ കാലരാത്രിഃ കാമാക്ഷീ കാമസുംദരീ ॥ 28 ॥

കമലാ കാമിനീ കാംതാ കാമദാ കാലകംഠിനീ ।
കരികുംഭസ്തനഭരാ കരവീരസുവാസിനീ ॥ 29 ॥

കല്യാണീ കുംഡലവതീ കുരുക്ഷേത്രനിവാസിനീ ।
കുരുവിംദദലാകാരാ കുംഡലീ കുമുദാലയാ ॥ 30 ॥

കാലജിഹ്വാ കരാലാസ്യാ കാലികാ കാലരൂപിണീ ।
കമനീയഗുണാ കാംതിഃ കലാധാരാ കുമുദ്വതീ ॥ 31 ॥

കൌശികീ കമലാകാരാ കാമചാരപ്രഭംജിനീ ।
കൌമാരീ കരുണാപാംഗീ കകുവംതാ കരിപ്രിയാ ॥ 32 ॥

കേസരീ കേശവനുതാ കദംബകുസുമപ്രിയാ ।
കാലിംദീ കാലികാ കാംചീ കലശോദ്ഭവസംസ്തുതാ ॥ 33 ॥

കാമമാതാ ക്രതുമതീ കാമരൂപാ കൃപാവതീ ।
കുമാരീ കുംഡനിലയാ കിരാതീ കീരവാഹനാ ॥ 34 ॥

കൈകേയീ കോകിലാലാപാ കേതകീ കുസുമപ്രിയാ ।
കമംഡലുധരാ കാലീ കര്മനിര്മൂലകാരിണീ ॥ 35 ॥

കലഹംസഗതിഃ കക്ഷാ കൃതകൌതുകമംഗലാ ।
കസ്തൂരീതിലകാ കംപ്രാ കരീംദ്രഗമനാ കുഹൂഃ ॥ 36 ॥

കര്പൂരലേപനാ കൃഷ്ണാ കപിലാ കുഹരാശ്രയാ ।
കൂടസ്ഥാ കുധരാ കമ്രാ കുക്ഷിസ്ഥാഖിലവിഷ്ടപാ ॥ 37 ॥

ഖഡ്ഗഖേടധരാ ഖര്വാ ഖേചരീ ഖഗവാഹനാ ।
ഖട്വാംഗധാരിണീ ഖ്യാതാ ഖഗരാജോപരിസ്ഥിതാ ॥ 38 ॥

ഖലഘ്നീ ഖംഡിതജരാ ഖംഡാഖ്യാനപ്രദായിനീ ।
ഖംഡേംദുതിലകാ ഗംഗാ ഗണേശഗുഹപൂജിതാ ॥ 39 ॥

ഗായത്രീ ഗോമതീ ഗീതാ ഗാംധാരീ ഗാനലോലുപാ ।
ഗൌതമീ ഗാമിനീ ഗാധാ ഗംധര്വാപ്സരസേവിതാ ॥ 40 ॥

ഗോവിംദചരണാക്രാംതാ ഗുണത്രയവിഭാവിതാ ।
ഗംധര്വീ ഗഹ്വരീ ഗോത്രാ ഗിരീശാ ഗഹനാ ഗമീ ॥ 41 ॥

ഗുഹാവാസാ ഗുണവതീ ഗുരുപാപപ്രണാശിനീ ।
ഗുര്വീ ഗുണവതീ ഗുഹ്യാ ഗോപ്തവ്യാ ഗുണദായിനീ ॥ 42 ॥

ഗിരിജാ ഗുഹ്യമാതംഗീ ഗരുഡധ്വജവല്ലഭാ ।
ഗര്വാപഹാരിണീ ഗോദാ ഗോകുലസ്ഥാ ഗദാധരാ ॥ 43 ॥

ഗോകര്ണനിലയാസക്താ ഗുഹ്യമംഡലവര്തിനീ ।
ഘര്മദാ ഘനദാ ഘംടാ ഘോരദാനവമര്ദിനീ ॥ 44 ॥

ഘൃണിമംത്രമയീ ഘോഷാ ഘനസംപാതദായിനീ ।
ഘംടാരവപ്രിയാ ഘ്രാണാ ഘൃണിസംതുഷ്ടകാരിണീ ॥ 45 ॥

ഘനാരിമംഡലാ ഘൂര്ണാ ഘൃതാചീ ഘനവേഗിനീ ।
ജ്ഞാനധാതുമയീ ചര്ചാ ചര്ചിതാ ചാരുഹാസിനീ ॥ 46 ॥

ചടുലാ ചംഡികാ ചിത്രാ ചിത്രമാല്യവിഭൂഷിതാ ।
ചതുര്ഭുജാ ചാരുദംതാ ചാതുരീ ചരിതപ്രദാ ॥ 47 ॥

ചൂലികാ ചിത്രവസ്ത്രാംതാ ചംദ്രമഃകര്ണകുംഡലാ ।
ചംദ്രഹാസാ ചാരുദാത്രീ ചകോരീ ചംദ്രഹാസിനീ ॥ 48 ॥

ചംദ്രികാ ചംദ്രധാത്രീ ച ചൌരീ ചൌരാ ച ചംഡികാ ।
ചംചദ്വാഗ്വാദിനീ ചംദ്രചൂഡാ ചോരവിനാശിനീ ॥ 49 ॥

ചാരുചംദനലിപ്താംഗീ ചംചച്ചാമരവീജിതാ ।
ചാരുമധ്യാ ചാരുഗതിശ്ചംദിലാ ചംദ്രരൂപിണീ ॥ 50 ॥

ചാരുഹോമപ്രിയാ ചാര്വാചരിതാ ചക്രബാഹുകാ ।
ചംദ്രമംഡലമധ്യസ്ഥാ ചംദ്രമംഡലദര്പണാ ॥ 51 ॥

ചക്രവാകസ്തനീ ചേഷ്ടാ ചിത്രാ ചാരുവിലാസിനീ ।
ചിത്സ്വരൂപാ ചംദ്രവതീ ചംദ്രമാശ്ചംദനപ്രിയാ ॥ 52 ॥

ചോദയിത്രീ ചിരപ്രജ്ഞാ ചാതകാ ചാരുഹേതുകീ ।
ഛത്രയാതാ ഛത്രധരാ ഛായാ ഛംദഃപരിച്ഛദാ ॥ 53 ॥

ഛായാദേവീ ഛിദ്രനഖാ ഛന്നേംദ്രിയവിസര്പിണീ ।
ഛംദോഽനുഷ്ടുപ്പ്രതിഷ്ഠാംതാ ഛിദ്രോപദ്രവഭേദിനീ ॥ 54 ॥

ഛേദാ ഛത്രേശ്വരീ ഛിന്നാ ഛുരികാ ഛേദനപ്രിയാ ।
ജനനീ ജന്മരഹിതാ ജാതവേദാ ജഗന്മയീ ॥ 55 ॥

ജാഹ്നവീ ജടിലാ ജേത്രീ ജരാമരണവര്ജിതാ ।
ജംബൂദ്വീപവതീ ജ്വാലാ ജയംതീ ജലശാലിനീ ॥ 56 ॥

ജിതേംദ്രിയാ ജിതക്രോധാ ജിതാമിത്രാ ജഗത്പ്രിയാ ।
ജാതരൂപമയീ ജിഹ്വാ ജാനകീ ജഗതീ ജരാ ॥ 57 ॥

ജനിത്രീ ജഹ്നുതനയാ ജഗത്ത്രയഹിതൈഷിണീ ।
ജ്വാലാമുഖീ ജപവതീ ജ്വരഘ്നീ ജിതവിഷ്ടപാ ॥ 58 ॥

ജിതാക്രാംതമയീ ജ്വാലാ ജാഗ്രതീ ജ്വരദേവതാ ।
ജ്വലംതീ ജലദാ ജ്യേഷ്ഠാ ജ്യാഘോഷാസ്ഫോടദിങ്മുഖീ ॥ 59 ॥

ജംഭിനീ ജൃംഭണാ ജൃംഭാ ജ്വലന്മാണിക്യകുംഡലാ ।
ഝിംഝികാ ഝണനിര്ഘോഷാ ഝംഝാമാരുതവേഗിനീ ॥ 60 ॥

ഝല്ലരീവാദ്യകുശലാ ഞരൂപാ ഞഭുജാ സ്മൃതാ ।
ടംകബാണസമായുക്താ ടംകിനീ ടംകഭേദിനീ ॥ 61 ॥

ടംകീഗണകൃതാഘോഷാ ടംകനീയമഹോരസാ ।
ടംകാരകാരിണീ ദേവീ ഠഠശബ്ദനിനാദിനീ ॥ 62 ॥

ഡാമരീ ഡാകിനീ ഡിംഭാ ഡുംഡുമാരൈകനിര്ജിതാ ।
ഡാമരീതംത്രമാര്ഗസ്ഥാ ഡമഡ്ഡമരുനാദിനീ ॥ 63 ॥

ഡിംഡീരവസഹാ ഡിംഭലസത്ക്രീഡാപരായണാ ।
ഢുംഢിവിഘ്നേശജനനീ ഢക്കാഹസ്താ ഢിലിവ്രജാ ॥ 64 ॥

നിത്യജ്ഞാനാ നിരുപമാ നിര്ഗുണാ നര്മദാ നദീ ।
ത്രിഗുണാ ത്രിപദാ തംത്രീ തുലസീ തരുണാ തരുഃ ॥ 65 ॥

ത്രിവിക്രമപദാക്രാംതാ തുരീയപദഗാമിനീ ।
തരുണാദിത്യസംകാശാ താമസീ തുഹിനാ തുരാ ॥ 66 ॥

ത്രികാലജ്ഞാനസംപന്നാ ത്രിവേണീ ച ത്രിലോചനാ ।
ത്രിശക്തിസ്ത്രിപുരാ തുംഗാ തുരംഗവദനാ തഥാ ॥ 67 ॥

തിമിംഗിലഗിലാ തീവ്രാ ത്രിസ്രോതാ താമസാദിനീ ।
തംത്രമംത്രവിശേഷജ്ഞാ തനുമധ്യാ ത്രിവിഷ്ടപാ ॥ 68 ॥

ത്രിസംധ്യാ ത്രിസ്തനീ തോഷാസംസ്ഥാ താലപ്രതാപിനീ ।
താടംകിനീ തുഷാരാഭാ തുഹിനാചലവാസിനീ ॥ 69 ॥

തംതുജാലസമായുക്താ താരഹാരാവലിപ്രിയാ ।
തിലഹോമപ്രിയാ തീര്ഥാ തമാലകുസുമാകൃതിഃ ॥ 70 ॥

താരകാ ത്രിയുതാ തന്വീ ത്രിശംകുപരിവാരിതാ ।
തലോദരീ തിലാഭൂഷാ താടംകപ്രിയവാദിനീ ॥ 71 ॥

ത്രിജടാ തിത്തിരീ തൃഷ്ണാ ത്രിവിധാ തരുണാകൃതിഃ ।
തപ്തകാംചനസംകാശാ തപ്തകാംചനഭൂഷണാ ॥ 72 ॥

ത്രൈയംബകാ ത്രിവര്ഗാ ച ത്രികാലജ്ഞാനദായിനീ ।
തര്പണാ തൃപ്തിദാ തൃപ്താ താമസീ തുംബുരുസ്തുതാ ॥ 73 ॥

താര്ക്ഷ്യസ്ഥാ ത്രിഗുണാകാരാ ത്രിഭംഗീ തനുവല്ലരിഃ ।
ഥാത്കാരീ ഥാരവാ ഥാംതാ ദോഹിനീ ദീനവത്സലാ ॥ 74 ॥

ദാനവാംതകരീ ദുര്ഗാ ദുര്ഗാസുരനിബര്ഹിണീ ।
ദേവരീതിര്ദിവാരാത്രിര്ദ്രൌപദീ ദുംദുഭിസ്വനാ ॥ 75 ॥

ദേവയാനീ ദുരാവാസാ ദാരിദ്ര്യോദ്ഭേദിനീ ദിവാ ।
ദാമോദരപ്രിയാ ദീപ്താ ദിഗ്വാസാ ദിഗ്വിമോഹിനീ ॥ 76 ॥

ദംഡകാരണ്യനിലയാ ദംഡിനീ ദേവപൂജിതാ ।
ദേവവംദ്യാ ദിവിഷദാ ദ്വേഷിണീ ദാനവാകൃതിഃ ॥ 77 ॥

ദീനാനാഥസ്തുതാ ദീക്ഷാ ദൈവതാദിസ്വരൂപിണീ ।
ധാത്രീ ധനുര്ധരാ ധേനുര്ധാരിണീ ധര്മചാരിണീ ॥ 78 ॥

ധുരംധരാ ധരാധാരാ ധനദാ ധാന്യദോഹിനീ ।
ധര്മശീലാ ധനാധ്യക്ഷാ ധനുര്വേദവിശാരദാ ॥ 79 ॥

ധൃതിര്ധന്യാ ധൃതപദാ ധര്മരാജപ്രിയാ ധ്രുവാ ।
ധൂമാവതീ ധൂമകേശീ ധര്മശാസ്ത്രപ്രകാശിനീ ॥ 80 ॥

നംദാ നംദപ്രിയാ നിദ്രാ നൃനുതാ നംദനാത്മികാ ।
നര്മദാ നലിനീ നീലാ നീലകംഠസമാശ്രയാ ॥ 81 ॥

നാരായണപ്രിയാ നിത്യാ നിര്മലാ നിര്ഗുണാ നിധിഃ ।
നിരാധാരാ നിരുപമാ നിത്യശുദ്ധാ നിരംജനാ ॥ 82 ॥

നാദബിംദുകലാതീതാ നാദബിംദുകലാത്മികാ ।
നൃസിംഹിനീ നഗധരാ നൃപനാഗവിഭൂഷിതാ ॥ 83 ॥

നരകക്ലേശശമനീ നാരായണപദോദ്ഭവാ ।
നിരവദ്യാ നിരാകാരാ നാരദപ്രിയകാരിണീ ॥ 84 ॥

നാനാജ്യോതിഃ സമാഖ്യാതാ നിധിദാ നിര്മലാത്മികാ ।
നവസൂത്രധരാ നീതിര്നിരുപദ്രവകാരിണീ ॥ 85 ॥

നംദജാ നവരത്നാഢ്യാ നൈമിഷാരണ്യവാസിനീ ।
നവനീതപ്രിയാ നാരീ നീലജീമൂതനിസ്വനാ ॥ 86 ॥

നിമേഷിണീ നദീരൂപാ നീലഗ്രീവാ നിശീശ്വരീ ।
നാമാവലിര്നിശുംഭഘ്നീ നാഗലോകനിവാസിനീ ॥ 87 ॥

നവജാംബൂനദപ്രഖ്യാ നാഗലോകാധിദേവതാ ।
നൂപുരാക്രാംതചരണാ നരചിത്തപ്രമോദിനീ ॥ 88 ॥

നിമഗ്നാരക്തനയനാ നിര്ഘാതസമനിസ്വനാ ।
നംദനോദ്യാനനിലയാ നിര്വ്യൂഹോപരിചാരിണീ ॥ 89 ॥

പാര്വതീ പരമോദാരാ പരബ്രഹ്മാത്മികാ പരാ ।
പംചകോശവിനിര്മുക്താ പംചപാതകനാശിനീ ॥ 90 ॥

പരചിത്തവിധാനജ്ഞാ പംചികാ പംചരൂപിണീ ।
പൂര്ണിമാ പരമാ പ്രീതിഃ പരതേജഃ പ്രകാശിനീ ॥ 91 ॥

പുരാണീ പൌരുഷീ പുണ്യാ പുംഡരീകനിഭേക്ഷണാ ।
പാതാലതലനിര്മഗ്നാ പ്രീതാ പ്രീതിവിവര്ധിനീ ॥ 92 ॥

പാവനീ പാദസഹിതാ പേശലാ പവനാശിനീ ।
പ്രജാപതിഃ പരിശ്രാംതാ പര്വതസ്തനമംഡലാ ॥ 93 ॥

പദ്മപ്രിയാ പദ്മസംസ്ഥാ പദ്മാക്ഷീ പദ്മസംഭവാ ।
പദ്മപത്രാ പദ്മപദാ പദ്മിനീ പ്രിയഭാഷിണീ ॥ 94 ॥

പശുപാശവിനിര്മുക്താ പുരംധ്രീ പുരവാസിനീ ।
പുഷ്കലാ പുരുഷാ പര്വാ പാരിജാതസുമപ്രിയാ ॥ 95 ॥

പതിവ്രതാ പവിത്രാംഗീ പുഷ്പഹാസപരായണാ ।
പ്രജ്ഞാവതീസുതാ പൌത്രീ പുത്രപൂജ്യാ പയസ്വിനീ ॥ 96 ॥

പട്ടിപാശധരാ പംക്തിഃ പിതൃലോകപ്രദായിനീ ।
പുരാണീ പുണ്യശീലാ ച പ്രണതാര്തിവിനാശിനീ ॥ 97 ॥

പ്രദ്യുമ്നജനനീ പുഷ്ടാ പിതാമഹപരിഗ്രഹാ ।
പുംഡരീകപുരാവാസാ പുംഡരീകസമാനനാ ॥ 98 ॥

പൃഥുജംഘാ പൃഥുഭുജാ പൃഥുപാദാ പൃഥൂദരീ ।
പ്രവാലശോഭാ പിംഗാക്ഷീ പീതവാസാഃ പ്രചാപലാ ॥ 99 ॥

പ്രസവാ പുഷ്ടിദാ പുണ്യാ പ്രതിഷ്ഠാ പ്രണവാഗതിഃ ।
പംചവര്ണാ പംചവാണീ പംചികാ പംജരസ്ഥിതാ ॥ 100 ॥

പരമായാ പരജ്യോതിഃ പരപ്രീതിഃ പരാഗതിഃ ।
പരാകാഷ്ഠാ പരേശാനീ പാവനീ പാവകദ്യുതിഃ ॥ 101 ॥

പുണ്യഭദ്രാ പരിച്ഛേദ്യാ പുഷ്പഹാസാ പൃഥൂദരീ ।
പീതാംഗീ പീതവസനാ പീതശയ്യാ പിശാചിനീ ॥ 102 ॥

പീതക്രിയാ പിശാചഘ്നീ പാടലാക്ഷീ പടുക്രിയാ ।
പംചഭക്ഷപ്രിയാചാരാ പൂതനാപ്രാണഘാതിനീ ॥ 103 ॥

പുന്നാഗവനമധ്യസ്ഥാ പുണ്യതീര്ഥനിഷേവിതാ ।
പംചാംഗീ ച പരാശക്തിഃ പരമാഹ്ലാദകാരിണീ ॥ 104 ॥

പുഷ്പകാംഡസ്ഥിതാ പൂഷാ പോഷിതാഖിലവിഷ്ടപാ ।
പ്രാണപ്രിയാ പംചശിഖാ പന്നഗോപരിശായിനീ ॥ 105 ॥

പംചമാത്രാത്മികാ പൃഥ്വീ പഥികാ പൃഥുദോഹിനീ ।
പുരാണന്യായമീമാംസാ പാടലീ പുഷ്പഗംധിനീ ॥ 106 ॥

പുണ്യപ്രജാ പാരദാത്രീ പരമാര്ഗൈകഗോചരാ ।
പ്രവാലശോഭാ പൂര്ണാശാ പ്രണവാ പല്ലവോദരീ ॥ 107 ॥

ഫലിനീ ഫലദാ ഫല്ഗുഃ ഫൂത്കാരീ ഫലകാകൃതിഃ ।
ഫണീംദ്രഭോഗശയനാ ഫണിമംഡലമംഡിതാ ॥ 108 ॥

ബാലബാലാ ബഹുമതാ ബാലാതപനിഭാംശുകാ ।
ബലഭദ്രപ്രിയാ വംദ്യാ ബഡവാ ബുദ്ധിസംസ്തുതാ ॥ 109 ॥

ബംദീദേവീ ബിലവതീ ബഡിശഘ്നീ ബലിപ്രിയാ ।
ബാംധവീ ബോധിതാ ബുദ്ധിര്ബംധൂകകുസുമപ്രിയാ ॥ 110 ॥

ബാലഭാനുപ്രഭാകാരാ ബ്രാഹ്മീ ബ്രാഹ്മണദേവതാ ।
ബൃഹസ്പതിസ്തുതാ ബൃംദാ ബൃംദാവനവിഹാരിണീ ॥ 111 ॥

ബാലാകിനീ ബിലാഹാരാ ബിലവാസാ ബഹൂദകാ ।
ബഹുനേത്രാ ബഹുപദാ ബഹുകര്ണാവതംസികാ ॥ 112 ॥

ബഹുബാഹുയുതാ ബീജരൂപിണീ ബഹുരൂപിണീ ।
ബിംദുനാദകലാതീതാ ബിംദുനാദസ്വരൂപിണീ ॥ 113 ॥

ബദ്ധഗോധാംഗുലിത്രാണാ ബദര്യാശ്രമവാസിനീ ।
ബൃംദാരകാ ബൃഹത്സ്കംധാ ബൃഹതീ ബാണപാതിനീ ॥ 114 ॥

ബൃംദാധ്യക്ഷാ ബഹുനുതാ വനിതാ ബഹുവിക്രമാ ।
ബദ്ധപദ്മാസനാസീനാ ബില്വപത്രതലസ്ഥിതാ ॥ 115 ॥

ബോധിദ്രുമനിജാവാസാ ബഡിസ്ഥാ ബിംദുദര്പണാ ।
ബാലാ ബാണാസനവതീ ബഡബാനലവേഗിനീ ॥ 116 ॥

ബ്രഹ്മാംഡബഹിരംതഃസ്ഥാ ബ്രഹ്മകംകണസൂത്രിണീ ।
ഭവാനീ ഭീഷണവതീ ഭാവിനീ ഭയഹാരിണീ ॥ 117 ॥

ഭദ്രകാലീ ഭുജംഗാക്ഷീ ഭാരതീ ഭാരതാശയാ ।
ഭൈരവീ ഭീഷണാകാരാ ഭൂതിദാ ഭൂതിമാലിനീ ॥ 118 ॥

ഭാമിനീ ഭോഗനിരതാ ഭദ്രദാ ഭൂരിവിക്രമാ ।
ഭൂതവാസാ ഭൃഗുലതാ ഭാര്ഗവീ ഭൂസുരാര്ചിതാ ॥ 119 ॥

ഭാഗീരഥീ ഭോഗവതീ ഭവനസ്ഥാ ഭിഷഗ്വരാ ।
ഭാമിനീ ഭോഗിനീ ഭാഷാ ഭവാനീ ഭൂരിദക്ഷിണാ ॥ 120 ॥

ഭര്ഗാത്മികാ ഭീമവതീ ഭവബംധവിമോചിനീ ।
ഭജനീയാ ഭൂതധാത്രീരംജിതാ ഭുവനേശ്വരീ ॥ 121 ॥

ഭുജംഗവലയാ ഭീമാ ഭേരുംഡാ ഭാഗധേയിനീ ।
മാതാ മായാ മധുമതീ മധുജിഹ്വാ മധുപ്രിയാ ॥ 122 ॥

മഹാദേവീ മഹാഭാഗാ മാലിനീ മീനലോചനാ ।
മായാതീതാ മധുമതീ മധുമാംസാ മധുദ്രവാ ॥ 123 ॥

മാനവീ മധുസംഭൂതാ മിഥിലാപുരവാസിനീ ।
മധുകൈടഭസംഹര്ത്രീ മേദിനീ മേഘമാലിനീ ॥ 124 ॥

മംദോദരീ മഹാമായാ മൈഥിലീ മസൃണപ്രിയാ ।
മഹാലക്ഷ്മീര്മഹാകാലീ മഹാകന്യാ മഹേശ്വരീ ॥ 125 ॥

മാഹേംദ്രീ മേരുതനയാ മംദാരകുസുമാര്ചിതാ ।
മംജുമംജീരചരണാ മോക്ഷദാ മംജുഭാഷിണീ ॥ 126 ॥

മധുരദ്രാവിണീ മുദ്രാ മലയാ മലയാന്വിതാ ।
മേധാ മരകതശ്യാമാ മാഗധീ മേനകാത്മജാ ॥ 127 ॥

മഹാമാരീ മഹാവീരാ മഹാശ്യാമാ മനുസ്തുതാ ।
മാതൃകാ മിഹിരാഭാസാ മുകുംദപദവിക്രമാ ॥ 128 ॥

മൂലാധാരസ്ഥിതാ മുഗ്ധാ മണിപൂരകവാസിനീ ।
മൃഗാക്ഷീ മഹിഷാരൂഢാ മഹിഷാസുരമര്ദിനീ ॥ 129 ॥

യോഗാസനാ യോഗഗമ്യാ യോഗാ യൌവനകാശ്രയാ ।
യൌവനീ യുദ്ധമധ്യസ്ഥാ യമുനാ യുഗധാരിണീ ॥ 130 ॥

യക്ഷിണീ യോഗയുക്താ ച യക്ഷരാജപ്രസൂതിനീ ।
യാത്രാ യാനവിധാനജ്ഞാ യദുവംശസമുദ്ഭവാ ॥ 131 ॥

യകാരാദിഹകാരാംതാ യാജുഷീ യജ്ഞരൂപിണീ ।
യാമിനീ യോഗനിരതാ യാതുധാനഭയംകരീ ॥ 132 ॥

രുക്മിണീ രമണീ രാമാ രേവതീ രേണുകാ രതിഃ ।
രൌദ്രീ രൌദ്രപ്രിയാകാരാ രാമമാതാ രതിപ്രിയാ ॥ 133 ॥

രോഹിണീ രാജ്യദാ രേവാ രമാ രാജീവലോചനാ ।
രാകേശീ രൂപസംപന്നാ രത്നസിംഹാസനസ്ഥിതാ ॥ 134 ॥

രക്തമാല്യാംബരധരാ രക്തഗംധാനുലേപനാ ।
രാജഹംസസമാരൂഢാ രംഭാ രക്തബലിപ്രിയാ ॥ 135 ॥

രമണീയയുഗാധാരാ രാജിതാഖിലഭൂതലാ ।
രുരുചര്മപരീധാനാ രഥിനീ രത്നമാലികാ ॥ 136 ॥

രോഗേശീ രോഗശമനീ രാവിണീ രോമഹര്ഷിണീ ।
രാമചംദ്രപദാക്രാംതാ രാവണച്ഛേദകാരിണീ ॥ 137 ॥

രത്നവസ്ത്രപരിച്ഛന്നാ രഥസ്ഥാ രുക്മഭൂഷണാ ।
ലജ്ജാധിദേവതാ ലോലാ ലലിതാ ലിംഗധാരിണീ ॥ 138 ॥

ലക്ഷ്മീര്ലോലാ ലുപ്തവിഷാ ലോകിനീ ലോകവിശ്രുതാ ।
ലജ്ജാ ലംബോദരീ ദേവീ ലലനാ ലോകധാരിണീ ॥ 139 ॥

വരദാ വംദിതാ വിദ്യാ വൈഷ്ണവീ വിമലാകൃതിഃ ।
വാരാഹീ വിരജാ വര്ഷാ വരലക്ഷ്മീര്വിലാസിനീ ॥ 140 ॥

വിനതാ വ്യോമമധ്യസ്ഥാ വാരിജാസനസംസ്ഥിതാ ।
വാരുണീ വേണുസംഭൂതാ വീതിഹോത്രാ വിരൂപിണീ ॥ 141 ॥

വായുമംഡലമധ്യസ്ഥാ വിഷ്ണുരൂപാ വിധിപ്രിയാ ।
വിഷ്ണുപത്നീ വിഷ്ണുമതീ വിശാലാക്ഷീ വസുംധരാ ॥ 142 ॥

വാമദേവപ്രിയാ വേലാ വജ്രിണീ വസുദോഹിനീ ।
വേദാക്ഷരപരീതാംഗീ വാജപേയഫലപ്രദാ ॥ 143 ॥

വാസവീ വാമജനനീ വൈകുംഠനിലയാ വരാ ।
വ്യാസപ്രിയാ വര്മധരാ വാല്മീകിപരിസേവിതാ ॥ 144 ॥

ശാകംഭരീ ശിവാ ശാംതാ ശാരദാ ശരണാഗതിഃ ।
ശാതോദരീ ശുഭാചാരാ ശുംഭാസുരവിമര്ദിനീ ॥ 145 ॥

ശോഭാവതീ ശിവാകാരാ ശംകരാര്ധശരീരിണീ ।
ശോണാ ശുഭാശയാ ശുഭ്രാ ശിരഃസംധാനകാരിണീ ॥ 146 ॥

ശരാവതീ ശരാനംദാ ശരജ്ജ്യോത്സ്നാ ശുഭാനനാ ।
ശരഭാ ശൂലിനീ ശുദ്ധാ ശബരീ ശുകവാഹനാ ॥ 147 ॥

ശ്രീമതീ ശ്രീധരാനംദാ ശ്രവണാനംദദായിനീ ।
ശര്വാണീ ശര്വരീവംദ്യാ ഷഡ്ഭാഷാ ഷഡൃതുപ്രിയാ ॥ 148 ॥

ഷഡാധാരസ്ഥിതാ ദേവീ ഷണ്മുഖപ്രിയകാരിണീ ।
ഷഡംഗരൂപസുമതീ സുരാസുരനമസ്കൃതാ ॥ 149 ॥

സരസ്വതീ സദാധാരാ സര്വമംഗലകാരിണീ ।
സാമഗാനപ്രിയാ സൂക്ഷ്മാ സാവിത്രീ സാമസംഭവാ ॥ 150 ॥

സര്വാവാസാ സദാനംദാ സുസ്തനീ സാഗരാംബരാ ।
സര്വൈശ്വര്യപ്രിയാ സിദ്ധിഃ സാധുബംധുപരാക്രമാ ॥ 151 ॥

സപ്തര്ഷിമംഡലഗതാ സോമമംഡലവാസിനീ ।
സര്വജ്ഞാ സാംദ്രകരുണാ സമാനാധികവര്ജിതാ ॥ 152 ॥

സര്വോത്തുംഗാ സംഗഹീനാ സദ്ഗുണാ സകലേഷ്ടദാ ।
സരധാ സൂര്യതനയാ സുകേശീ സോമസംഹതിഃ ॥ 153 ॥

ഹിരണ്യവര്ണാ ഹരിണീ ഹ്രീംകാരീ ഹംസവാഹിനീ ।
ക്ഷൌമവസ്ത്രപരീതാംഗീ ക്ഷീരാബ്ധിതനയാ ക്ഷമാ ॥ 154 ॥

ഗായത്രീ ചൈവ സാവിത്രീ പാര്വതീ ച സരസ്വതീ ।
വേദഗര്ഭാ വരാരോഹാ ശ്രീഗായത്രീ പരാംബികാ ॥ 155 ॥

ഇതി സാഹസ്രകം നാമ്നാം ഗായത്ര്യാശ്ചൈവ നാരദ ।
പുണ്യദം സര്വപാപഘ്നം മഹാസംപത്തിദായകമ് ॥ 156 ॥

ഏവം നാമാനി ഗായത്ര്യാസ്തോഷോത്പത്തികരാണി ഹി ।
അഷ്ടമ്യാം ച വിശേഷേണ പഠിതവ്യം ദ്വിജൈഃ സഹ ॥ 157 ॥

ജപം കൃത്വാ ഹോമ പൂജാ ധ്യാനം കൃത്വാ വിശേഷതഃ ।
യസ്മൈ കസ്മൈ ന ദാതവ്യം ഗായത്ര്യാസ്തു വിശേഷതഃ ॥ 158 ॥

സുഭക്തായ സുശിഷ്യായ വക്തവ്യം ഭൂസുരായ വൈ ।
ഭ്രഷ്ടേഭ്യഃ സാധകേഭ്യശ്ച ബാംധവേഭ്യോ ന ദര്ശയേത് ॥ 159 ॥

യദ്ഗൃഹേ ലിഖിതം ശാസ്ത്രം ഭയം തസ്യ ന കസ്യചിത് ।
ചംചലാപിസ്ഥിരാ ഭൂത്വാ കമലാ തത്ര തിഷ്ഠതി ॥ 160 ॥

ഇദം രഹസ്യം പരമം ഗുഹ്യാദ്ഗുഹ്യതരം മഹത് ।
പുണ്യപ്രദം മനുഷ്യാണാം ദരിദ്രാണാം നിധിപ്രദമ് ॥ 161 ॥

മോക്ഷപ്രദം മുമുക്ഷൂണാം കാമിനാം സര്വകാമദമ് ।
രോഗാദ്വൈ മുച്യതേ രോഗീ ബദ്ധോ മുച്യേത ബംധനാത് ॥ 162 ॥

ബ്രഹ്മഹത്യാ സുരാപാനം സുവര്ണസ്തേയിനോ നരാഃ ।
ഗുരുതല്പഗതോ വാപി പാതകാന്മുച്യതേ സകൃത് ॥ 163 ॥

അസത്പ്രതിഗ്രഹാച്ചൈവാഽഭക്ഷ്യഭക്ഷാദ്വിശേഷതഃ ।
പാഖംഡാനൃതമുഖ്യേഭ്യഃ പഠനാദേവ മുച്യതേ ॥ 164 ॥

ഇദം രഹസ്യമമലം മയോക്തം പദ്മജോദ്ഭവ ।
ബ്രഹ്മസായുജ്യദം നൄണാം സത്യം സത്യം ന സംശയഃ ॥ 165 ॥

ഇതി ശ്രീദേവീഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ ദ്വാദശസ്കംധേ ഗായത്രീസഹസ്രനാമ സ്തോത്ര കഥനം നാമ ഷഷ്ഠോഽധ്യായഃ ॥


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
గాయత్రీ దేవీ స్తోత్రాణి

|| గాయత్రి అష్టోత్తర శత నామావళి | గాయత్రీ కవచం | శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ స్తోత్రం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top