గాయత్రి అష్టోత్తర శత నామావళి | गायत्रि अष्टोत्तर शत नामावलि | GAYATRI ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

గాయత్రి అష్టోత్తర శత నామావళి |  गायत्रि अष्टोत्तर शत नामावलि | GAYATRI ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

గాయత్రి అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం తరుణాదిత్య సంకాశాయై నమః
ఓం సహస్ర నయనోజ్జ్వలాయై నమః
ఓం విచిత్ర మాల్యాభరణాయై నమః
ఓం తుహినాచల వాసిన్యై నమః
ఓం వరదాభయ హస్తాబ్జాయై నమః
ఓం రేవాతీర నివాసిన్యై నమః
ఓం ప్రణిత్యయ విశేషజ్ఞాయై నమః
ఓం యంత్రాకృత విరాజితాయై నమః
ఓం భద్రపాదప్రియాయై నమః
ఓం గోవింద పదగామిన్యై నమః (10)

ఓం దేవర్షిగణ సంస్తుత్యాయై నమః
ఓం వనమాలా విభూషితాయై నమః
ఓం స్యందనోత్తమ సంస్థానాయై నమః
ఓం ధీరజీమూత నిస్వనాయై నమః
ఓం మత్తమాతంగ గమనాయై నమః
ఓం హిరణ్యకమలాసనాయై నమః
ఓం ధీజనాధార నిరతాయై నమః
ఓం యోగిన్యై నమః
ఓం యోగధారిణ్యై నమః
ఓం నటనాట్యైక నిరతాయై నమః (20)

ఓం ప్రణవాద్యక్షరాత్మికాయై నమః
ఓం చోరచారక్రియాసక్తాయై నమః
ఓం దారిద్ర్యచ్ఛేదకారిణ్యై నమః
ఓం యాదవేంద్ర కులోద్భూతాయై నమః
ఓం తురీయపథగామిన్యై నమః
ఓం గాయత్ర్యై నమః
ఓం గోమత్యై నమః
ఓం గంగాయై నమః
ఓం గౌతమ్యై నమః
ఓం గరుడాసనాయై నమః (30)

ఓం గేయగానప్రియాయై నమః
ఓం గౌర్యై నమః
ఓం గోవిందపద పూజితాయై నమః
ఓం గంధర్వ నగరాకారాయై నమః
ఓం గౌరవర్ణాయై నమః
ఓం గణేశ్వర్యై నమః
ఓం గదాశ్రయాయై నమః
ఓం గుణవత్యై నమః
ఓం గహ్వర్యై నమః
ఓం గణపూజితాయై నమః (40)

ఓం గుణత్రయ సమాయుక్తాయై నమః
ఓం గుణత్రయ వివర్జితాయై నమః
ఓం గుహావాసాయై నమః
ఓం గుణాధారాయై నమః
ఓం గుహ్యాయై నమః
ఓం గంధర్వరూపిణ్యై నమః
ఓం గార్గ్య ప్రియాయై నమః
ఓం గురుపదాయై నమః
ఓం గుహ్యలింగాంగ ధారిన్యై నమః
ఓం సావిత్ర్యై నమః (50)

ఓం సూర్యతనయాయై నమః
ఓం సుషుమ్నా నాడిభేదిన్యై నమః
ఓం సుప్రకాశాయై నమః
ఓం సుఖాసీనాయై నమః
ఓం సుమత్యై నమః
ఓం సురపూజితాయై నమః
ఓం సుషుప్త్యవస్థాయై నమః
ఓం సుదత్యై నమః
ఓం సుందర్యై నమః
ఓం సాగరాంబరాయై నమః (60)

ఓం సుధాంశు బింబవదనాయై నమః
ఓం సుస్తన్యై నమః
ఓం సువిలోచనాయై నమః
ఓం సీతాయై నమః
ఓం సర్వాశ్రయాయై నమః
ఓం సంధ్యాయై నమః
ఓం సుఫలాయై నమః
ఓం సుఖదాయిన్యై నమః
ఓం సుభ్రువే నమః
ఓం సునాసాయై నమః (70)

ఓం సుశ్రోణ్యై నమః
ఓం సంసారార్ణవతారిణ్యై నమః
ఓం సామగాన ప్రియాయై నమః
ఓం సాధ్వ్యై నమః
ఓం సర్వాభరణ పూజితాయై నమః
ఓం వైష్ణవ్యై నమః
ఓం విమలాకారాయై నమః
ఓం మహేంద్ర్యై నమః
ఓం మంత్రరూపిణ్యై నమః
ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః (80)

ఓం మహాసిద్ధ్యై నమః
ఓం మహామాయాయై నమః
ఓం మహేశ్వర్యై నమః
ఓం మోహిన్యై నమః
ఓం మధుసూదన చోదితాయై నమః
ఓం మీనాక్ష్యై నమః
ఓం మధురావాసాయై నమః
ఓం నగేంద్ర తనయాయై నమః
ఓం ఉమాయై నమః
ఓం త్రివిక్రమ పదాక్రాంతాయై నమః (90)

ఓం త్రిస్వరాయై నమః
ఓం త్రిలోచనాయై నమః
ఓం సూర్యమండల మధ్యస్థాయై నమః
ఓం చంద్రమండల సంస్థితాయై నమః
ఓం వహ్నిమండల మధ్యస్థాయై నమః
ఓం వాయుమండల సంస్థితాయై నమః
ఓం వ్యోమమండల మధ్యస్థాయై నమః
ఓం చక్రిణ్యై నమః
ఓం చక్రరూపిణ్యై నమః
ఓం కాలచక్ర వితానస్థాయై నమః (100)

ఓం చంద్రమండల దర్పణాయై నమః
ఓం జ్యోత్స్నాతపానులిప్తాంగ్యై నమః
ఓం మహామారుత వీజితాయై నమః
ఓం సర్వమంత్రాశ్రయాయై నమః
ఓం ధేనవే నమః
ఓం పాపఘ్న్యై నమః
ఓం పరమేశ్వర్యై నమః (108)

ఇతి శ్రీగాయత్ర్యష్టోత్తరశతనామావళిః సంపూర్ణా ।


This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

 गायत्रि अष्टोत्तर शत नामावलि


ॐ तरुणादित्य सङ्काशायै नमः
ॐ सहस्र नयनोज्ज्वलायै नमः
ॐ विचित्र माल्याभरणायै नमः
ॐ तुहिनाचल वासिन्यै नमः
ॐ वरदाभय हस्ताब्जायै नमः
ॐ रेवातीर निवासिन्यै नमः
ॐ प्रणित्यय विशेषज्ञायै नमः
ॐ यन्त्राकृत विराजितायै नमः
ॐ भद्रपादप्रियायै नमः
ॐ गोविन्द पदगामिन्यै नमः (10)

ॐ देवर्षिगण संस्तुत्यायै नमः
ॐ वनमाला विभूषितायै नमः
ॐ स्यन्दनोत्तम संस्थानायै नमः
ॐ धीरजीमूत निस्वनायै नमः
ॐ मत्तमातङ्ग गमनायै नमः
ॐ हिरण्यकमलासनायै नमः
ॐ धीजनाधार निरतायै नमः
ॐ योगिन्यै नमः
ॐ योगधारिण्यै नमः
ॐ नटनाट्यैक निरतायै नमः (20)

ॐ प्रणवाद्यक्षरात्मिकायै नमः
ॐ चोरचारक्रियासक्तायै नमः
ॐ दारिद्र्यच्छेदकारिण्यै नमः
ॐ यादवेन्द्र कुलोद्भूतायै नमः
ॐ तुरीयपथगामिन्यै नमः
ॐ गायत्र्यै नमः
ॐ गोमत्यै नमः
ॐ गङ्गायै नमः
ॐ गौतम्यै नमः
ॐ गरुडासनायै नमः (30)

ॐ गेयगानप्रियायै नमः
ॐ गौर्यै नमः
ॐ गोविन्दपद पूजितायै नमः
ॐ गन्धर्व नगराकारायै नमः
ॐ गौरवर्णायै नमः
ॐ गणेश्वर्यै नमः
ॐ गदाश्रयायै नमः
ॐ गुणवत्यै नमः
ॐ गह्वर्यै नमः
ॐ गणपूजितायै नमः (40)

ॐ गुणत्रय समायुक्तायै नमः
ॐ गुणत्रय विवर्जितायै नमः
ॐ गुहावासायै नमः
ॐ गुणाधारायै नमः
ॐ गुह्यायै नमः
ॐ गन्धर्वरूपिण्यै नमः
ॐ गार्ग्य प्रियायै नमः
ॐ गुरुपदायै नमः
ॐ गुह्यलिङ्गाङ्ग धारिन्यै नमः
ॐ सावित्र्यै नमः (50)

ॐ सूर्यतनयायै नमः
ॐ सुषुम्ना नाडिभेदिन्यै नमः
ॐ सुप्रकाशायै नमः
ॐ सुखासीनायै नमः
ॐ सुमत्यै नमः
ॐ सुरपूजितायै नमः
ॐ सुषुप्त्यवस्थायै नमः
ॐ सुदत्यै नमः
ॐ सुन्दर्यै नमः
ॐ सागराम्बरायै नमः (60)

ॐ सुधांशु बिम्बवदनायै नमः
ॐ सुस्तन्यै नमः
ॐ सुविलोचनायै नमः
ॐ सीतायै नमः
ॐ सर्वाश्रयायै नमः
ॐ सन्ध्यायै नमः
ॐ सुफलायै नमः
ॐ सुखदायिन्यै नमः
ॐ सुभ्रुवे नमः
ॐ सुनासायै नमः (70)

ॐ सुश्रोण्यै नमः
ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः
ॐ सामगान प्रियायै नमः
ॐ साध्व्यै नमः
ॐ सर्वाभरण पूजितायै नमः
ॐ वैष्णव्यै नमः
ॐ विमलाकारायै नमः
ॐ महेन्द्र्यै नमः
ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः
ॐ महालक्ष्म्यै नमः (80)

ॐ महासिद्ध्यै नमः
ॐ महामायायै नमः
ॐ महेश्वर्यै नमः
ॐ मोहिन्यै नमः
ॐ मधुसूदन चोदितायै नमः
ॐ मीनाक्ष्यै नमः
ॐ मधुरावासायै नमः
ॐ नगेन्द्र तनयायै नमः
ॐ उमायै नमः
ॐ त्रिविक्रम पदाक्रान्तायै नमः (90)

ॐ त्रिस्वरायै नमः
ॐ त्रिलोचनायै नमः
ॐ सूर्यमण्डल मध्यस्थायै नमः
ॐ चन्द्रमण्डल संस्थितायै नमः
ॐ वह्निमण्डल मध्यस्थायै नमः
ॐ वायुमण्डल संस्थितायै नमः
ॐ व्योममण्डल मध्यस्थायै नमः
ॐ चक्रिण्यै नमः
ॐ चक्ररूपिण्यै नमः
ॐ कालचक्र वितानस्थायै नमः (100)

ॐ चन्द्रमण्डल दर्पणायै नमः
ॐ ज्योत्स्नातपानुलिप्ताङ्ग्यै नमः
ॐ महामारुत वीजितायै नमः
ॐ सर्वमन्त्राश्रयायै नमः
ॐ धेनवे नमः
ॐ पापघ्न्यै नमः
ॐ परमेश्वर्यै नमः (108)

इति श्रीगायत्र्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ।

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.
 

GAYATRI ASHTOTTARA SATA NAMAVALI

ōṃ taruṇāditya saṅkāśāyai namaḥ
ōṃ sahasra nayanōjjvalāyai namaḥ
ōṃ vichitra mālyābharaṇāyai namaḥ
ōṃ tuhināchala vāsinyai namaḥ
ōṃ varadābhaya hastābjāyai namaḥ
ōṃ rēvātīra nivāsinyai namaḥ
ōṃ praṇityaya viśēṣajñāyai namaḥ
ōṃ yantrākṛta virājitāyai namaḥ
ōṃ bhadrapādapriyāyai namaḥ
ōṃ gōvinda padagāminyai namaḥ (10)

ōṃ dēvarṣigaṇa saṃstutyāyai namaḥ
ōṃ vanamālā vibhūṣitāyai namaḥ
ōṃ syandanōttama saṃsthānāyai namaḥ
ōṃ dhīrajīmūta nisvanāyai namaḥ
ōṃ mattamātaṅga gamanāyai namaḥ
ōṃ hiraṇyakamalāsanāyai namaḥ
ōṃ dhījanādhāra niratāyai namaḥ
ōṃ yōginyai namaḥ
ōṃ yōgadhāriṇyai namaḥ
ōṃ naṭanāṭyaika niratāyai namaḥ (20)

ōṃ praṇavādyakṣarātmikāyai namaḥ
ōṃ chōrachārakriyāsaktāyai namaḥ
ōṃ dāridryachChēdakāriṇyai namaḥ
ōṃ yādavēndra kulōdbhūtāyai namaḥ
ōṃ turīyapathagāminyai namaḥ
ōṃ gāyatryai namaḥ
ōṃ gōmatyai namaḥ
ōṃ gaṅgāyai namaḥ
ōṃ gautamyai namaḥ
ōṃ garuḍāsanāyai namaḥ (30)

ōṃ gēyagānapriyāyai namaḥ
ōṃ gauryai namaḥ
ōṃ gōvindapada pūjitāyai namaḥ
ōṃ gandharva nagarākārāyai namaḥ
ōṃ gauravarṇāyai namaḥ
ōṃ gaṇēśvaryai namaḥ
ōṃ gadāśrayāyai namaḥ
ōṃ guṇavatyai namaḥ
ōṃ gahvaryai namaḥ
ōṃ gaṇapūjitāyai namaḥ (40)

ōṃ guṇatraya samāyuktāyai namaḥ
ōṃ guṇatraya vivarjitāyai namaḥ
ōṃ guhāvāsāyai namaḥ
ōṃ guṇādhārāyai namaḥ
ōṃ guhyāyai namaḥ
ōṃ gandharvarūpiṇyai namaḥ
ōṃ gārgya priyāyai namaḥ
ōṃ gurupadāyai namaḥ
ōṃ guhyaliṅgāṅga dhārinyai namaḥ
ōṃ sāvitryai namaḥ (50)

ōṃ sūryatanayāyai namaḥ
ōṃ suṣumnā nāḍibhēdinyai namaḥ
ōṃ suprakāśāyai namaḥ
ōṃ sukhāsīnāyai namaḥ
ōṃ sumatyai namaḥ
ōṃ surapūjitāyai namaḥ
ōṃ suṣuptyavasthāyai namaḥ
ōṃ sudatyai namaḥ
ōṃ sundaryai namaḥ
ōṃ sāgarāmbarāyai namaḥ (60)

ōṃ sudhāṃśu bimbavadanāyai namaḥ
ōṃ sustanyai namaḥ
ōṃ suvilōchanāyai namaḥ
ōṃ sītāyai namaḥ
ōṃ sarvāśrayāyai namaḥ
ōṃ sandhyāyai namaḥ
ōṃ suphalāyai namaḥ
ōṃ sukhadāyinyai namaḥ
ōṃ subhruvē namaḥ
ōṃ sunāsāyai namaḥ (70)

ōṃ suśrōṇyai namaḥ
ōṃ saṃsārārṇavatāriṇyai namaḥ
ōṃ sāmagāna priyāyai namaḥ
ōṃ sādhvyai namaḥ
ōṃ sarvābharaṇa pūjitāyai namaḥ
ōṃ vaiṣṇavyai namaḥ
ōṃ vimalākārāyai namaḥ
ōṃ mahēndryai namaḥ
ōṃ mantrarūpiṇyai namaḥ
ōṃ mahālakṣmyai namaḥ (80)

ōṃ mahāsiddhyai namaḥ
ōṃ mahāmāyāyai namaḥ
ōṃ mahēśvaryai namaḥ
ōṃ mōhinyai namaḥ
ōṃ madhusūdana chōditāyai namaḥ
ōṃ mīnākṣyai namaḥ
ōṃ madhurāvāsāyai namaḥ
ōṃ nagēndra tanayāyai namaḥ
ōṃ umāyai namaḥ
ōṃ trivikrama padākrāntāyai namaḥ (90)

ōṃ trisvarāyai namaḥ
ōṃ trilōchanāyai namaḥ
ōṃ sūryamaṇḍala madhyasthāyai namaḥ
ōṃ chandramaṇḍala saṃsthitāyai namaḥ
ōṃ vahnimaṇḍala madhyasthāyai namaḥ
ōṃ vāyumaṇḍala saṃsthitāyai namaḥ
ōṃ vyōmamaṇḍala madhyasthāyai namaḥ
ōṃ chakriṇyai namaḥ
ōṃ chakrarūpiṇyai namaḥ
ōṃ kālachakra vitānasthāyai namaḥ (100)

ōṃ chandramaṇḍala darpaṇāyai namaḥ
ōṃ jyōtsnātapānuliptāṅgyai namaḥ
ōṃ mahāmāruta vījitāyai namaḥ
ōṃ sarvamantrāśrayāyai namaḥ
ōṃ dhēnavē namaḥ
ōṃ pāpaghnyai namaḥ
ōṃ paramēśvaryai namaḥ (108)

iti śrīgāyatryaṣṭōttaraśatanāmāvaḻiḥ sampūrṇā ।

கா3யத்ரி அஷ்டோத்தர ஶத நாமாவல்தி3

ஓஂ தருணாதி3த்ய ஸங்காஶாயை நம:
ஓஂ ஸஹஸ்ர நயனோஜ்ஜ்வலாயை நம:
ஓஂ விசித்ர மால்யாப4ரணாயை நம:
ஓஂ துஹினாசல வாஸின்யை நம:
ஓஂ வரதா3ப4ய ஹஸ்தாப்3ஜாயை நம:
ஓஂ ரேவாதீர நிவாஸின்யை நம:
ஓஂ ப்ரணித்யய விஶேஷஜ்ஞாயை நம:
ஓஂ யன்த்ராக்ருத விராஜிதாயை நம:
ஓம் ப4த்3ரபாத3ப்ரியாயை நம:
ஓம் கோ3வின்த3 பத3கா3மின்யை நம: (1௦)

ஓம் தே3வர்ஷிக3ண ஸம்ஸ்துத்யாயை நம:
ஓஂ வனமாலா விபூ4ஷிதாயை நம:
ஓஂ ஸ்யன்த3னோத்தம ஸம்ஸ்தா2னாயை நம:
ஓம் தீ4ரஜீமூத நிஸ்வனாயை நம:
ஓஂ மத்தமாதங்க3 க3மனாயை நம:
ஓஂ ஹிரண்யகமலாஸனாயை நம:
ஓம் தீ4ஜனாதா4ர நிரதாயை நம:
ஓஂ யோகி3ன்யை நம:
ஓஂ யோக3தா4ரிண்யை நம:
ஓஂ நடனாட்யைக நிரதாயை நம: (2௦)

ஓஂ ப்ரணவாத்3யக்ஷராத்மிகாயை நம:
ஓஂ சோரசாரக்ரியாஸக்தாயை நம:
ஓம் தா3ரித்3ர்யச்சே2த3காரிண்யை நம:
ஓஂ யாத3வேன்த்3ர குலோத்3பூ4தாயை நம:
ஓஂ துரீயபத2கா3மின்யை நம:
ஓம் கா3யத்ர்யை நம:
ஓம் கோ3மத்யை நம:
ஓம் க3ங்கா3யை நம:
ஓம் கௌ3தம்யை நம:
ஓம் க3ருடா3ஸனாயை நம: (3௦)

ஓம் கே3யகா3னப்ரியாயை நம:
ஓம் கௌ3ர்யை நம:
ஓம் கோ3வின்த3பத3 பூஜிதாயை நம:
ஓம் க3ன்த4ர்வ நக3ராகாராயை நம:
ஓம் கௌ3ரவர்ணாயை நம:
ஓம் க3ணேஶ்வர்யை நம:
ஓம் க3தா3ஶ்ரயாயை நம:
ஓம் கு3ணவத்யை நம:
ஓம் க3ஹ்வர்யை நம:
ஓம் க3ணபூஜிதாயை நம: (4௦)

ஓம் கு3ணத்ரய ஸமாயுக்தாயை நம:
ஓம் கு3ணத்ரய விவர்ஜிதாயை நம:
ஓம் கு3ஹாவாஸாயை நம:
ஓம் கு3ணாதா4ராயை நம:
ஓம் கு3ஹ்யாயை நம:
ஓம் க3ன்த4ர்வரூபிண்யை நம:
ஓம் கா3ர்க்3ய ப்ரியாயை நம:
ஓம் கு3ருபதா3யை நம:
ஓம் கு3ஹ்யலிங்கா3ங்க3 தா4ரின்யை நம:
ஓஂ ஸாவித்ர்யை நம: (5௦)

ஓஂ ஸூர்யதனயாயை நம:
ஓஂ ஸுஷும்னா நாடி3பே4தி3ன்யை நம:
ஓஂ ஸுப்ரகாஶாயை நம:
ஓஂ ஸுகா2ஸீனாயை நம:
ஓஂ ஸுமத்யை நம:
ஓஂ ஸுரபூஜிதாயை நம:
ஓஂ ஸுஷுப்த்யவஸ்தா2யை நம:
ஓஂ ஸுத3த்யை நம:
ஓஂ ஸுன்த3ர்யை நம:
ஓஂ ஸாக3ராம்ப3ராயை நம: (6௦)

ஓஂ ஸுதா4ம்ஶு பி3ம்ப3வத3னாயை நம:
ஓஂ ஸுஸ்தன்யை நம:
ஓஂ ஸுவிலோசனாயை நம:
ஓஂ ஸீதாயை நம:
ஓஂ ஸர்வாஶ்ரயாயை நம:
ஓஂ ஸன்த்4யாயை நம:
ஓஂ ஸுப2லாயை நம:
ஓஂ ஸுக2தா3யின்யை நம:
ஓஂ ஸுப்4ருவே நம:
ஓஂ ஸுனாஸாயை நம: (7௦)

ஓஂ ஸுஶ்ரோண்யை நம:
ஓஂ ஸம்ஸாரார்ணவதாரிண்யை நம:
ஓஂ ஸாமகா3ன ப்ரியாயை நம:
ஓஂ ஸாத்4வ்யை நம:
ஓஂ ஸர்வாப4ரண பூஜிதாயை நம:
ஓஂ வைஷ்ணவ்யை நம:
ஓஂ விமலாகாராயை நம:
ஓஂ மஹேன்த்3ர்யை நம:
ஓஂ மன்த்ரரூபிண்யை நம:
ஓஂ மஹாலக்ஷ்ம்யை நம: (8௦)

ஓஂ மஹாஸித்3த்4யை நம:
ஓஂ மஹாமாயாயை நம:
ஓஂ மஹேஶ்வர்யை நம:
ஓஂ மோஹின்யை நம:
ஓஂ மது4ஸூத3ன சோதி3தாயை நம:
ஓஂ மீனாக்ஷ்யை நம:
ஓஂ மது4ராவாஸாயை நம:
ஓஂ நகே3ன்த்3ர தனயாயை நம:
ஓஂ உமாயை நம:
ஓஂ த்ரிவிக்ரம பதா3க்ரான்தாயை நம: (9௦)

ஓஂ த்ரிஸ்வராயை நம:
ஓஂ த்ரிலோசனாயை நம:
ஓஂ ஸூர்யமண்ட3ல மத்4யஸ்தா2யை நம:
ஓஂ சன்த்3ரமண்ட3ல ஸம்ஸ்தி2தாயை நம:
ஓஂ வஹ்னிமண்ட3ல மத்4யஸ்தா2யை நம:
ஓஂ வாயுமண்ட3ல ஸம்ஸ்தி2தாயை நம:
ஓஂ வ்யோமமண்ட3ல மத்4யஸ்தா2யை நம:
ஓஂ சக்ரிண்யை நம:
ஓஂ சக்ரரூபிண்யை நம:
ஓஂ காலசக்ர விதானஸ்தா2யை நம: (1௦௦)

ஓஂ சன்த்3ரமண்ட3ல த3ர்பணாயை நம:
ஓஂ ஜ்யோத்ஸ்னாதபானுலிப்தாங்க்3யை நம:
ஓஂ மஹாமாருத வீஜிதாயை நம:
ஓஂ ஸர்வமன்த்ராஶ்ரயாயை நம:
ஓம் தே4னவே நம:
ஓஂ பாபக்4ன்யை நம:
ஓஂ பரமேஶ்வர்யை நம: (1௦8)

இதி ஶ்ரீகா3யத்ர்யஷ்டோத்தரஶதனாமாவல்தி3: ஸம்பூர்ணா ।

ಗಾಯತ್ರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತ ನಾಮಾವಳಿ

ಓಂ ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಸಂಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಹಸ್ರ ನಯನೋಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಲ್ಯಾಭರಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತುಹಿನಾಚಲ ವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವರದಾಭಯ ಹಸ್ತಾಬ್ಜಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ರೇವಾತೀರ ನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಣಿತ್ಯಯ ವಿಶೇಷಜ್ಞಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯಂತ್ರಾಕೃತ ವಿರಾಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಭದ್ರಪಾದಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದ ಪದಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ (10)

ಓಂ ದೇವರ್ಷಿಗಣ ಸಂಸ್ತುತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವನಮಾಲಾ ವಿಭೂಷಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಯಂದನೋತ್ತಮ ಸಂಸ್ಥಾನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಜೀಮೂತ ನಿಸ್ವನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮತ್ತಮಾತಂಗ ಗಮನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಹಿರಣ್ಯಕಮಲಾಸನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀಜನಾಧಾರ ನಿರತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಧಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಟನಾಟ್ಯೈಕ ನಿರತಾಯೈ ನಮಃ (20)

ಓಂ ಪ್ರಣವಾದ್ಯಕ್ಷರಾತ್ಮಿಕಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚೋರಚಾರಕ್ರಿಯಾಸಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ದಾರಿದ್ರ್ಯಚ್ಛೇದಕಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಯಾದವೇಂದ್ರ ಕುಲೋದ್ಭೂತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತುರೀಯಪಥಗಾಮಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋಮತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಗಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌತಮ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗರುಡಾಸನಾಯೈ ನಮಃ (30)

ಓಂ ಗೇಯಗಾನಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೋವಿಂದಪದ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧರ್ವ ನಗರಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗೌರವರ್ಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗದಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣವತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಹ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಣಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ (40)

ಓಂ ಗುಣತ್ರಯ ಸಮಾಯುಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣತ್ರಯ ವಿವರ್ಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಣಾಧಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧರ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗಾರ್ಗ್ಯ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುರುಪದಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಗುಹ್ಯಲಿಂಗಾಂಗ ಧಾರಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾವಿತ್ರ್ಯೈ ನಮಃ (50)

ಓಂ ಸೂರ್ಯತನಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾ ನಾಡಿಭೇದಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಪ್ರಕಾಶಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಖಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಮತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಷುಪ್ತ್ಯವಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುದತ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಗರಾಂಬರಾಯೈ ನಮಃ (60)

ಓಂ ಸುಧಾಂಶು ಬಿಂಬವದನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಸ್ತನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುವಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಧ್ಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಫಲಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಖದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಭ್ರುವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸುನಾಸಾಯೈ ನಮಃ (70)

ಓಂ ಸುಶ್ರೋಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಸಾರಾರ್ಣವತಾರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಮಗಾನ ಪ್ರಿಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಧ್ವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಾಭರಣ ಪೂಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವೈಷ್ಣವ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಮಲಾಕಾರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಂದ್ರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಂತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ (80)

ಓಂ ಮಹಾಸಿದ್ಧ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುಸೂದನ ಚೋದಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮೀನಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಧುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ನಗೇಂದ್ರ ತನಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಉಮಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪದಾಕ್ರಾಂತಾಯೈ ನಮಃ (90)

ಓಂ ತ್ರಿಸ್ವರಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಹ್ನಿಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಯುಮಂಡಲ ಸಂಸ್ಥಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ವ್ಯೋಮಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಚಕ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲಚಕ್ರ ವಿತಾನಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ (100)

ಓಂ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ದರ್ಪಣಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾತಪಾನುಲಿಪ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಮಾರುತ ವೀಜಿತಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರಾಶ್ರಯಾಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಧೇನವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾಪಘ್ನ್ಯೈ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ (108)

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ।

ഗായത്രി അഷ്ടോത്തര ശത നാമാവലി

ഓം തരുണാദിത്യ സംകാശായൈ നമഃ
ഓം സഹസ്ര നയനോജ്ജ്വലായൈ നമഃ
ഓം വിചിത്ര മാല്യാഭരണായൈ നമഃ
ഓം തുഹിനാചല വാസിന്യൈ നമഃ
ഓം വരദാഭയ ഹസ്താബ്ജായൈ നമഃ
ഓം രേവാതീര നിവാസിന്യൈ നമഃ
ഓം പ്രണിത്യയ വിശേഷജ്ഞായൈ നമഃ
ഓം യംത്രാകൃത വിരാജിതായൈ നമഃ
ഓം ഭദ്രപാദപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഗോവിംദ പദഗാമിന്യൈ നമഃ (10)

ഓം ദേവര്ഷിഗണ സംസ്തുത്യായൈ നമഃ
ഓം വനമാലാ വിഭൂഷിതായൈ നമഃ
ഓം സ്യംദനോത്തമ സംസ്ഥാനായൈ നമഃ
ഓം ധീരജീമൂത നിസ്വനായൈ നമഃ
ഓം മത്തമാതംഗ ഗമനായൈ നമഃ
ഓം ഹിരണ്യകമലാസനായൈ നമഃ
ഓം ധീജനാധാര നിരതായൈ നമഃ
ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ
ഓം യോഗധാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം നടനാട്യൈക നിരതായൈ നമഃ (20)

ഓം പ്രണവാദ്യക്ഷരാത്മികായൈ നമഃ
ഓം ചോരചാരക്രിയാസക്തായൈ നമഃ
ഓം ദാരിദ്ര്യച്ഛേദകാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം യാദവേംദ്ര കുലോദ്ഭൂതായൈ നമഃ
ഓം തുരീയപഥഗാമിന്യൈ നമഃ
ഓം ഗായത്ര്യൈ നമഃ
ഓം ഗോമത്യൈ നമഃ
ഓം ഗംഗായൈ നമഃ
ഓം ഗൌതമ്യൈ നമഃ
ഓം ഗരുഡാസനായൈ നമഃ (30)

ഓം ഗേയഗാനപ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഗൌര്യൈ നമഃ
ഓം ഗോവിംദപദ പൂജിതായൈ നമഃ
ഓം ഗംധര്വ നഗരാകാരായൈ നമഃ
ഓം ഗൌരവര്ണായൈ നമഃ
ഓം ഗണേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം ഗദാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം ഗുണവത്യൈ നമഃ
ഓം ഗഹ്വര്യൈ നമഃ
ഓം ഗണപൂജിതായൈ നമഃ (40)

ഓം ഗുണത്രയ സമായുക്തായൈ നമഃ
ഓം ഗുണത്രയ വിവര്ജിതായൈ നമഃ
ഓം ഗുഹാവാസായൈ നമഃ
ഓം ഗുണാധാരായൈ നമഃ
ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ
ഓം ഗംധര്വരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം ഗാര്ഗ്യ പ്രിയായൈ നമഃ
ഓം ഗുരുപദായൈ നമഃ
ഓം ഗുഹ്യലിംഗാംഗ ധാരിന്യൈ നമഃ
ഓം സാവിത്ര്യൈ നമഃ (50)

ഓം സൂര്യതനയായൈ നമഃ
ഓം സുഷുമ്നാ നാഡിഭേദിന്യൈ നമഃ
ഓം സുപ്രകാശായൈ നമഃ
ഓം സുഖാസീനായൈ നമഃ
ഓം സുമത്യൈ നമഃ
ഓം സുരപൂജിതായൈ നമഃ
ഓം സുഷുപ്ത്യവസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം സുദത്യൈ നമഃ
ഓം സുംദര്യൈ നമഃ
ഓം സാഗരാംബരായൈ നമഃ (60)

ഓം സുധാംശു ബിംബവദനായൈ നമഃ
ഓം സുസ്തന്യൈ നമഃ
ഓം സുവിലോചനായൈ നമഃ
ഓം സീതായൈ നമഃ
ഓം സര്വാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം സംധ്യായൈ നമഃ
ഓം സുഫലായൈ നമഃ
ഓം സുഖദായിന്യൈ നമഃ
ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ
ഓം സുനാസായൈ നമഃ (70)

ഓം സുശ്രോണ്യൈ നമഃ
ഓം സംസാരാര്ണവതാരിണ്യൈ നമഃ
ഓം സാമഗാന പ്രിയായൈ നമഃ
ഓം സാധ്വ്യൈ നമഃ
ഓം സര്വാഭരണ പൂജിതായൈ നമഃ
ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ
ഓം വിമലാകാരായൈ നമഃ
ഓം മഹേംദ്ര്യൈ നമഃ
ഓം മംത്രരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാലക്ഷ്മ്യൈ നമഃ (80)

ഓം മഹാസിദ്ധ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാമായായൈ നമഃ
ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ
ഓം മോഹിന്യൈ നമഃ
ഓം മധുസൂദന ചോദിതായൈ നമഃ
ഓം മീനാക്ഷ്യൈ നമഃ
ഓം മധുരാവാസായൈ നമഃ
ഓം നഗേംദ്ര തനയായൈ നമഃ
ഓം ഉമായൈ നമഃ
ഓം ത്രിവിക്രമ പദാക്രാംതായൈ നമഃ (90)

ഓം ത്രിസ്വരായൈ നമഃ
ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ
ഓം സൂര്യമംഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം ചംദ്രമംഡല സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
ഓം വഹ്നിമംഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം വായുമംഡല സംസ്ഥിതായൈ നമഃ
ഓം വ്യോമമംഡല മധ്യസ്ഥായൈ നമഃ
ഓം ചക്രിണ്യൈ നമഃ
ഓം ചക്രരൂപിണ്യൈ നമഃ
ഓം കാലചക്ര വിതാനസ്ഥായൈ നമഃ (100)

ഓം ചംദ്രമംഡല ദര്പണായൈ നമഃ
ഓം ജ്യോത്സ്നാതപാനുലിപ്താംഗ്യൈ നമഃ
ഓം മഹാമാരുത വീജിതായൈ നമഃ
ഓം സര്വമംത്രാശ്രയായൈ നമഃ
ഓം ധേനവേ നമഃ
ഓം പാപഘ്ന്യൈ നമഃ
ഓം പരമേശ്വര്യൈ നമഃ (108)

ഇതി ശ്രീഗായത്ര്യഷ്ടോത്തരശതനാമാവലിഃ സംപൂര്ണാ ।


Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

గాయత్రీ దేవీ స్తోత్రాణి

|| గాయత్రి అష్టోత్తర శత నామావళి | గాయత్రీ కవచం | శ్రీ గాయత్రి సహస్ర నామ స్తోత్రం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top