చంద్రశేఖరాష్టకం | चन्द्रशेखराष्टकम् | CHANDRASEKHARA ASHTAKAM

0
చంద్రశేఖరాష్టకం | चन्द्रशेखराष्टकम् | CHANDRASEKHARA ASHTAKAM

: చంద్రశేఖరాష్టకం :

చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమాం ।
చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమాం ॥

రత్నసాను శరాసనం రజతాద్రి శృంగ నికేతనం
శింజినీకృత పన్నగేశ్వర మచ్యుతానల సాయకం ।
క్షిప్రదగ్ద పురత్రయం త్రిదశాలయై రభివందితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 1 ॥

మత్తవారణ ముఖ్యచర్మ కృతోత్తరీయ మనోహరం
పంకజాసన పద్మలోచన పూజితాంఘ్రి సరోరుహం ।
దేవ సింధు తరంగ శ్రీకర సిక్త శుభ్ర జటాధరం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 2 ॥

కుండలీకృత కుండలీశ్వర కుండలం వృషవాహనం
నారదాది మునీశ్వర స్తుతవైభవం భువనేశ్వరం ।
అంధకాంతక మాశ్రితామర పాదపం శమనాంతకం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 3 ॥

పంచపాదప పుష్పగంధ పదాంబుజ ద్వయశోభితం
ఫాలలోచన జాతపావక దగ్ధ మన్మధ విగ్రహం ।
భస్మదిగ్ద కళేబరం భవనాశనం భవ మవ్యయం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 4 ॥

యక్ష రాజసఖం భగాక్ష హరం భుజంగ విభూషణం
శైలరాజ సుతా పరిష్కృత చారువామ కళేబరం ।
క్షేళ నీలగళం పరశ్వధ ధారిణం మృగధారిణం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 5 ॥

భేషజం భవరోగిణా మఖిలాపదా మపహారిణం
దక్షయజ్ఞ వినాశనం త్రిగుణాత్మకం త్రివిలోచనం ।
భుక్తి ముక్తి ఫలప్రదం సకలాఘ సంఘ నిబర్హణం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 6 ॥

విశ్వసృష్టి విధాయకం పునరేవపాలన తత్పరం
సంహరం తమపి ప్రపంచ మశేషలోక నివాసినం ।
క్రీడయంత మహర్నిశం గణనాథ యూథ సమన్వితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 7 ॥

భక్తవత్సల మర్చితం నిధిమక్షయం హరిదంబరం
సర్వభూత పతిం పరాత్పర మప్రమేయ మనుత్తమం ।
సోమవారిన భోహుతాశన సోమ పాద్యఖిలాకృతిం
చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తి మయత్నతః ॥ 8 ॥

ఫలశృతి
విశ్వసృష్టివిధాయినం పునరేవ పాలనతత్పరం
సంహరంతమపిప్రపంచమశేషలోకనివాసినం ।
క్రీడయంతమహర్నిశం గణనాథయూథసమన్వితం
చంద్రశేఖరమాశ్రయే మమ కిం కరిష్యతి వై యమః ॥ 9 ॥

మృత్యుభీత మృకండుసూనుకృతస్తవం శివసన్నిధౌ
యత్ర కుత్ర చ యః పఠేన్న హి తస్య మృత్యుభయం భవేత్ ।
పూర్ణమాయురరోగతామఖిలార్థసంపదమాదరం
చంద్రశేఖర ఏవ తస్య దదాతి ముక్తిమయత్నతః ॥ 10 ॥

चन्द्रशेखराष्टकम्

चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर पाहिमाम् ।
चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर चन्द्रशेखर रक्षमाम् ॥

रत्नसानु शरासनं रजताद्रि शृङ्ग निकेतनं
शिञ्जिनीकृत पन्नगेश्वर मच्युतानल सायकम् ।
क्षिप्रदग्द पुरत्रयं त्रिदशालयै रभिवन्दितं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 1 ॥

मत्तवारण मुख्यचर्म कृतोत्तरीय मनोहरं
पङ्कजासन पद्मलोचन पूजिताङ्घ्रि सरोरुहं ।
देव सिन्धु तरङ्ग श्रीकर सिक्त शुभ्र जटाधरं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 2 ॥

कुण्डलीकृत कुण्डलीश्वर कुण्डलं वृषवाहनं
नारदादि मुनीश्वर स्तुतवैभवं भुवनेश्वरं ।
अन्धकान्तक माश्रितामर पादपं शमनान्तकं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 3 ॥

पञ्चपादप पुष्पगन्ध पदाम्बुज द्वयशोभितं
फाललोचन जातपावक दग्ध मन्मध विग्रहं ।
भस्मदिग्द कलेबरं भवनाशनं भव मव्ययं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 4 ॥

यक्ष राजसखं भगाक्ष हरं भुजङ्ग विभूषणम्
शैलराज सुता परिष्कृत चारुवाम कलेबरम् ।
क्षेल नीलगलं परश्वध धारिणं मृगधारिणम्
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 5 ॥

भेषजं भवरोगिणा मखिलापदा मपहारिणं
दक्षयज्ञ विनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं ।
भुक्ति मुक्ति फलप्रदं सकलाघ सङ्घ निबर्हणं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 6 ॥

विश्वसृष्टि विधायकं पुनरेवपालन तत्परं
संहरं तमपि प्रपञ्च मशेषलोक निवासिनं ।
क्रीडयन्त महर्निशं गणनाथ यूथ समन्वितं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 7 ॥

भक्तवत्सल मर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं
सर्वभूत पतिं परात्पर मप्रमेय मनुत्तमं ।
सोमवारिन भोहुताशन सोम पाद्यखिलाकृतिं
चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्ति मयत्नतः ॥ 8 ॥

फलशृति
विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालनतत्परं
संहरन्तमपिप्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनम् ।
क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूथसमन्वितं
चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः ॥ 9 ॥

मृत्युभीत मृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ
यत्र कुत्र च यः पठेन्न हि तस्य मृत्युभयं भवेत् ।
पूर्णमायुररोगतामखिलार्थसम्पदमादरं
चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः ॥ 10 ॥

CHANDRASEKHARA ASHTAKAM

chandraśēkhara chandraśēkhara chandraśēkhara pāhimām ।
chandraśēkhara chandraśēkhara chandraśēkhara rakṣamām ॥

ratnasānu śarāsanaṃ rajatādri śṛṅga nikētanaṃ
śiñjinīkṛta pannagēśvara machyutānala sāyakam ।
kṣipradagda puratrayaṃ tridaśālayai rabhivanditaṃ
chandraśēkharamāśrayē mama kiṃ kariṣyati vai yamaḥ ॥ 1 ॥

mattavāraṇa mukhyacharma kṛtōttarīya manōharaṃ
paṅkajāsana padmalōchana pūjitāṅghri sarōruhaṃ ।
dēva sindhu taraṅga śrīkara sikta śubhra jaṭādharaṃ
chandraśēkharamāśrayē mama kiṃ kariṣyati vai yamaḥ ॥ 2 ॥

kuṇḍalīkṛta kuṇḍalīśvara kuṇḍalaṃ vṛṣavāhanaṃ
nāradādi munīśvara stutavaibhavaṃ bhuvanēśvaraṃ ।
andhakāntaka māśritāmara pādapaṃ śamanāntakaṃ
chandraśēkharamāśrayē mama kiṃ kariṣyati vai yamaḥ ॥ 3 ॥

pañchapādapa puṣpagandha padāmbuja dvayaśōbhitaṃ
phālalōchana jātapāvaka dagdha manmadha vigrahaṃ ।
bhasmadigda kaḻēbaraṃ bhavanāśanaṃ bhava mavyayaṃ
chandraśēkharamāśrayē mama kiṃ kariṣyati vai yamaḥ ॥ 4 ॥

yakṣa rājasakhaṃ bhagākṣa haraṃ bhujaṅga vibhūṣaṇam
śailarāja sutā pariṣkṛta chāruvāma kaḻēbaram ।
kṣēḻa nīlagaḻaṃ paraśvadha dhāriṇaṃ mṛgadhāriṇam
chandraśēkharamāśrayē mama kiṃ kariṣyati vai yamaḥ ॥ 5 ॥

bhēṣajaṃ bhavarōgiṇā makhilāpadā mapahāriṇaṃ
dakṣayajña vināśanaṃ triguṇātmakaṃ trivilōchanaṃ ।
bhukti mukti phalapradaṃ sakalāgha saṅgha nibarhaṇaṃ
chandraśēkharamāśrayē mama kiṃ kariṣyati vai yamaḥ ॥ 6 ॥

viśvasṛṣṭi vidhāyakaṃ punarēvapālana tatparaṃ
saṃharaṃ tamapi prapañcha maśēṣalōka nivāsinaṃ ।
krīḍayanta maharniśaṃ gaṇanātha yūtha samanvitaṃ
chandraśēkharamāśrayē mama kiṃ kariṣyati vai yamaḥ ॥ 7 ॥

bhaktavatsala marchitaṃ nidhimakṣayaṃ haridambaraṃ
sarvabhūta patiṃ parātpara mapramēya manuttamaṃ ।
sōmavārina bhōhutāśana sōma pādyakhilākṛtiṃ
chandraśēkhara ēva tasya dadāti mukti mayatnataḥ ॥ 8 ॥

phalaśṛti
viśvasṛṣṭividhāyinaṃ punarēva pālanatatparaṃ
saṃharantamapiprapañchamaśēṣalōkanivāsinam ।
krīḍayantamaharniśaṃ gaṇanāthayūthasamanvitaṃ
chandraśēkharamāśrayē mama kiṃ kariṣyati vai yamaḥ ॥ 9 ॥

mṛtyubhīta mṛkaṇḍusūnukṛtastavaṃ śivasannidhau
yatra kutra cha yaḥ paṭhēnna hi tasya mṛtyubhayaṃ bhavēt ।
pūrṇamāyurarōgatāmakhilārthasampadamādaraṃ
chandraśēkhara ēva tasya dadāti muktimayatnataḥ ॥ 10 ॥

சன்த்3ரஶேக2ராஷ்டகம்

சன்த்3ரஶேக2ர சன்த்3ரஶேக2ர சன்த்3ரஶேக2ர பாஹிமாம் ।
சன்த்3ரஶேக2ர சன்த்3ரஶேக2ர சன்த்3ரஶேக2ர ரக்ஷமாம் ॥

ரத்னஸானு ஶராஸனம் ரஜதாத்3ரி ஶ்ருங்க3 நிகேதனம்
ஶிஞ்ஜினீக்ருத பன்னகே3ஶ்வர மச்யுதானல ஸாயகம் ।
க்ஷிப்ரத3க்3த3 புரத்ரயம் த்ரித3ஶாலயை ரபி4வன்தி3தம்
சன்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 1 ॥

மத்தவாரண முக்2யசர்ம க்ருதோத்தரீய மனோஹரம்
பங்கஜாஸன பத்3மலோசன பூஜிதாங்க்4ரி ஸரோருஹம் ।
தே3வ ஸின்து4 தரங்க3 ஶ்ரீகர ஸிக்த ஶுப்4ர ஜடாத4ரம்
சன்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 2 ॥

குண்ட3லீக்ருத குண்ட3லீஶ்வர குண்ட3லம் வ்ருஷவாஹனம்
நாரதா3தி3 முனீஶ்வர ஸ்துதவைப4வம் பு4வனேஶ்வரம் ।
அன்த4கான்தக மாஶ்ரிதாமர பாத3பம் ஶமனான்தகம்
சன்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 3 ॥

பஞ்சபாத3ப புஷ்பக3ன்த4 பதா3ம்பு3ஜ த்3வயஶோபி4தம்
பா2லலோசன ஜாதபாவக த3க்3த4 மன்மத4 விக்3ரஹம் ।
ப4ஸ்மதி3க்3த3 கல்தே3ப3ரம் ப4வனாஶனம் ப4வ மவ்யயம்
சன்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 4 ॥

யக்ஷ ராஜஸக2ம் ப4கா3க்ஷ ஹரம் பு4ஜங்க3 விபூ4ஷணம்
ஶைலராஜ ஸுதா பரிஷ்க்ருத சாருவாம கல்தே3ப3ரம் ।
க்ஷேல்த3 நீலக3ல்த3ம் பரஶ்வத4 தா4ரிணம் ம்ருக3தா4ரிணம்
சன்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 5 ॥

பே4ஷஜம் ப4வரோகி3ணா மகி2லாபதா3 மபஹாரிணம்
த3க்ஷயஜ்ஞ வினாஶனம் த்ரிகு3ணாத்மகம் த்ரிவிலோசனம் ।
பு4க்தி முக்தி ப2லப்ரத3ம் ஸகலாக4 ஸங்க4 நிப3ர்ஹணம்
சன்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 6 ॥

விஶ்வஸ்ருஷ்டி விதா4யகம் புனரேவபாலன தத்பரம்
ஸம்ஹரம் தமபி ப்ரபஞ்ச மஶேஷலோக நிவாஸினம் ।
க்ரீட3யன்த மஹர்னிஶம் க3ணனாத2 யூத2 ஸமன்விதம்
சன்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 7 ॥

ப4க்தவத்ஸல மர்சிதம் நிதி4மக்ஷயம் ஹரித3ம்ப3ரம்
ஸர்வபூ4த பதிம் பராத்பர மப்ரமேய மனுத்தமம் ।
ஸோமவாரின போ4ஹுதாஶன ஸோம பாத்3யகி2லாக்ருதிம்
சன்த்3ரஶேக2ர ஏவ தஸ்ய த3தா3தி முக்தி மயத்னத: ॥ 8 ॥

ப2லஶ்ருதி
விஶ்வஸ்ருஷ்டிவிதா4யினம் புனரேவ பாலனதத்பரம்
ஸம்ஹரன்தமபிப்ரபஞ்சமஶேஷலோகனிவாஸினம் ।
க்ரீட3யன்தமஹர்னிஶம் க3ணனாத2யூத2ஸமன்விதம்
சன்த்3ரஶேக2ரமாஶ்ரயே மம கிம் கரிஷ்யதி வை யம: ॥ 9 ॥

ம்ருத்யுபீ4த ம்ருகண்டு3ஸூனுக்ருதஸ்தவம் ஶிவஸன்னிதௌ4
யத்ர குத்ர ச ய: படே2ன்ன ஹி தஸ்ய ம்ருத்யுப4யம் ப4வேத் ।
பூர்ணமாயுரரோக3தாமகி2லார்த2ஸம்பத3மாத3ரம்
சன்த்3ரஶேக2ர ஏவ தஸ்ய த3தா3தி முக்திமயத்னத: ॥ 1௦ ॥

ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಷ್ಟಕಂ

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಹಿಮಾಂ ।
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಕ್ಷಮಾಂ ॥

ರತ್ನಸಾನು ಶರಾಸನಂ ರಜತಾದ್ರಿ ಶೃಂಗ ನಿಕೇತನಂ
ಶಿಂಜಿನೀಕೃತ ಪನ್ನಗೇಶ್ವರ ಮಚ್ಯುತಾನಲ ಸಾಯಕಂ ।
ಕ್ಷಿಪ್ರದಗ್ದ ಪುರತ್ರಯಂ ತ್ರಿದಶಾಲಯೈ ರಭಿವಂದಿತಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ॥ 1 ॥

ಮತ್ತವಾರಣ ಮುಖ್ಯಚರ್ಮ ಕೃತೋತ್ತರೀಯ ಮನೋಹರಂ
ಪಂಕಜಾಸನ ಪದ್ಮಲೋಚನ ಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿ ಸರೋರುಹಂ ।
ದೇವ ಸಿಂಧು ತರಂಗ ಶ್ರೀಕರ ಸಿಕ್ತ ಶುಭ್ರ ಜಟಾಧರಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ॥ 2 ॥

ಕುಂಡಲೀಕೃತ ಕುಂಡಲೀಶ್ವರ ಕುಂಡಲಂ ವೃಷವಾಹನಂ
ನಾರದಾದಿ ಮುನೀಶ್ವರ ಸ್ತುತವೈಭವಂ ಭುವನೇಶ್ವರಂ ।
ಅಂಧಕಾಂತಕ ಮಾಶ್ರಿತಾಮರ ಪಾದಪಂ ಶಮನಾಂತಕಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ॥ 3 ॥

ಪಂಚಪಾದಪ ಪುಷ್ಪಗಂಧ ಪದಾಂಬುಜ ದ್ವಯಶೋಭಿತಂ
ಫಾಲಲೋಚನ ಜಾತಪಾವಕ ದಗ್ಧ ಮನ್ಮಧ ವಿಗ್ರಹಂ ।
ಭಸ್ಮದಿಗ್ದ ಕಳೇಬರಂ ಭವನಾಶನಂ ಭವ ಮವ್ಯಯಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ॥ 4 ॥

ಯಕ್ಷ ರಾಜಸಖಂ ಭಗಾಕ್ಷ ಹರಂ ಭುಜಂಗ ವಿಭೂಷಣಂ
ಶೈಲರಾಜ ಸುತಾ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚಾರುವಾಮ ಕಳೇಬರಂ ।
ಕ್ಷೇಳ ನೀಲಗಳಂ ಪರಶ್ವಧ ಧಾರಿಣಂ ಮೃಗಧಾರಿಣಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ॥ 5 ॥

ಭೇಷಜಂ ಭವರೋಗಿಣಾ ಮಖಿಲಾಪದಾ ಮಪಹಾರಿಣಂ
ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶನಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಂ ತ್ರಿವಿಲೋಚನಂ ।
ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಫಲಪ್ರದಂ ಸಕಲಾಘ ಸಂಘ ನಿಬರ್ಹಣಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ॥ 6 ॥

ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿ ವಿಧಾಯಕಂ ಪುನರೇವಪಾಲನ ತತ್ಪರಂ
ಸಂಹರಂ ತಮಪಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮಶೇಷಲೋಕ ನಿವಾಸಿನಂ ।
ಕ್ರೀಡಯಂತ ಮಹರ್ನಿಶಂ ಗಣನಾಥ ಯೂಥ ಸಮನ್ವಿತಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ॥ 7 ॥

ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಮರ್ಚಿತಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದಂಬರಂ
ಸರ್ವಭೂತ ಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರ ಮಪ್ರಮೇಯ ಮನುತ್ತಮಂ ।
ಸೋಮವಾರಿನ ಭೋಹುತಾಶನ ಸೋಮ ಪಾದ್ಯಖಿಲಾಕೃತಿಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿ ಮಯತ್ನತಃ ॥ 8 ॥

ಫಲಶೃತಿ
ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನಂ ಪುನರೇವ ಪಾಲನತತ್ಪರಂ
ಸಂಹರಂತಮಪಿಪ್ರಪಂಚಮಶೇಷಲೋಕನಿವಾಸಿನಂ ।
ಕ್ರೀಡಯಂತಮಹರ್ನಿಶಂ ಗಣನಾಥಯೂಥಸಮನ್ವಿತಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ॥ 9 ॥

ಮೃತ್ಯುಭೀತ ಮೃಕಂಡುಸೂನುಕೃತಸ್ತವಂ ಶಿವಸನ್ನಿಧೌ
ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚ ಯಃ ಪಠೇನ್ನ ಹಿ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಭವೇತ್ ।
ಪೂರ್ಣಮಾಯುರರೋಗತಾಮಖಿಲಾರ್ಥಸಂಪದಮಾದರಂ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ ॥ 10 ॥

ചംദ്രശേഖരാഷ്ടകമ്

ചംദ്രശേഖര ചംദ്രശേഖര ചംദ്രശേഖര പാഹിമാമ് ।
ചംദ്രശേഖര ചംദ്രശേഖര ചംദ്രശേഖര രക്ഷമാമ് ॥

രത്നസാനു ശരാസനം രജതാദ്രി ശൃംഗ നികേതനം
ശിംജിനീകൃത പന്നഗേശ്വര മച്യുതാനല സായകമ് ।
ക്ഷിപ്രദഗ്ദ പുരത്രയം ത്രിദശാലയൈ രഭിവംദിതം
ചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 1 ॥

മത്തവാരണ മുഖ്യചര്മ കൃതോത്തരീയ മനോഹരം
പംകജാസന പദ്മലോചന പൂജിതാംഘ്രി സരോരുഹമ് ।
ദേവ സിംധു തരംഗ ശ്രീകര സിക്ത ശുഭ്ര ജടാധരം
ചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 2 ॥

കുംഡലീകൃത കുംഡലീശ്വര കുംഡലം വൃഷവാഹനം
നാരദാദി മുനീശ്വര സ്തുതവൈഭവം ഭുവനേശ്വരമ് ।
അംധകാംതക മാശ്രിതാമര പാദപം ശമനാംതകം
ചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 3 ॥

പംചപാദപ പുഷ്പഗംധ പദാംബുജ ദ്വയശോഭിതം
ഫാലലോചന ജാതപാവക ദഗ്ധ മന്മധ വിഗ്രഹമ് ।
ഭസ്മദിഗ്ദ കലേബരം ഭവനാശനം ഭവ മവ്യയം
ചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 4 ॥

യക്ഷ രാജസഖം ഭഗാക്ഷ ഹരം ഭുജംഗ വിഭൂഷണമ്
ശൈലരാജ സുതാ പരിഷ്കൃത ചാരുവാമ കലേബരമ് ।
ക്ഷേല നീലഗലം പരശ്വധ ധാരിണം മൃഗധാരിണമ്
ചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 5 ॥

ഭേഷജം ഭവരോഗിണാ മഖിലാപദാ മപഹാരിണം
ദക്ഷയജ്ഞ വിനാശനം ത്രിഗുണാത്മകം ത്രിവിലോചനമ് ।
ഭുക്തി മുക്തി ഫലപ്രദം സകലാഘ സംഘ നിബര്ഹണം
ചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 6 ॥

വിശ്വസൃഷ്ടി വിധായകം പുനരേവപാലന തത്പരം
സംഹരം തമപി പ്രപംച മശേഷലോക നിവാസിനമ് ।
ക്രീഡയംത മഹര്നിശം ഗണനാഥ യൂഥ സമന്വിതം
ചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 7 ॥

ഭക്തവത്സല മര്ചിതം നിധിമക്ഷയം ഹരിദംബരം
സര്വഭൂത പതിം പരാത്പര മപ്രമേയ മനുത്തമമ് ।
സോമവാരിന ഭോഹുതാശന സോമ പാദ്യഖിലാകൃതിം
ചംദ്രശേഖര ഏവ തസ്യ ദദാതി മുക്തി മയത്നതഃ ॥ 8 ॥

ഫലശൃതി
വിശ്വസൃഷ്ടിവിധായിനം പുനരേവ പാലനതത്പരം
സംഹരംതമപിപ്രപംചമശേഷലോകനിവാസിനമ് ।
ക്രീഡയംതമഹര്നിശം ഗണനാഥയൂഥസമന്വിതം
ചംദ്രശേഖരമാശ്രയേ മമ കിം കരിഷ്യതി വൈ യമഃ ॥ 9 ॥

മൃത്യുഭീത മൃകംഡുസൂനുകൃതസ്തവം ശിവസന്നിധൌ
യത്ര കുത്ര ച യഃ പഠേന്ന ഹി തസ്യ മൃത്യുഭയം ഭവേത് ।
പൂര്ണമായുരരോഗതാമഖിലാര്ഥസംപദമാദരം
ചംദ്രശേഖര ഏവ തസ്യ ദദാതി മുക്തിമയത്നതഃ ॥ 10 ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

శివ స్తోత్రాణి 

|| శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | శివాష్టకం | చంద్రశేఖరాష్టకం |కాశీ విశ్వనాథాష్టకం | లింగాష్టకం | బిల్వాష్టకం | శివ పంచాక్షరి స్తోత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శివానంద లహరి | దక్షిణా మూర్తి స్తోత్రం | రుద్రాష్టకం | జగన్నాథాష్టకం | శివ అష్టోత్తర శత నామావళి |  కాలభైరవాష్టకం | తోటకాష్టకం | శివ మానస పూజ | శివ సహస్ర నామ స్తోత్రం | ఉమా మహేశ్వర స్తోత్రం | శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | శివ తాండవ స్తోత్రం | శివ భుజంగం | ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర అష్టకం | శివ కవచం | శివ మహిమ్నా స్తోత్రం | శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకం | 
నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | శివ మంగళాష్టకం | శ్రీ మల్లికార్జున మంగళాశాసనం | శివ షడక్షరీ స్తోత్రం | శివాపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం | దారిద్ర్య దహన శివ స్తోత్రం | శివ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం | అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రం | మహామృత్యుంజయస్తోత్రం (రుద్రం పశుపతిం) | శ్రీకాశీవిశ్వనాథస్తోత్రం | ద్వాదశజ్యోతిర్లింగస్తోత్రం | వైద్యనాథాష్టకం | 
శ్రీ శివ ఆరతీ | శివసంకల్పోపనిషత్ (శివ సంకల్పమస్తు) | నటరాజ స్తోత్రం (పతంజలి కృతం) ||

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top